Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Temat: Kwestie: � �

Temat: Kwestie: � � Bezpieczzeństwo gazzowe – dyweersyfikacja i inwestycje Działania rządu ws. ddywersyfikaccji źródeł gaz zu. Inwestycjje. Efekty ummowy gazowe ej Koszty: okooło3,28 mldd zł, w tym środki UE: 717,1 mln zł z Prograamu Operac cyjnego Infrastrukttura i Środowisko, Inwestycjee umożliwiąą absorpcję gazu z Terminalu LNG, pełne wykorzystanie interkonekktorów orazz rozbudowwanych mag gazynów gazu, eksploaatację nowy ych złóż gazu (w tymm potencjalnie gazu niekonwencjonalnego). � Roozbudowa p � Właściciel � 2011 r.: 8 od 2009 r � W wyniku do 2018 d � Zwiększon � 28 lipca 20 mln m � 3 podziemnych magazynó l i inwestor: : PGNiG S.A podziemnyych magazyn .), u inwestycji do 2014 r. do 3,35 mldd m na zostanie 011 r. odda ), Koszt: 4,8 mld zł, w ty 3 ów gazu A., nów, 1,83 mld m m pojemność pojemmności w 9 m moc zatłaczzania i odbi no do użytkku rozbudow ym 673 mlnn zł z Progra 3 pojeemności (wzzrost o 200 mln m magazynóww wzrośnie do 2,9 mld magazynachh oru, wany PMG Strachocinaa (z 150 do amu Infrastrruktura i Śroodowisko. 3 m 3 , a 330 Koszt: 4 mld zł 8 magazynów, 1,83 mld m 3 pojemności 772

Temat: Bezpieczeństwo gazowe – dywersyfikacja i inwestycje Kwestie: Działania rządu ws. dywersyfikacji źródeł gazu. Inwestycje. Efekty umowy gazowej Umowa gazowa: 29 października 2010 r. podpisany został Aneks nr 35 do kontraktu jamalskiego pomiędzy PGNiG a Gazprom Export, który ustalił: � Dostawy na poziomie całościowych dostaw z kierunku wschodniego sprzed 2009 r. (łącznie z RUE), czyli ok. 10 mld m 3 . � Upust warty około 250 mln USD dla dostaw w okresie 2010‐2014 r. � Sąd rosyjski w 2009 r. zasądził, że Gazprom ma zwrócić 26 mln USD za 2006 r. na rzecz EuroPol Gazu ‐ dla strony polskiej oznaczałoby to 12 mln USD – wartość upustu w 2010 r. to już 52 mln USD. � Efekt: stabilne dostawy i eliminacja niepewnych pośredników. � Po zakończeniu rozmów w kwestii dostaw PGNiG rozpoczął negocjacje w sprawie obniżki ceny w kontrakcje jamalskim. � Gwarancja tranzytu przez Polskę. � Gdyby nie umowa, to w sezonie zimowym 2010/11 wystąpiłby deficyt gazu na poziomie 2 mld m 3 – koszty dla PGNiG i gospodarki ok. 10 mld zł. Wdrożenie III pakietu liberalizacyjnego w Polsce: 17 listopada 2010 r. Urząd Regulacji Energetyki wyznaczył OGP Gaz‐System S.A. operatorem gazociągu jamalskiego, co jest efektem zmian w: � Porozumieniu między rządem RP a rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu rosyjskiego gazu przez terytorium RP i dostawach rosyjskiego gazu do RP, z 25 sierpnia 1993 r. � Protokole o wniesieniu zmian do Protokołu Dodatkowego do Porozumienia między rządem RP a rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu rosyjskiego gazu przez terytorium RP i dostawach rosyjskiego gazu do RP, z 25 sierpnia 1993 r., podpisanym 12 lutego 2003 r. Dzięki temu rurociąg jamalski został objęty przepisami III pakietu liberalizacyjnego. Od 1 listopada 2011 r. OGP Gaz‐System S.A. świadczy usługę wirtualnego rewersu gazociągu, co umożliwi zakup dodatkowych ilości gazu do Polski od dostawców zachodnioeuropejskich. Zakończenie Umowy Leasingu Operacyjnego: Celem ULO było przekazanie majątku w postaci sieci przesyłowej gazu ziemnego z PGNiG S.A. do OGP Gaz‐System S.A. poprzez przekazanie w formie dywidendy niepieniężnej przez PGNiG na rzecz Skarbu Państwa, który wnosił go następnie w formie aportu na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego OGP. � ULO została zawarta 6 lipca 2005 r. � Polityka energetyczna Polski do 2030 r. założyła zakończenie realizacji ULO do 2011 r. � Uchwała WZA PGNiG S.A. z 20 kwietnia 2011 r. ustaliła wysokość dywidendy niepieniężnej należnej SP na poziomie nie wyższym niż 30,104 mln zł brutto, przekazanej w formie elementów systemu przesyłowego posiadających zdolność aportową i objętych ULO. Elementy systemu przesyłowego objęte ULO, ale nieposiadające zdolności aportowej, warte około 2,7 mln, zostaną objęte innym rodzajem umowy umożliwiającej OGP Gaz‐ System S.A. ich wykorzystywanie. � Zakończenie ULO nastąpiło 7 października 2011 r., a ostatnie przekazanie majątku do OGP GAZ‐System ‐ 6 października 2011 r. Ustalenia Aneksu nr 35 Skutek nie podpisania umowy Gaz‐System operatorem gazociągu jamalskiego Przekazanie sieci przesyłowej z PGNiG do Gaz‐System 73

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„STRADOM” SA z siedzibą w Częstochowie - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„Żelatowa” SA z siedzibą w Chrzanowie - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
Treść umów sprzedaży akcji/udziałów - Ministerstwo Skarbu Państwa
umowa - Huta Pokój SA w Rudzie Śląskiej - Ministerstwo Skarbu ...
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
Raport z badań pracodawców - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 2011 MW ...
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...
Raport z działań upowszechniających - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030
Raport z działań społecznych 2011, plik PDF - Citibank Handlowy
USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy ...