23.01.2024 Views

El drac Pascual descobreix... Europa

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

1a edició: febrer de 2020<br />

© Max Olivetti, 2020<br />

© Edicions del Pirata, 2020<br />

C/ de la Costa, 74, 08023, Barcelona<br />

informacio@edicionsdelpirata.cat<br />

www.edicionsdelpirata.cat<br />

ISBN: 978-84-17207-27-4<br />

Dipòsit legal:<br />

Imprès a XY Printing<br />

Amb el suport de:<br />

<strong>El</strong> paper utilitzat en aquest llibre procedeix de fonts responsables.<br />

Edicions del Pirata dona suport a la protecció del copyright, que protegeix la creació de les obres literàries i és,<br />

per tant, un element important per estimular la creativitat dels artistes i la creació de coneixement. Us donem<br />

les gràcies per ajudar els autors comprant una edició autoritzada d’aquest llibre, i per respectar les lleis del<br />

copyright en no reproduir, escanejar ni distribuir de manera total o parcial aquesta obra, per cap mitjà, sense permís.<br />

Dirigiu-vos a CEDRO (Centre Espanyol de Drets Reprogràfics, www.cedro.org) si necessiteu fotocopiar-ne o<br />

escanejar-ne algun fragment.


<strong>El</strong> <strong>drac</strong> Pasqual <strong>descobreix</strong>...<br />

MAX OLIVETTI<br />

Dibuixos de Quim Bou<br />

M'ajudeu?


Hola, soc el <strong>drac</strong> Pasqual!<br />

Fa uns dies,<br />

quan jugava a cremar pilotes,<br />

vaig tenir un bon ensurt...<br />

Tenia agafada la pilota<br />

amb totes les meves forces,<br />

però la Xipu, que és molt bona jugant,<br />

va fer una flamarada tan i tan gran,<br />

que la pilota es va rebentar<br />

i va sortir...<br />

volaaaant!


Tan forta va ser l’explosió,<br />

que vaig anar a parar<br />

ben lluny de Dracum.<br />

«QUE EM POTS AJUDAR?<br />

A ON ERA?»<br />

—Hola! Soc en Flamingo,<br />

un petit flamenc del Delta de l’Ebre.<br />

És lluny d’aquí, però he vingut per explicar<br />

a tothom el nostre problema:<br />

el mar cada vegada està pujant més de nivell<br />

i si no fem res, casa nostra quedarà sota l’aigua aviat.<br />

«A BARCELONA!»


—M’havien dit que a Barcelona<br />

hi viuen les autoritats, que no sé què són,<br />

però es veu que si les trobo i em fan cas,<br />

potser podran evitar que s’inundi<br />

casa nostra —va dir en Flamingo.<br />

—Però aquí ningú em fa cas...<br />

Bé, excepte aquestes persones<br />

que em persegueixen allà a on vagi.<br />

Que em podries ajudar, si us plau?<br />

—Ajudar-te? Oh, i tant que sí,<br />

sempre s’ha d’ajudar a qui ho necessita, oi?


Mmm, però no tinc gaire idea<br />

de com poder-te ajudar...<br />

Saps que la Greta anirà<br />

al Parlament Europeu<br />

per parlar davant de les<br />

autoritats sobre el canvi<br />

del clima al planeta?<br />

Que bé!<br />

A ella<br />

sempre<br />

l’escolten!<br />

—Ja ho tinc!<br />

I si anem a veure<br />

aquesta noia, la Greta,<br />

per explicar-li que el mar<br />

està pujant de nivell?<br />

Segur que podrà avisar<br />

les autoritats! —vaig dir<br />

a en Flamingo.<br />

—És una idea<br />

boníssima!<br />

«SE T'ACUT<br />

QUÈ PODRIA FER<br />

PER AJUDAR<br />

EN FLAMINGO?»<br />

«PENSA QUE PENSARÀS,<br />

QUE A EN PASQUAL AJUDARÀS...<br />

PENSA QUE PENSARÀS, QUE A EN PASQUAL...<br />

AJUDARÀÀÀÀS!»


—Però on és això del Parlament Europeu?<br />

—va preguntar en Flamingo.<br />

—Deu ser un lloc molt important<br />

—vaig respondre.<br />

—Anar a un lloc important, dieu?<br />

No n’hi ha més que el Coliseu.<br />

Veniu amb nosaltres i el trobareu.<br />

Ja marxem, val més que<br />

us afanyeu! —van dir unes gavines.<br />

Andiamo!<br />

«SAPS CAP A QUINA CIUTAT<br />

ANAVEN?»

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!