Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

szczególnych (jak np.

szczególnych (jak np. „specustawa gazoportowa”, „specustawa atomowa”, czy „ustawa kompensacyjna”), jak również zmian wprowadzających narzędzia przyspieszające prywatyzację oraz aktywizację nadzoru właścicielskiego. Dzięki temu możliwe było usprawnienie wycen oraz zastosowanie na szeroką skalę trybu aukcji publicznej. W przypadku transakcji giełdowych, oprócz prywatyzacji w drodze ofert publicznych („Fully Maketed Offer” prowadzone na podstawie prospektów emisyjnych) zaczęto stosować i rozwinięto narzędzia zbywania mniejszych pakietów akcji spółek publicznych – takie jak budowa przyśpieszonej księgi popytu („Accelerated Book Building”) i zlecenia do dyspozycji maklera na podstawie algorytmów wyznaczania minimalnych cen sprzedaży. Poniżej przedstawiony jest syntetyczny opis najważniejszych efektów działań MSP w poszczególnych obszarach. 1. Prywatyzacja � W ciągu ostatnich 4 lat uzyskaliśmy z prywatyzacji prawie 45 mld zł przychodów do budżetu oraz blisko 15 mld zł dla samych Spółek. � Znaczną część przychodów do budżetu, stanowią transakcje giełdowe, a wśród nich IPO, SPO, sprzedaż pakietów akcji czy resztówek. W sumie z tego tytułu pozyskano około 31 mld zł. � Zrealizowano rekordową liczbę projektów prywatyzacyjnych prowadzonych poza rynkiem regulowanym. � Prywatyzacją pozagiełdową objęto 600 spółek z udziałem Skarbu Państwa, zrealizowano ponad 1300 projektów prywatyzacyjnych. Zawarto ok. 420 umów prywatyzacyjnych dla prawie 400 spółek, co stanowi ponad 65% wszystkich spółek objętych działaniami prywatyzacyjnymi, z wyłączeniem prywatyzacji na rynku regulowanym. W sumie zasób Skarbu Państwa zmniejszył się o 623 spółki, � Sprzedano blisko 300 resztówek (pakietów w których Skarb Państwa posiada poniżej 10% akcji lub udziałów w kapitale zakładowym spółki), � Z prywatyzacji pozagiełdowej uzyskano 13,4 mld zł przychodów, co stanowi blisko 30% wszystkich przychodów prywatyzacyjnych, � Liczba zrealizowanych pozagiełdowych projektów prywatyzacyjnych stanowi 84% wszystkich transakcji. 2. Regionalne Centrum Finansowe � Rozwój rynku kapitałowego największym gospodarczym sukcesem polskiej transformacji ustrojowej. � MSP od 2008 r. realizuje konsekwentnie politykę wzmocnienia polskiego rynku finansowego zgodnie z doktryną programową „Warszawa – Regionalne Centrum Finansowe”. Realizacja tej doktryny polega na realizowaniu znacznej ilości transakcji prywatyzacyjnych poprzez GPW. Od 2008 r. sfinalizowano szereg przełomowych debiutów publicznych i transakcji wtórnych, w tym IPO PZU, PGE, JSW, Tauron Polska Energia, Enei, ZAT, LW „Bogdanki” czy GPW, jak też wtórne oferty PGE, PZU, KGHM, Bogdanki, Enei, czy Lotosu. Ich wartość to 31 mld zł. Projekty te należą do największych tego typu w Europie. � 12 z 20 największych transakcji prywatyzacyjnych realizowanych przez GPW miało miejsce w ciągu 4 ostatnich lat. � Dzięki transakcjom giełdowym w ciągu 4 ostatnich lat kapitalizacja GPW zwiększyła się o 120 mld zł. 6

� Wprowadziliśmy 5 spółek do WIG20: Bogdankę, Tauron, PGE, PZU i JSW. � MSP utrzymuje aktywny dialog z największymi przedstawicielami krajowych i zagranicznych środowisk inwestorskich. � Promujemy GPW jako regionalną platformę emisji kapitałowych wśród potencjalnych regionalnych emitentów. MSP było twórcą konferencji „CEE IPO Summit” oraz CEE Roadshow. � MSP efektywnie zachęca globalne instytucje finansowe do zwiększania stałej obecności w Polsce, zgodnie z założeniem, że stała obecność liderów globalnych rynków finansowych najbardziej efektywnie przekłada się na zwiększenie płynności/obrotów na GPW. � Regionalne Centrum Finansowe to nie tylko giełda – to również jej otoczenie. Na podstawie danych uzyskanych od banków inwestycyjnych, na koniec 2007 r. zatrudnienie w globalnych bankach inwestycyjnych wynosiło 990 osób, w przeciągu niespełna 4 lat nastąpił wyraźny wzrost – ponad 3,5 krotny. Część z międzynarodowych banków inwestycyjnych w ogóle nie była obecna w Polsce (np. Goldman Sachs, Morgan Stanley). Obecnie wszystkie największe instytucje mają swoje biura w Warszawie. MSP zwraca szczególną uwagę na rozwój banków inwestycyjnych w segmentach analiz i sprzedaży, które realnie zachęcają zagranicznych inwestorów do inwestowania na polskim rynku. MSP za jeden z podstawowych warunków współpracy z globalnymi partnerami uznało ich obecność instytucjonalną w Warszawie. 3. Akcjonariat Obywatelski � MSP stworzyło kompleksowy program zbliżania ludzi i rynku. To dzięki naszym działaniom edukacyjnym oraz promującym rynek, inwestorzy indywidualni przestali być niszowym zjawiskiem – stali się jednym z filarów dokańczania transformacji ekonomicznej w Polsce oraz budowania siły polskiego rynku. � Wzrost liczby rachunków inwestycyjnych. Na koniec września 2011 r. ponad 1,5 mln rachunków, to wzrost o 34% w porównaniu z 2009 r. � Łącznie w działaniach edukacyjnych realizowanych w ramach programu „Własność to odpowiedzialność” wzięło udział ponad 320 tys. osób, a w realizację projektów włączyło się prawie 40 organizacji pozarządowych i uczelni wyższych. � Akcje pracownicze. 208 tys. uprawnionym pracownikom przekazaliśmy nieodpłatnie akcje o wartości nominalnej ponad 1,4 mld zł. Kolejne akcje warte ponad 4 mld zł powędrowały w ręce pracowników sektora energetycznego, w procesie konwersji akcji 4. Bezpieczeństwo gazowe – dywersyfikacja i inwestycje � Rada Ministrów upoważniła Ministra Skarbu Państwa do sprawowania nadzoru nad budową Terminalu LNG oraz zawarciem kontraktu na dostawy LNG – kontrakt został podpisany, a budowa terminalu trwa. � Polska buduje pierwszy Terminal LNG w basenie Morza Bałtyckiego (na koniec 2010 r. na świecie było 83, w Europie 19). Aby budowa szła sprawniej przygotowano specjalną ustawę gazoportową, (weszła w życie 9 czerwca 2009 r.), która przyśpieszyła i uprościła wszelkie decyzje administracyjne niezbędne do zakończenia inwestycji na czas. Zaangażowano do budowy konsorcjum pracujące zgodnie z najlepszymi światowymi standardami. W dorobku tworzących go spółek znajdują się realizacje infrastruktury gazowej w Azji, Afryce, Europie, Ameryce Płn. i na Bliskim Wschodzie. Koniec I. etapu ‐ 2014 r. Polska będzie mogła odbierać 5 mld m 3 gazu rocznie (1/3 zapotrzebowania 7

