Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Temat: Sektor

Temat: Sektor energetyczny – bezpieczeństwo i inwestycje Kwestie: Transakcje sprzedaży akcji czterech grup energetycznych.Kalendaria prywatyzacyjne, Inwestycje w każdej grupie.Szczegóły konsolidacji. Założenia specustawy atomowej Fund, L.P.; PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.; ENERGETICKY A PRUJMYSLOVY HOLDING, a.s. � 16 sierpnia 2010 r. ‐ Składanie ofert wiążących. Wpłynęły 4 oferty od: PGE, Elektrownia Połaniec S.A. – Grupa GDF Suez Energia Polska, Kulczyk Holding S.A. i Elektron Sp. z o.o. i EPH ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ HOLDING, a.s. � 20 sierpnia 2010 r. – Dopuszczenie do negocjacji równoległych 2 potencjalnych inwestorów: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i Energetický a Průmyslový Holding, a.s. � 15 września 2010 r. ‐ MSP podjęło decyzję o parafowaniu umowy z PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. dot. zbycia akcji Energa S.A. � 29 września 2010 r. ‐ MSP i PGE podpisały umowę sprzedaży 84,19% akcji spółki Energa S.A. � 13 stycznia 2011 r. – Negatywna decyzja UOKiK ws. zakupu akcji Energa S.A. przez PGE. � 19 stycznia 2011 r. ‐ MSP i PGE podpisały aneks do umowy sprzedaży Energii S.A. Strony postanowiły o zawieszeniu biegu terminu rozwiązania umowy do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego dot. odwołania od decyzji UOKiK � 28 stycznia 2011 r. ‐ PGE złożyła odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie Sądu Ochrony Konkurenci i Konsumentów ws. sprzeciwu UOKiK wobec przejęcia Energi S.A. � 31 maja 2011 r. – Została podpisana umowa pomiędzy MSP a Energą, w ramach której Spółka odkupiła akcje dwóch spółek z grupy: Energi‐Operator S.A. (za kwotę 568.142.688,91 zł) oraz Energi Elektrownie Ostrołęka S.A. (za kwotę 17.474.964,36 zł) Łączna wartość transakcji to 585.617.653,27 mln zł. Operacja odbyła się w ramach porządkowania struktury właścicielskiej Energa S.A. � Skarb Państwa stał się właścicielem akcji obydwu spółek w wyniku realizacji procesu konwersji w energetyce. Proces ten prowadzony był do sierpnia 2010 r. i polegał na zamianie akcji tzw. „spółek parterowych” wchodzących w skład grupy energetycznej na akcje spółek konsolidujących. � Energa S.A. złożyła ofertę nabycia od MSP akcji, których Skarb Państwa stanie się w przyszłości właścicielem, w związku z realizacją procesu konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego. Takie przypadki będą miały miejsce np. ze względu na nieobjęcie akcji przez wszystkich uprawnionych pracowników lub ich spadkobierców. PGE S.A. � PGE jest spółką o strategicznym znaczeniu dla interesów Polski. Wybuduje pierwszą elektrownię atomową w kraju. Pierwszy blok elektrowni jądrowej powstanie w 2020 r. Na tę chwilę MSP nie planuje sprzedaży kolejnych pakietów akcji. Kalendarium prywatyzacyjne Debiut giełdowy � 6 listopada 2009 r. – Debiut giełdowy (IPO) w formie podwyższenia kapitału – przychody dla Spółki: 5.968.810.500 zł. W ofercie udział wzięło ok. 60.000 inwestorów indywidualnych. Cena emisyjna akcji wyniosła 23 zł. Łączny popyt zgłoszony przez inwestorów przy cenie maksymalnej był 7,5 razy większy niż liczba oferowanych akcji, a redukcja w transzy inwestorów indywidualnych osiągnęła Negatywna dec. UOKiK Aneks do umowy pomiędzy MSP i PGE Energa porządkuje grupę kapitałową IPO ‐ Prawie 6 mld zł dla PGE 86

