Duben 2011 - Městská část Brno - Židenice

zidenice.cz

Duben 2011 - Městská část Brno - Židenice

Židenický Zpravodaj

ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC

AKTUÁLNĚ

Podání námitek ke Konceptu

Územního plánu města Brna

Setkání s občany nad návrhem nového

územního plánu ve středu 9.března 2011 na ÚMČ Brno

-Židenice se konalo za hojné účasti židenických občanů.

Jednotliví vlastníci pozemků

a staveb měli možnost podat

námitky ke Konceptu Územního

plánu města Brna nejpozději

do 10. března 2011. Jejich lhůta

k vyjádření tedy již uběhla. V případě,

že někteří vlastníci nestihli

ve stanoveném termínu námitky

podat, mohou tak neoficiálně

učinit prostřednictvím MČ Brno

-Židenice, která má stanovený

termín k odevzdání připomínek

formou usnesení zastupitelstva

do konce června 2011. Námitky je

možno podat na podatelnu ÚMČ

Brno-Židenice nejpozději do konce dubna 2011. Námitky budou nejdříve v samosprávných orgánech

vyhodnoceny. V případě, že se s nimi městská část ztotožní, pak budou zahrnuty do usnesení

zastupitelstva.

Ing. Aleš Vytopil, místostarosta

Blahopřání ke 100. narozeninám

Dne 17. 3. 2011 se dožila významného

životního jubilea – 100 let

– paní Magdalena Kytnerová. Paní

Kytnerová žila dlouhá léta v MČ

Brno-Židenice. Spolu s manželem

vychovala dvě děti. Před 4 roky se

přestěhovala k synovi do Brankovic,

kde žije spolu s jeho rodinou.

Za MČ Brno-Židenice přišli

paní Kytnerové osobně popřát

do dalších let zdraví, štěstí a spokojenost

v rodině svých blízkých,

která se o jubilantku vzorně stará,

starosta Ing. Roman Vašina a místostarosta

PhDr. Jiří Nesiba.

Ing. Monika Horká – referentka školství

0

1 042

Park na ulici Bubeníčkova

prošel zdařilou rekonstrukcí

Vážení občané,

koncem února byla již částečně

předána stavba parku

na ulici Bubeníčkova do užívání

naší městské části. Bylo

tak zakončeno skoro dvouleté

úsilí obce o obnovu této

parkové plochy. Investorem

stavebních úprav bylo město

Brno, které na stavbu přesunulo

finance ze strukturálních

fondů Evropské unie, z Regionálního

operačního program NUTS II Jihovýchod

(Prioritní osa 3 - Udržitelný rozvoj měst a venkovských

sídel, oblast podpory 3.1). Rekonstrukce stála 11 728

tis. kč, z čehož dotace z fondů EU činila 9 712 tis. Kč.

Samotným důvodem stavby byl fakt, že parková plocha

byla dlouhou dobu „dočasně“ využívána jako

volný travnatý terén bez přímých parkových změn. To

bylo dáno i stavem, kdy park byl založen v území kudy

vedl, před několika desítkami let zasypaný, mlýnský

náhon z řeky Svitavy. Jelikož byl park na ul. Bubeníčkova

jedna z mála pobytových zón v centru Židenic

a pohoda pobytu byla značně narušena sousedstvím

blízké komunikace rozhodlo se město provést rekonstrukci

této lokality. Záměrem bylo proto zřídit příjemný

společenský prostor pro obyvatele všech věkových

kategorií a návštěvníků z širšího okolí.

Při výsadbě se navazovalo na originalitu území spočívající

ve výskytu dřevin z původního doprovodu

břehů náhonu na mlýn. K odhlučnění prostoru byly

využity druhy blízké dané lokalitě, jako jsou habry,

bílé topoly, bělostná forma břízy a červené duby. Park

volbou dřevin, které jsou blízké místním přírodním

podmínkám, získá unikátní vzhled. Celkově bylo vysázeno

159 ks vzrostlých stromů a 894 ks keřů.

pokračování na str. 2

V e s e l é V e l i k o n o c e ,

b o h a t o u p o m l á z k u ,

s v á t k y p l n é s l u n íˇc k a a j a r n í n á l a d y

vám preje ˇ

ÚMCˇ

Brno-Zidenice ˇ

Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno tel.: 548 426 111 fax: 548 426 129 strana 1

1


Židenický Zpravodaj 4/2011 ZPRÁVY

www.zidenice.cz

Z jednÁní RadY a ZastuPitelstVa městské čÁsti BRno-Židenice

RMČ 7/2011 konaná

07.03.2011 schválila:

� � � rozpočtové opatření č. 2. Toto opatření doplňuje

do rozpočtu příjmů na rok 2011 neinvestiční

transfer ze státního rozpočtu na SPOD na I. čtvrtletí

ve výši 415 tis. Kč, doplňuje neinvestiční transfer

ze Státního fondu rozvoje bydlení ve výši 889 tis. Kč

a navyšuje a doplňuje některé příjmové a výdajové

závazné ukazatele rozpočtu na rok 2011.

� � � navrhla Radě města Brna zařadit návrh změny

do přílohy nařízení statutárního města Brna

č. 1/2002, kterým se vydává “Tržní řád”, ve znění pozdějších

nařízení, pro městskou část Brno-Židenice.

� � � předání movitého majetku Kamerové body

Svatoplukova 73, Krásného 47 a Podchod Stará Osada,

Městské policii Brno.

� � � rozpisy závazných ukazatelů pro jednotlivé

příspěvkové organizace zřízené statutárním městem

Brnem, městskou částí Brno-Židenice v souladu

s ustanovením § 14 odst. 1 a 2 zákona č. 250/2000

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

ve znění pozdějších předpisů. Svěřila kompetence

ke schvalování změn v rozpisu závazných ukazatelů

Na přelonu měsíce března a dubna 2011 bude

na území městské části BrnoŽidenice opět zahájena

komplexní údržba veřejně přístupných ploch komunikací

a zeleně, svěřených naší městské části.

V rámci údržby komunikací, bude probíhat blokové

čištění komunikací. V souladu s ustanovením

§ 19 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,

ve znění pozdějších předpisů, budou místní

komunikace sedm dní před blokovým čištěním vždy

označeny přenosnými dopravními značkami B-29

zákaz státní s dodatkovou tabulkou E-12, na které

bude vyznačen den a doba platnosti dočasného

zákazu. Nově budou některé ulice, nebo jejich úseky

značeny dopravní značkou IP-25a začátek zóny

Pro úhradu místního poplatku v hotovosti budou

od úterý 1.března v provozu pokladny v přízemí

budovy Magistrátu města Brna na Malinovského

náměstí č. 3 a i nadále na Šumavské 33.

Otevřeny jsou:

pondělí od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hod.

úterý od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 14:30 hod.

středa od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hod.

čtvrtek od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 14:00 hod.

pátek od 8:00 do 12:00 hod.

strana 2

příspěvkových organizací pro rok 2011 vedoucímu

odboru sociálních věcí, pro přesuny mezi ukazateli

v rámci celkové částky příspěvku na provoz do výše

20 tis. Kč na 1 změnu..

� � � vzala na vědomí plánovaný program na období

duben – červen 2011 předložený společností

MON-EST BRNO, s.r.o..

� � � vzala na vědomí dopis bytového odboru

MMB ve věci stanovení počtu sociálních bytů pro

rok 2011. Souhlasila s tím, že pro rok 2011 bude statutárnímu

městu Brnu nabídnut jeden byt pro účely

zřízení sociálního bytu, a to byt č. 5 (snížená kvalita)

o velikosti 1+1 v domě Nezamyslova 20 v Brně.

� � � souhlasila s umístěním stavby na pozemku

p. č. 3992/1 v k. ú. Židenice dle předložené dokumentace

z titulu svěření nemovitosti. Souhlas se

uděluje pro účely územního řízení o umístění stavby

– napojení stavby č. p. 3591 v k. ú. Židenice optickým

kabelem.

� � � doporučila statutárnímu městu Brnu bezúplatné

nabytí pozemků p. č. 7495/50, ostatní plocha,

o výměře 4.709 m2, p. č. 7495/92, ostatní plocha,

o výměře 982 m2 a p. č. 7495/2, ostatní plocha,

o výměře 4.035 m2 v k. ú. Židenice při ul. Kulkově

za účelem zřízení sběrného střediska odpadu.

zákazu stání (včetně vyznačení její platnosti) a IP-

25b konec zóny zákazu stání.

V této souvislosti opětovně žádáme řidiče a majitele

silničních vozidel o respektování dopravního

značení a o uvolnění komunikací v uvedený den

a na uvedenou dobu, aby údržbové a čistící práce

mohly být řádně provedeny.

V případě nerespektování přechodného dopravního

značení komunikací se vlastníci silničních vozidel

nevyhnou nepříjemnostem, v podobě finančního

postihu od městské policie a odtahu vozidla, které

v plné výši hradí jeho vlastník.

Odtahy vozidel jsou smluvně upraveny mezi odtahovou

firmou Zdeněk Černý s.r.o. a správcem komu-

Poplatek za komunální odpad

Na jednoho poplatníka (osoba s trvalým pobytem

v Brně) a kalendářní rok činí poplatek 500,- Kč,

možnost bezhotovostní úhrady je převodem

na účet č. 156304/5400, poštovní poukázky jsou

k dispozici na podatelnách Úřadů městských částí

a na kontaktních místech Magistrátu. Při těchto

způsobech platby je nezbytné uvést jako variabilní

symbol rodné číslo poplatníka, při společných

platbách je nutno oznámit jména a data

narození osob, za něž je úhrada pod tímto varia-

Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno tel.: 548 426 111 fax: 548 426 129

� � � změnu místní úpravy provozu na ulici Františky

Skaunicové, spočívající v umístění dopravního

značení B 29 “zákaz stání” v úseku od nájezdu před

speciální školou ELPIS po křižovatku s ul. Komprdovou

a v umístění dopravního značení IP12 “vyhrazené

parkoviště” pro vozidla přepravující osobu těžce

postiženou nebo těžce pohybově postiženou s dodatkovou

tabulkou “ pro potřeby speciální školy EL-

PIS v pracovní dny 6–17 h “ doplněného vodorovným

značením pro označení 2 míst před objektem

speciální školy ELPIS dle situace.

� � � schválila návrh nájemní smlouvy na pronájem

počítačové učebny od Základní školy, Brno, Gajdošova

3, pro pořádání Akademie počítačové gramotnosti

pro seniory.

� � � vzala na vědomí současný stav úklidu

a údržby dopravního terminálu Stará osada. Schválila

znění dopisu pro Dopravní podnik města Brna, a.s..

více najdete na www.zidenice.cz

Zasedání zastupitelstva

Brno-Židenice

se uskuteční v Kapitulní síni Vojenské

nemocnice 27.04.2011 od 16 hodin.

Park na ulici Bubeníčkova prošel zdařilou rekonstrukcí

pokračování ze str. 1

Dále zde nejdete nově zrekonstruovanou hrací plochu

pro míčové hry na kterou navazuje horolezecká stěna,

která odděluje dětské hřiště s lanovou průlezkou,

houpačkou a pískovištěm. Stávající problémové venčení

psů je řešeno zřízením výběhu pro psy.

Součástí parku budou i nové informační tabule

s přehledným plánkem, co všechno park přináší

naším občanům. Slavnostním otevření proběhne

v květnu (pozvánka bude uvedena v příštím čísle

Židenického Zpravodaje).

Přehled čištění komunikací v roce

2011 v městské části BrnoŽidenice

Zveme hlavně naše malé děti, pro které bude

v průběhu slavnostního otevření připravena zábava

a soutěže o zajímavé ceny.

nikací Brněnskými komunikacemi a.s.. Městská část

Brno-Židenice proto nemůže řešit případné stížnosti

spojené s touto činností.

Kontakty:

Městská část BrnoŽidenice: Odbor správy majetku

tel.: 548 426 150 – p. Jaromír Žďárek

548 426 176 – p. Pavel Gabriel

Městská policie: tel.: 156, 544 233 504-9

Policie ČR: tel.: 158

fy Zdeněk Černý : tel.: 548 217 484 - p. Pilman

Brněnské komunikace a.s.:

tel.: 724 022 466 – pí. Škaroupková

Harmonogram čištění bude k dispozici i na úřední

desce MČ a internetových stránkách radnice ÚMČ

Brno-Židenice (www.zidenice.cz).

ÚMČ Brno-Židenice si vyhrazuje právo změn, případně

doplnění nebo vynechání termínů blokových

čištění.

Odbor správy majetku ÚMČ Brno-Židenice

bilním symbolem provedena.

PhDr. Jiří Nesiba, místostarosta

Rodiče tří a více nezaopatřených dětí mohou opět

uplatnit osvobození od poplatkové povinnosti

nejmladšího dítěte, když podpisem Čestného

prohlášení potvrdí splnění zákonných podmínek.

Informace o poplatku za komunální odpad jsou

uvedeny na stránce www.brno.cz/odpady, případné

dotazy odpovíme na tel. 542 174 300-07.

Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna


www.zidenickyzpravodaj.cz

Recyklace odpadů

V minulém vydání Židenického Zpravodaje jsem slíbil

více informací o zpětném odběru různých odpadů.

Ještě předtím si dovolím malé shrnutí pravidel

u již zaběhlých recyklovaných odpadů.

Modrý kontejner - papír:

Noviny, časopisy, letáky, krabice, papírové obaly, kancelářský

papír, sešity, atp.

Nepatří sem:

Znečištěný a mastný papír, povoskovaný, s příměsí

jiných materiálů.

Žlutý kontejner - plasty:

fólie, pytlíky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve,

obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných

výrobků. pěnový polystyren v menších kusech, balící fólie od spotřebního

zboží, obaly z CD disků, polámané plastové věci.

Nepatří sem:

Mastné obaly se zbytky potravin nebo jakýchkoliv přípravků, obaly od žíravin

a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny, novodurové trubky.

Zelený kontejner - sklo:

Láhve bez uzávěrů, sklenice a tabulové sklo.

Nepatří sem:

Varné sklo, olovnatá skla, zářivky, TV obrazovky, lepená a drátěná skla, auto skla,

zrcadla, keramika a ani porcelán.

Zpětný odběr elektrozařízení:

Týká se především elektrospotřebičů, mobilních telefonů, akumulátorů, baterií,

výbojek, zářivek, úsporné žárovky, pneumatik a olejů na bázi ropných látek.

Tyto výrobky často obsahují množství nebezpečných látek jako je rtuť, arzen,

kadmium, olovo, ftaláty, atp., které se dostávají na skládce do půdy a při spalování

do ovzduší. Dále například mobilní telefony obsahují i drahé kovy, kterých

je škoda.

Koupím nový, vrátím starý. Tak funguje princip zpětného odběru, který je

ze zákona pro prodávající povinný a pro zákazníky je zdarma. Musí jít o stejné

množství a podobný typ nebo použití elektrozařízení.

Toto řešení není vždy použitelné. Častěji potřebujeme odpad jen vyvést.

Na území MČ můžeme takový nebezpečný odpad odevzdat na ul. Líšeňská

ve sběrném středisku A.S.A.

Baterie trochu jinak

Ano baterie jsou předmětem denní spotřeby a potřeby. Proto je prodejci,

kteří je mají ve stálém sortimentu odebírají od všech osob zdarma, bez ohledu

na značku, datum výroby a hlavně bez vazby na koupi nové baterie ve své

prodejně.

A.S.A. - Brno, Líšeňská

Otevírací doba :

Po-pá: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00

So: 9:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Ne: 14:00 - 17:00

Bc. Karel Bernášek, místostarosta

Plán akcí klubu seniorů

na II. čtvrtletí 2011

5.4. 2011 Baleáry – ostrovy záp. středomoří p. Kolejka

12.4. 2011 Turecká Anatolie p. Jiří Nesiba

19.4. 2011 Prohlídka spalovny (sraz v15:00 hod - před spalovnou)

26.4. 2011 Káhira a Alexandrie p. Vavroš

3.5. 2011 Moskva 21.století p. Kolejka

10.5. 2011 Portugalsko p. Kolejka

17.5. 2011 Mongolsko p. Kolejka

24.5. 2011 Moravsko-česká zemská hranice p. Jaroslav Nesiba

31.5. 2011 Z Luxoru do údolí králů p. Vavroš

7.6. 2011 Finsko – Z Helsinek za polární kruh p. Vavroš

14.6. 2011 Bretaň a Normandie na kole p. Jiří Nesiba

21.6. 2011 Setkání s panem starostou Dd - 15:00 hod.

Přednášky se konají každé úterý od 14°° hod v Dělnickém domě (Dd) – pokud

není uvedeno jinak.

Změna programu vyhrazena. Bc. Ladislav Koukal

ZPRÁVY

Židenický Zpravodaj 4/2011

20 let Židenického Zpravodaje

Ano, letos je tomu už 20 let od doby, kdy se ve schránkách objevil první výtisk

Židenického Zpravodaje. Takové výročí nás zve k pohledu do minulosti tohoto

periodika a také k zamyšlení nad dvacetiletou proměnou Židenic.

Už v příštím čísle oprášíme články časem zapomenuté, přesto stále aktuální,

nebo alespoň zajímavé. S panem kronikářem vybereme fotografie proměny

Židenic a zavzpomínáme na významné události, které se u nás v době porevoluční

udály.

Jako malý závdavek obrázek prvního čísla Židenického Zpravodaje.

Bc. Karel Bernášek, místostarosta

KAPSÁŘ

První pomoc

Lékařská služba první pomoci pro dospělé

Úrazová nemocnice, Ponávka 6, Brno tel.: 545 538 538

Lékařská služba první pomoci pro děti

Dětská nemocnice Brno, Černopolní 9 tel.: 532 234 935

Stomatologická pohotovost

Úrazová nemocnice, Ponávka 6 tel.: 545 538 421

Lékárenská pohotovostní služba

K.E.I. pharma,s.r.o., Koliště 47 tel.: 545 424 811

RNDr. Jiří Richter - Lékárna, Kobližná 7 tel.: 542 212 110

Bc. Karel Bernášek - místostarosta

Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno tel.: 548 426 111 fax: 548 426 129 strana 3


Židenický Zpravodaj 4/2011 ZPRÁVY

www.zidenice.cz

Harmonogram čištění komunikací v MČ Brno-Židenice v roce 2011

OBLAST 1: Juliánov, Židenice OBLAST 2: Zábrdovice, Židenice

� � Komunikace určené k blokovému � �

Komunikace určené k blokovému

a kombinovanému čištění:

Blok č. 1 – Táborská (od ul.Neklanova po ul.Životského,

od ul. Životského po ul.Letní), Letní, Eimova, Stejskalova,

Buzkova, Blodkova, Strakatého, Ondříčkovo nám.,

Souběžná (od ul. Mazourova po ul. M.Kudeříkové)

termíny - strojní blokové čištění – 4.4., 30.5., 25.7., 5.9., 3.10.

termíny - kombinované ručně strojové čištění – 31.10.

Blok č. 2 - Jeronýmova (od ul.Porhajmova po ul.Nezamyslova),

Skorkovského, Tovačovského, Dykova, Turgeněvova (slepá

část), Nezamyslova (slepá část od ul. Stejskalova), Pod Sídlištěm,

Mazourova (slepá část), Juliánovské náměstí. (slepá část)

termíny - strojní blokové čištění – 6.4, 1.6., 8.8., 7.9., 5.10.

termíny - kombinované ručně strojové čištění – 7.11.

Blok č. 3 – Kamenačky, Krásného (od ul.Mazourova

po ul.M. Kudeříkové, příjezdy k domům č. 2-18, 13, 33-37),

Andrýskova, Podlomní, Špačkova, Potácelova,

Souběžná (od ul. Mazourova po ul. Julianovské náměstí)

termíny - strojní blokové čištění – 13.4., 8.6., 27.7., 14.9., 12.10.

termíny - kombinované ručně strojové čištění – 1.11.

Blok č. 4 – Otakara Ševčíka (od ul.Táborská po ul.Nezamyslova,

od ul.Dykova po ul.Škroupova), Škroupova, Boettingerova,

Slatinská

termíny - strojní blokové čištění – 18.4., 13.6., 3.8., 19.9., 17.10.

termíny - kombinované ručně strojové čištění – 2.11.

Blok č. 5 – M. Kudeříkové, Závodského, Sejkorova,

Vápenka, Došlíkova, Hromádkova, Líšeňská (příjezd

ke garážím, Křtinská-ubytovna)

termíny - strojní blokové čištění – 20.4., 15.6., 10.8., 21.9., 19.10.

termíny - kombinované ručně strojové čištění – 9.11.

Základní komunikační systém:

ZKS č.1 – Životského, Táborská

čištění denní - 11.4., 2.5., 16.5., 6.6., 20.6., 18.7., 15.8., 12.9.,

26.9., 10.10., 24.10.

ZKS č.2 – Jeronýmova (od ul.Životského po ul.Porhajmova),

Krásného (od ul.Ot.Ševčíka po ul.Mazourova), Nezamyslova,

Mazourova (od ul.Krásného po ul.Bělohorská), Porhajmova

čištění denní - 11.4., 16.5., 20.6., 15.8., 12.9., 24.10.

ZKS č.3 – Bělohorská (po hranici MČ), Jedovnická (po hranici

MČ), Ot.Ševčíka (rychlostní kom. po nadjezd ul. Ostravská)

čištění noční z – 21.4.-22.4, 8.5.-9.5., 22.5-23.5., 9.6.-10.6.,

26.6.-27.6., 21.7.-22.7., 17.8.-18.8., 8.9.-9.9.,

22.9.-23.9., 6.10.-7.10., 20.10.-21.10.

ZKS č.4 - Líšeňská (po hranici MČ ul. Křtinská), Ostravská (rychlostní

kom. včetně nájezdů – hranice MČ mezi žel nadjezdy)

čištění noční z – 21.4.-22.4., 22.5.-23.5., 26.6.-27.6., 21.7.-22.7.,

8.9.-9.9., 20.10.-21.10.

Parkoviště a garážové dvory:

P – Krásného (proti ul. Mazourova)

GD – Nezamyslova (proti ul. Stejskalova), Líšeňská

(proti ul. Šedová)

čištění - 27.4., 29.6., 10.10.

strana 4

a kombinovanému čištění:

Blok č. 1 - Lazaretní (od ul.Zábrdovická po nadjezd ČD+ ulička u lázní),

Svatoplukova (od ul.Touškova po ul.Stará osada), Stará osada (kolem OC+příjezd),

Hradilova, Čejkova, Slívova, M.Kuncové (od ul.Dolnopolní - Skopalíkova po

ul.Svatoplukova u garáží), Meluzínova, Balbínova, Údolíček (od parkoviště)

termíny – strojní blokové čištění – 6.4., 17.5., 2.8., 6.9., 4.10.

termíny - kombinované ručně strojové čištění – 10.11.

Blok č. 2 - Viniční (od ul.Hrozňatova po Polikliniku+k zahrádkám), Tenorova,

Vančurova (od ul.Jamborova po ul.Gajgošova), Jílkova (od ul.Jamborova

po ul.Gajdošova), Stará osada (od OC po ul.Koperníkova), Kosmákova,

Touškova, Taussigova, Svatoplukova (od ul.Balbínova po ul.Meluzínova),

Fr. Skaunicové, Komprdova, Šaumanova

termíny – strojní blokové čištění – 7.4., 18.5., 3.8., 7.9., 5.10.

termíny - kombinované ručně strojové čištění – 9.11.

Blok č. 3 – Viniční (od ul.Svatoplukova po ul.Hrozňatova), Nopova, Vinařického,

Chudobova, Pechova, Mošnova, Vojanova, Šámalova (od ul.Geislerova po ul.Slevačská)

termíny – strojní blokové čištění – 12.4., 19.5., 4.8., 8.9., 6.10.

termíny - kombinované ručně strojové čištění – 8.11.

Blok č. 4 - Hrozňatova, Bořivojova, Podpísečná, Škrochova, Krokova

(od ul.Šámalova po ul.Pastrnkova), Petrůvky, Nevrklova, Jílkova (od ul.Dulánek

po ul.Gajdošova, od ul.Na lukách po ul.Slévačská), Klíny (od ul.Jílkova po

ul.Filipínského), Filipínského (Bubeníčkova-Klíny), Rokycanova, Gajdošova

(od ul.Táborská po slepou část, od ul.Podpísečná po ul.Jamborova)

termíny – strojní blokové čištění – 13.4., 25.5., 9.8., 13.9., 12.10.

termíny - kombinované ručně strojové čištění – 3.11.

Blok č. 5 - Pastrnkova, Krokova (od ul.Šámalova po ul.Kuldova), Šaldova,

Na lukách, Čelakovského, Jamborova, Václavkova, Veleckého, Gebauerova,

Bubeničkova (u parku Filipínského), Konečného, Vančurova (od ul.Gajdošova

po ul.Dulánek), Mrkosova

termíny – strojní blokové čištění – 19.4., 26.5., 10.8., 14.9., 13.10.

termíny - kombinované ručně strojové čištění – 2.11.

Blok č. 6 - Hrabalova, Kuldova, Tomáškova, Vaníčkova, Kuklenská, Neklanova,

Slévačská, Myslbekova, Vaškova, Kaleckého, Mikšíčkova, Vymazalova,

Karáskovo nám., Zengrova, Rokytova (od vjezdu do areálu po parkoviště)

termíny – strojní blokové čištění – 20.4., 2.6., 11.8., 15.9., 18.10.

termíny - kombinované ručně strojové čištění – 1.11.

Základní komunikační systém:

ZKS č.1 – Koperníkova (od ul.Bubeníčkova po ul.Lazaretní), Šámalova

(od ul.Zábrdovická po ul.Geislerova)

čištění denní – 14.4., 4.5., 24.5., 9.6., 30.6., 27.7., 16.8., 1.9., 22.9.,11.10., 26.10.

ZKS č.2 – Koperníkova (od ul.Lazaretní po ul.Kosmákova), Skopalíkova,

M.Kuncové (od ul.Skopalíkova po ul.Svatoplukova), Podsednická, Klíny

(od ul.Jílkova po ul.Táborská)

čištění denní – 14.4., 24.5., 30.6., 16.8., 22.9., 26.10.

ZKS č.3 - Viniční (od polikliniky po ul.Líšeňská), Dulánek, Kulkova (od ul.Rokytova

po hranice MČ), Jílkova (od ul.Šámalova po ul.Dulánek), Geislerova

čištění denní – 18.4., 9.6., 27.7., 1.9., 11.10., 26.10.

ZKS č.4 - Bubeníčkova (od ul. Zábrdovická po ul. Gajdošova, terminál MHD),

Rokytova (po hranice MČ), Gajdošova, Svatoplukova

čištění noční – 11.4., 26.4., 11.5., 31.5., 21.6., 15.7., 5.8., 2.9., 23.9., 7.10., 27.10.

ZKS č.5 - Lazaretní (od nadjezdu ČD po ul.Koperníkova)

čištění noční – 11.4., 26.4., 31.5., 15.7., 2.9., 27.10.

ZKS č.6 – Zábrdovická

čištění noční – 11.4., 11.5., 21.6., 5.8., 23.9., 27.10.

Parkoviště a garážové dvory:

P 1 - Gajdošova (okolo ÚMČ), Zábrdovická (před lázněmi), Kosmákova

(u č.30-36), Stará Osada (včetně přístupové cesty u obchod. Centra),

Jamborova (roh s ul. Vančurova), Komprdova (před smuteční síni)

čištění – 27.4., 7.6., 19.10.

P 2 + GD + ÚK - Viniční (vedle polikliniky k ul. Lišeňská), Zábrdovická (vedle

lázní), Kosmákova (u č.40-46), Rokytova 28, Filipínského (od Šámalové

po Klíny), Komprdova (pod ul. Rokytova), Skopalíkova (od ul. M.Kuncové)

čištění – 28.4., 14.6., 20.10.

Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno tel.: 548 426 111 fax: 548 426 129


www.zidenickyzpravodaj.cz FÓRUM

Rekonstrukce Bílé hory

V první letošním čísle Židenického zpravodaje byla

otištěna výzva občanům k zasílání námětů na při-

Místo pro piknik na Bílé hoře? Proč ne.

Ale mimo chráněné území, se zabezpečeným

ohništěm a rozhodně ne pod stromem!

pravovanou rekonstrukci lesoparku Bílá hora. Je

dobře, že současné vedení radnice má záměr zlepšit

stav této lokality, aby mohla lépe sloužit volnočasovým

a rekreačním aktivitám obyvatel. Využití Bílé

hory musí současně respektovat podmínky péče

o chráněné území, které leží na jižním svahu hory.

Tato přírodní památka byla vyhlášena na ochranu

původní stepní vegetace, která kromě stepních

travin zahrnuje například atraktivní květy koniklece

velkokvětého. Tento silně ohrožený druh byl ale

v lokalitě téměř zničen sešlapáváním, vyrýpáváním

Takovou podobu důchodové reformy odmítám.

Vedou mě k tomu následující důvody:

Nejedná se o žádnou reformu. Jedná se pouze

o dobrovolné převedení části státního rozpočtu

na desítky let soukromým penzijním fondům. Tuto

možnost budou moci volit převážně lidé s vyššími

příjmy. Podmínkou vyvedení 3 % z průběžného systému

má být totiž přidání ještě dalších 2 % ze mzdy.

Dojde tak k významnému snížení solidarity. Důchody

lidí s nízkými a průměrnými příjmy mají být

tedy v budoucnu ještě nižší, než kdyby k žádné

reformě nedošlo!

Nikdo z nás neví, co se stane v následujících čtyřiceti

letech. Může přijít krize, vysoká inflace, měnová

reforma. Je těžké mít důvěru v to, že budoucí vlády

a trháním květů. Přesto byla tato přírodní památka

vzhledem k přírodním hodnotám zařazena do seznamu

Evropsky významných lokalit a pečuje

o ni krajský úřad. Okolní městská zeleň

je udržována naší městskou částí a právě té

se může týkat navrhovaná rekonstrukce.

Dosavadní údržba zeleně v této „lesoparkové“

části Bílé hory by měla směřovat

k tomu, aby se stav přiblížil původnímu

vzhledu této lokality. Například nepůvodní

uměle vysázené borovice černé na vrcholu

kopce se postupně kácejí, tak jak jednotlivé

stromy napadené sypavkou usychají

a tento druh by zde již neměl být vysazován.

Dosavadní diskuze kolem námětů na úpravy

Bílé hory směřují především k doplnění

laviček, opravě cest, instalací informačních

tabulí o zajímavostech Bílé hory, údržbě

vyhlídky na centrum města, apod. Nápad

s výstavbou rozhledny mi nepřipadá rozumný,

protože by neposkytla žádný větší rozhled,

než dosavadní vyhlídka od památníku. Náměty

na úpravy lokality bohužel musí počítat i s devastujícím

vandalstvím, kterému je vystaveno každé

odlehlejší místo. Zarostlé zemědělské pozemky

na východním svahu Bílá hory přilehlé k Zetoru

a spalovně jsou v majetku celé řady vlastníků a městská

část do nich nemůže zasahovat. Právě projednávaný

koncept nového územního plánu navrhuje převést

tuto lokalitu do krajinné zeleně a to by poskytlo

možnost rozšíření ochrany zeleně na celé Bílé hoře.

naspořené peníze nezdaní tak jako stavební spoření

či neznárodní, jako se to stalo v Maďarsku či v Argentině.

Toto umělé a zbytečné zvětšení deficitu veřejných financí

v řádu desítek miliard korun ročně chtěla vláda

nejprve řešit zvýšením DPH o 10 %. Následně svoje

rozhodnutí vzala zpět a navrhla zvýšení nižší sazby

DPH pro rok 2012 na 14 % a od ledna 2013 budeme

mít jednotnou sazbu DPH ve výši 17.5%. Půjde

o nejvyšší zdanění za posledních 17 let. Takovýto zásah

sníží zásadním způsobem spotřebu domácností

a tvrdě dopadne na české firmy, a to vše kvůli pochybné

naději na zhodnocování úspor ve fondech.

Masarykova demokratická akademie

s finanční podporou Statutárního města Brna, pořádá přednášky s diskusí

26.4. 2011 v 17 hodin na ÚMČ Brno – Střed, velký sál, Dominikánská č. 2

JUDr. Richard Falbr, odborový předák a poslanec Evropského parlamentu

Pravda o nadnárodních společnostech - Lektor, odborový předák

a poslanec Evropského parlamentu, bude hovořit o přístupu EU k praktikám

nadnárodních společností v mzdové politice dělníků dovážených

do Unie. Tento sociální problém je tak závažný, že ve třech případech musel být řešen Evropským soudem

na základě stížnosti odborů Švédska, Německa a Dánska.

10.5. 2011 v 17 hodin na PF MU Brno, Poříčí 9, zasedací místnost v1.poschodí budovy Poříčí 7

Mgr. Eva Fraňková, doktorandka katedry enviromentalistiky FSS MU v Brně

Co je to ekologická stopa? - Přednášející provede stručný exkurs do problematiky řešené vědními obory

enviro-mentalistiky v rámci FSS MU Brno. Na konkrétním případu metody ekologické stopy se posluchači

dozví, jak každý z nás může přispět ke zlepšování životního prostřední na Zemi. K tomu, aby znal svůj osobní

podíl na celkové produkci znečistění a mohl najít efektivní cesty k nápravě, slouží právě metoda ekologické

stopy. Přednáška nás seznámí s její historií, způsobem vyčíslení individuální hodnoty a váze e.s. v rozhodování

vrcholných orgánů jednotlivých zemí.

Změna programu vyhrazena www.masarykovaakademie.cz

Židenický Zpravodaj 4/2011

Přípravu studie rekonstrukce Bílé hory dostal

na starost uvolněný radní Marek Svitavský. K dosavadním

návrhům zaslaným občany říká: „Dostali

jsme písemné návrhy od dvou občanů, jedním

z nich je například zlepšení vyhlídky na Brno z vrcholu

Bílé hory a instalace informační tabule s panoramatem

a popisem zajímavých objektů. Také jsem

oslovil základní školy na území naší městské části

a domlouvám s vedením škol možnost zapojení

žáků do sběru informací o Bílé hoře.“

S dalšími náměty se i nadále můžete obracet

na pana Svitavského (svitavsky@zidenice.brno.cz)

a pokud by jste si o Bílé hoře chtěli popovídat osobně

zveme Vás na malou „exkurzi“ po této lokalitě.

Jiří Jedlička, zastupitel za „Zelená pro Židenice

Zelená pro Židenice

vás zve na

Dobývání Bílé hory

Zdá se Vám (naše) Bílá hora již dost „dobitá“?

Nám také! Proto chceme podpořit záměr židenické

radnice zlepšit stav lesoparku na Bílá

hoře.

Zveme Vás na procházku s výkladem o zajímavostech

Bílé hory a na povídáním o tom,

co zde vylepšit.

Sraz: v sobotu 30.dubna 2011 v 15 hodin,

před restaurací Pod Bílou horou, ulice Slatinská

43 (u Sokolovny)

Takto plánovaná penzijní reforma, jejíž náklady

chce vláda zafinancovat zásadním zvýšením

DPH, tíživě dopadne na rodiny. Zdraží veškeré

náklady na výchovu dětí, dětské pleny, autosedačky,

kvalitní domácí potraviny, náklady

na bydlení a další. To vše v situaci, kdy Česká republika

má jednu z nejnižších porodností v EU.

Vláda tedy navrhovanou reformou ještě zhorší

postavení rodin ve společnosti. Přitom vytváření

vstřícného prostředí pro rozvoj rodiny by měl

být jedním z hlavních cílů zodpovědné vlády.

Šimon Ryšavý

- předseda klubu KDU-ČSL Brno-Židenice

Chcete napsat do zpravodaje?

Máte dvě možnosti jak poslat svůj příspěvek:

- elektronickou poštou na adresu

zpravodaj@zidenice.brno.cz

- poštou na adresu ÚMČ Brno-Židenice,

Gajdošova 7, Brno 615 00

Maximální délka je 1800 znaků, můžete přiložit

i fotografie. Nepodepsané příspěvky nebudou otištěny.

Je nutné, aby na sebe autoři příspěvků uváděli

kontakt, to pro případné doplnění.

Uzávěrka příspěvků do příštího čísla 5/2011

je ve čtvrtek 7.4.2011 ve 23:59 hod.

Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno tel.: 548 426 111 fax: 548 426 129 strana 5


Židenický Zpravodaj 4/2011 ŠKOLSTVÍ

www.zidenice.cz

Už máme šedesát

Pět let uteklo jako voda a mateřská škola Sedmikráska na Zengrově

ulici v Brně oslavila letos v únoru své 60. narozeniny.

Slavit se začalo už dopoledne, kdy byla pro děti připravena Klauniáda

s maskami, při které si děti zatancovaly, zazpívaly a zasoutěžily.

Mezitím v kuchyňce probíhala příprava na odpolední oslavu

– připravovaly se jednohubky a krájely drobné zákusky, které

na oslavu udělali zaměstnanci mateřské školy.

Jako první přišel Sedmikrásce s krásnou kyticí a přáním mnoha

dalších úspěšných let popřát starosta Městské části Brno-Židenice

Ing. Roman Vašina. Prohlédl si celou mateřskou školu, se

zájmem si přečetl zápisy v kronice mateřské školy a prolistoval

alba. Našel si čas i na krátké setkání s rodiči, kteří přišli oslavit narozeniny

„své školky“.

Zatímco rodiče diskutovali se zaměstnanci školy, prohlíželi si alba

a kroniky a pochutnávali si na připraveném občerstvení, měly

děti jiný program. Nejprve je čekala estráda „Cuk a Kuk“, pak měly

krátkou přestávku na občerstvení a posilnění a pokračovalo se

divokou diskotékou s babou Jagou.

,,My jsme hvězdná sestava, co závody vyhrává. A není žádná

novina, že jsme rychlí jak lavina,“ znělo každou chvíli z úst

malých lyžařů na sjezdovce v Němčičkách u Hustopečí.

Již 5. ročník lyžařského kurzu zde absolvovali žáci 1. stupně

MZŠ Kamenačky. Téměř stejné obsazení žáků loňské-

strana 6

Plní příjemných zážitků a s pamětním listem se všichni večer

rozcházeli do svých domovů a už se moc těšili na další plánované

akce. Jako poděkování všem zaměstnancům, kteří se starají

o děti a hladký běh celé mateřské školy, přinesl pan Jiří Sobol (rodič

a hasič) přání pro Sedmikrásku. A toto je z něj úryvek:

Přání pro Sedmikrásku

Odloučené pracoviště JUNIORu – DDM, PALETA,

Touškova 9, Brno-Židenice pořádá tyto akce:

21.-22.4. Velikonoční dovádění - příměstský tábor s rukodělnou a výtvarnou

činností (velikonoční aranžování, batika), výlety v okolí, soutěže, hry.

Tvořivé dílny pro veřejnost vždy od 9.30-12.00 hod:

16.4. Velikonoční dekorace

7.5. Vitráže s Janou Matulovou

28.5. Smalty a jejich využití

Počet účastníků na tvoř.dílnách omezen, nutná rezervace se zálohou 100,- kč.

Dále nabízí kroužky a kurzy pro děti: Rukodělné radování, Hravá dílna, Věda hrou, Keramika:

Modelování a Točení na kruhu, Angličtina s hlídáním dětí..

Více informací na paleta@junior.cz, nebo na www.junior.cz

Sedmikráska slaví, co jí máme přát?

Milá Sedmikrásko – dalších šedesát.

Naše malé děti rády sem chodí,

paní učitelky snad moc je nezlobí.

Lída, Jitka, Hanka, Lenka, Alča, Dana, Andrea.

Každá z nich je bez váhání Sedmikrásky ozdoba.

A k nim patří také naše Miluška,

v její péči se jen svítí naše milá školička.

Tancovat se dětí učí, písničky i básničky

a rodiče už se těší na ty další besídky.

Za tu práci s dětmi moc děkujeme,

do dalších let Sedmikrásce přát chceme:

Rozvíjej se do krásy jak ten kvítek bílý,

aby všechny děti vždy sem rády chodily.

MŠ Sedmikráska

ho ročníku doplnilo 17 prvňáčků. A protože naše akce je

tak úspěšná, nestačil nám pro účastníky jeden autobus,

ale naplnili jsme hned ještě jeden menší. Celkem nás

tedy v pondělí 14.2. 2011 pod vlekem stálo 56 dětí

a 6 instruktorů.

Na výcvik byli žáci rozděleni podle dovedností

do pěti družstev. Ve všech skupinách probíhal celý

týden poctivý výcvik. Největší kus práce odvedly

děti, které stály na lyžích poprvé a již třetí a čtvrtý

den zvládly jízdu na vleku a sjezd dolů. Jejich obrovské

štěstí se odráželo v jejich zářících očích a to byla

pro všechny ta nejkrásnější odměna.

Setkaly se zde děti ze všech tříd a ročníků 1. stupně.

Bylo úžasné sledovat, jak si navzájem pomáhají,

podporují se a sdílí své prožitky, počínaje zapínáním

lyžáků a konče například vyvezením hůlek na vleku.

Všichni dodržovali domluvená pravidla a byli neskutečně

hodní a vstřícní. Poctivě prováděli všechny cviky a vládla

všeobecná pohoda. Pro mne, pedagoga, to bylo intenzivní

naplňování učitelského poslání.

Poslední den se konaly závěrečné závody, aby si mohli všich-

Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno tel.: 548 426 111 fax: 548 426 129

Oslava 60 let

MŠ Sedmikráska

Oslava 60 let MŠ Sedmikráska na Zengrově

ulici probíhala za přítomnosti mnoha hostů

včetně pana starosty. Při bohatém občerstvení

si prohlíželi kroniky, které dokumentují

děti, mnohdy i jejich rodiče při akcích, které

se pod vedením paní ředitelky Ludmily Minaříkové

pořádají ve zdejší MŠ. A toto jsou zážitky,

na které se děti vždy těší: Den otců, Den

matek, opékání špekáčků na školní zahradě,

výlety do zoo, velikonoční malování vajíček,

besídky, školy v přírodě, pravidelná divadelní

představení a spousta dalších. Je zřejmé,

že zdejší personál pracuje nad rámec svých

povinností, nešetří časem ani nápady a práce

pro ně je posláním.

Za všechny spokojené rodiče děkujeme.

Rodina Staňkova

Přírodovědná stanice Kamenáčky

Pracoviště Domu dětí a mládeže JUNIOR

Kamenáčky 4a, BrnoŽidenice, 636 00

tel. 539 085 763 , 776 049 454

e-mail: kamenacky@junior.cz

www.junior.cz , www.kamenacky.com

srdečně zve na akci pro děti a rodiče

DEN ZEMĚ

„Máme rádi zvířata, i když nejsou chlupatá“

v úterý 19.dubna od 14,30 do 17,30 hodin

Budete mít možnost prohlédnout si expozici zvířat a krásnou zahradu s potokem

v areálu Přírodovědné stanice Kamenáčky. Děti si mohou vyrobitoriginální obrázek

s ještěrkou nebo hadem. V 15,30 hodin proběhne slavnostní otevírání potoka pro rok

2011. Vstupné dobrovolné.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

V době velikonočních prázdnin pořádáme pro děti 7-13 let

příměstský tábor

s přírodovědně-turistickým zaměřením

termín: 21.-22.dubna 2011 od 8,30 do 15,30 hodin

Čeká nás výlet do Moravského krasu-Býčí skála, jeskyně Kostelík a Jáchymka, vířivka

s bazénem a párou. Základnou je přírodovědná stanice, na které chováme mnoho

druhů zvířat – podmínkou účasti je hezký vztah dětí ke zvířatům a kázeň.

Dítě lze přihlásit i na 1 den (230,- Kč)

Cena: 460,- Kč zahrnuje: jízdné, oběd, pitný režim, materiál na výtvarku, pedag.dozor,

pojištění. S sebou: dobré boty, teplé sportovní oblečení (zašpiní se), přezůvky,

batůžek s pitím, svačinkou a pláštěnkou.

Přihlášky a platby do 12.4. na Přírodovědné stanici Kamenáčky 4a, Židenice.

Bližší informace na tel. 539 085 763

Sněžní draci z Masarykovy základní školy Kamenačky lyžovali celý týden

na sjezdovce v Němčičkách

ni prožít tuto atmosféru. Porovnání sil bylo spíš symbolické,

medaile, diplomy a dárečky se dostaly ke všem lyžníkům.

Podpořit své děti přijeli rodiče, mnozí si také zalyžovali.

Neocenitelné je ve sportovním areálu zázemí, které zabezpečí

dětem vše potřebné: teplou místnost, teplý čaj, teplé

jídlo, servis, půjčovnu a úschovnu lyžařské výzbroje.

Za tím vším je báječná parta lidí, kteří tuto akci podporují,

dávají do ní své nadšení a čas. Dovolím si je zde vyjmenovat,

protože díky nim se mohl náš lyžařský kurz uskutečnit.

Za sportovní areál je to Jaroslav Stávek a Renata Podešťová,

za instruktory Monika Janošková, Jana Hladká, Otakar

Dvořák, Pavel Šilingr a Mgr. Ivana Nekudová. Z pedagogů

nám pomáhala Mgr. Lenka Konečná, Ing.Milan Šafář a Mgr.

Roman Skočovský. Těmto všem patří veliký dík a uznání.

Závěrem už jen pár slov a zamyšlení… na malém kopečku,

mezi vinohrady, se rodí malé lásky, lásky ke dvěma prkýnkům.

Někomu se stane celoživotní vášní, jinému jen rekreačním

odreagováním. Ale i kdyby už některé z těchto dětí

na lyže nikdy nestouply, získaly zkušenost, nevšední zážitek

a objevily své možnosti.

Mgr. Ivana Nekudová, vedoucí lyžařského kurzu


www.zidenickyzpravodaj.cz ŠKOLSTVÍ

Animované fantasy movie z filmových

ateliérů Tyršovy základní školy

Letošní školní rok by žáci VIII.B Tyršovy ZŠ

bez nadsázky mohli označit jako rok zasvěcený

filmu. V rámci mezinárodního projektu

La Ngonpo čtyři z nich spolupracovali

v prosinci s polskými filmaři. O této spolupráci

(která bude pokračovat v posledním

březnovém týdnu) byla již na stránkách

Židenického zpravodaje zmínka. To by však

na tvrzení uvedené v první větě jistě nestačilo.

Žáci této třídy totiž tvoří animovaný

film.

Tento projekt vznikl spontánně, jako reakce

na vydařenou výtvarnou práci. Žáci osmého

ročníku měli za úkol vytvořit figurky omotáváním

provázků kolem drátěné kostry - takzvané

„kofoláčky“. Práce děti velmi bavila,

a vznikly tak opravdu originální postavičky,

například žirafa, chobotnice nebo čarodějnice,

ale i různé fantastické postavy, které

dokážou pojmenovat snad jen jejich tvůrci.

Byla by velká škoda tyto originální výtvory

nechat ležet ve vitríně, aby se na ně tiše

snášel prach. Musí se něco podniknout.

První krok bylo dát postavičkám jména, vymyslet

charakter a povolání. V rámci hodin

slohu začaly vznikat charakteristiky figurekpostav,

které tak dostaly jména, povahu,

charakter, historii.

Na základě těchto popisů a vzhledu postaviček

jsme s dětmi vybrali hlavní postavy.

Ostatní figurky byly „odsouzeny“

do rolí epizodních postav a komparsu. Jejich

tvůrci to myslím přijali sportovně. Nastal

čas napsat scénář. Aby se zapojili všichni

a abychom využili kreativitu a fantazii celého

kolektivu, vytvořili jsme čtyřčlenné scénáristické

týmy, které vymýšleli základní kostru

příběhu, řekněme námět. Ze tří opravdu

zajímavých a promyšlených konceptů jsme

volili ten správný, který jsme znovu s podílem

všech žáků třídy zpracovali do scénáře

s replikami i scénickými poznámkami.

Zpět do učebny výtvarné výchovy se vrátily

figurky s vypracovaným scénářem. Jednotlivé

postavy mají dokonce vybraného žáka,

který jim propůjčí svůj hlas. Žáci zůstali

ve čtyřech skupinách, z nichž každá skupina

tvoří jeden úsek filmu.

Výtvarná práce pokračovala kreslením storyboardu,

což jsou jednotlivá okénka, která

se v závěrečném filmu objeví. Jakmile bylo

přesně jasné, co se bude v které scéně odehrávat,

započali jsme tvorbu kulis. Ty vznikají

z polystyrénu, kartonů, papírů, hraček

a barev. Prostě všehochuť. V učebně výtvarné

výchovy zrovna budujeme filmový

ateliér a každá skupina si vyzkouší i práci

s kamerou. Režisér, klapka, produkce, herci

- tedy ti co budou pohybovat s figurkami

na scéně - dabing - to vše budou muset

osmáci zvládnout. Jednoduše si vyzkoušejí

práci filmového štábu v akci.

Finální fáze produkce - střih, zvuky i dabing

- budou samozřejmě realizovány v počítači.

Jsme přesvědčeni, že tvorba tohoto projektu

je pro žáky po všech stránkách dobrou

zkušeností. Děti během tvorby animovaného

filmu prověří nejen své spisovatelské

kvality a vyzkoušejí si různé výtvarné techniky,

ale hlavně uvidí, že vyučování může

mít i konkrétní výsledky, naučí se spolupracovat

v týmu, dělit si práci podle svých

schopností a dotahovat věci do konce. Tak

nám přejte, ať nám to vydaří. Pozveme Vás

na premiéru.

Petra Čiklová a Jan Tvrdík

vyučující Tyršovy ZŠ, Kuldova 38

Rukama pravěkého člověka aneb pazourek,

venuše, džbány a Altamíra na Kuldovce

V šestce nás čekaly pravěké a starověké

dějiny, a vlastně zcela nový předmět – dějepis,

a tak jsme byli zvědaví, jak se s obdobím,

které je tak vzdáleno od naší doby,

vypořádáme. Povídali jsme si hlavně o člověku,

jeho životě, o nástrojích, které objevoval

a používal, a o tom, jak se z něj stal

umělec. Trošku nás ale štvalo, že si všechny

ty sekáče, pěstní klíny, dýky nebo hroty

šípů a oštěpů nemůžeme osahat a vyzkoušet,

že je vidíme jen na obrázcích. Vždyť

i archeologové rekonstruují nejstarší dějiny

z vykopávek, tedy skutečných předmětů.

A tak jsme zapátrali a rozhodli se,

že několik takových nástrojů zakoupíme.

A protože kolekce čítá skoro třicet kusů,

vypadá to na založení pravěké dějepisné

sbírky na naší škole…

S pazourkovým sekáčem, pěstním klínem

a hroty šípů v rukou se z nás alespoň

na chvíli stali pravěcí lovci. – A co umělci?

O rozšíření sbírky, tentokráte vlastními

výrobky, bylo rozhodnuto. V hodinách

výtvarné výchovy jsme byli zasvěceni

do tajemných jeskynních rituálů a po vzoru

lovců-umělců z Altamíry jsme naše myšlenky,

představy, přání a obavy přenesli na

kámen. Vlastně na plátno, žádná pořádná

jeskyně se v naší škole nenachází. K pravěkému

umění patří i sošky žen – venuše,

a tak jsme si každý zkusili nějakou uplácat

z keramické hlíny. Nakonec z toho vzniklo

pár povedených kousků, které budou

s naším modelem Altamíry sloužit ve výuce

dějepisu i v příštích letech. Stejně jako

nádoby tzv. šňůrové, vypíchané a lineární

keramiky, které jsme si také sami vyrobili

a ozdobili, a to pravěkými postupy.

Spíše než o vytvoření sbírky šlo ale o tvoření

samotné, o to, abychom se na chvíli

stali pravěkými lovci a umělci a osahali si

jejich skutečný život. Že jsme vytvořili

pomůcky, které oživí hodiny dějepisu

v dalších letech, je jen jakýmsi bonusem.

Na to, jak jsme tvořili a co jsme vytvořili,

se můžete podívat ve fotogalerii

na www.zskudlova.cz.

Žáci 6. třídy, Mgr. Petra Čiklová

a Mgr. Jan Klaška (vyučující Vv a D)

Čtenářská dílna

Měsíc březen je nejen měsícem knihy

a internetu, ale pro děti ze školní družiny

ze ZŠ Gajdošova byl také měsícem zajímavého

setkání se studenty ze Střední školy

Židenický Zpravodaj 4/2011

pro knihkupce a nakladatelské pracovníky.

V pobočce Knihovny Jiřího Mahena v Židenicích,

kde se setkání uskutečnilo, studenti

a pracovnice knihovny připravili pro děti

Čtenářskou dílnu.

V příjemném prostředí a za pomoci studentů

děti vyráběly záložky do knih, prohlédly

si knižní novinky, oblíbené komixy a časopisy.

Po hodině strávené v knihovně jsme

se vraceli do školy s novými zážitky a krásnými

výrobky.

Tato návštěva knihovny nebyla zdaleka poslední.

Tímto setkáním se naše školní družina

zapojila do projektu knihovny „Škola naruby“,

který je zaměřený na motivování dětí

ke čtení a zvýšení jejich zájmu o knihy.

Blanka Šustrová

Soutěž „Zelené podnikání“ na ZŠ Gajdošova

Žáci II. stupně ZŠ Gajdošova měli příležitost

zúčastnit se celostátní soutěže „ZELENÉ

PODNIKÁNÍ“. Soutěž vedla žáky k pochopení,

jak investovat a podnikat v souladu

s přírodou, jak porozumět svým penězům

a kde najít investice nutné k zelenému podnikání.

Cílem bylo seznámit žáky základních

škol s finanční, ekonomickou a ekologickou

problematikou v souvislosti s podnikáním

a udržitelným rozvojem společnosti.

Úkolem žáků bylo projít si během prosince

studijní texty, které byly uloženy v našem

elektronickém systému Aristoteles, v sekci

přírodopisu. Z těchto textů si žáci mohli

psát poznámky, kreslit si myšlenkové a pojmové

mapy, vytvořit si „tahák“, který pak

mohli používat při vyplňování závěrečného

testu.

Do prvního kola soutěže se zapojilo 32

žáků II. stupně. Žáci odpovídali na vybrané

testové otázky. Do krajského kola postoupilo

12 žáků, kteří vytvořili tři čtyřčlenné

týmy napříč ročníky:

1. Jana Tomalová 6.B, Markéta Skácelová

7.A, Šárka Dvořáčková 8.A, Veronika

Kozáková 9.A

2. Petra Fritschová 6.B, Alex Rakušanová

7.B, Štěpánka Pospíšilová 8.A, Kateřina

Vejmolová 9.A

3. Zuzka Řičánková 6.A, Khrystyna Tureha

7.B, Alena Švecová 8.A, Ben Nevěčný

9.A

Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose

nabízí kvalitní a smysluplné trávení volného

času dětí. Umožňuje rozvíjet individuální

schopnosti a talent. Poskytuje prostor pro zábavu

a poučení. Podchycuje talentované žáky

od předškolního věku až po dospělé studenty

a odborně je vzdělává ke studiu na středních,

vyšších odborných a vysokých školách.

Usilujeme být školou, která naučí, ale naučí

v pohodě, v příjemném klimatu, v partnerství

s žáky a jejich rodiči. Hudební obor umožňuje

žákovi prostřednictvím soustavného vzdělávání,

poznávání hudební kultury a osvojením

si základních znalostí a dovedností využívat

hudbu jako prostředek komunikace i osobního

uměleckého sdělení.

Přípravná hudební výchova je určena pro žáky

od 5 let. Nejrůznějšími hudebními činnostmi

jsou podporovány, rozvíjeny a rozšiřovány

přirozené hudební schopnosti dětí. Žáci mají

Týmy si zvolily svého vedoucího a svůj

originální název týmu. Dalšího kola, které

proběhlo v únoru, se tedy zúčastnily PO-

HROMA GAJDOŠKY, BOURÁCI GAJDOŠKY

A TYGŘI GAJDOŠKY. Každý tým pak samostatně

plnil 3 úkoly. První úkol spočíval

v prostudování případové studie na téma

drobného podnikání - chov včel. Druhým

úkolem bylo zodpovědět znalostní otázky

ve formě testu. Většina odpovědí se dala

logicky odvodit právě z prostudované případové

studie. A třetí, asi nejtěžší úkol, byla

hra na webových stránkách, ve které týmy

řešily jednoduchý podnikatelský záměr se

simulovaným podnikem. Jako podnikatelé

museli brát v úvahu dopad jejich činnosti

na okolní životní prostředí. Museli ale rozhodně

podnikat v plusu, tzn. úspěšně a se

ziskem. Žáci museli velmi dobře počítat

s fixními a variabilními náklady, brali si úvěr,

počítali úroky, od výnosů odečítali náklady

a výsledkem měl být zisk. Na hru měl každý

tým 3 pokusy, přičemž každý z pokusů měl

jiné vstupní nastavení a každý z pokusů se

odehrával během pěti let.

Jednalo se o první ročník této soutěže, objevilo

se několik nejasností, přesto se žáci

naučili mnoho nového alternativní formou

vzdělávání. Teď už nám zbývá jen držet

palce našim týmům a čekat na to jak dopadnou

ve srovnání s ostatními soutěžícími

z našeho kraje.

Mgr. Pavlína Čechová, učitelka ZŠ Gajdošova

Zápis nových žáků do hudebního oboru ZUŠ

možnost výběru hudebního nástroje, kterému

se již od druhého pololetí budou věnovat.

Sblížení s hudbou a neuspěchaný proces učení

pomáhá plně odhalit tvůrčí možnosti žáka

a přispět k vývoji jeho individuality. Ve hře

na nástroj žák získává elementární hudební

návyky a dovednosti a následně je rozvíjí nejen

jako sólista, ale i jako spoluhráč v komorní

a souborové hře nebo ve sborovém zpěvu.

Později může uplatnit získané znalosti a vlastní

mimořádné nadání v oblasti improvizace,

komponování hudby, využívání moderních

technologií v hudbě atp.

Ve školním roce 2011/2012 nabízíme v hudebním

oboru kvalifikovanou výuku hry

na klavír, varhany, klasickou a elektrickou kytaru,

elektronické klávesové nástrije, housle,

violu, violoncello, kontrabas, zobcovou flétnu,

příčnou flétnu, saxofon, trubku, hoboj, klarinet,

lesní roh, bicí, akordeon, výuku sólového

a sborového zpěvu i výuku hudební kompozice.

Zápis nových žáků pro školní rok

2011/2012 do hudebního oboru probíhá

od 4. dubna v budově ZUŠ Došlíkova 48

v Brně-Židenicích vždy od 15 do 17.30 hodin.

Více na: www.zus-brno.cz

Mgr. Lenka Jeřábková – ředitelka školy

Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno tel.: 548 426 111 fax: 548 426 129 strana 7


Židenický Zpravodaj 4/2011 www.zidenice.cz

Brňané už dýchají více znečištění než povoluje zákon

i evropská směrnice

Znečištění ovzduší v Brně už na konci února vyčerpalo

počet dní, po které smí být legálně překročen

denní limit pro polétavý prach (PM10). Brno se tak

letos zařadilo mezi první města, jejichž občané jsou

nuceni dýchat ovzduší škodlivinami znečištěné více

než připouští platná směrnice o ovzduší. Horší situace

je zatím jen v Ostravě-Bartovicích (43 dní překročení

limitu) a v Českém Těšíně (38). Opakuje se tak

situace z minulých let, kdy na řadě monitorovacích

stanic v Brně byly překračovány limity pro znečištění

ovzduší (viz příloha).

„Oficiálně je povoleno překročit denní limit pro znečištění

prachem po 35 dnů během roku. Podle údajů ČHMÚ

ale monitorovací stanice Brno-Svatoplukova stačila

do 28. února překročit limit už 36-krát. Dostupná data

ukazují, že na rozdíl od severomoravských měst není

v Brně hlavním zdrojem znečištění průmysl, ale doprava.

Za nejnebezpečnější je považována frakce jemných prachových

částic, které unikají typicky z výfuků dieselových

automobilů. Tyto jemné prachové částice mají schopnosti

vnikat až do plicních sklípků. Jsou příčinou zejména

vážných srdečně-cévních onemocnění a způsobují

i předčasná úmrtí,“ uvedl MUDr. Miroslav Šuta z Centra

pro životní prostředí a zdraví.

Jako prachové částice nebo polétavý prach se obvykle

označují částice s průměrem menším než 10 μm

(PM10). Jemné částečky o průměru do 2,5 μm (PM2,5)

jsou schopny pronikat hluboko do dýchacího systémů,

a jsou proto pro zdraví lidí nebezpečnější. Např. z dieselových

motorů pak unikají nejnebezpečnější tzv. ultrajemné

nebo submikronové částice, jejichž velikost se

pohybuje v řádech desítek nebo stovek nanometrů.

„Vzhledem k přetrvávajícím problémům se znečištěním

ovzduší mne překvapilo, že město Brno zamítlo připravený

projekt na instalaci prachových filtrů do autobusů městské

dopravy. Když řešil problém se znečištěním ovzduší

Hledám

partnera/

/partnerku

Zn.:

Je mi 50+

Mosty za sebou můžeme pálit, mosty

můžeme bourat, ale mosty můžeme rovněž

stavět. Stavět mosty mezi lidmi je

krásné a smysluplné. Mosty, po kterých

si půjdou naproti ženy a muži. Aby se

někde uprostřed potkali. Aby mohli být

Do projektu mohou

vstoupit ženy a muži

ve věku po padesátce,

kterým chybí životní

partner či kolektiv

vrstevníků.

spolu, setkávat se, sdílet. Potřeba sdílet

je u nás, lidí, vyvinuta velmi silně. Možná

si ji uvědomíme teprve v okamžiku, kdy

nás opustí partner či partnerka. Najednou

nemáme komu vyprávět své malé

denní radosti i strasti, nemáme s kým si

Berlín, bylo to první opatření, které město zavedlo. Dnes

v Berlíně funguje rozsáhlá nízkoemisní zóna, do které staré

automobily bez katalyzátoru nebo bez prachového filtru

nemají přístup. Ale i další západoevropská města podporují

zavádění nízkoemisních zón nebo prachových filtrů

pro silniční vozidla či stavební techniku s dieselovými motory“,

konstatoval Miroslav Šuta.

Krátkodobé vdechování prachu zvyšuje počet zánětlivých

onemocnění plic, působí negativně na srdečněcévní

systém, vede ke zvýšení počtu hospitalizací

a k vyšší úmrtnosti. Dlouhodobé působení prachu

Pozvánka na koncert, který pořádá

o.s. Ženy50 ke Dni matek

V neděli 8. května 2011 proběhne od 19 hodin ve velkém sále sídla Kanceláře veřejného ochránce

práv na Údolní 39 koncert ke Dni matek. Tento koncert organizuje občanské sdružení Ženy50 již počtvrté,

jako projev úcty, uznání a poděkování všem ženám. Tentokrát bylo ke spolupráci přizváno Moravské klavírní

trio, přední brněnský komorní soubor s více než desetiletou tradicí.

Srdečně zve - nejen ženy - občanské sdružení Ženy50. Vstupné dobrovolné.

strana 8

FÓRUM

Kontakt: o. s. Ženy50

Anenská 10, Brno 602 00

e–mail: info@zeny50.cz

Přihlášku a bližší informace naleznete

také na stránkách sdružení

www.zeny50.cz

vychutnat šálek ranní kávy. Sdílení náš

zážitek umocňuje, dává mu význam,

mnohé si právě hlasitým vyřčením uvědomíme.

Dostatečná síť osobních kontaktů, díky

které jsou sdíleny myšlenky, informace,

rady a doporučení, je důležitá pro pocit

osobní pohody a kvality života. Zároveň

tyto kontakty mohou tvořit záchrannou

síť ve smyslu sociální, emocionální, informační

i materiální podpory.

Projekt MOSTY je určen pro ty z vás, kteří

se chtějí setkávat a prožívat společně

různé aktivity. Pokud z tohoto společenství

vyroste dvojice, která spojí svůj život

i v soukromí, bude to nejkrásnější výstup

projektu.

Projekt je realizován ve spolupráci s Radou

seniorů Jihomoravského kraje.

kresba: Jiří Vidlák

zhoršuje plicní funkce u dětí i dospělých, zvyšuje počet

chronických obstrukčních onemocnění plic a snižuje

délky dožití hlavně v důsledku úmrtí na srdečně-cévní

a plicní onemocnění.

Další informace:

MUDr. Miroslav Šuta,

odborný konzultant pro ekologická a zdravotní rizika,

Centrum pro životní prostředí a zdraví,

tel.: 608 775 754, e-mail: miroslav.suta@centrum.cz

Centrum pro životní prostředí a zdraví

e-mail: cpzpz@centrum.cz

Monitorovací stanice v Brně, na kterých byl v letech 2009 a 2010 překročen platný limit

2010 2009

Počet překročení denních limitů pro PM10 Počet překročení denních limitů PM10

Brno-Svatoplukova 104 Brno-Svatoplukova 95

Brno-střed 80 Brno-Zvonařka 68

Brno-Zvonařka 75 Brno-střed 60

Brno-Výstaviště 68 Brno-Masná 45

Brno-Lány 64 Brno-Výstaviště 40

Brno-Arboretum 72

Brno-Úvoz 59

Brno-Tuřany 50

Brno-Kroftova 45

Překročení ročního limitu pro prach (PM10) Překročení ročního limitu pro PM10

Brno-Svatoplukova 43,7 mikrogram/m3 Brno-Svatoplukova 40,9 mikrogram/m3

Překročení ročního limitu pro PM2,5

Brno-Svatoplukova 30 mikrogram/m3

Brno-Zvonařka 28,5 mikrogram/m3

Zdroj: Česká hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)

Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno tel.: 548 426 111 fax: 548 426 129

Český červený kříž

– skupina č. 51-52

Brno-Židenice

POZVÁNKA

NA ČLENSKOU SCHŮZI

které se koná ve středu dne 20.4.2011

od 16:00 hod. v Dělnickém domě

na Jamborově ulici.

Program:

1. Zahájení.

2. Vystoupení malých dětí: „Vítáme jaro“.

3. Přednáška: Ortopedické potíže vyššího věku

- MUDr. Luděk Ryba

4. Diskuze na dané téma.

5. Přehled činnosti místních skupin, změna

ceny členských příspěvků.

6. Přihlášky na zájezd v sobotu dne 21. května

2011

Trasa: Dlouhé Stráně - přečerpávací elektrárna,

lázně Jeseník.

Cena: 300Kč (vratka dle dotace Obecního

zastupitelstva)

Těšíme se na hojnou účast všech členů

a příznivců ČČK.

