Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Temat: Sektor

Temat: Sektor energetyczny – bezpieczeństwo i inwestycje Kwestie: Transakcje sprzedaży akcji czterech grup energetycznych.Kalendaria prywatyzacyjne, Inwestycje w każdej grupie.Szczegóły konsolidacji. Założenia specustawy atomowej PGE S.A. � Program inwestycyjny PGE ma na celu dostosowanie mocy wytwórczych PGE do rosnącego, w długim okresie, popytu krajowego oraz wymagań ochrony środowiska i ograniczenia kosztów związanych z ochroną klimatu. � Program inwestycyjny Grupy PGE zakłada szereg inwestycji rozwojowych oraz modernizacyjno–odtworzeniowych w obszarze dystrybucji, energetyki konwencjonalnej i odnawialnej. � Najważniejsza inwestycja to budowa pierwszej elektrowni atomowej, która ma ruszyć w 2020 r. Szacuje się, że koszt budowy siłowni wyniesie ok. 10 mld Euro. W Polsce mają być wykorzystane bardzo bezpieczne urządzenia generacji III/III+. PGE rozpatruje obecnie trzy lokalizacje. Po przeprowadzeniu analiz oraz wyborze technologii zostanie podjęta ostateczna decyzja w sprawie lokalizacji tej elektrowni. � Jedną z największych inwestycji zrealizowanych w PGE była budowa bloku energetycznego o 858MW w Elektrowni Bełchatów (blok oddano do eksploatacji we wrześniu 2011 r.). � Grupa realizuje szereg inwestycji rozwojowych i modernizacyjno‐odtworzeniowych mających na celu dywersyfikację fuel mix, m.in. inwestycje w OZE (farmy wiatrowe lądowe i morskie, współspalanie biomasy), rozwój portfela projektów gazowych. � Jedną z najważniejszych inwestycji modernizacyjno‐odtworzeniowych realizowanych w PGE jest modernizacja bloków 3‐12 w Elektrowni Bełchatów. Dotychczas oddano do eksploatacji bloki 3,4,5,6. � W zakresie inwestycji w OZE, PGE Energia Odnawialna S.A. – Spółka zależna od PGE S.A., dokonała zakupu 100% udziałów w spółkach budujących farmy wiatrowe – FW Pelplin (moc 48MW), FW Żuromin (moc 60 MW). Te inwestycje przyczynią się do wzrostu w PGE produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Ponadto PGE Energia Odnawialna S.A. prowadzi szereg własnych inwestycji w farmy on‐shore oraz planuje budowę morskich farm wiatrowych. W zakresie inwestycji zwiększających produkcję energii elektrycznej w oparciu o biomasę, na listopad planowane jest oddanie do eksploatacji kotła na biomasę w EC Szczecin. � Program inwestycyjny PGE przewiduje znaczące nakłady inwestycyjne na modernizację i rozwój aktywów dystrybucyjnych. Do najważniejszych przygotowywanych projektów w tym okresie należą inwestycje związane z odtwarzaniem majątku sieciowego i niesieciowego Dystrybucji oraz nakłady związane z wdrożeniem i rozwojem systemu zdalnego systemu odczytu danych pomiarowych i zarządzania pomiarami. Ponadto, program inwestycyjny w tym obszarze obejmuje inwestycje rozwojowe dotyczące sieci 110 kV oraz pozostałe inwestycje rozwojowe, w tym inwestycje związane z przyłączaniem nowych klientów do sieci średniego i niskiego napięcia, a także zadania z zakresu automatyzacji sieci, poprawy niezawodności oraz inwestycje pozasieciowe. Tauron Polska Energia S.A. � Grupa Tauron realizuje inwestycje zarówno w odtworzenie mocy wytwórczych, jak i w obszarze wydobycia i dystrybucji, zgodnie z przyjętą Strategią Korporacyjną. Łączne nakłady inwestycyjne Grupy w latach 2011‐2020 wyniosą ok. 44‐45 mld zł. � W ramach portfela wytwórczego zakłada się uruchomienie do roku 2020 nowych mocy wytwórczych w różnych technologiach na poziomie 2400 MW, w tym w szczególności: Budowa elektrowni atomowej Blok 858 MW w Bełchatowie Inwestycje w OZE Modernizacja aktywów dystrybucyjnych Portfel wytwórczy 90

Temat: Sektor energetyczny – bezpieczeństwo i inwestycje Kwestie: Transakcje sprzedaży akcji czterech grup energetycznych.Kalendaria prywatyzacyjne, Inwestycje w każdej grupie.Szczegóły konsolidacji. Założenia specustawy atomowej � 1010 MW w technologii opartej o węgiel kamienny (910 MW w El. Jaworzno III, moce w kogeneracji: 50 MW w EC Tychy, 50 MW w EC Bielsko‐Biała), � 735 MW w technologii opartej o paliwo gazowe, w tym 335 MW w kogeneracji (udział 50% w bloku gazowo‐parowym 400 MW w EC Stalowa Wola, budowanym z udziałem partnera strategicznego ‐ PGNiG S.A. oraz 135 MW w EC Katowice) oraz udział 50% w bloku klasy 800 MW w El. Blachownia, budowanym z udziałem partnera strategicznego – KGHM Polska Miedź S.A., � 240 MW w biomasie (m.in. blok 50 MW w Elelektrowni Jaworzno III, 40 MW w EC Tychy, 50 MW w El. Stalowa Wola), � W ramach weryfikacji portfela aktywów wytwórczych oraz redukcji ryzyka związanego z ekspozycją na CO2, Tauron określił znaczenie OZE dla Grupy. Zgodnie ze Strategią Korporacyjną Grupa w 2020 r. będzie posiadać do 800 MW w energetyce wiatrowej i biogazowej, � Kluczowe inwestycje realizowane w Obszarze Wytwarzania, � Budowa bloku o mocy 460 MWe na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Łagisza. � Budowa nowego bloku energetycznego o mocy 50 MWe oraz 182 MWt, przystosowanego do produkcji energii elektrycznej oraz ciepła na terenie Elektrociepłowni Bielsko‐Biała, � Budowa jednostki kogeneracyjnej opalanej biomasą o mocy 50 MWe i 45 MWt na terenie Elektrowni Jaworzno III, � Budowa nowego bloku energetycznego o mocy 55 MWe i mocy ciepłowniczej maksymalnej 86 MWt zasilanej kotłem parowym fluidalnym, przystosowanego do produkcji energii elektrycznej oraz ciepła na terenie Elektrociepłowni Tychy, � Modernizacja jednego z kotłów w Elektrowni Stalowa Wola w celu dostosowania go do spalania biomasy, � Budowa nowego bloku energetycznego o mocy 400 MWe i 240 MWt opalanego gazem ziemnym na terenie Elektrowni Stalowa Wola w ramach wspólnego przedsięwzięcia ze spółką Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Inwestycja jest w fazie realizacji, a jej zakończenie jest planowane na 2014 r., � Budowa nowego bloku energetycznego o mocy 910 MW na terenie Elektrowni Jaworzno III, � Budowa instalacji odazotowania spalin w 6 blokach Elektrowni Jaworzno III oraz 4 blokach Elektrowni Łaziska, � Budowa na terenie Elektrociepłowni Katowice bloku opalanego gazem ziemnym o mocy około 135 MWe oraz 87 MWt wytwarzającego w kogeneracji energię elektryczną i ciepło, � Budowa nowego bloku energetycznego o mocy ok. 850 MWe opalanego gazem ziemnym na terenie Elektrowni Blachownia w ramach wspólnego przedsięwzięcia ze spółką KGHM Polska Miedź S.A. Oddanie inwestycji do eksploatacji jest planowane w 2016 r. � Kluczowe inwestycje realizowane w Obszarze OZE: � Zakup 28 września 2011 r. od niemieckiego koncernu energetycznego WSB Neue Energien GmbH 100% udziałów firmy Lipniki Sp. z o.o., wraz z farmą wiatrową Lipniki o mocy 30,75 MW, Obszar wytwarzania Obszar OZE 91

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
„STRADOM” SA z siedzibą w Częstochowie - Ministerstwo Skarbu ...
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„Żelatowa” SA z siedzibą w Chrzanowie - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
umowa - Huta Pokój SA w Rudzie Śląskiej - Ministerstwo Skarbu ...
Treść umów sprzedaży akcji/udziałów - Ministerstwo Skarbu Państwa
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
polska 2007 raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
Raport z badań pracodawców - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
umowa - ŁZG ŁĘCZYCA S.A. z siedzibą w Łęczycy - Ministerstwo ...
Walcownia Metali „Łabędy” S.A. z siedzibą w Gliwicach
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
Raport z wewnętrznego mierzenia jakości pracy CEN w 2005 roku
Raport z badania rynku pracy powiatu nakielskiego - Ministerstwo ...
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z działań upowszechniających - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 2011 MW ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...
Raport Roczny z działalności Instytutu Książki za rok 2007
Raport z działań społecznych 2011, plik PDF - Citibank Handlowy
USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy ...