Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Temat: Sektor

Temat: Sektor energetyczny – bezpieczeństwo i inwestycje Kwestie: Transakcje sprzedaży akcji czterech grup energetycznych.Kalendaria prywatyzacyjne, Inwestycje w każdej grupie.Szczegóły konsolidacji. Założenia specustawy atomowej Polska energetyka potrzebuje silnych grup energetycznych zdolnych do konkurowania ze swoimi europejskimi odpowiednikami na połączonym rynku europejskim. Takie firmy będą stanowić podstawę bezpieczeństwa energetycznego państwa. Kryzys pokazał, że w sytuacjach zawirowań na rynkach ujawniają się centra decyzyjne umieszczone w konkretnych krajach. UOKIK w swojej decyzji ws. odmowy wyrażenia zgody na połączenie PGE i Energi, nie wziął pod uwagę planowanych zmian organizacji rynku energii, które zaistnieją w najbliższych latach. Zdaniem ekspertów branży, za kilka lat na rynku europejskim będzie działać tylko kilka wielkich firm energetycznych, które będą posiadać potencjał rozwoju na skalę międzynarodową. Priorytetem dla polskiej energetyki powinno być zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju i akceptowalnych cen energii dla odbiorców. Odbywa się to poprzez realizację programu jądrowego i włączenie się w prace nad tworzeniem rynku europejskiego. Pomimo decyzji Niemiec o rezygnacji z produkcji energii opartej o technologie jądrowe energia z atomu jest obecna w Europie: Francja 78%, Belgia 56%, Szwecja 47%. Biorąc pod uwagę konieczność inwestycji w nowe moce wytwórcze w Polsce oraz wymagania trzeciego pakietu energetyczno‐klimatycznego wydaje się, że budowa elektrowni jądrowej zapewni realizację obydwu wskazanych powyżej priorytetów. Zgodnie z założeniami do projektu ustawy atomowej inwestorem oraz operatorem elektrowni jądrowej w Polsce będzie mógł być podmiot mający siedzibę w UE lub państwie członkowskim EFTA. Twórcą pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, będzie PGE S.A. a inwestycja ta ma zostać zakończona do 2020 r. Enea S.A. � 1 kwietnia 2011 r. MSP podjęło decyzję o zamknięciu procesu prywatyzacji Spółki. Przy sprzedaży 51% akcji Enei S.A., zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, MSP kierowało się maksymalizacją ceny. Priorytetowo traktowane były również kwestie zachowania operacyjnej integralności Enei S.A., utrzymania przejrzystej struktury właścicielskiej oraz rozwoju mocy wytwórczych w Elektrowni Kozienice S.A., co wpisuje się w politykę bezpieczeństwa energetycznego Polski. Pomimo złożonych ofert Minister Skarbu Państwa nie zdecydował się na ich przyjęcie, ponieważ nie spełniały one stawianych warunków. � Enea S.A. pozostaje Spółką giełdową, realizującą własny program inwestycyjny, w tym budowę nowych mocy wytwórczych w Elektrowni Kozienice. Minister Skarbu Państwa, jako główny akcjonariusz oczekuje przyspieszenia realizacji tego programu. MSP planuje otwarcie na nowo procesu prywatyzacji Spółki w momencie, kiedy inwestycja stanie się integralną i niepodważalną częścią funkcjonowania Enea S.A. Kalendarium prywatyzacyjne 2008 ‐ Debiut giełdowy (IPO) � 17 listopada 2008 r. – Debiut giełdowy Enea S.A. Spółka wyemitowała 103.816.150 akcji serii „C” na łączną kwotę 2 mld zł. Cena akcji emisyjnej w transzy dla inwestorów branżowych wynosiła 20,14 zł, natomiast cena emisyjna po dyskoncie w transzy dla inwestorów instytucjonalnych i detalicznych wynosiła 15,40 zł na akcję. Decyzja UOKiK ws. Energi Program atomowy Zamknięcie procesu prywatyzacji 2 mld zł dla Spółki 84

Temat: Sektor energetyczny – bezpieczeństwo i inwestycje Kwestie: Transakcje sprzedaży akcji czterech grup energetycznych.Kalendaria prywatyzacyjne, Inwestycje w każdej grupie.Szczegóły konsolidacji. Założenia specustawy atomowej 2009 ‐ Sprzedaż 67,05% akcji � 27 lipca 2009 r. – Zaproszenie do negocjacji na 67,05% akcji Spółki. � 14 sierpnia 2009 r. – Termin składania ofert wstępnych. � 17 sierpnia 2009 r. – Dopuszczenie jednego z inwestorów. � 15 października r. – Termin złożenia oferty wiążącej. � 14 października 2009 r. – Inwestor poinformował MSP, że nie złoży w wyznaczonym terminie oferty wiążącej. � 16 października 2009 r. – Zamknięcie procesu. 2010 ‐ Sprzedaż 16,05% akcji � 10 lutego 2010 – Jednorazowa transakcja sprzedaży pakietu 16,05% akcji. Sprzedaż dotyczyła 70.851.533 akcji po 16 zł za akcję. Łączna kwota transakcji to 1.133.624.528 zł. Po sprzedaży udział SP zmalał do 60,43% (w tym 9,43% akcje pracownicze). Celem tej transakcji było zwiększenie płynności akcji na rynku. 2011 ‐ Sprzedaż 51% akcji � 28 czerwca 2010 r. – Publikacja zaproszenia do negocjacji na 51% akcji Spółki. � 27 lipca 2010 r. – Pobieranie memorandum informacyjnego. � 13 sierpnia 2010 r. – Termin składania ofert wstępnych – przesunięty na 13 sierpnia 2010 r. � 24 sierpnia 2010 r. – 5 potencjalnych inwestorów zostało dopuszczonych do negocjacji. � 5 października 2010 r. – Termin składania ofert wiążących, wpłynęły 4 oferty. � 12 października 2010 r. – Dopuszczenie 2 inwestorów do negocjacji równoległych � 28 października 2010 r. – Udzielenie wyłączności negocjacyjnej Kulczyk Holding S.A. (jako gwaranta) oraz Elektron Sp. z o.o. (jako kupującego) do 3 listopada 2010 r. � 16 listopada 2010 r. – Po zakończeniu okresu wyłączności negocjacyjnej dla Kulczyk Holding S.A. (jako gwaranta) oraz Elektron Sp. z o.o. (jako kupującego), MSP wróciło do negocjacji z pozostałymi potencjalnymi inwestorami. � 15 grudnia 2010 r. – Udzielenie wyłączności negocjacyjnej spółce Electricité de France S.A. (EDF). � 14/15 lutego 2011 r. – Wydłużenie wyłączności negocjacyjnej spółce Electricité de France S.A. (EDF). � 1 kwietnia 2011 r. – Zakończenie procesu prywatyzacji Enea S.A. bez rozstrzygnięcia. Energa S.A. � Prywatyzacja gdańskiej Energi nie została zakończona. PGE, która podpisała z MSP umowę kupna akcji Energi, nie uzyskała zgody UOKiK na koncentrację i 28 stycznia 2011 r. odwołała się od tej decyzji. 19 stycznia 2011 r. MSP i PGE S.A. podpisały aneks do umowy sprzedaży Energii S.A. Kalendarium prywatyzacyjne � 4 maja 2010 r. ‐ Publikacja ogłoszenia. � 1 czerwca 2010 r. ‐ Składanie ofert wstępnych. � 11 czerwca 2010 r. – Dopuszczenie do badania Spółki 5 potencjalnych inwestorów: CEZ a.s., Elektrowni Połaniec S.A. ‐ Grupa GDF Suez Energia Polska; Konsorcjum: Kulczyk Holding S.A., GS Global Infrastructure Partners II, L.P., GS Capital Partners VI Cel: zwiększenie płynności Pięciu potencjalnych inwestorów 85

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„STRADOM” SA z siedzibą w Częstochowie - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
„Żelatowa” SA z siedzibą w Chrzanowie - Ministerstwo Skarbu ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
Treść umów sprzedaży akcji/udziałów - Ministerstwo Skarbu Państwa
umowa - Huta Pokój SA w Rudzie Śląskiej - Ministerstwo Skarbu ...
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
polska 2007 raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
Raport z badań pracodawców - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Raport z wewnętrznego mierzenia jakości pracy CEN w 2005 roku
Raport z badania rynku pracy powiatu nakielskiego - Ministerstwo ...
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
umowa - ŁZG ŁĘCZYCA S.A. z siedzibą w Łęczycy - Ministerstwo ...
Walcownia Metali „Łabędy” S.A. z siedzibą w Gliwicach
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
Raport z działań upowszechniających - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 2011 MW ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...
Raport Roczny z działalności Instytutu Książki za rok 2007
Raport z działań społecznych 2011, plik PDF - Citibank Handlowy
USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy ...