Je viac ako spektrofotometer - HACH LANGE

hach.lange.fr

Je viac ako spektrofotometer - HACH LANGE

INFORMÁCIE

LABORATÓRNA ANALYTIKA

UV-VIS SPEKTROFOTOMETER

DR 5000

Je viac ako spektrofotometer

DR 5000 UV-VIS


DR 5000_UV-VIS SPEKTROFOTOMETER

Viac než len spektrofotometer

V spektrofotometri DR 5000 UV-VIS sú zhmotnenené desiatky rokov skúse-

ností výrobcov fotometrov HACH a LANGE s precíznou optikou, rýchlym

meraním, užívateľsky prístupným menu a ergonomickým dizajnom. DR 5000

je viac ako “bežný” spektrofotometer. Kombináciou osvedčených činidiel

HACH LANGE a širokej škále metód a parametrov DR 5000 predstavuje

jedinečný flexibilný merací system.

Rýchle meranie v priebehu neikoľkých sekúnd Menu s vysvetlením pre vyššiu spoľahlivosť

Prioritou je kvalita

DR 5000 je vysokopresný UV-VIS

spektrofotometer, vybavený všetkým

potrebným pre každodennú laboratórnu

rutinnú prácu v prevádzkovom, riadiacom

alebo výskumnom laboratóriu.

Vysokokvalitné optické komponenty

zaručujú presné výsledky a dlhodobú

životnosť. Priame ovládanie mriežky

umožňuje veľmi rýchle a presné nastavenie

požadovanej vlnovej dĺžky.

Deutériové a halogénové lampy majú

svoj vlastný chladiaci system, ktorý

zaručuje ich dlhú životnosť a výbornú

stabilitu.

Prenos údajov prostredníctvom

USB

Uložené výsledky meraní sa prenášajú

do PC prostredníctvom USB-pripojenia

bez potreby daľšieho softweru. Prostredníctvom

USB sa do DR 5000 – prenášajú

aktualizácie (update) a nové

testovacie údaje, priebežne dostupné

na internete. Cez USB porty môže byť

taktiež pripojená PC-klávesnica a tlačiareň.

Jednoduché ovládanie

Ovládanie je veľmi jednoduché vďaka

veľkému podsvietenému grafickému a

najmä dotykovému displeju. Prehľadne

usporiadané menu umožňuje užívateľovi

nájsť čo je potrebné naprogramovať si

vlastné užívateľské metódy. Chyby sú

vylúčené. Už po krátkom zoznámení sa

s prístrojom je možné prístroj zapnúť a

začať merať.

Meranie sa spúšťa uzatvorením ergonomicky

tvarovaného krytu. K dispozícii

je viac než 200 predprogramovaných

užívateľsky prístupných testov HACH a

LANGE.


Rýchly prenos dát prostredníctvom

USB pripojenia

Genialne jednoduchý –

proste dômyselný

Univerzálny držiak kyviet pre DR 5000

pomáha udržiavať v laboratóriu poriadok.

Pre ktorúkoľvek z 10, 20 alebo 50 mm

hranatých kyviet, alebo 1" valcových

kyviet – je vždy poruke ten správny

držiak. Tým sa stáva práca oveľa flexibilnejšia.

V prípade potreby je k dispozícii

aj výmenný modul pre sedem

10 mm hranatých kyviet a pre prietočné

merania modul so samonasávaním.

Ak je potrebné zabezpečiť určitú teplotu,

Peltierov modul umožňí jej presné

nastavenie v rozsahu 15 až 50 °C.

HACH LANGE – www.hach-lange.com

DR 5000 je taktiež vybavený držiakom

pre kyvetové testy LANGE. Vloženú

kyvetu identifikuje s použitím lasera

podľa čiarového kódu (IBR = integrovaný

system čítania čiarových kódov).

DR 5000 automaticky začne merať a výsledok

zobrazí na displeji v mg/l, alebo

Vami nastavených jednotkách. Užívateľ

pritom nemusí stlačiť žiadne tlačidlo!

cm inch

Univerzálny držiak pre valcové aj hranaté kyvety


DR 5000_ČINIDLÁ

Viac metód,

viac parametrov

Najväčší rozsah parametrov na svete, priamo od výrobcu

➔ Vhodné riešenia pre každé použitie

➔ Meracie zariadenia a činidlá z jedného zdroja

Výber veľkého počtu variácií činidiel

➔ Riešenia na mieru pre splnenie všetkých požiadaviek

➔ Flexibilné použitie aj pre nové úlohy

(2)

Otvorený pre rozmanité použitie

Po prvý krát je možné s jedným fotometrom

merať s použitím celého spektra

ihneď použiteľných činidiel pre kyvetové

testy od LANGE, práškové vankúšiky

PERMACHEM a ACCUVAC od HACH!

Užívateľ si len vyberie príslušný test, ktorý

mu najviac vyhovuje pre každodennú prácu.

Napríklad pre stanovenie chloridov:

–Rýchle a lacné stanovenie s práškovým

dávkovačom SWIFTEST – kde jediným

kliknutím nadávkujeme potrebné

množstvo činidla.

– Stanovenie s kyvetovými testami kde

sa priamo v kyvete nachádza presné

množstvo čindiel. Stačí pridať vzorku

vody, zmerať – a meranie je hotové.

(1)


(4) (4)

(6)

(3)

Kyvetové testy pre merania podľa

štandardných metód s jednoduchou

manipuláciou

Zámena je vylúčená –

bezpečnosť je prvoradá

Analýza už nemôžu byť jednoduchšia

alebo bezpečnejšia. Oficialne schválené

kyvetové testy sú k dispozícii pre okamžité

použitie kdekoľvek. Po prečítaní

čiarového kódu si DR 5000 v pamäti

vyhľadá príslušné údaje. Počas merania

s kyvetovým testom, kyveta rotuje a

čítanie sa uskutoční 10 krát počas jedného

otočenia kyvety. Prípadná nečistitota

na tele kyvety sa automaticky

identifikuje a jej vplyv sa pri pri výpočte

výsledkov automaticky eliminuje.

HACH LANGE – www.hach-lange.com

HACH LANGE

W A T E R A N A L Y S I S

S Y S T E M

(8)

(7)

Všetky druhy kyvetových testov je

možné skontrolovať s použitím praktických

multištandardných roztokov

ADDISTA. Inovácie ako DOSICAP ZIP

zjednodušujú pridávanie presne stanovených

množstiev tuhých činidiel bez

použitia ďalších doplnkov. Každá kyveta

slúži na prepravu, ako reakčná a zároveň

merná nádoba.

(9)

(5)

Činidlá pre analýzu vody a riadenie

kvality

(1) SWIFTEST s práškovým dávkovaním

(2) PERMACHEM v práškových vankúšikoch

(3) ACCUVAC

(4) Meranie v 1" valcových a hranatých

kyvetách

(5) Kvapalné činidlá

(6) Stopové analýzy s použitím 50 mm

kyviet

(7) Systém ADDISTA pre zabezpečenie

kvality

(8) Kyvetové vrchnáčiky DOSICAP ZIP s

presnými množstvami činidiel

(9) Kyvetové testy s farebným a čiarovým

kódovaním


DR 5000_APLIKÁCIE

Viac možností

Ľahko programovateľné

➔ Rýchle nastavenie na nové metódy

Ľahko vymeniteľné kyvetové moduly

➔ Flexibilná odozva na zmenu požiadaviek

➔ Ovládacie menu s vysvetlením

➔ Produktívne vďaka prevencii proti chybám

a časovýcm stratám

Prenos dát cez USB pripojenie

➔ Rýchle ukladanie a aktualizácia dát

Výmenný modul – sedem v jednom Porty pre klávesnicu, tlačiareň alebo

USB klúč

Praktické riešenia pre

užívateľské aplikácie

Užívateľ, ktorý potrebuje uskutočniť

veľké množstvo meraní v 10 mm hranatých

kyvetách, prípadne kinetiku, ocení

výmenný modul. Do tohto modelu je

možné vložiť až sedem kyviet. Je to

napríklad ideálne riešenie pre enzymatické

analýzy v potravinnárskom laboratóriu.

V prevádzkových a monitorovacích

laboratóriách sa vždy stanovuje

jeden a ten istý parameter vo veľkom

množstve vzoriek. Vtedy je výborné

použiť modul so samonasávaním; ktorý

rýchlo meria vzorky sa sebou bez akejkoľvek

výmeny kyviet. Čerpadlo a ako

aj čas potrebný na meranie a prepláchnutie

kyvety sa nastavuje jednoducho

prostredníctvom displeja. Je možné

používať aj kyvety rôznej veľkosti, preto

je použiteľný aj pre vlastné metódy.

Samonasávací modul je možné použiť

aj manuálne bez čerpadla.


Spoľahlivá dodávka vody

Dôkladná analýza pitnej, surovej či

technologickej vody je nevyhnutnou

podmienkou pre zabezpečenie nepretržitej

dodávky vody a úsporu nákladov.

V úpravniach vody a v priemysle

DR 5000 zabezpečuje monitoring

rôznych stupňov úpravy a technologických

procesov.

Technické údaje

HACH LANGE – www.hach-lange.com

Dôkaz o spoľahlivom čistení

Neustále narastajú požiadavky na čistenie

odpadových vôd. Efektivita práce je

dnes nevyhnutná kvôli úspore času a

nákladov. Tieto požiadavky nie sú žiadným

problémom s použitím činidiel a

zariadení HACH LANGE. Všetky komponenty

tohto systému sú si vzájomne

prispôsobené.

Špecifické aplikácie v rôzných

sektoroch

Pre podniky ako napríklad pivovary je

analytika potrebná na zabezpečenie

kvality ích surovín a výrobkov. DR 5000

je ideálnym zariadením pre úlohy monitoringu

vďaka jeho flexibilnosti a jednoduchému

programovaniu.

DR 5000 UV-VIS Spektrofotometer Model č. LPV408

(vrátane univerzálneho držiaka)

Prevádzkové módy Absorbancia (±3 A), transmitancia (%), koncentráci

Rozsah vlnových dĺžok 190 –1.100 nm

Presnosť vlnovej dĺžky ±1nm v rozsahu 200 – 900 nm

Reprodukovateľnosť vlnovej dĺžky


DR 5000_AUTOMATIZÁCIA LABORATÓRIA

Vyššia efektívnosť vďaka

automatizácii laboratória

Viac analýz za kratší čas a s menšou

námahou – DR 5000 patrí do skupiny

špičkových zariadení, pomocou ktorých

ľahko spracujeme veľké série vzoriek.

Jedným z produktov tejto rodiny je

QC 8500, system pre kontinuálnu

injekčnú analýzu. S činidlami ktoré sú

prakticky ihneď použiteľné je schopný

analyzovať až 120 vzoriek za hodinu

súlade s predpismi USEPA, ISO a DIN.

AP 300 DISCRETE ANALYZÁTOR je

schopný uskutočniť až 300 analýz za

hodinu, vďaka duálnemu pipetovému

HACH LANGE – špecialista pre analýzu vody

Všetko od jediného

dodávateľa

Či sa jedná o meranie v teréne,

alebo v laboratóriu, meranie vzoriek

alebo kontinuálne technologické

meranie, HACH LANGE predstavuje

kompletné spektrum pre analýzu

vody - od vizuálnych metód až po

kompletné zostavy reagencií, meracej

techniky a príslušenstva.

FIA, analyzátory, samostatný analyzátor

systému. S kvalitnými a ihneď použiteľnými

činidlami analyzuje vzorky vody v

rade za sebou alebo spôsobom podľa

náhodného výberu.

Analyzátory GANIMEDE sú špecialne

určené na meranie parametrov ako celkový

dusík (TN b) a celkový fosfor tam

kde je potrebná mineralizácia vzoriek.

Patentovaná rýchla mineralizácia

poskytuje výsledky v priebehu niekoľkých

minút. GANI CHEM sú ihneď

použiteľné činidlá ktoré v laboratóriu

šetria čas aj peniaze.

Služby spoločnosti HACH LANGE

Podpora zo strany nášho technického

personálu priamo v teréne.

Garancia dodržania právnych predpisov,

a to aj v oblasti životného prostredia

vďaka zberu použitých reagencii.

Spoľahlivá prevádzka všetkých prístrojov

vďaka flexibilnému servisu a zmluvám o

ich údržbe.

www.hach-lange.sk

aktuálna a spoľahlivá, s možnosťami

sťahovania súhorov, informácie a

obchod.

Pravidelné informovanie zákazníkov

poštou a e-mailom.

Pre každú aplikáciu Parametre od A po Z

HACH LANGE ponúka riešenia na

mieru v oblasti odpadových vôd,

pitnej vody a technologických vôd -

pre spoľahlivé riadenie technologických

procesov a pre monitorovanie

dodržiavania predpísaných

limitných hodnôt.

Od amónnych iónov až po zinok -

dôsledne prispôsobený potrebám

užívateľa pri každodennej práci.

Regulačným orgánom a inštitúciám

v oblasti priemyslu je známe, že na

riešenia HACH LANGE od prípravy

vzoriek až po riadenie kvality sa

možno spoľahnúť.

DOC032.88.00432.Jun05

More magazines by this user
Similar magazines