04.07.2023 Views

Fjarðarfréttir 6. júlí 2023

Fjarðarfréttir 6. júlí 2023 8. tbl. 21. árg. Bæjarblað Hafnfirðinga, Hafnarfjörður

Fjarðarfréttir 6. júlí 2023
8. tbl. 21. árg.
Bæjarblað Hafnfirðinga, Hafnarfjörður

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

www.fjardarposturinn.is

Finndu okkur á

Fimmtudagur 6. júlí 2023 | 8. tbl. 21. árg. Upplag 10.000 eintök. Dreift frítt inn á öll heimili í Hafnarfirði

www.fjardarfrettir.is öflugur fréttavefur

ÚTSALA

ÚTSALA

ÚTSALA

S U M A R

ÚTSALA

ÚTSALA

ÚTSALA

S U M A R

ÚTSALA

ÚTSALA

ÚTSALA

S U M A R

ÚTSALA

FJORDUR.IS FJORDUR FJORDUR.IS

BÆJARHRAUN 10 – HAFNARFIRÐI

HRAUNHAMAR.IS

SÍMI: 520-7500

FASTEIGNASALA SÍÐAN 1983

www.errea.is

Tekjur Hafnfirðinga

706 þúsund

kr. meðaltekjur

Meðaltekjur Hafnfirðinga

2022 hækkuðu um 10,8% frá

árinu á undan og námu 706 þ. kr.

á mánuði á meðan ráðstöfunartekjur

voru 519 þús. kr.

Miðgildi heildartekna var hins

vegar 593 þús. kr. sem þýðir jafn

margir voru með hærri eða lægri

tekjur en það.

Þetta kemur fram á vef Hagstofunnar

þar byggir á tekjum

21.079 Hafnfirðinga.

NÆSTA BLAÐ

fimmtudaginn

24. ágúst

Skilafrestur augl.: 21. ágúst

www.fjardarfrettir.is


2 www.fjardarfrettir.is FJARÐARFRÉTTIR – HAFNFIRSK ÆSKA | FIMMTUDAGUR 6. JÚLÍ 2023

Útgefandi: Hönnunarhúsið ehf. kt. 450106-1350

Ritstjóri og ábyrgðarmaður: Guðni Gíslason

Ritstjórn og auglýsingar: sími 896 4613

fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

Prentun: Ísafoldarprentsmiðja • Dreifing:

Póstdreifing

ISSN 2298-8858 Vefútgáfa: ISSN 2298-8866

www.fjardarfrettir.is

www.facebook.com/fjardarfrettir.is

Hönnunarhúsið ehf.,

Bæjarhrauni 2, 220 Hafnarfirði

leiðarinn

„Skýr framtíðarsýn

sem unnin er í víðtæku

samráði..“,

„víðtæku samráði við

íbúa, starfsfólk bæjarins,

atvinnulíf og

aðra..“ og „Ráðið er

samráð bæjarbúa“ er allt setningar

sem finna má á vef Hafnarfjarðarkaupstaðar

og lofar svo sannarlega góðu.

En hvað býr á bakvið þessi orð?

Eru þau byggð á staðreyndum eða eru

þau bara notuð til að láta hlutina líta

betur út? Finnst bæjarbúum að þeir

séu hafðir með í ráðum?

Þessu þurfa bæjarbúar að svara

hver fyrir sig.

Nýlega var gefin út metnaðarfull

hjólastefna fyrir Hafnarfjörð 2023-

2029. Pólitískur starfshópur var

skipaður í ágúst 2022 og var stefnan

samþykkt í bæjarstjórn 14. júní sl. án

nokkurs samráðs við íbúa eða

kynningar. Kannski hafa stjórnmálamenn

ekki meiri trú á bæjarbúum

en svo að þeir telji ekkert gáfulegt geti

komið frá þeim. Einhvern tímann var

fullyrt að búið væri að finna allt upp

sem hægt væri að finna upp! Svo taldi

arkitektastofa að engin ástæða væri

að halda samkeppni um skipulag

miðbæjarins, það kæmi örugglega

ekkert nýtt út úr því.

En samráðið var ekkert. Má ekki

gera betur að upplýsa bæjarbúa á fyrri

stigum mála? Í bænum búa notendur

og alls konar sérfræðingar og gætu

alveg átt það til að skjóta að góðri

ábendingu á fyrri stigum máls.

Guðni Gíslason ritstjóri.

Krani í

miðbænum

Ljósm.: Fjarðarfréttir/Kristján

Farver hefur opnað glæsilega

málningarvöruverslun

Formleg opnun á nýju og glæsilegri

verslun Farver á Flatahrauni 23, sem

þau hjónin Stefán Örn Kristjánsson

málarameistari og Elva Björk

Kristjánsdóttir reka, var fimmtudaginn

22. júní og var vel tekið á móti gestum.

Hjá Farver starfa málarameistarar

með áratuga reynslu og þekkingu og

segir Stefán Örn að sérstaða fyrirtækisins

sé að veita úrvals þjónustu við sína

viðskiptavini hvort sem er í verslun eða

á verkstað. Hægt sé að fá vörurnar

heimsendar og geti málarameistari

komið og gefið ráðgjöf um efni og

meðhöndlun vörunnar.

Segir hann að Farver bjóði upp á

vandaðar og umhverfisvænar vörur

sem nú þegar hafi fengið að reyna sig

hjá málarameisturum fyrirtækisins með

góðum árangri.

Stærsti hluti af vöruúrvalinu kemur

frá danska fjölskyldufyrirtækinu Beck

& Jorgensen sem hefur starfað frá árinu

1892 við góðan orðstír. Fyrirtækið er

þekkt á Norðurlöndum fyrir vandaðar

vörur og góða þjónustu og leggur það

mikinn metnað í sína framleiðslu í

gegnum vöruþróun og gæðaeftirlit.

Fyrirtækið er leiðandi aðili á dönskum

málningarmarkaði í umhverfisvænum

Ljósm.: Fjarðarfréttir/Kristján

Ljósm.: Fjarðarfréttir/Kristján

Stefán Örn Kristjánsson og Elva Björk Kristjánsdóttir.

og heilsuvottuðum vörum og fengu

sína fyrstu umhverfisvottun árið 1938. Í

dag eru allar vörurnar frá Beck &

Jorgensen umhverfisvottaðar og var

fyrirtækið til að mynda fyrsta danska

málningarfyrirtækið til að hljóta

Blómið sem er opinbert merki

Evrópusambandsins og gefur það

neytendum færi á að kaupa visthæfar

vörur. Öll vörulína Beck & Jorgensen

er framleidd í Danmörku en fyrirtækið

er með vandaða samstarfsaðila á

Norðurlöndum og í Þýskalandi sem

framleiða hágæðavörur. Meðal annars

frá Caparol og handgerða pensla frá

Guldberg. Vörur frá þessum aðilum

ásamt fleirum góðum aðilum eru

fáanlegar hjá Farver.

Fjölmennt var við opnun nýju verslunarinnar að Flatahrauni 23.

Ljósm.: Guðni Gíslason

Stór byggingarkrani er risinn við Fjörð

og vinna við uppsteypu á 9.000 m²

stækkun Fjarðar að hefjast sem reiknað

er með að kosti um 6 milljarða kr.


FJARÐARFRÉTTIR – HAFNFIRSK ÆSKA | FIMMTUDAGUR 6. JÚLÍ 2023

www.fjardarfrettir.is 3

Allt fyrir

helgina!

Tilboð gilda 6.–9. júlí

Taupokar

og spil til

styrktar

Ljósinu

í júlí.

Miðvangur

Opið 10–21

Selhella

Opið 9–21

Apptilboð - afsláttur í formi inneignar

Betra

verð

með

appinu!

Tilboð gilda meðan birgðir endast. Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.

Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.


4 www.fjardarfrettir.is FJARÐARFRÉTTIR – HAFNFIRSK ÆSKA | FIMMTUDAGUR 6. JÚLÍ 2023

Útfararstofa Hafnarfjarðar

www.utfararstofa.is • Dofrahellu 9b, Hafnarfirði

Sólarhringsvakt: 581 3300 & 565 5892

Komum til aðstandenda og ræðum skipulag sé þess óskað

HLUTASTARF

Húsfélag í Hafnarfirði óskar eftir að ráða manneskju

í hlutastarf til að annast umsjón með og ræstingar

í fjölbýlishúsi fyrir eldri íbúa

Sverrir Einarsson

S: 896 8242

Jóhanna

Eiríksdóttir

Jón G. Bjarnason

S: 793 4455

Útfararstofa Íslands

www.utforin.is • Auðbrekku 1, Kópavogi

Meðal verkefna má nefna:

• Umsjón með sameiginlegu rými

• Ræstingar á sameign, að mestu teppalagðir gangar

• Vinna við tilfallandi verkefni sem tengjast notkun og umgengni í húsinu

• Umhirða lóðar yfir sumartímann, ef um semst

• Umhirða stétta utan húss

Nánari upplýsingar gefur:

Elfa Sif Jónsdóttir, formaður hússtjórnar í síma 696-0223 og

elfasif@gmail.com

Umsóknir skulu sendar á netfang formanns fyrir 15. júlí

Hjólastefna fyrir Hafnarfjörð samþykkt

Jón Ingi

Hákonarson

Lilja G.

Karlsdóttir

Bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþykkti

einróma á fundi sínum þann 7. júní

hjóla stefnu fyrir Hafnarfjörð. Það var að

frumkvæði Viðreisnar að þessi vinna fór

af stað nú í haust og í höfum við nú í

fyrsta sinn heildstæða stefnu í þessum

málaflokki fyrir næstu fimm árin

EN AF HVERJU ER

HJÓLASTEFNA MIKILVÆG?

Hún er mikilvæg vegna þess að með

heildstæðri stefnu verð ur þessi ferðamáti

ekki afgangsstærð þegar kemur að

skipulagi nýrra sem gróinna hverfa. Með

þessu eru bæjaryfirvöld þannig að gefa

hjólreiðum meiri sess þegar kemur að

skipulagsmálum. Hjólastefna er jafnframt

fyrsti vísir að samgöngustefnu

fyr ir bæinn sem hefur sárlega vantað

síðustu ár. Þegar bæjarfélög hafa enga

samgöngustefnu er erfitt fyrir bæjarbúa

að fylgjast með því hvernig fjármagni er

veitt í mismunandi samgönguframkvæmd

ir. Það er því hluti af ábyrgum

rekstri að hafa áætlanir eins og hjólaáætlun

því einungis þannig geta bæjarbúar

séð hvernig gengur í hinum ólíku

málum og málaflokkum. Við í Viðreisn

stöndum fyrir opnum gagnsæjum ferlum

þegar farið er með almannafé. Það er

hornsteinn almannahagsmuna og lýðræðis.

Hjólastefnan er jafnframt liður í því að

bæta aðstöðu til hjólreiða og gera bæjarbúum

þannig kleift að nýta sér hjól í

meiri mæli til daglegra athafna. Aukning

hjólreiða í bænum er ekki síður lýðheilsu-

og lífsgæðamál. Hvað er betra en

að njóta bæjarins og náttúrunnar hér í

kring á reiðhjóli?

Eitt af hlutverkum sveitarfélaga í

loftslagsmálum er auka og hvetja til vistvænni

ferðamáta eins og göngu og

hjólreiðum. Hafnarfjörður gerir það best

með því að bæta aðstöðu til hjólreiða og

gera fólki kleift að stunda heilbrigðan og

vistvænan lífsstíl.

Hjólastefna er samt bara ein hliðin á

peningnum, eftirfylgni stefnunnar er hin

hliðin og nú verður áhugavert að sjá

hvort að núverandi meirihluti láti verkin

tala eða hvort stefnan muni safna ryki

ofan í skúffu. Við í Viðreisn hvetjum

bæjarbúa til að þrýsta á bæjaryfirvöld að

gera stefnuna að veruleika.

Það er gott að búa í Hafnarfirði og með

bættum hjólasamgöngum verður hér enn

betra að búa.

Jón Ingi er oddviti Viðreisnar í

bæjarstjórn. Lilja er varafulltrúi

Viðreisnar í skipulags og

byggingarráði.

Virðingarleysi

Lítil virðing borin fyrir rétti og öryggi gangandi

Útfararþjónusta

í yfir 70 ár

Vesturhlíð 2 | Fossvogi | s. 551 1266 | utfor@utfor.is | utfor.is

VIÐ ÞJÓNUM ALLAN SÓLARHRINGINN

Það er mjög algengt að sjá að ferð

gangandi og hjólandi um gangstéttar og

stíga Hafnarfjarðar eru hindruð, annað

hvort vegna framkvæmda eða vegna

þess að bílum er lagt hreinlega þar.

Lítið getur afsakað slíkt athæfi eins

og hér á Hlíðaberginu þar sem hópur

fólks þurfti að fara út á götu til að

komast leiðar sinnar.

Er ekki komið nóg af þessu?


FJARÐARFRÉTTIR – HAFNFIRSK ÆSKA | FIMMTUDAGUR 6. JÚLÍ 2023

www.fjardarfrettir.is 5

Hverjum fiski fagnað vel í dorgveiðikeppninni

Hin árlega dorgveiðikeppni 6-12 ára

barna var haldin við Flensborgarhöfn í

28. júní og stóð í eina klukkstund.

Dorgveiðikeppnin hefur verið ein sú

fjölmennasta á landinu í mörg ár en öll

börn á 6-12 ára voru velkomin en flest

komu úr félagsmiðstöðvum í bænum.

Keppt var í þremur flokkum – flestu

fiskarnir, stærsti fiskurinn og furðufiskur

2018.

Mikill spenningur var og voru

aflabrögð misjöfn en nokkrir vænir

kolar veiddust og smáfiskar, ufsi og

þorskur. Börnin virtust þó una sér vel

og samglöddust þeim sem fengu fisk á

færið.

Ebba Katrín 9 ára veiddi alls 9 fiska

og var aflahæst.

Í öðru og þriðja sæti urðu þau Emma

Dís 8 ára og Starkaður 6 ára sem veiddu

5 fiska hvor.

Ljósm.: Guðni Gíslason

Steinar Pálmi 6 ára veiddi stærsta

fiskinn 315 gramma kola, en Steinar

Pálmi kom alla leið úr Reykjavík til að

taka þátt.

Þau Stella Björg Kristinsdóttir,

fagstjóri frístundastarfs og forvarna hjá

Hafnarfjarðarbæ og Geir Bjarnason,

íþrótta- og tómstundafulltrúi Hafnarfjarðar

afhentu verðlaunin og sögðu

keppnina afar vel heppnaða og ánægjulegt

að sjá svona marga taka þátt.

Vindurinn hafi aðeins haft áhrif á

keppendur, veiðarfæri hafi verið að

flækjast en aflinn þokkalegur.

Skannaðu til að sjá

fleiri myndir

Ljósm.: Guðni Gíslason

Starkaður, Emma Dís, Ebba Katrín og Steinar Pálmi.

Ljósm.: Guðni Gíslason

Ljósm.: Guðni Gíslason

Skútahraun 11, hafnarfirði

Verið velkomin á móttökustöð okkar.

Þrjár sjálfvirkar talningavélar

sem taka við heilum drykkjarumbúðum.

Opið virka daga frá 10:00 - 18:00

Laugardaga frá 12:00 - 16:30


6 www.fjardarfrettir.is FJARÐARFRÉTTIR – HAFNFIRSK ÆSKA | FIMMTUDAGUR 6. JÚLÍ 2023

Settu upp frískáp við Ástjarnarkirkju

Umfram matur settur í ísskáp sem getur nýst þeim sem þurfa

Frískápur kallast ísskápur sem er

aðgengilegur almenningi í skýli. Hver

sem er getur skilið eftir mat þar og hver

sem er getur sótt þangið mat. Markmið

með slíkum skápum er að auka fæðuöryggi,

sporna við matarsóun og efla

samfélagsvitund.

Frískápar eru til um allan heim (e.

freedge) og á Íslandi eru nú komnir 12

frískápar; í Hafnarfirði, Kópavogi,

Reykjavík, Mosfellsbæ, Akranesi,

Akureyri, Keflavík og Selfossi.

Hver og einn frískápur er sjálfsprottinn

en gott samstarf er á milli

þeirra sem hafa sett upp eða eru að

vinna að því að setja upp frískáp.

ALLUR NEYSLUHÆFUR

MATUR ER VELKOMINN

Einstaklingar og fyrirtæki leggja til

mat í skápinn og hver sem er getur tekið

mat. Sjálfboðaliðar sjá um að fara yfir

skápinn reglulega til að passa að allt sé

snyrtilegt.

Tré og

runnar

í garðinn þinn

v/Kaldárselsveg

555 6455 - 894 1268

www.grodrarstod.is

Árný Björnsdóttir, stolt við „húsið“ utan um frískápinn.

SÆT CHILI SÓSA HVATINN

Árný Björnsdóttir og Óli kærasti

hennar voru í fyrra að taka til inni í búri

hjá sér og tveir brúsar af sætri chili sósu

vöktu umræðu. Hvað vildu þau gera

við brúsana? Árnýju datt fyrst í hug að

koma þeim í frískáp en það var langt í

næsta frískáp. Árnýju sem er umhugað

um umhverfið og fólkið í kringum sig

enda vanist því í skátunum að vera

hjálpsöm. Hún fékk pabba sinn og fleiri

fólk með sér og ákvað að útbúa og setja

upp frískáp í Hafnarfirði. Ástjarnarkirkja

tók vel í að hafa skápinn hjá sér og nú

er skápurinn kominn í fulla notkun og

virka mjög vel að sögn Árnýjar sem

hvetur fólk til að leggja mat til í skápinn.

Ástjarnarkirkja skaffar staðsetningu

og rafmagn, BYKO gaf timbrið,

Gaflarar rafverktakar tengdu rafmagnið

og Skrauta ehf. gaf festingar og

málningu og skaffaði aðstöðu fyrir

framkvæmdirnar. Allir voru tilbúnir að

aðstoða.

FRÍSKÁP Í MIÐBÆINN

Verið er að reyna að koma upp

frískápi miðsvæðis í Hafnarfirði.

Verkefnið hefur strandað á því að ekki

hefur gengið að finna staðsetningu fyrir

skýlið, búið er að leita í næstum tvö ár.

Vel hefur tekist til við smíðina og

timburverkið rennur saman við

steypuáferð Ástjarnarkirkju.

FRÉTTAMOLAR

GLERHÝSI RÍS Á

THORSPLANI

Ákveðið hefur verið að reisa glerhýsi

á Thorsplani.

„Hugmyndin með þetta glerhýsi er

að hafa eins konar gróðurhús á

Thorsplani sem að fólk getur nýtt sér til

að setjast inn í og auka þannig möguleika

notkunar á planinu,“ segir

Guðbjörg Oddný Jónasdóttir, formaður

umhverfis- og framkvæmdaráðs. Þetta

er eins og gróðurhúsin sem eru í

Hellisgerði sem hafa mælst vel fyrir og

eru í stöðugri notkun hjá gestum

garðsins að sögn Guðbjargar.

FJÁRMAGNAR GEIMSKIPA­

LEIGU Á KAROLINA FUND

Erna Rósa Eyþórsdóttir hefur hafið

söfnun á vef Karolina Fund til að gefa

út sína fyrstu barnabók. Bókin heitir

Litla geimskipaleigan og er fyrir börn á

aldrinum þriggja til sjö ára. Sagan gerist

á plánetunni Íbú og fjallar um

geimskipið Vega sem býr á Litlu

geimskipaleigunni.

Nánar á korolinafund.com undir Litla

geimskipaleigan.

HJARTA HAFNARFJARÐAR

Tónlistarhátíðarinnar Hjarta Hafnarfjarðar

stendur nú yfir í 7. sinn og

stendur til 3. ágúst.

SIRKUSSÝNING Á

VÍÐISTAÐATÚNI 9. JÚLÍ

Sirkus Ananas verður með fría

sirkussýningu fyrir alla fjölskylduna á

Víðistaðatúni sunnudaginn 9. júlí kl.

15. Í sýningunni má sjá jöggl, loftfimleika,

töfra og almenn trúðalæti.

GAGNGER ENDURSKOÐUN

Á BYGGINGARREGLUGERÐ

Sigurður Ingi Jóhannsson, innviðaráðherra,

hefur skipað stýrihóp um

breytingar á byggingarreglugerð til

loka árs 2024. Stýrihópnum er ætlað að

vinna tillögur um gagngerar breytingar

á regluverkinu og einfalda umgjörð um

byggingariðnað í því skyni að lækka

byggingarkostnað og leggja grunn að

stöðugleika á húsnæðismarkaði.

Hópnum er ætlað að skila tillögum að

úrbótum til ráðherra haustið 2024.

Lögð verður áhersla á að tillögurnar

muni leiða til framfaraskrefa í bygginga-

og mannvirkjagerð til framtíðar

en markmiðið er að einfalda stjórnsýslu,

auka gæði og neytendavernd og stuðla

að aukinni nýsköpun og sjálfbærni.

Stýrihópurinn mun vinna með fagog

hagsmunaaðilum og mynda

vinnuhópa um einstök málefni til þess

að tryggja samráð og samtal um bestu

lausnir.


FJARÐARFRÉTTIR – HAFNFIRSK ÆSKA | FIMMTUDAGUR 6. JÚLÍ 2023

www.fjardarfrettir.is 7

Allir geta tekið þátt!

Markmiðið með leikn um er að hvetja til

útivistar og náttúru skoðunar í fjöl breyttu

landi upplands Hafnarfjarðar og um leið að

vekja athygli á þeim fjölmörgu perlum sem

leynast í okkar næsta nágrenni.

Stendur til 25. september

Ratleikur

HEILSUBÆRINN

Hafnarfjörður

https:/ratleikur.fjardarfrettir.is

Ratleikskortin má fá á sundstöðum, í bókasafninu, ráðhúsinu, á bensínstöðvum, í Fjarðarkaupum og víðar.

Fylgstu með á www.facebook.com/ratleikur

HLUTDEILDARLÁN Í BOÐI

BÆJARHRAUN 10 – HAFNARFIRÐI

SÍMI: 520-7500 - FASTEIGNASALA SÍÐAN 1983

NÓNHAMAR 2-6

HLYNUR

698-2603

ÁRSÆLL

896-6076

TRAUSTIR BYGGINGARAÐILAR BYGG

BÓKIÐ EINKASKOÐUN - HRAUNHAMAR@HRAUNHAMAR.IS

lgf.

lgf.

GLÓDÍS

659-0510

lgf.

HELGI

893 - 2233

Sölustjóri

57,3 - 109,1m 2

51,5 - 73,5 MILLJÓNIR


8 www.fjardarfrettir.is FJARÐARFRÉTTIR – HAFNFIRSK ÆSKA | FIMMTUDAGUR 6. JÚLÍ 2023

© Inter IKEA Systems B.V.2023

ÚTSALA

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!