24.07.2023 Views

Microlino Instruction Manual

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

MICROLINO<br />

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ


ΕΙΣΑΓΩΓΗ


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ<br />

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 4<br />

Οδηγίες ασφαλείας<br />

4<br />

Ειδικά χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού οχήματος<br />

4<br />

Ασφαλίστε το όχημα έναντι κύλισης<br />

5<br />

Κάρτα έκτακτης ανάγκης<br />

5<br />

Ασφάλεια επιβατών<br />

5<br />

Τοποθέτηση στις ζώνες ασφαλείας πάγκου καθισμάτων<br />

6<br />

Συστημάτων συγκράτησης παιδιών<br />

Λύσιμο της ζώνης ασφαλείας<br />

6<br />

Σύστημα συγκράτησης παιδιών<br />

6<br />

Ασφάλεια του σταθμευμένου οχήματος<br />

7<br />

Βάρος και αξεσουάρ<br />

7<br />

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ<br />

7<br />

Κλείδωμα<br />

7<br />

Κλειδί οχήματος<br />

7<br />

Τηλεχειρισμός πόρτας<br />

7<br />

Μηχανικό κλείδωμα και ξεκλείδωμα της πόρτας<br />

8<br />

Πόρτα χώρου αποσκευών<br />

9<br />

Πάγκος καθισμάτων<br />

9<br />

Ρύθμιση των εξωτερικών καθρεφτών<br />

10<br />

Παράθυρα<br />

10<br />

Ηλιοροφή<br />

10<br />

Οθόνη του ταμπλό<br />

10<br />

Κεντρικό στοιχείο ελέγχου<br />

10<br />

Οι ακόλουθες λειτουργίες είναι διαθέσιμες για τη ρύθμιση της οθόνης οδηγού: 12<br />

Φωτισμός<br />

13<br />

Αλάρμ<br />

14<br />

3<br />

Θύρες USB<br />

Φόρτιση της μπαταρίας κίνησης 48 V<br />

Καλώδιο φόρτισης για οικιακές πρίζες (Schuko)<br />

Φορτωμένο όχημα<br />

ΟΔΗΓΗΣΗ<br />

Μηνύματα και προειδοποιήσεις<br />

Χειρόφρενο<br />

Επιλογέας για επιλογή ταχύτητας<br />

Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας κίνησης<br />

Υπερθέρμανση σε μέγιστο συνεχές φορτίο<br />

Στάθμευση του οχήματος<br />

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ<br />

Έλεγχος στάθμης υγρού φρένων<br />

Επισκόπηση ασφαλειοθηκών<br />

Αλλαγή της μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου<br />

Αντικατάσταση του φωτιστικού<br />

Σκασμένο ελαστικό<br />

Σημεία ανύψωσης για το όχημα για ανυψωτική πλατφόρμα ή γρύλο<br />

αυτοκινήτου<br />

Φροντίδα<br />

Διάστημα συντήρησης<br />

Στάθμευση του οχήματος για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα<br />

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ<br />

ΕΓΓΥΗΣΗ<br />

Εξαιρέσεις εγγύησης<br />

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ<br />

15<br />

15<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

20<br />

20<br />

21<br />

21<br />

22<br />

22<br />

22<br />

23<br />

24<br />

24<br />

24<br />

24<br />

25<br />

25<br />

25<br />

26<br />

27<br />

28<br />

29


ΑΣΦΑΛΕΙΑ<br />

Οδηγίες ασφαλείας<br />

Για να επιστήσουμε την προσοχή σας σε καταστάσεις στις οποίες θα μπορούσατε να<br />

θέσετε σε κίνδυνο τον εαυτό σας και τους άλλους, οδηγίες ασφαλείας<br />

περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο και άλλες οδηγίες ασφαλείας επισυνάπτονται<br />

στο όχημα.<br />

Η σοβαρότητα του κινδύνου φαίνεται ως εξής:<br />

ΚΙΝΔΥΝΟΣ<br />

Υποδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση στην οποία μπορεί να προκληθεί θάνατος<br />

ή σοβαρός τραυματισμός αν δεν αποφευχθεί.<br />

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ<br />

Υποδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε μικρή έως<br />

μέτρια σωματική βλάβη, αν δεν αποφευχθεί.<br />

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ<br />

Υποδεικνύει μια κατάσταση στην οποία το προϊόν ή το περιβάλλον μπορεί να<br />

υποστεί ζημιά.<br />

Ειδικά χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού οχήματος<br />

Σε σύγκριση με τα οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης, το <strong>Microlino</strong> με<br />

ηλεκτροκίνηση έχει ορισμένες αξιοσημείωτες διαφορές.<br />

Ηλεκτροκινητήρας<br />

Ο ηλεκτροκινητήρας έχει ήδη τη μέγιστη ροπή του από την αρχή. Αυτό παρέχει στο<br />

microlino ταχύτερη επιτάχυνση από τα οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης της<br />

ίδιας κατηγορίας ισχύος. Προσαρμόστε ανάλογα την οδηγική συμπεριφορά σας.<br />

Κιβώτιο ταχυτήτων<br />

Το <strong>Microlino</strong> δεν απαιτεί ούτε συμβατικό κιβώτιο ταχυτήτων ούτε συμβατικό<br />

συμπλέκτη για τον ηλεκτροκινητήρα του. Το σύστημα κίνησης έχει ταχύτητες<br />

παρόμοιες με εκείνες ενός συμβατικού αυτόματου κιβωτίου.<br />

Θόρυβος οδήγησης<br />

Ένας ηλεκτροκινητήρας έχει πολύ χαμηλή στάθμη θορύβου. Οι θόρυβοι που θα<br />

παράγονταν από έναν<br />

κινητήρα λόγω του συστήματος εξαγωγής καυσαερίων, κ.λ.π., είναι αισθητοί κατά<br />

την οδήγηση. Το <strong>Microlino</strong> ακούγεται επίσης ελάχιστα από έξω, ειδικά όταν οδηγείτε<br />

αργά. Έχετε υπόψη ότι οι άλλοι χρήστες του οδικού δικτύου δεν θα αντιληφθούν το<br />

όχημά σας ακουστικά ή μόνο σε μεταγενέστερο στάδιο. Αναμένετε μη αναμενόμενες<br />

αντιδράσεις από τους πεζούς. Προσαρμόστε ανάλογα την οδηγική συμπεριφορά σας.<br />

Αυτονομία<br />

Η αυτονομία μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με τα εξής:<br />

• Οδηγική συμπεριφορά<br />

• Κατάσταση φόρτισης<br />

• Αριθμός χρησιμοποιούμενου ηλεκτρικού εξοπλισμού (θέρμανση,<br />

υαλοκαθαριστήρες παρμπρίζ, κ.λπ.)<br />

• Συνθήκες κυκλοφορίας<br />

• Συνθήκες δρόμου<br />

• Πίεση ελαστικών<br />

• Χρήση λειτουργίας sport<br />

• Καιρικές συνθήκες<br />

Να τηρείτε πάντα τις σχετικές ενδείξεις οργάνων και να προσαρμόζετε την οδήγησή<br />

σας ανάλογα.<br />

Κατά την επιλογή προορισμών, προγραμματίστε τις τοπικές δυνατότητες φόρτισης<br />

και τους χρόνους φόρτισης.<br />

4


Ασφαλίστε το όχημα έναντι κύλισης<br />

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ<br />

Αν το φρένο στάθμευσης δεν εφαρμοστεί σωστά όταν το όχημα είναι<br />

σταθμευμένο, το όχημα μπορεί να κυλήσει. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υλικές<br />

ζημιές, σε τροχαία ατυχήματα και σε τραυματισμό. Βεβαιωθείτε ότι το<br />

χειρόφρενο εφαρμόζεται πάντα πλήρως όταν βγαίνετε από το όχημα. Ακόμη και<br />

σε κατηφορική κλίση, το όχημα πρέπει να συγκρατείται με ασφάλεια από το<br />

χειρόφρενο. Πριν βγείτε από το όχημα βεβαιωθείτε ότι το χειρόφρενο είναι<br />

αρκετά δυνατό για να συγκρατεί το όχημα στη θέση του. Αν χρειαστεί,<br />

στερεώστε τους τροχούς με μια κατάλληλη σφήνα για να αποτραπεί η κύλιση<br />

του οχήματος.<br />

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ<br />

Όταν εφαρμόζεται το χειρόφρενο, αυτό υποδεικνύεται οπτικά στο ταμπλό.<br />

Κάρτα έκτακτης ανάγκης<br />

Ένα ψηφιακό αντίγραφο της κάρτας διάσωσης διατίθεται στις αντίστοιχες<br />

online πλατφόρμες.<br />

Ασφάλεια επιβατών<br />

Το <strong>Microlino</strong> διαθέτει ζώνες ασφαλείας για όλους τους επιβάτες με σύστημα<br />

προειδοποίησης ζωνών ασφαλείας για τον οδηγό. Προσέξτε ότι το <strong>Microlino</strong> δεν έχει<br />

συστήματα ασφαλείας όπως αερόσακοι, ABS και ESP και άλλα παθητικά<br />

χαρακτηριστικά ασφαλείας.<br />

ΚΙΝΔΥΝΟΣ<br />

Οι ζώνες ασφαλείας που έχουν υποστεί ζημιά δεν παρέχουν επαρκή προστασία. Οι<br />

ζώνες του πάγκου καθισμάτων που έχουν υποστεί ζημιά, έχουν παλιώσει ή έχουν<br />

υποστεί σοβαρή φθορά αυξάνουν τον κίνδυνο σοβαρών ή θανάσιμων<br />

τραυματισμών σε περίπτωση ατυχήματος.<br />

• Ελέγχετε τακτικά τις ζώνες ασφαλείας του πάγκου καθισμάτων στο όχημα<br />

για ζημιά στο ύφασμα (π.χ. κοψίματα, κ.λπ.) και για ακαθαρσίες ή σκουριά.<br />

• Ελέγξτε τακτικά τα σημεία στερέωσης και τις πόρπες των ζωνών ασφαλείας<br />

για τη σωστή λειτουργία τους.<br />

• Βεβαιωθείτε ότι οι ζώνες ασφαλείας του πάγκου καθισμάτων είναι πλήρως<br />

τυλιγμένες προς τα πάνω μετά τη χρήση, αυτό αποτρέπει τη ρύπανση και τη<br />

ζημιά.<br />

• Βεβαιωθείτε ότι οι ζώνες ασφαλείας που έχουν υποστεί ζημιά ή έχουν<br />

εκτεθεί σε βαρύ φορτίο σε ατύχημα και τα σημεία αγκύρωσής τους<br />

ελέγχονται από εξειδικευμένο συνεργείο και αντικαθίστανται, αν χρειαστεί.<br />

• Αν οι προεντατήρες ζωνών ασφαλείας έχουν ενεργοποιηθεί, ζητήστε να<br />

ελεγχθούν οι ζώνες ασφαλείας και τα σημεία αγκύρωσης από εξειδικευμένο<br />

συνεργείο.<br />

Οι μη δεμένες και λανθασμένα δεμένες ζώνες ασφαλείας αυξάνουν τον κίνδυνο<br />

σοβαρών ή θανάσιμων τραυματισμών σε περίπτωση ατυχήματος.<br />

• Φορέστε σωστά τη ζώνη ασφαλείας πάγκου καθισμάτων σας κάθε φορά που οδηγείτε<br />

και βεβαιωθείτε ότι όλοι οι άλλοι επιβάτες φοράνε σωστά τις ζώνες ασφαλείας τους.<br />

• Ποτέ μην φοράτε ζώνη ασφαλείας πάγκου καθισμάτων για περισσότερα από ένα άτομα<br />

κάθε φορά.<br />

• Ποτέ μην φοράτε ζώνη ασφαλείας γύρω από ένα παιδί που κάθεται στην αγκαλιά ενός<br />

συνεπιβάτη.<br />

• Βεβαιωθείτε ότι οι ζώνες ασφαλείας είναι σωστά τοποθετημένες και ότι η γλώσσα της<br />

πόρπης είναι στη σωστή πόρπη. Βεβαιωθείτε ότι η ζώνη ασφαλείας είναι όσο το<br />

δυνατόν πιο σφιχτή.<br />

• Βγάλτε τα χαλαρά, ογκώδη ρούχα (π.χ. τζάκετ). Μην περνάτε τη ζώνη ασφαλείας πάνω<br />

από αντικείμενα στο σώμα σας (π.χ. στυλό, κινητά τηλέφωνα, γυαλιά, κ.λπ.).<br />

• Βεβαιωθείτε ότι η ζώνη ασφαλείας δεν έχει συστραφεί και δεν είναι χαλαρή.<br />

• Μην κάνετε αλλαγές στις ζώνες ασφαλείας του πάγκου καθισμάτων και στα εξαρτήματά<br />

τους.<br />

Λάβετε υπόψη τα ακόλουθα σημεία ακόμη και αν οι ζώνες ασφαλείας δεν είναι δεμένες:<br />

5<br />

• Οι ζώνες ασφαλείας του πάγκου καθισμάτων πρέπει να είναι πλήρως τυλιγμένες πάνω<br />

και να μη συστρέφονται.<br />

• Βεβαιωθείτε ότι οι ζώνες, οι οδηγοί ζωνών, οι πόρπες ζωνών και άλλα εξαρτήματα δεν<br />

παρουσιάζουν ζημιά κατά την είσοδο και έξοδο, τη φόρτωση και την εκφόρτωση.


