Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Temat: Sektor paliwowy

Temat: Sektor paliwowy ‐ inwestycje Kwestie: Opis programów inwestycyjnych. Koszty. Harmonogramy Spis treści: • Grupa Lotos – Program 10+ 77 • PKN Orlen S.A. – HON VII, PTA/PX 78 • Naftoport 78 • PERN – III nitka, Adamowo, rurociąg paliwowy Ostrów Wielkopolski ‐Wrocław 78 76

Temat: Kwestie: GGrupa Lootos – Proogram 10+: PProgram innwestycyjnyy realizowaany w okkresie 2007 7‐2011 w celu zwięększenia mocy m pprzeroboweej rafinerii w Gdańsku z 6 mln ton rocznie do d 10,5 mlnn ton (+75% %), zwiększe enia uudziału olejju napędowwego w prrodukcji (z 42% do 52%) 5 koszteem produkktów ciężkic ch i nniskomarżowwych (z 24% % do 16%). � Warttość inwestycji: 1,43 mmld Euro (5,55 mld zł). � Inaugguracja inwwestycji – 9 ssierpnia 20007 r., zakoń ńczenie – 288 marca 20111 r. � Pełną wydajnośść instalacjee osiągną w 2011 r., cz zęść włączono do eksploatacji jesz zcze przedd zakończenniem prograamu. WWalne Zgroomadzenie w lutym 2008 r. wwyraziło zgo odę na usttanowienie przez Spó ółkę zzabezpieczeń kredytóww na finannsowanie rrealizacji Pr rogramu 100+. Skarb Państwa, jako j wwiększościowwy akcjonariusz, wziął na siebie ryyzyko, które e pozwoliłoo na uzyskannie kredytów w w wwys. 1,75 mmld USD, któóre wraz z zzaciągniętymm w grudniu 2007 r. kredytem w wysokości 400 tys. USD pookryły ok. 700% kosztóww całej inweestycji – po ozostałe 30% pochodziło ze środk ków wwłasnych Sppółki. W okresie zawirowańń na światowych rynkach w latach 20008‐2009, innwestycja była b nnajwiększymm placem buudowy w Poolsce – zatruudnionych było b około 33.500 pracoowników. 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Przeed 10+ Po 10+ Sektor ppaliwowy ‐ innwestycje Opis proogramów inwwestycyjnychh. Koszty. Harmonogramyy Stru uktura pprodukccji paliww w rafinnerii gdańńskiej Benzyny 24% 23% Olej napęddowy Prod dukty ciężkie 42% 52% 24% 16% Pozostałe (LPG) 10% 9% Wartoość inwesttycji 5,5 mld zł Kredyttowanie 70% 777

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 2011 MW ...
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030