Views
5 years ago

tefsir sure Al-Qalem - pogledati - Islamska zajednica u Hrvatskoj

tefsir sure Al-Qalem - pogledati - Islamska zajednica u Hrvatskoj

tefsir sure Al-Qalem - pogledati - Islamska zajednica u

68 El - Kalem / Kalem 1461 68 EL - KALEM / KALEM OBJAVLJENA U MEKI * , IMA 52 AJETA ** "U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog!" Nun, Tako Mi kalema i onoga {to oni pi{u,/1/ti nisi, milo{}u Gospodara svoga, lud,/2/ ti }e{ sigurno nagradu neprekidnu dobiti/3/ I, zaista, ti si na velikom (stepenu) }udore|a/4/ i ti }e{ vidjeti, a i oni }e vidjeti, /5/ ko je od vas lud./6/ Gospodar tvoj dobro zna onoga koji je s puta Njegova skrenuo i On dobro zna one koji su na pravom putu, /7/ Ranije, na po~etku sure "El-Bekara", 1 objasnili smo smisao pojedinih harfova koji se u~e na po~etku nekih sura. Harf Uzvi{enog ن "nun", isti je kao i harfoviص ،ق "sad, qaf" i drugi odvojeni harfovi na po~etku nekih sura. Ka`e se da se pod ن (nunom) podrazumijeva velika riba na talasu velike vode koja nosi sedam zemalja?!!! Neki smatraju da se "nun" odnosi na tintarnicu; ovakav stav podr`avaju Ibn-Abbas, Katade i El-Hasen. 2 "Tako Mi kalema", jasno je da se ovo odnosi na vrstu pera kojim se pi{e, kao u rije~ima Uzvi{enog: "^itaj, u ime Gospodara tvoga Koji stvara, stvara ~ovjeka od ugru{ka! ^itaj, plemenit je Gospodar tvoj, koji pou~ava peru, Koji ~ovjeka pou~ava onome {to ne zna." (96:1-5) To je Allahova, d`.{., zakletva i skretanje pa`nje Njegovim stvorenjima kojima je ukazana blagodat podu~avanja * Objavljena nakon sure "El - Alek". ** Ajeti: 17 - 22 i 48 - 50. objavljeni su u Medini. 1 Vidi početak komentara sure El-Bakara - prvi svezak, str. 21-22. 2 "Nun", označava veliku ribu, tako|er tintarnicu, bez sumnje je da tunačenje "nuna" tintarnicom najviše odgovara peru, jer kakva bi mogla biti veza ribe sa perom. Najtačniji komentar je: "Allah, dž.š., jedino zna šta se ovim htjelo reĆi." U svakom slučaju Allah, dž.š., najbolje zna šta se time željelo reći. pismu, zahvaljuju}i kojem su se razvile nauke. Zbog toga je Uzvi{eni rekao: "...i onoga {to oni pi{u." Ka`e se da se pod rije~ju kalem (pero) misli na pero koje je prvo stvorenje, a to potvr|uju rije~i Posanika, s.a.v.s., (485): "Prvo {to je "i onoga {to oni pi{u." Ibn- Abbas i drugi navode da ova sintagma zna~i "ono {to oni pi{u" ili "onoga {to znaju". Es-Suddi ka`e da: "i onoga {to oni pi{u" ozna~ava meleke i ono {to oni pi{u o ljudskim aktivnostima. Najispravnji stav je da ova sintagma zna~i:"i onoga {to oni pi{u". Rije~i Uzvi{enog: "…ti nisi, milo{}u Gospodara svoga, lud", zna~i: hvala pripada Allahu, d`.{., ti nisi lud kao {to to govore neznalice iz tvog naroda koji pori~u da si im do{ao sa Uputom i jasnom Istinom, a oni te optu`iva{e i smatra{e ludim. "...ti }e{, sigurno, nagradu neprekidnu dobiti", tj. tebi, zaista, pripada obilna nagrada i veliki sevap, koji ne}e nestati niti presu{iti, nagrada za dostavljanje objave od tvoga Gospodara Njegovim stvorenjima i za strpljivost zbog njihovih nepravdi. Izraz: zna~i "neprekidan", kao {to se ka`e u ajetu druge kur’anske sure: "…dar koji }e neprekidno trajati." (11:108) A uz rije~i Uzvi{enog: "I zaista si ti na velikom (stupnju) }udore|a." Ma‘mer od Katade prenosi (486): "Nakon {to je upitana Ai{a, r.a., o }udi Allahovog Poslanika, s.a.v.s., rekla je: 'Kur‘an je bio njegova }ud', tj. pona{ao se prema kur’anskim principima. Jedan ~ovjek iz plemena Benu-Sevad je rekao: (487): "Upitao sam Ai{u, r.a.: 'Majko vjernika, reci mi o }udi Allahovog Posanika, s.a.v.s.' Ai{a, r.a., odgovorila je: 'Zar nisi pro~itao u Kur’anu: 'ti si zaista na velikom (stepenu) }udore|a?!' Rekoh joj: 'Pri~aj mi o tome, majko vjernika.' Ona ispri~a: 'Pripravljala sam hranu Poslaniku, s.a.v.s., isto to je radila i Hafsa. Jednom rekoh svojoj robinji: 'Idi do Poslanika, s.a.v.s., i - ako je ranije Hafsa donijela hranu - prospi je.' Ispostavilo se da je hrana ranije donesena. Robinja je bacila posudu koja je pala i razbila se. Poslanik, s.a.v.s., ve} je ranije bio sit. Sakupio je rasutu hranu i rekao: 'Zamijenite…' ili 'Zamijeni…' (prenosilac kod ova dva izraza nije siguran koji je od njih upotrijebljen) 'posudu svojom posudom', i nije rekao ni{ta vi{e." Smisao Ai{inih, r.a., rije~i: da je Poslanikova, s.a.v.s., }ud bila sam Kur’antj. da je njegovo prakticiranje kur’anskih naredbi i zabrana postalo njegova }ud i narav koju je poprimio. [to god bi Kur’an nare|ivao ~inio bi to, a {to god bi zabranjivao, klonio bi se toga. Allah, d`.{., na ovaj je na~in Poslanikovu, s.a.v.s., prirodu u~inio i oblikovao u veli~anstvenu }ud, plemenitost i dobrotu. Podario mu je hrabrost, samilost, razboritost i sve ono {to krasi lijepu }ud, kao {to se navodi u oba Sahiha od Enesa (488): "Slu{ao sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., deset godina i nikada mi nije rekao ni 'uh'. Nikada nije rekao za ne{to {to sam uradio: za{to si to uradio? Ili, za

