Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Temat: Kwestie: PPKN

Temat: Kwestie: PPKN Orleen S.A. – HON VII, I, PTA/PXX: � HONN VII – budowa instalaccji hydroodssiarczania oleju napędoowego w okkresie od marca 20088 r. do listtopada 20110 r. Wartoość inwesty ycji – okołoo 500 mln zł. Inwest tycja zwiększa zdolnoości produkccji rafinerii w Płocku o 1 mln ton ooleju napędowego rocz znie. � Kompleks PTA/PPX – kompleks petrochhemiczny sk kładający siię z instalaccji produkuj jącej kwass tereftalowwy (PTA) wwe Włocławwku (wyda ajność – 6000 tys. tonn rocznie, 20% euroopejskiej proodukcji) oraaz paraksyleen (PX) w Płocku P (400 tys. ton roccznie). War rtość inweestycji – okooło 1 mld Euuro. Czas realizacji – od d 2008 r. doo czerwca 20011. Inwest tycja zwiększyła mocee przerobowwe rafinerii w Płocku z 15,1 do 166,3 mln ton rocznie. NNaftoporrt: Sektor ppaliwowy ‐ innwestycje Opis proogramów inwwestycyjnychh. Koszty. Harmonogramyy NNaftoport dyysponuje obbecnie czterema stanoowiskami pr rzeładunkowwymi: � „O” ( (paliwa). � „P” ( głównie paliwa, możliwwość przełaadowania ro opy). � „R” ( (głównie roppa, możliwoość przeładuunku paliw) ). � „T” ( głównie roppa, możliwoość przeładuunku paliw) ). W 2010 r. PPPP Nafttoport Sp. z o.o. przejął od Zarządu Morrskiego Porrtu w Gdań ńsku sstanowiska przeładunkkowe „O” (zzdolność przeładunkow wa – około 1 mln ton paliw roczn nie) i „ „P” (zdolnoość przeładunkowa – około 11 mln ton ropy r naftowej rocznie). W 201 11 r. zzaplanowano rozbudowwę zdolnoścci przeładunnkowych o 0,5‐1 mln tton paliw roocznie („O”) ) i 2‐ 22,5 mln ton ropy roczniie („P”). 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Przeładunki w Naftoporcie 20005 20006 2007 22008 Przeładdunki 11,0034 12, ,212 100,78 99,841 PPERN – II II nitka, AAdamowwo, rurocciąg paliw wowy Osstrów Wiielkopols ski‐ WWrocławw: � W ttrakcie realizacji – ostatni odcinek (Orzechów‐Koryttnica) III nnitki ropoc ciągu „Przyyjaźń”, termmin zakończenia – 20133 r. 2009 8,095 2010 14,067 Wartoość inwesttycji: 500 mmln zł Wartoość inwesttycji: 1 mld Euro Rozbuudowa Naftopporu 778

Temat: Kwestie: Sektor ppaliwowy ‐ innwestycje Opis proogramów inwwestycyjnychh. Koszty. Harmonogramyy � Do kkwietnia 20009 r. zakońcczono budoowę odcinka a Adamowo – Orzzechów‐BS Plebanka, ddo marca 20010 r. – Zaw wady‐Koryt to okkoło 730 mmln zł. Inwestycja realizowana jes st od 2002 zwiększenie prrzepustowości rurociąągu do 63 mln ton rozbudowy możliwe będzie przekształcenie I nitki rurocią prodduktowy, doostarczającyy paliwo do bazy magazynowej czerwwca 2011 r. w bazie mmagazynowej PERN w Adamowie dwa zbiorniki naa ropę naftową, o pojeemności 10 00 tys. m 90 mmln zł, realizacja – 20099‐2011. � PERNN „Przyjaźń” jest operatorem zbudowa paliwwowego Osttrów Wielkopolski‐Wroocław, odda Ruroociąg łączy bbazy magazzynowe PKNN Orlen, a je paliww rocznie. 3 o‐Zawady, ddo lipca 200 09 r. nica. Koszt całej inwes stycji r. Jej głównnym celem jest rocznie. PPo zakończeniu ągu „Przyjaźń” w ruro ociąg OLPP w EEmilianowie. 14 włączono do eksploatacji . WWartość inwwestycji – około nego przez PKN Orlen ruroc ciągu anego do użytku w I kwartale 201 11 r. ego przepustowość wyynosi 1 mln n ton Wartoość inwesttycji: 730 mmln zł 779

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„STRADOM” SA z siedzibą w Częstochowie - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„Żelatowa” SA z siedzibą w Chrzanowie - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
Treść umów sprzedaży akcji/udziałów - Ministerstwo Skarbu Państwa
umowa - Huta Pokój SA w Rudzie Śląskiej - Ministerstwo Skarbu ...
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
Raport z badań pracodawców - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 2011 MW ...
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...
Raport z działań upowszechniających - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030
Raport z działań społecznych 2011, plik PDF - Citibank Handlowy
USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy ...