VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 → 2011 - porg

novyporg.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 → 2011 - porg

VÝROČNÍ ZPRÁVA

2010 2011


© PORg, září 2011

© Fotografie: J. Nechvátal, b. Renner, M. Valášek, M. Janichová ad.

© grafická úprava a sazba: studio lacerta (www.sazba.cz), 2011


VÝROČNÍ ZPRÁVA O ŠKOLE

ŠKOLNÍ ROK 2010 2011


P O R G V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 / 2 0 1 0 2


3

Obsah

Úvodní slovo ředitele PORGu 4

Úvodní slovo předsedy správní rady 5

Základní údaje o škole; hospodářské výsledky 6

Hodnocení činnosti školy 7

PORG Libeň

Personální složení školy ve školním roce 2010/2011 16

Učitelé a další pracovníci školy 16

Studenti 17

Studenti ocenění pedagogickou radou 26

Prospěchová stipendia a mezinárodní program 27

Výuka ve školním roce 2010/2011 28

Přehled průběhu školního roku 29

Školní a mimoškolní aktivity 30

Přehled suplovaných a odpadlých hodin 41

Přijímací zkoušky do primy 41

Maturitní zkoušky 42

Uplatnění absolventů na vysokých školách 43

Informace o výši školného 43

sponzorské a fundraisingové aktivity 44

Poděkování sponzorům 44

Studijní fond Pavla Hlavinky 45

Základní informace o školním roce 2011/2012 51

Personální obsazení školy 51

Učební plán a volitelné předměty 51

Harmonogram školního roku 52

Nový PORG

Personální složení školy ve školním roce 2010/2011 56

Učitelé a další pracovníci školy 56

Studenti 59

Studenti ocenění pedagogickou radou 75

Prospěchová stipendia 76

Výuka ve školním roce 2010/2011 77

Nabídka kroužků družiny pro školní rok 2010/2011 78

Přehled průběhu školního roku 79

Školní a mimoškolní aktivity 80

Zápis a přijímací zkoušky 91

Informace o výši školného 91

sponzorské a fundraisingové aktivity 91

Poděkování sponzorům 91

Studijní fond Martina Romana 93

Základní informace o školním roce 2011/2012 94

Personální obsazení školy 94

Učební plán 94

Harmonogram školního roku 96

PORG Ostrava

Základní informace o školním roce 2011/2012 100

Personální obsazení školy 100

Učební plán 101

Harmonogram školního roku 103

Poděkování sponzorům 104


P O R G V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 / 2 0 1 1 4

ÚVOdNí sLOVO

řediteLe PORGu

Vážení rodiče, kolegové, studenti, žáci,

absolventi a další čtenáři naší ročenky,

dovolte, abych jako tradičně zahájil souhrn

objektivních faktů, přehledů, tabulek, foto‑

grafií a jiného materiálu zcela subjektivním

ohlédnutím za rokem 21 p. z. p. (po založe‑

ní PORGu J).

Byl to dobrý rok.

– Stát trochu pozastavil nekonečný nárůst

vyhlášek, zákonů a školních předpisů. Za

pár let budeme na tuto éru vzpomínat se

slzou v oku.

– PORG otevírá 1. září v Ostravě další školu.

Základní školu a česko ‑anglické gymnázium

(takový poloviční Nový PORG). To je sice

spousta práce a starostí, ale strategicky

lepší situace než pobočky zavírat.

– Zájem o PORG roste. Na všechny tři školy

jsme měli historicky nejvyšší počet přihlá‑

šek.

– Velkou radost mi dělal prudký nárůst mimo‑

školních aktivit na Novém PORGu a zejmé‑

na sportovní týmové úspěchy. Na to jsme

v menší škole v Libni nebývali zvyklí.

– Velkou radost mi udělal výrazný úspěch na‑

šich páťáků u přijímaček na gymnázia (vět‑

šinou tedy naše). NPZ je podle tohoto krité‑

ria nejlepší základkou v Praze a okolí.

– V Libni, kde jsme 1. září oslavili 20 let exi‑

stence, jsme asi letos byli jako školní insti‑

tuce v ideální kombinaci klíčových faktorů:

entuziasmus vs. zkušenosti, pravidla a sys‑

tém. Rád bych k tomu dodal pár slov a vy‑

jasnil, který z faktorů považuji za hlavní.

Pamatuji, jak jsme letošní „slavné“ maturanty

před osmi lety vybírali na dubnových výjezdo‑

vých přijímačkách, kde sněžilo a pro učitele to

byl opravdový „survival“. Kamna moc neto pila

a avizovaná společenská místnost měla pár

metrů čtverečních. Tehdy jsme měli plné kýble

nejen uhelného mouru, kterým jsme zkoušeli

vytopit dětské chatky, ale právě chuti a vůle.

TO JE HLAVNÍ, a proto musí platit: Jsme

rádi na PORGu, každý rok chceme něco zlep‑

šit, založit natrvalo, posunout. Má to smysl, je

to radost, hrdost a optimismus.

V tom tkví naše výhoda před ostatními ško‑

lami, kterou nesmíme ztratit. Za žádnou cenu,

včetně personální „stability“.

Nebudu plánovat, a nikdy to nedělám, tři roky

dopředu. Ani to po nikom nechci. Jen bych rád

každého z porgovské komunity poprosil o jed‑

no předsevzetí, co on sám/sama ve školním

roce 2011/12 udělá lépe než loni nebo nově.

Když to splní 5 % z nás, čeká nás ještě lepší

rok než ten uplynulý.

Děkuji za pozornost a přeji vše dobré!

Václav Klaus

červenec 2011


5 P O R G

ÚVOdNí sLOVO

Předsedy sPRáVNí Rady

Vážení přátelé, příznivci

a podporovatelé PORGu,

letošní rok byl pro naše školy mimořádně

úspěšný. To, že maturanti libeňského PORGu

uspěli ve státních maturitách nejlépe ze všech

škol v České republice, je velký symbolický

úspěch, který potvrzuje správnost cesty, kte‑

rou se PORG před lety vydal.

Jsem přesvědčen, že na úspěch svých kole‑

gů z Libně naváží i studenti Nového PORGu, až

dospějí k maturitám. Různé průzkumy a po‑

rovnání škol totiž jasně potvrzují, že se nám

podařilo přenést unikátní kulturu a výsledky

i na novou základní školu a gymnázium.

Těším se proto na otevření PORGu Ostrava.

Václavu Klausovi a jeho kolegům se podařilo

dát dohromady výborný tým pedagogů, a tak

jsem si jist, že zde v září letošního roku ote‑

vřeme další skvělou školu.

Děkuji učitelům a pracovníkům školy, díky

kterým se PORGu tolik daří, i všem partne‑

rům a sponzorům, kteří jim to svou podporou

umožňují.

Martin Roman

1 Planetka Nový PORG 2 Pozvánka na dvacetiny

PORGu vloni v září 3 Oslava dvacetin PORGu


P O R G V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 / 2 0 1 1 6

ZáKLadNí Údaje O šKOLe

PORG – GyMNáZIUM

A ZáKLADNÍ ŠKOLA, O. P. S., SDRUžUJE:

název a adresa společnosti:

PORG – gymnázium a základní škola, o. p. s.

Lindnerova 3, Praha 8, 180 00

IČO: 25698117

telefon/fax: 284 841 031

web: www.porg.cz

zřizovatel:

Sdružení PRO GyMNáZIUM, o. s.

ředitel PORGu: Mgr. Václav Klaus

historie školy:

vyučujeme od 2. září 1990

vztah ke školskému systému ČR:

PORG je zařazen do sítě středních škol MŠMT

po celou dobu své existence od roku 1990.

Všechna námi vydávaná vysvědčení mají tedy

stejnou validitu ve vztahu ke státu jako vy‑

svědčení z kterékoli jiné střední školy v České

republice.

typ hospodářskoprávní subjektivity:

obecně prospěšná společnost

typy poskytovaného vzdělání:

gymnázium osmileté

gymnázium osmileté česko ‑anglické

základní škola (1. stupeň)

s rozšířenou výukou angličtiny

kapacita školy: celkem 1050 žáků a studentů

sídla škol:

PORG Libeň: Lindnerova 3, Praha 8, 180 00,

tel.: 284 841 031

Nový PORG: Jánošíkova 1300, Praha 4, 142 00,

tel.: 244 403 650

PORG Ostrava: Rostislavova 7, Ostrava ‑Vít ko‑

vi ce, 703 00, tel.: 777 923 718

členové Správní rady

ve školním roce 2010/11:

předseda – Martin Roman,

členové – Milan hejl, tomáš Klíma (2008,

2012, 2014), daniel Münich (2012), Milada

Ro manová, Patrik Roman

partnerské školy

(dlouhodobé individuální

studijní pobyty studentů PORGu):

st. alban school, Washington D.C. – USA

Osseo high school, Wisconsin – USA

bryn Mawr school, Baltimore – USA

the Priory Lsst school, Lincoln – Anglie

George heriot school, Edinburgh – Skotsko

Landkreis ‑Gymnasium st. annen, Anna‑

berg – SRN

immanuel ‑Kant ‑Gymnasium, Hamburk –

SRN

Lycee st. Victor, Valence – Francie

Lycee Gerbert, Aurillac – Francie

Lycee st. Paul, Vannes – Francie

Oita high school, Oita – Japonsko


7 P O R G

AUDITOVANý PřEHLED PřÍJMů A VýDAJů

ZA KALENDářNÍ ROK 2010

Příjmy:

Školné .......................................................... 32 504 000

Státní dotace na žáka ............................................... 19 645 000

Školy v přírodě + výměny ............................................. 3 491 000

Fundraising ...................................................... 28 542 000

Ostatní ........................................................... 5 025 000

Celkem .......................................................... 89 207 000

Výdaje:

Mzdy ........................................................... 40 646 000

Pomůcky + knihy ..................................................... 818 000

Školy v přírodě + výměny ..............................................3 239 000

Energie ............................................................3 058 000

Opravy ............................................................. 844 000

Materiál + služby na výuku ............................................2 071 000

Materiál + služby na provoz ............................................7 256 000

Ostatní (stavby, nájmy, daně…) ........................................14 507 000

Celkem ...........................................................72 439 000

Největšími nákladovými položkami společnosti byly v kalendářním roce 2010 kromě mezd uči‑

telů náklady spojené s rekonstrukcí školní kuchyně, zateplení budovy školy v Krči a počáteční

rekonstrukční práce na budově školy v Ostravě.

hOdNOceNí čiNNOsti šKOLy

MATURITNÍ ZKOUŠKy 2011 (STáTNÍ ČáST)

Maturanti PORGu se stali suverénně nejlepšími maturanty v povinné části státních maturit

v celé České republice.

název školy sídlo zřizovatel skóre

1 PORG – gymnázium a základní škola, o. p. s. Lindnerova 3 Praha 8 soukromá 238,36

2 Gymnázium Jana Nerudy Hellichova 3 Praha 1 veřejná 226,41

3 Arcibiskupské gymnázium Korunní 2 Praha 2 církevní 225,24

4 Gymnázium Nad Alejí 1952 Praha 6 veřejná 223,92

5 Cyrilometodějské gymnázium a SOŠ Pg Lerchova 63 Brno‑střed církevní 216,02

6 Gymnázium Palackého 191 Ml. Boleslav veřejná 215,00

7 Gymnázium Dašická 1083 Pardubice I veřejná 214,48

8 Gymnázium Nad kavalírkou 1 Praha 5 veřejná 214,46

9 Gymnázium Jana Keplera Parléřova 2 Praha 6 veřejná 214,08

10 Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní ZŠ Jirsíkova 5 Č. Budějovice církevní 212,25

Oficiální výsledky MŠMT, červen 2011


P O R G V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 / 2 0 1 1 8

KOMPLexNí hOdNOceNí

česKé šKOLNí iNsPeKce

Výsledek inspekce na PORGu

v květnu 2009

Poslední inspekce proběhla na všech třech ško‑

lách PORGu v květnu 2009. PORGu se dosta‑

lo nejvyššího možného ohodnocení. Inspekce

vydala toto závěrečné stanovisko: „Koncepční

práce ředitele školy je příkladná, manažerská

práce celého vedení školy je nadprůměrná, v plá‑

nování a kontrole vzdělávací činnosti příkladná.

[…] Škola úspěšně rozvíjí znalosti a dovednosti

žáků. Výsledky vzdělávání jsou příkladné.“

Výsledek inspekce na PORGu

v dubnu 2004

Ze závěru inspekční zprávy: „Průběh a vý‑

sledky vzdělávání a výchovy dle předmětu in‑

spekce jsou celkově hodnoceny jako vynikající.

[…] Ze srovnání s poslední inspekční zprávou

(rok 1999) vyplývá, že škola se výrazně zlep‑

šila v oblasti materiálně ‑technického vybavení

a v ostatních oblastech si nadále udržuje výraz‑

ně nadstandardní, vynikající úroveň.“

Výsledek inspekce na PORGu

v roce 1999

Ze závěru inspekční zprávy: „Úroveň kvality

vzdělávání ve sledovaných předmětech je hod‑

nocena jako velmi dobrá až vynikající, úroveň

kvality řízení je vynikající, celkově je škola ve

sledované oblasti hodnocena jako vynikající.“

iNdiViduáLNí hOdNOceNí

Kromě hodnocení inspekčních nás velmi potě‑

šilo i několik subjektivních hodnocení z před‑

ních vědeckých institucí ČR.


Rektor univerzity Karlovy v Praze,

Prof. Václav hampl:

Náš vztah s PORGem začal dilematem. Náš

Jakub se kromě PORGu dostal ještě na další

gymnázia, z toho jedno jsme považovali za

obzvláště zajímavé. Proti PORGu mělo navíc

tu výhodu, že bylo od nás z domova podstat‑

ně blíž, což jsme zvláště pro první léta po‑

važovali za závažný faktor. Nakonec jsme se

na poslední chvíli rozhodli pro PORG (a tedy

minimálně pro 2–3 Jakubovy hodiny na cestě

každý den), a od té doby jsme toho nikdy ani

v nejmenším nelitovali.

Velmi si na PORGu cením zejména dobře

namíchané kombinace lpění na předem da‑

ných pravidlech (tedy jasného řádu) a flexi‑

bility, která se konkrétně projevuje např. ne‑

konečnou ochotou profesorů pokoušet se

vyextrahovat kousky vědomostí z často skoro

nečitelných škrabopisů. Přesvědčil jsem se

také o konkrétní, adresné a proaktivní péči

školy o dobré vztahy mezi studenty, které jsou

díky tomu na zřetelně nadstandardní úrovni.

A v neposlední řadě s potěšením sleduji zcela

zjevnou přeměnu svého dítěte v dobře vzdě‑

lanou osobu. V tomto svém hlavním poslání

PORG evidentně exceluje.

Důležité je pro nás pravidelné, včasné a sys‑

tematické informování rodičů e ‑mailem i osob‑

ně. Zajímavá je nabídka volitelných předmětů

i pravidlo, že dohodne ‑li se dostatečný počet

studentů na zájmu o dosud nezavedený nepo‑

vinný předmět, vedení školy ho zajistí. Díky

tomu zvládá dnes náš Jakub základní orientaci

v japonštině. Sympatické a funkční je i vedení

pobytů mimo školu, které nemají nic společ‑

ného s klasickými školami v přírodě, nýbrž se

zaměřují na konkrétní projekty a na spoluprá‑

ci studentů. Příkladem, který mě velmi zaujal,

byla letní sportovní akce se základnou na chatě

jednoho z pedagogů.

Když se setkávám se studenty PORGu ja‑

kožto examinátor u přijímacích pohovorů na

2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, kde

působím, vždycky je spolehlivě poznám, aniž

bych se musel dívat do jejich dokumentů. Se

schopností argumentačně podpořit svůj ná‑

zor – což je to, co zkoušíme – totiž nemají

problém. A protože kvalita vysoké školy hod‑

ně závisí i na kvalitní přípravě těch, kdo na ni

přicházejí studovat, přeji si, aby s Univerzi‑

tou Karlovou spojilo svůj další odborný růst

co nejvíce absolventů PORGu.

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor Univerzity Karlovy v Praze


9 P O R G


emeritní předsedkyně akademie věd čR,

Prof. helena illnerová:

Osobitost PORGu

Mám pět vnoučat ve věku od 8 do 16 let.

S touto vnoučecí sestavou jsem trochu obe‑

známena s chodem dnešní školy a hlavně

s přijímacími zkouškami na gymnázia. Ty

v současnosti probíhají převážně dvěma

způsoby: buď gymnázium samo vypíše testy

z matematiky, češtiny a z všeobecného pře‑

hledu či ze všeobecných studijních předpo‑

kladů, anebo použije na tytéž předměty tes‑

ty Scio. V prvním případě jsou žáci zkoušeni

zejména ze znalostí z probrané látky na niž‑

ším stupni, ve druhém případě i z logického

uvažování a z porozumění. Oba výše zmíněné

druhy testu však postrádají jedno: možnost

udělat si obraz o jedinečnosti budoucího stu‑

denta, o jeho osobnosti, zálibách, hodnotách.

Jsou anonymní a hodnotí často jen správnost

zatržené odpovědi – je dobře A, B, C, či D?

Zaujalo mě proto odlišné přijímací řízení na

PORGu, kterého se před několika lety zúčastnil

i můj vnuk. Mohlo se při něm uplatnit i logické

myšlení žáka, ale i jeho fantazie, hravost, ná‑

zory, originalita, tj. charakteristiky, které v ji‑

ných testech jsou nezjistitelné. Vzpomínám si,

že v testu z českého jazyka, který byl zaměřen

hlavně na výňatek z krásné knihy Vladislava

Vančury, byli nakonec žáci požádáni, aby se

vyjádřili, proč by medvědi a další zvířata měli

být chováni v zoologických zahradách, proč by

v nich chováni být neměli, a v samém závěru

měli napsat dopis sponzorovi, aby podpořil

chov medvěda v ZOO. Test jistě vyžadoval zna‑

losti i logické uvažování, vyžadoval však také

i tu v životě potřebnou fantazii, schopnost

argumentace i schopnost vyjádřit svůj názor.

A obdobně mě tehdy zaujal test z matematiky,

který požadoval, aby student uměl užít mate‑

matické znalosti i při řešení problémů denního

života.

Z občasných hovorů a vyprávění svého

vnuka se utvrzuji v přesvědčení, že PORG je

skutečně originální gymnázium, které vy‑

chovává osobnosti, ale současně je učí, jak

spolu spolupracovat. Líbí se mi například,

že déletrvající výjezdy z Prahy se nepodobají

tradičním školám v přírodě. Studentům jsou

při nich zadávány projekty, mohou si svobod‑

ně vybrat, kterého projektu se zúčastní, a při

jeho řešení se uplatňuje jak individuální pří‑

stup jednotlivců, tak i týmová spolupráce. Líbí

se mi, že těchto projektů se mohou zúčastnit

žáci z různých tříd a že jsou tak propojová‑

ny jednotlivé ročníky i celá škola. Líbí se mi

také, že studenti jsou vedeni k samostatné‑

mu uvažování a spoluřešení probírané látky

a vyučování probíhá interaktivně. A nakonec

se mi líbí, že profesoři se nebojí nechat na

výletě studenty přespat případně i pod širým

nebem a dopřát jim trochu romantiky. Zdá se

mi, že PORG vzdělává studenty tak, aby z nich

vyrostli lidé svobodní, zodpovědní, tvořiví,

s fantazií a s vlastním úsudkem, osobnosti

schopné samostatné práce i spolupráce. A tak

přeji PORGu, aby se mu tato práce dařila i na‑

dále, protože takovéto osobnosti každá spo‑

lečnost, a zejména ta naše, potřebuje.

Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.

2001–2005 předsedkyně Akademie věd ČR

předsedkyně České komise pro UNESCO


emeritní rektor čVut,

Prof. jiří Witzany:

Vážený pane řediteli,

zasílám Vám několik řádek svých postřehů

(mám dva vnuky na gymnáziích) tak, jak jsem

je mohl zachytit při diskusích se svým vnu‑

kem Vojtěchem:

Vše nasvědčuje tomu, že na gymnáziu, po‑

dle mého názoru, je velmi dobrá a přátelská

atmosféra, a to nejenom vzájemně mezi žáky,

ale i mezi žáky a profesory. Velmi významné

z hlediska výchovy studentů jsou pravidelné

celoškolské výjezdy i setkávání s rodiči, které

přispívají v tomto směru k prohloubení dob‑

rých vztahů mezi školou a rodiči, ale i žáků

a profesorů gymnázia. Vzdělávání studentů

se hodně opírá o dialog, a tak přispívá nejen

k rozvoji komunikativních schopností, ale i ke

společenské výchově a kultivaci osobnosti

studentů.


P O R G V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 / 2 0 1 1 1 0

Výuka nepřetěžuje studenty pasivními in‑

formacemi. Systém klasifikace i samotná vý‑

uka, pokud mohu posoudit, podporuje přede‑

vším pochopení látky v širších souvislostech,

učí je uvažovat, znalosti aplikovat a prakticky

používat.

Nevzpomínám si za celou dobu, co Vojtěch

na PORGu studuje, že by procházel nějakou

„krizí“, která by jakkoli souvisela se studiem

na PORGu. Myslím, že to je nejlepší hodno‑

cení školy. Z náhodných diskusí k různým

problémům jsem se přesvědčil o dobré úrovni

znalostí mého vnuka, a to i v širších souvis‑

lostech, které získal studiem na PORGu.

Vážený pane řediteli, to je několik řádek

o PORGu. Snad jsem vystihl to, o čem jsem

upřímně přesvědčen.

Se srdečným pozdravem

Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.

emeritní rektor ČVUT


Guvernér české národní banky,

ing. Miroslav singer:

Každý, kdo chce vědět, o čem je PORG (nebo

Nový PORG, kam chodí můj potomek), by si

měl přečíst na webu jeho školní řád. Lehce

pod pět tisíc znaků s mezerami, nebo 741

slov, či 3 stránky textu bohatě rozšířeného

nadpisy a prázdnými řádky stačí k definici

všech podstatných pravidel. Nebo by měl

zvážit to, že na dveřích úřední místnosti ško‑

ly je nápis „Úřad“. Je tam zjevná snaha dělat

věci jednoduše a rovněž jednoduše formulo‑

vat. Sám vím, kolik rozmyslu a příprav to vy‑

žaduje, ale i proč se to vyplácí. Už u pravidel

platí, že jednoduchá jsou jasnější, takže se

snadněji dodržují a také se jejich dodržování

lépe kontroluje. PORG je pro mě důkaz toho,

že se škola nemusí dělat se sofistikovaně

znějícím jazykem. Stačí zdravý, ale konzis‑

tentně aplikovaný rozum, jasné hodnocení

všech, které nakonec zúčastněné motivuje,

důraz na to, co má služba těm, kteří ji chtějí,

přinést, a především vytrvalá aplikace toho

všeho. Přál bych si, aby takto dlouhodobě

uskutečňovaných projektů, které fungují

právě díky důrazu na to podstatné a ignoro‑

vání manažerských, poradenských, mediál‑

ních a jiných trivialit a módních vln a hlavně

díky vytrvalé snaze svých autorů dosáhnout

cíle, bylo v České republice víc. Potřebujeme

příklady.

Ing. Miroslav Singer, Ph.D.

guvernér České národní banky

hOdNOceNí absOLVeNtŮ PORGu

Oslovili jsme několik absolventů a absol‑

ventek PORGu z prvního desetiletí existence

školy a požádali je o odpovědi na následující

otázky.

1. jak vzpomínáte na porgovská léta?

co Vám PORG dal a vzal?

2. Přihlásil(a) byste jednou na PORG

své dítě? Proč?


Zuzanna bedřichová (roz. janyšková),

absolventka 2000

1. Na dobu studia na PORGu

vzpomínám hodně kladně,

a to nejen na vztahy mezi spo‑

lužáky, ze kterých mi zůstalo

docela dost přátelství, ale i na

vztahy studentů a profesorů.

Několik z nich mě nepřímo

ovlivnilo ve výběru dalšího

studia a zároveň mě vybavilo znalostmi, ze

kterých jsem čerpala nejen při přijímačkách

na univerzitu, ale často i během prvních vy‑

sokoškolských ročníků. Jedinou stinnou strán‑

kou takto příjemně strávených let byl šok,

který jsem zažila při přechodu na univerzitu.

Z prostředí, kde se zná každý s každým a kde

se studenti zcela přirozeně aktivně účastnili

výuky, jsem si musela zvykat na anonymitu

a značný nezájem o obor ze strany nových

spolužáků.

2. O přihlášení našich dětí na PORG – osmileté

gymnázium docela vážně uvažujeme. Hlavně

kvůli kombinaci obou snad stále silných strá‑

nek PORGu: prostředí, které dítě neničí, ale

naopak motivuje, a kvalitní výuky.


1 1 P O R G


Michal doležal, absolvent 1999

1. Vzpomínám na bezstarost‑

né období. Nezní to moc jako

reklama na vzdělávací insti‑

tuci, ale co říci o časech, kdy

největší starostí bylo, jak dát

najevo náklonnost k děvčeti

a jak se zbavit akné? PORG

mi dal vhled do souvislostí, na kterém se dalo

stavět a který dodnes oceňuji. Umění diskuto‑

vat a rychle se orientovat. Pravicové politické

přesvědčení.

2. Na PORG, který pamatuji, bych děti určitě

přihlásil. Školné je přiměřené. PORG je v ge‑

nech, vzpomeňme na rodinné klany mnohdy

i se třemi studenty na škole.


Ondřej Přibyl, absolvent 1998

1. řekl bych, že jsem měl cel‑

kem štěstí, že jsem chodil

právě na PORG. Vzpomínám

na to s láskou, jsem s lidmi

z PORGu neustále ve spoje‑

ní, prostě formativní zále‑

žitost. Avšak PORG mi vzal

možnost být po dobu gymnaziálních studií

v kontaktu s lidmi, kterých si nevážím, které

nemůžu vystát a jejichž názory považuju za

zavrženíhodné, přesto s nimi musím být den‑

ně konfrontován. Nedostal jsem možnost být

vystaven ponižujícímu zacházení a neslušné‑

mu jednání a dokázat se s tím vyrovnat. Učím

se s tím žít.

2. Jestli bych v budoucnosti přihlásil své dítě

na PORG, záleží na tom, jaký PORG v té bu‑

doucnosti bude. Dnes bych to udělal bez dlou‑

hého váhání.


Kryštof Kozák, absolvent 1997

1. Na PORG vzpomínám v dob‑

rém. Rozvíjel v nás kritické

myšlení a argumentaci.

2. Uvidíme. Přeji si, aby PORG

byl i nadále o krok vpřed

v moderních přístupech ke

vzdělávání a učení.


tomáš bartovský, absolvent 1997

1. Na sedm let na PORGu

vzpo mínám rád. Vyhovovala

mi jeho liberální atmosféra

vyvážená poměrně velkými

studijními nároky. PORG byl

velice živá škola, která stu‑

dentům umožňovala rozvíjet

jejich silné stránky. Poznal jsem zde dobré

přátele a také svoji manželku.

2. Když jsem před téměř dvaceti lety začal

na PORG chodit, nebyla ve školství prakticky

žádná konkurence. Dnes už existuje řada kva‑

litních soukromých i státních gymnázií, ale

PORG by určitě patřil mezi školy, které bych

nejvíc zvažoval. Líbilo se mi, že je to malá

škola, kde se všichni znají. Dobrou školu totiž

nedělá jen promyšlený studijní program, ale

hlavně kvalitní lidé, učitelé i studenti. A ty si

PORG dokáže najít a udržet.


Věra Geierová (roz. Fetterová),

absolventka 1996

1. Na léta strávená na PORGu

vzpomínám moc ráda a s při‑

bývajícím odstupem čím dál

raději – a to nejen kvůli na‑

bytým znalostem, z jejichž

„zbytků“ leckdy čerpám do‑

dneška. Při vzpomínce na

PORG se mi vybaví hlavně celková atmosfé‑

ra školy, kterou společně vytvářeli profesoři

a studenti – nebývale přátelská, uvolněná

a otevřená a přitom (nebo možná právě pro‑

to) pro mě velice inspirativní a motivující.

2. Určitě, pokud PORG zůstane PORGem

a moje děti by měly potřebné předpoklady ke

studiu na takovém typu školy. Vzdělání je ne‑

nahraditelná hodnota a svým dětem bych přá‑

la, aby na to středoškolské mohly vzpomínat

s podobnými pocity jako já.


apolena Vynohradnyková (roz. Látalová),

absolventka 1994

1. Na PORG vzpomínám jako na dobu svobody

a bezstarostnosti, byl to čas hájemství. Člo‑


P O R G V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 / 2 0 1 1 1 2

věk každé ráno vstával s tím,

že mu patří den, že mu patří

snad celý svět… Tak silný po‑

cit z vlastních možností, byť

velmi intuitivních a vědomě

neuchopených, už jsem poz‑

ději cítila jen málokdy. Tento

stav vnitřního osvobození a touha po uchopení

vlastní identity patří asi ke každému gymnazi‑

álnímu věku, ale u PORGu jsme v tomto duchu

byli podporováni a dá se říci, že jsme k němu

byli dokonce přímo vedeni. Dělali jsme pocho‑

pitelně jako studenti mnoho bot ve chvíli, kdy

jsme špatně s tímto darem nakládali, a dodnes

jsem si vědoma spousty promarněných příle‑

hOdNOceNí ROdičŮ

Již několik let se obracíme na rodiče studentů

PORGu s podrobnou anketou, která zkoumá

jejich názory na školu, to, s čím jsou spoko‑

jeni či nespokojeni. V minulém školním roce

jsme oslovili rodiče všech tří porgovských

škol s týmiž anketními otázkami. Přehledné

výsledky ankety a její srovnání s rokem 2009

a 2010 přináší následující tabulka.

žitostí, které jsem si svým pubertálním přístu‑

pem nechala uniknout. Ale to hlavní, v čem mi

PORG pomohl a co ve mně zůstane navždy, je

pocit vlastní síly, a tedy i jakéhosi vnitřního

ukotvení ve vztahu ke společnosti a ke svému

úkolu tady na zemi. A to je, myslím, hezké…

moc hezké.

2. Ano, musím se přiznat, že pomalu začínám

uvažovat o gymnáziu pro svého syna. PORG

by se mi pro něj moc líbil. Doufám také, že

bych měla eventuálně dost prostředků na

školné, které je z mé strany zatím hlavní

překážkou. V každém případě by byl můj syn

jeden z prvních primánů, jehož rodiče (ano,

oba!) jsou absolventy PORGu.

tři základní otázky:

1. doporučili byste PORG svým

známým/příbuzným?

2. jak jste spokojeni s kvalitou výuky?

3. jak jste spokojeni s atmosférou školy?

(1 = rozhodně ANO, 2 = spíše ANO, 3 = spíše NE;

4 = rozhodně NE)

1. celkové 2. Kvalita

Počet

doporučení školy výuky 3. atmosféra respondentů

47 % z nižšího gymn.;

PORG Libeň 2009 1,40 1,77 1,53

42 % z vyššího

70 % z nižšího gymn.;

PORG Libeň 2010 1,32 1,52 1,42

30 % z vyššího

66 % z nižšího gymn.;

PORG Libeň 2011 1,27 1,61 1,34

34 % z vyššího

Nový PORG Zš 2009 1,24 1,37 1,37 63 %

Nový PORG Zš 2010 1,25 1,23 1,32 47 %

Nový PORG Zš 2011 1,27 1,25 1,45 62 %

Nový PORG gymn. 2009 1,43 1,57 1,57 53 %

Nový PORG gymn. 2010 1,28 1,51 1,40 43 %

Nový PORG gymn. 2011 1,38 1,55 1,48 49 %

hOdNOceNí eVaLuačNích ORGaNiZací

KaLibRO 2010

Projekt KALIBRO je jeden z nejvýznamnějších

nestátních poskytovatelů nástrojů pro evaluaci

základních i středních škol v České republice.

Některého z testování KALIBRO se od roku 1995

zúčastnilo několik tisíc škol a byly v něm vyhod‑


1 3 P O R G

noceny více než dva miliony testů. Každoroč‑

ně bývá testována například asi pětina všech

žáků v 5. a 9. ročníku povinného vzdělávání.

Kvartáni PORGu Libeň dosáhli z hodnoce‑

ných škol absolutně nejlepších výsledků v češ‑

tině, matematice i angličtině.

český jazyk matematika anglický jazyk

gymnázia PORG gymnázia PORG gymnázia PORG

max min max min max min

1. desetina škol 71,6 71,6 71,6 86,7 84,0 86,7 90,1 89,2 90,1

2. desetina škol 71,6 71,2 84,0 75,3 89,2 86,5

zbývající školy 67,4 50,6 71,0 44,0 78,1 58,4

Páťáci z Nového PORGu byli ve všech před‑

mětech v prvním decilu, tj. mezi 10 procenty

nejúspěšnějších škol, v angličtině pak byli ab‑

solutně nejlepší.

počet škol 1. desetina škol Nový PORG 5. ročník

český jazyk 274 od 90,6 do 76,9 81,8

matematika 273 od 84,3 do 60,7 70,3

humanitní základ 125 od 85,9 do 72,6 81

přírodovědný základ 142 od 84,2 do 72,6 74,3

anglický jazyk 185 od 91,8 do 82,5 91,8

british council 2011

O složení zkoušky PET se ucházelo 31 žáků

pátého ročníku základní školy Nový PORG.

Zkoušku složili všichni úspěšně, třináct žáků

obdrželo vyznamenání.


1 5 P O R G L i b E ň

PORG LibeŇ

Osmileté gymnázium PORG Libeň se již jedna‑

dvacet let snaží poskytovat studentům co nej‑

lepší podmínky pro získání všeobecného stře‑

doškolského vzdělání. Za dobu jeho existence

prošlo školou několik stovek studentů, kteří

snadno našli uplatnění ve zvolených oborech.

PORG Libeň se od svých začátků snaží pro‑

střednictvím volitelných předmětů vytvářet

příležitost pro rozvoj individuálních zájmů

studentů a v posledním roce studia i pro dob‑

rou a důkladnou přípravu na vysokou školu.

Učební plán odráží náš záměr jít v jednotli‑

vých předmětech do hloubky a dát studentům

možnost pochopit metodu a způsob uvažování

v daném předmětu (tedy to, co by studentům

mělo zůstat), spíše než poskytnout rozsáhlou

sumu poznatků (tedy to, co zapomenou).

Ve výuce jazyků vyučujeme jako hlavní cizí

jazyk angličtinu. Od sekundy si k ní studenti

volí další jazyk: němčinu, nebo francouzštinu.

V kvartě a kvintě je povinná latina. Studium

francouzštiny a němčiny připravuje studen‑

ty ke složení mezinárodních zkoušek „Delf“

a „ZD“, v angličtině ke zkoušce „FCE – First

Certificate in English“ (o něco náročnější než

státní jazyková zkouška) a „CAE“.

Při výuce jazyků se studenti dělí ve třídě

do skupin (max. 12 studentů) podle úrovně

znalostí. Na vyšším gymnáziu se studenti an‑

gličtiny dělí nikoli dle věku, ale dle jazykové

úrovně. Velký význam přikládáme zahranič‑

ním výměnám, resp. výjezdům. Škola vysílá

své starší studenty na dlouhodobé individu‑

ální studijní pobyty na partnerské zahraniční

školy (USA, Anglie, Skotsko, SRN, Francie).

V češtině věnujeme velkou pozornost vlast‑

ní četbě studentů. Náš program „Četba – vlaj‑

ková loď češtiny na PORGu“ najdete na www.

porg.cz.

Přírodní vědy (biologie, chemie, fyzika) se

učí v primě v jediném předmětu, který je „pa‑

tentem“ PORGu – integrované přírodovědě.

Ve vyšších ročnících si v chemii a fyzice stu‑

dent volí, zda chce absolvovat základní dvou‑

letý, či speciální tříletý kurs.

Studium historie zahajují studenti v primě

předmětem, který rovněž vznikl na PORGu –

kořeny evropské kultury. Zahrnuje základy

antické, židovské a křesťanské kultury, po‑

drobnější seznámení s antickou mytologií

a Starým i Novým zákonem.

Zvýšenou pozornost věnujeme výuce tzv.

estetiky, což je hudební, výtvarná a dramatic‑

ká výchova, které jsou až do kvinty povinné,

přičemž od kvarty si studenti volí jedno ze za‑

měření a věnují se mu intenzivněji. Celý pro‑

gram estetiky je zakončen v sextě povinným

předmětem Dějiny umění.

V tělocviku je možno si od kvinty vybrat ně‑

kolika typů výběrového sportu: plavání, spor‑

tovní lezení, florbal/fotbal, kondiční aerobik,

volejbal/basketbal.

Skladba volitelných předmětů se obměňuje

zejména podle zájmu studentů.

Hodiny, v nichž učitelé stojí před katedrou

a „vykládají látku“, se snažíme omezovat; stu‑

denti často pracují samostatně nebo ve skupi‑

nách. Často výuku organizujeme tak, aby uči‑

tel vystupoval více v roli rádce a pomocníka.

Někdy část hodiny připravují studenti a pro‑

fesoři jen asistují. Snažíme se studenty učit

vést si účelně zápisky, vypracovávat výpisky

z literatury, psát a obhajovat seminární práce,

plánovat, provádět i vyhodnocovat nejrůzněj‑

ší experimenty.

Podrobné koncepce jednotlivých předmětů

najdete na webové stránce školy.

PORG – gymnázium a základní škola, o. p. s.

PORG Libeň

Lindnerova 3, Praha 8, 180 00

IČO: 25698117

telefon/fax: 284 841 031

e‑mail: pribik@porg.cz

web: www.porg.cz


P O R G V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 / 2 0 1 1 1 6

PeRsONáLNí sLOžeNí šKOLy

Ve šKOLNíM ROce 2010/2011

učiteLé a daLší PRacOVNíci šKOLy

Svou velikostí patří PORG Libeň mezi malé

školy – v uplynulém školním roce 2010/2011

zde (včetně vedení školy) působilo 18 inter‑

ních vyučujících, z toho 4 učitelé s částečným

úvazkem. Široká nabídka volitelných předmě‑

tů se odráží v počtu externích vyučujících.

PORGu se vzhledem k jeho postavení na scéně

českých středních škol daří získávat pro spo‑

lupráci kvalitní učitele.

vedení školy

Václav Klaus – ředitel PORGu

absolvent PřF UK,

obor matematika ‑zeměpis

daniel Přibík – ředitel PORGu Libeň

vyučující fyziky,

absolvent MFF UK, obor matematika ‑fyzika

Martin Valášek – zástupce ředitele

PORGu Libeň

vyučující češtiny,

absolvent FF UK, obor čeština ‑dějepis

andrea Výšková – zástupkyně ředitele

PORGu Libeň

vyučující francouzštiny,

absolventka FF UK, obor francouzština‑

‑rumunština

Petr albrecht – Senior Teacher

pedagogická supervize,

absolvent FF UK, obor čeština ‑dějepis

interní učitelé

Michal arnot

vyučující dějepisu a kořenů evropské kultury,

absolvent FF UK a PřF UK, obor dějepis‑

‑zeměpis

Zuzana bidláková

vyučující matematiky, fyziky a tělesné výchovy,

absolventka MFF UK, obor matematika‑

‑fyzika

Pavel böhm*

vyučující matematiky,

absolvent MFF UK, obor učitelství

matematiky a fyziky pro SŠ

jan bukovský

vyučující tělesné výchovy a zeměpisu,

absolvent FTVS UK, obor tělesná výchova‑

‑zeměpis

Petr Fantys

vyučující angličtiny,

absolvent FF UK, obor angličtina ‑čeština

Magdalena janichová

vyučující chemie a integrované přírodovědy,

absolventka VŠCHT Praha, obor technologie

organických výrob

jiří Profota

vyučující matematiky a zeměpisu,

absolvent PřF Ostrava, obor matematika ‑zeměpis

jitka Reischigová*

vyučující výtvarné výchovy,

absolventka PedF UK, obor čeština ‑výtvarná

výchova

aleš Roleček*

vyučující filozofie a dějin umění,

studující FF UK, obor dějiny umění

Petr Rufer

vyučující angličtiny,

absolvent FF UP Olomouc, obor angličtina ‑čeština

Mark simmons

vyučující angličtiny,

absolvent Southern Methodist University,

Dallas, Texas, USA, obor English, Science

jana šlajchrtová

vyučující němčiny,

absolventka PedF Ústí nad Labem, obor

němčina ‑čeština

Pavel tatíček

vyučující češtiny,

absolvent PedF UK, obor čeština ‑pedagogika


1 7 P O R G L i b E ň

david toegel

vyučující biologie,

absolvent PedF České Budějovice, obor

biologie ‑chemie

štěpán uhlíř*

vyučující hudební výchovy,

absolvent PedF UK, obor hudební výchova

* učitelé s částečným úvazkem

externí učitelé

Rocio Vila Falcon (španělština), jaroslav Fi‑

lip (informační technologie), Karel hanuš (bio‑

medicína), jakub jermář (fyzikální seminář),

Ondřej Kavalír (moderní francouzský román),

Zuzana Krausová (neurovědy), tomáš Krišto‑

fóry (společenské vědy), Martin Kříž (čínšti‑

na), christof Lange (němčina), hana Malaní‑

ková (dramatická výchova), david Nugent

(angličtina, Creative Writing in English), andrej

Ple cháček (matematický seminář), Lenka Po‑

spíšilová (hudební výchova), Lenka řezáčová

(biomedicína), Michaela stoilova (ruština),

Následující přehled uvádí stavy jednotlivých tříd k 1. 2. 2011:

Matěj strnad (filmový seminář), Magda špač‑

ková (latina), alena švejnohová (právo a stá‑

tověda), Romain Vallée (francouzština), da‑

vid Venclík (občanská nauka, česko ‑německé

vztahy v dějinách střední Evropy), Petr Zá‑

leský (tělesná výchova – sportovní lezení)

ostatní zaměstnanci školy

Pavel bočan (office manager), tomáš Líbal

(účetní), jitka huňková (knihovnice), Miro‑

slav bejček (školník), Ludmila Veselá (ve‑

doucí úklidu)

studeNti

Ve školním roce 2010/2011 u nás studovalo 191

studentů.

Škola měla po jedné třídě v každém ročníku,

maximální počet studentů ve třídě byl 24. Na jed‑

noho interního učitele tedy připadlo zhruba 10

studentů. Smlouva o studiu, kterou škola s rodi‑

či uzavírá vždy při přijetí studenta, neumožňuje

opakování ročníku – nesložená opravná zkouš‑

ka (reparát) znamená konec studia na PORGu.


P O R G V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 / 2 0 1 1 1 8

P R i M a

Ondřej Dušek

Eliška Hachová

Dominika Hermanová

Tomáš Hoffman

Martin Hrodek

Eliška Hulínská

Filip Chudoba

David Chytil

Petr Jakubčík

Cyril Janeček

Kateřina Kubicová

Patrik Kučera

Petra Nosková

Johana Růžičková

Vojtěch Staněk

Jakub Starosta

Jan Šilha

Klára Šimonová

Františka Tranová

Nora Třísková

Adam Tůma

Štěpán Vácha

Petr Valenta

Robin Zenker

Třídní učitel: Michal Arnot

VyUČUJÍCÍ:

čeština Martin Valášek

matematika Zuzana Bidláková

angličtina Petr Fantys

Petr Rufer

Mark Simmons

integrovaná přírodověda Zuzana Bidláková

Magdalena Janichová

David Toegel

kořeny evropské kultury Michal Arnot

informatika a výp. technika Jaroslav Filip

estetická výchova Lenka Pospíšilová

Jitka Reischigová

tělesná výchova Jan Bukovský


1 9 P O R G L i b E ň

seKuNda

Mikuláš Adam

Martin Bláha

Tomáš Černý

Jan Douša

Jonáš Fuksa

Daniel Hykl

Anastasiya Chepelova

Kateřina Jellušová

Martin Juříček

Jakub Kašpar

Mariana Kroupová

Patricie Mezníková

Petra Mikolášová

Matěj Mišoň

David Panýr

Eliška Rafajová

Alžběta Rychnovská

Jáchym Solecký

Barbora Srbová

Gabriela Šimůnková

Jaromír Šolc

Jan Tovaryš

Ondřej Voska

Hana Vrzáková

Třídní učitel: Jiří Profota

VyUČUJÍCÍ:

čeština Pavel Tatíček

matematika Jiří Profota

angličtina Petr Fantys

Petr Rufer

Mark Simmons

němčina Jana Šlajchrtová

francouzština Andrea Výšková

biologie David Toegel

fyzika Daniel Přibík

chemie Magdalena Janichová

dějepis Michal Arnot

zeměpis Jiří Profota

estetická výchova Lenka Pospíšilová

Jitka Reischigová

tělesná výchova Jan Bukovský


P O R G V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 / 2 0 1 1 2 0

teRcie

Jakub Durec

Tereza Edlová

Kristýna Faltýnová

Vojtěch Horák

Tereza Horáková

Eliška Chlebounová

Krištof Janeček

Jan Jílek

Vojtěch Klaus

Jáchym Knězů

Abraham Kopún

Jan Křivonoska

Ludmila Kulhavá

Alžběta Nevosadová

Martina Paukertová

Jana řežábková

Matěj Seidl

Barbora Smolíková

Lucie Stejskalová

Lucien Šíma

Natálie Tůmová

Jan Uhlíř

Petra Vávrová

Adéla Weislová

Třídní učitel: Pavel Tatíček

VyUČUJÍCÍ:

čeština Pavel Tatíček

matematika Jiří Profota

angličtina Petr Fantys

Petr Rufer

němčina Jana Šlajchrtová

francouzština Andrea Výšková

biologie David Toegel

fyzika Zuzana Bidláková

chemie Magdalena Janichová

dějepis Michal Arnot

zeměpis Jan Bukovský

občanská nauka David Venclík

estetická výchova Jitka Reischigová

Štěpán Uhlíř

tělesná výchova Jan Bukovský


2 1 P O R G L i b E ň

KVaRta

František Alferi

Miroslav Crha

Adéla Dittrichová

Josef Hanzlíček

Václav Hlásek

Veronika Holubová

Kristýna Hovořáková

Eliška Hutková

Eliška Jelínková

Tomáš Jareš

Petra Jirůtková

Petr Kaftan

Martina Kavanová

Jan Korb

Barbora Kubicová

Jiří Lhotka

Václav Maixner

Anna Mrzílková

Tereza Nekolová

Nikolas Petrov

Hana Radová

Barbora Šolcová

Jiří Vavruša

Antonín Vydra

Třídní učitelka: Andrea Výšková

VyUČUJÍCÍ:

čeština Pavel Tatíček

matematika Jiří Profota

angličtina Petr Fantys

Petr Rufer

němčina Jana Šlajchrtová

francouzština Andrea Výšková

latina Magda Podaná

biologie David Toegel

fyzika Zuzana Bidláková

chemie Magdalena Janichová

dějepis Michal Arnot

zeměpis Jan Bukovský

výtvarná výchova Jitka Reischigová

hudební výchova Štěpán Uhlíř

dramatická výchova Hana Malaníková

tělesná výchova Jan Bukovský


P O R G V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 / 2 0 1 1 2 2

KViNta

David Balcar

Barbora Beranová

Tereza Brousilová

Kryštof Březina

Tereza Burgetová

Rozálie Czesaná

Václav Dvořáček

Prokop Hartl

Jakub Holubkov

Agáta Horáčková

Barbora Hudcová

Jan Kadleček

Magdaléna Klímová

Božena Klodová

Ráchel Kopúnová

Miroslav Pátek

Jakub Podgorný

Matyáš Razím

Kateřina Schmalzová

Jakub Švejkovský

Terezie Vernerová

Anna Větrovcová

Markéta Vohníková

Martina Vyhnálková

Třídní učitel: Petr Fantys

VyUČUJÍCÍ:

čeština Pavel Tatíček

matematika Jiří Profota

angličtina Petr Fantys

Petr Rufer

Mark Simmons

němčina Jana Šlajchrtová

francouzština Andrea Výšková

latina Magda Špačková

biologie David Toegel

fyzika Daniel Přibík

chemie Magdalena Janichová

dějepis Michal Arnot

zeměpis Jiří Profota

výtvarná výchova Jitka Reischigová

hudební výchova Štěpán Uhlíř

dramatická výchova Hana Malaníková

tělesná výchova Jan Bukovský


2 3 P O R G L i b E ň

sexta

Stanislav Astapovič

Zikmund Bartoníček

Nela Černotová

Veronika Dvorská

Anna Edelmannová

Tomáš Fučík

Sergej Gumilevskiy

Alžběta Kovandová

Jan Kröbl

Anna ‑Marie Kroupová

Alžběta Labusová

František Michálek

Lucie Motyková

Martin Pišťák

Tomáš Polák

Veronika Skopalíková

Martin Sochor

Tomáš Staněk

Tereza Stopková

Vojtěch Škalák

Anna Věrtelářová

Theodora Voráčková

Natálie Vydrová

Kateřina Zemanová

Třídní učitelka: Magdalena Janichová

VyUČUJÍCÍ:

čeština Martin Valášek

matematika Jiří Profota

angličtina Petr Fantys

Petr Rufer

Mark Simmons

němčina Christof Lange

Jana Šlajchrtová

francouzština Romain Vallée

Andrea Výšková

biologie David Toegel

fyzika Pavel Böhm

chemie Magdalena Janichová

dějepis Michal Arnot

zeměpis Michal Arnot

tělesná výchova Zuzana Bidláková

Jan Bukovský

Petr Záleský

volitelné předměty viz učební plány


P O R G V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 / 2 0 1 1 2 4

sePtiMa

Nora Behová

Jan Bohuslav

David Čajčík

Pavel Fojtík

Jana Havláková

Anna Hermannová

Vendula Hlásková

Barbora Hyclová

Jitka Jirousková

Václav Klíma

Klára Křesťanová

Jakub Kurnas

Matěj Málek

Veronika Marková

Martin Mirbauer

Alžběta Mufová

Jiří Münich

Štěpánka Pabiánová

Vadim Petrov

David Roesel

Iveta Rottová

Marek Švagr

Zuzana Voráčková

Anita Zeidlerová

Třídní učitel: David Toegel

VyUČUJÍCÍ:

čeština Martin Valášek

matematika Pavel Böhm

angličtina Petr Fantys

Petr Rufer

Mark Simmons

němčina Christof Lange

Jana Šlajchrtová

francouzština Romain Vallée

Andrea Výšková

biologie David Toegel

fyzika Pavel Böhm

Daniel Přibík

chemie Magdalena Janichová

dějepis Michal Arnot

společenské vědy Aleš Roleček

tělesná výchova Zuzana Bidláková

Jan Bukovský

Petr Záleský

volitelné předměty viz učební plány


2 5 P O R G L i b E ň

OKtáVa

Metoděj Bohuněk

Andrea Čapková

František Fiala

Anna Fialová

Kryštof Hejný

Dominik Herman

Hana Holubkovová

Klára Hutková

Matěj Jungwirth

Jan Kaczor

Claire Klingenberg

Anna Krajčová

Noemi Krausová

František Křapka

Matouš Lorenc

Eliška Machátová

Monika Mazlová

Michal Novák

Dominik Obruča

Jáchym Srb

Jakub Švec

Ondřej Ticháček

Tereza Vyšínová

Třídní učitelka: Zuzana Bidláková

VyUČUJÍCÍ:

čeština Pavel Tatíček

matematika Zuzana Bidláková

angličtina Petr Fantys

David Nugent

Petr Rufer

Mark Simmons

němčina Christof Lange

Jana Šlajchrtová

francouzština Romain Vallée

Andrea Výšková

biologie David Toegel

fyzika Pavel Böhm

chemie Magdalena Janichová

dějepis Michal Arnot

společenské vědy Tomáš Krištofóry

Alena Švejnohová

tělesná výchova Zuzana Bidláková

Jan Bukovský

Petr Záleský

volitelné předměty viz učební plány


P O R G V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 / 2 0 1 1 2 6

studeNti OceNĚNí

PedaGOGicKOu RadOu

řáD BÍLÉHO SLONA

dominika hermanová (prima 2018)

za příkladný vztah ke škole, vynikající studijní

výsledky a výbornou reprezentaci školy (Jarní

Petrklíč)

Nikolas Petrov (kvarta 2015)

za vynikající studijní výsledky a výbornou re‑

prezentaci školy (1. místo v kraj. olymp. Fj)

štěpánka Pabiánová (septima 2012)

za vynikající studijní výsledky a výbornou re‑

prezentaci školy (3. místo v celostát. olymp. Fj)

jan bohuslav (septima 2012)

za výbornou reprezentaci školy (práce ve vě‑

deckém ústavu AV ČR)

POCHVALA řEDITELE ŠKOLy

eliška hulínská (prima 2018)

za vynikající studijní výsledky

Petr jakubčík (prima 2018)

za výbornou reprezentaci školy (matematická

olympiáda)

Robin Zenker (prima 2018)

za vynikající studijní výsledky

daniel hykl (sekunda 2017)

za výbornou reprezentaci školy (Jarní Petr‑

klíč, matem. olymp.)

Lucien šíma (tercie 2016)

za výbornou reprezentaci školy (fyzikální

a matem. olymp.)

Martina Paukertová (tercie 2016)

za příkladný vztah ke škole

eliška jelínková (kvarta 2015)

za příkladný vztah ke škole

1–2 Bílí sloni ze septimy: Štěpánka Pabiánová

a Honza Bohuslav 3 Podzimní švp v Krkonoších


2 7 P O R G L i b E ň

Rozálie czesaná (kvinta 2014)

za výbornou reprezentaci školy (francouzská

olympiáda)

Kryštof březina (kvinta 2014)

za výbornou reprezentaci školy (chemická

olympiáda)

jakub Kurnas (septima 2012)

za příkladný vztah ke škole (PORGazeen, ang‑

lická lit. soutěž)

anna Fialová (oktáva 2011)

za vynikající studijní výsledky

Kryštof hejný (oktáva 2011)

za příkladný vztah ke škole

PROSPěCHOVá STIPENDIA

Na základě vynikajících studijních výsledků

ve školním roce 2010/2011 obdrželi prospě‑

chová stipendia na následující školní rok tito

studenti: Petr Jakubčík, Filip Chudoba (prima

2018), Daniel Hykl (sekunda 2017), Tereza Ho‑

ráková, Jan Uhlíř (tercie 2016), Nikolas Pet‑

rov (kvarta 2015), Tereza Burgetová, Barbora

Hudcová, Božena Klodová (kvinta 2014)

NEJLEPŠÍ MATURANT 2009

Jakožto nejlepší maturant roku 2009 strávil

rok na Vídeňské univerzitě (obor Historie)

Jakub Vrba. Jakub byl již jedenáctým účastní‑

kem této PORGem organizované akce.

MEZINáRODNÍ PROGRAM

V dalším rozvoji pokračoval v uplynulém škol‑

ním roce mezinárodní program PORGu, a to

jednak tradičními krátkodobými výměnami do

Francie a Německa, ale především dlouhodo‑

bými pobyty, které trávily téměř dvě desítky

sextánů a septimánů na našich partnerských

středních školách (USA, Anglie, Skotsko, Ně‑

mecko, Francie).

1–2 Terciánky v laboratoři při dni otevřených dveří

3 V očekávání kvintánských klauzur


P O R G V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 / 2 0 1 1 2 8

VýuKa Ve šKOLNíM ROce

2010/2011

PředMĚt i ii iii iV V Vi Vii Viii

čeština 4 4 4 4 4 3 4 4

angličtina 5 4 4 3 3 3 3 3

němčina/francouzština 1 3 3 3 3 4 3

latina 2 2

dějepis 2 2 2 2 2 2 2

KeK, občanská výchova 4

společenské vědy 2 4

zeměpis 2 2 2 2 2

matematika 4 4 4 3 4 3 4 4

fyzika 2,67 2,67 2,67 2 2 2 2

chemie 2,67 2,67 2,67 2 2 2 2

biologie 2,67 2,67 2,67 2 2 2 2

integrovaná přírodověda 4

informatika a výp. tech. 1

estetická výchova 2 2 2 2 2 2

tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2

volitelné předměty 2 6 4 6

Tato tabulka zachycuje ministerstvem schválený učební plán (z roku 2000) – tedy jakési mi‑

nimální hodinové dotace pro jednotlivé předměty. Reálná situace je v řadě předmětů vyšší.

Současně je uveden i seznam volitelných předmětů, které byly v tomto školním roce otevřeny.

Volitelné předměty 2010/2011:

Biomedicína – hanuš, řezáčová

Česko ‑německé vztahy v dějinách střední Evro‑

py – Venclík

Čínština – Kříž

Dějiny komunismu – arnot

Filmový seminář – strnad

Fyzikální seminář – jermář

Jazz – uhlíř

Kreativní psaní v angličtině – Nugent

Matematický seminář – Plecháček

Moderní francouzský román – Kavalír

Německá konverzace – šlajchrtová

Neurovědy – Krausová

RHS, úvod do pomocných věd historických –

Roleček

Ruština – stoilova

Strategie FCE – Rufer

Strategie CAE – Rufer

Studijní kresba – Reischigová

Španělština pro super pokročilé – Falcon


2 9 P O R G L i b E ň

PřehLed PRŮbĚhu

šKOLNíhO ROKu 2010/2011

trimestry: 1. 9.–5. 12.

6. 12.–23. 3.

24. 3.–30. 6.

hodnocení: 3. 12.

23. 3.

30. 6.

švp:

2. 9.–5. 9. Běstvina, seznamovací

výjezd (prima, septima)

1. 10.–8. 10. projektová výuka

Krkonoše (švp)

16. 1–22. 1. lyžařský výcvik Horní

Mísečky (sekunda

a tercie)

20.–27. 6. letní sportovní akce

prázdniny:

podzimní 27.–31. 10.

zimní 23. 12.–2. 1.

pololetní 4. 2.

jarní 5. 2.–13. 2. (Praha 6–10)

velikonoční 21.–25. 4.

ředitelské volno 6. 5. + dle vyhlášky MŠMT

o přijímacích zkouškách

třídní schůzky:

9. 11. 17.30 (út), 15. 2. 17.30 (út), 3. 5. 17.30 (út)

dny otevřených dveří:

23. 11. (út), 11. 1. (út), 1. 2. (út), vždy od 17.00

uzávěrka přihlášek do primy: 6. 4. ve 12.00

přijímací řízení do primy: 27. a 28. 4.

písemná část maturitní zkoušky: 30. 5. – 7. 6.

ústní maturitní zkoušky: 23.–25. 5.

vodní slavnost: 29. 6. (st)

1–3 Momentky z vodní slavnosti, tentokrát

„kloboukové“


P O R G V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 / 2 0 1 1 3 0

šKOLNí a MiMOšKOLNí

aKtiVity

PORG si velice zakládá na příjemné atmosféře

a bohatém „společenském“ životě školy. Z nej‑

významnějších školních i mimoškolních akcí loň‑

ského roku uvádíme například:

Projektová škola v přírodě Týdenní ško‑

la v přírodě probíhá v tříletém cyklu: moře –

hory – klasika. Po „klasických“ Střelských

Hošticích a slunném ostrovu Rhodos jsme se

letos vypravili do našich nejvyšších hor – Kr‑

konoš. V přívětivém prostředí hotelu Ener‑

getik nad Pecí pod Sněžkou se věkově hete‑

rogenní skupiny studentů zaobíraly různými

typy projektů s jednotícím tématem „Hory“,

pracovaly na praktických úkolech souvisejí‑

cích s různorodou problematikou a připra‑

vovaly závěrečnou prezentaci. Tento způsob

školy v přírodě je tradiční – v minulých letech

byly tématem např. „Genius loci“, „Hranice“,

„Ostrov“, „Milénium“, „Antika“, „Moře“, „Ke

kořenům“, „Venkov“, „řecko“ a podobně.

Letní sportovní škola v přírodě Vždy

v posledním týdnu školního roku se studen‑

ti spolu s jednotlivými profesory vypraví na

týden za sportem do přírody. Letos se v cel‑

kem příznivém turistickém počasí chodilo po

Štiavnických vrších, Českém ráji, jižní Mo‑

ravě, Rychlebských a železných horách, část

studentů se na kole vydala objevovat krásy

melancholické Bretaně.

Němčináři v hamburku V letošním roce

se jazykové výměny v Hamburku zúčastnila

skupina studentů, netradičně složená ze zá‑

stupců tří tříd, sexty, kvinty a kvarty. Se svý‑

mi hamburskými partnery z gymnázia Imma‑

nuela Kanta se zúčastnili projektu týkajícího

se sociální pomoci. Také tento projekt byl

štědře podpořen finančním příspěvkem Fondu

česko ‑německé budoucnosti.

Naši studenti v Hamburku navštívili uby‑

tovnu a sociální zařízení s jídelnou pro ná‑

mořníky, kteří nemají rodinu, respektive jsou

již v důchodu. Dále se podívali v Lübecku do

historického středověkého špitálu, který slou‑

žil jako domov důchodců ještě před čtyřiceti

lety. Z hamburských památek viděli kostel sv.

Michala, muzeum vystěhovalců Ballinstadt, za‑

oceánskou loď San Diego, výstavu vláčků Mini‑

aturwunderland a krásnou hamburskou radni‑

ci. Naši partneři z Hamburku přijedou do Prahy

v září a budou zde naplňovat svůj sociální pro‑

gram, který povinně absolvují žáci desátých

tříd. Je to práce v domově důchodců, v dru‑

žinách škol s jazykovým vyučováním apod.

Francouzštináři v alsasku Po „bretaňské

přestávce“, gymnáziu ve Vannes, jsme opět

navázali na spolupráci s gymnáziem Roberta

Schumana v městečku Haguenau. Stejně jako

vloni jsme v rámci výměnného pobytu nejprve

přivítali francouzské studenty v Praze a potom

na týden vyrazili do Francie. Téma letošního

společného projektu byla dětská opera z Tere‑

zína Brundibár. Je tady samo sebou, že jsme

pro francouzské studenty připravili vedle

tradičního programu s procházkami Prahou

a prohlídkou muzeí také návštěvu divadelní‑

ho představení Dismanova souboru Brundibár

a návštěvu Terezína, kde jsme společně vzdali

poctu terezínským dětem za přítomnosti paní

Marty Kottové, která coby terezínské dítě ve

hře účinkovala… Během naší návštěvy Alsaska

jsme si prohlédli Štrasburk, zavítali jsme do Ev‑

ropského parlamentu, navštívili jsme muzeum

Unterlinden v městečku Colmar a nedaleký pa‑

mátník Schirmeck věnovaný alsasko ‑lotrinské

historii. V závěru pobytu jsme navázali na náš

projekt a společně jsme se zúčastnili recitálu

mezzosopranistky Lloicy Czackis, která zazpí‑

vala židovské písně z terezínského ghetta.

seznamovací výjezd Do obce Běstvina

pod železnými horami vyjeli začátkem škol‑

ního roku studenti septimy a primy, aby zde

společně strávili několik příjemných zářijo‑

vých dní. Septimáni každoročně připravují

pro své nové spolužáky bohatý celodenní pro‑

gram, zasvěcujíce je přitom do tajů a zákrut

porgovského vzdělávacího procesu. Primáni

1–6 Bretaní na kole na letní škole v přírodě


3 1 P O R G L i b E ň


P O R G V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 / 2 0 1 1 3 2


3 3 P O R G L i b E ň

mají tak usnadněný vstup do nového školní‑

ho prostředí a neostýchají se pak ani starších

spolužáků, ani sami sebe navzájem.

Návštěva bamberka Začátkem prosince

uspořádali prof. Šlajchrtová a Arnot tradiční

adventní exkurzi, tentokrát do Bamberka. Kvůli

sněhové kalamitě se výjezd uskutečnil až napo‑

druhé. Prohlídka sympatického bavorského měs‑

tečka s různými pamětihodnostmi byla zpes‑

třena návštěvou německých vánočních trhů.

National Literary award For young Wri‑

ters 2011 PORG uspořádal na jaře spolu s Li‑

dovými novinami a The Charnwood Company

již pátý ročník literární soutěže pro studenty

středních škol. Své povídky v angličtině na

téma We are made up of stories zaslaly stovky

studentů z celé republiky. V kategorii autorů do

patnácti let zvítězil kvartán Petr Kaftan.

Klauzurní zkoušky kvinty Na začátku

června se kvintáni rozloučili s dramatickou,

hudební a výtvarnou výchovou tradičními

klauzurními zkouškami. Letos se veřejné

vystoupení ve stylu happeningu uskutečnilo

v synagoze na Palmovce, protože společným

tématem klazur byla Libeň. Akce dostala ná‑

zev Vycucáno z Libně. Vůbec poprvé pracovali

studenti v malých tvůrčích skupinách, ve kte‑

rých se setkali výtvarníci, hudebníci i diva‑

delníci. Vzniklo tak několik kolektivních děl.

Z původně zamýšleného pikniku v parčíku

před synagogou nakonec kvůli nepřízni počasí

sešlo, a tak se hlavní program klauzur odehrál

uvnitř budovy, kterou diváci zaplnili do po‑

sledního místa. Program byl dlouhý a nadšení

a přízeň publika nekonečné. Také díky silné‑

mu geniu loci se letošním klauzurám podařilo

zanechat v divácích pěkný zážitek.

Pereme se s thálií Na konci listopadu se část

studentů kvinty (pod vedením prof. Malaníko‑

vé) zúčastnila 7. ročníku divadelní přehlídky vy‑

braných pražských gymnázií Pereme se s Thálií,

1–2 Podzimní švp v Krkonoších 3–6 Z letní švp

v Pařezské Lhotě

kterou pořádá Gymnázium Jaroslava Seiferta.

Studenti tu letos předvedli své umění divadelní

improvizace. Z ohlasů oficiálních i kuloárních

víme, že diváci i odborná porota byli nadšeni.

besedy Také letos uspořádal prof. Arnot

řadu besed a přednášek. Zahájili jsme před‑

náškou cestovatele Jan Martina Kozla, který

projel podstatnou část Afriky a Asie proslu‑

lým vozem značky Trabant. O současné situaci

v Afghánistánu a o českém podílu na aktivitách

spojenců pohovořil vedoucí českého provinční‑

ho rozvojového týmu v Lógaru Matyáš Zrno. Již

podruhé mezi nás zavítala zakladatelka české‑

ho hospicového hnutí a propagátorka paliativní

medicíny Marie Svatošová. Na promítání filmů

Nicolas Winton – Síla lidskosti a Všichni moji

blízcí jsme navázali besedou s „Wintonovým

dítětem“ Zuzanou Marešovou.

dějepisný projekt o normalizaci Studenti

kvinty pracovali na projektu Velké a malé pří‑

běhy moderních dějin, pořádaném Ústavem pro

studium totalitních režimů. Zatímco v předloň‑

ském a loňském roce se projekt týkal okolností

pražského jara 1968 či listopadových událostí

1989, letos byl zaměřen na období českosloven‑

ské normalizace. Studenti měli v rámci projek‑

tu za úkol udělat rozhovor s pamětníkem lis‑

topadových událostí, nejlépe s členem vlastní

rodiny. Historická fakta tzv. „velkých dějin“, na

jejichž pozadí se rodinné příběhy odehrávají,

tak pro studenty dostávají nový rozměr.

Média, film a neurovědy Vyučující semi‑

náře neurovědy a filmového semináře spo‑

jili síly v interdisciplinární dvouhodinovce

věnované moderním exaktním poznatkům

o lidském vnímání médií, reklamy a umění –

v pozitivním i negativním smyslu, tj. včetně

manipulace, brainwashingu atd.

seminář česko ‑německé vztahy V rámci

volitelného semináře Česko ‑německé vztahy

v dějinách střední Evropy navštívili studenti

Archiv bezpečnostních složek, kde vyslechli

přednášku o problémech interpretace doku‑

mentů Státní bezpečnosti. Ve škole diskuto‑

vali s Miroslavem Šeptákem z FF UK o vývoji


P O R G V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 / 2 0 1 1 3 4

zahraniční politiky ČSR vůči Rakousku a Ně‑

mecku v letech 1918–1938 a o vztazích ČS(S)R

a Rakouska v letech 1945–1989. Při procházce

Olšanskými hřbitovy pak hledali náhrobky vý‑

znamných českých i německých obyvatel Pra‑

hy 19. století a přednesli u nich pietní referáty.

školní časopisy Na gymnáziu se udržuje

mnoholetá tradice školních časopisů. Na kon‑

ci školního roku vyšlo již čtyřiapadesáté číslo

PORGazeenu (založen 1994, viz www.porg.cz/

porgazeen), elektronickou publicistiku pak za‑

stupovalo ECHO (http://echo.bonusweb.cz).

PORG tV I v letošním školním roce pokra‑

čoval úspěšný mediální projekt PORG TV, jejž

rozjeli Dominik Herman a Michal Novák za

pomoci několika spolužáků. Na internetové

stránce www.porg.tv lze zhlédnout desítky

kratších i dlouhých reportáží a videí popisu‑

jících školní i mimoškolní život.

collegium peripateticum Výpravy za pa‑

mětihodnostmi a návštěvy výstav organizoval

prof. Roleček. Letos se „peripatetičníci“ hned

dvakrát vypravili na výstavu Karla Škréty, a to

do Valdštejnské jízdárny a do Jízdárny Praž‑

ského hradu, v Domě U Kamenného zvonu

pak zhlédli výstavu Královský sňatek.

Galerie Gauč Ve sklepní Galerii U Čajovny

(GAUČ) se i letos odehrálo několik akcí. Výsta‑

va fotografií k dvaceti letům PORGu zahájila

novou sezonu, v zimě se návštěvníci mohli

seznámit s kresbami, poznámkami, deníky

a fotografiemi z cest prof. Bukovského po Indii

a v závěru roku představila galerie průřez „při‑

jímačkovou tvorbou“ oktavánek Anny Krajčové

a Elišky Machátové, které byly přijaty na AVU,

respektive na Fakultu architektury ČVUT.

biologické akce Studenti biologie pod ve‑

dením prof. Toegela podnikli řadu akcí ve ško‑

le i mimo školu. Sekundáni si v květno ‑červ‑

no vém projektu „Miminko“ vyzkoušeli pod

vedením Mgr. Málkové, co obnáší péče o no‑

vorozence. V rámci toho si udělali představu

o plánovaném rodičovství, fyziologii pohlavní

soustavy či porodu. Kvartáni navštívili v červ‑

nu Stromovku a určovali bezobratlé, stromy,

byliny a obratlovce. Kvintáni byli na exkurzi

v oddělení parazitologie Přírodovědecké fa‑

kulty UK. Během odborného výkladu RNDr.

Miroslava Hyliše se mohli seznámit s elekt‑

ronovým mikroskopem (zvětšení až šestse‑

ttisíckrát). Septimáni v rámci praktické části

středoškolského biologického minima určovali

ve Stromovce vše živé, co roste a hýbe se. Ok‑

táva byla účastna pitvy člověka v nemocnici

na Bulovce, s odborným patologickým výkla‑

dem MUDr. Tomáše Vojáčka.

akce integrované přírodovědy a chemie

Primáni byli na exkurzi v DDM Praha 5, kte‑

rý otvírá nejvíce kroužků z oblasti přírodních

věd, dále navštívili expozici minerálů a hornin

Geosvět v Londýnské ulici, využili opět naučné

stezky v blízkém parku Košinka a sehráli zde

přírodovědnou hru Co není v hlavě, dohoní

nohy, účastnili se projektu Kulaté v přírodě

a tradičního plakátového Podzimního projek‑

tu. Sekundáni již tradičně hledali odpovědi do

svého projektu Voda kolem nás ve vodárně

Podolí a v Ekotechnickém muzeu v Bubenči

a realizovali dobrovolný domácí fotoprojekt

Krystalizace cukru a další projekty. Terciáni

strávili krásný den v Českém krasu. Vydali se

do jedné z mála zbylých prosperujících skláren

Rückl v Nižboru a zastavili se v muzeu Keltů

v Nižborském zámečku. Kvartáni si mohli před‑

stavit, jak těžký býval „jeden den v životě kla‑

denského havíře“, při exkurzi v dole Mayrau,

doplněné procházkou po haldách po stopách

vzácných druhů rostlin a otisků pravěké fauny

a flory. Vítězkou celopražského (nejvyššího)

kola chemické olympiády kategorie D se sta‑

la Eliška Jelínková z kvarty, těsně následovaná

spolužačkou Veronikou Holubovou. Kvintán

Kryštof Březina se opět stal vítězem „své“ ka‑

tegorie C a byl čtvrtý v krajském kole v katego‑

rii B (určené pro sextány a septimány). Sexta,

septima a oktáva navštívily v rámci Dnů vědy

AV ČR sedm pracovišť, např. Ústav Jaroslava

Heyrovského, ÚOCHB, Fyzikální ústav, Krimi‑

nalistický ústav apod. Septimán Jan Bohuslav

pracuje v Ústavu Jaroslava Heyrovského v od‑

dělení přípravy grafenových nanovrstev, učí se

zde pracovat s moderními přístroji a účastnil


3 5 P O R G L i b E ň

se jako jediný středoškolák Studentské vědec‑

ké konference IJH AV. Septimáni navštívili pivo‑

varské muzeum a pivovar U Fleků.

Projekt Přírodovědná četba a jiné nauč‑

né zdroje I v dalším roce tohoto nového

projektu měli studenti každý trimestr přečíst

dle vlastního výběru jednu knihu a zhlédnout

dva pořady z oblasti přírodních věd a napsat

o nich krátkou zprávu s vlastním názorem.

V nižších ročnících se letos hodně četla oce‑

ňovaná kniha fyzikálních bajek Markéty Baň‑

kové Straka v říši entropie, velké oblibě se stá‑

le těší edice Děsivá věda. Nejčtenější knihou

starších studentů je publikace Paula Strather‑

na Mendělejevův sen. Z pořadů vítězí u všech

věkových kategorií PORT z ČT, jejž využíváme

i ve výuce. Studenti však poslouchají i Mete‑

or a rádi se dívají na lehce bulvární Jak se co

dělá na internetové televizi Stream. Jednou za

trimestr probíhá ve třídách „literární hodina“,

kde se čtou a sledují nejzajímavější ukázky.

Cílem je vytvořit seznam zajímavých a do‑

poručených knih a pořadů, které by doplnily

školní výuku a na které není ve škole čas.

ViP hry Poslední laboratorní hodiny před

Vánocemi proběhly první VIP hry (vánočně‑

‑integrovaně ‑přírodovědné), během nichž

soutěžily tři skupiny ze sekundy, tercie

a kvarty v dovednostech a znalostech potřeb‑

ným pro přírodovědce (přesné a rychlé odmě‑

řování vody, sestavování modelů sloučenin,

kvíz o přírodovědcích apod.).

Moderní hodina chemie Studenti VŠCHT

provedli v několika třídách pokusy s látkami,

které nejsou běžně dostupné (kapalný dusík,

suchý led…). Součástí hodiny, jež se setkala

s velkým ohlasem, byly i drobné soutěže, od‑

měněné nejen krásnou periodicku tabulkou,

ale i věcnými cenami. Studenti mohli vidět

a slyšet přeměny různých podob energií, po

čichu poznávali paliva a měli i příležitost sly‑

šet sílu výstřelu ze soubojové pistole.

1 2–3 Primáni v přírodovědné akci Laboratorní VIP

hry


P O R G V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 / 2 0 1 1 3 6

POt (Prevence osvěta teambuilding)

Po loňském kladném ohlasu proběhly i letos

v jednotlivých ročnících „výchovné“ přednášky

a programy. Prima: Povídání a aktivity s PhDr.

Valouchovou na téma Jak se správně učit a or‑

ganizovat si čas. Sekunda: Budování pozitivních

vztahů ve třídě a prevence šikany, interaktivní

2hodinový pořad Mgr. Ing. Marie Novákové, le‑

tos i pro učitele. Kvarta: Co získáte s občanským

průkazem – přednáška o právech a povinnos‑

tech občanů (Mgr. Alena Švejnohová). Na poví‑

dání navázal por. Jan Holub s programem Nedej

se. Kvinta: Dr. Helena Máslová poučila kvintá‑

ny a kvintánky v samostatné pánské a dámské

části přednášky, kterak bezpečně vstoupit do

sexuálního života, a seznámila je s antikon‑

cepcí a rizikovým sexuálním chováním. Or‑

ganizace Fokus pro nás uspořádala besedu

Blázníš? No a? o duševních nemocech, přízna‑

cích, pomoci a léčení. Nejzajímavější částí ce‑

lodopoledního programu bylo povídání s lidmi,

kteří sami mají s duševní nemocí zkušenost.

Zahajovací piknik Každý školní rok zaha‑

juje PORG Libeň vždy novou interpretací státní

hymny slavnostní piknik na zahradě školy, kte‑

rého se vedle studentů a učitelů účastní i řada

hostů, rodičů a příznivců školy. Vysokou úroveň

měly nejenom kulinářské speciality porgán‑

ských maminek, ale i fotografická soutěž PORG

Foto 2010, konaná tradičně v rámci pikniku.

Vodní slavnost Předposlední školní den se

v areálu vltavské loděnice v Praze ‑Troji konala

oblíbená Vodní slavnost, kterou rádi navště‑

vují jak současní, tak bývali studenti PORGu.

Terciáni a jejich rodiče, kteří tradičně toto

předprázdninové setkání organizačně zajiš‑

ťují, připravili i letos bohatý gastronomicko‑

‑sportovně ‑hudební program, v jehož rámci

vystoupily různé hudební a taneční skupiny

a byli oceněni nejlepší studenti.

Ples V březnu se konal v prostorách Auto‑

klubu maturitní ples. Tradičně zábavný kompo‑

novaný večer byl pro odcházející oktavány pří‑

1–3 Vánoční trhy a zpívání na schodech


3 7 P O R G L i b E ň

ležitostí k rozloučení se školou a k poděkování

profesorům a rodičům za dlouhé roky výchovně‑

‑vzdělávacího úsilí. Vedle tance a klábosení

bylo možné zhlédnout i dva maturitní filmy.

benefiční koncert V březnu uspořádal Stu‑

dijní fond Pavla Hlavinky v kostele sv. Šimona

a Judy benefiční koncert, který byl zároveň

vhodnou příležitostí pro setkání dárců fondu.

Přední čeští hudební interpreti Ivan ženatý

(housle), Miroslav Kejmar (trubka), Edita Ke‑

glarová (cembalo), Pavel Svoboda (varhany)

a soubor Barocco sempre giovanne zahráli

skladby G. F. Händela, A. Vivaldiho, J. S. Bacha,

N. Paganiniho, G. Gershwina a dalších.

školní knihovna V dobré tradici pokračo‑

vala školní knihovna, vedená prof. Huňkovou.

Tisíce knih ve dvou suterénních místnostech

jsou vítanou kulisou k soustředěnému studiu

i klidnému posezení.

školní čajovna V suterénních prostorách

školní čajovny se vloni realizovali především

studenti nižších ročníků. Čajovna byla oblíbe‑

ným útočištěm v době velké přestávky či poo‑

bědových přestávek.

činnost šachového klubu Společné druž‑

stvo studentů, učitelů a dalších pod vedením

pana řídícího se patnáctým rokem účastnilo

pod hlavičkou ŠK PORG oficiálních mistrov‑

ských soutěží Českého šachového svazu. Klub

čítá téměř čtyři desítky hráčů od mezinárod‑

ního velmistra Vlastimila Horta až po začá‑

tečníky z našich nejnižších tříd. Letos jsme

postavili již čtyři družstva, přičemž družstvo

„A“ i „B“ postoupilo do vyšších soutěží.

PORG closed Příležitostí i pro méně zdat‑

né šachisty byl červnový turnaj PORG Closed.

Prvenství si vybojoval člen A ‑týmu ŠK PORG

Vlastimil Hort.

Velká cena Libně Škola uspořádala již 14.

ročník celostátního šachového Open turnaje

pro mládež. Podruhé v historii turnaje (popr‑

vé v roce 2000 M. Výška) získal medaili náš

hráč – Daniel Rous, opora ŠK PORG „B“.

jarní petrklíč PORG pořádal spolu se ZŠ

Táborská, PedF UK a obcí Jesenice 24. ročník

hudební soutěže pro děti. Zlatou stuhu získala

v kategorii starší zpěváci primánka Dominika

Hermanová a v kategorii starší instrumenta‑

listé sekundán Daniel Hykl (klavír), kvartán

Petr Kaftan vyfagotoval stuhu stříbrnou a ka‑

pela Unplugged získala stuhu bronzovou.

Koncerty vážné hudby Kvartáni a kvintá‑

ni navštívili během roku čtyři koncerty v rám‑

ci projektu pro studenty Čtyři kroky do nového

světa, tentokrát nově pod křídly Symfonického

orchestru hlavního města Prahy FOK. V koste‑

le sv. Šimona a Judy vyslechli Mendelssohno‑

vu hudbu ke Snu noci svatojánské, Griegova

Peer Gynta, hudbu Richarda Wagnera z opery

Tristan a Isolda a Smetanovo zhudebnění „hu‑

sitského mýtu“ v symfonických básních Tábor

a Blaník. To vše v podání vynikajících mladých

hráčů pod taktovkou dirigenta a skladatele

Marka Ivanoviče.

Mikuláš na PORGu Mikuláš, čerti a an‑

dělé korzovali školními chodbami začátkem

prosince. Septimáni, zakuklení k nepoznání,

budili respekt zvláště v nižších ročnících.

adventní věnce V sobotu před první ad‑

ventní nedělí proběhlo ve výtvarně oblíbené

vití a zdobení adventních věnců pod vedením

prof. Reischigové.

Zpívání na schodech Poslední den před vá‑

nočními prázdninami shromáždí se na školních

schodech mezi přízemím a prvním patrem celá

škola, aby vyslechla několik vánočních koled,

které nacvičuje prof. Uhlíř a prof. Pospíšilová

s vybranými zpěváky a hudebníky ze všech tříd.

PORG Foto 2010 Fotografická soutěž pro

studenty má již více než jedenáctiletou tradi‑

ci. Koná se vždy na samém začátku školního

roku, na zahajovacím pikniku. Letos si palmu

vítězství odnesla primánka Eliška Hulínská.

jazzklub Legendární kurz určený hudební‑

kům všech konfesí a úrovní. Schází se ve středu

odpoledne a vede ho postjazzový kytarista prof.


P O R G V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 / 2 0 1 1 3 8


3 9 P O R G L i b E ň

Uhlíř. Někteří studenti se po jeho absolvování

rozhodli pro profesionální dráhu hudebníka

(Adam Koller, Petr Kalfus, Ondřej Zátka), ně‑

kteří i pro dráhu nehudebníka. Jste stále zváni!

divadelní večery Klub mladého diváka ve‑

dený prof. Tatíčkem zprostředkovává studen‑

tům to nejlepší, co nabízí pražská divadelní

scéna. Mezi mladšími dětmi měla letos nej‑

větší úspěch inscenace Souborné dílo Willi‑

ama Shakespeara ve 120 minutách v Divadle

v Dlouhé, starší studenti ocenili divadelní

kritikou velmi chválené Naše furianty, opět

v Divadle v Dlouhé. Zdá se, že právě tato scé‑

na je i díky zkušenosti z minulých let zárukou

kvalitní zábavy (z kladných ohlasů uplynulých

let jmenujme například adaptace knih Terryho

Pratchetta Soudné sestry a Maškaráda anebo

tradiční vánoční hru Jak jsem se ztratil podle

Ludvíka Aškenazyho).

divadlo primy Na konci školního roku pri‑

máni pod vedením prof. Valáška secvičili a se‑

hráli tradiční předprázdninové divadlo. Ten‑

tokrát se jednalo o adaptaci komiksu Rychlé

šípy. Diváci s napětím sledovali několik příhod

této neohrožené pětice – jak se seznámili, jak

organizovali běžecké závody, jak odolali ná‑

strahám Bratrstva kočičí pracky, kterak se

vydali na výpravu apod.

aerobik Každé pondělí se setkávaly zaměst‑

nankyně, manželky zaměstnanců, porgovské

maminky (současné i budoucí) k pravidelnému

kondičnímu cvičení v útulné zrcadlové školní

tělocvičně. I nadále budou pokračovat pod ve‑

dením Zuzky Bidlákové a přijímají nové členky.

Po vlastních po vlasti Každý měsíc orga‑

nizoval zeměpisář a tělocvikář prof. Bukovský

sobotní výpravu po blízkých či vzdálenějších

koutech naší vlasti, vždy však v dojezdové

vzdálenosti hromadnou dopravou z Prahy.

Účastníci, kteří měli díky podpoře spřátelené

jazykové školy James Cook Languages dopravu

1–3 Oslava dvaceti let PORGu 4 Z podzimní švp

v Krkonoších 5–6 Jarní soustředění cykloPORGu

v Dolomitech

zdarma, byli mnohdy překvapeni, kolik krás‑

ných míst v tuzemsku ještě čekalo (a čeká) na

objevení. V novém školním roce můžete být

mezi nimi i vy!

cykloPORG Cyklistika je jednou z hlav‑

ních sportovně ‑utužovacích aktivit pro část

PORGu. Na závodech či na vyjížďkách se

v nových zeleno ‑modro ‑bílých porgovských

dresech proháněli po tuzemských i zahranič‑

ních asfaltkách pan řídící, češtinář, několik

absolventů a porgovských tatínků. Ani letos

nevynechali klasické roadové závody Král

Krkonoš (220 km), Arber ‑Radmarathon v Re‑

gensburgu (178 km) a Author Král Šumavy

2011 Road (162 km). Slušivé dresy, které jsou

jedním z klíčů k cykloúspěchům, lze zakoupit

ve škole.

Okolo Pece CykloPORG ve spolupráci

s městem Pec pod Sněžkou a Happy Hill So‑

chor uspořádal na konci září již pátý ročník

„závěrečné vyjížďky roku 2010“ v nádherné

přírodě východních Krkonoš. Akce je pořá‑

dána pro závodivé i rekreační cyklisty. Účast

byla i v tomto roce hojná – přes sedm desítek

cyklistů si závod velmi užilo.

runPORG Závěrem školního roku založi‑

li prof. Arnot a Bukovský běžecký klub run‑

PORG. Během letní školy v přírodě se prof.

Arnot s několika studenty zúčastnil prvního

společného závodu – na 10 km ve Slatiňanech

u Chrudimi.

Lyžařský výcvik V polovině ledna se stu‑

denti sekundy a tercie zúčastnili pravidelné‑

ho lyžařského kurzu na Horních Mísečkách.

Výcvik probíhal na sjezdových i běžeckých

lyžích, ubytování a stravování v oblíbeném

penzionu Horské Zátiší bylo tradičně vlídné

a milé. Výcvik byl zakončen závody ve slalo‑

mu a v běhu na pět kilometrů.

PORG cup Studenti PORGu se v červnu

opět utkali s reprezentací malešického EKO

Gymnázia.

Ačkoli si soupeř vybral dvě nové soutěž‑

ní disciplíny (basketbal a atletický čtyřboj),


P O R G V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 / 2 0 1 1 4 0

PORG opět celkově zvítězil. Vyhráli jsme flor‑

bal, šachy, atletiku a kopanou. Poraženi jsme

byli pouze v basketbalu!

PORG tV cup Prof. Bukovský ve spoluprá‑

ci se studenty kvinty uspořádal čtvrtý ročník

mezitřídního fotbalového turnaje PORG TV

Cup. Vítězem se stal tým sexty. Velkým pře‑

kvapením a příslibem do budoucna je tým

primy, který obsadil třetí místo!

Florbalové turnaj V letošním roce se „naši

chlapci“ zúčastnili tří turnajů – na Novém

PORGu, na Open Gate a v Neratovicích. Všude

obsadili nepopulární čtvrté místo. Věřme, že

se jim v novém roce povede lépe…

Orientační běh Studenti libeňského PORGu

obhájili vítězství v pražském přeboru škol

a postoupili do celorepublikového finále, jež

se konalo na Vsetínsku. Zde jsme za deštivého

počasí a v náročném kopcovitém terénu obsa‑

dili osmé místo z patnácti účastníků.

sportovní den Předposlední den školního

roku se uskutečnilo sportovní dopoledne. Nižší

gymnázium bojovalo ve třech soutěžích: v soft‑

balovém turnaji zvítězila kvarta (počtvrté za

sebou, a tak putovní pohár zůstává již navždy

v jejích rukou), ve štafetě na 10 × 125 metrů

získala palmu vítězství rovněž kvarta, přeta‑

hování lanem vyhrála tercie. Studenti vyššího

gymnázia sehráli ve Stromovce turnaj ve fris‑

bee. Po urputných bojích zvítězil tým sexty.

Profesoři vs. studenti Utkání ve fotbale,

konané předposlední den školy, přineslo v tra‑

dičně horkém červnovém popoledni mnoho

pohledných akcí a jasné vítězství profesorů

v poměru 4:1.

„žito“ aneb trocha bulváru I letos po‑

kračoval sborovnový babyboom: v lednu se

narodili Prokop a Rozálie Valáškovi.

1 Adventní exkurze do Bamberku 2 Společné

pozápasové foto týmu studentů a profesorů

3 Prokop a Rozálie Valáškovi


4 1 P O R G L i b E ň

PřehLed suPLOVaNých

a OdPadLých hOdiN

celkem vyučovacích hodin za rok 10 895

z toho odučeno podle rozvrhových úvazků 10 485

počet suplovaných hodin 229

počet odpadlých hodin 181

Významným aspektem kvalitní výuky je nízký

počet suplovaných nebo odpadlých hodin. Dle

rozvrhových úvazků bylo odučeno 96 % všech

hodin, což je stejný výsledek jako vloni.

PřijíMací ZKOušKy dO PRiMy

K přijímacím zkouškám do primy se ve škol‑

ním roce 2010/2011 přihlásilo 173 uchazečů

(v roce 2009/2010 124; 2008/09 140; 07/08 163;

06/07 – 136; 05/06 – 118; 04/05 – 123; 03/04 –

131; 02/03 – 149; 01/02 – 116; 00/01 – 119;

99/00 – 136; 98/99 – 92; 97/98 – 55; 96/97 – 66;

95/96 – 63). Při přijímaných 24 studentech to

představuje více než sedminásobný přebytek

zájemců.

Velký význam přikládáme tomu, aby ještě

před přijímací zkouškou mohli potenciální bu‑

doucí studenti a především jejich rodiče zís‑

kat maximum informací o naší škole, a mohli

se tak odpovědně rozhodovat o osudu svého

dítěte na dlouhé období osmi let. Při dnech

otevřených dveří se snažíme o maximální

otevřenost, rodiče i jejich děti mají možnost

hovořit se současnými studenty i učiteli. Ka‑

ždoročně využije několik rodičů nabízenou

možnost přijít se podívat do školy i v době

řádného vyučování a strávit několik hodin

přímo v některé třídě.

1 Mumraj v den přijímacích zkoušek

2–3 Předávání maturitních vysvědčení


P O R G V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 / 2 0 1 1 4 2

MATURITNÍ ZKOUŠKy

Maturitní zkoušky letos sestávaly jednak z čás‑

ti organizované státem (tzv. „státní maturita“

neboli společná část), jednak z části organizo‑

vané školou (tzv. profilová část). „Státní matu‑

rita“ navíc ve většině předmětů nabízela vyšší

a základní úroveň obtížnosti.

Maturitních zkoušek se v průběhu května

a začátku června zúčastnilo 22 studentů oktávy.

V povinné části státní maturity skládali

všichni studenti zkoušku a) z českého jazy‑

ka, b) z cizího jazyka, nebo z matematiky. Ze

44 zkoušek obdrželi studenti 42 jedniček a 2

dvojky, přičemž 80 % zkoušek bylo na vyšší

čj

aj

nj

fj

Metoděj bohuněk 3 3 1

andrea čapková 2 1 1 2* 1*

František Fiala 3 1 1 3*

anna Fialová 2 1 1* 1 1*

Kryštof hejný 2 1 1

dominik herman 2 2* 2 3

hana holubkovová 1 2 1

Klára hutková 1 1 1 1* 1*

Matěj jungwirth 1 1 1 1*

jan Kaczor 1 1 1

claire Klingenberg 3 1 1

anna Krajčová 2 2 1

Noemi Krausová 2 1 1

Matouš Lorenc 3 2 3 2*

eliška Machátová 2 1 1* 2

Monika Mazlová 3 1 1

Michal Novák 3 3* 3 3

dominik Obruča 2 3 1

jáchym srb 2 1 1

jakub švec 1 1* 1 1

Ondřej ticháček 2 1 1 1*

tereza Vyšínová 2 2 1

legenda:

čj – čeština

aj – angličtina

nj – němčina

fj – francouzština

dě – dějepis

zsv – základy společenských věd

úrovni obtížnosti a 20 % na nižší. s celkovým

průměrem 1,045 se tak oktaváni stali nej‑

lepšími maturanty v celé české republice.

Ve školní (profilové) části maturity skládali

všichni studenti zkoušku a) z českého jazyka,

b) z cizího jazyka, nebo z matematiky, c) z jed‑

noho dalšího zvoleného předmětu z nabídky

ředitele školy, d) dobrovolně z 0–2 předmětů

z nabídky ředitele školy. celkový průměr ze

všech zkoušek školní části maturity byl 1,6.

Souborné výsledky školní (profilové) části

maturity dokumentuje připojený přehled:


zsv

ma

ma – matematika

fy – fyzika

bi – biologie

che – chemie

děum – dějiny umění

* – známky označené hvězdičkou jsou z nepovinné části, studenti si je vybrali „navíc“

fy

bi

che

děum


4 3 P O R G L i b E ň

uPLatNĚNí absOLVeNtŮ

Na VysOKých šKOLách

Ve školním roce 2010/2011 se o přijetí na vy‑

soké školy ucházeli v pořadí již osmnáctí ma‑

turanti PORGu.

Následující přehled uvádí školy, na které byli ab‑

solventi přijati. Tučně vytištěné školy budou dle

dostupných informací studovat:

Metoděj Bohuněk Právnická fakulta uK;

FSV UK, obor sociologie a soc. politika

Andrea Čapková Fakulta chemické tech‑

nologie Všcht, obor syntéza a výroba

léčiv; FF uK, obor francouzská filolo‑

gie; Royal Holloway University of London,

obor mezinárodní vztahy a francouzština;

Kingston University London, obor meziná‑

rodní vztahy a francouzština; FFUK, obor

anglistika ‑amerikanistika; VŠCHT FPBT,

obor biotechnologie léčiv

František Fiala Právnická fakulta uK; Náro‑

dohospodářská fakulta Vše; IES FSV UK

Anna Fialová 3. lékařská fakulta uK; 1. LF UK;

Fakulta stavební ČVUT

Kryštof Hejný Fakulta restaurování uni‑

verzity Pardubice, obor restaurová‑

ní kamene; FF MU, obory dějiny umění

a estetika; Fakulta chemické technologie

VŠCHT, obor technologie konzervování a re‑

staurování; FF UK, obor dějiny umění

Dominik Herman MFF uK, obor finanční

ma tematika; ies FsV uK, obor ekono‑

mie; Národohospodářská fakulta VŠE; Fa‑

kulta informačních technologií ČVUT

iNFORMace

O Výši šKOLNéhO

Ve školním roce 2010/2011 bylo roční škol‑

né 37 200 Kč pro studenty kvarty až oktávy

a 41 500 Kč pro studenty primy až tercie. Škol‑

né se platilo ve dvou stejných splátkách. Pro

sourozence studující současně na PORGu bylo

školné 90 % běžného školného. Pro studenty

Hana Holubkovová Právnická fakulta uK;

FsV uK, obor mezinárodní teritoriální

studia; FSS MU, obory bezpečnostní stu‑

dia, politologie, mezinárodní vztahy; FF UK,

obor hebraistika; FSV UK, obor soudobé

dějiny

Klára Hutková university of edinburgh,

obor ancient history

Jan Kaczor Právnická fakulta uK

Claire Klingenberg Právnická fakulta uK

Anna Krajčová aVu, obor kresba, grafika

Noemi Krausová FsV uK, obor mezinárodní

teritoriální studia; HTF UK, obor judaisti‑

ka‑religionistika; FHS UK

František Křapka Fakulta stavební čVut,

obor architektura a stavitelství

Matouš Lorenc Fakulta biomedicínského

inženýrství čVut, obor biomedicínský

technik; Fakulta strojní ČVUT

Eliška Machátová Fakulta architektury

čVut, obor architektura a urbanismus

Monika Mazlová FF uK, obor historie;

daMu, obor produkce

Michal Novák Fakulta stavební čVut, obor

architektura a stavitelství; Národohos‑

podářská fakulta VŠE, obor ekonomie

Dominik Obruča FF uK, obor sociologie;

FHS UK

Jáchym Srb Právnická fakulta uK; FsV uK,

obor mezinárodní teritoriální studia

Jakub Švec 3. lékařská fakulta uK; 1. LF UK;

2. LF UK

Ondřej Ticháček Fakulta jaderná a fyzikál‑

ně inženýrská čVut

Tereza Vyšínová Farmaceutická fakulta uK

na dlouhodobém studijním pobytu na našich

partnerských školách v zahraničí bylo školné

80 % běžného školného.

Studenti z rodin, jejichž finanční situace

neumožňuje hradit školné v plné výši, se mo‑

hou ucházet o stipendium ze Studijního fondu

Pavla Hlavinky.


P O R G V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 / 2 0 1 1 4 4

sPONZORsKé

a FuNdRaisiNGOVé aKtiVity

PODěKOVáNÍ SPONZORůM

Škola upřímně děkuje všem osobám a organi‑

zacím, které ve školním roce 2010/2011 pod‑

pořily činnost PORGu Libeň. Většina z nich to

učinila prostřednictvím Studijního fondu Pav‑

la Hlavinky. Zde uvádíme dárce, kteří přispěli

přímo na školní účet.

Finanční dary:

jiří herman 2018

andrea a Romuald Kopúnovi 2014, 2016

aleš březina 2002, 2006

a plus, s. r. o., p. teplý 2008

jiří Nekovář 2011

Radka a Ladislav čapkovi 2011

Věcné dary a jiná altruistická pomoc:

eduard harant, compress Gmbh zpro‑

středkování bezplatného studia na rakouských

vysokých školách pro nejlepšího studenta ma‑

turitního ročníku

Pavel Foubík (NP 2021, 2023) kolekce obleče‑

ní pro studenty a profesory obou PORGů

hana a Petr řehákovi, bohemia Paper, s.

r. o. (2006) výroba diplomů, pozvánek, vizitek

jitka Vlašánková (2011) organizace a zajištění

benefičního koncertu studijního fondu

česko ‑německý fond budoucnosti význam‑

ný finanční příspěvek na projektovou výměnu

studentů PORGu a Gymnázia I. Kanta v Ham‑

burku

rodiče tercie 2016 organizace Vodní slavnosti

Milan Paukert (2016) pomoc při zajištění zá‑

vodů v orientačním běhu

Ondřej Kuchař, james cook Languages po‑

moc při organizaci výprav Po vlastních po vlasti

Milan cabrnoch (finanční) podpora studen‑

tů francouzštiny při jejich cestě do Evropského

parlamentu

jiřina hermanová (2018) příspěvek na vstup‑

né na divadelní představení

1–3 Kvintánské klauzury


4 5 P O R G L i b E ň

číslo účtu: 209894172/0300

www.porg.cz/liben/studijni.html

V srpnu roku 2006 byl několika rodiči tehdejší

tercie, ředitelem PORGu a rodiči tragicky ze‑

snulého studenta založen Studijní fond Pavla

Hlavinky. Hlavním smyslem fondu je umožnit

studium na PORGu i dětem z finančně hůře situ‑

ovaných rodin a podpora gymnázia v Libni jako

takového. Fond působí v rámci školy, ovšem má

vlastní autonomii. Výše zmíněný cíl Studijního

fondu vytyčil před výborem fondu dva úkoly:

zaprvé shromáždit dostatečný počet finanč‑

ních prostředků pro udělování stipendií, za‑

druhé stipendia udělit těm pravým uchazečům.

Můžeme s radostí konstatovat, že i v uply‑

nulém školním roce 2010/11 se oba úkoly spl‑

nit podařilo. Přijali jsme finanční dary od třia‑

osmdesáti dárců, mezi nimiž najdeme většinu

zaměstnanců školy, rodiče současných i býva‑

lých studentů i naše absolventy.

Úspěšně proběhlo i rozdělení části vybra‑

ných prostředků. Na klasické fotografii no‑

vých primánků na schodech do zahrady je

jedno i tak trochu Vaše dítě, které bude na

PORGu studovat jen díky existenci Studijní‑

ho fondu Pavla Hlavinky, a tedy i díky Vaší

podpoře. Dále byli podpořeni studenti, jejichž

rodiče se především vinou hospodářské krize

ocitli v nenadálé finanční tísni.

Společenským závěrem pátého roku existen‑

ce fondu byl březnový benefiční koncert v kos‑

tele sv. Šimona a Judy, který navštívila většina

donátorů fondu. Přední čeští hudební interpreti

Ivan ženatý (housle), Miroslav Kejmar (trubka),

Edita Keglarová (cembalo), Pavel Svoboda (var‑

hany) a soubor Barocco sempre giovanne zahrá‑

li skladby G. F. Händela, A. Vivaldiho, J. S. Bacha,

N. Paganiniho, G. Gershwina a dalších.

1 Benefiční koncert Studijního fondu

Pavla Hlavinky 2 Pan prezident a pan školník

3 Šéfredaktor PORGazeenu na vodní slavnosti


P O R G V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 / 2 0 1 1 4 6


4 7 P O R G L i b E ň

PřehLed PříjMŮ a VýdajŮ FONdu

Za šKOLNí ROK 2010/11

Výdaje:

poř. č. účel výdaje ve výši datum

1. jednorázové účelové stipendium 1500 14. 9. 2010

2. jednorázové účelové stipendium 1000 14. 9. 2010

3. jednorázové sociální stipendium (50 % ročního školného šk. r. 2011–13) 39 400 2. 6. 2011

4. měřicí systém Vernier, rozvoj knihovny, vybavení primy, zázemí pro učitele 300 000 2. 6. 2011

celková výše výdajů: 341 900 Kč

Příjmy:

celková výše příjmů: 956 471 Kč

POdĚKOVáNí dáRcŮM

Škola a Studijní fond Pavla Hlavinky upřímně děkují všem dárcům v uplynulém školním roce. Jsou to:

Dárci 20 000 a více Kč

Nadační fond Zlatá Praha, p. dostál

MaFRa, a. s., p. breitenfelner

výtěžek z benefičního koncertu

Metrostav, a. s., p. bělohlav

Vladimír schmalz 2014

Regata čechy, a. s., p. Viktor šedivý

csc consulting, s. r. o., hanzlíčkovi 2015

stanislava a Pavel hlavinkovi 2010

Dárci do 20 000

cP Partners, s. r. o., claire a Petr

Zenkerovi 2018

Pavel Fojtík 2012

jana a tomáš Klímovi 2008, 2012, 2014

Zuzana a ivo čajčíkovi 2012

jiří Pabián 2012

jaroslav Filip sborovna

Livia Klausová

Martin Kaftan 2015

Milan Fiala 2002, 2007 a 2011

cK Pepa, s. r. o (M. a Z. edelmannovi) 2013

1–4 Primánské divadlo aneb ze života Rychlých

šípů 5–6 Slavnostní předání cen výhercům literární

soutěže National Literary Award For young

Writers 2011

Martin hrodek 2018

stanislav staněk 2018

Václav Klaus sborovna

italinox, s. r. o., p. slezák 2006

josef hycl 2012

tomáš Kučera 2018

ivan ženatý

josef Krečmer – barocco sempre giovane

jiří Krátký ŠK PORG

Pavel bočan sborovna

Klára Kohoutová 2015

jiřina hermanová 2018

Pavlína Vimrová a Karel doktor 1994

Martin bláha 2017

Magda a Michal špačkovi sborovna,

ŠK PORG

Lucie a Petr albrechtovi sborovna

elena a josef šilhovi 2018

Robert Krajča 2005, 2011

everesta, s. r. o.

Gabriela a tomáš hyklovi 2017

Magdalena janichová sborovna

jitka Reischigová sborovna


P O R G V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 / 2 0 1 1 4 8

Pavel Křivonoska 2016

Kamila a Ladislav Kröblovi 2013

eliška hulínská 2018

jana a Viktor šlajchrtovi sborovna

Martin Valášek sborovna

Zuzana bidláková sborovna

hana a daniel Přibíkovi sborovna

andrea Výšková sborovna

GesP, s. r. o.; p. Voráček 2013

Michal uhlíř 2016

taťána Panýrová 2017

Lubomír durec 2016

hana Mufová 2012

Mario Nosek 2018

Pavel böhm sborovna

Robert starosta 2018

Martin chytil 2018

Lenka Mazlová 2011, 2015

eva a Michal horákovi 2016

Kateřina a jiří šímovi 2016

Milada seidlová 2016

Pavel řežábek 2016

Mario Nosek 2018

ČLENOVÉ VýBORU STUDIJNÍHO FONDU

VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/11

Milan Fiala (2002, 2007 a 2011)

stanislava hlavinková (2010)

Václav Klaus (ředitel PORGu)

S LOVO čLeNa VýbORu

PaNa MiLaNa FiaLy

Na ZáVĚR ROKu

Milí přátelé,

našemu studijnímu fondu je již 5 let. I tak malé

výročí nám umožňuje provést malé bilancová‑

ní a zároveň i vzpomenout na naše začátky.

Když jsme bez nejmenších zkušeností začí‑

nali, dostalo se nám morální podpory od něko‑

lika lidí, jichž jsme si velmi vážili. Někteří již

nejsou mezi námi. Například Josef Suk, který

nás bohužel letos navždy opustil, aktivně pod‑

poroval myšlenku studijního fondu a pravidel‑

ně se zúčastňoval našich benefičních koncertů.

I mnozí další umělci přijali na benefiční kon‑

cert pozvání. Přispěli tak k naplňování myšle‑

nek fondu, a to i finančními dary.

hana a jaromír černých 2010

jitka a Karel Kašparovi 2017

Olga ambruzová

Kateřina Věrtelářová 2013

Zuzana Kaczorová 2011

dušan jílek 2016

Michal arnot sborovna

hana hlavinková 2010

alena a Petr honců 2009

ivana a tomáš Fuksovi 2017

josef Lukášek

jana Vogelová 1997

irena Motyková 2013

Miroslav juříček 2017

sunee Kertbundit 2017

jana hanáčková 2015

anežka Fialová 2007

elena a josef šilhovi 2018

Petr Rufer sborovna

tereza šmejkalová (botlíková) 2004

PORG Alumni

(1998 = maturitní ročník 1998 atd.)

Petr Kolínský (absolvent 1997)

Martin Valášek (zást. ředitele PORGu Libeň)

jitka Vlašánková (2011)

Nyní je fond díky práci mnoha lidí a pří‑

spěvkům mnoha dárců funkčním nástrojem

pro podporu vzdělávání na PORGu a je třeba

jej udržet. Je žádoucí, aby tato činnost ne‑

sklouzla k rutině. Někteří lidé jsou toho názo‑

ru, že pro propagaci fondu se již udělalo dost

a dál to půjde samo. Není tomu tak. Mnoho

studentů, kteří byli na škole v době zakládání

fondu, už odmaturovalo, a tak musíme novým

porgánům a jejich rodičům stále znovu a zno‑

vu vysvětlovat činnost a myšlenku fondu.

Mnoho lidí si myslí, že je to aktivita, která se

jich netýká, že jejich situaci a jistoty nemůže

nic ohrozit. S těmito názory se neztotožňu‑

jeme. Během existence fondu již došlo k ne‑

čekaným situacím, které fond pomohl řešit.

Chceme pomoci studentům, kteří chtějí ně‑

čeho dosáhnout. Chceme se dívat do budouc‑


4 9 P O R G L i b E ň

nosti s výhledem na vzdělanou společnost

a udělat pro to maximum. Cesta ke vzdělané

společnosti vede i skrze podporu těm, kteří

si některé vzdělanostní standardy nemohou

finančně dovolit. Cesta ke vzdělání však vede

i skrze spolupráci s těmi, kteří chtějí méně

finančně zajištěné studenty podpořit. Velmi

oceníme i jakýkoliv aktivní postoj ze strany

těch, kterým fond pomohl.

Snažíme se dělat i drobné „reklamní“ akti‑

vity: vydáváme pamětní samolepky ke konání

vodních slavností a ve spolupráci s tercií je

na slavnosti prodáváme. Výtěžkem bylo vždy

několik tisíc korun na účet fondu a další rozší‑

ření jeho povědomí. Rádi bychom dělali i jiné

drobné aktivity, aby fond prosperoval. Bude‑

me se o to stále snažit.

Věřím, že všichni cítíme, že solidarita a ak‑

tivní dobročinnost patří ke vzdělané a kultur‑

ní společnosti. A je určitě dobré to ukazovat

našim dětem. Studijní fond Pavla Hlavinky je

připraven pomoci všem, kteří jeho pomoc po‑

třebují.

Děkujeme všem, kteří nám v tom pomohli.

Děkujeme všem, kteří nám ještě pomohou.

Ing. Milan Fiala

1–3 Oktavánské poslední zvonění


P O R G V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 / 2 0 1 1 5 0


5 1 P O R G L i b E ň

ZáKLadNí iNFORMace

O šKOLNíM ROce 2011/2012

PERSONáLNÍ OBSAZENÍ ŠKOLy

VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

Učitelský sbor PORGu Libeň setrvává již ně‑

kolik let v pružně stabilním stavu. Matikáře

jiřího Profotu střídá nová posila sboru Ka‑

teřina Fišerová, namísto rodilého mluvčího

Marka simmonse přichází Zach barnes.

vedení školy:

Václav Klaus

(ředitel PORGu, ekonomie)

daniel Přibík

(ředitel PORGu Libeň, fyzika)

Martin Valášek

(zástupce ředitele PORGu Libeň, čeština)

andrea Výšková

(zástupkyně ředitele PORGu Libeň,

francouzština)

Petr albrecht

(Senior Teacher)

interní učitelé:

Michal arnot (dějepis, zeměpis, kořeny ev‑

ropské kultury), Zach barnes (angličtina),

Zuzana bidláková (fyzika, matematika, tě‑

lesná výchova), Pavel böhm *) (matematika,

fyzika), jan bukovský (zeměpis, tělesná

výchova), Petr Fantys (angličtina), Kate‑

řina Fišerová (matematika), Magdalena

janichová (chemie, integrovaná přírodově‑

da), jitka Reischigová *) (výtvarná výchova),

aleš Roleček *) (filozofie, dějiny umění), Petr

Rufer (angličtina), Pavel tatíček (čeština),

david toegel (biologie, integrovaná přírodo‑

věda), jana šlajchrtová (němčina), štěpán

uhlíř *) (hudební výchova)

* ) učitelé s částečným úvazkem

1 Po vlastních po vlasti s prof. Bukovským

2 Přednáška prof. Václava Pačese 3–4 Terciáni

v nižborské sklárně a kvartáni v dole Mayrau

5 Jedna z úspěšných reprezentantek v orientačním

běhu 6 Primáni v Proseckých skalách

externí učitelé:

Moe binar (francouzština), Filip dominec

(programování), jaroslav Filip (výpočet‑

ní technika), Karel hanuš (biomedicína),

tomáš hercog (fotografie v praxi), chris‑

tof Lange (němčina), hana Malaníková

(dramatická výchova), Lenka Pospíšilová

(hudební výchova), Lenka řezáčová (bio‑

medicína), Pavel sojka (rétorika), Michaela

stoilova (ruština), Michal špaček (finanč‑

ní gramotnost), Magda špačková (latina),

alena švejnohová (právo a státověda), san

Miguel trugeda (španělština), hana třeští‑

ková (audiovizuální seminář), david Venclík

(občanská nauka, společenské vědy), Petr Zá‑

leský (sportovní lezení)

ostatní zaměstnanci školy:

Pavel bočan (office manager), tomáš Líbal

(účetní), jitka huňková (knihovnice); Miro‑

slav bejček (školník), Ludmila Veselá (ve‑

doucí úklidu)

UČEBNÍ PLáN VE ŠKOLNÍM ROCE

2011/2012

Učební plán je stejný jako v uplynulém škol‑

ním roce (viz strana 28). Došlo pouze ke změ‑

nám v jednotlivých volitelných předmětech.

VOLITELNÉ PřEDMěTy 2010/2011

Audiovizuální seminář – třeštíková, Biome‑

dicína – hanuš, řezáčová, Dějiny českého

komunismu – arnot, Finanční gramotnost –

špaček, Fotografie v praxi – hercog, Fyzikální

seminář – böhm, Chemický seminář – jani‑

chová, Jazzklub – uhlíř, Kresba – Reischigo‑

vá, Matematický seminář – Fišerová, Německá

konverzace – šlajchrtová, Programování –

dominec, Rétorika – sojka, RHS Dějiny umě‑

ní – Roleček, Ruština pro pokročilé – stoilova,

Strategie CAE – Rufer, Strategie FCE – Rufer,

Společenské vědy – Venclík, Španělština pro

ještě více pokročilé – trugeda


P O R G V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 / 2 0 1 1 5 2

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU

2011/2012

trimestry: 1. 9.–7. 12.

8. 12.–15. 3.

16. 3.–30. 6.

hodnocení: 7. 12.

15. 3.

29. 6.

švp:

1. 9.–4. 9. Běstvina; seznamovací

výjezd (prima, septima)

7. 10.–14. 10. projektová výuka –

Máchovo jezero (švp)

15. 1.– 21. 1. lyžařský výcvik Horní

Mísečky (sekunda

a tercie)

20.–26. 6. letní sportovní akce

prázdniny:

podzimní 26.–30. 10.

zimní 23. 12.–2. 1.

pololetní 3. 2.

jarní 13.–17. 2. (Praha 6–10)

velikonoční 5.–10. 4.

ředitelské volno 23. 4. a 7. 5.

třídní schůzky:

8. 11. 17.30 (út), 21. 2. 17.30 (út),

3. 5. 17.30 (čt)

dny otevřených dveří:

22. 11. (út), 10. 1. (út), 31. 1. (út),

vždy od 17.00

uzávěrka přihlášek do primy: 4. 4. ve 12.00

přijímací řízení do primy: 23. nebo 24. 4.

maturitní zkoušky: (v době uzávěrky neznámo)

vodní slavnost: 28. 6. (čt)

1 Lyžařský výcvik 2 Z přírodovědné exkurze

3 Septima v pivovaru U Fleků 4 Sekundáni

ve vodárně 5 Taneční vystoupení na vodní

slavnosti 6 Povětšinou oktaváni před zápasem

Hanspaulské ligy


5 3 P O R G L i b E ň


5 5 N O V Ý P O R G

ZáKLadNí šKOLa

Nový PORG je česká základní škola s výrazně

rozšířenou výukou angličtiny. Děti se s anglič‑

tinou seznamují postupně a přirozeně. Před‑

mět anglický jazyk se vyučuje od první třídy

a jeho časová dotace se pozvolna zvyšuje tak,

aby šestileté děti nebyly přetěžovány v obdo‑

bí, kdy si ke vzdělávání teprve utvářejí vztah.

S angličtinou se žáci setkávají také při hodi‑

nách hudební a výtvarné výchovy a ve školní

družině a jsou zvyklí komunikovat s rodilými

mluvčími. Studium mj. připravuje žáky ke slo‑

žení mezinárodní zkoušky PET na konci páté‑

ho ročníku (letos ji složilo 31 žáků, z toho 13

s vyznamenáním).

V češtině věnujeme velkou pozornost vlastní

četbě žáků a zvýšenou pozornost a hodinovou

dotaci věnujeme také výchovám (hudební, tě‑

lesná, výtvarná, dramatická). Nemyslíme si

(jako na řadě ostatních škol), že jsou to hodiny

„zbytkové“.

Za klíčové považujeme osobnost učitele,

příjemnou školní i třídní atmosféru, citlivý

přístup k různě nadaným dětem. Dítě se do

školy musí těšit. Mělo by se naučit, že dobré

výsledky vyžadují jisté úsilí, a umět se z nabý‑

vaných vědomostí a dovedností radovat. Na‑

vazující gymnázium má akademické ambice,

základní škola je vstup do školního světa – ne‑

chceme děti nesmyslně přetěžovat.

GyMNáZiuM

Nový PORG je české osmileté gymnázium se

zaměřením na živé jazyky (především anglič‑

tinu).

Učební plán kombinuje požadavky českého

učebního plánu pro gymnázia s mezinárod‑

ními programy dle „University of Cambridge

International Examinations“ (prima až sexta)

a International Baccalaureate (poslední dva

ročníky studia).

Od jara 2011 má Nový PORG oficiální statut

IB candidate school for the Diploma Program‑

me. Studenti jsou připravováni k mezinárodní

zkoušce International Baccalaureate (IB Di‑

ploma), jejíž úspěšné složení otevírá dveře na

zahraniční univerzity, včetně těch nejpředněj‑

ších. Zároveň jsou studenti připravováni i ke

složení standardní české maturity a mohou

pokračovat ve studiu na českých univerzitách.

Nový PORG učí české reálie a českou kultu‑

ru, čeština tu není volitelný předmět. Studen‑

ti si tak zachovávají svobodu rozhodnutí pro

mezinárodní kariéru nebo studium na libovol‑

né české univerzitě.

Učební plán je vyvážený v poměru přírodní

vědy – společenské vědy. Důraz je kladen také

na estetické výchovy (hudební, výtvarná, dra‑

matická), jejichž výuka probíhá v anglickém

jazyce. Od tercie se studentům otevírá na‑

bídka volitelných předmětů a studium fran‑

couzštiny, španělštiny a němčiny připravuje

studenty ke složení mezinárodních zkoušek

„Delf“, „DELE“ a „ZD“. Detailní informace

o studiu angličtiny a dalších předmětů jsou

uvedeny na webových stránkách školy.

PORG – gymnázium a základní škola, o. p. s.

Nový PORG

Pod Krčským lesem 25, Praha 4, 142 00

IČO: 25698117

telefon/fax: 244 403 605

e‑mail: metelka@novyporg.cz

web: www.porg.cz


P O R G V ýÝ R O čČ nN í Í zZ P R áÁ V a A 2 0 1 0 / 2 0 1 1 5 6

Personální složení školy

ve školním roce 2010/2011

Učitelé a další pracovníci školy

vedení školy

václav klaus – ředitel PORGu

absolvent přF Uk, obor matematika ‑zeměpis

martin metelka – ředitel Nového PORGu

vyučující chemie,

absolvent přF Uk, obor biologie ‑chemie

Petr Albrecht – Senior Teacher, pedagogická

supervize

vyučující dějepisu,

absolvent FF Uk, obor čeština ‑dějepis

mark Aston – Head of the English

Department, ESL teacher,

absolvent exeter University, newcastle

University, obor english

lenka Borková – nábor studentů

vyučující němčiny,

absolventka FF Uk, obor čeština ‑němčina

interní učitelé

Paul Bergquist

Science Teacher,

absolvent northeastern University, Boston,

obor chemistry, a connecticut department

of Higher education

veronika Blažková

učitelka 1. stupeň, vyučující angličtiny,

absolventka pedF Uk, obor učitelství pro

1. stupeň Zš

Darren copeland

ESL Teacher,

absolvent University of kent, obor education

in english with drama

stephen corbin

ESL Teacher,

absolvent deMontford University leicester

Uk, obor Business

Bridget Doran

ESL Teacher,

absolventka indiana Wesleyan University,

cambridge celta

monika Drymlová

učitelka 1. stupeň,

absolventka pedF v Hradci králové, obor

učitelství pro 1. stupeň Zš ‑výtvarná výchova

naděžda Fürstová

učitelka 1. stupeň,

absolventka pedF Uk, obor matematika‑

‑chemie

Gerald Hinkley

Humanities and Geography Teacher,

absolvent University of nevada; Masters in

education (Social Studies)

Petr Hopfinger

vyučující dějepisu, zeměpisu, společenských

věd,

absolvent FF Uk a přF Uk, obor dějepis‑

‑zeměpis

martin Janda

vyučující tělesné výchovy, odpolední aktivity,

absolvent pedF UJep Ústí nad labem, obor

zeměpis ‑tělocvik

Petra Jindrová

učitelka 1. stupeň,

absolventka pedF Up olomouc, pedF Uk

praha, pedF ZčU plzeň, obory vychovatelství,

pedagogika, psychologie; integrativní

pedagogika; speciální pedagogika

charles William Jones

odpolední aktivity,

absolvent cabrillo college aptos, california,

USa, obor antropology

melanie Wong Jones

ESL Teacher,

absolventka Framingham State University

Massachusetts USa, obor education


5 7 N O V Ý P O R G

Martina Kalinová

vyučující angličtiny, asistentka učitele,

odpolední aktivity,

absolventka PedF UK, obor učitelství pro

1. stupeň ZŠ ‑angličtina

jana Kovářová

vyučující češtiny

absolventka FF OU – obor český jazyk

s literárněvědným zaměřením

Pavla Králová

učitelka 1. stupeň

absolventka PedF UK, obor učitelství pro

1.stupeň ZŠ, spec. hudební výchova, angličtina

Zdeňka Koutová

odpolední aktivity,

absolventka Univerzity J. A. Komenského,

obor speciální pedagogika

Veronika Kubaňová

vyučující biologie, vedoucí odpoledních aktivit,

absolventka PedF UK, obor biologie ‑rodinná

výchova

adéla Kučerová

asistentka učitele, odpolední aktivity,

absolventka FTVS UK, obor tělocvik‑

‑matematika

šárka Lejsková

učitelka 1. stupeň,

absolventka PedF UJEP Ústí nad Labem, PedF

ZČU Plzeň, obory učitelství pro 1. stupeň,

učitelství AJ pro ZŠ

Karel Lemfeld

vyučující matematiky a tělesné výchovy,

absolvent MFF UK a FTVS UK, obory

matematika ‑tělocvik

josef Nechvátal

odpolední aktivity,

absolvent Hudební konzervatoře v Roudnici

nad Labem, dipl. um.

david Nugent

ESL Teacher,

absolvent University of Sheffield a University

of Hull


P O R G V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 / 2 0 1 1 5 8

iva Partridge

Music,

absolventka Konzervatoře Praha, University

of Birmingham UK, Oxford Brookes Univ. UK,

obory flétna, Baroque Music

šárka Pavelková

vyučující češtiny a španělštiny,

absolventka PedF JČU České Budějovice, obor

čeština ‑španělština

Marcela Pásztorová*

vyučující francouzštiny,

absolventka FF UK, obor francouzština‑

‑španělština

jitka Pochopová

učitelka 1. stupeň

absolventka PedF MU, obor učitelství pro

1. stupeň, spec. výtvarná výchova

joanna Ransome

Art,

absolventka Deakin University, Australia,

a Monash University, Australia

helena Rysová

učitelka 1. stupeň, vyučující angličtiny,

absolventka PedF UK, obor učitelství pro

1. stupeň ZŠ

eva říhová

učitelka 1. stupeň,

absolventka PedF JČU České Budějovice, obor

učitelství pro 1. stupeň ZŠ ‑výtvarná výchova

Mark simmons

ESL teacher,

absolvent Southern Methodist University,

Dallas, Texas, USA, obor English, Science

Matěj soukup

vyučující matematiky a tělocviku,

absolvent PedF UK, obor matematika‑

‑tělocvik

Zdeněk šabatka*

vyučující fyziky,

absolvent MFF UK, obor učitelství

matematiky a fyziky pro SŠ

alexandra švagrová

učitelka 1. stupeň,

absolventka PedF Hradec Králové, obor

učitelství pro 1. stupeň ZŠ ‑pracovní

vyučování

david Venclík *

občanská výchova,

absolvent PedF UK, obor dějepis ‑základy

společenských věd

* pracovníci s částečným úvazkem

Externí učitelé

Milan černý (pěvecký kroužek), Růžena Při‑

bylová (šachový kroužek), Michaela Kováčo‑

vá (hudební kroužek), Lenka sedlmeierová

(kroužek němčiny),

Ostatní zaměstnanci školy

Romana Rybínová (office manager); aneta

slavíčková (personalistka, dotační progra‑

my), Miroslava stoulilová (účetní), jaro‑

slav Filip (IT), Ladislav tóth (školník), Ra‑

dek šubrt (vedoucí školní kuchyně), Václav

Krbec (kuchař), Václav Pumr (kuchař) Lud‑

mila Veselá (vedoucí úklidu)

Následující přehled uvádí stavy jednotlivých tříd k 1. 2. 2011


5 9 N O V Ý P O R G

ZáKLadNí šKOLa – 1.a

Kadri Aston

Adéla Boháčová

Pavel Dědek

Vojtěch Dvořák

Valentýna Dvořáková

Paula Marie Foubíková

Viktorie Hlavatá

Filip Klaban

Matyáš Kočka

Marek Machovský

Jan Naidr

Marek Němec

Jiří Niederle

Julie Nováková

Barbora Schmalzová

Sára Sverenyáková

Tereza Šikošová

Patrik Šilha

třídní učitelka: Veronika Blažková

VyUČUJÍCÍ:

čeština, matematika,

prvouka, tělesná výchova Veronika Blažková

angličtina Veronika Blažková,

Bridget Doran,

Melanie Wong Jones,

Martina Kalinová

Workshop Melanie Wong Jones


P O R G V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 / 2 0 1 1 6 0

1.b

Alexandra Brízová

Aneta Cechlová

Jiří Fialka

Alfred Holub

Filip Hrbáček

Patricie Janstová

Jan Kubeš

Ema Lasáková

Filip Liška

Marie Nesrstová Barbora

Kirana Olivieri ‑Munroe

Julie Pavelková

Nicolas Randl

Oliver Schmidt

Bedřich Štěpánek

Debora Teššerová

Kristina Udženija

Simon Vyšín

třídní učitelka: Helena Rysová

VyUČUJÍCÍ:

čeština, matematika,

prvouka, tělesná výchova Helena Rysová

angličtina Veronika Blažková,

Bridget Doran,

Melanie Wong Jones,

Martina Kalinová

Workshop Bridget Doran


6 1 N O V Ý P O R G

2.a

Klára Babincová

Jan Balík

Šimon Buranský

Sofie Renata Fantová

Šimon Fork

Klára Chrůmová

Magdaléna Janebová

Kryštof Janoušek

Marika Jedličková

Viktor Jeníček

Jakub Klaus

Tobiáš Kohout

Emma Irena Kornbergová

Jan Kos

Anna Krsková

Kryštof Latka

Dan Lhota

Julie Slámová

třídní učitelka: Šárka Lejsková

VyUČUJÍCÍ:

čeština, matematika,

prvouka, tělesná výchova Šárka Lejsková

angličtina Melanie Wong Jones,

Martina Kalinová

Workshop Melanie Wong Jones


P O R G V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 / 2 0 1 1 6 2

2.b

Ronald Otto van Deelen

Natalia Maksimovič

Marco Mancin

Adéla Matyášová

Jan Müldner

Eliška Nikolova

Tereza Nováková

Sára Pavlínková

Arnošt Polák

Adéla Slabihoudová

Mia Tejcová

Julius Tomsa

Hana Uhlířová

Kateřina Vačková

Max Vontroba

David Vyhnal

Karolína Zachová

Ema Zeithammerová

třídní učitelka: Pavla Králová

VyUČUJÍCÍ:

čeština, matematika,

prvouka, tělesná výchova Pavla Králová

angličtina Bridget Doran,

Martina Kalinová

Workshop Bridget Doran


6 3 N O V Ý P O R G

3.a

Petr Barcal

David Bor

Pavel Foubík

Pavel Haase

Jorika Harazimová

Adam Hoško

Filip Klápště

Klára Kratochvílová

Matěj Krones

Elisabeth Křenovská

Eliška Leštinová

Maxmilian Mareš

Alice Novotná

Kristýna Regentová

Siegl Jan

Benedikt Šachta

Sofia Vágnerová

Agáta žižková

třídní učitelka: Petra Jindrová

VyUČUJÍCÍ:

čeština, matematika,

prvouka, tělesná výchova Petra Jindrová

angličtina Bridget Doran,

Melanie Wong Jones

Workshop Iva Partridge,

Joanna Ransome


P O R G V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 / 2 0 1 1 6 4

3.b

Oliver Daniels

Daniel Dvorský

Natálie Hlavatá

Adéla Hromádková

Eliška Jandová

Vanesa Kerle

Adam Koblic

Vojtěch Kozlowski

Petr Kraus

David Lašák

Matyáš Mrkous

Filip Procháska

Kateřina Romanová

Ema Růžičková

Martin Šikoš

Anna Špirochová

Lucie Šrejberová

Sebastian Vojta

třídní učitelka: Alexandra Švagrová

VyUČUJÍCÍ:

čeština, matematika,

prvouka, tělesná výchova Alexandra Švagrová

angličtina Bridget Doran,

Melanie W. Jones

Workshop Iva Partridge,

Joanna Ransome


6 5 N O V Ý P O R G

4.a

Kamila Dědková

Martin Folwarczny

Emma Hejtmánková

Marek Horňák

Viktorie Horňáková

Filip Hulinský

Tadeáš Jedlička

Matyáš Knol

Vendula Kotrčová

Tereza Kulhánková

Dominik Malík

Albert Oliva

Kristýna Pokorná

Iveta Pudilová

Filip Severský

Vojtěch Sýkora

Ela Tarcalová

Laura Tomsová

třídní učitelka: Monika Drymlová

VyUČUJÍCÍ:

čeština, matematika,

člověk a jeho svět,

tělesná výchova Monika Drymlová

angličtina Mark Aston, Stephen Corbin

Workshop Darren Copeland,

Iva Partridge,

Joanna Ransome


P O R G V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 / 2 0 1 1 6 6

4.b

Adam Bělohlávek

Milan Cabrnoch

Jakub Diviš

Rudolf Dvořák

Regina Gregorová

Tomáš Homolka

Vojtěch Kupka

Kristina Matoušková

Anna Muchová

Anna Emilia Partridge

Joachim Pilin

Pavla Polzerová

Alexandr Průcha

David Rudolf

Karolína Singerová

Matěj Staněk

Lukáš Troják

Veronika Vančíková

Jonáš Volek

třídní učitelka: Eva říhová

VyUČUJÍCÍ:

čeština, matematika,

člověk a jeho svět,

tělesná výchova Eva říhová

angličtina Mark Aston,

Stephen Corbin

Workshop Darren Copeland,

Iva Partridge,

Joanna Ransome


6 7 N O V Ý P O R G

5.a

Natália Bodnárová

Eva Dojáčková

Zuzana Drtinová

Max Friederich

Lucie Haase

Pavel Havlín

Anna Hrubá

Petr Jeřábek

Sára Kopúnová

Filip Malata

Barbora Müllerová

Nela Neubauerová

Tomáš Pospíšil

Ondřej Procházka

Bo Stloukal

Kateřina Stříbrná

Veronika Vohníková

Natálie Vyhnalová

třídní učitelka: Naděžda Fürstová

VyUČUJÍCÍ:

čeština, matematika,

člověk a jeho svět,

tělesná výchova Naděžda Fürstová

angličtina Darren Copeland,

Stephen Corbin

Workshop Darren Copeland,

Iva Partridge,

Joanna Ransome


P O R G V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 / 2 0 1 1 6 8

5.b

Beáta Bažanowská

Josef Bratršovský

Sára Davidová

Karolína Droscová

Karolína Fílová

Quido Haškovec

Oldřich Jandl

Minh Duc ‑Pham

Ondřej Novotný

Adam Olekšák

David Pacák

Phuong Khanh Nguyen

Marek Podlešák

Nathalie Ridgillová

Lukáš Svoboda

Lukáš Troníček

Benjamin Valenta

Anna Veselá

třídní učitelka: Jitka Pochopová

VyUČUJÍCÍ:

čeština, matematika,

člověk a jeho svět,

tělesná výchova Jitka Pochopová

angličtina Darren Copeland,

Stephen Corbin

Workshop Darren Copeland,

Iva Partridge,

Joanna Ransome


6 9 N O V Ý P O R G

GyMNáZiuM – PRiMa a

Matyáš Adámek

Nikola Dvořáčková

Ondřej Halouzka

Barbora Havlíčková

Anna Hyclová

Matyáš Jedlička

Michael Kotlín

Daniel Král

Michael Krása

David Kubánek

Jan Kuželík

Hieu Nguyen Thanh

Otakar Pachovský

Matyáš Pilin

Samuel Randl

Marie Rozehnalová

Jan Salomon

Anna Stančíková

Eliška Sýkorová

Jaroslav Šálek

Albert Teiml

Ondřej Valenta

Natálie Vlčková

Jan Volhejn

třídní učitel: Stephen Corbin

VyUČUJÍCÍ:

čeština Jana Kovářová

matematika Karel Lemfeld

angličtina Stephen Corbin,

Mark Simmons,

Gerald Hinkley

Science Paul Bergquist

zeměpis Petr Hopfinger

kořeny evropské kultury Petr Hopfinger

Aesthetics (Music, Art, Drama) Iva Partridge,

Joanna Ransome

tělesná výchova Karel Lemfeld,

Matěj Soukup


P O R G V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 / 2 0 1 1 7 0

PRiMa b

Tomáš Babka

Martin Bělohlávek

Bruce Bybee

Julia Marie Černá

Daniel Habart

Antonín Hudec

Tereza Jahodová

Natálie Jirásková

Daniel Kaftan

Kateřina Klausová

Karolína Kučerová

Jakub Lála

Jakub Lukáč

Petr Malásek

Natálie Nováková

Marek Novotný

Michaela Popiolková

Marko Savič

Tomáš Sysel

David Šimek

Tobiáš Tarcala

Barbara Teššerová

Jan Vančík

Vojtěch Volhejn

třídní učitel: Jana Kovářová

VyUČUJÍCÍ:

čeština Jana Kovářová

matematika Matěj Soukup

angličtina Darren Copeland,

Stephen Corbin,

Gerald Hinkley,

Iva Partridge

Science Paul Bergquist

zeměpis Petr Hopfinger

kořeny evropské kultury Petr Hopfinger

Aesthetics (Music, Art, Drama) Iva Partridge,

Joanna Ransome

tělesná výchova Martin Janda,

Karel Lemfeld


7 1 N O V Ý P O R G

seKuNda a

Petr Jan Bartůněk

Sebastian Bilandžija

Barbora Davidová

Jakub Dvořák

Veronika Dvořáková

Daniel Frouz

Jakub Hejduk

Andrea Husseiniová

Anna ‑Marie Chalupová

Petr Jeníček

Michaela Konopásková

Filip Langer

Ondřej Laurin

Julie Motlová

Jan Mrkous

Kamila Otrubová

Alex Pavlík

Adam Pavlínek

Matěj Petr

Adéla Slámová

Michal Šikoš

Martin Daniel Voštiar

Daniel Alexander Vyskočil

Marek Zeman

třídní učitelka: Šárka Pavelková

VyUČUJÍCÍ:

čeština Šárka Pavelková

matematika Karel Lemfeld

angličtina Darren Copeland,

David Nugent,

Gerald Hinkley

Science Paul Bergquist

Geography Gerald Hinkley

dějepis Petr Hopfinger

občanská výchova David Venclík

biologie Veronika Kubaňová

chemie Martin Metelka

fyzika Zdeněk Šabatka

Aesthetics (Music, Art, Drama) Iva Partridge,

Joanna Ransome

tělesná výchova Karel Lemfeld,

Matěj Soukup


P O R G V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 / 2 0 1 1 7 2

seKuNda b

Patrik Ashby

Eva Brízová

Ota Dvořák

Karolína Holubová

Klára Hrubá

Adam Jonáš

Tomáš Krampera

Kateřina Kupková

Adam Kutnar

Tereza Machytková

Tomáš Malata

Natalie Nevřelová

Nguyen Tien Hung

Jakub Novotný

Gabriela Pilková

Adam Procháska

Veronika Pudilová

Jiří Seidl

yasmina Sintsov

Jakub Šimůnek

Jan Maxmilian Štván

Edmund Trubáček

Štěpán Vodrážka

Otakar Vydra

třídní učitel: Matěj Soukup

VyUČUJÍCÍ:

čeština Šárka Pavelková

matematika Matěj Soukup

angličtina David Nugent,

Mark Simmons,

Mark Aston,

Gerald Hinkley

Science Paul Bergquist

Geography Gerald Hinkley

dějepis Petr Hopfinger

občanská výchova David Venclík

biologie Veronika Kubaňová

chemie Martin Metelka

fyzika Zdeněk Šabatka

Aesthetics (Music, Art, Drama) Iva Partridge,

Joanna Ransome

tělesná výchova Martin Janda,

Matěj Soukup


7 3 N O V Ý P O R G

teRcie

Alžběta Bavorová

Lukáš Černý

Barbora Droscová

Vendula Fialková

Petra Gabryšová

Jonáš Gaigr

Sofia Gumilevskaya

David Herman

Kristýna Heřmanová

Sára Juřenová

Aneta Kaňková

Adam Kaše

Johana Kozáková

Václav Krupička

Vojtěch Masařík

Minh Tri Pham

Natálie Pastorková

Hynek Peřina

Philip Ridgill

Josef Tajovský

Pavla Těšínská

Ahniya Ustymenko

Sára Zeithammerová

Filip žáček

třídní učitel: Petr Hopfinger

VyUČUJÍCÍ:

čeština Jana Kovářová

matematika Karel Lemfeld

angličtina Mark Aston,

David Nugent

francouzština Marcela Pásztorová

němčina Lenka Borková

španělština Šárka Pavelková

Geography Gerald Hinkley

dějepis Petr Hopfinger

biologie Veronika Kubaňová

chemie Martin Metelka

fyzika Zdeněk Šabatka

Aesthetics (Music, Art, Drama) Iva Partridge,

Joanna Ransome

IT Paul Bergquist

20. století krok za krokem Petr Hopfinger

Cultural Geography Gerald Hinkley

Elements of Thinking Skills Paul Bergquist

tělesná výchova Karel Lemfeld,

Matěj Soukup


P O R G V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 / 2 0 1 1 7 4

KVaRta

Sebastian Armentano

Matyáš Bubna ‑Litic

David Helekal

David Hrůša

Denisa Chvojková

Valentin Ivanov

Magdaléna Jandová

Josefina ‑Luisa Jelínková

Matouš Jimel

David Kamberský

Dominik Kreidl

Radek Kučera

Marek Lašák

Dominika Lewis

Adam Lochman

Tereza Navarová

David Novák

Dušan Pilka

David Randl

Sofie Rudićová

Vladimír Schmalz

Maria Stroyakovski

Vojtěch Vávra

Eliška Wichterlová

třídní učitel: Karel Lemfeld

VyUČUJÍCÍ:

čeština Šárka Pavelková

matematika Karel Lemfeld

angličtina Mark Aston,

David Nugent

francouzština Marcela Pásztorová

němčina Lenka Borková

španělština Šárka Pavelková

Humanities Gerald Hinkley

dějepis Petr Albrecht

chemie Martin Metelka

fyzika Zdeněk Šabatka

Aesthetics (Music, Art, Drama) Iva Partridge,

Joanna Ransome

literární seminář Jana Kovářová

matematický seminář Karel Lemfeld

English Seminar Gerald Hinkley

tělesná výchova Martin Janda,

Karel Lemfeld


7 5 N O V Ý P O R G

studeNti OceNĚNí

PedaGOGicKOu RadOu

řáD BÍLÉHO SLONA

sára Kopúnová (5.a)

za příkladný vztah ke studiu

a reprezentaci školy

barbora davidová (2.aG)

za příkladný vztah ke studiu

a vynikající studijní výsledky

POCHVALA řEDITELE ŠKOLy

Viktorie hlavatá (1.a)

za příkladný vztah ke studiu

julie Nováková (1.a)

za příkladný vztah ke studiu

jiří Fialka (1.b)

za příkladný vztah ke spolužákům

alexandra brízová (1.b)

za příkladný vztah ke spolužákům

šimon buranský (2.a)

za příkladný vztah ke studiu

anna Krsková (2.a)

za příkladný vztah ke studiu

ema Zeithammerová (2.b)

za příkladný vztah ke studiu

Marco Mancin (2.b)

za příkladný vztah ke spolužákům

alice Novotná (3.a)

za příkladný vztah ke spolužákům

agáta žižková (3.a)

za příkladný vztah ke spolužákům

adam Koblic (3.b)

za vynikající reprezentaci školy

Matyáš Mrkous (3.b)

za vynikající reprezentaci školy

Viktorie horňáková (4.a)

za příkladný vztah ke studiu

Martin Folwarczny (4.a)

za příkladný vztah ke studiu

anna Muchová (4.b)

za příkladný vztah ke studiu

anna emilia Partridge (4.b)

za vynikající reprezentaci školy

Zuzana drtinová (5.a)

za vynikající studijní výsledky

Pavel havlín (5.a)

za příkladný vztah ke studiu

Lukáš svoboda (5.b)

za příkladný vztah ke studiu

Khanh Phuong Nguyen (5.b)

za vynikající studijní výsledky

Nikola dvořáčková (prima a)

za vynikající reprezentaci školy

jan Kuželík (prima a)

za vynikající studijní výsledky

Natálie Nováková (prima b)

za příkladný vztah ke studiu

antonín hudec (prima b)

za vynikající studijní výsledky

a reprezentaci školy

andrea husseiniova (sekunda a)

za příkladný vztah ke studiu

Marek Zeman (sekunda a)

za příkladný vztah ke studiu

Patrik ashby (sekunda b)

za příkladný vztah ke studiu a ke spolužákům

Gabriela Pilková (sekunda b)

za příkladný vztah ke studiu a vynikající

studijní výsledky


P O R G V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 / 2 0 1 1 7 6

alžběta bavorová (tercie)

za vynikající studijní výsledky

Pham Minh tri (tercie)

za vynikající studijní výsledky

Vojtěch Vávra (kvarta)

za příkladný vztah ke studiu a vynikající stu‑

dijní výsledky

david hrůša (kvarta)

za příkladný vztah ke studiu a vynikající stu‑

dijní výsledky

PROSPěCHOVá STIPENDIA

Na základě vynikajících studijních výsledků

ve školním roce 2010/2011 obdrželi prospě‑

chová stipendia na následující školní rok tito

studenti: Barbora Davidová (sekunda A), An‑

drea Husseiniová (sekunda A), Vojtěch Vávra

(kvarta)

1 „My jsme žačky páté A…“ 2 Výběh na lyžařském

výcviku 3 Podzimní dílny


7 7 N O V Ý P O R G

VýuKa Ve šKOLNíM ROce

2010/2011

ZáKLadNí šKOLa

PředMĚt 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída celkem

čeština 8 9 7 7 7 38

angličtina 4 4 4 4 4 20

matematika 4 4 4 5 5 22

člověk a jeho svět (prvouka) 1 2 3 3 3 12

Workshop 1 2 4 4 5 16

tělesná výchova 2 2 2 2 2 10

ceLKeM: 20 23 24 25 26 118

Zeleně zvýrazněné hodiny jsou vyučovány v angličtině. Dílna (workshop) obsahuje IT, estetic‑

kou výchovu, „Člověk a svět práce“.

Čeština obsahuje čtení, psaní, základy slohu, literaturu.

V angličtině je třída rozdělena na dvě poloviny dle jazykové úrovně žáků.

GyMNáZiuM (PRiMa až KVaRta)

PředMĚt i ii iii iV suMa

čeština 4 4 4 4 16

angličtina 6 6 5 4 21

němčina/španělština/

francouzština

3 3 6

matematika 4 4 4 4 16

dějepis 2 2 2 6

KEK, obč. výchova 4 2 6

Humanities 5 5

zeměpis/Geography 2 2 2 6

fyzika 1 2 2 5

chemie 1 2 2 5

biologie 2 2 4

Science 4 2 6

IVT (ICT) 1 1

est. výchova 2 2 2 2 8

tělesná výchova 2 2 2 2 8

volit. předmět („zájmový“) 1 2 3

ceLKeM: 28 30 32 32 122

Modře zvýrazněné hodiny jsou vyučovány v anglickém jazyce.


P O R G V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 / 2 0 1 1 7 8

NabídKa KROužKŮ dRužiNy

PRO šKOLNí ROK 2010/2011

AKTIVITy S LITERáRNÍM

A JAZyKOVýM ZAMěřENÍM

hravá angličtina (Kalinová), němčina pro za‑

čátečníky (Seidlmeierová), španělština pro

mírně začátečníky (Pavelková), španělština

pro pokročilé (Pavelková), němčina pro mír‑

ně pokročilé (Seidlmeierová), čtenářská díl‑

na (Jindrová), francouzština pro začátečníky

(Pasztorová), francouzština pro mírně pokro‑

čilé (Pasztorová), čtenářský kroužek (Kouto‑

vá), tvůrčí psaní (Kovářová)

AKTIVITy S UMěLECKýM ZAMěřENÍM

dramatický kroužek (Králová), zobcová flét‑

na pro začátečníky (Nechvátal), sboreček

(Černý), zobcová flétna pro pokročilé (Ne‑

chvátal), Pop Music Choir (Corbin), tanečky

(Kučerová), Arts and Crafts (Jones), tvořivé

dílny (Kalinová), sboreček (Černý), rukodělné

dílny (Švagrová), umělecký přednes (Jindro‑

vá), dramatický kroužek (Pochopová), ARTS

(Jones), malování na hedvábí (Lejsková), fo‑

tokroužek (Nechvátal), ateliér ručních prací

(Králová), English Drama (Copeland), hudební

kroužek (Kováčová), papírové tvoření (Kouto‑

vá), English Childrens Choir (Partridge)

AKTIVITy S POHyBOVýM ZAMěřENÍM

míčové hry (Janda), florbal (Soukup), drob‑

né netradiční pohybové hry (Janda), basket‑

bal (Soukup), jóga (Fürstová), fotbal (Janda),

sportovní hry (říhová), gymnastika (Kučero‑

vá), takewondo (Hybrant), taneční aerobik

(Kučerová), přehazovaná a ringo (Soukup),

sportovní aerobik (Kučerová), outdoor aktivi‑

ty (Lemfeld), florbal (Janda)

OSTATNÍ

šachový kroužek pro začátečníky (Přibylo‑

vá), luštitelský kroužek (Koutová), šachový

kroužek pro pokročilé (Přibylová), badatelé

na cestách (Kubaňová), zábavná věda (Kuba‑

ňová), pobyt v přírodě (Švagrová, Drymlová),

rébusy, hlavolamy a hádanky (Soukup), zajat‑

ci brány času (Hopfinger), A Little Bit of the

World (Charles and Melanie Jones), tvorba

školní ročenky (Nechvátal), logické hry (Kou‑

tová), počítačový kroužek (Nechvátal),


7 9 N O V Ý P O R G

PřehLed PRŮbĚhu

šKOLNíhO ROKu 2010/2011

ZáKLADNÍ ŠKOLA

pololetí: 1. 9.–31. 1.

1. 2.–30. 6.

hodnocení: 31. 1.

30. 6.

švp:

20.–27. 5. nebo

27. 5.–3. 6. školy v přírodě dle jednotli‑

vých tříd

21.–27. 6. třídní výlety, akce,

exkurze…

prázdniny:

podzimní 27.–31. 10.

zimní 23. 12.–2. 1.

pololetní 4. 2.

jarní 12.–20. 3. (Praha 1–5)

velikonoční 21.–25. 4.

ředitelské volno 27. 4. a 6. 5.

třídní schůzky:

8. 11.–19. 11. individuální schůzky

(třídní – rodiče)

4. 4.–15. 4. individuální schůzky

(třídní – rodiče)

dny otevřených dveří:

29. září 2010 (středa) od 16.00

nebo individuálně

nábor přihlášek do 1. třídy:

30. září – 12. listopadu (12.00)

květinová slavnost: 27. 6. (po)

GyMNáZIUM

trimestry: 1. 9.– 5. 12.

6. 12.–23. 3.

23. 3.–30. 6.

hodnocení: 3. 12.

23. 3.

30. 6.

švp:

2. 9.–5. 9. Lipno; seznamovací výjezd

(primy)

15.–22. 10. projektová škola v přírodě

(Střelské Hoštice)

14.–20. 2. lyžařský výcvik

Pec p. Sněžkou (sekunda)

19.–27. 6. letní sportovní akce

(společně s PORG Libeň)

prázdniny:

podzimní 27.–31. 10.

zimní 23. 12.–2. 1.

pololetní 4. 2.

jarní 12.–20. 3. (Praha 1–5)

velikonoční 21.–25. 4.

ředitelské volno 27. 4. a 6. 5.

třídní schůzky:

10. 11. (st), 9. 2. (st), 4. 5. (st) vždy od 17.30

dny otevřených dveří:

24. 11. (st), 12. 1. (st), 2. 2. (st) vždy od 17.00

uzávěrka přihlášek do primy:

6. 4. ve 12.00

přijímací řízení do primy:

27. a 28. 4.

květinová slavnost: 28. 6. (út)


P O R G V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 / 2 0 1 1 8 0

šKOLNí a MiMOšKOLNí

aKtiVity

GO kurz Na začátku školního roku, od 2. do

5. září, proběhl v Nové Peci pod Lipnem tra‑

diční seznamovací výjezd nových studentů

primy A a primy B. Letos se jej navíc účastnili

také kvartáni prof. Lemfelda v roli průvodců

svých mladších spolužáků. Nechyběly samo‑

zřejmě hry, týmové úkoly, pohybové a vý‑

tvarné aktivity, večerní reflexivní rozbory ani

dobrodružství a adrenalin.

Projektová škola v přírodě Na konci října

se konala gymnaziální projektová škola v pří‑

rodě v Střelských Hošticích. Kromě dopoled‑

ních projektů, připravovaných jednotlivými

vyučujícími, absolvovali studenti bohatý do‑

plňkový program, který zahrnoval cyklistické

vyjížďky, kanoistiku, pěší túry, již tradiční

závod v orientačním běhu, filmové projekce,

návštěvu aquaparku, sportovní turnaje, spo‑

lečenské večery a mnoho dalšího.

Lyžařský kurz Studenti sekundy A a sekun‑

dy B se od 14. do 20. února zúčastnili v Peci

pod Sněžkou svého prvního lyžařského kur‑

zu. Zátěž byla rovnoměrně rozložena mezi

sjezdové lyžování a běžky a korunována zá‑

věrečným celodenním výletem přes památ‑

ník obětem hor ke Sněžce a zpět. Příští rok

čeká všechny studenty pokračování kurzu, na

kterém k běžkám a sjezdovkám přibude také

jízda na snowboardu.

Letní školy v přírodě Na konci června se

studenti vydali na letní školy v přírodě. Letoš‑

ními hlavními taháky byly zahraniční výjezdy

do Španělska, Francie, Německa a Norska. Ne‑

chyběly samozřejmě ani domácí akce zaměře‑

né na vodáctví, cyklistiku, pěší turistiku a dal‑

ší. Těší nás, že si skutečně všichni z nabídky

vybrali a nikdo nezůstal doma.

Zahajovací slavnost Každý školní rok

zahajuje Nový PORG slavnostním shromáž‑

děním před budovou školy, kterého se vedle

studentů a učitelů účastní i řada hostů, rodičů

a příznivců školy. Vstup do školního roku je

tak o něco méně bolestný. Velmi dobrou úro‑

veň měly i soutěže PORG ART 2010 a PORG

Foto 2010, kde své fotografie a výtvarné arte‑

fakty vystavovalo několik desítek našich žáků

a studentů.

Květinové slavnosti S ohledem na rozrůs‑

tající se počet žáků a studentů naší školy jsme

letos rozdělili tradiční Květinovou slavnost na

dvě samostatné akce. První (zábavnější a hra‑

vější, určená pro ZŠ) proběhla v areálu naší

školy v pondělí 27. června pod vedením rodičů

žáků 2.A a 2.B. Druhá (společenštější, určená

pro gymnázium) se konala jen o den později

na témže místě a v roli pořadatelů byli tento‑

kráte rodiče studentů tercie. řada žáků, stu‑

dentů, rodičů i učitelů se zúčastnila obou akcí

a v drtivé většině se všichni shodovali, že si to

náramně užili. Velké díky všem pořadatelům!

Přednášky a debaty I v letošním školním

roce proběhla celá řada přednášek. Za všech‑

ny jmenujme setkání s novinářem a ekono‑

mem Alexandrem Tomským, který studentům

přednášel o evropské kultuře a o tom, co to je

politika, a s ředitelem Občanského institutu

a poradcem premiéra Romanem Jochem, kte‑

rý debatoval se studenty o lidských právech.

Někteří studenti pak vyrazili i mimo naši ško‑

lu a zúčastnili se například setkání studentů

pražských středních škol při debatě s názvem

„Jak se naše společnost vyrovnává s totalitní

minulostí?“ nebo besedy se zástupci hlavních

politických stran kandidujících v podzimních

volbách do zastupitelstva hlavního města Pra‑

hy s názvem „Naše Praha“.

divadelní klub Také letos připravila prof.

Pavelková milovníkům Thálie pestrou nabídku

divadelních představení různých forem a žán‑

rů. Jako ohlédnutí za uplynulou sezónou při‑

pomeňme tituly, které se setkaly s největším

ohlasem mladých diváků: Rusalka, Zámek, Idi‑

ot, Pískoviště, Jistě, pane ministře, Louskáček,

Richard III., Past na myši, Král Oidipus.

1–6 Letní škola v přírodě v Norsku


8 1 N O V Ý P O R G


P O R G V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 / 2 0 1 1 8 2

Filmový klub Stejně jako v předchozích

letech našla si i letos řada gymnazistů cestu

za kvalitními filmy, které jim pravidelně nabí‑

zel v rámci svého klubu prof. Hopfinger. Letos

poprvé se pak filmoví nadšenci sešli také na

filmovém maratonu, kdy strávili sledováním

vybraných snímků celou noc.

školní knihovna Výrazné rozšíření kni‑

hovního fondu, nový knihovník, delší otvírací

hodiny, PORG Shop. To jsou základní infor‑

mace o fungování školní knihovny v tomto

školním roce. Spolu s plánovaným rozšířením

knihovních prostor snad jasně dokládají náš

zájem na tom, aby naši žáci a studenti nachá‑

zeli cestu k literatuře.

bugsy Malone Musical Letošní muziká‑

lové představení je ověnčeno několika histo‑

rickými prvenstvími. Poprvé se jeho přípra‑

vy účastnily dvě třídy – konkrétně 5.A a 5.B,

hrálo se ve dvou různých obsazeních a opro‑

ti dřívějšku s dvojnásobným počtem repríz,

v tělocvičně bylo speciálně pro tento účel

vystavěno mobilní pódium i hlediště, živý

hudební doprovod obstarali studenti Konzer‑

vatoře Jaroslava Ježka. Realizační tým vedl

v průběhu náročných příprav D. Copeland,

který k nastudování vybral dnes již klasickou

gangsterku Bugsy Malone. Obě ohlášené pre‑

miéry proběhly před zaplněným sálem a dě‑

kovačky nebraly konce (stejně jako úklid tě‑

locvičny po závěrečné „šlehačkové“ bitvě…).

Opera Performance On October 15, ele‑

mentary students at Novy PORG enjoyed

an opera performance, Little Sweep, by the

Music Academy Prague under the direction

of Pavla Zumrová. Little Sweep by Benjamin

Britten and librettist Eric Crozier was writ‑

ten to introduce children to the elements of

ope ra. The company’s lively costumes, setting

and music provided an afternoon of high cul‑

ture for the students of Novy PORG.

beseda s básníkem Verše, rýmování a po‑

vídání – to vše byla beseda s básníkem Mi‑

chalem Černíkem, který naši školu navštívil

25. března. Prvňáčkům, druhákům a třeťákům

vyprávěl o světě plném fantazie, v kterém se

i běžný oblázek promění v něco neobyčejné‑

ho. Čtvrťákům a páťákům poradil, jak vylepšit

jejich vlastní básničky, a jednu svou je i na‑

učil. Akce navázala na předchozí (loňskou)

návštěvu spisovatelky Martiny Drijverové

a v pozváních zajímavých osobností spoje‑

ných s tvorbou pro děti budeme určitě pokra‑

čovat i dále.

Fotbal Zejména naše nejmladší fotbalové

naděje se pod vedením Martina Jandy roze‑

hrály k nečekaným výkonům. Mezi ty nejcen‑

nější patří jasné vítězství v oblastním kole

halového turnaje škol a následný postup do

pražského finále, ve kterém reprezentanti z 1.

a 2. ročníku naší ZŠ obsadili vynikající druhé

místo. Za zmínku ale jistě stojí i 2. místo ve fi‑

nálovém kole Prahy 4 v tradičním fotbalovém

turnaji McDonald´s cup. Gratulujeme!

basketbal Hned první reprezentační zku‑

šenost našich mladých basketbalistek byla

korunována úspěchem. Studentky primy

a sekundy totiž zvítězily v oblastním kole tur‑

naje škol a postoupily do celopražského finále.

Ani tam se jim nevedlo vůbec špatně a obsa‑

dily celkové 5. místo. Prohrály přitom pouze

jediný zápas, a to z pozdějšími finalistkami.

Florbal V pondělí 22. listopadu se náš škol‑

ní florbalový tým zúčastnil finálových bojů

tradičního turnaje „POPRASK“, který pořádá

městská část Praha 4. Reprezentanti z řad

primy a sekundy se probojovali do závěrečné‑

ho kola turnaje, na jehož začátku je 17 týmů,

a v závěru zvedli nad hlavu trofej za celkové 3.

místo. Tento tým tak vstoupil do historie No‑

vého PORGu jako první úspěšný výběr v ko‑

lektivních sportech. Gratulujeme!

Pingpong Celkem 20 hráčů různého věku

se zúčastnilo druhého ročníku Novoročního

pingpongového turnaje. Klání se dělilo do ka‑

tegorií „Nejmladší žáci“, „Mladší žáci“ a „Star‑

ší žáci“ a ve všech kategoriích bylo možné

vidět vynikající výkony a výrazné zlepšení

od minulého ročníku. Vyhlášeni byli vítězo‑

vé každé kategorie a na závěr proběhla také


8 3 N O V Ý P O R G

speciální soutěž o nejlepšího hráče bez ohledu

na věk. To vše pod dohledem lovkyně talen‑

tů, trenérky Lídy Geisslerové, která pomáhala

v roli hlavní rozhodčí. A výsledek? Nejlepším

hráčem turnaje se v závěrečném boji napříč

kategoriemi stal Benjamin Valenta. Gratulu‑

jeme také úspěšné hráčce turnaje Karolíně

Droscové, která hraje výborně, ale zatím vždy

bohužel odešla se 4. místem. Pochutnali jsme

si na úžasných koláčcích a sladkostech, které

doneslo početné obecenstvo, turnaj se povedl,

vládla pohodová atmosféra a už se těšíme na

další ročník. Díky patří všem rodičům, kteří

pomáhali v roli rozhodčích a zapisovatelů.

Orientační běh Hned dvakrát na sebe

upozornil Nový PORG mezi vyznavači tohoto

krásného sportu. V úterý 10. května jsme byli

organizátory prvního obvodního kola pro Pra‑

hu 4 a při účasti 57 běžců jsem obsadili téměř

všechna čelná umístění. Týden nato jsme ve

finále celé Prahy obsadili jako škola 2. mís‑

to za PORGem Libeň a v kategorii jednotlivců

oceňujeme zejména 1. místo Vojtěcha Vávry

a 2. místo Philipa Ridgilla v kategorii starších

žáků a také 3. místo Patrika Ashbyho v kate‑

gorii mladších žáků.

šachy Od října 2010 do května 2011 se na

Novém PORGu pravidelně scházeli mladí ša‑

chisté, aby měřili své síly v rámci 1. ročníku

Pražské šachové ligy mladších žáků základních

škol. Tento projekt odstartovala a úspěšně řídí

vedoucí našeho šachového kroužku paní Růže‑

na Přibylová a mladí šachisté mají díky němu

možnost získávat cenné zkušenosti potřebné

pro další rozvoj svých herních schopností.

Blýskli se zejména hráči týmu mladších žáků

PORG, kteří v sestavě Haase, Novotný, Teiml,

Volek, Přibylová, Přibyl obsadili vynikající

3. místo na Přeboru Prahy a postoupili do re‑

publikového finále. Neméně úspěšně si vedli

naši hráči na celopražském přeboru škol, ve

kterém zvítězili a postoupili rovněž do celo‑

státního finále, kde ve složení Lhotka, Kaftan,

1–2 3 Adventní zahrádka a adventní věnce Členové

fotokroužku


P O R G V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 / 2 0 1 1 8 4

Haase a Teiml uhráli velmi slušné 9. místo z 28

nejlepších škol v republice (slušný výsledek je

zkalen faktem, že o medaili jsme přišli až pro‑

hrou v posledním, 11. kole). Z individuálních

úspěchů našich hráčů je třeba zmínit úspěš‑

nou reprezentaci Pavla Haaseho na říjnovém

mistrovství světa v řecku.

PORG Golf championship 2011 V pátek

10. června 2011 se uskutečnil již druhý ročník

golfového turnaje v areálu Golf Parku Plzeň‑

‑Dýšina. Turnaje se zúčastnilo 38 dvojic, po‑

většinou rodičů s dětmi. Hráči bojovali o oje‑

dinělé putovní trofeje pro absolutního vítěze

s odečtem HCP a pro absolutního vítěze na

brutto body. Systém hry umožnil zapojit do

hry aktivně děti i rodiče s rozlišnou hráčskou

úrovní. Absolutním vítězem se stala dvojice

Julia Černá a Marek Černý, kteří nejenže spo‑

lečně uhráli neuvěřitelných 71 ran, tedy par

hřiště, ale také pokořili výsledek z prvního

ročníku. Při registraci se vybíralo dobrovol‑

né startovné, které bude použito na obnovu

sportovišť v prostoru školy.

adventní zahrádka 1.a Na oslavu začát‑

ku adventu uspořádala v pondělí 29. listopadu

1.A adventní zahrádku. Její součástí bylo několik

dílniček, ve kterých děti vyráběly různé drob‑

nosti z materiálu, který společně přinesly do

školy. Zdobily vlašské ořechy, vyráběly adventní

věnec, z jablek vytvořily svícen a polevou malo‑

valy na perníčky. Všichni také postupně chodily

do adventní zahrádky, tedy do spirály utvořené

na zemi z větviček smrku. Uprostřed zahrádky

byla svíčka, o kterou jsme nakonec zapálili náš

vánoční svícen. Mladším spolužákům pomáhaly

s adventní zahrádkou děti ze 4.B.

Pohádkové setkání v 1.b 30. listopadu

2010 si na chodbě před třídou 1.B daly sraz

pohádky. Děti si pro své rodiče totiž připravily

pásmo vystoupení s motivy jejich oblíbených

hrdinů. Přišel Budulínek a Smolíček, mohli

jste potkat Jeníčka s Mařenkou či strašidýlko

1–3 Úspěšné družstvo malých fotbalistů

a šachistů


8 5 N O V Ý P O R G

Emílka a pět ježibab. Slyšet byly písničky, bás‑

ničky, smích a veliké tleskání rodičovského

publika. Zkrátka „pohádkový“ zážitek.

2.a v Liberci První březnovou sobotu se

žáci 2.A vypravili společně s paní učitelkou

i rodiči do libereckého IQ parku. Všichni zú‑

častnění se náramně bavili experimentováním

a hraním s vystavenými exponáty. Asi největ‑

ším zážitkem – kromě společného cestování,

svačinek, suvenýrů a objevování – byla účast

ve workshopu, při kterém se experimentovalo

s vodou a zkoumaly se její vlastnosti.

2.b ve skanzenu Během celého adventu

se děti z 2. B seznamovaly s lidovými zvyky

a tradicemi, které se vážou k předvánočnímu

období. Vyrobily si adventní věnce, každý den

poslouchaly Kouzelný kalendář od Jana Jiráně,

dozvěděly se, kdo je to Perchta nebo Ambrož

i jak vypadaly mikulášské průvody. Největší

úspěch měl ovšem výlet do muzea lidových

staveb v Kouřimi, kde si děti prohlédly vánoč‑

ně vyzdobené chaloupky a výstavu betlémů.

Nechyběly ani vánoční dílny, v rámci kterých

si děti vyzkoušely nazdobit perníček a vyrobit

vánoční dekoraci. Výlet se všem i přes velkou

zimu moc líbil.

tajný výlet 3.a Tajemství červnového vý‑

letu žáků 3.A spočívalo v tom, že nikdo z nich

do poslední chvíle nevěděl, co je jeho cílem.

Nejdříve cestovali žáci s paní učitelkou vla‑

kem. Potom vystoupili na malém nádraží a vy‑

dali se cestou mezi poli k malému kostelíku

na kopci. Těsně před zdoláním kopce už bylo

ale všem jasno – cílem tajného výletu jsou

Hrusice, rodiště malíře Josefa Lady. Děti na‑

vštívily jeho památník, poobědvaly v hospůdce

U Sejků a užily si něco z atmosféry minulých

časů, které tak dobře známe z Ladových obrazů

a z knížky o mluvícím kocourku Mikešovi.

dobrodružství s knihou ve 3.b Ve čtvrtek

14. dubna přespávala 3.B i s paní učitelkou ve

1 První konference členů Asociace aktivních škol,

za účasti ministra školství 2–3 Mikuláš a Vánoce

na Novém PORGu


P O R G V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 / 2 0 1 1 8 6

škole. Nejdříve je navštívila spisovatelka Tere‑

zie Radoměřská, která napsala knížku Vánoce

pro kočku a popovídala dětem o tom, jak se

kniha dostane z hlavy do počítače a potom do

knihkupectví a do knihovny. Děti se také do‑

zvěděly, že připravuje novou knížku, a dokon‑

ce jí pomáhaly se jménem a charakteristikou

hlavní postavy. Po večeři šli všichni do učebny

hudební výchovy, kde jim rodiče některých

spolužáků četli z knížek, které byly v dětství

jejich oblíbené. Večer pokračoval bojovkou, kdy

po procházení tmavou školou a luštění tajné

zprávy nakonec každý získal krásnou lampičku

do knihy. Někteří si s lampičkou četli dlouho

do noci, jiní brzy usnuli. V pátek ráno všichni

navštívili Dům čtení na Praze 10. Bylo to super!

středověk se 4.a V pátek 17. června pod‑

nikla 4.A výlet do středověké Kutné Hory. žáci

navštívili chrám sv. Barbory a České muzeum

stříbra – Hrádek. Na Hrádku se podívali také

do dolů, kde se kdysi těžilo stříbro. To byla

určitě nejlepší část výpravy. Než se ovšem

dostali k šachtám, museli se vybavit přilbami

a baterkami a také se obléknout do připra‑

vených bílých plášťů. Na cestě k dolu proto

budili trochu pozdvižení a mnoho japonských

turistů zatoužilo po společné fotografii. Po

„vyfárání“ zbývalo ještě trochu času, a zají‑

mavý den tak žáci s paní učitelkou zakončili

ještě prohlídkou Vlašského dvora s muzeem

„Odhalení tajemné tváře Kutné Hory“.

4.b v době Karla iV. Jednou, když měla

4.B vlastivědnou hodinu, četla paní učitel‑

ka žákům o Karlu IV. a ukázala jim obrázek

Karlštejna. Kdosi si na něm všiml nápisu na

kamenné zdi. Přečetl ho nahlas a najednou se

všichni ocitli na rozestavěném nádvoří chrá‑

mu svatého Víta. U stolu seděli Karel IV., starý

Matyáš z Arrasu a mladý Petr Parléř a hovo‑

řili o významných činech té doby. Kromě nich

bylo možné spatřit Karlovy čtyři manželky,

slavné architekty, samotného arcibiskupa Ar‑

nošta a mnoho dalších. Všichni samozřejmě

dělali přesně to, co jim pověděla paní učitelka,

a rodiče žáků, kteří vše sledovali, se moc dob‑

ře bavili. Tak na shledanou u dalšího divadla

a nezapomeňte přijít!

5.a na vodě V neděli 19. června ráno se

sešli děti z 5.A, rodiče i třídní učitelka v Týnci

nad Sázavou, aby si vyzkoušeli jízdu na raf‑

tech po řece Sázavě. Užili si slunce i dešťovou

přeháňku, krásnou přírodu, puchýře v dlaních

a mnozí obětavci si neváhali leccos namočit

při vyprošťování raftů uvízlých na kamenech.

Ale díky tatínkům, zkušeným vodákům, kteří

skvěle „četli“ řeku a bezpečně ostatní proved‑

li peřejemi i jezy, znavení, ale s úsměvem,

dorazili do cíle v Pikovicích, kde doplnili síly

v místní cukrárně. Velký dík patří také hlavní

organizátorce akce paní Vyhnalové.

5.b v Koněpruských jeskyních Podobně

jako v jiných třídách rozhodla se i 5.B uspořá‑

dat společný víkendový výlet s rodiči. Za cíl

byl vybrán turisticky zajímavý jeskynní kom‑

plex v Českém krasu. Dobré počasí, slušná

účast, zajímavý program, spokojenost účast‑

níků. To jsou hlavní charakteristiky onoho

sobotního dne stráveného společně poněkud

netypicky mimo lavice kmenové učebny tří‑

dy 5.B. Chtělo by se napsat, že nezbývá než

si podobnou akci co nejdříve zopakovat. To

však již nepůjde – 5.B je minulostí, děti se

rozprchly za dalším studiem. Tak tedy hodně

zdaru!

školy v přírodě Zš Na rozdíl od našeho

gymnázia, jehož studenti vyrážejí na školu

v přírodě vždy společně, se třídy základní ško‑

ly rozjíždějí v různém čase na různá místa.

Například ve 3.A se letos nemohli dočkat a vy‑

razili na školu v přírodě pro jistotu již v led‑

nu a s lyžemi. Ostatní přesto raději počkali

na teplejší počasí, aby si užili sluníčka a co

nejvíce pobyli na čerstvém vzduchu. 1.A a 1.B

pak v květnu vyrazily na Malou Skálu, 2.A,

2.B a 4.B se společně vypravily do Desné, 3.B

a 5.B strávily týden ve Slavonicích a konečně

4.A a 5.A pobývaly blízko Velkého Meziříčí.

Každá škola v přírodě měla své vlastní téma,

program i cíl. Společné všem bylo letos příz‑

1–6 Momentky z květinových slavností obou škol

na závěr školního roku


8 7 N O V Ý P O R G


P O R G V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 / 2 0 1 1 8 8

nivé počasí, bezproblémový průběh a spoko‑

jení žáci i učitelé. To je standard, který chce‑

me v každém případě udržet i do budoucna.

dílny a trhy ve školní družině Na pod‑

zim, o Vánocích, na jaře a o Velikonocích

připravuje družina již pravidelně pro žáky

základní školy tematické dílny. Ve vybraném

odpoledni se pak škola přemění v jeden velký

jarmark s dílničkami a stánky, ve kterých děti

vyrábějí nejrůznější ozdoby a doplňky vztahu‑

jící se k danému období roku. Samozřejmě ne‑

chybí ani různé hry a soutěže. Na podzim se

soutěží o nejlepšího draka, na jaře o nejhezčí

kraslici a mezi nejoblíbenější patří rozhodně

i klání o nejlepší mikulášský kostým či masku.

Dokonce i mezi těmi, kteří ruční práce příliš

nevyhledávají, se těší tyto akce značné obli‑

bě – součástí doprovodného programu je totiž

vždy i sportovní turnaj.

Mikuláš Mikuláš letos dorazil na Nový

PORG s drobným předstihem již 3. prosince

dopoledne. žáci tříd ZŠ dostali nejen uhlí,

brambory a dárky, ale i nůši adventního

předvánočního těšení. K úspěchu celé akce

významně přispělo zcela věrohodné vystu‑

pování svatého muže a jeho početné družiny.

Záhadou zůstává, proč bylo možné vidět ještě

dlouho po Vánocích mikulášskou berlu opře‑

nou u stolu prof. Hopfingera.

Fotokroužek Chcete ‑li vytvořit nezapome‑

nutelný snímek, je nutné dívat se kolem sebe

doširoka otevřenýma očima. To je hlavním

motto všech nadšenců školního fotokroužku.

I letos se jejich řady dále rozrůstaly a bohaté

výsledky jejich práce si můžete prohlédnout

na www.fotokrouzeknovyporg.estranky.cz.

Zejména sekce věnovaná druhému ročníku

školní fotografické soutěže poskytne jasnou

představu o tom, jak velké popularitě se fo‑

tografování v naší škole těší a kolik nadějných

fotografů mezi našimi žáky i studenty máme.

Kvarta performance On the last Friday of

the autumn semester, Kvarta students per‑

formed three “Theatre in Education” plays to

delighted audiences of elementary and gymna‑

sium students in the new Novy PORG studio

theatre. The plays were devised by the actors

and were in the style of pantomime, drawn

from the tradition of commedia dell’arte.

Wicked villains provoked boos and hisses from

the enthusiastic audience and beautiful ladies

in distress, played admirably by some of our

more versatile male actors, provided the per‑

fect foil. A supernatural mischief ‑maker added

a gothic tinge to an interpretation of The Can‑

terville Ghost. The day was a great success

with students, invited guests and teachers all

calling for “more” and looking forward to the

next production by the talented cast.

Noc literatury V podvečerním čase ve

středu 11. května se zájemci z řad studentů

kvarty pod vedením prof. Kovářové zúčastnili

mezinárodního projektu Noc literatury. Praž‑

ský literární happening nabídl ochutnávku ze

současné evropské literární scény. V průbě‑

hu jednoho večera četly známé tváře české

kulturní scény ukázky z nových překladů děl

evropských autorů na atraktivních či běžně

nedostupných místech „hrabalovské“ Libně.

Studentům se nejvíce líbila kniha norského

autora Tomase Espedala Jít.

debate club On 2 nd June, the New PORG

Debate Club chalked up their second consecu‑

tive victory against the International School of

Prague Debate Club. Our debaters successfully

argued that the British Royal Wedding was not

a waste of money. (A great relief to Mr As‑

ton, who as an Englishman, was worried that

he might have to spend time in the Tower of

London if we lost the debate.) We argued that

the wedding was incorporated into a global

marketing campaign to promote British tour‑

ism, and that funding for the wedding itself

came from the families concerned. Mr Aston

was very proud of the team for displaying

improved form throughout our 4 debates so

far. We currently stand at 2 victories apiece.

čteme společně Projekt na podporu čte‑

nářství „Čteme společně“ pochází ze společ‑

né dílny vyučujících češtiny na základní škole

i gymnáziu. V průběhu jednoho celého týdne se


8 9 N O V Ý P O R G

studenti tercie a kvarty denně věnovali rozví‑

jení čtenářských dovedností svých nejmladších

spolužáků z 1.A a 1.B. Prvňáčkové poznali nový

způsob, jak se učit a procvičovat čtení, a pro

terciány a kvartány bylo novým a neobvyklým

úkolem spolupracovat s šesti ‑, resp. sedmiletý‑

mi kolegy a zajistit, aby byla pro ně jejich vý‑

uka zábavná a zajímavá. Na každého prvňáčka

a prvňačku připadli jeden či dva studenti, aby

jim v průběhu týdne v hodinách českého jazy‑

ka asistovali v četbě jednoduchých knih vybra‑

ných ideálně pro každého začínajícího čtenáře.

Závěrem celého projektu byla pak dramatizace

krátké části textu, které se účastnili všichni

společně. Navíc studenti každou hodinu za‑

pisovali, jak se vedlo jim i prvňáčkům, a spo‑

lečně se samotnými prvňáčky zapisovali i své

dojmy, jednoduše shrnuté, do prvňáčkovských

deníčků – knihožroutů. Na závěr projektu byli

všichni prvňáčkové pasováni panem ředitelem

Metelkou na čtenáře první třídy. I po skonče‑

ní projektu jsou mnozí mladí čtenáři nadšení

a zdraví se a setkávají se studenty, kteří je mo‑

tivovali ke čtení a zlepšování se. Zdá se tedy, že

obě strany tak projekt obohatil nejen z hledis‑

ka jejich vztahu k četbě a literatuře.

almanach 2010/2011 Stejně jako v loň‑

ském roce vznikl i letos pod vedením prof.

Pavelkové a redaktorů z řad našich studentů

sborník slohových a literárních prací, které

studenti ze všech tříd gymnázia vytvořili bě‑

hem hodin českého jazyka či ve svém volném

čase. Přestože cílem nebylo shromáždit práce,

které bychom označili nálepkou „NEJ“, nýbrž

dát prostor všem milovníkům pera a inkous‑

tu, je třeba uvést, že první vydání bylo oka‑

mžitě rozprodáno a ještě týž den bylo nutné

zajistit další kopie, aby mohla být čtenářská

poptávka uspokojena.

Václav čtvrtek – 100 let První dubnový

týden si žáci prvních až třetích tříd připomně‑

li sté výročí narození Václava Čtvrtka. 1. B zpí‑

vala spisovatelovy texty, 2. A a 2. B vyprávěla

1–2 Škola v přírodě Souš 3 Druháci z béčka

na schodech


P O R G V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 / 2 0 1 1 9 0

o knížkách a o tom, jak V. Čtvrtek žil, 3. A po‑

zvala všechny do „Muzea“, kde bylo možné

vidět verpánek, dratev či další „Rumcajsí“

ševcovské nářadí. Všichni, kdo přicházeli do

školy, se mohli podílet na společném obraze,

který byl motivován knížkou „Čáry, máry na

zdi“ a připravila ho 3.B.

terciáni a kvartáni ve Francouzském in‑

stitutu Skupina studentů francouzštiny

navštívila Francouzský institut v Praze. Bě‑

hem prohlídky viděli vše, co toto kulturní

centrum nabízí: promítací sál, galerii, infor‑

mační centrum pro studium ve Francii, pro‑

story jazykové školy, frankofonní knihkupec‑

tví a kavárnu. Hlavní částí prohlídky byla ale

návštěva knihovny, kde jim byl podrobně vy‑

světlen systém jejího fungování a představe‑

na nabízená díla k vypůjčení. Nejvíce je zau‑

jalo oddělení literatury pro děti a mládež, kde

je možné si kromě knih vypůjčit i časopisy,

DVD, CD s francouzskými písničkami, učebni‑

ce, různé obrázkové nebo výkladové slovníky

a další studijní materiály.

jarní petrklíč Ve čtvrtek 24. 3. se naše

škola zúčastnila 24. ročníku celostátní soutěže

Jarní petrklíč, kterou s občanským sdružením

Dlouhý, Široký a Bystrozraký každoročně po‑

řádá Základní škola, mateřská škola, základní

umělecká škola Jesenice spolu s gymnáziem

PORG. Soutěž probíhala v 5 kategoriích: mladší

zpěváci, starší zpěváci, malé sbory a soubory,

mladší instrumentalisté, starší instrumentalis‑

té a velké sbory a soubory. Konkurence i účast

byla veliká, soutěžící byli z řad základních škol

a gymnázií i základních uměleckých škol z celé

republiky. Z našeho gymnázia reprezentovali

3 žáci – za mladší instrumentalisty Sára Kop‑

únová z 5.A ve hře na klavír, Anička Partridge

ze 4.B ve hře na violoncello a za starší instru‑

mentalisty Tobiáš Tarcala z primy B ve hře na

klavír. Sára Kopúnová se umístila na prvním

místě ve své kategorii a navíc si odnesla veli‑

konoční jívu za absolutní vítězství v kategorii

mladších instrumentalistů. Jíva bude na pa‑

mátku zasazena na zahradě naší školy. Anička

Partridge obsadila 3. místo ve stejné kategorii

mladších instrumentalistů.

Nový PORG na běžkách V sobotu 29. led‑

na jsme se studenty běžkaři vyzkoušeli tratě

Jizerské magistrály. Čerstvý prašan, obloha

bez mráčku a modrý swix – ideální kombinace

pro krásný výlet…

Filmové představení a debata s odborní‑

kem na téma aids Studenti obou sekund

se 16. listopadu zúčastnili (v rámci výuky ob‑

čanské výchovy) promítání dokumentárního

filmu Stephen Fry: HIV & Me. Britský scená‑

rista a herec Stephen Fry se v něm vydává na

cestu po Británii a Africe, aby zjistil, jak je

dvacet let po vypuknutí pandemie AIDS tato

choroba vnímána. Po projekci následovala za‑

jímavá debata s předsedou neziskové organi‑

zace Česká společnost AIDS pomoc.

„žito“ aneb trocha bulváru V rodině

pana řídícího Metelky vyrašila další ratolest,

kluk Cyril. Do svazku manželského se rozhodli

vstoupit Martin Janda a Adéla Kučerová – ni‑

koli ovšem společně, ale každý se svým vlast‑

ním partnerem. :)


9 1 N O V Ý P O R G

ZáPis a PřijíMací

ZKOušKy

Základní škola

Do první třídy se hlásilo 175 zájemců. Při přijí‑

maných dvou třídách (36 dětí) to představuje

téměř pětinásobný převis poptávky.

Gymnázium

Do dvou prim osmiletého gymnázia se hlásilo

131 uchazečů. Při přijímaných 48 studentech

to představuje téměř trojnásobný přebytek

uchazečů.

iNFORMace O Výši šKOLNéhO

Ve školním roce 2010/2011 bylo roční školné

112 000 Kč pro žáky základní školy i pro stu‑

denty gymnázia.

sPONZORsKé

a FuNdRaisiNGOVé aKtiVity

Poděkování sponzorům

Škola upřímně děkuje všem osobám a organi‑

zacím, které podpořily Nový PORG v uplynu‑

lém školním roce.

Finanční dary

erste Group bank aG, hlavní partner

gymnázia Nový PORG pro rok 2011

Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna

insurance Group, hlavní partner Nového

PORGu pro rok 2011

Nadace Martina a Lenky Romanových

dataRt international, a. s., p. sláma

ungelt services, a. s., p. adámek 2018

Milan cabrnoch 2020

Ottima, a. s., p. Kotlín 2018

Martin buranský 2022

Martin Pilka 2015, 2017

josef Mráz 2024

Zdeněk Křenovský 2021

Libor david 2017, 2019

slovenská organizace pre výskumné

a vývojové aktivity

Petr hulinský 2020

Věcné dary a jiná altruistická pomoc

dell computer počítačové vybavení školy

Pavel Foubík 2021, 2023 kolekce oblečení

pro studenty a profesory PORGů; bezpečnostní

vesty pro žáky 3.A na švp

hana a Petr řehákovi, bohemia Paper,

s. r. o. PL 2006 výroba diplomů, pozvánek,

vizitek

advokátní kancelář Pokorný, Wagner

a spol., Radek Pokorný 2020 právní služby

pro PORG

rodiče 2.a a 2.b a tercie organizace

květinových slavností

Milan Pacák 2019 kancelářské potřeby pro

školu

Zdeněk Křenovský 2021 pomoc při

organizaci zimní školy v přírodě 3.A

Lenka Vtípilová‑borová a david bor 2021

zajištění workshopu animace pro 3.A

Nataša Randlová 2015, 2018, 2023

přednáška pro sekundány o pracovním právu

Zoner Photo studio programy pro editaci

fotografií

Zoner Press knihy o fotografování


P O R G V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 / 2 0 1 1 9 2


9 3 N O V Ý P O R G

studijNí FONd

MaRtiNa ROMaNa

Studijní fond Martina Romana transparentně

uděluje stipendia pro nadané studenty z ro‑

din, jejichž finanční situace neumožňuje hra‑

dit školné v plné výši.

Stipendium je nenárokové a je přiděleno

na základě individuálního posouzení žádosti,

studijní fond přihlíží k příjmům a majetkovým

poměrům rodiny.

Hranice ročního příjmu rodiny byla stano‑

vena na 850 000 Kč, konkrétně se jedná o sou‑

hrn základů daně obou rodičů, resp. výděleč‑

ně činných osob žijících s dítětem ve společné

domácnosti.

Studijní fond uděluje stipendia ve výši

25–90 % školného na celých 5 let studia na

základní škole a 8 let studia na gymnáziu.

Ve školním roce 2010/11 udělil Studijní fond

Martina Romana stipendia v celkové výši

1 836 650 Kč, a to sedmi žákům základní školy

a čtyřiadvaceti studentům gymnázia.

1 Metelkovi s novorozeným Cyrilem

2 Letní švp v Hamburku 3–6 Z kvartánských

divadelních představení

1 Zahájení školního roku 2–3 Science Fair


P O R G V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 / 2 0 1 1 9 4

ZáKLadNí iNFORMace

O šKOLNíM ROce 2011/2012

PERSONáLNÍ OBSAZENÍ ŠKOLy

VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

vedení školy:

Václav Klaus

(ředitel PORGu)

Martin Metelka

(ředitel Nového PORGu, chemie)

Monika drymlová

(zástupkyně ředitele NP pro ZŠ,

učitelka 1. stupeň)

Petr hopfinger

(zástupce ředitele NP pro gym.,

dějepis, zeměpis)

Petr albrecht

(Senior Teacher, dějepis)

Mark aston

(Head of English Department, ESL)

Lenka borková

(nábor studentů, němčina)

interní učitelé:

Paul bergquist (Science, IT), Ondřej bílý

(biologie, chemie), doran bridget (ESL), ste‑

phen corbin (ESL), darren copeland (ESL),

Marek černík (učitel 1. stupeň), alsdair

duncan (Humanities, Geography), Naděžda

Fürstová (učitelka 1. stupeň), Martin janda

(tělocvik, odpol. aktivity), Petra jindrová (uči‑

telka 1. stupeň), charles William jones (Art),

Melanie Wong jones (ESL), Martina Kalino‑

vá (angličtina, asistentka učitele, odpol. akti‑

UČEBNÍ PLáN VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

vity), Zdeňka Koutová (odpol. aktivity), jana

Kovářová (čeština), Pavla Králová (učitelka

1. stupeň ZŠ), Veronika Kubaňová (biologie,

vedoucí odpol. aktivit), adéla Kučerová (tělo‑

cvik, odpol. aktivity), šárka Lejsková (učitelka

1. stupeň), Karel Lemfeld (matematika, tělo‑

cvik), alan Matthews (ESL), josef Nechvátal

(odpolední aktivity), iva Partridge (Music),

Marcela Pásztorová* (francouzština), šárka

Pavelková (čeština, španělština), jitka Po‑

chopová (učitelka 1. stupeň), joanna Ranso‑

me (Art), helena Rysová (učitelka 1. stupeň),

eva říhová (učitelka 1. stupeň), Mark sim‑

mons (ESL), Miroslav slowik (španělština),

Matěj soukup (tělocvik, matematika), Zde‑

něk šabat ka* (fyzika), alexandra švagrová

(učitelka 1. stupeň), david Venclík (základy

společenských věd), Goldie Vesely (ESL)

* ) učitelé s částečným úvazkem

externí učitelé:

Milan černý (pěvecký kroužek), Růžena

Přibylová (šachový kroužek), Michaela Ko‑

váčová, Ondřej ekrt (hudební kroužek)

ostatní zaměstnanci školy:

Romana Rybínová (office manager); jaro‑

slav Filip (IT), Miroslava stoulilová (účet‑

ní), dana Kaftanová (Dep. Sen. Teachera),

Ladislav tóth (školník), Ludmila Veselá

(vedoucí úklidu); Radek šubrt (vedoucí škol‑

ní kuchyně), Václav Krbec (kuchař), Václav

Pumr (kuchař); aneta slavíčková (persona‑

listika, administrativa, granty a dotace)

Základní škola:

PředMĚt 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída celkem

čeština 8 9 7 7 7 38

angličtina 4 4 4 4 4 20

matematika 4 4 4 5 5 22

Člověk a jeho svět (prvouka) 1 2 4 3 3 12

Workshop 1 2 3 4 5 16

tělesná výchova 2 2 2 2 2 10

ceLKeM: 20 23 24 25 26 118


9 5 N O V Ý P O R G

Gymnázium (prima až kvarta)

PředMĚt i ii iii iV suMa

čeština 4 4 4 4 16

angličtina 6 6 5 5 22

němčina/španělština/francouzština 3 3 6

matematika 4 4 4 4 16

dějepis 2 2 3 7

KEK, obč. výchova 3 2 5

Humanities 4 4

zeměpis/Geography 2 2 2 6

fyzika 1 2 2 5

chemie 1 2 2 5

biologie 2 1 2 5

Science 3 3 6

IVT (ICT) 1 1

est. výchova 2 2 2 2 8

tělesná výchova 2 2 2 2 8

volit. předmět („zájmový“) 1 1 2

ceLKeM: 28 30 32 32 122

Gymnázium (kvinta až oktáva)

PředMĚt V Vi Vii Viii suMa

čeština 4 4 4 4 16

angličtina 4 4 4 4 16

němčina/španělština/francouzština 4 3 3 4 14

matematika 4 4 2 10

Mathematics (IB) 3 3 6

dějepis 3 3

History (IGCSE) 2 2 4

ZSV 2 2 4

Theory of Knowledge (IB) 2 1 3

zeměpis/Geography 2 2 4

fyzika 2 2 4

chemie 2 2 4

biologie 2 2 4

Science 2 2 4

est. výchova 2 2

tělesná výchova 2 2 2 2 8

volitelný předmět IB (group 3) 4 4 8

volitelný předmět IB (group 4) 4 4 8

volit. předmět („zájmový“) 2 2 2 4 10

ceLKeM: 32 33 35 32 132


P O R G V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 / 2 0 1 1 9 6

haRMONOGRaM

šKOLNíhO ROKu 2011/2012

ZáKLADNÍ ŠKOLA

pololetí: 1. 9.–31. 1.

1. 2.–29. 6.

hodnocení: 31. 1.

29. 6.

švp:

13.–20. 4. školy v přírodě

jednotlivých tříd

19.–26. 6. třídní výlety, akce,

exkurze…

prázdniny:

podzimní 26.–30. 10.

zimní 23. 12.–2. 1.

pololetní 3. 2.

jarní 4.–12. 2. (Praha 1–5)

velikonoční 5.–10. 4.

ředitelské volno 24. 4. a 7. 5.

třídní schůzky:

7.–18. 11. individuální schůzky

(třídní – rodiče)

19.–30. 3. individuální schůzky

(třídní – rodiče)

dny otevřených dveří:

12. 10. 2011 (st) od 16.00

nebo individuálně

příjem přihlášek do 1. třídy:

30. 9. – 9. 11. (12.00)

květinová slavnost: 27. 6. (st)

1–2 Jídelna a vedoucí kuchař Václav Krbec

3 Projekt Čteme spolu


9 7 N O V Ý P O R G

haRMONOGRaM

šKOLNíhO ROKu 2011/2012

GyMNáZIUM

trimestry: 1. 9.–7. 12.

8. 12.–15. 3.

16. 3.–29. 6.

hodnocení: 7. 12.

15. 3.

29. 6.

švp:

1. 9.–4. 9. Lipno; seznamovací výjezd

(primy)

4.–11. 10. projektová škola v přírodě

(Rhodos)

15.–21. 1. lyžařský výcvik

Horní Mísečky (sekundy)

21.–27. 1. lyžařský výcvik

Horní Mísečky (tercie)

20.–26. 6. letní sportovní akce

(společně s libeňským

PORGem)

prázdniny:

podzimní 26.–30. 10.

zimní 23. 12.–2. 1.

pololetní 3. 2.

jarní 4.–12. 2. (Praha 1–5)

velikonoční 5.–10. 4.

ředitelské volno 24. 4. a 7. 5.

třídní schůzky:

9. 11. (st), 22. 2. (st), 2. 5. (st) vždy od 17.00

dny otevřených dveří:

23. 11. (st), 11. 1. (st), 1. 2. (st) vždy od 17.00

uzávěrka přihlášek do primy: 4. 4. (st, 12.00)

přijímací řízení do primy: 23. a 24. 4.

květinová slavnost: 28. 6. (čt)

1 2 První jarní den Velikonoční dílny

3 Go kurz


9 9 P O RN G O VOÝ sPt OR AR VGA PORG OstRaVa

PORG Ostrava přivítá své žáky a studenty

1. září 2011. V tomto školním roce budou ote‑

vřeny všechny ročníky základní školy (první

až pátá třída) a prima a sekunda osmiletého

gymnázia. Od začátku roku 2011 se konaly

rozsáhlé přestupní testy, v lednu jsme zapsali

prvňáčky a v dubnu se podrobili přijímacím

zkouškám primáni.

PORG Ostrava bude stejným typem školy,

jako je pražský Nový PORG, tj. osmileté gym‑

názium s výukou řady předmětů v angličtině

a pětitřídní základní škola s výrazně rozší‑

řenou výukou angličtiny. V každém ročníku

bude jedna třída.

Naše situace nebyla jednoduchá – lákali

jsme rodiče na dnech otevřených dveří, ale

neotvírali jsme dveře naší budovy, protože

procházela totální rekonstrukcí. Slogan z vel‑

ké billboardové kampaně „Máte chytré děti“

zná už dnes každý z Moravskoslezského kraje.

Celý tým PORG Ostrava se těší na svůj start.

I když v této práci nejsem žádným no‑

váčkem, bude tento první školní rok pro mě

osobně velmi důležitým nejen kvůli dětem,

které budeme vzdělávat, učitelům, kteří zde

budou učit, rodičům, kteří nám dali důvěru,

ale hlavně vůči těm, kteří s myšlenkou vzniku

této školy v Ostravě ‑Vítkovicích přišli.

Dagmar Dluhošová,

ředitelka PORGu Ostrava

PORG – gymnázium a základní škola, o. p. s.

PORG Ostrava

Rostislavova 7, Ostrava ‑Vítkovice, 703 00

IČO: 25698117

telefon: 777 923 718

e ‑mail: dluhosova@porg.cz

web: www.porg.cz


P O R G V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 / 2 0 1 1 1 0 0

ZáKLadNí iNFORMace

O šKOLNíM ROce 2011/2012

PERSONáLNÍ OBSAZENÍ ŠKOLy

VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

vedení školy:

Václav Klaus

(ředitel PORGu)

dagmar dluhošová

(ředitelka PORGu Ostrava, chemie)

Petr albrecht

(Senior Teacher)

interní učitelé:

jana bátorová (vedoucí volnočasových ak‑

tivit a družiny), iain benzie (Science), aleš

bohanus (učitel 1. stupeň), hill bradly (ESL),

Martina čiklová (učitelka 1. stupeň), barbo‑

ra Gazdová (učitelka 1. stupeň), Lucie Grus‑

sová (družina a volnočasové aktivity), Ond‑

řej chrapek (tělocvik), Kateřina Kuchnová

(učitelka 1. stupeň), Vlastimil Moravec (ma‑

tematika, fyzika), blanka Pravdová (čeština,

ZSV), Věra Rymiecová (učitelka 1. stupeň),

ivana slivková (družina a volnočasové akti‑

vity), jeremy Waite (ESL)

externí učitelé:

Natálie Kodetová (Workshop, angličtina),

alena Lacinová (výtvarná výchova), jan

Mlčoch (hudební výchova), Zdeněk Navrá‑

til (zeměpis, IT), sylva Roháčková (biologie,

tělocvik), Robert Vlk (dějepis)

ostatní zaměstnanci školy:

alena tůmová (office manager), Ondřej

chrapek (technicko ‑hospodářský pracovník),

tomáš Neuvirt (vedoucí školní jídelny)

1–2 Zápis a přestupní testy 3 Nová škola


1 0 1 P O R G O s t R A V A

UČEBNÍ PLáNy PRO ZáKLADNÍ ŠKOLU

PřEDMěT 1. 2. 3. 4. 5.

český jazyk 8 9 7 7 7

anglický jazyk 4 4 4 4 4

matematika 4 4 4 5 5

Člověk a jeho svět (prvouka) 1 2 3 3 3

Workshop 1 2

hudební výchova 1 1 1

výtvarná výchova 1 1 1

Workshop – Drama 2 2 2

IVT 1

tělocvik 2 2 2 2 2

ceLKeM: 20 23 24 25 26

Zeleně zvýrazněné hodiny jsou vyučovány v angličtině.

Dílna (workshop) obsahuje IT, estetickou výchovu, „Člověk a svět práce“.

Čeština obsahuje čtení, psaní, základy slohu, literaturu.

V angličtině je třída rozdělena na dvě poloviny dle jazykové úrovně žáků.

UČEBNÍ PLáNy PRO ZáKLADNÍ ŠKOLU

Předmět prima sekunda tercie kvarta suMa

český jazyk 4 4 4 4 16

anglický jazyk 6 6 5 5 22

něm./fr./špaň. 3 3 6

matematika 4 4 4 4 16

dějepis 2 2 3 7

občanská výchova 2 2

KEK 3 3

Humanities 4 4

Geography 2 2 2 6

fyzika 1 2 2 5

chemie 1 2 2 5

biologie 2 1 2 5

Science 3 3 6

IVT 1 1

estetická výchova 2 2 2 2 8

tělocvik 2 2 2 2 8

volitelné předměty 1 1 2

CELKEM: 28 30 32 32 122

Zeleně zvýrazněné hodiny jsou vyučovány v angličtině.


P O R G V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 / 2 0 1 1 1 0 2


1 0 3 P O R G O s t R A V A

haRMONOGRaM

šKOLNíhO ROKu 2011/2012

ZáKLADNÍ ŠKOLA

pololetí: 1. 9.–31. 1.

1. 2.–29. 6.

hodnocení: 31. 1.

29. 6.

švp:

20.–31. 5. Beskydy

prázdniny:

podzimní 26.–30. 10.

zimní 23. 12.–2. 1.

pololetní 3. 2.

jarní 12.–16. 3.

velikonoční 5.–10. 4.

ředitelské volno 7. 5.

třídní schůzky:

10.–23. 11. dle individuální domluvy

12.–25. 4. dle individuální domluvy

dny otevřených dveří:

13. 10. (čt), 3. 11. (čt) vždy od 15.30

uzávěrka přihlášek do 1. třídy: 9. 12.

zápis do 1. třídy: 7. a 8. 1.

květinová slavnost, tentokrát jahodová:

27. 6. (st)

1–6 PORG Ostrava před rekonstrukcí a po ní…

haRMONOGRaM

šKOLNíhO ROKu 2011/2012

GyMNáZIUM

trimestry: 1. 9.–6. 12.

8. 12.–19. 3.

21. 3.–29. 6.

hodnocení: 7. 12.

20. 3.

29. 6.

švp:

20.–26. 6. Beskydy

prázdniny:

podzimní 26.– 30. 10.

zimní 23. 12.–2. 1.

pololetní 3. 2.

jarní 12.–16. 3.

velikonoční 5.–10. 4.

ředitelské volno 7. 5. + dle vyhlášky MŠMT

o přijímacích zkouškách

třídní schůzky:

10. 11. (čt), 23. 2. (čt), 3. 5. (čt) vždy od 17.30

dny otevřených dveří:

24. 11. (čt), 12. 1. (čt), 9. 2. (čt) vždy od 17.00

uzávěrka přihlášek do primy: 4. 4. (st, 12.00)

přijímací řízení do primy: 23. a 24. 4.

květinová slavnost, tentokrát jahodová:

27. 6. (st)


P O R G V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 / 2 0 1 1 1 0 4

POdĚKOVáNí sPONZORŮM

Škola upřímně děkuje všem osobám a orga‑

nizacím, které podpořily Nový PORG při jeho

vzniku.

Finanční dary

Nadace Machinery Fund

Lumius, s. r. o.

Nadace Zdeňka bakaly

Václav Foglar


Hlavní partner Nového PORGu

pro rok 2011

Hlavní partner gymnázia Nový PORG

pro rok 2011


Komenského

LIBEŇ

Thomayerova

Vrázova

PORg libeŇ

lindnerova 3

180 00 Praha 8

Holubova

Holubova

Rostislavova

Ruská

Štramberská

PORg OstRAVA

Rostislavova 7

703 00 Ostrava-Vítkovice

NOVÝ PORg

Pod Krčským lesem 25

142 00 Praha 4

Similar magazines