31.08.2023 Views

ASA NEWSLETTER_03-04

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Page 1 of 2<br />

งานสถาปนิก’66<br />

หลังจากที่ประเทศไทยประกาศการผ่านพ้นโควิดอย่างเป็นทางการ ระยะห่างที่ทำให้ทุกคนในวงการออกแบบไม่ได้พบปะกันหลายปี<br />

ทางสมาคมฯจึงเกิดความคิดที่จะเชิญผู้คนจากทุกสาขาวิชาชีพสถาปัตยกรรม เข้ามาร่วมจัดงานอย่างยิ่งใหญ่และเพื่อเป็นการเฉลิม<br />

ฉลองการกลับมาอยู่ด้วยกัน (Time of Togetherness) ความร่วมมือที่เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งสำคัญ ที่แสดงให้ผู้คนได้เข้าใจการ<br />

ทำงานออกแบบครบกระบวนการ พลังของวิชาชีพ และ ความสนุกสนานไมตรีในฐานะของเพื่อนพ้องแวดวงออกแบบ<br />

จึงเป็นที่มาของธีมงานในปีนี้ คือ “ตำถาด : Time of Togetherness” เพื่อฉลองการรวมตัวกันครั้งแรกขององค์กรวิชาชีพทั้ง 5<br />

ประกอบด้วย สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (<strong>ASA</strong>) สมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย (TIDA) สมาคมภูมิสถาปนิก<br />

ประเทศไทย(TALA) สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย (TUDA) และสภาสถาปนิก (ACT) หัวข้อ ตำถาด หากแปลความหมาย คือการ<br />

เปรียบอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอาหารของไทย ที่รวมเอาวัตถุดิบชั้นดีที่คัดสรรค์แล้วมารวมกัน ให้เห็นภาพว่าการรวมตัวกันของทุก<br />

วิชาชีพในงานนี้ คือวัตถุดิบทางความคิดชั้นยอดเป็นพื้นที่รวมความรู้รอบด้านจากทุกสมาคมวิชาชีพ<br />

กิจกรรมหลากหลายในงาน งานสถาปนิก’66 ประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม เช่น Human Library เป็นกิจกรรมที่ทำให้ประชาชน<br />

ทั่วไปได้เรียนรู้ว่า สถาปนิกนั้นได้มีหลากหลายด้านที่เป็นมากกว่าอาชีพนักออกแบบ จึงได้เชิญบุคคลในหลากหลายอาชีพในด้าน<br />

ต่างๆเข้ามาพูดคุย ให้ความรู้ ให้คำแนะนำหรือแชร์ประสบการณ์ในทุกๆเรื่องที่ผู้ฟังอยากรู้ เสมือนเป็นการเปิดหนังสืออ่านใน<br />

ห้องสมุด แต่เป็นห้องสมุดมนุษย์ที่มีชีวิต เกิดการสร้างบรรายกาศบริเวณเวทีกลางให้คึกคักและหนาแน่นไปด้วยผู้ฟังที่สนใจเป็น<br />

จำนวนมาก นับเป็นกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับสายวิชาชีพออกแบบได้อย่างมากมาย การ<br />

รวมตัว ตั้งคำถาม เรียนรู้และต่อยอดพัฒนา ได้อธิบายหัวใจของธีมกับคำว่า “Time of Togetherness” ได้ดีที่สุด<br />

กิจกรรมสัมมนาวิชาการที่ตรงกับความอยากรู้ของผู้คนในวงวิชาชีพ เรื่องยากๆที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตและการประกอบวิชาชีพ ที่<br />

ต้องรอคำอธิบายจากปากผู้รู้ ก็มีคนเข้าฟังอย่างหนาแน่น กิจกรรมสถาปนิกอาษาโดยสถาปนิกและวิศวกรก็ให้ประโยชน์ต่อคนทั่วไป<br />

ที่มีปัญหาเรื่องบ้าน กิจกรรมด้านวิชาการที่ได้รับความร่วมมือจาก CDAST เช่น การประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น และ กิจกรรม<br />

Workshop การวาดภาพสีน้ำ นิทรรศการรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม ที่รวมอาคารที่เป็นมรดกสถาปัตยกรรมจากทั่วประเทศ<br />

รวมทั้งสิ้น 11 อาคาร ทำให้ประชาชนได้เข้าใจถึงคุณค่ามรดกและวัฒนธรรมสถาปัตยกรรม ที่ควรค่าต่อการอนุรักษ์และศึกษาต่อไป<br />

ในอนาคต และที่เป็นที่กล่าวถึงมากที่สุดคือกิจกรรมด้านวิชาชีพ นิทรรศการ All Member ที่รวบรวมผลงานของสมาชิกทุกสาขา<br />

วิชาชีพสถาปัตยกรรมอย่างยิ่งใหญ่และมีมากถึง 240 Unit รวม 155 บริษัท นิทรรศการของ 3 สมาคมวิชาชีพ TIDA TALA TUDA<br />

นับเป็นครั้งแรกที่มีผู้คนสนใจเข้าร่วมแสดงมากที่สุดเป็นประวัติการณ์<br />

ข้อคิดและความเห็นที่ทางสมาคมต้องนำไปพัฒนาต่อก็มีอยู่หลายส่วน เช่น เรื่องของภาพลักษณ์ของงาน ความเป็นสถาปนิกไทยที่<br />

จะต้องก้าวไปในเวทีโลก (Branding) การจัดสัมมนาต่างประเทศ ACT FORUM ซึ่งปีนี้สมาคมร่วมมือกับสภาสถาปนิกเป็นครั้งแรก<br />

ความฝันของเราที่จะเห็นการบรรยายระดับนานาชาติจากทุกวงวิชาชีพคือจุดเริ่มต้น แต่อาจจะลืมว่าสิ่งนั้นคือ “ท่ายาก” งาน


Page 2 of 2<br />

ประชาสัมพันธ์เหลือเวลาสั้นไป และยังไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มคนที่ควรฟังในแต่ละช่วง การสร้างความสนใจให้คนในวิชาชีพอื่นๆมา<br />

งานอาษาดูจะเป็นเพียงเริ่มต้น ปีแรกจึงติดขัดพอสมควร หรือช่วงเวลาเช้าที่เป็นอุปสรรคของคนฟังตลอดมา รวมไปถึงวิธีการจัดผัง<br />

พื้นที่ห้องสมนา ที่ไม่สามารถปรับขนาดได้ ให้ยืดหยุ่นต่อจำนวนคนในแต่ล่ะรอบ แต่ทีมงานก็คงไม่ท้อ และจะพัฒนาต่อให้การ<br />

สัมมนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ<br />

ในส่วนของผู้จัดงานหลัก TTF คงต้องแสดงความยินดีที่การแสดงงานที่มีผู้สนใจเข้าร่วมปีนี้มีจำนวนมาก พื้นที่ถูกจับจองเกือบ 95%<br />

ของพื้นที่แสดงงาน 60,000 ตารางเมตร และมาจากหลายประเทศ การพัฒนาพื้นที่ของงานแสดงสินค้าหลังงานจบลง ทางสมาคม<br />

ก็ได้มีการประชุมสรุปเพื่อการพัฒนา ทางสมาคมได้ชี้ให้เห็นข้อดีมากๆ ข้อที่ต้องนำไปพัฒนา และข้อที่ติติงจากสมาชิก และอยาก<br />

ให้ทางผู้จัดนำความเห็นต่างๆไปปฏิบัติให้กิดเป็นรูปธรรม เช่น เมื่อเราทราบว่าด้วยศักยภาพของงานอาษา งานของเราจะเป็นงานที่<br />

International มากขึ้นเรื่อยๆ การรับมือและคัดสรร (Selected Materials) จากประเทศต่างๆที่เข้าร่วม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี<br />

ของสินค้าที่มาจากมิตรประเทศเหล่านั้น คือสิ่งสำคัญ การออกแบบ Thematic Pavilion เป็นแลนด์มาร์คที่น่าสนใจที่สามรถนำไป<br />

ขยายผลให้เกิดคามสำเร็จได้ในหลายพื้นที่ ถึงวันที่งานอาษาจะต้องขยับตัวจากเดิม ให้กลายเป็นศูนย์กลางของการแสดงนวัตกรรม<br />

การออกแบบที่ใหญ่ที่สุด และน่าภาคภูมิใจที่สุดของเอเชีย<br />

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงาน วิทยากรผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศ นักออกแบบ Influencer ทั้งใน<br />

สายวิชาขีพและด้านอื่นๆ ที่ร่วมกันให้ความรู้และเป็นผู้บรรยายทุกหัวข้อ คณะทำงานและสมาชิกทุกท่าน รวมถึงหน่วยงานและ<br />

องค์กรต่างๆ ที่ร่วมเป็นพันธมิตรกิจกรรม และที่สำคัญ 4 สมาคมวิชาชีพที่ร่วมเป็นผู้จัดงานหลัก สมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศ<br />

ไทย (TIDA) สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย (TALA) สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย (TUDA) และสภาสถาปนิก (ACT) ที่ทำให้เกิด<br />

งานอันยิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จ ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและซาบซึ้งอีกครั้ง<br />

พบกันอีกครั้งในงานอาษา 2024<br />

นายชนะ สัมพลัง<br />

นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2565-2567


Time of Togetherness


All Member : Design Showcase


Human Library : Let’s Talk and Share


TIDA : Thailand Interior Designers' Association


TALA : Thai Association of Landscape Architects


TUDA : Thailand Urban Designers Association


ACT FORUM


ACT FORUM


สถาปนิกอาสา


<strong>ASA</strong> Experimental Design Competition 2023


รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตกรรม ปี 2566


ประกวดแบบลานกีฬา กรุงเทพฯ


<strong>ASA</strong> x JIA


TOY ARCH / CDAST


WOW / <strong>ASA</strong> PLATFORM / VERNADOC


<strong>ASA</strong> Night


<strong>ASA</strong> Club / <strong>ASA</strong> Shop / <strong>ASA</strong> Bookshop


Thematic Pavilion


พิธีรับเสด็จเปิดงานสถาปนิก’66


Time of Togetherness


All Member : Design Showcase


Human Library : Let’s Talk and Share


TIDA : Thailand Interior Designers' Association


TALA : Thai Association of Landscape Architects


TUDA : Thailand Urban Designers Association


ACT FORUM


ACT FORUM


สถาปนิกอาสา


<strong>ASA</strong> Experimental Design Competition 2023


รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตกรรม ปี 2566


ประกวดแบบลานกีฬา กรุงเทพฯ


<strong>ASA</strong> x JIA


TOY ARCH / CDAST


WOW / <strong>ASA</strong> PLATFORM / VERNADOC


<strong>ASA</strong> Night


<strong>ASA</strong> Club / <strong>ASA</strong> Shop / <strong>ASA</strong> Bookshop


International collaboration meetings


Presidential Dinner


Thematic Pavilion

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!