Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Temat: Sektor

Temat: Sektor energetyczny – bezpieczeństwo i inwestycje Kwestie: Transakcje sprzedaży akcji czterech grup energetycznych.Kalendaria prywatyzacyjne, Inwestycje w każdej grupie.Szczegóły konsolidacji. Założenia specustawy atomowej podstawy prawne do zrealizowania głównego celu, jakim jest zbudowanie w Polsce do 2020 r. elektrowni atomowej. � Ustawa stwarza ramy obejmujące całokształt procesu inwestycyjnego w zakresie związanym z budową obiektów energetyki jądrowej. Określa zasady i warunki przygotowania i realizacji tego typu inwestycji. Ustawa ta przewiduje w szczególności, że kluczowe elementy projektu (np. wybór dostawców i technologii) poddane będą procedurze zamówień publicznych, zgodnie z wiążącymi Polskę w tym zakresie przepisami prawa UE. Pozwoli to na zapewnienie pełnej przejrzystości realizowanych procesów zakupowych. Ponadto ustawa określa, organy właściwe w sprawach przygotowania i realizacji tego rodzaju inwestycji, a także podział korzyści pomiędzy gminami z tytułu realizacji inwestycji w zakresie budowy elektrowni jądrowych. � Ustawa weszła w życie 1 lipca 2011 r. Towarowa Giełda Energii S.A.: TGE S.A. prowadzi rynki, w których uczestniczą największe przedsiębiorstwa z sektora elektroenergetycznego. Akcjonariuszami TGE są: � Skarb Państwa ‐ 22,34% � PGE Elektrownia Opole S.A. ‐ 10% � E.ON Energy Trading SE ‐ 10,00% � Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. ‐ 10,83% � PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ‐ 10% � "ELEKTRIM" S.A. w Warszawie ‐ 10% � Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o. ‐ 6,82% � ENERGA S.A. ‐ 5% � Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ‐ 2,33% � RWE Polska S.A. ‐ 2% � Elektrim Volt S.A. ‐ 1,14% � PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. ‐ 1,02% � PKP Energetyka S.A. ‐ 1% � ENEA S.A. ‐ 1,02% � Elektrlabel S.A. ‐ 1,02% � Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. ‐ 4,65% � Bergen Energi AS ‐ 0,83% Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie giełdy towarowej, gdzie przedmiotem obrotu są m.in.: � Energia elektryczna. � Paliwa stałe, ciekłe i gazowe. � Uprawnienia do emisji dwutlenku węgla. W sierpniu 2010 r. w ramach nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, wprowadzono tzw. obligo giełdowe, czyli obowiązek publicznej sprzedaży energii przez jej wytwórców. Od tego czasu skierowali oni na TGE więcej energii niż obowiązujący limit. Podstawy prawne Założenia ustawy Akcjonariat TGE S.A. Nowelizacja Prawa Energetycznego 94

Temat: Kwestie: Obroty eneergią elektrryczną: 80 0000 000 70 0000 000 60 0000 000 50 0000 000 40 0000 000 30 0000 000 20 0000 000 10 0000 000 Źródło: TGGE Sektor eenergetycznyy – bezpieczeeństwo i inw westycje Transakccje sprzedaży akcji cztereech grup ene ergetycznychh.Kalendaria prywatyzacy yjne, Inwestyccje w każdej grupie.Szczeegóły konsolidacji. Założeenia specustawy atomow wej 0 Wolummen (MW Wh) WWolumen (MWWh) � TGE stała się nnajwiększymm miejscemm obrotu energią elekktryczną w Polsce. Ud dział wszyystkich rynkków TGE deedykowanycch energii elektryczneej w łącznymm godzinow wym zapootrzebowaniiu Krajoweggo Systemuu Elektroene ergetyczneggo od styczznia do czer rwca 20111 r. wynióssł średnio 664,74% (3,55% w I po oł. 2010 r.) przy minimum 40,81 1% i makssimum 84,334%. � Parlaament Euroopejski przyyjął rozporzządzenie o integralnoości i transparentnośc ci na rynkuu energii – REMIT. Na jego mocy ma być mo onitorowanny handel hurtowy ene ergią w UEE, w tym obbrót instrummentami poochodnymi na n dostawęę i przesył ggazu ziemne ego i prądu. Zapewnienie płynnności na TGGE to krok k do budowwy w Polscce wspólnego i transsparentnegoo rynku. � Zwiększanie obbrotów na TGE pozwwoliło w grudniu 20010 r. na uruchomienie mechhanizmu maarket‐couplling – połącczenia rynkó ów energii Polski i Szwwecji. W tra akcie uzgoodnień są koolejne tego ttypu połączzenia. � 8 lisstopada 20011 r., Skaarb Państwwa, Elektrim m S.A., Elektrim VOLTT S.A., Zes spół Elekttrowni Pątnnów–Adamóów–Konin SS.A., ENERG GA S.A., E.ON Energy TTrading SE, PGE Polskka Grupa EEnergetycznna S.A., PGGE Elektrow wnia Opolee S.A., PGE Górnictw wo i Energetyka Konnwencjonalnna S.A., jakko akcjonariusze posiadający poonad 80% akcji a zwykkłych TGE SS.A. podpisaali z Giełdąą Papierów Wartościowwych umowwę warunko ową sprzeedaży akcji TTGE. Miejscce najwięększego obrotuu w kraju REMITT Połączzenie rynkóww Polski i Szweecji Prywatyzacja 95

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 2011 MW ...
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030