23.01.2024 Views

El drac Pascual descobreix... Europa

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

1a edició: febrer de 2020<br />

© Max Olivetti, 2020<br />

© Edicions del Pirata, 2020<br />

C/ de la Costa, 74, 08023, Barcelona<br />

informacio@edicionsdelpirata.cat<br />

www.edicionsdelpirata.cat<br />

ISBN: 978-84-17207-27-4<br />

Dipòsit legal:<br />

Imprès a XY Printing<br />

Amb el suport de:<br />

<strong>El</strong> paper utilitzat en aquest llibre procedeix de fonts responsables.<br />

Edicions del Pirata dona suport a la protecció del copyright, que protegeix la creació de les obres literàries i és,<br />

per tant, un element important per estimular la creativitat dels artistes i la creació de coneixement. Us donem<br />

les gràcies per ajudar els autors comprant una edició autoritzada d’aquest llibre, i per respectar les lleis del<br />

copyright en no reproduir, escanejar ni distribuir de manera total o parcial aquesta obra, per cap mitjà, sense permís.<br />

Dirigiu-vos a CEDRO (Centre Espanyol de Drets Reprogràfics, www.cedro.org) si necessiteu fotocopiar-ne o<br />

escanejar-ne algun fragment.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!