behar br. 105-106 - Islamska zajednica u Hrvatskoj
tefsir sure - Al-Anfal - pogledati - Islamska zajednica u Hrvatskoj
društvene obavijesti - Hrvatska Kulturna Zajednica u Švicarskoj.
Proljetnice u Hrvatskoj brošura - Državni zavod za zaštitu prirode
društvene obavijesti - Hrvatska Kulturna Zajednica u Švicarskoj.
Najbolji su u Americi, Njemačkoj i Hrvatskoj - CroExpress
97 NASLOVNA.pub - Hrvatska kulturna zajednica u Švicarskoj
zajednica u blacama prva zadruga na svijetu? - Hrvatski savez ...
vlasi u starijoj hrvatskoj historiografiji - Ivan Muzic
AUtoCEStE U rEpUbliCi HrVAtSKoJ - HAC
Općine, gradovi i županije u Hrvatskoj - UNDP Croatia
Moderna umjetnost u Hrvatskoj - Institut za povijest umjetnosti
Neumreženi: Lica socijalne isključenosti u Hrvatskoj
Gubljenje lepe linije u trudnoći Dolazak bebe na svet ... - Bebin izbor
tefsir sure Al-Ahqaf - pogledati - Islamska zajednica u Hrvatskoj
tefsir sure Nuh - Islamska zajednica u Hrvatskoj
tefsir sure Ta ha - Islamska zajednica u Hrvatskoj
opširnije - Islamska zajednica u Hrvatskoj
reagiranja na tajni pokop kazzafija - Islamska zajednica u Hrvatskoj
HUTBA: MI I MUHAMMED A.S. - Islamska zajednica u Hrvatskoj
foto reportaža - Islamska zajednica u Hrvatskoj
ALBERT EINSTEIN - Islamska zajednica u Hrvatskoj
TKO SU GADAFIJEVI VOJNICI? - Islamska zajednica u Hrvatskoj
islam i muslimani u argentini - Islamska zajednica u Hrvatskoj
Pogačnik, Domovinski rat u hrvatskoj prozi, 2012. - Aquilonis