23.01.2024 Views

El drac Pascual descobreix... Europa

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Mmm, però no tinc gaire idea<br />

de com poder-te ajudar...<br />

Saps que la Greta anirà<br />

al Parlament Europeu<br />

per parlar davant de les<br />

autoritats sobre el canvi<br />

del clima al planeta?<br />

Que bé!<br />

A ella<br />

sempre<br />

l’escolten!<br />

—Ja ho tinc!<br />

I si anem a veure<br />

aquesta noia, la Greta,<br />

per explicar-li que el mar<br />

està pujant de nivell?<br />

Segur que podrà avisar<br />

les autoritats! —vaig dir<br />

a en Flamingo.<br />

—És una idea<br />

boníssima!<br />

«SE T'ACUT<br />

QUÈ PODRIA FER<br />

PER AJUDAR<br />

EN FLAMINGO?»<br />

«PENSA QUE PENSARÀS,<br />

QUE A EN PASQUAL AJUDARÀS...<br />

PENSA QUE PENSARÀS, QUE A EN PASQUAL...<br />

AJUDARÀÀÀÀS!»

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!