Τοποθέτηση στις ζώνες ασφαλείας πάγκου καθισμάτων Συστημάτων συγκράτησης<br />

παιδιών<br />

Προσέξτε ότι οι ζώνες ασφαλείας του πάγκου καθισμάτων είναι μόνο για ενηλίκους<br />

επιβάτες του οχήματος.<br />

Αν η ζώνη ασφαλείας του πάγκου καθισμάτων κλειδώσει, αυτό μπορεί να<br />

οφείλεται στα εξής:<br />

• Η ζώνη ασφαλείας του πάγκου καθισμάτων τραβήχτηκε έξω με τράνταγμα.<br />

• Το όχημα είναι σε κλίση.<br />

• Το όχημα κινείται και επιταχύνει ή επιβραδύνει, διανύοντας μια στροφή ή σε<br />

μια κλίση.<br />

1. Πιάστε τη ζώνη ασφαλείας στη γλώσσα της πόρπης και οδηγήστε την αργά<br />

και ομοιόμορφα κατά μήκος του στήθους και των γοφών.<br />

2. Τοποθετήστε τη γλώσσα της πόρπης στην αντίστοιχη πόρπη στο εσωτερικό<br />

του καθίσματος σας μέχρι να την ακούσετε να κάνει κλικ στη θέση της.<br />

3. Βεβαιωθείτε ότι η ζώνη ασφαλείας δεν πιέζεται και δεν συστρέφεται και<br />

ότι δεν περνάει πάνω από αιχμηρές ακμές.<br />

4. Βεβαιωθείτε ότι ο ιμάντας ώμου προσαρμόζεται άνετα στο πάνω μέρος του<br />

σώματος και περνάει από το κέντρο του ώμου. Αν χρειαστεί, προσαρμόστε<br />

τη θέση καθίσματός σας.<br />

Σύστημα συγκράτησης παιδιών<br />

ΚΙΝΔΥΝΟΣ<br />

Κίνδυνος σοβαρών ή θανάσιμων τραυματισμών λόγω ακατάλληλης χρήσης<br />

συστημάτων συγκράτησης παιδιών.<br />

Τα συστήματα συγκράτησης παιδιών που δεν είναι κατάλληλα για τον τύπο του<br />

οχήματος ή δεν είναι σωστά εγκατεστημένα στο όχημα δεν παρέχουν επαρκή<br />

προστασία σε περίπτωση ατυχήματος και αυξάνουν τον κίνδυνο σοβαρών ή<br />

θανάσιμων τραυματισμών.<br />

Συστήματα συγκράτησης παιδιών / ISOFIX<br />

Ο πάγκος καθισμάτων στο <strong>Microlino</strong> σας δεν έχει σχεδιαστεί για συστήματα<br />

συγκράτησης παιδιών επειδή δεν παρέχει επαρκή πλευρική υποστήριξη.<br />

Οι πάγκοι καθισμάτων στο <strong>Microlino</strong> σας ΔΕΝ είναι εξοπλισμένοι με συστήματα<br />

συγκράτησης παιδιών ISOFIX.<br />

5. Τραβήξτε τον ιμάντα ώμων προς τα πάνω έτσι ώστε ο ιμάντας της λεκάνης<br />

να είναι σφιχτός στη λεκάνη σας. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης,<br />

καθοδηγήστε τον ιμάντα της λεκάνης έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο<br />

χαμηλά στη λεκάνη και να μην πιέζει την κοιλιά.<br />

6. Βεβαιωθείτε ότι ο ιμάντας του κάτω μέρους παραμένει σφιχτά<br />

στερεωμένος τραβώντας επανειλημμένα τον ιμάντα του ώμου κατά την<br />

οδήγηση.<br />

Λύσιμο της ζώνης ασφαλείας<br />

1. Κρατήστε τη γλώσσα της πόρπης της ζώνης ασφαλείας και πατήστε το κόκκινο<br />

κουμπί στην πόρπη της ζώνης ασφαλείας για να λύσετε τη ζώνη ασφαλείας.<br />

2. Καθοδηγήστε τη ζώνη από τη γλώσσα της πόρπης προς την κατεύθυνση της<br />

οπής εξόδου της ζώνης μέχρι να μαζευτεί η ζώνη.<br />

Βεβαιωθείτε ότι ο ιμάντας δεν πιάνεται και δεν συστρέφεται οπουδήποτε.<br />

6


Ασφάλεια του σταθμευμένου οχήματος<br />

Το <strong>Microlino</strong> σας είναι εξοπλισμένο, μεταξύ άλλων, με τις ακόλουθες συσκευές για<br />

την ασφάλεια του σταθμευμένου οχήματος:<br />

Ασύρματο κλείδωμα τηλεχειρισμού<br />

Το <strong>Microlino</strong> σας είναι εξοπλισμένο με ασύρματο σύστημα κλειδώματος<br />

τηλεχειρισμού. Αυτό σας επιτρέπει να κλειδώσετε την πόρτα και να ανοίξετε την<br />

πόρτα χώρου αποσκευών από έξω.<br />

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ<br />

Κλείδωμα<br />

Το <strong>Microlino</strong> σας κλειδώνει μέσω του συστήματος κεντρικού κλειδώματος. Για να<br />

κλειδώσετε εντελώς το όχημα, η πόρτα και η πόρτα χώρου αποσκευών πρέπει να είναι<br />

κλειστές.<br />

Κλειδί οχήματος<br />

Πιέστε το κουμπί στο τηλεχειριστήριο για να ξεκλειδώσετε το τη μύτη του κλειδιού. Η<br />

μύτη του κλειδιού τίθεται με ελατήριο στη θέση χρήσης και κλειδώνει όταν αφήσετε<br />

το κουμπί.<br />

Πιέστε και κρατήστε το κουμπί στο τηλεχειριστήριο και αναδιπλώστε το κλειδί<br />

χειροκίνητα πίσω στην αρχική του θέση.<br />

Τηλεχειρισμός πόρτας<br />

Κλειδί για μηχανικό<br />

άνοιγμα<br />

7<br />

Απασφάλιση έκτακτης ανάγκης Εικ. 1<br />

Απασφάλιση έκτακτης ανάγκης "P"<br />

Αν το ηλεκτρονικό άνοιγμα της πόρτας δεν λειτουργεί πλέον, διατίθεται απασφάλιση<br />

έκτακτης ανάγκης. Τραβήξτε τη θηλιά και η πόρτα θα ξεκλειδώσει μηχανικά.<br />

Βάρος και αξεσουάρ<br />

Αυτό το όχημα έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει έως δύο άτομα και αποσκευές.<br />

Τηρείτε το επιτρεπόμενο συνολικό βάρος του οχήματος και τα<br />

επιτρεπόμενα φορτία αξόνων. Το <strong>Microlino</strong> δεν προορίζεται για χρήση με<br />

τρέιλερ.<br />

Το <strong>Microlino</strong> δεν προορίζεται για λειτουργία με σχάρα<br />

οροφής.<br />

Το <strong>Microlino</strong> δεν έχει σχεδιαστεί για τη ρυμούλκηση<br />

άλλων οχημάτων.<br />

Εικ.2 Κλειδί οχήματος<br />

Από έξω με ξεκλείδωμα ασύρματου τηλεχειρισμού<br />

Κουμπί ξεκλειδώματος κλειδιού<br />

Κεντρικό κλείδωμα ανοίγματος πόρτας<br />

Κεντρικό κλείδωμα χώρου αποσκευών<br />

Κουμπί ξεκλειδώματος πόρτας και υποδοχή φόρτισης<br />

Για να ξεκλειδώσετε τις πόρτες, πιέστε το κουμπί ξεκλειδώματος στο τηλεχειριστήριο<br />

(κουμπί 5).<br />

Ο μηχανισμός κλειδώματος απελευθερώνεται με χαρακτηριστικό ήχο. Τα φώτα φλας<br />

αναβοσβήνουν δύο φορές για να επιβεβαιωθεί το ξεκλείδωμα.


Κλείδωμα<br />

Πιέστε το κουμπί κλειδώματος στο τηλεχειριστήριο για να κλειδώσετε τις πόρτες<br />

(κουμπί 3) Ο μηχανισμός κλειδώματος ασφαλίζει με χαρακτηριστικό ήχο. Τα φώτα<br />

φλας αναβοσβήνουν μια φορά για να επιβεβαιωθεί ότι οι πόρτες είναι κλειδωμένες.<br />

Μηχανικό κλείδωμα και ξεκλείδωμα της πόρτας (μόνο αν το τηλεχειριστήριο<br />

έχει βλάβη)<br />

Από έξω με το κλειδί αν χρειάζεται, πιέστε το κουμπί στο τηλεχειριστήριο για να<br />

ανοίξετε τη μύτη του κλειδιού (κουμπί 2). Ο κύλινδρος κλειδαριάς βρίσκεται στην<br />

κολόνα Α μπροστά δεξιά.<br />

Μηχανικό ξεκλείδωμα<br />

Βάλτε το κλειδί στον κύλινδρο κλειδαριάς της πόρτας του οδηγού. Πιέστε ελαφρά την<br />

πόρτα προς το όχημα κατά τη διάρκεια του ξεκλειδώματος. Ταυτόχρονα, γυρίστε το<br />

κλειδί δεξιόστροφα.<br />

Άνοιγμα της πόρτας από έξω<br />

Πιέστε το τετράγωνο κουμπί κάτω από τους προβολείς στην πλευρά συνοδηγού του<br />

αυτοκινήτου. Αυτό ανοίγει την πόρτα μέσω της ράβδου αερίου μέχρι να είναι πλήρως<br />

ανοιχτή.<br />

Εικ.4 Μεταλλική λαβή<br />

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ<br />

Λόγω κλίσεων, χαμηλών<br />

θερμοκρασιών ή άλλων<br />

συνθηκών, η πόρτα μπορεί να<br />

ανοίγει λιγότερο από ένα χέρι. Σε<br />

αυτή την περίπτωση, μην βάζετε<br />

το χέρι σας στο διάκενο, καθώς ο<br />

μηχανισμός κλεισίματος της<br />

πόρτας μπορεί να ξανακλείσει<br />

την πόρτα. Σε τέτοιες<br />

περιπτώσεις, χρησιμοποιήστε τη<br />

μεταλλική λαβή που προεξέχει<br />

έτσι ώστε να μην χρειάζεται να<br />

βάλετε το χέρι σας στο διάκενο<br />

για να ανοίξετε πλήρως την<br />

πόρτα με το χέρι.<br />

Εικ.3 Πόρτα έξω<br />

Άνοιγμα της πόρτας από μέσα<br />

Πιέστε τον διακόπτη πίσω από την κεντρική λωρίδα του ταμπλό. Αυτό ενεργοποιεί το<br />

αναδυόμενο ελατήριο, και η πόρτα πρέπει να ανοίξει μια σχισμή έτσι ώστε να ανοίξει<br />

πλήρως με ελαφριά πίεση.<br />

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ<br />

Πιέστε ελαφρά την μπροστινή πόρτα προς το όχημα για να διασφαλιστεί ότι δεν<br />

υπάρχει υπερβολική ένταση στον κύλινδρο ασφάλισης. Γυρίστε το κλειδί στον<br />

κύλινδρο κλειδώματος περίπου 90° δεξιόστροφα. Ο μηχανισμός κλειδώματος<br />

ξεκλειδώνει με χαρακτηριστικό ήχο. Εικ.3 Πόρτα έξω<br />

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ<br />

Δεν είναι δυνατή η εκκίνηση με<br />

την πόρτα ανοιχτή. Εμφανίζεται<br />

το μήνυμα "Κλείστε την πόρτα"<br />

και ένα κόκκινο σύμβολο με<br />

ανοιχτό καπό.<br />

8<br />

Εικ.5 Πόρτα μέσα


Κλείσιμο της πόρτας από μέσα<br />

Τραβήξτε αργά προς το μέρος σας την μπροστινή πόρτα από τον ιμάντα της λαβής<br />

ενάντια στην αντίσταση του ελατηρίου μέχρι να σφραγίσει. Μόλις η ακίδα κλεισίματος<br />

φτάσει στην κλειδαριά, η πόρτα κλείνει αυτόματα στην τελική της θέση μέσω του<br />

μηχανισμού μαλακού κλεισίματος.<br />

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ<br />

Προσέξτε να μην παγιδεύσετε τα<br />

δάχτυλά σας ή αντικείμενα στην<br />

πόρτα που κλείνει.<br />

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ<br />

Μην τραβάτε την κλειστή πόρτα στην<br />

άκρη, αλλά μόνο από τον ιμάντα της<br />

λαβής. Υπάρχει κίνδυνος να συνθλίψετε τα<br />

δάχτυλά σας.<br />

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ<br />

Πόρτα χώρου αποσκευών<br />

Εικ.6 Χειρολαβή πόρτας μέσα<br />

Δεν απαιτείται μετακίνηση ή μεγάλη προσπάθεια. Η πόρτα κλείνει εύκολα και αυτόματα.<br />

Ξεκλείδωμα και άνοιγμα της πόρτας χώρου αποσκευών<br />

Η πόρτα χώρου αποσκευών μπορεί να ανοίγει από μέσα μέσω του κεντρικού πίνακα<br />

ελέγχου και από έξω μέσω του τηλεχειριστηρίου.<br />

Από ταχύτητα οχήματος 3 km/h και άνω απενεργοποιείται το ξεκλείδωμα της πόρτας<br />

χώρου αποσκευών. Η πόρτα χώρου αποσκευών δεν μπορεί να ανοίξει ξανά μέχρι το<br />

όχημα να ακινητοποιηθεί.<br />

Ξεκλείδωμα από μέσα<br />

Σαρώστε προς τα δεξιά και πιέστε το κουμπί με το<br />

απεικονιζόμενο σύμβολο.<br />

Εντός δευτερολέπτων, η πόρτα χώρου αποσκευών ανοίγει.<br />

Ξεκλείδωμα από έξω<br />

Πιέστε το κουμπί της πόρτας χώρου αποσκευών στο ασύρματο τηλεχειριστήριο για<br />

περίπου 3 δευτερόλεπτα. Η πόρτα χώρου αποσκευών απελευθερώνεται για άνοιγμα.<br />

Άνοιγμα της πόρτας χώρου αποσκευών<br />

Πιάστε το κάτω άκρο της πόρτας χώρου αποσκευών στο κέντρο και μετακινήστε<br />

την προς τα πάνω για να την ανοίξετε πλήρως.<br />

Κλείσιμο και κλείδωμα της πόρτας χώρου αποσκευών<br />

Μετακινήστε την πόρτα πίσω χώρου αποσκευών και πιέστε την μέσα στο μάνδαλο στο<br />

κέντρο του κάτω τμήματος. Η πόρτα χώρου αποσκευών ασφαλίζει και είναι<br />

κλειδωμένη.<br />

Πάγκος καθισμάτων<br />

Εικ.7 Πάγκος καθισμάτων<br />

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ<br />

Ρύθμιση του καθίσματος<br />

1. Τραβήξτε το στήριγμα<br />

μπροστά από το κάθισμα<br />

προς τα πάνω και<br />

κρατήστε το.<br />

2. Μετακινήστε το κάθισμα<br />

στην επιθυμητή θέση.<br />

3. Απελευθερώστε το<br />

στήριγμα<br />

και βεβαιωθείτε ότι το<br />

κάθισμα κλειδώνει<br />

σωστά στη θέση του.<br />

Ενώ το κάθισμα ρυθμίζεται, μπορεί να κινηθεί απρόβλεπτα. Αυτό μπορεί να έχει<br />

ως αποτέλεσμα να χάσετε τον έλεγχο του οχήματος κατά την οδήγηση και τον<br />

κίνδυνο ατυχήματος προκαλώντας σοβαρούς ή ακόμη και θανατηφόρους<br />

τραυματισμούς στους επιβάτες και σε άλλους χρήστες του δρόμου. Ρυθμίστε το<br />

κάθισμα μόνο όταν το όχημα είναι σταματημένο.<br />

9


Ρύθμιση των εξωτερικών καθρεφτών<br />

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ<br />

Οι προσαρμογές στους καθρέφτες μπορούν να αποσπάσουν την προσοχή από τα<br />

γεγονότα της κυκλοφορίας. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να χάσετε τον<br />

έλεγχο του οχήματος κατά την οδήγηση, δημιουργώντας κίνδυνο ατυχημάτων και<br />

σοβαρών ή θανατηφόρων τραυματισμών στους επιβάτες και σε άλλους χρήστες<br />

του δρόμου.<br />

Ρυθμίστε τους καθρέφτες μόνο όταν το όχημα είναι σταματημένο.<br />

Ρυθμίστε τους καθρέφτες με το χέρι. Απλά μετακινήστε τον καθρέφτη στην<br />

επιθυμητή θέση.<br />

1. Ανοίξτε το παράθυρο.<br />

2. Ρυθμίστε τον καθρέφτη πιέζοντας οποιαδήποτε πλευρά και γέρνοντάς τον στην<br />

επιθυμητή κατεύθυνση.<br />

Οθόνη του ταμπλό<br />

Εικ.10 Ταμπλό<br />

Το ταμπλό εμφανίζει όλες τις σχετικές<br />

πληροφορίες, όπως:<br />

• Ειδοποίηση<br />

• Επίπεδο φόρτισης μπαταρίας<br />

• Απαιτούμενη ισχύς<br />

• Ανακτημένη ισχύς<br />

• Πρόγραμμα οδήγησης (D, N, R ή Sport)<br />

• Όλα τα σήματα (ενδείξεις,<br />

προειδοποιητικά σήματα, κ.λπ.)<br />

• Ώρα, ημερομηνία<br />

• Συνολική απόσταση και μετρητής<br />

διαδρομής<br />

Η οθόνη του ταμπλό δεν έχει λειτουργία<br />

αφής και δεν έχει λειτουργία εισαγωγής.<br />

Παράθυρα<br />

Εικ.8 Παράθυρο<br />

Ηλιοροφή<br />

Εικ.9 Ηλιοροφή<br />

10<br />

Άνοιγμα παραθύρου<br />

1. Πιέστε τον συρόμενο<br />

μηχανισμό στο παράθυρο.<br />

2. Σπρώξτε το παράθυρο πίσω<br />

στην επιθυμητή θέση.<br />

Κλείσιμο του παραθύρου<br />

1. Πιέστε τον συρόμενο<br />

μηχανισμό στο παράθυρο.<br />

2. Σπρώξτε το παράθυρο προς τα<br />

εμπρός για να το κλείσετε<br />

εντελώς.<br />

Άνοιγμα της ηλιοροφής<br />

1. Πιάστε τη χειρολαβή της ηλιοροφής και<br />

τραβήξτε την κάτω και πίσω ταυτόχρονα.<br />

2. Σπρώξτε την ηλιοροφή μέχρι τέρμα προς τα<br />

πίσω.<br />

Κλείσιμο της ηλιοροφής<br />

1. Πιάστε την πίσω χειρολαβή και<br />

σπρώξτε πρώτα την οροφή προς τα<br />

εμπρός και στη συνέχεια προς τα<br />

κάτω.<br />

2. Μόλις κλείσει η ηλιοροφή,<br />

ακούγεται ένα δυνατό κλικ.<br />

Κεντρικό στοιχείο ελέγχου<br />

Εικ.11 Κεντρικό στοιχείο ελέγχου<br />

Οι λειτουργίες του κεντρικού στοιχείου ελέγχου μπορούν να κληθούν μέσω<br />

σάρωσης προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά.<br />

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ<br />

Ο χειρισμός της κεντρικής οθόνης αφής κατά την οδήγηση μπορεί να προκαλέσει<br />

ατυχήματα και σοβαρούς τραυματισμούς στους επιβάτες, σε άλλα άτομα εκτός<br />

του οχήματος και ζημιές σε αντικείμενα. Μη χειρίζεστε το κεντρικό στοιχείο<br />

ελέγχου κατά την οδήγηση.


Η οθόνη αντιδρά σε πιέσεις με το δάχτυλο στην περιοχή ενός κουμπιού.<br />

Πιέστε σύντομα το αντίστοιχο κουμπί για να ενεργοποιήσετε την επιθυμητή<br />

λειτουργία. Τα ενεργοποιημένα σύμβολα αλλάζουν το μέγεθός τους, οι<br />

απενεργοποιημένες λειτουργίες εμφανίζονται σε κανονικό μέγεθος.<br />

Οι ακόλουθες λειτουργίες είναι διαθέσιμες στο κεντρικό στοιχείο χειρισμού:<br />

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του θερμαινόμενου πίσω παρμπρίζ<br />

Πιέστε το σύμβολο για τη θέρμανση του πίσω παρμπρίζ. Το σύμβολο μεγαλώνει όταν<br />

ενεργοποιείται. Η λειτουργία θέρμανσης απενεργοποιείται αυτόματα μετά από λίγο<br />

για την αποφυγή αυξημένης κατανάλωσης ισχύος. Το σύμβολο επιστρέφει στο<br />

κανονικό του μέγεθος.<br />

Πιέστε ξανά το σύμβολο. Η λειτουργία θέρμανσης του πίσω παρμπρίζ<br />

απενεργοποιείται. Το σύμβολο επιστρέφει κατόπιν στο κανονικό του μέγεθος.<br />

Ενεργοποίηση επιπέδου ανεμιστήρα 1<br />

Ενεργοποίηση του ανεμιστήρα του παρμπρίζ (ξεπάγωμα)<br />

Ενεργοποίηση επιπέδου ανεμιστήρα 2<br />

Ενεργοποίηση επιπέδου ανεμιστήρα 3<br />

Το ξεπάγωμα ενεργοποιεί τη θέρμανση και ρυθμίζει τον ανεμιστήρα αερισμού στο<br />

μέγιστο επίπεδο. Χρησιμοποιείται για ξεπάγωμα/ξεθάμπωμα του παρμπρίζ. Για<br />

ενεργοποίηση πιέστε το σύμβολο ξεπαγώματος.<br />

Για την αύξηση της ροής του αέρα προς το παρμπρίζ και την επιτάχυνση του<br />

ξεπαγώματος, κλείστε τους δυο αεραγωγούς στην πόρτα του αυτοκινήτου. Για<br />

απενεργοποίηση, πιέστε το σύμβολο θέρμανσης για δεύτερη φορά.<br />

Ο αερισμός παρέχει φρέσκο αέρα από έξω στην καμπίνα του οχήματος.<br />

Ενεργοποιείται ως εξής:<br />

Πιέστε το σύμβολο αερισμού. Πιέστε το σύμβολο αερισμού μία ή δύο φορές ακόμη<br />

για την αύξηση του αερισμού. Για απενεργοποίηση, πιέστε το σύμβολο αερισμού για<br />

τέταρτη φορά.<br />

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση θέρμανσης εσωτερικού χώρου<br />

Ανοίξτε την πόρτα του χώρου αποσκευών<br />

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του εσωτερικού<br />

φωτισμού, αλλαγή της φωτεινότητας<br />

Η θέρμανση παρέχει τη δυνατότητα στο σύστημα αερισμού όχι μόνο να χρησιμοποιεί<br />

εξωτερικό αέρα, αλλά και να τον θερμαίνει και να αυξάνει τη θερμοκρασία μέσα στο<br />

όχημα. Ενεργοποιείται ως εξής:<br />

Πιέστε το εικονίδιο θέρμανσης για να ξεκινήσει η θέρμανση του εσωτερικού χώρου,<br />

μέσω των ταχυτήτων ανεμιστήρα για τη ρύθμιση της ροής αέρα. Για απενεργοποίηση,<br />

πιέστε το σύμβολο θέρμανσης για δεύτερη φορά.<br />

11


Οι ακόλουθες λειτουργίες είναι διαθέσιμες για τη ρύθμιση της οθόνης οδηγού:<br />

Άνοιγμα του υπομενού με τις Ρυθμίσεις<br />

Επαναφορά του χιλιομετρητή<br />

Σύγχρονη ψηφιακή οθόνη<br />

Ρύθμιση των αεραγωγών<br />

Ανοίξτε τους αεραγωγούς πιέζοντας ελαφρά την εσοχή στη ράβδο. Γυρίστε τον<br />

διαχύτη και τα πτερύγια στην επιθυμητή θέση.<br />

Κλείσιμο των αεραγωγών:<br />

Πιέστε τους αεραγωγούς<br />

για να κλείσουν. Ο<br />

αερισμός της περιοχής<br />

κεφαλιού δεν είναι δυνατός<br />

όταν οι αεραγωγοί είναι<br />

κλειστοί.<br />

ή /<br />

Κλασικά στρογγυλά όργανα<br />

ενδείξεων<br />

Εικ.12 Αεραγωγοί χώρου επιβατών<br />

Ρύθμιση γλώσσας<br />

Μετατροπή mph / kmh<br />

Ξεπάγωμα/ξεθάμπωμα των παραθύρων<br />

Για μέγιστο αποτέλεσμα αυτής της λειτουργίας: Κλείστε όλους τους αεραγωγούς για<br />

τον χώρο επιβατών. Ρυθμίστε το υψηλότερο επίπεδο ανεμιστήρα κάνοντας κλικ στο<br />

σύμβολο αρκετές φορές. Ενεργοποιήστε το θερμαινόμενο πίσω παρμπρίζ.<br />

Ρύθμιση ημερομηνίας<br />

Καθορισμός του ονόματος για τον χαιρετισμό<br />

Εικ. 13 Αεραγωγοί παρμπρίζ<br />

12


Φωτισμός<br />

Η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία στο ταμπλό σβήνει και ο μοχλός φλας επιστρέφει στην<br />

αρχική του θέση.<br />

1<br />

2<br />

4<br />

3<br />

5<br />

Αν ένα από τα φλας του <strong>Microlino</strong> σας έχει ελάττωμα, η συχνότητα που<br />

αναβοσβήνουν τα άλλα φλας στην επηρεαζόμενη πλευρά του οχήματος θα αυξηθεί.<br />

Ενεργοποίηση των φώτων ημέρας<br />

Τα φώτα ημέρας ενεργοποιούνται στην πρώτη θέση του δακτυλίου ρύθμισης (0) όταν<br />

ενεργοποιείται η ανάφλεξη. Το φως ημέρας είναι ενσωματωμένο στους προβολείς ως<br />

δακτύλιος φωτός. Από τον τύπο του φωτισμού ή όταν η ανάφλεξη απενεργοποιείται,<br />

τα φώτα ημέρας απενεργοποιούνται ξανά.<br />

Εικ.14 Μπροστινά φώτα του<br />

microlino<br />

1. Μεσαία σκάλα, φως ημέρας<br />

2. Φλας, φως στάθμευσης<br />

Χειριστήρια κολόνας τιμονιού<br />

Εικ.15<br />

Εικ. 14 Πίσω φώτα του microlino<br />

3. Πίσω φως, φως φρένων,<br />

φλας<br />

4. Ψηλό φως φρένων<br />

5. Ανακλαστήρες<br />

Ενεργοποίηση του αριστερού<br />

φλας Πιέστε τον μοχλό φλας<br />

μέχρι τέρμα<br />

κάτω. Η ενδεικτική λυχνία στο<br />

ταμπλό αναβοσβήνει.<br />

Ενεργοποίηση του δεξιού φλας.<br />

Πιέστε τον μοχλό φλας προς τα<br />

πάνω. Η ενδεικτική λυχνία στο<br />

ταμπλό αναβοσβήνει.<br />

Απενεργοποίηση του φλας<br />

Πιέστε τον μοχλό φλας πίσω στην κεντρική αρχική θέση. Η αντίστοιχη ενδεικτική<br />

λυχνία στο ταμπλό ανάβει.<br />

Εικ.15 Χειριστήριο φλας και κόρνας<br />

Αυτόματη απενεργοποίηση του φλας. Αν το τιμόνι έχει στρίψει πέρα από ένα<br />

συγκεκριμένο σημείο κατά την οδήγηση σε στροφές και το αντίστοιχο φλας είναι<br />

ενεργοποιημένο, το φλας απενεργοποιείται αυτόματα όταν το τιμόνι στρίβει ξανά ίσια<br />

μπροστά.<br />

13<br />

Ενεργοποίηση των φώτων στάθμευσης<br />

Το φως στάθμευσης ενεργοποιείται στρέφοντας τον δακτύλιο ρύθμισης στη μεσαία<br />

θέση όταν ενεργοποιείται η ανάφλεξη. Η ενδεικτική λυχνία στο ταμπλό ανάβει. Το<br />

φως στάθμευσης είναι ορατό με τη μορφή μιας συνεχούς φωτεινής λωρίδας στο<br />

μπροστινό και πίσω μέρος του οχήματος. Επίσης ανάβει όταν είναι ενεργοποιημένη η<br />

μεσαία σκάλα φώτων. Στρέφοντας τον δακτύλιο ρύθμισης στη θέση 0 (Φως ημέρας) ή<br />

απενεργοποιώντας την ανάφλεξη.<br />

Ενεργοποίηση της μεσαίας σκάλας<br />

Γυρίστε τον δακτύλιο ρύθμισης στον μοχλό φλας μέχρι το σύμβολο να είναι στην<br />

επισήμανση. Η ενδεικτική λυχνία στο ταμπλό ανάβει. Τα μπροστινά και πίσω φώτα<br />

στάθμευσης ανάβουν επίσης στη θέση μεσαίας σκάλας φώτων. Η μεσαία σκάλα<br />

φώτων σβήνει όταν ο τύπος του φωτισμού αλλάξει ή η ανάφλεξη απενεργοποιηθεί.<br />

Απενεργοποίηση των φώτων<br />

Τα φώτα του οχήματος σβήνουν αυτόματα μόλις απενεργοποιηθεί η<br />

ανάφλεξη.<br />

Ενεργοποίηση/απενεργοποίη<br />

ση της μεγάλης σκάλας<br />

φώτων Με τη μεσαία σκάλα<br />

φώτων ενεργοποιημένη:<br />

Τραβήξτε τον μοχλό φλας προς το μέρος σας πέρα από την αντίσταση και αφήστε τον<br />

ξανά. Η μεσαία σκάλα φώτων μεταβαίνει στη μεγάλη σκάλα φώτων και η ενδεικτική<br />

λυχνία στο ταμπλό αλλάζει σε μπλε. Ο μοχλός φλας επιστρέφει στη θέση του.<br />

Τραβήξτε τον μοχλό φλας προς το μέρος σας μέχρι να αισθανθείτε αντίσταση και<br />

αφήστε τον. Η μεγάλη σκάλα φώτων μεταβαίνει στη μεσαία σκάλα φώτων και η<br />

ενδεικτική λυχνία στη μεσαία σκάλα στο ταμπλό αλλάζει σε πράσινο. Ο μοχλός φλας<br />

επιστρέφει στην αρχική θέση του.


Χρησιμοποιώντας το σινιάλο<br />

Τραβήξτε τον μοχλό φλας προς το μέρος σας σύντομα μέχρι να αισθανθείτε αντίσταση<br />

και αφήστε τον. Η μεγάλη σκάλα φώτων ενεργοποιείται όσο κρατάτε τον μοχλό φλας<br />

και απενεργοποιείται ξανά όταν αφήσετε τον μοχλό. Η ενδεικτική λυχνία στο ταμπλό<br />

ανάβει σύντομα ανάλογα.<br />

Χειρισμός της κόρνας<br />

Για να χειριστείτε την κόρνα, πιέστε το κουμπί στο άκρο του μοχλού φλας.<br />

Απενεργοποίηση των υαλοκαθαριστήρων παρμπρίζ<br />

Πιέστε τον μοχλό υαλοκαθαριστήρα πίσω στην αρχική θέση (0).<br />

Πλύσιμο του παρμπρίζ<br />

Τραβήξτε τον μοχλό υαλοκαθαριστήρα προς το τιμόνι και κρατήστε τον. Το σύστημα<br />

πλύσης παρμπρίζ ψεκάζει το υγρό του υαλοκαθαριστήρα πάνω στο παρμπρίζ. Το<br />

σύστημα πλύσης παρμπρίζ λειτουργεί όσο κρατάτε τον μοχλό υαλοκαθαριστήρα στη<br />

θέση του. Αφήστε τον μοχλό υαλοκαθαριστήρα για να σταματήσει να λειτουργεί το<br />

σύστημα πλύσης παρμπρίζ.<br />

Υαλοκαθαριστήρας παρμπρίζ<br />

Ο μοχλός υαλοκαθαριστήρα μπορεί<br />

να μετακινηθεί από τη βασική θέση<br />

0 μέχρι τρεις προς τα πάνω:<br />

Διακοπτόμενη λειτουργία. συνεχής<br />

λειτουργία 1 και 2.<br />

Όταν ο μοχλός υαλοκαθαριστήρα<br />

μετακινείται προς τα κάτω, ο<br />

υαλοκαθαριστήρας του παρμπρίζ<br />

ενεργοποιείται μια φορά. Στη<br />

συνέχεια μετακινείται πίσω στην<br />

αρχική θέση αφού αφεθεί.<br />

Αλάρμ<br />

Τα αλάρμ λειτουργούν<br />

ανεξάρτητα από το αν το όχημα<br />

είναι ενεργοποιημένο ή όχι.<br />

Πιέστε τον διακόπτη στο κέντρο<br />

της πόρτας. Τα φλας και στις<br />

δύο πλευρές ενεργοποιούνται.<br />

Και οι δυο ενδεικτικές λυχνίες<br />

στο ταμπλό αναβοσβήνουν.<br />

Πιέστε ξανά τον διακόπτη για<br />

να απενεργοποιήσετε τα αλάρμ.<br />

Εικ.16 Χειριστήριο υαλοκαθαριστήρα<br />

παρμπρίζ<br />

Εικ.17 Διακόπτης για αλάρμ<br />

Ενεργοποίηση διακοπτόμενης λειτουργίας<br />

Πιέστε τον μοχλό υαλοκαθαριστήρα προς τα πάνω μέχρι την πρώτη θέση (Int). Οι<br />

υαλοκαθαριστήρες του παρμπρίζ σαρώνουν και σταματούν ανάμεσα σε κάθε σάρωση.<br />

Συνεχής λειτουργία 1<br />

Πιέστε τον μοχλό υαλοκαθαριστήρα προς τα πάνω μέχρι την δεύτερη θέση. Οι<br />

υαλοκαθαριστήρες του παρμπρίζ σαρώνουν με κανονική ταχύτητα.<br />

Συνεχής λειτουργία 2.<br />

Πιέστε τον μοχλό υαλοκαθαριστήρα προς τα πάνω μέχρι την τρίτη θέση. Οι<br />

υαλοκαθαριστήρες του παρμπρίζ σαρώνουν με υψηλή ταχύτητα. Αυτή η θέση είναι<br />

κατάλληλη για ισχυρή σάρωση Αυτή η θέση είναι κατάλληλη για πολύ ισχυρή σάρωση<br />

προς τα κάτω.<br />

Εσωτερικός φωτισμός<br />

Ο εσωτερικός φωτισμός μπορεί να<br />

ενεργοποιηθεί και να<br />

απενεργοποιηθεί μέσω του<br />

κεντρικού διακόπτη.Η φωτεινότητα<br />

μπορεί να ρυθμιστεί σε δύο<br />

στάδια.<br />

14<br />

Εικ. 18 Εσωτερικός<br />

φωτισμός


Θύρες USB<br />

Φόρτιση της μπαταρίας κίνησης 48 V<br />

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ<br />

ΚΙΝΔΥΝΟΣ<br />

Εικ.19 Κέντρο σύνδεσης USB<br />

Εικ. 20 Σύνδεση USB δεξιά<br />

Η χρήση της σύνδεσης USB ενώ<br />

οδηγείτε αποσπά την προσοχή σας<br />

από την κυκλοφορία. Αυτό μπορεί να<br />

οδηγήσει σε απώλεια του ελέγχου<br />

του οχήματος κατά την οδήγηση και<br />

σε σοβαρούς ή ακόμη και<br />

θανατηφόρους τραυματισμούς των<br />

επιβατών και άλλων χρηστών του<br />

δρόμου.<br />

Η πρώτη θύρα USB βρίσκεται στην<br />

πόρτα του οδηγού κάτω από τον<br />

πίνακα ελέγχου.<br />

Μια δεύτερη θύρα USB βρίσκεται στο<br />

ράφι της πόρτας μπροστά δεξιά.<br />

Σύνδεση Bluetooth® με το ηχείο<br />

<strong>Microlino</strong> (αξεσουάρ)<br />

Η ακατάλληλη φόρτιση, η μη τήρηση των γενικά εφαρμοζόμενων προληπτικών μέτρων<br />

ασφαλείας και ο ακατάλληλος χειρισμός του συστήματος υψηλής τάσης μπορεί να<br />

οδηγήσει σε κινδύνους για τους ανθρώπους και τον εξοπλισμό. Υπάρχει κίνδυνος<br />

θανάσιμων τραυματισμών, σοβαρών τραυματισμών λόγω εγκαυμάτων, πυρκαγιάς και<br />

έκρηξης από βραχυκύκλωμα. Κατά τη φόρτιση της μπαταρίας υψηλής τάσης, τηρείτε την<br />

καθορισμένη ακολουθία βημάτων εργασίας.<br />

Τερματίστε τη διαδικασία φόρτισης πριν αποσυνδέσετε το καλώδιο φόρτισης από την<br />

πρίζα. Τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας στο φις φόρτισης και το καλώδιο φόρτισης.<br />

Βεβαιωθείτε ότι δεν εκτελείται καμία εργασία μέσα ή πάνω στο όχημα κατά τη διάρκεια<br />

της διαδικασίας φόρτισης.<br />

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ<br />

Για την παράταση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας, το όχημα δεν μπορεί να<br />

φορτιστεί σε συνεχή θερμοκρασία περιβάλλοντος -5 βαθμούς ή λιγότερο.<br />

Συνιστούμε να οδηγήσετε λίγο για να προθερμάνετε την μπαταρία για να<br />

μπορείτε να ξεκινήσετε τη διαδικασία φόρτισης.<br />

Αν είναι εφικτό, μην επιτρέψετε τη μείωση της χωρητικότητας<br />

της μπαταρίας κάτω από το 20%. Όταν σταθμεύετε το όχημα,<br />

συνδέστε το σε έναν σταθμό φόρτισης.<br />

Εικ.21 Ηχείο (αξεσουάρ)<br />

Για να συνδέσετε μια νέα συσκευή<br />

Bluetooth, προχωρήστε ως εξής:<br />

Πιέστε το πλήκτρο<br />

ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για<br />

2 δευτερόλεπτα για να<br />

ενεργοποιήσετε το ηχείο. Το λευκό<br />

LED ελέγχου ξεκινά να αναβοσβήνει.<br />

Το ηχείο <strong>Microlino</strong> 2.0 μπορεί τώρα να βρεθεί και να επιλεγεί από τη λίστα συσκευών<br />

Bluetooth στο smartphone σας.<br />

Για τη φόρτιση του ηχείου Bluetooth, αυτό μπορεί να συνδεθεί στο συνοδευτικό<br />

καλώδιο φόρτισης μέσω της πρίζας USB.<br />

ΚΙΝΔΥΝΟΣ<br />

Η χρήση ακατάλληλων ή κατεστραμμένων πριζών ή καλωδίων φόρτισης μπορεί να έχει ως<br />

αποτέλεσμα κίνδυνο για τη ζωή, σοβαρό τραυματισμό από εγκαύματα, βραχυκυκλώματα,<br />

πυρκαγιές και εκρήξεις. Χρησιμοποιήστε μόνο καλώδια φόρτισης που προορίζονται για τη<br />

φόρτιση μιας μπαταρίας ηλεκτρικών οχημάτων και είναι εγκεκριμένα για αυτό τον σκοπό.<br />

Τηρείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ένα καλώδιο φόρτισης<br />

που έχει υποστεί ζημιά. Ελέγξτε το καλώδιο φόρτισης για ζημιά (π.χ. ρωγμές, τσακίσματα,<br />

ζημιά μόνωσης) πριν από κάθε χρήση. (π.χ. ρωγμές, τσακίσματα, ζημιά μόνωσης).<br />

Αντικαταστήστε αμέσως ένα καλώδιο φόρτισης που έχει υποστεί ζημιά.<br />

Αν έχετε ήδη δημιουργήσει μια σύνδεση με το ηχείο σας <strong>Microlino</strong>, θα συνδέεστε<br />

αυτόματα κάθε φορά που το όχημα ενεργοποιείται.<br />

15


Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης μόνο σε μια επαγγελματικά εγκατεστημένη πρίζα.<br />

Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι καθαρή και χωρίς ζημιές. Μην κάνετε αλλαγές ή<br />

επισκευές στα ηλεκτρικά εξαρτήματα. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε καλώδια<br />

προέκτασης, μπαλαντέζες, πολύπριζα ή αντάπτορες ταξιδιού καθώς αυτό θα<br />

αυξήσει την αντίσταση και μπορεί να οδηγήσει σε βραχυκυκλώματα, πυρκαγιές<br />

και εκρήξεις.<br />

Η πρίζα φόρτισης στο πίσω μέρος<br />

του οχήματος ανοίγει πατώντας την<br />

περιοχή εσοχής στο κάλυμμα<br />

φόρτισης.<br />

Καλώδιο φόρτισης για οικιακές πρίζες (Schuko)<br />

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ<br />

Το καλώδιο φόρτισης προορίζεται για τη φόρτιση του οχήματος σε μια κατάλληλη<br />

υποδομή. Δεν επιτρέπεται διαφορετική χρήση από την προβλεπόμενη.<br />

Η χρήση άλλων καλωδίων φόρτισης από τα προβλεπόμενα αυξάνει τον κίνδυνο<br />

υλικών ζημιών και τραυματισμών. Αποφύγετε τα παρακάτω με κάθε κόστος:<br />

• Τροποποίηση/παραβίαση του καλωδίου φόρτισης<br />

• Σύνδεση του καλωδίου φόρτισης σε ακατάλληλες πρίζες<br />

• Χρήση χαλασμένου καλωδίου φόρτισης<br />

• Τσάκισμα, πτώση ή πέρασμα πάνω από το καλώδιο φόρτισης<br />

ΚΙΝΔΥΝΟΣ<br />

Εικ.22 Πρίζα φόρτισης πίσω δεξιά<br />

Φόρτιση σε οικιακές πρίζες (πρίζες Schuko)<br />

Προσέξτε ότι οι οικιακές πρίζες έχουν η καθεμία μέγιστη ένταση ρεύματος, καθώς και<br />

μέγιστο ρεύμα για συνεχή λειτουργία. Το όχημα μπορεί να φορτίζεται μόνο στη<br />

μέγιστη ένταση που καθορίζεται για συνεχή λειτουργία, που είναι στα 8A.<br />

Η σύνδεση πρέπει πρώτα να ελεγχθεί από έναν διπλωματούχο ηλεκτρολόγο πριν από<br />

την πρώτη διαδικασία φόρτισης. Στη συνέχεια πρέπει να ελέγχεται ξανά σε τακτά<br />

χρονικά διαστήματα. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με έναν<br />

Εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη Service. Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο φόρτισης Mode 2<br />

με ενσωματωμένη μονάδα ελέγχου για τη φόρτιση σε μια κατάλληλη οικιακή πρίζα.<br />

Με τους φορτιστές <strong>Microlino</strong>, η ένταση ρεύματος μπορεί να επιλεγεί πατώντας ένα<br />

κουμπί στη μονάδα ελέγχου.<br />

Φόρτιση σε δημόσιους σταθμούς<br />

φόρτισης ή Wallbox<br />

Η φόρτιση είναι εφικτή μόνο σε σταθμούς<br />

φόρτισης εναλλασσόμενου ρεύματος (AC)<br />

ή wallbox. Τηρείτε τις οδηγίες πάνω στον<br />

σταθμό φόρτισης ή το wallbox ή τις<br />

παρεχόμενες οδηγίες. Για τη φόρτιση σε<br />

σταθμό φόρτισης/wallbox, χρησιμοποιήστε<br />

ένα καλώδιο φόρτισης με φις τύπου 2.<br />

Η ακατάλληλη χρήση του καλωδίου φόρτισης μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κίνδυνο για<br />

τη ζωή, κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού λόγω εγκαυμάτων, βραχυκυκλωμάτων, πυρκαγιών,<br />

ηλεκτρικών τόξων και εκρήξεων.<br />

Βεβαιωθείτε ότι κανένα παιδί δεν χρησιμοποιεί το καλώδιο φόρτισης. Απομακρύνετε τα<br />

ζώα από το καλώδιο φόρτισης. Συνδέστε το καλώδιο φορτιστή μόνο στα φις που<br />

παρέχονται για αυτό τον σκοπό.<br />

Μην χρησιμοποιείτε αντάπτορες, πολύπριζα, καλώδια προέκτασης ή μπαλαντέζες.<br />

Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο φόρτισης σε ένα πιθανά εκρηκτικό περιβάλλον όπου<br />

υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη.<br />

Εικ.21 Καλώδιο φόρτισης<br />

16


Απασφάλιση έκτακτης ανάγκης του καλωδίου φόρτισης<br />

Σε περίπτωση κινδύνου ή τεχνικής<br />

βλάβης, το καλώδιο φόρτισης μπορεί να<br />

ξεκλειδωθεί μέσω ενός κλειδώματος<br />

έκτακτης ανάγκης στο πίσω μέρος του<br />

οχήματος στον χώρο αποσκευών. Αν το<br />

κλείδωμα δεν ξεκλειδωθεί αυτόματα<br />

μετά τη διαδικασία φόρτισης. Η<br />

ηλεκτρική τροφοδοσία προς τον<br />

φορτιστή πρέπει πάντα να αποσυνδέεται<br />

εκ των προτέρων!<br />

Εικ.22 Απασφάλιση έκτακτης ανάγκης του καλωδίου φόρτισης<br />

Έναρξη της διαδικασίας φόρτισης<br />

17<br />

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο φόρτισης δεν πιέζεται, δεν κάμπτεται και δεν<br />

κρατιέται/τοποθετείται υπό μηχανική τάση.<br />

Προστατέψτε το καλώδιο φόρτισης από υγρασία (επίσης, π.χ., από υγρά χέρια,<br />

συστήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης, κ.λπ.)<br />

Καθαρίζετε πάντα το καλώδιο φόρτισης<br />

στεγνά. Μην χρησιμοποιείτε πεπιεσμένο<br />

αέρα για τον καθαρισμό.<br />

Μην πραγματοποιείτε επισκευές στο καλώδιο φόρτισης.<br />

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ<br />

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ<br />

Συνιστάται η επικοινωνία με έναν<br />

εξουσιοδοτημένο συνεργάτη Service.<br />

Φορτίστε το όχημα αμέσως μετά την οδήγηση σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος (0<br />

°C ή χαμηλότερες). Αν η θερμοκρασία της μπαταρίας μειωθεί υπερβολικά, η φόρτιση δεν<br />

θα ξεκινήσει. Πρώτα συνδέετε το καλώδιο φόρτισης στην υποδομή φόρτισης (π.χ. οικιακή<br />

πρίζα) και στη συνέχεια στο όχημα. Προσέξτε επίσης τις οδηγίες του κατασκευαστή για το<br />

χρησιμοποιούμενο καλώδιο φόρτισης. Η πρίζα φόρτισης έχει μια ακίδα ασφάλισης που<br />

αποτρέπει την ακούσια εισαγωγή ή την αφαίρεση του φις φόρτισης. Αν η ακίδα<br />

απεμπλακεί πριν από τη φόρτιση και δεν μπορείτε να εισαγάγετε το φις, μπορεί να<br />

ανασυρθεί ξανά, ξεκλειδώνοντάς την με επιτυχία. Η ακίδα ασφάλισης επεκτείνεται<br />

αυτόματα κατά την έναρξη της φόρτισης. Η ακίδα ασφάλισης ανασύρεται όταν το όχημα<br />

κλειδώνεται και ξεκλειδώνεται. Το όχημα έχει χειροκίνητη απασφάλιση έκτακτης ανάγκης,<br />

βλ. Εικ. 22.<br />

Διαδικασία φόρτισης<br />

• Απενεργοποιήστε το <strong>Microlino</strong>.<br />

• Επιλέξτε τη βαθμίδα οδήγησης N.<br />

• Δέστε το χειρόφρενο.<br />

• Απενεργοποιήστε όλο τον ηλεκτρικό εξοπλισμό.<br />

• Γυρίστε τον διακόπτη εκκίνησης στη θέση 0 και αφαιρέστε το κλειδί του οχήματος.<br />

• Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης στην πηγή ηλεκτρικής ενέργειας.<br />

• Μόλις ξεκινήσει η φόρτιση, εμφανίζεται μια κινούμενη ράβδος φόρτισης στον<br />

πίνακα ελέγχου.<br />

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ<br />

Αν προκύψει σφάλμα φόρτισης, το σήμα στον πίνακα ελέγχου ανάβει με κόκκινο<br />

χρώμα. Ελέγξτε τις συνδέσεις για σωστή σύνδεση και πιθανή ζημιά.<br />

Επικοινωνήστε με ένα εξειδικευμένο συνεργείο αν παρουσιαστούν προβλήματα.<br />

Τερματισμός διαδικασίας φόρτισης Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης:<br />

- Η διαδικασία φόρτισης τερματίζεται όταν ξεκλειδώσετε το όχημα. Αν το καλώδιο<br />

φόρτισης δεν αποσυνδεθεί, η διαδικασία φόρτισης συνεχίζεται μετά από σύντομο<br />

χρονικό διάστημα. Ξεκλείδωμα του οχήματος ξανά τερματίζει επίσης τη διαδικασία<br />

φόρτισης.<br />

- Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κλειδί<br />

του οχήματος για να γυρίσετε τον διακόπτη εκκίνησης στη θέση 1 και να συνδέσετε ή<br />

να ενεργοποιήσετε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό. Αυτό παρατείνει τη διαδικασία<br />

φόρτισης.<br />

- Η διαδικασία φόρτισης τερματίζεται όταν γυρίσετε τον διακόπτη εκκίνησης στη θέση 2<br />

με<br />

το κλειδί οχήματος. Η ετοιμότητα για οδήγηση δεν μπορεί να δημιουργηθεί, αν το<br />

καλώδιο φόρτισης είναι συνδεδεμένο με το όχημα. Ένα αντίστοιχο μήνυμα κειμένου<br />

εμφανίζεται στην οθόνη.<br />

Αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης από την πηγή ηλεκτρικής ενέργειας και αποθηκεύστε<br />

το με ασφάλεια στο όχημα.<br />

Φορτωμένο όχημα<br />

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ<br />

Κίνδυνος τραυματισμού λόγω μη στερεωμένου και λανθασμένα τοποθετημένου φορτίου.<br />

Κατά τη διάρκεια ελιγμών πέδησης, έντονης επιτάχυνσης, ξαφνικών αλλαγών κατεύθυνσης<br />

και σε ατυχήματα, μη στερεωμένο ή λανθασμένα τοποθετημένο φορτίο μπορεί να<br />

γλιστρήσει ή να πεταχτεί στον γύρω χώρο. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα<br />

τραυματισμούς στους επιβάτες.<br />

Μην μεταφέρετε αντικείμενα μη στερεωμένα στο εσωτερικό.Μη μεταφέρετε βαριά<br />

αντικείμενα σε ανοιχτές θήκες. Τηρείτε το επιτρεπόμενο συνολικό βάρος και μην<br />

υπερφορτώνετε το όχημα.


Αποθήκευση και φύλαξη<br />

Το <strong>Microlino</strong> έχει τις εξής επιλογές αποθήκευσης στο εσωτερικό: Αποθήκευση στις<br />

πλευρές, αποθηκευτικός χώρος κάτω από το δάπεδο του χώρου αποσκευών<br />

Εικ.23 Χώρος αποθήκευσης χώρου αποσκευών<br />

Ο αποθηκευτικός χώρος κάτω από<br />

το δάπεδο του χώρου αποσκευών<br />

προσφέρει χώρο για την<br />

αποθήκευση:<br />

- Καλώδιο φόρτισης<br />

- Κρίκος ρυμούλκησης<br />

- Πρόσθετο καλώδιο φόρτισης<br />

(από τα αξεσουάρ)<br />

- Προειδοποιητικό τρίγωνο και<br />

προειδοποιητικό γιλέκο<br />

(προαιρετικά πρόσθετα)<br />

- Δίχτυ αποσκευών (προαιρετικά<br />

πρόσθετα)<br />

Θέση 0 - όχημα απενεργοποιημένο<br />

Το κλειδί μπορεί να εισαχθεί και να αφαιρεθεί μόνο σε αυτή τη θέση. Το όχημα<br />

απενεργοποιείται και η κλειδαριά του τιμονιού ενεργοποιείται. Ποτέ μην αφαιρείτε το<br />

κλειδί κατά την οδήγηση. Σταματήστε εντελώς το όχημα πριν γυρίσετε το κλειδί πίσω<br />

στη θέση 0.<br />

Θέση 1+2 - Ηλεκτρικό σύστημα οχήματος Ενεργοποιημένο<br />

Το ταμπλό είναι ενεργοποιημένο και ο ηλεκτρικός εξοπλισμός είναι έτοιμος για<br />

λειτουργία. Το κλείδωμα του τιμονιού είναι ανενεργό. Το μήνυμα που εμφανίζεται στο<br />

ταμπλό (βλ. Εικ. 25) υποδεικνύει ότι το όχημα είναι έτοιμο για λειτουργία.<br />

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ<br />

Όταν ο διακόπτης εκκίνησης απενεργοποιηθεί από τη θέση 1 και τραβηχτεί έξω,<br />

τα συστήματα του οχήματος απενεργοποιούνται και το κλείδωμα του τιμονιού<br />

μπορεί να εμπλακεί. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια του ελέγχου του<br />

οχήματος κατά την οδήγηση, με κίνδυνο ατυχήματος και σοβαρού ή ακόμη και<br />

θανάσιμου τραυματισμού των επιβατών και άλλων χρηστών του δρόμου.<br />

ΟΔΗΓΗΣΗ<br />

Εικ. 24 Κλείδωμα ανάφλεξης<br />

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση<br />

του οχήματος<br />

Θέση 0<br />

Θέση 1 +2<br />

Θέση εκκίνησης<br />

Ηλεκτρικό<br />

σύστημα<br />

οχήματος<br />

ενεργοποιημένο<br />

Έτοιμο για λειτουργία για τη<br />

μετακίνηση του διακόπτη εκκίνησης<br />

στην επιθυμητή θέση με το κλειδί<br />

του οχήματος.<br />

Ποτέ μη γυρίζετε πίσω τον διακόπτη εκκίνησης από τη θέση 1 στη θέση 0 κατά<br />

την οδήγηση. Ποτέ μην αφαιρείτε τα κλειδιά του οχήματος κατά την οδήγηση.<br />

Σταματήστε εντελώς το όχημα πριν γυρίσετε το κλειδί πίσω ή το αφαιρέσετε. Το<br />

πεντάλ φρένου πρέπει να πατηθεί για να υπάρχει ετοιμότητα οδήγησης.<br />

Γυρίζοντας τον διακόπτη εκκίνησης στη θέση 1 ή 2 δημιουργεί ετοιμότητα<br />

οδήγησης του οχήματος. Το όχημα μπορεί στη συνέχεια να οδηγηθεί και είναι<br />

πλήρως ενεργοποιημένο.<br />

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ<br />

Η διαδικασία εκκίνησης δεν συνοδεύεται από θορύβους από την μίζα και τον<br />

κινητήρα σε λειτουργία, όπως συμβαίνει με οχήματα με κινητήρα εσωτερικής<br />

καύσης. Γυρίστε τον διακόπτη ανάφλεξης για λειτουργική ετοιμότητα στη θέση 1 ή<br />