Temat: Sektor energetyczny – bezpieczeństwo i inwestycje Kwestie: Transakcje sprzedaży akcji czterech grup energetycznych.Kalendaria prywatyzacyjne, Inwestycje w każdej grupie.Szczegóły konsolidacji. Założenia specustawy atomowej poziom 96,5%. � Kapitalizacja Spółki po debiucie przekroczyła 40 mld zł czyniąc z PGE największą polską spółkę przemysłową notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. � Środki pozyskane w ramach IPO zostały przeznaczone na inwestycje w rozbudowę i modernizację tzw. konwencjonalnych mocy wytwórczych, czyli elektrowni i elektrociepłowni oraz na uporządkowanie struktury właścicielskiej w Grupie PGE ‐ odkupienie od Skarbu Państwa pakietów mniejszościowych w niektórych istotnych spółkach zależnych. Sprzedaż 10% akcji Spółki � 8 października 2010 r. – Sprzedaż 10% akcji przez MSP. Kwota transakcji wyniosła blisko 4 mld zł. Transakcja realizowana była w formule budowania przyspieszonej księgi popytu i wzięli w niej udział inwestorzy finansowi z 22 krajów, z 4 kontynentów. Była to największa transakcja sprzedaży w formule budowania przyśpieszonej księgi popytu w historii polskich rynków kapitałowych, a kwotę 4 mld zł uzyskano w ciągu półtora dnia od rozpoczęcia transakcji. MSP sprzedaje PGE pakiety mniejszościowe trzech spółek z Grupy PGE � 28 grudnia 2010 r. ‐ Podpisanie umowy sprzedaży akcji trzech spółek: 10,69% akcji PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A, 13,87% akcji PGE Obrót S.A. i 1,47% akcji PGE Dystrybucja S.A. Skarb Państwa stał się właścicielem pakietów mniejszościowych w wyniku realizacji procesu konwersji akcji w energetyce. Wartość transakcji to 3.098.387.214,39 zł. Proces konwersji akcji w energetyce prowadzony był do sierpnia 2010 r. i polegał na zamianie akcji tzw. „spółek parterowych” wchodzących w skład grupy energetycznej na akcje spółek konsolidujących. MSP sprzedaje PGE pakiety mniejszościowe czterech spółek z Grupy PGE � 27 października 2011 r. ‐ Podpisanie umowy sprzedaży akcji czterech spółek: 82.479 akcji PGE Elektrownia Opole S.A. z siedzibą w Bełchatowie o wartości 100.103.112,72 zł, 24.423 akcji PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie o wartości 333.862,41 zł, 96 akcji PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie o wartości 190.704,96 zł, 44.087 akcji PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie o wartości 820.018,20 zł. Łączna wartość transakcji to 101.447.698,29 zł. Transakcja była efektem kontynuowania strategii porządkowania struktury właścicielskiej PGE S.A. Tauron Polska Energia S.A. � Ministerstwo Skarbu Państwa sprzedało 22 marca 2011 r. 11,9% akcji Tauron Polska Energia S.A. po cenie 6,15 zł za akcję, kończąc tym samym proces prywatyzacji Spółki i pozostając na poziomie 30%. Kwota transakcji wyniosła blisko 1,3 mld zł. Wszystkie cele związane z prywatyzacją Spółki zostały osiągnięte i Skarb Państwa nie planuje dalszych sprzedaży akcji Taurona. � Tauron jest jednym z filarów polskiego rynku kapitałowego i jedną z najbardziej płynnych spółek indeksu WIG20. Największa transakcja w formule ABB Wartość transakcji: 3 mld zł Wartość transakcji: ponad 100 mln zł Skarb Państwa pozostaje na poziomie 30% 87

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
„STRADOM” SA z siedzibą w Częstochowie - Ministerstwo Skarbu ...
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„Żelatowa” SA z siedzibą w Chrzanowie - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
umowa - Huta Pokój SA w Rudzie Śląskiej - Ministerstwo Skarbu ...
Treść umów sprzedaży akcji/udziałów - Ministerstwo Skarbu Państwa
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
polska 2007 raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
Raport z badań pracodawców - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
umowa - ŁZG ŁĘCZYCA S.A. z siedzibą w Łęczycy - Ministerstwo ...
Walcownia Metali „Łabędy” S.A. z siedzibą w Gliwicach
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
Raport z wewnętrznego mierzenia jakości pracy CEN w 2005 roku
Raport z badania rynku pracy powiatu nakielskiego - Ministerstwo ...
Raport z działań upowszechniających - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 2011 MW ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...
Raport Roczny z działalności Instytutu Książki za rok 2007
Raport z działań społecznych 2011, plik PDF - Citibank Handlowy
USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy ...