Raport Oceny Przedsięwzięcia - BIP Wojewódzki Fundusz Ochrony ...

bip.wfosigw.olsztyn.pl

Raport Oceny Przedsięwzięcia - BIP Wojewódzki Fundusz Ochrony ...

PROTOKÓŁ OCENY INWESTYCJI

pod wzgl dem spełniania kryteriów

Fundusz Spójno ci – Sektor „ rodowisko”

NAZWA I ADRES WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU

OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

NUMER WNIOSKU

Wg formatu: kod województwa/nr wniosku/miesi¡ c i rok aktualizacji

np. SL/1/grudzie¢ 2004

CZ£¥¤§¦ A – INFORMACJE PODSTAWOWE

A.1. TYTUŁ PROJEKTU/GRUPY PROJEKTÓW/ETAPU PROJEKTU

A.2. WNIOSKODAWCA

NAZWA

ADRES

A.3. LOKALIZACJA PRZEDSI£ WZI£ CIA

LP. województwo powiat gmina miejscowo¨�©

1

CZ£¥¤§¦ B – SPEŁNIANIE KRYTERIÓW

KRYTERIA OGÓLNE

B.1. Zgodno¨�© z celami polityki ekologicznej UE: ochrona, zachowanie i poprawa jako¨ ci ¨ rodowiska,

ochrona zdrowia ludzkiego, oszcz� dne i racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych

TAK/NIE

Zgodno¨�© B.2. z zasadami polityki ekologicznej UE, a szczególno¨ w zasad� przezorno¨ ci: zasad� ci,

zasad� prewencji, zanieczyszcze� likwidowania � u zasad� zanieczyszczaj� ródła, cy płaci; istotne te� jest

liwienie wywi� zania si� z zobowi� za� akcesyjnych poprzez wdro� enie ekologicznych przepisów UE

umo�

w najtrudniejszych i najkosztowniejszych z punktu widzenia polityki akcesyjnej obszarach - tj. takich, co

do których Polska najdłu� uzyskała sze przej¨ okresy ciowe

TAK/NIE

B.3. Przedsi� wzi� cia b� d� ce kontynuacj� programu ISPA

1


TAK/NIE

B.4. Czy odbiorc wsparcia b¡ dzie samorz d terytorialny, zwi zek gmin, przedsi¡ biorstwo komunalne

lub inny podmiot publiczny?

TAK/NIE

B.5. Osi gni¡ cie przez przedsi¡ wzi¡ cie/grup¡ przedsi¡ wzi¡£¢ kosztorysowej warto¤ ci progowej 10 mln

EUR (je¥ li nie, to przypadek winien by¦ wystarczaj§ co uzasadniony)

TAK/NIE

Uzasadnienie (prosz¨ wypełni© tylko w wypadku projektu < 10 mln EUR)

B.6. Przyczynienie si� do redukcji zanieczyszcze� oddziałuj� cych na znaczn� liczb� ludzi przy

najni� szych kosztach tej redukcji (efektywno��� ekologiczna i ekonomiczna przedsi� wzi� cia, stwierdzona na

podstawie Zał� cznika nr 3 do Karty Potencjalnego Przedsi� wzi� cia)

TAK/NIE

B.7. Przyczynianie si� w najwi� kszym stopniu do osi� gania gospodarczej i społecznej spójno� ci Polski z

UE (projekty potencjalnie przynosz� ce najwy� sze korzy� ci ekonomiczne i społeczne)

B.8. Oddziaływanie transgraniczne (prosz� opisa� , je� li wyst� puje)

KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE

B.9. GOSPODARKA WODNO- � CIEKOWA

PRIORYTET KRYTERIUM WSKA�

I Zapewnienie wodoci� sieci gowej i/lub kanalizacji zbiorczej oraz

odpowiedniego poziomu uzdatniania wody i/lub � oczyszczania

cieków w aglomeracji o co najmniej 100 000 RLM (preferencje

najwi� dla kszych aglomeracji)

II Zapewnienie wodoci� sieci gowej lub/i kanalizacji zbiorczej i

odpowiedniego poziomu uzdatniania wody i/lub � oczyszczania

cieków w aglomeracji od 15 000 do 100 000 RLM

III Zapewnienie sieci wodoci� gowej lub/i kanalizacji zbiorczej i

odpowiedniego poziomu uzdatniania wody i/lub oczyszczania

� cieków w aglomeracji od 2 000 do 15 000 RLM

2

WŁA � CIWE

B.10. GOSPODARKA ODPADAMI

PRIORYTET KRYTERIUM WSKA�

I Systemy gospodarki odpadami w aglomeracjach powy� ej

200 000 mieszka� ców lub w innych rejonach słu��� ce powy� ej

200 000 grupie u� ytkowników

II Systemy gospodarki odpadami w aglomeracjach od 150 000 do

200 000 mieszka� ców lub w innych rejonach słu��� ce od 150 000

do 200 000 grupie u� ytkowników

III Systemy gospodarki odpadami w aglomeracjach od 100 000 do

150 000 mieszka� ców lub w innych rejonach słu��� ce od 100 000

do 150 000 grupie u� ytkowników

WŁA � CIWE


B.11. OCHRONA POWIETRZA

LP. KRYTERIUM WSKA

1. Przedsi¢ wzi¢ cia w strefach, gdzie wymagane jest sporz£ dzenie

programu ochrony powietrza

2. Inwestycje ochronne w strefach, w których wyst¢ puj£ okresowe

przekroczenia st¢¥¤ enia zanieczyszcze¦ (redukcja niskiej emisji),

3. Krajowe/regionalne sieci monitoringu elementów § rodowiska,

4. Przedsi¢ wzi¢ cia ochronne o charakterze ponadregionalnym,

5. Przedsi¢ wzi¢ cia zwi£ zane z ochron£ przed nadzwyczajnymi

zagro¤ eniami § rodowiska.

B.12. Struktura własno§ ciowa terenu (prosz¨ wpisa© wła� ciciela: Beneficjent, Skarb Pa� stwa, grunty

prywatne, inne je� eli wyst� puj� )

B.13. Dost� pno��� terenu pod planowane inwestycje (prosz� wpisa� , czy kwestia ta jest uregulowana)

ciowo

Uregulowana/nieuregulowana/cz�¥�

uregulowana

B.14. Gotowo��� do realizacji inwestycji (prosz� wypełni� na podstawie Zał� cznika nr 1 do Karty

Potencjalnego Przedsi� wzi� cia – planowana data uzyskania pozwolenia na budow� /OOS)

3

WŁA¡ CIWE

Miesi� c/rok

B.15. Czy wnioskodawca zło� ył o� wiadczenie o niewspółfinansowaniu projektów z innych instrumentów

polityki strukturalnej UE? (prosz� wypełni� na podstawie Zał� cznika nr 4 do Karty Potencjalnego

Przedsi� wzi� cia)

UWAGI

TAK/NIE TAK

SPORZ� DZIŁ ZATWIERDZIŁ

More magazines by this user
Similar magazines