Views
5 years ago

Ściągnij plik .PDF - Car Audio System

Ściągnij plik .PDF - Car Audio System

Ściągnij plik .PDF - Car Audio

audi focal2 30/9/03 18:09 Page 2 14 samochody ekstremalne SKOK DO CZWARTEGO WYMIARU P O T ¢ GA PASJI ZAKL¢TA W AUDI A4 Nie przypominam sobie, aby w o s t a tnich latach pojawi∏ si´ w naszym kraju samochód, który tak mocno prz y c i à g a ∏ do siebie t∏umy oglàdajàcych. Czarne Audi A4 nale˝àce do Krzysztofa dzia∏a na wszystkich jak magnes. Gdziekolwiek to auto si´ pojawi, wzbudza ˝ywe zainteresowanie. Jedni mówià, ˝e jest to pojazd wspania∏y, inni zaÊ, ˝e prz e k o m b in o w a n y. Ci drudzy mówià to jednak z z a z d r o Ê c i . 9-11/2003 auto hi-fi & tuning Krzysztof ma jednak w∏asne zdanie, które w najlepszy sposób ilustruje jego pojazd: „Ka˝dy z nas posiada w∏asny gust i w∏asny zestaw upodobaƒ. Jedynà opinià, jakà wyra˝´ na jego temat, jest to, ˝e dokonane zmiany przeprowadzone zosta∏y zgodnie z moim wyobra˝eniem, mojà koncepcjà ijestem znich bardzo zadowolony, a w samochodzie tym czuj´ si´ Êwietnie”. Chyba lepszej rekomendacji nie potrzeba, zatem przedstawmy g∏ównych bohaterów, którzy przyczynili si´ do powy˝szej oceny. Tym razem rozpoczniemy od opisu cz´Êci audio, gdy˝ w znamienity sposób rzutuje ona na ca∏okszta∏t modyfikacji, a twórcà tego przeobra˝enia jest firma Car Audio System z Mielca. INTRO Ju˝ na wst´pie prac zapad∏a decyzja o mo˝liwym wykorzystaniu pojazdu do celów demonstracyjnych. Tym samym w Êwietle ostatnich dokonaƒ Polaków na arenie europejskiej poprzeczka wymagaƒ poszybowa∏a szalenie Subwoofer Focal 33WX z racji swego designu stanowi najwi´kszà ozdob´ tego systemu. W baga˝niku znajdujà si´ 2 sztuki tych g∏oÊników. wysoko. Aby zaskoczyç wszystkich nowà jako- Êcià, si´gni´to po nadzwyczajne Êrodki: doskona∏e produkty audio oraz wyjàtkowo ekskluzywnà opraw´. Taka mieszanka musia∏a przynieÊç spodziewany efekt. Czarne Audi A4 zosta∏o uhonorowane tytu∏em „Best of Show” podczas koƒczàcej tegoroczny sezon imprezy Car Audio Inspiracje we W∏oc∏awku. W sk∏ad zainstalowanej aparatury wchodzi rozbudowany system multimedialny, oparty na aktualnie dost´pnych w sprzeda˝y komponentach firm Pioneer, Audison oraz Focal. Tworzà go: jednostka sterujàca, zmieniacz p∏yt DVD, cyfrowy procesor dêwi´ku, dwa monitory LCD, trójdro˝ny system g∏oÊników przednich, tylne g∏oÊniki, subwoofer oraz trzy pot´˝ne wzmacniacze mocy. P RACE WST¢PNE SzeÊç d∏ugich miesi´cy trwa∏y prace nad systemem car audio. Na samym poczàtku dok∏adnie zwymiarowano wszystkie elementy podlegajàce modyfikacjom. Wn´trze auta zosta∏o kompletnie zdemontowane i wyt∏umione. Zu- ˝yto do tego celu kilkanaÊcie kartonów mat bitumicznych oró˝nym stopniu twardoÊci. Celem tego dzia∏ania by∏o zabezpieczenie karoserii przed niepo˝àdanymi wzbudzeniami podczas odtwarzania dêwi´ku, nawet przy ekstremalnie wysokich poziomach g∏oÊnoÊci. Kolejnym etapem by∏o u∏o˝enie wszystkich przewodów: g∏oÊnikowych, sygna∏owych oraz pràdowych. Do tego celu u˝yto produktów debiutujàcej na rynku samochodowego audio, lecz znanej domowym audiofilom firmy IXOS. Kokpit centralny zsystemem zarzàdzajàcym instalacjà audio-video. G∏ównà rol´ pe∏ni radioodtwarzacz Pioneer DEX P9R. Temat zaopatrzenia przysz∏ej armady wzmacniaczy w odpowiednie iloÊci pràdu potraktowano priorytetowo. Zamiast seryjnego akumulatora Audi zastosowano dwa ˝elowe EXIDE Maxima: jeden w miejscu fabrycznego, a drugi wbaga˝niku (w bezpoÊrednim sàsiedztwie wzmacniaczy). Dla drastycznego podniesienia parametrów zasilania wprowadzono tak˝e trzy, wpi´te równolegle, kondensatory buforowe IXOS CA670 o pojemnoÊci 1 farada ka˝dy. F O CAL NA PRZÓD, FOCAL NA TY¸ Najwa˝niejszym elementem wp∏ywajàcym na jakoÊç odbieranego przez s∏uchaczy brzmienia jest system g∏oÊników przednich. Zosta∏ on zbudowany na bazie najlepszych komponen- Dwa duety kickbasow Focala 6W1 zapewniajà dowolnà dawk´ dynamiki. Ca∏oÊç w metalowych, chromowanych wykoƒczeniach. 9-11/2003 auto h i - f i & tuning 15

Zapisz ten plik jako PDF - Truck & Van
Aktualności bioMérieux nr 47 plik do pobrania (format pdf)
Car-Hifi Einbau Audi 80 - Mike Koch Audio
Pobierz plik PDF [rozmiar 5MB] - SPGM
Czy Skoda niepokonana? (plik PDF 1,2 MB) - Opel Dixi-Car
Przyjaciele rodziny (plik PDF 900 kB) - Opel Dixi-Car
plik w formacie PDF 2MB - Moeller
Plebiscyt. Auto nr 1 w Polsce (plik PDF 1,4 MB) - Opel Dixi-Car
Aktualności bioMérieux nr 43 plik do pobrania (format pdf)
sonos_katalog_2012_pl (Arspo Audio,3193).pdf - tuwima6.pl
Niskie latanie. Prezentacja. Opel GT (plik PDF 800 kB) - Opel Dixi-Car
Raport. Produkcja samochodów w Polsce (plik PDF ... - Opel Dixi-Car
Aktualności Nr 13 plik do pobrania (format pdf) - bioMérieux
Audison Catalogue_2011_150dpi.pdf - Four Car Audio
CAR AUDIO & VIDEO - Pioneer
Maloobchodný cenník platný od 21. apríla 2009 CAR AUDIO - Pioneer
W DOBRYM TEMPIE NA OSTRYM ZAKRĘCIE - Audio
Home Cinema Sound System Système Audio Home ... - Yamaha
Pobierz plik PDF - unigum.pl
zde v PDF - USHER Audio Technology ČR & SR
STAX Signature System SRS-4170 (SRM-006tS + ... - Grobel Audio
Pobierz plik PDF - Hörmann Polska
Pobierz plik pdf (5,6 MB) - Vidart