Bezpe?nostn

messergroup

Bezpe?nostn

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Zpracovan dle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Datum vydání: 1.11.1999 Revize: 04

Datum revize: 1.12.2008

1. Identifikace látky / přípravku a společnosti / podniku

1.1 Chemick název látky/obchodní název přípravku: Formovací plyn,

směs plynů, extrémně hořlavá, lehčí než vzduch

Číslo CAS: odpadá

Číslo ES/EINECS: odpadá

Další název látky: -

1.2 Identifikace společnosti nebo podniku se sídlem v EU:

Jméno nebo obchodní jméno: Messer Technogas s. r.o.

Místo podnikání nebo sídlo: Zelen Pruh 99, 140 02 Praha 4

Identifikační číslo (IČO): 40764788

Telefon: 241 008 100

Fax: 241 008 140

http:// www.messergroup.com

Telefonní číslo pro mimořádné situace:

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2,

telefon (24hodin/den) +420-224 919 293, +420-224915402

Messer Technogas s.r.o. +420- 241 008 308

Lékařská záchranná služba: 155, 112

Hasiči: 150

Policie ČR: 158

2. Identifikace nebezpečnosti látky nebo přípravku

Celková klasifikace přípravku: Přípravek je na základě klasifikačních pravidel uvedench ve

směrnicích 67/548/EHS nebo 1999/45/ES a na základě zákona č.356/2003 Sb., o chemickch

látkách a přípravcích, a jeho prováděcích předpisů, v platném znění, klasifikován jako extrémně

hořlav.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku: vysoké

koncentrace mohou způsobit zadušení. Symptomy mohou bt: ztráta pohyblivosti/bezvědomí.

Postižen si nemusí uvědomovat nedchatelnost prostředí.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/přípravku: není

známa žádná ekologická škoda způsobená tímto produktem.

Možné nesprávné použití látky/přípravku: -

Další údaje: -

3. Složení /Informace o složkách

Vrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: vodík

Chemick název: H2

Obsah v (%): > 5,7 % obj.

Číslo CAS: 01333-74-0

Číslo ES/EINECS: 215-605-7

Vstražn symbol nebezpečnosti: F+

R-věta: 12

S-věta: 9-16-33

4. Pokyny pro první pomoc

4.1 Všeobecné pokyny: poškozeného odveďte do nezávadného prostředí, sami užívejte dchací

přístroj. Udržujte postiženého v leže a teple. Zavolejte lékaře, při zástavě dechu poskytněte

umělé dchání.

4.2 Při nadchání: vysoké koncentrace mohou způsobit zadušení. Symptomy mohou bt: ztráta

pohyblivosti/bezvědomí. Postižen si nemusí uvědomovat nedchatelnost prostředí.

4.3 Při styku s kůží: není nebezpečn

4.4 Při zasažení očí: není nebezpečn

Strana 1 ze 2

4.5 Při požití: nepovažuje se za možn způsob expozice.

4.6 Další údaje: -

5. Opatření pro zdolávání požáru

5.1 Vhodná hasiva: lze použít všechna známá hasiva.

5.2 Nevhodná hasiva: -

5.3 Zvláštní nebezpečí: při styku s ohněm mohou nádoby prasknout/explodovat.

5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: v uzavřeném prostoru používat nezávisl dchací

přístroj.

5.5 Další údaje: pokud možno zastavte únik produktu. Odstraňte nádobu z dosahu ohně, nebo

chlaďte z bezpečné vzdálenosti vodou. Nehaste unikající hořící plyn, pokud to není nezbytně

nutné. Může nastat spontánní/explozivní samovznícení. Haste jakákoli jiná hořící místa.

6. Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob: evakuujte zasaženou oblast, sami používejte

nezávisl dchací přístroj. Ujistěte se o dostatečném větrání. Eliminujte zdroje vznícení.

6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí: zastavte únik produktu.

6.3 Doporučené metody čistění a zneškodnění: větrejte oblast.

6.4 Další údaje: -

7. Zacházení a skladování

7.1 Pokyny pro zacházení: zajistěte, aby zařízení bylo náležitě uzemněno. Zabraňte vniknutí vody

do nádoby. Nedovolte zpětné proudění do nádoby. Postupujte podle instrukcí dodavatele pro

použití nádoby. Před použitím produktu zařízení odvzdušněte. Používejte pouze zařízení, která

jsou určená přímo pro tento produkt (teplota, tlak). Při manipulaci s produktem nekuřte. Pokud

budete na pochybách, kontaktujte dodavatele.

7.2 Pokyny pro skladování: skladujte odděleně od oxidujících plynů a dalších oxidantů. Udržujte

z dosahu zdrojů vznícení. Zabraňte vzniku elektrostatického vboje. Skladujte lahve na dobře

větraném místě při teplotě do 50 °C.

8. Omezování expozice / osobní ochranné prostředky:

8.1 Expoziční limity:

8.2 Omezování expozice: zamezte úniku plynu.

8.3 Osobní ochranné prostředky

Ochrana dchacích orgánů: zajistěte náležité větrání.

Ochrana očí: -

Ochrana rukou: -

Ochrana kůže: -

8.4 Další údaje: při manipulaci s produktem nekuřte.

9. Fyzikální a chemické vlastnosti

Skupenství (při 20 o C): plynné

Barva: bezbarv plyn.

Zápach (vůně): žádn varující zápach.

Hodnota pH: -

Teplota (rozmezí teplot) tání ( o C): pro přípravek nestanovena

Teplota (rozmezí teplot) varu ( o C): pro přípravek nestanovena

Bod vzplanutí ( o C): nestanovena

Hořlavost: extrémně hořlav

Samozápalnost: není

Meze vbušnosti: horní mez (% obj.): vodík: 75,0

dolní mez (% obj.): vodík: 4,0

Oxidační vlastnosti: nestanoveny

Tenze par (při 20 o C): pro plynn přípravek nestanovena

Hustota (při 20 o C): lehčí než vzduch

Rozpustnost (při 20 o C)

- ve vodě: neznámá, předpokládá se malá rozpustnost.

- v tucích (včetně specifikace oleje): -


Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: nestanoven

Další údaje: plyn těžší než vzduch. Může se hromadit v uzavřench místnostech, zvláště při

zemi, nebo pod povrchem.

Molární hmotnost (g.mol -1 ): pro přípravek nestanovena

Teplota vznícení ( o C): vodík: 510

Teplotní třída: vodík: T1

Skupina vbušnosti: vodík: IIC

Mezní bezpečnostní spára (mm): vodík: 0,29 mm

Vhřevnost (MJ.kg -3 ): vodík: 12

10. Stálost a reaktivita

Podmínky, za nichž je vrobek stabilní: za běžnch podmínek stabilní.

Podmínky, kterch je nutno se vyvarovat: únik produktu z obalu či zařízení.

Látky a materiály, s nimiž vrobek nesmí přijít do styku: může prudce reagovat s oxidanty, se

vzduchem může tvořit vbušné směsi.

Nebezpečné rozkladné produkty: -

Další údaje: -

11. Toxikologické informace

Akutní toxicita: -

- LD50, orálně, potkan (mg.kg -1 ): -

- LD50, dermálně, potkan nebo králík (mg.kg -1 ): -

- LC50, inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice (mg.kg -1 ): -

- LC50, inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg.kg -1 ): -

Subchronická - chronická toxicita: nestanovena.

Senzibilizace: nestanovena

Karcinogenita: nestanovena

Mutagenita: nestanovena

Toxicita pro reprodukci: nestanovena

Zkušenosti u člověka: vysoké koncentrace mohou způsobit zadušení.

Provedení zkoušek na zvířatech: -

Další údaje: není znám žádn toxick účinek způsoben touto látkou.

12. Ekologické informace

12.1 Akutní toxicita pro vodní organismy

LC50, 96 hod., ryby (mg.kg -1 ): -

EC50, 48 hod., dafnie (mg.kg -1 ): -

IC50, 72 hod., řasy (mg.kg -1 ): -

12.2 Mobilita: Nestanovena

12.3 Perzistence a rozložitelnost: Nestanovena

12.4 Toxicita pro ostatní prostředí: Nestanovena

12.5 Bioakumulační potenciál: -

Rozložitelnost: -

Toxicita pro ostatní prostředí: -

Další údaje: -

CHSK: -

BSK5: -

Další údaje: není známá žádná ekologická škoda způsobená tímto produktem.

13. Pokyny pro odstraňování

Vhodné metody odstraňování látky/přípravku: nevypouštějte na místě, kde je možné

nebezpečí utváření vbušnch směsí se vzduchem nebo tam, kde může dojít k nahromadění

látky. Zbyl produkt musí bt spálen na odpovídajícím zařízení, které zabraňuje zpětnému

šlehnutí plamene.

Vhodné metody odstraňování kontaminovaného obalu: Zajišťuje vrobce (160504 – Plyny

v tlakovch nádobách obsahující nebezpečné látky).

Právní předpisy: Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.

Další údaje: v případě potřeby kontaktujte dodavatele.

14. Informace pro přepravu

Pozemní přeprava Třída: 2 Číslo/písmeno: 1F

ADR/RID Číslo UN: 1954 Stlačen

plyn,hořlav, j.n.

Vstražná tabule: 2.1 hořlav plyn

Poznámka: přepravujte pouze ve vozidlech s oddělenm prostorem pro náklad, proškolte řidiče o

vlastnostech látky a postupu při havárii. Před převozem nádob se ujistěte, že jsou pevně uloženy

a lahvov ventil je uzavřen a těsní, že zátka, záslepka nebo krytka ventilu je správně

nainstalována a je zajištěno odpovídající větrání. Musí bt dodrženy platné předpisy.

Vnitrozemská vodní přeprava Třída: - Číslo/písmeno: -

ADN/ADNR Kategorie: -

Námořní přeprava Třída:- Číslo UN: - Typ obalu: -

IMDG

Látka znečišťující moře: -

Technick název: -

Letecká přeprava Třída: - Číslo UN: - Typ obalu: -

ICAO/IATA

Technick název: -

Poznámka: -

Další údaje: -

15. Informace o právních předpisech

Právní předpisy, které se vztahují na látku/přípravek: zákon č. 356/2003 Sb., v platném znění

+ Nařízení ES č.1907/2006 (REACH)

Označení látky/přípravku ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb., o chemickch látkách a

přípravcích, a jeho prováděcích předpisů, v platném znění a směrnic 67/548/EHS a

1999/45/ES.: F+ extrémně hořlav

Vstražn symbol nebezpečnosti:

F+ - extrémně hořlav

Nebezpečné látky: Vodík

R-věty (úplné znění): R 12 – Extrémně hořlav

S-věty (úplné znění): S 9 – Uchovávejte obal na dobře větraném místě

S 16 – Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření

S 33 – Proveďte preventivní opatření proti vbojům statické

elektřiny

Pokyny pro případ nehody

ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny. Provozní pravidla

16. Další informace vztahující se k látce nebo přípravku

Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí

a zkušeností a jsou v souladu s platnmi právními předpisy.

Je nutno se přesvědčit, zda pracovníci jsou proškoleni pro práci s nebezpečnmi chemickmi

látkami a přípravky, ochrannmi pomůckami, v bezpečnosti práce a požární ochraně.

Seznam R-vět použitch v listě:

R 12 Extrémně hořlav

Pokyny pro školení: Školení bezpečnosti práce pro zacházení s chemickmi látkami a tlakovmi

nádobami.

Strana 2 ze 2


Bezpečnostní list je zpracován: dle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)

č.1907/2006 (REACH).

Doporučená omezení použití: neuvádí se

Revize listu: komplexní revize podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.

1907/2006 (REACH).

Strana 2 ze 2

More magazines by this user
Similar magazines