 • Page 1: Raport z pracy Ministerstwa Skarbu
 • Page 5: Podsumowanie działań Ministerstwo
 • Page 9 and 10: � Jednym z przykładów biznesowe
 • Page 11 and 12: � Postawienie Spółki w stan lik
 • Page 13 and 14: organizację roadshow inwestorskich
 • Page 15: 19. Totalizator Sportowy - wybór o
 • Page 18 and 19: Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201
 • Page 20 and 21: Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201
 • Page 22 and 23: Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201
 • Page 24 and 25: Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201
 • Page 26 and 27: Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201
 • Page 28 and 29: Temat: Kwestie: 3. Dodatki edukacyj
 • Page 30 and 31: Temat: Kwestie: negocjacji podjęty
 • Page 32 and 33: Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201
 • Page 34 and 35: Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201
 • Page 36 and 37: Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201
 • Page 38 and 39: Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201
 • Page 40 and 41: Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201
 • Page 42 and 43: Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201
 • Page 44 and 45: Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201
 • Page 46 and 47: Temat: Akcjonariat Obywatelski Kwes
 • Page 48 and 49: Temat: Akcjonariat Obywatelski Kwes
 • Page 50 and 51: Temat: Akcjonariat Obywatelski Kwes
 • Page 52 and 53: Temat: Akcjonariat Obywatelski Kwes
 • Page 54 and 55: Temat: Podjęcie spraw trudnych i
 • Page 56 and 57:

  Temat: Podjęcie spraw trudnych i

 • Page 58 and 59:

  Temat: Podjęcie spraw trudnych i

 • Page 60 and 61:

  Temat: Podjęcie spraw trudnych i

 • Page 62 and 63:

  Temat: Podjęcie spraw trudnych i

 • Page 64 and 65:

  Temat: Podjęcie spraw trudnych i

 • Page 66 and 67:

  Temat: Podjęcie spraw trudnych i

 • Page 68 and 69:

  Temat: Bezpieczeństwo gazowe - dyw

 • Page 70 and 71:

  Temat: Bezpieczeństwo gazowe - dyw

 • Page 72 and 73:

  Temat: Kwestie: � � Bezpieczze

 • Page 74 and 75:

  Temat: Bezpieczeństwo gazowe - dyw

 • Page 76 and 77:

  Temat: Sektor paliwowy ‐ inwestyc

 • Page 78 and 79:

  Temat: Kwestie: PPKN Orleen S.A. -

 • Page 80 and 81:

  Temat: Sektor paliwowy ‐ inwestyc

 • Page 82 and 83:

  Temat: Sektor energetyczny - bezpie

 • Page 84 and 85:

  Temat: Sektor energetyczny - bezpie

 • Page 86 and 87:

  Temat: Sektor energetyczny - bezpie

 • Page 88 and 89:

  Temat: Sektor energetyczny - bezpie

 • Page 90 and 91:

  Temat: Sektor energetyczny - bezpie

 • Page 92 and 93:

  Temat: Sektor energetyczny - bezpie

 • Page 94 and 95:

  Temat: Sektor energetyczny - bezpie

 • Page 96 and 97:

  Temat: Sektor energetyczny - bezpie

 • Page 98 and 99:

  Temat: Górnictwo - urynkowienie se

 • Page 100 and 101:

  Temat: Górnictwo - urynkowienie se

 • Page 102 and 103:

  Temat: Górnictwo - urynkowienie se

 • Page 104 and 105:

  Temat: Konsolidacja w sektorze chem

 • Page 106 and 107:

  Temat: Konsolidacja w sektorze chem

 • Page 108 and 109:

  Temat: Konsolidacja w sektorze chem

 • Page 110 and 111:

  Temat: Konsolidacja w sektorze chem

 • Page 112 and 113:

  Temat: Postępowanie kompensacyjne

 • Page 114 and 115:

  Temat: Postępowanie kompensacyjne

 • Page 116 and 117:

  Temat: Postępowanie kompensacyjne

 • Page 118 and 119:

  Temat: Postępowanie kompensacyjne

 • Page 120 and 121:

  Temat: Postępowanie kompensacyjne

 • Page 122 and 123:

  Temat: Nadzór właścicielski - st

 • Page 124 and 125:

  Temat: Nadzór właścicielski - st

 • Page 126 and 127:

  Temat: Nadzór właścicielski - st

 • Page 128 and 129:

  Temat: Grupa Bumar - narodowy konce

 • Page 130 and 131:

  Temat: Grupa Bumar - narodowy konce

 • Page 132 and 133:

  Temat: Grupa Bumar - narodowy konce

 • Page 134 and 135:

  Temat: Realizacja koncepcji prywaty

 • Page 136 and 137:

  Temat: Realizacja koncepcji prywaty

 • Page 138 and 139:

  Temat: Realizacja koncepcji prywaty

 • Page 140 and 141:

  Temat: Realizacja koncepcji prywaty

 • Page 142 and 143:

  Temat: Realizacja koncepcji prywaty

 • Page 144 and 145:

  Temat: Realizacja koncepcji prywaty

 • Page 146 and 147:

  Temat: Uzdrowiska - prywatyzacja i

 • Page 148 and 149:

  Temat: Uzdrowiska - prywatyzacja i

 • Page 150 and 151:

  Temat: Uzdrowiska - prywatyzacja i

 • Page 152 and 153:

  Temat: Uzdrowiska - prywatyzacja i

 • Page 154 and 155:

  Temat: Sektor farmaceutyczny - pryw

 • Page 156 and 157:

  Temat: Sektor farmaceutyczny - pryw

 • Page 158 and 159:

  Temat: Sektor farmaceutyczny - pryw

 • Page 160 and 161:

  Temat: Komunalizacja - współpraca

 • Page 162 and 163:

  Temat: Komunalizacja - współpraca

 • Page 164 and 165:

  Temat: Legislacja Kwestie: Najważn

 • Page 166 and 167:

  Temat: Legislacja Kwestie: Najważn

 • Page 168 and 169:

  Temat: Legislacja Kwestie: Najważn

 • Page 170 and 171:

  Temat: Legislacja Kwestie: Najważn

 • Page 172 and 173:

  Temat: Właściwe gospodarowanie ma

 • Page 174 and 175:

  Temat: Kwestie: GGrupa PHHN S.A.: W

 • Page 176 and 177:

  Temat: Właściwe gospodarowanie ma

 • Page 178 and 179:

  Temat: Przyspieszenie realizacji wy

 • Page 180 and 181:

  Temat: Przyspieszenie realizacji wy

 • Page 182 and 183:

  Temat: Przyspieszenie realizacji wy

 • Page 184 and 185:

  Temat: Totalizator Sportowy Kwestie

 • Page 186 and 187:

  Temat: Totalizator Sportowy Kwestie

 • Page 188 and 189:

  Temat: Agencja Rozwoju Przemysłu

 • Page 190 and 191:

  Temat: Agencja Rozwoju Przemysłu

 • Page 192 and 193:

  Temat: Agencja Rozwoju Przemysłu

 • Page 194 and 195:

  Temat: Agencja Rozwoju Przemysłu

 • Page 196 and 197:

  Temat: Zmiany w Ministerstwie Skarb

 • Page 198 and 199:

  Temat: Kwestie: Zmiany w Ministerss

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
„STRADOM” SA z siedzibą w Częstochowie - Ministerstwo Skarbu ...
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„Żelatowa” SA z siedzibą w Chrzanowie - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
Treść umów sprzedaży akcji/udziałów - Ministerstwo Skarbu Państwa
umowa - Huta Pokój SA w Rudzie Śląskiej - Ministerstwo Skarbu ...
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Raport z badań pracodawców - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 2011 MW ...
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...
Raport z działań upowszechniających - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030
Raport z działań społecznych 2011, plik PDF - Citibank Handlowy
USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy ...