04.07.2023 Views

Fjarðarfréttir 6. júlí 2023

Fjarðarfréttir 6. júlí 2023 8. tbl. 21. árg. Bæjarblað Hafnfirðinga, Hafnarfjörður

Fjarðarfréttir 6. júlí 2023
8. tbl. 21. árg.
Bæjarblað Hafnfirðinga, Hafnarfjörður

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

FJARÐARFRÉTTIR – HAFNFIRSK ÆSKA | FIMMTUDAGUR 6. JÚLÍ 2023

www.fjardarfrettir.is 3

Allt fyrir

helgina!

Tilboð gilda 6.–9. júlí

Taupokar

og spil til

styrktar

Ljósinu

í júlí.

Miðvangur

Opið 10–21

Selhella

Opið 9–21

Apptilboð - afsláttur í formi inneignar

Betra

verð

með

appinu!

Tilboð gilda meðan birgðir endast. Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.

Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!