2.<br />

18


Η πράσινη ένδειξη READY<br />

εμφανίζεται όταν το όχημα είναι<br />

έτοιμο για οδήγηση.<br />

Μια κόκκινη ένδειξη STOP<br />

εμφανίζεται όταν ενεργοποιείται η<br />

ανάφλεξη, αν το όχημα δεν είναι<br />

έτοιμο για οδήγηση.<br />

Εικ.26 Ενδείξεις στο ταμπλό<br />

Εικ.25 Ένδειξη READY στο ταμπλό<br />

Προειδοποιητικές και ενδεικτικές λυχνίες στο ταμπλό<br />

Κόκκινο σύμβολο: Απαιτείται άμεση ενέργεια.<br />

Σταματήστε το όχημα το συντομότερο δυνατό, μόλις το επιτρέπουν η κατάσταση<br />

οδήγησης και οι συνθήκες κυκλοφορίας. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για ενέργεια,<br />

επικοινωνήστε με ένα εξειδικευμένο συνεργείο.<br />

Κίτρινο σύμβολο: Πληροφορίες που αφορούν την ασφάλεια.<br />

Μπορείτε να συνεχίσετε την οδήγηση με περιορισμούς και μπορεί να χρειαστεί να<br />

επισκεφθείτε ένα εξειδικευμένο συνεργείο με την επόμενη ευκαιρία.<br />

Πράσινο σύμβολο: Πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση λειτουργίας.<br />

Μπορείτε να συνεχίσετε τη διαδρομή σύμφωνα με τις οδηγίες<br />

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ<br />

Οι ακόλουθες προειδοποιητικές και ενδεικτικές λυχνίες σας ενημερώνουν σχετικά<br />

με την κατάσταση λειτουργίας του <strong>Microlino</strong> σας:<br />

Αλάρμ<br />

Φως στάθμευσης<br />

Σφάλμα συστήματος φρένων.<br />

Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο<br />

συνεργείο<br />

Πόρτα ανοιχτή<br />

μπροστά<br />

Μηνύματα και προειδοποιήσεις<br />

Όλα τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια παρακολουθούνται<br />

ηλεκτρονικά για σωστή λειτουργία πριν και κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Αν<br />

προκύψει βλάβη, ανάβει η αντίστοιχη προειδοποιητική λυχνία. Καθώς ορισμένες<br />

προειδοποιητικές λυχνίες απαιτούν μια αντίδραση από τον οδηγό, αυτές ανάβουν<br />

όταν το όχημα ξεκινά (κλειδί από τη θέση 0 στη θέση 1), έτσι ώστε ο οδηγός να<br />

μπορεί να ελέγξει αν λειτουργεί η ένδειξη της αντίστοιχης προειδοποιητικής λυχνίας<br />

και αν μπορεί να εμφανιστεί σωστά μια βλάβη.<br />

Αν αυτές οι επιλεγμένες προειδοποιητικές λυχνίες δεν ανάβουν ή σβήσουν μετά την<br />

εκκίνηση, το όχημα πρέπει να ελεγχθεί σε ένα εξουσιοδοτημένο εξειδικευμένο<br />

συνεργείο, καθώς είτε η ίδια η ένδειξη είναι ελαττωματική ή υπάρχει βλάβη στο<br />

σύστημα. Τηρείτε τις οδηγίες για την αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία.<br />

19<br />

Μεσαία<br />

σκάλα<br />

Μεγάλη<br />

σκάλα<br />

Φλας<br />

αριστερά<br />

Ενδεικτική<br />

λυχνία<br />

Ηλεκτροκινητήρας<br />

έτοιμος για λειτουργία<br />

Βλάβη μπαταρίας οδήγησης<br />

Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο<br />

συνεργείο<br />

Βλάβη μπαταρίας οδήγησης<br />

Σταματήστε αμέσως το<br />

όχημα. Επικοινωνήστε με<br />

εξειδικευμένο συνεργείο<br />

Θερμοκρασία συστήματος<br />

μετάδοσης πολύ υψηλή.<br />

Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο<br />

συνεργείο


Η παρακάτω λυχνία πρέπει να ανάβει προσωρινά<br />

κατά την εκκίνηση.*<br />

Σφάλμα μπαταρίας 12V.<br />

Επικοινωνήστε με<br />

εξειδικευμένο συνεργείο.<br />

Χειρόφρενο<br />

δεμένο.<br />

Δέστε το χειρόφρενο<br />

Τραβήξτε τον μοχλό όσο μπορείτε<br />

για να δέσετε το χειρόφρενο.<br />

Η ενδεικτική λυχνία στη βοηθητική<br />

ένδειξη του ταμπλό ανάβει.<br />

Χειρόφρενο<br />

Βλάβη συστήματος<br />

μετάδοσης κίνησης.<br />

Επικοινωνήστε με<br />

εξειδικευμένο συνεργείο.<br />

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ<br />

Υπερθέρμανση σε<br />

συνεχή λειτουργία,<br />

η ισχύς μειώνεται *<br />

Εικ.23 Χώρος αποθήκευσης χώρου αποσκευών<br />

Δέστε το χειρόφρενο<br />

Τραβήξτε τον μοχλό όσο μπορείτε για να δέσετε το χειρόφρενο. Η ενδεικτική<br />

λυχνία στη βοηθητική ένδειξη του ταμπλό ανάβει.<br />

Αν το φρένο στάθμευσης δεν εφαρμοστεί σωστά όταν το όχημα είναι σταθμευμένο, το<br />

όχημα μπορεί να κυλήσει. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές, σε τροχαία<br />

ατυχήματα και σε τραυματισμό.<br />

Διασφαλίζετε πάντα ότι το χειρόφρενο εφαρμόζεται πάντα επαρκώς όταν βγαίνετε<br />

από το όχημα. Ακόμη και σε κατηφορική κλίση, το όχημα πρέπει να συγκρατείται με<br />

ασφάλεια από το χειρόφρενο.<br />

Αν χρειάζεται, τοποθετήστε μια κατάλληλη σφήνα κάτω από τους τροχούς για να μην<br />

κυλήσει το όχημα.<br />

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ<br />

Όταν εφαρμόζεται το χειρόφρενο, αυτό υποδεικνύεται οπτικά στον πίνακα<br />

ελέγχου και από τα 4km/h και άνω θα ακούσετε μια ηχητική απόκριση.<br />

Επιλογέας για επιλογή ταχύτητας<br />

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ<br />

Το <strong>Microlino</strong> είναι σε κατάσταση λειτουργίας.<br />

Επιλογή της ταχύτητας οδήγησης<br />

Με τον περιστροφικό διακόπτη<br />

μπορείτε να επιλέξετε τόσο το<br />

επίπεδο οδήγησης, όσο και το<br />

πρόγραμμα οδήγησης.<br />

Για την αλλαγή των επιπέδων<br />

οδήγησης, πρέπει να πατηθεί το<br />

φρένο. (μήνυμα στην οθόνη)<br />

Εικ.28 Μοχλός επιλογής ταχυτήτων<br />

20<br />

N - Νεκρά (ρελαντί) Χρησιμοποιήστε το επίπεδο οδήγησης N / - για να παρκάρετε το<br />

όχημα / - για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το όχημα. Για αλλαγή από<br />

N σε R, γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη προς τα αριστερά. Ή για να αλλάξετε από<br />

το N σε D, γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη προς τα δεξιά. Η ένδειξη ταχύτητας<br />

αλλάζει στην αντίστοιχη ταχύτητα οδήγησης.


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ<br />

R - Ταχύτητα όπισθεν: Μην επιλέγετε την ταχύτητα όπισθεν μέχρι το όχημα να<br />

σταματήσει εντελώς. Κρατήστε το πεντάλ φρένου πατημένο. Αν χρειάζεται,<br />

αλλάξτε στο πρόγραμμα οδήγησης N και στη συνέχεια γυρίστε τον επιλογέα προς<br />

τα αριστερά. Η ένδειξη ταχύτητας αλλάζει σε R.<br />

Λειτουργία Sport (Κουμπί πυραύλου)<br />

Εικ. 29 Ένδειξη λειτουργίας Sport<br />

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ<br />

Το <strong>Microlino</strong> σας είναι εξοπλισμένο<br />

με λειτουργία Sport. Αυτή σας<br />

επιτρέπει να αυξήσετε την<br />

κινητήρια ισχύ για γρήγορη<br />

οδήγηση. Η λειτουργία Sport μπορεί<br />

να ενεργοποιηθεί ή να<br />

απενεργοποιηθεί μέσω του<br />

κουμπιού στον περιστροφικό<br />

διακόπτη επιλογής ταχυτήτων μετά<br />

την εκκίνηση και εμφανίζεται σε<br />

εσάς μέσω της οθόνης. (Κίνηση<br />

πυραύλου κέντρο κάτω)<br />

Η λειτουργία Sport απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 5 λεπτά για τη<br />

βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας. Αν είναι απαραίτητο, η λειτουργία Sport<br />

μπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά χειροκίνητα.<br />

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Sport, μειώνεται η αυτονομία του<br />

οχήματος.<br />

Πέδηση αναγέννησης (λειτουργία φρένων)<br />

Η λειτουργία πέδησης αναγέννησης προκαλεί ένα φαινόμενο πέδησης κινητήρα που<br />

επιβραδύνει το όχημα χωρίς τη χρήση του φρένου. Όταν ο οδηγός μειώνει το γκάζι, το<br />

όχημα επιβραδύνει πιο γρήγορα. Η ενέργεια που ανακτάται χρησιμοποιείται εν μέρει<br />

για τη φόρτιση της μπαταρίας. Φαίνεται στη δεξιά μπάρα της οθόνης.<br />

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ<br />

Σε ορισμένες καταστάσεις, όπως με πλήρως φορτισμένη μπαταρία ή<br />

θερμοκρασίες κάτω από το σημείο παγετού, η πέδηση αναγέννησης μπορεί να<br />

είναι περιορισμένη και το αποτέλεσμα πέδησης μπορεί να είναι μικρότερο. Αυτό<br />

παρατείνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Ο οδηγός πρέπει να είναι πάντα<br />

έτοιμος να πατήσει το πεντάλ φρένου.<br />

Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας οδήγησης<br />

Η κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας υποδεικνύεται από την αριστερή μπάρα<br />

στην οθόνη. Όταν μειώνεται η κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας, αλλάζει χρώμα<br />

από μπλε σε πορτοκαλί στο 15%. Αν συνεχίσει να μειώνεται χωρίς να φορτιστεί το<br />

όχημα, αλλάζει χρώμα από πορτοκαλί σε κόκκινο. Το όχημα θα μεταβεί τώρα στο<br />

πρόγραμμα έκτακτης ανάγκης με μειωμένη ισχύ.<br />

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ<br />

Βρείτε αμέσως ένα σημείο για τη φόρτιση του οχήματος.<br />

Υπερθέρμανση με μέγιστο συνεχές φορτίο<br />

Αν η ηλεκτροκίνηση υπερφορτώνεται συνεχώς, η μονάδα μπορεί να υπερθερμανθεί.<br />

Αυτό υποδεικνύεται στην οθόνη μέσω της κίτρινης προειδοποιητικής λυχνίας. Το<br />

όχημα μεταβαίνει στο πρόγραμμα έκτακτης ανάγκης με μειωμένη ισχύ.<br />

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ<br />

Μην οδηγείτε περισσότερο. Παρκάρετε το όχημα και αφήστε το να κρυώσει.<br />

Αν η προειδοποιητική λυχνία δεν ανάψει ξανά κατά την επανεκκίνηση,<br />

μπορείτε να συνεχίσετε την οδήγηση ως συνήθως. Αν αγνοήσετε αυτό το<br />

μήνυμα, μπορεί να μην είναι δυνατή η συνέχιση της οδήγησης!<br />

21


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ<br />

Αν η προειδοποιητική λυχνία δεν σβήσει, συμβουλευτείτε ένα εξειδικευμένο<br />

συνεργείο.<br />

Αναπλήρωση υγρού πλυστικής συσκευής παρμπρίζ<br />

Ανοίξτε τη θυρίδα μπροστά αριστερά<br />

πίσω από τον περιστροφικό διακόπτη<br />

για την επιλογή ταχυτήτων.<br />

Στάθμευση του οχήματος<br />

Μετά την ολοκλήρωση της διαδρομής και πριν βγείτε από το όχημα:<br />

Δέστε το χειρόφρενο μέχρι τέρμα. Επιλέξτε την ταχύτητα οδήγησης Ν. Γυρίστε τον<br />

διακόπτη εκκίνησης στη θέση 0 και αφαιρέστε το κλειδί του οχήματος.<br />

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ<br />

Αν το φρένο στάθμευσης δεν εφαρμοστεί σωστά όταν το όχημα είναι<br />

σταθμευμένο, το όχημα μπορεί να κυλήσει. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε<br />

υλικές ζημιές, σε τροχαία ατυχήματα και σε τραυματισμό. Κατά την έξοδο από<br />

το όχημα, βεβαιωθείτε ότι το χειρόφρενο εφαρμόζεται πάντα αρκετά<br />

σταθερά. Ακόμη και σε κλίση, το όχημα πρέπει να συγκρατείται με ασφάλεια<br />

από το χειρόφρενο.<br />

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ<br />

Εικ.31 Δοχείο για σύστημα πλύσης παρμπρίζ<br />

Έλεγχος στάθμης υγρού φρένων<br />

Γεμίστε το δοχείο με ένα μείγμα<br />

νερού και ένα κατάλληλο πρόσθετο<br />

νερού.<br />

Αυτό αυξάνει το αποτέλεσμα<br />

καθαρισμού και μπορεί να<br />

χρησιμεύσει ως αντιψυκτική<br />

προστασία σε ψυχρές συνθήκες.<br />

Τηρείτε τις οδηγίες του<br />

κατασκευαστή σχετικά με την<br />

αναλογία ανάμιξης και την<br />

αντιψυκτική προστασία.<br />

Η στάθμη υγρού στο ρεζερβουάρ<br />

πρέπει να είναι μεταξύ του MIN και<br />

του MAX. Το ρεζερβουάρ υγρού<br />

φρένων βρίσκεται κάτω από ένα<br />

κάλυμμα στον μπροστινό δεξιό χώρο<br />

ποδιών.<br />

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ<br />

Κίνδυνος ζημιάς λόγω λανθασμένου φορτιστή. Μπορεί να προκύψει<br />

επακόλουθη ζημιά στην μπαταρία 12 V. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ βοήθεια<br />

εκκίνησης ("Booster μπαταρίας") για τη φόρτιση της μπαταρίας 12 V. Μην<br />

χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή με λειτουργία ταχείας φόρτισης για την<br />

μπαταρία 12 V.<br />

Η μπαταρία 12 V βρίσκεται κάτω<br />

από το κάλυμμα του χώρου<br />

αποσκευών πίσω αριστερά. Να<br />

συμβουλεύεστε πάντα ένα<br />

εξειδικευμένο συνεργείο σχετικά με<br />

την μπαταρία 12 V.<br />

Εικ.31 Δοχείο για σύστημα πλύσης παρμπρίζ<br />

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ<br />

Αν η στάθμη υγρού είναι κάτω<br />

από τη σήμανση MIN,<br />

επικοινωνήστε με εξειδικευμένο<br />

συνεργείο.<br />

22<br />

Εικ.30 Μπαταρία 12V


Επισκόπηση ασφαλειοθηκών<br />

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ<br />

Αν είναι εφικτό, οι ασφάλειες πρέπει να αντικαθίστανται μόνο από εξειδικευμένο<br />

προσωπικό. Υπάρχει κίνδυνος μόνιμης βλάβης ηλεκτρονικών εξαρτημάτων.<br />

Συνιστάται η επικοινωνία με έναν εξουσιοδοτημένο συνεργάτη Service.<br />

Εικ.32 Κλειδαριές<br />

μπροστινών πορτών<br />

ΤΥΠ<br />

ΟΣ<br />

Αριθμός ΤΙΜΗ - A ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΥΠΟΣ ΕΙΔΟΣ<br />

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙ<br />

ΑΣ<br />

FSD 1 5 Θύρα Debug Μίνι Μπαταρία 1<br />

FSD 2 15 Υαλοκαθαριστήρας Μίνι Μπαταρία 2<br />

FSD 3 20 Ανεμιστήρας Μίνι Μπαταρία 3<br />

FSD 4 5 Πηνίο ρελέ ασφάλειας Μίνι ΚΛΕΙΔΙ 5<br />

FSD 5 7.5 USB Μίνι ΚΛΕΙΔΙ 6<br />

FSD 6 5 Λογική οθόνης αφής Μίνι Μπαταρία 4<br />

RLD 1 25 Υαλοκαθαριστήρας<br />

ON/OFF<br />

RLD 2 25 Υαλοκαθαριστήρας<br />

Αργά/Γρήγορα<br />

ΘΕΣΗ<br />

Μίνι BLK/δυο επαφών ΚΛΕΙΔΙ R1<br />

Μίνι BLK/δυο επαφών ΚΛΕΙΔΙ R4<br />

RLD 3 25 Ανεμιστήρας αργά Μίνι BLK ΚΛΕΙΔΙ R2<br />

RLD 4 25 Ανεμιστήρας μεσαία Μίνι BLK ΚΛΕΙΔΙ R5<br />

RLD 5 25 Ανεμιστήρας γρήγορα Μίνι BLK ΚΛΕΙΔΙ R3<br />

23<br />

Εικ.33 Ασφάλειες<br />

χώρου<br />

αποσκευών<br />

ΤΥΠ<br />

ΟΣ<br />

Αριθμός ΤΙΜΗ - A ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΥΠΟΣ ΕΙΔΟΣ<br />

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙ<br />

ΑΣ<br />

FSH 1 7.5 Κόρνα Μίνι Battery 1<br />

FSH 2 30 VCU Μίνι Battery 2<br />

FSH 3 4 Λαμπτήρας στοπ Μίνι VCU 17<br />

FSH 4 5 Λογική IPC Μίνι Μπαταρία 6<br />

FSH 5 3 Αλλαγή ταχύτητας Μίνι ΚΛΕΙΔΙ 15<br />

FSH 6 15 Ξεπάγωμα Μίνι ΚΛΕΙΔΙ 14<br />

FSH 7 4 Θέση δεξιά Μίνι VCU 7<br />

FSH 8 4 Θέση αριστερά Μίνι VCU 8<br />

FSH 9 4 DRL Μίνι VCU 9<br />

FSH 10 10 Ενεργοποιητής μάνδαλου χώρου αποσκευών Μίνι VCU 16<br />

FSH 11 5 Στροφή αριστερά Μίνι VCU 10<br />

FSH 12 5 Στροφή δεξιά Μίνι VCU 20<br />

FSH 13 7.5 Λογική VCU Μίνι Battery 3<br />

FSH 14 5 Μεσαία σκάλα φώτων Μίνι RLU4 19<br />

FSH 15 7.5 Μεγάλη σκάλα φώτων Μίνι RLU5 18<br />

FSH 16 5 Πηνίο ρελέ ασφάλειας και κλειδί μπαταρίας υψηλής τάσης Μίνι ΚΛΕΙΔΙ 13<br />

FSH 17 10 Εγκέφαλος ελέγχου κλειδαριάς πόρτας & τροφοδοσία<br />

μπαταρίας υψηλής τάσης & φορτιστής<br />

FSH 18 10 Μάνδαλο μαλακού κλεισίματος_Ασφάλιση<br />

φορτιστή_Κινητήρας<br />

ΘΕΣΗ<br />

Μίνι Μπαταρία 4<br />

Μίνι Μπαταρία 5<br />

FSH 19 7.5 Αντλία πλυστικής Μίνι ΚΛΕΙΔΙ 12<br />

FSH 20 15 Θερμαντήρας καθισμάτων Μίνι ΚΛΕΙΔΙ 11<br />

FSB 1 50 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΧΤ MAXICOMPACT DC/DC F1<br />

FSB 2 60 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΜΆΞΩΜΑ MAXICOMPACT ΜΠΑΤ F3<br />

FSB 3 35 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΠΟΡΤΑ MAXICOMPACT ΜΠΑΤ F2<br />

RLU 1 70 KEY KL_15 ΤΥΠΙΚΗ/Maxi Μπαταρία R1<br />

RLU 2 20 Κλείδωμα φις φόρτισης Μίνι BLK/δυο επαφών Μπαταρία R2<br />

RLU 3 20 Ξεκλείδωμα φις φόρτισης Μίνι BLK/δυο επαφών Μπαταρία R3<br />

RLU 4 20 Μεσαία σκάλα φώτων Μίνι BLK Μπαταρία R4<br />

RLU 5 20 Μεγάλη σκάλα φώτων Μίνι BLK Μπαταρία R1<br />

RLU 6 20 Κόρνα Μίνι BLK<br />

RLU 7 20 Αντλία πλυστικής Μίνι BLK ΚΛΕΙΔΙ R2<br />

RLU 8 20 Θέρμανση καθίσματος Μίνι BLK ΚΛΕΙΔΙ R6<br />

RLU 9 20 Ξεπάγωμα Μίνι BLK ΚΛΕΙΔΙ R3


Αλλαγή της μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου<br />

Ανοίξτε το περίβλημα κλειδιού όπως απεικονίζεται για να αφαιρέσετε την<br />

μπαταρία. Απαιτούμενη μπαταρία: CR 20323 3 Volt<br />

Εικ.34 Κλειδί αλλαγής μπαταρίας<br />

Αντικατάσταση του φωτιστικού<br />

Τα φωτιστικά LED δεν μπορούν να αντικατασταθούν. Σε αυτήν την περίπτωση θα<br />

πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρη η μονάδα φωτιστικού. Σε περίπτωση βλάβης,<br />

επικοινωνήστε με ένα εξειδικευμένο συνεργείο.<br />

Σκασμένο ελαστικό<br />

Το <strong>Microlino</strong> δεν έχει εφεδρικό τροχό ή κιτ τρυπήματος ελαστικού<br />

στον βασικό εξοπλισμό.<br />

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ<br />

Σε περίπτωση σκασμένου ελαστικού, επικοινωνήστε με ένα εξειδικευμένο<br />

συνεργείο.<br />

Σημεία ανύψωσης για το όχημα για ανυψωτική πλατφόρμα ή γρύλο<br />

24<br />

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ<br />

Ο χειρισμός του <strong>Microlino</strong> επιτρέπεται<br />

μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό και<br />

με κατάλληλη ανυψωτική συσκευή.<br />

Υπάρχει κίνδυνος βλάβης της μπαταρίας<br />

οδήγησης. Συνιστάται η επικοινωνία με<br />

έναν εξουσιοδοτημένο συνεργάτη<br />

Service.<br />

ΚΙΝΔΥΝΟΣ<br />

Η λανθασμένη ροπή σύσφιξης ή ο ακατάλληλος χειρισμός των μπουλονιών<br />

τροχών μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια του ελέγχου του οχήματος, ατυχήματα<br />

και σοβαρούς τραυματισμούς.<br />

• Διατηρείτε πάντα όλα τα μπουλόνια τροχών και τα σπειρώματα στα μουαγιέ<br />

των τροχών καθαρά και χωρίς λάδια και γράσα.<br />

• Τα μπουλόνια τροχών πρέπει να κινούνται ομαλά και να σφίγγονται στην<br />

προδιαγραφόμενη ροπή.<br />

• Αν τα μπουλόνια τροχών είναι σφιγμένα με πολύ χαμηλή ροπή σύσφιξης, τα<br />

μπουλόνια τροχών και οι ζάντες μπορεί να χαλαρώσουν κατά την οδήγηση.<br />

• Μια πολύ αυξημένη ροπή σύσφιξης μπορεί να προκαλέσει ζημιά στις ζάντες,<br />

στα μπουλόνια τροχών και στα σπειρώματα.<br />

• Ελέγχετε τακτικά τη ροπή σύσφιξης με ένα δυναμόκλειδο.<br />

Ροπή σύσφιξης μπουλονιών τροχών χαλύβδινων ζαντών: 40 Nm<br />

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ<br />

Η αλλαγή τροχών πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο<br />

προσωπικό ενός εξειδικευμένου συνεργείου με κατάλληλη ανυψωτική συσκευή.<br />

Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στο όχημα ή τραυματισμού.<br />

Συνιστάται η επικοινωνία με έναν εξουσιοδοτημένο συνεργάτη Service.<br />

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ<br />

Κίνδυνος ζημιάς λόγω λανθασμένης ρυμούλκησης. Αν οι τροχοί του κινητήριου<br />

άξονα αγγίξουν το έδαφος κατά τη ρυμούλκηση, μπορεί να προκληθεί ζημιά στη<br />

μονάδα μετάδοσης κίνησης. Η ρυμούλκηση του οχήματος επιτρέπεται μόνο με<br />

ανυψωμένο τον πίσω άξονα. Αν είναι εφικτό, το όχημα πρέπει να μεταφέρεται και<br />

με τους δυο άξονες πάνω σε ένα ρυμουλκό όχημα, όχημα μεταφοράς οχημάτων ή<br />

ρυμουλκούμενο.<br />

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ<br />

Ποτέ μην τραβάτε το όχημα πάνω σε ένα ρυμουλκό όχημα από τις πίσω εγκάρσιες<br />

δοκούς. Το <strong>Microlino</strong> δεν επιτρέπεται να ρυμουλκείται με σχοινί ή ράβδο<br />

ρυμούλκησης. Το <strong>Microlino</strong> δεν έχει σχεδιαστεί για τη ρυμούλκηση άλλων<br />

οχημάτων και συνεπώς δεν έχει πίσω κρίκο ρυμούλκησης.


Εικ. 36 Κρίκος ρυμούλκησης<br />

Φροντίδα<br />

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ<br />

Προσάρτηση του κρίκου ρυμούλκησης<br />

στο μπροστινό μέρος Θα βρείτε τον κρίκο<br />

ρυμούλκησης στον χώρο αποσκευών<br />

κάτω από το δάπεδο του χώρου<br />

αποσκευών. Τραβήξτε το κάλυμμα στον<br />

μπροστινό προφυλακτήρα. Τοποθετήστε<br />

τον κρίκο ρυμούλκησης μέσα από την<br />

οπή στο σπείρωμα και στρίψτε τον<br />

δεξιόστροφα για να τον σφίξετε<br />

(δεξιόστροφο σπείρωμα).<br />

Κίνδυνος ζημιάς από σύστημα καθαρισμού ατμού ή υψηλής πίεσης. Κατά τη χρήση<br />

συστημάτων καθαρισμού ατμού ή υψηλής πίεσης, το ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος<br />

μπορεί να υποστεί ζημιά από τη διείσδυση νερού στο σύστημα. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ<br />

συστήματα καθαρισμού ατμού ή υψηλής πίεσης Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο<br />

συνεργάτη Service αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη φροντίδα και τη συντήρηση του<br />

οχήματος.<br />

Κίνδυνος ζημιάς λόγω πλύσης του κάτω μέρους αυτοκινήτου. Κατά τη διάρκεια πλύσης του<br />

κάτω μέρους του αυτοκινήτου, το ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος μπορεί να υποστεί<br />

ζημιά από το νερό που διεισδύει. Ποτέ μην εφαρμόζετε ένα πρόγραμμα πλύσης<br />

αυτοκινήτου με πλύσιμο κάτω μέρους αυτοκινήτου.<br />

Λόγω του διαφορετικού πλάτους ανοίγματος τροχών, το <strong>Microlino</strong> δεν είναι κατάλληλο για<br />

πλύσιμο σε αυτόματα πλυντήρια αυτοκινήτων. Το καλύτερο είναι να πλύνετε το <strong>Microlino</strong><br />

σας απαλά με το χέρι. Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή μυτερά αντικείμενα για τον<br />

καθαρισμό του κρυστάλλου και των καθρεφτών.<br />

Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικό που έχει μηχανική δράση ή περιέχει οινόπνευμα.<br />

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή για τη χρήση. Χρησιμοποιήστε ένα<br />

στεγνό, μαλακό πανί ή ένα πανί μικροϊνών και κατάλληλο μέσο φροντίδας του cockpit.<br />

Διάστημα συντήρησης<br />

Το διάστημα συντήρησης είναι ένα έτος ή 10.000 km, όποιο προκύψει πρώτο.<br />

Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι οδηγίες συντήρησης της <strong>Microlino</strong> AG. (δείτε το<br />

παρεχόμενο βιβλίο Service).<br />

Στάθμευση του οχήματος για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα<br />

Εικ.37 Διακοπή τάσης<br />

Αν το όχημα δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα (περισσότερες από 2<br />

εβδομάδες), συνιστούμε να αποσυνδέσετε την ηλεκτρική τροφοδοσία 12V με τον<br />

περιστροφικό διακόπτη πίσω αριστερά στον χώρο αποσκευών.<br />

Αυτό αποτρέπει την εκφόρτιση λόγω αδρανούς ρεύματος. Για να<br />

επανεκκινήσετε το όχημα, γυρίστε τον διακόπτη πίσω στην αρχική του<br />

θέση. Θα εμπλακεί αισθητά.<br />

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ<br />

Μετά την απενεργοποίηση της ηλεκτρικής τροφοδοσίας 12V, το όχημα μπορεί να<br />

ξεκλειδωθεί μόνο χειροκίνητα! (βλ. κεφάλαιο μηχανικό ξεκλείδωμα)<br />

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ<br />

Αποθηκεύστε το όχημα σε ξηρό χώρο και με φορτισμένη μπαταρίας οδήγησης.<br />

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ<br />

Κατά την επανεκκίνηση του οχήματος μετά το γύρισμα του διακόπτη, περιμένετε περίπου<br />

5 λεπτά πριν την εκκίνηση για να διασφαλιστεί η πλήρης λειτουργία όλων των<br />

ηλεκτρονικών ενδείξεων.<br />

25<br />

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ<br />

Για τη διατήρηση της εγγύησης, θα πρέπει να συμμορφώνεστε με τα διαστήματα<br />

συντήρησης.


ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ<br />

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΙΚΡΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ<br />

Χωρητικότητα μπαταρίας (kWh) 6 10.5<br />

ΜΕΣΑΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ<br />

Σημειώσεις στο όχημα<br />

Τεχνολογία Battery Τεχνολογία ιόντων λιθίου NMC /<br />

NCA<br />

Τεχνολογία ιόντων λιθίου NMC /<br />

NCA<br />

Διαστάσεις<br />

• Αριθμός πλαισίου. Στον δεξιό χώρο<br />

ποδιών αποτυπωμένος στη λαμαρίνα<br />

κάτω από τη μοκέτα<br />

• Στον κινητήρα: Πινακίδα τύπου κινητήρα<br />

• Πίσω πόρτα χώρου αποσκευών:<br />

Αυτοκόλλητο πίεσης ελαστικών<br />

• Στο κάτω άκρο του πλευρικού μαρσπιέ<br />

Σήμανση για σημεία ανύψωσης (και στις<br />

δύο πλευρές των πλευρών του οχήματος)<br />

Αυτονομία (περ. KM*) 91 177<br />

Χρόνος φόρτισης σε οικιακή πρίζα<br />

SOC 80% (περ. h)<br />

3.5 3.5<br />

Τιμές ισχύος φόρτισης OBC (kW) 1.35 2.6<br />

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΙΚΡΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΕΣΑΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ<br />

Ισχύς (kW) 12.5 12.5<br />

Μέγ. ροπή (Nm) 89 89<br />

Συνολικό μήκος<br />

Συνολικό πλάτος<br />

Συνολικό ύψος<br />

Απόσταση άκρων<br />

Πλάτος ανοίγματος<br />

τροχών μπροστά<br />

Πλάτος ανοίγματος<br />

τροχών πίσω<br />

Κύκλος στροφής<br />

2519 mm<br />

1473 mm<br />

1501 mm<br />

1566 mm<br />

1250 mm<br />

930 mm<br />

7400 mm<br />

Κατανάλωση ισχύος λειτουργίας<br />

οδήγησης σύμφωνα με το<br />

WMTC (περ. kWh/100km)<br />

Ηλεκτρική κατανάλωση με<br />

απώλειες φόρτισης (kWh/100 km)<br />

Ισοδύναμο βενζίνης<br />

υπολογιζόμενο (περίπου l/100 km)<br />

ΟΔΗΓΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΙΚΡΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ<br />

5.93 6.59<br />

13.9 13.9<br />

1.5 1.5<br />

Επιτάχυνση 0-50 km/h (s) 5 5<br />

ΜΕΣΑΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ<br />

Τροχοί και ελαστικά<br />

Μέγιστη ταχύτητα (χλμ./ώρα) 90 90<br />

- Χαλύβδινη ζάντα 4,5 J x 13H Offset 30 με θερινά ή χειμερινά<br />

ελαστικά 145/70 R13<br />

- Χαλύβδινες ζάντες: Ροπή σύσφιξης μπουλονιών τροχού 40 Nm<br />

- Πίεση ελαστικών μπροστά και πίσω 1,8 bar<br />

ΒΑΡΟΣ ΜΙΚΡΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ<br />

Βάρος χωρίς φορτίο και χωρίς<br />

μπαταρία (kg)<br />

Βάρος χωρίς φορτίο με μπαταρία**<br />

(kg)<br />

435 435<br />

596 613<br />

ΜΕΣΑΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ<br />

Επιτρεπτό συνολικό βάρος (kg) 750 750<br />

Φορτίο έλξης (kg) *** 154 137<br />

26<br />

* ανάλογα με το στιλ οδήγησης, την απόσταση, τη θερμοκρασία και τον αριθμό των<br />

ενεργοποιημένων ηλεκτρικών εξοπλισμών<br />

** συμπεριλαμβανομένου πλήρους εξοπλισμού για οδηγό 75kg<br />

*** ωφέλιμο φορτίο για επιβάτες και αποσκευές για οδηγό 75kg


ΕΓΓΥΗΣΗ<br />

Ισχύει η διετής εγγύηση καινούργιου οχήματος <strong>Microlino</strong> χωρίς όριο διανυθέντων<br />

χιλιομέτρων. Η περίοδος εγγύησης ξεκινά την ημέρα της πραγματικής παράδοσης<br />

του νέου οχήματος στον πρώτο πελάτη ή την ημέρα της πρώτης ταξινόμησης, όποιο<br />

προκύψει πρώτο.<br />

Η μπαταρία οδήγησης που είναι εγκατεστημένη σε κάθε περίπτωση έχει εγγύηση για<br />

6 χρόνια ή 2500 κύκλους φόρτισης.<br />

Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα επισκευής βλαβών και ζημιών που προκαλούνται από<br />

αυτά σε άλλα τμήματα των εξαρτημάτων του οχήματος (επιδιόρθωση). Η υποχρέωση<br />

εγγύησης δεν επηρεάζεται από την αλλαγή κυριότητας του οχήματος. Η εγγύηση<br />

λήγει αν:<br />

• Ο αγοραστής δεν αναφέρει άμεσα μια βλάβη και ένας εξουσιοδοτημένος<br />

συνεργάτης Service δεν έχει τη δυνατότητα να επιδιορθώσει τη βλάβη.<br />

• Έχει γίνει ακατάλληλος χειρισμός ή κατάχρηση του οχήματος, π.χ. κατά τη<br />

διάρκεια αγώνων, οδήγηση εκτός δρόμου, κ.λπ.<br />

• Το όχημα δεν επισκευάστηκε ή συντηρήθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες<br />

συντήρησης και φροντίδας του οχήματος (π.χ. οδηγίες χρήσης ή κατάλληλα<br />

τηρούμενο βιβλίο Service) ή αν η βλάβη οφείλεται -ακόμη και προσωρινά - σε<br />

υπερβολικό φορτίο/υπερφόρτωση οχήματος, τεχνική παραποίηση ή λάθη<br />

χειρισμού από πλευράς του οδηγού.<br />

• Επιφανειακές ζημιές προκύπτουν, οι οποίες οφείλονται σε εξωτερικές επιδράσεις<br />

(π.χ., πέτρες, κατάσταση φροντίδας, περιβαλλοντικές επιδράσεις, κ.λπ.).<br />

• Το ελάττωμα που εμφανίζεται σχετίζεται αιτιωδώς με το γεγονός ότι κατά τη<br />

διάρκεια προηγούμενων συντηρήσεων, επισκευών ή εγκαταστάσεων οι εργασίες<br />

δεν εκτελέστηκαν με τη χρήση γνήσιων ανταλλακτικών.<br />

• Το ελάττωμα που εμφανίζεται σχετίζεται αιτιωδώς με το γεγονός ότι το όχημα<br />

είναι πλήρως ή εν μέρει τυλιγμένο.<br />

Η φυσική φθορά αποκλείεται από την εγγύηση. Αυτό ισχύει για όλα τα τμήματα του<br />

οχήματος, τα οποία υπόκεινται σε συνεχή φθορά ως μέρος της κανονικής λειτουργίας<br />

τους (π.χ. ασφάλειες, φίλτρα, δίσκοι φρένων, τακάκια φρένων, αμορτισέρ, ελαστικά,<br />

μάκτρο υαλοκαθαριστήρα, λαμπτήρες, ταπετσαρία, επενδύσεις δαπέδων και τα<br />

παρόμοια).<br />

Το ίδιο ισχύει για ζημιές στα παράθυρα μετά την ανάληψη του οχήματος από τον<br />

αγοραστή.<br />

Οι υπηρεσίες εγγύησης δεν παρατείνουν την περίοδο εγγύησης και δεν ξεκινούν μια<br />

νέα περίοδο εγγύησης. Τα ελαττώματα που αξιώνονται εντός της περιόδου εγγύησης<br />

αλλά δεν επιδιορθώνονται καλύπτονται από την εγγύηση μέχρι να επιδιορθωθούν.<br />

Στην περίπτωση αυτού του ελαττώματος, η περίοδος εγγύησης αναστέλλεται. Ωστόσο,<br />

λήγει το αργότερο τρεις μήνες αφού ο εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Service δηλώσει<br />

ότι η βλάβη εξαλείφθηκε ή ότι δεν υπάρχει ελάττωμα.<br />

27


Τα παρακάτω αποκλείονται από την εγγύηση (εξαιρέσεις εγγύησης):<br />

• Αντικατάσταση αναλώσιμων εξαρτημάτων (π.χ. ελαστικά, τακάκια και δίσκοι<br />

φρένων, φίλτρα καμπίνας, υαλοκαθαριστήρες).<br />

• Εξάλειψη των δονήσεων και των θορύβων που προκύπτουν από τη λειτουργία<br />

του οχήματος.<br />

• Εξάλειψη χρωματικών αποκλίσεων, αλλαγών ή παραμορφώσεων των<br />

εξαρτημάτων λόγω της κανονικής γήρανσης τους.<br />

• Εξάλειψη ζημιών που προκαλούνται από τη χρήση και συνέπειες μη<br />

συμμόρφωσης με τους κανονισμούς, που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης ή<br />

αποτελούν παράλειψη καθηκόντων φροντίδας.<br />

• Εξάλειψη ζημιών και επακόλουθων ζημιών που προκαλούνται από τη χρήση<br />

υγρών, υποκατάστατα που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή,<br />

ανταλλακτικά ή αξεσουάρ, λιπαντικά ή πρόσθετα που δεν έχουν εγκριθεί από τον<br />

κατασκευαστή.<br />

• Εξάλειψη ζημιών και επακόλουθων ζημιών που προκαλούνται από δυνάμεις της<br />

φύσης (π.χ. χαλάζι, πλημμύρες, κεραυνός, καταιγίδες ή άλλα ατμοσφαιρικά<br />

φαινόμενα), ακούσια ζημιά (π.χ. φωτιά, νερό, πτώση βράχων, σπασμένο γυαλί,<br />

κ.λ.π.) ή άλλες εξωτερικές επιδράσεις (π.χ. πόλεμος, εμφύλιος πόλεμος,<br />

εξεγέρσεις, βανδαλισμός, κλοπή, τρωκτικά, κατοικίδια, περιττώματα πουλιών,<br />

κ.λπ.).<br />

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ<br />

Η <strong>Microlino</strong> AG συμμορφώνεται με το νομικό πλαίσιο εγγυήσεων και τους<br />

κανονισμούς των χωρών στις οποίες εκτελεί τη δραστηριότητά της. Η εγγύηση<br />

νέου αυτοκινήτου παρέχεται οικειοθελώς από τη μάρκα: παρέχεται επιπλέον των<br />

υφιστάμενων νομικών διατάξεων.<br />

Παρέχει στον πελάτη, εντός των ορίων που καθορίστηκαν προηγουμένως (ειδικά<br />

για την περιοχή, τον χρόνο και τον αριθμό χιλιομέτρων), το δικαίωμα δωρεάν<br />

επισκευής ή αντικατάστασης εξαρτημάτων του οχήματός του που αναγνωρίζονται<br />

από τη μάρκα ως ελαττωματικά, υπό την προϋπόθεση ότι οι αντίστοιχες εργασίες<br />

εκτελούνται εντός του δικτύου εξουσιοδοτημένων συνεργατών της μάρκας. Μια<br />

επισκόπηση των εξουσιοδοτημένων συνεργατών βρίσκεται στην ιστοσελίδα του<br />

κατασκευαστή.<br />

Οι περιοχές αναφέρονται στην ενδοχώρα της χώρας παράδοσης. Η εκτέλεση<br />

εργασιών εγγύησης σε υπεράκτιες περιοχές και νησιά θα εκτελεστεί κατά<br />

περίπτωση με αποφάσεις του κατασκευαστή σε λογικές αποστάσεις.<br />

28


ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ<br />

29


3<br />

0<br />

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά<br />

με το όχημα ανατρέξτε στο βιβλίο<br />

οδηγιών. Η γλώσσα μπορεί να αλλάξει<br />

στην ιστοσελίδα.<br />

Παρακολουθήστε το<br />

βίντεο οδηγιών.<br />

<strong>Microlino</strong> AG<br />

Bahnhofstrasse 10, 8700<br />

Küsnacht Switzerland<br />

microlino@kosmoride.gr<br />

www.microlino-car.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!