Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Temat: Sektor

Temat: Sektor energetyczny – bezpieczeństwo i inwestycje Kwestie: Transakcje sprzedaży akcji czterech grup energetycznych.Kalendaria prywatyzacyjne, Inwestycje w każdej grupie.Szczegóły konsolidacji. Założenia specustawy atomowej � Budowa farmy wiatrowej w Wicku o mocy 40 MW, � Budowa farmy wiatrowej Marszewo o mocy 100 MW, � Zwiększenie sprawności aktualnie posiadanych jednostek wytwórczych energetyki wodnej poprzez modernizację istniejących elektrowni wodnych. � 23 sierpnia 2011 r. Tauron oraz spółka Vattenfall AB podpisały przedwstępną umowę sprzedaży 1.249.693 akcji spółki Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A., stanowiących 99,98% kapitału zakładowego GZE. Zamknięcie transakcji zostało uzależnione od uzyskania przez Tauron zgody Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji. Konsolidacja w sektorze energetycznym: � Procesy konsolidacji i restrukturyzacji poszczególnych Grup mają na celu uporządkowanie i uproszczenie struktury organizacyjnej w celu wzmocnienia ich pozycji rynkowej i organizacyjnej oraz usprawnienia zarządzania poszczególnymi Grupami. � Konsekwencją konsolidacji Grup Energetycznych była m. in. zamiana akcji pracowniczych spółek konsolidowanych (parterowych) na akcje spółek konsolidujących (dominujących, czyli PGE, Taurona, Energi i Enei) oraz wewnętrznej restrukturyzacji poszczególnych grup. Podstawą prawną do przeprowadzenia tego procesu były dwa akty prawne: � Ustawa z 7 września 2007 r. o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 191 ,poz. 1367), � Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z 19 lutego 2008 r. w sprawie sposobu określenia liczby akcji spółki konsolidującej podlegających zamianie i trybu dokonywania zamiany akcji lub prawa do akcji spółki konsolidowanej na akcje spółki konsolidującej. � Prawo do zamiany powstało po upływie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego, tj. 13 sierpnia 2009 r. i wygasło z upływem dwunastu miesięcy od dnia powstania, czyli 13 sierpnia 2010 r. � Liczba akcji spółek konsolidujących, jakie mogły zostać wydane w zamian z akcje spółek konsolidowanych, nie mogła przekroczyć 15% liczby akcji, jakie Skarb Państwa objął na skutek podwyższenia kapitału Spółki konsolidującej aportem w postaci akcji spółek konsolidowanych. Ograniczenie do 15% wynika z zasady przyjętej w ustawie o komercjalizacji jako obowiązującej powszechnie w procesach nieodpłatnego wydawania akcji uprawnionym. � Łączna liczba uprawnionych do zamiany akcji wyniosła 93.115 osób, z czego w: � Tauron Polska Energia S.A. – 26.528 osób (warte blisko 1,4 mld zł), � ENERGA S.A. – 15.098 osób, � PGE Górnictwo i Energetyka S.A. – 28.781 osób, � PGE ENERGIA S.A. – 22.708 osób. � Łączna liczba akcji spółek konsolidujących przeznaczonych do zamiany wynosiła 3.935.737.757, z czego 3.640.365.566 zostało objętych. Do tej pory nie objęto 295.172.191 akcji. Obecnie trwa proces podpisywania umów zamiany akcji spółek konsolidowanych na akcje spółek konsolidujących ze spadkobiercami osób Zakup GZE S.A. od Vattenfall Podstawa prawna Prawo wygasło 13 sierpnia 2010 r. 93 tys. uprawnio‐ nych 92

Temat: Sektor energetyczny – bezpieczeństwo i inwestycje Kwestie: Transakcje sprzedaży akcji czterech grup energetycznych.Kalendaria prywatyzacyjne, Inwestycje w każdej grupie.Szczegóły konsolidacji. Założenia specustawy atomowej uprawnionych. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. � Utworzona na bazie holdingu BOT Górnictwo i Energetyka S.A., (później pod nazwą PGE Górnictwo i Energetyka S.A.), Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A., aktywów pozostałych po wydzieleniu z PSE S.A. Operatora Systemu Przesyłowego wraz z majątkiem oraz 8 spółek dystrybucyjnych, tj. Zakład Energetyczny Białystok S.A., Zakład Energetyczny Warszawa‐Teren S.A., Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko‐ Kieleckiego S.A., Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A., Zamojska Korporacja Energetyczna S.A., Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A., Łódzki Zakład Energetyczny S.A. oraz Zakład Energetyczny Łódź‐Teren S.A. Tauron Polska Energia S.A. � Utworzona poprzez konsolidację kapitałową następujących spółek: Południowy Koncern Energetyczny S.A. z siedzibą w Katowicach, EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ENION S.A. z siedzibą w Krakowie, Elektrownia Stalowa Wola S.A. z siedzibą w Stalowej Woli. Energa S.A. � Utworzona została w wyniku konsolidacji kapitałowej Koncernu Energetycznego Energa S.A. z Zespołem Elektrowni Ostrołęka S.A., poprzez zawiązanie w 6 grudnia 2006 r. przez Skarb Państwa, KE ENERGA S.A. i ZEO S.A. Spółki portfelowej pn. Energa S.A. z siedzibą w Gdańsku. 17 maja 2007 r. nastąpiło wniesienie przez Skarb Państwa po 85% akcji stanowiących własność Skarbu Państwa w spółkach KE Energa S.A. i ZEO S.A. na podwyższenie kapitału zakładowego ENERGA S.A. W wyniku umorzenia części akcji założycielskich, a także późniejszej konwersji akcji pracowniczych aktualnie Skarb Państwa posiada 84,18 % udziału w kapitale zakładowym Spółki. Enea S.A. � Powstała w wyniku konsolidacji spółek tzw. Grupy P‐5 tj.: Energetyka Poznańska S.A., Energetyka Szczecińska S.A., Zakład Energetyczny Bydgoszcz S.A., Zakład Energetyczny Gorzów S.A. oraz Zielonogórski Zakład Energetyczny S.A. Spółką przejmującą była Energetyka Poznańska S.A., która po dokonanym procesie konsolidacji przyjęła nazwę Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu. Akt połączenia został zarejestrowany 2 stycznia 2003 r. � 30 stycznia 2008 r. w wyniku wniesienia na podwyższenie kapitału zakładowego Enea S.A. wszystkich akcji, jakie Skarb Państwa posiadał w Elektrowni „Kozienice” S.A. z siedzibą w Świerżach Górnych, nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. W wyniku powyższego Elektrownia „Kozienice” S.A. stała się Spółką w 100% zależną od Enea S.A. Specustawa atomowa: � W celu realizacji przez PGE budowy elektrowni atomowej, przygotowano ustawę o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, która stanowi realizację zadań określonych w „Polityce energetycznej Polski do 2030 r.” oraz „Ramowym harmonogramie działań na rzecz energetyki jądrowej” przyjętych przez Radę Ministrów w 2009 r. Ustawa daje 93

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 2011 MW ...
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030