Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Temat: Sektor

Temat: Sektor energetyczny – bezpieczeństwo i inwestycje Kwestie: Transakcje sprzedaży akcji czterech grup energetycznych.Kalendaria prywatyzacyjne, Inwestycje w każdej grupie.Szczegóły konsolidacji. Założenia specustawy atomowej Kalendarium prywatyzacyjne Debiut giełdowy � 30 czerwca 2010 r. – Debiut giełdowy (IPO). Wartość oferty wyniosła ok. 4,2 mld zł. Ostateczna liczba akcji zaoferowanych i przydzielonych inwestorom indywidualnym wyniosła 205.258.355 (po scaleniu), co odpowiada 25% ostatecznej liczby akcji oferowanych. Cena emisyjna ukształtowana została na poziomie 5,13 zł. Inwestorzy indywidualni złożyli łącznie 231.052 ważne zlecenia. Na maksymalną liczbę akcji, na którą mógł zapisać się inwestor indywidualny, tj. 1.500 sztuk (po uwzględnieniu scalenia w stosunku 1:9), złożono łącznie 191.364 zapisy. � Po sesji 17 grudnia 2010 r. Tauron Polska Energia wszedł w skład dwudziestu największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (WIG 20). Sprzedaż 11,9% akcji � 22 marca 2011 r. – MSP sprzedało 11,9% akcji po cenie 6,15 zł za akcję. Kwota transakcji wyniosła blisko 1,3 mld zł. Transakcja realizowana była w formule budowania przyspieszonej księgi popytu i wzięli w niej udział inwestorzy finansowi z szesnastu krajów, z trzech kontynentów. � Była to jedna z największych sprzedaży w formule budowania przyśpieszonej księgi popytu w historii polskich rynków kapitałowych, a kwotę blisko 1,3 mld zł uzyskano w ciągu jednego dnia od rozpoczęcia transakcji. � Globalna sprzedaż akcji Taurona to kolejna transakcja świadczącą o wiodącej roli GPW, jako regionalnego centrum finansowego Europy Środkowo‐Wschodniej. � Sprzedając pakiet 11,9% MSP zakończyło tym samym proces prywatyzacji Spółki. Inwestycje: Enea S.A. � Główne przygotowywane inwestycje to modernizacja istniejących mocy wytwórczych oraz budowa nowego bloku w Elektrowni Kozienice w Świerżach Górnych o mocy 1000 MW. Inwestycja ma być realizowana w oparciu o następujące ramowe warunki: � Oddanie bloku energetycznego do użytkowania nie później niż do końca 2016 r., � Moc elektryczna bloku nie niższa niż 900 MWe i nie wyższa niż 1000 MWe, � Wewnętrzna stopa zwrotu IRR dla projektu nie niższa niż 8,2% a NPV nie mniejsze niż 900 mln zł, przy uwzględnieniu części uprawnień do emisji CO2 w latach 2017‐2019 i produkcji nie mniejszej niż 6,00 TWh, � Całkowite nakłady inwestycyjne nie większe niż 1.377.601.000 Euro, � Całkowite nakłady inwestycyjne w przeliczeniu na jednostkę projektowanej mocy nie większe niż 1.398.600 Euro/MWe, a NPV nie mniejsze niż 9.137 zł/MWe. � W obszarze dotyczącym odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej planuje się rozbudowę mocy wiatrowych osiągając do 2020 r. 250‐350 MW mocy zainstalowanej. Równocześnie Zarząd Spółki Enea S.A. podjął decyzje o realizacji inwestycji w moce biogazowe, planując osiągnięcie w tym obszarze mocy około 40‐60 MW w 2020 r. W roku 2010 Enea S.A. dokonała zakupu pierwszej elektrowni biogazowej w Liszkowie (woj. kujawsko‐pomorskie) o mocy 2,12 MWe, a w 2011 r. Oferta wartości 4,2 mld zł WIG20 Wartość transakcji 1,3 mld zł Przygotowy‐ wane inwestycje Odnawialne źródła energii 88

Temat: Sektor energetyczny – bezpieczeństwo i inwestycje Kwestie: Transakcje sprzedaży akcji czterech grup energetycznych.Kalendaria prywatyzacyjne, Inwestycje w każdej grupie.Szczegóły konsolidacji. Założenia specustawy atomowej planuje nabyć bioelektrownie biogazowe o łącznej mocy 5 MWe. � W sektorze dystrybucji konieczność znacznego wzrostu nakładów inwestycyjnych w kolejnych latach. W planach na 2011–2015 Spółka przewiduje zwiększenie inwestycji z 580.000.000 zł w 2010 roku do 800–2.100.000.000 zł w różnych latach projekcji. Najważniejsza inwestycja to budowa nowego dwutorowego wyprowadzenia z Elektrowni Dolna Odra o przekroju 240 mm 2 i długości około 17 km, która umożliwi zmianę konfiguracji sieci 110kV przy wykorzystaniu istniejących linii 110kV Morzyczyn – Żydowce i Gryfino – Dąbie. � Poziom planowanych nakładów inwestycyjnych wynika w znaczącej części z konieczności rozbudowy, modernizacji i odtworzenia sieci dystrybucyjnej oraz dbałości Spółki dystrybucyjnej o poprawę podstawowych wskaźników ciągłości dostaw oraz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Energa S.A. � Planuje uruchomienie około 4,2GW nowych mocy wytwórczych, dla których wielkość nakładów inwestycyjnych na najbliższe 12 lat oszacowano na kwotę 28,9 mld zł. Dobre wyniki finansowe Grupy wskazują na pełną zdolność Grupy do finansowania wszystkich inwestycji ujętych w planach. � Spółka rozpoczęła realizację projektu budowy elektrowni Ostrołęka C ‐ efektem będzie uruchomienie do roku 2017 nowego bloku energetycznego, produkującego energię elektryczną na potrzeby Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz energię cieplną dla ogrzewania odbiorców z terenu miasta Ostrołęka (z upustu na turbinie parowej). Inwestycja ma być realizowana w oparciu o następujące ramowe warunki: � Moc elektryczna bloku będzie nie mniejsza niż 850 MW i nie wyższa niż 1000 MW. � Finansowanie w formule Project Finance. � Oddanie bloku energetycznego do użytkowania nie później niż do końca 2016 r. � NPV dla projektu będzie wynosiło powyżej 0,8 mln zł/MW, tj. w przypadku bloku o mocy 850 MW nie mniej niż 680 mln zł, a w przypadku bloku o mocy 1.000 MW nie mniej niż 800 mln zł. � Wewnętrzna stopa zwrotu IRR dla projektu będzie nie niższa niż 10,0%. � Całkowite nakłady inwestycyjne wyniosą nie więcej niż 6.075 mln zł w przypadku bloku o mocy 850 MW i nie więcej niż 7.147 mln zł w przypadku bloku o mocy 1.000 MW. � Energa S.A. uruchomiła również projekt budowy elektrowni systemowej o mocy 860 MW w Grudziądzu zasilanej gazem ziemnym. Planowany termin oddania obiektu do eksploatacji to 2016 r. � Spółka przystępuje do budowy stopnia wodnego na Wiśle. Celem projektu jest trwałe zabezpieczenie przed katastrofą obecnie funkcjonującego stopnia Włocławek (z elektrownią wodną o mocy 160 MWe) oraz poprawa potencjału ekosystemów wodnych i od wód zależnych. W ramach projektu zostanie wybudowany kolejny stopień wodny na rzece, poniżej Włocławka, z elektrownią o mocy około 100 MWe, przyczyniając się w ten sposób do podniesienia bezpieczeństwa energetycznego regionu i Polski. Ponadto, nowa elektrownia wodna przyczyni się także do realizacji Polityki Energetycznej Polski w zakresie rozwoju potencjału wytwórczego w odnawialnych źródłach energii. Planowany termin zakończenia inwestycji to 2016 r. Sektor dystrybucji Planowane uruchomienie 4,2 GW nowych mocy Projekt Ostrołęka C Budowa stopnia wodnego na Wiśle 89

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
„STRADOM” SA z siedzibą w Częstochowie - Ministerstwo Skarbu ...
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„Żelatowa” SA z siedzibą w Chrzanowie - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
Treść umów sprzedaży akcji/udziałów - Ministerstwo Skarbu Państwa
umowa - Huta Pokój SA w Rudzie Śląskiej - Ministerstwo Skarbu ...
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Raport z badań pracodawców - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 2011 MW ...
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...
Raport z działań upowszechniających - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030
Raport z działań społecznych 2011, plik PDF - Citibank Handlowy