20.06.2023 Views

ALAN23

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

alan<br />

szabó<br />

B612<br />

AKADÉMIA<br />

ALTERNATÍVNEHO<br />

VZDELÁVANIA<br />

rok<br />

pred<br />

nástupom<br />

do školy<br />

(2022/23 očami rodičov)


Aby sa deti neprestávali<br />

diviť a čudovať…<br />

B612<br />

AKADÉMIA<br />

ALTERNATÍVNEHO<br />

VZDELÁVANIA


September 2022 – Jún 2023<br />

Alan Szabó<br />

rok pred nástupom do školy<br />

01


Zameranie<br />

V predškolskom veku sa v podstatnej miere utvárajú návyky zdravého životného štýlu, fyziologické a<br />

motorické funkcie, základy spoločenského správania, morálne a vôľové vlastnosti. Základom dobrého<br />

fungovania v škole a v spoločnosti je psychicky i fyzicky zdravá osobnosť.<br />

Je predmetom nášho záujmu a starostlivosti, aby bolo každé dieťa primerane a dostatočne oceňované<br />

za svoje kvality a kompetencie, aby sa cítilo bezpečne, čo napomáha rozvoju jeho osobnosti tak, aby bol<br />

všetkým, čím len môže byť vďaka svojmu telesnému a duševnému potenciálu.<br />

Preto sa zameriavame na podporu a pozitívny vzťah k prírode, ku samým sebe, k priateľovi a k<br />

pohybovým aktivitám už od útleho veku. Pohyb podporuje a upevňuje zdravý vývin dieťaťa, napomáha<br />

rozvoju pohybového a podporného aparátu, správnemu držaniu tela i rozvoju vnútorných orgánov.<br />

Snažíme sa vštepovať názorovú pluralitu, vo vzťahu k etniku, vierovyznaniu a k inakosti, všetko v duchu<br />

myšlienok:<br />

„Ži a nechaj žiť.“<br />

-<br />

„Nikdy nerob iným to,<br />

čo nechceš, aby iní robili tebe.“<br />

-<br />

„Čo sa stalo jednému,<br />

môže sa každému.“<br />

02


03


Rodina…<br />

Význam pojmu rodiny a medzigeneračnej socializácie považujeme v spoločnosti za nedostatočne<br />

naplnenú. Úcta k veku, ku skúsenostiam, k šedinám a v konečnom dôsledku aj k rodičom a súrodencom<br />

sa stávajú stále vzácnejšími. Hladať vinníka nemá pre nás význam, zodpovední sme za to všetci – preto<br />

začíname od seba…<br />

… vďačnosť, pokora<br />

04


Johanka<br />

Tatik<br />

Alan<br />

Mami<br />

Noel<br />

05


06<br />

Sme jedna planéta…


07


08<br />

KK Iskra<br />

Banská Bystrica<br />

Ukončenie KK<br />

sezóny 2022/23


Pohybové zručnosti<br />

Už od útleho veku je kladený dôraz na podporu a pozitívny vzťah k pohybovým aktivitám. Pohyb<br />

podporuje a upevňuje zdravý vývin dieťaťa, napomáha rozvoju pohybového a podporného aparátu,<br />

správnemu držaniu tela i rozvoju vnútorných orgánov. Osvojovaním si rôznych pohybových zručností si<br />

dieťa rozvíja aj vôľové a charakterové vlastnosti. Citlivo organizované cvičenie a iné pohybové aktivity<br />

pozitívne ovplyvňujú rozvoj kolektívneho správania, pocit spolupatričnosti, iniciatívy a aktivity.<br />

Ako ťažiskový šport sme zvolili krasokorčulovanie. Spočiatku bolo zámerom vštepovanie disciplíny, a išli<br />

sme týmto smerom s malou dušičkou kvôli náročnosti a rannému vstávaniu. Avšak postupom času nás<br />

krása tohto fenoménu, kde sa spája umenie a šport, pohltila úplne. Uvidíme do kedy nám to vydrží... ;)<br />

Pravidelný<br />

ranný tréning<br />

môže začať…<br />

Vystúpenie počas prestávky<br />

domáceho zápasu play-off<br />

HC‘ 05 Banská Bystrica<br />

09


Deti sú členmi<br />

Krasokorčuliarskeho klubu<br />

Iskra Banská Bystrica, ktorého<br />

členovia majú za sebou<br />

množstvo úspechov a ocenení.<br />

Klub sa pýši bohatou, viac ako<br />

100. ročnou históriou.<br />

Korčulovaním nás sprevádza<br />

Zuzka Babiaková, ktorá je<br />

najúspešnejšou reprezentantkou<br />

v ére samostatnosti Slovenska.<br />

Súčasťou tréningového procesu<br />

je baletná a tanečná príprava,<br />

ako aj tzv. suchý tréning.<br />

10


Monička<br />

V máji 2023 sme absolvovali krasokorčuliarsky<br />

kemp, kde nás intenzívne pripravovali tí najlepší<br />

tréneri zo Slovenska a z Českej republiky.<br />

Kemp<br />

11


Našim cieľom je:<br />

• napomáhať zdravému telesnému vývoju Alana a Johany,<br />

• zlepšovať celkovú zdatnosť organizmu,<br />

• rozvíjať pohybové schopnosti – rýchlosť, silu, vytrvalosť, koordinačné schopnosti – obratnosť,<br />

šikovnosť, pohyblivosť, formovať správne držanie tela pri všetkých činnostiach,<br />

• rozvíjať kladné osobnostné, vôľové a morálne vlastnosti.<br />

Tento cieľ sa snažíme napĺňať prostredníctvom rôznych športových aktivít, avšak v prvom rade<br />

krasokorčulovaním. Pri jeho výkone, pri dosahoavní cieľov veľa krát padnú a zakaždým musia vstať, ak<br />

chcú uspieť.<br />

Ostatné športové aktivity: futbal, floorball, basketball, šach, plávanie,bouldering, atletika<br />

12


13


14<br />

Zručnosti


15


16


Kreslíme si…<br />

17


18<br />

Svetlonos


19


20<br />

Gaštaniáda


21


22<br />

Ostatné…


23

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!