Jaroslava Zouharová, předsedkyně MS č. 51

Irena Klepárníková, předsedkyně MS č. 52


www.zidenickyzpravodaj.cz

KULTURA

PROGRAM “DĚLŇÁKU“ NA DUBEN 2011

4.

5.

6.

13.

19°° DIVADLO NA DLANI – Líbej mě, Alfréde

19°° DIVADLO NA DLANI – Líbej mě, Alfréde

18°° Taneční podvečer s orchestrem MR Swing

18°° Taneční podvečer s orchestrem MR Swing

Změna programu vyhrazena.

Sledujte vývěsky na Dělnickém domě

VOCAL FEST Brno 2011

Tovární hala Zbrojovky Brno se stane

od 16. do 19. května 2011 dějištěm

2. ročníku hudebního festivalu VOCAL FEST

Brno 2011. Jedinečné industriální prostory

se promění v jeviště, na němž představí svůj

�������������������������������������

ROCKOVÉ

VELIKONOCE

�����������

����

�������������������������������

��������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������

�����������������

BOHATÁ TOMBOLA!

���������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������

�����������������������������������

EkoCentrum Brno

Ponávka 2, Brno, tel: 545 246 403,

ecb@ecb.cz, www.ecb.cz

Úterý 19. 4. 2011 v 17 hodin

Dílna S chutí do zdravé výživy

- Bulgur, špalda, cizrna, miso, kombu... Chodíte

kolem zdravé výživy, ale nevíte, jaké potraviny

si koupit a jak je vlastně připravit? Představíme

vám řadu surovin a výrobků, které jsou běžně k

dostání ve zdravých výživách a mají blahodárný

vliv na vaše zdraví. Vyzkoušíte si různé způsoby

jejich úpravy na výborné pokrmy. Výsledek bude

chutnat vám i vaší rodině.

Více informací na www.ecb.cz.

16.

17.

20.

17°° Festival ZŠ Krásného

16°° Královopolka

odpoledne pro milovníky dechovky

18°° Velikonoční tancování

s orchestrem MR Swing

hudebně-dramatický pořad

Mužské vokální kvarteto

QVOX a další hosté.

Pro všechny, kteří si nechtějí nechat ujít zajímavý

kulturní zážitek, čeká festival zaměřený

na vokální hudbu VOCAL FEST Brno 2011. Ten

bude zahájen 16. května od 19 hod výstavou

z děl brněnského malíře Milana Magniho

a řízenou degustací špičkových moravských vín.

Od 20 hod se pak diváci mohou těšit na hudební

část večera s QVOXem, který patří mezi

významné brněnské soubory. Autorský pořad

„Český orloj, cesta poutníka“ je složen ze známých

skladeb Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů propojený

poesií Karla Šiktance. Atmosféra večera,

která se ponese v lidovém duchu, bude obohacena

i o taneční složku a cimbálovou hudbu.

17. května 2011 ve 20 hod vystoupí tentokrát

v přilehlém kostele Nanebevzetí Panny Marie

JARNÍ OTEVÍRÁNÍ

ZOO - 9. 4. 2011,

od 13.00 hodin

Tradiční otevírání zoo po zimě za doprovodu živé

kapely. Kromě bohatého kulturního programu

bude pro návštěvníky připravena jízda na ponících

a komentované krmení u vybraných expozic.

Bude také vyhlášena nová kampaň EAZA - Kampaň

na záchranu velkých primátů.

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ V ZOO

- 25. 4. 2011, 13.00 - 16.00 hodin

Pro návštěvníky z řad dětí bude připravena ukázka

velikonočních mláďat a soutěžní stezka.

Den pro Adopci v ZOO Brno

- 30. dubna 2011- 13.00 hodin

Dne 30. dubna 2011 se v ZOO Brno uskuteční Den

pro adopci. Přijďte se dozvědět více o adopci zvířat

a pobavit se s vašimi dětmi, pro které bude přichystaný

bohatý zábavný program. Začátek akce

v 13. hodin.

Rezekvítek zve

na ptačí exkurzi

Vydejte se s Rezekvítkem za poznáním vzácných

obyvatel lužních lesů a vodním ptactvem

na tahu. Exkurze pro širokou veřejnost se konáv

sobotu 9. dubna 2011. Nahlédneme

do jarních tůní poblíž Janohradu a prozkoumáme

hladiny Lednických rybníků, které v tomto

období využívá k odpočinku na tahu mnoho

vzácných ptačích druhů. Odjezd společně autobusem

v 9.30 od hlavní brány brněnského

Výstaviště. Návrat okolo 17 hod. Bližší informace

v kalendáři akcí na www.rezekvitek.cz nebo

e-mailu: karla@rezekvitek.cz , tel: 775 580 205.

Židenický Zpravodaj 4/2011

Dělnický dům, Jamborova 65, Brno-Židenice

www.delnickydumbrno.cz

v Zábrdovicích pražský soubor Tiburtina Ensemble,

jehož členky v Brně vystoupí s ojedinělým

programem nazvaným „Úcta ke svatým

v českém středověku“.

Zejména pro rodiče s dětmi je určen závěrečný

program 19. května 2011. Večer bude patřit

Kantiléně, sboru dětí a mládeže při Filharmonii

Brno. Mladí zpěváci představí scénický pořad

složený z nejoblíbenějších písniček z televizní

obrazovky a známých lidových písní. V programu

s příznačným názvem „Z Moravy do říše

pohádek“ diváci uvidí i vedoucího sboru Jakuba

Kleckera, který působí jako dirigent i v Národním

divadle Brno a ve Filharmonii Brno.

Záštitu nad festivalem přebral Bc. Karel Bernášek,

místostarosta MČ Brno-Židenice.

Více informací a podrobný program na

www.vocalfest.cz

Dita Kyseláková, manažer festivalu

Církev čs. husitská v Brně Židenicích zve na

Velikonoční koncert

Hraje Helfertovo orchestrální sdružení.

Program: Tartini, Benda, Geminiai, Brntten Mozart Koná se

v neděli 17. dubna v 17. hod. v Chrámu Spasitele na Karáskově

náměstí. Vstupné dobrovolné!

Pozvánka na velikonoční

bohoslužby v chrámu Spasitele:

Zelený čtvrtek 21.4. v 19 hod

Velký pátek 22.4. v 18 hod

- Pašije s varhanními skladbami v podání Martina Jakubíčka

Bílá sobota 23.4. v 19 hod.

Boží hod velikonoční - neděle 24.4. v 8.30hod.

- zpívá Jana Crown Peřtová

Anna Štěpánková, farářka

Den Země pod Špilberkem

Lipka a Rezekvítek zvou rodiče s dětmi na velkou akci pro veřejnost

Den Země pod Špilberkem. Oslavy budou probíhat v pátek

15. dubna odpoledne od 15 hodin a v sobotu 16. dubna

od 10 do 17 hodin v parku pod hradem Špilberk. Tématem letošního

ročníku oslav bude les. Návštěvníci si mohou vyzkoušet různé

poznávací aktivity a formou her se dozvědět něco více o lese a živočiších,

kteří jej obývají. Kromě informací, her a aktivit nabídne akce

také ukázky tradičních řemesel, prodej regionálních výrobků, ochutnávky

biopotravin a produktů Fair Trade, čítárnu a kulturní doprovodný

program (divadlo pro děti, muzikanti, vystoupení tanečního

folklorního souboru). Do přípravy bohatého programu se zapojí

dvacítka brněnských organizací. Vstupné na akci je dobrovolné.

Kateřina Vítková

Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno tel.: 548 426 111 fax: 548 426 129 strana 9


Židenický Zpravodaj 4/2011 www.zidenice.cz

Malby – nátěry Onderka

Tel.: 541 262 997, 604 731 918 www.malby-natery.eu

Servis plyn.spotřebičů, tel.: 544 211 527, 737 058 154

AUTOELEKTRONIKA - autorádia, auto Hi-Fi, alarmy, centrál.

zamyk., el. okna, dálk.ovl., denní svícení, taž. zař., HF sady,

park. senzory aj. doplňky, opravy alternátorů, startérů, el.

Instalací a výstroje vozidel. Židenice, tel.: 603 427 590

Končí Vám zaměstnání a co dál? Tel.: 606 663 796

Odznaky, medaile a vyznamenání, různé koupím. Tel.: 777 074 592

PEDIKÚRA, ZÁMEK BELCREDI, ST. LÍŠEŇ – lakování, p-shine,

kosmet. úpravy, obočí, řasy. MHD – 8,55,58,78. sl. MICHAELA

tel.: 739 150 260, NAŠE PEDIKÚRA, VAŠE POHODLÍ.

Bazar na rohu Táborské a Geislerové 1 (vedle Optiky) koupí:

vzduchovky, nože, sošky, paroží, hodiny, sklo, porcelán, láhve

propan butan, hořáky, ben. pile, topidla, TV, DVD a jiné věci.

MHD č.8, 13, 64. Tel.: 603 453 450

Pronajmu garáž ul.Marie Kudeříkové, jištěno 2 vratama, na DO.

V dosahu MHD. Možno i dlouhodobě. Tel.: 603 453 450

Koupím byt v OV 3+kk až 4+1, 70-90m2. Prodám byt v OV 2+1,

popř. vyměním. Tel.: 732 302 908.

www.eBai.cz – dárkové zboží, počítače, hračky, značková trička. Nová prodejna

Gajdošova 18 (vedle Sokola). Opravy počítačů. Tel.: 608 887 655

HLEDÁM ZAHRADU KDEKOLIV V BRNĚ i okolí, ve vlastnictví

možno i s chatou. Finance Mám. Tel: 774 248 403.

KOUPÍM POZEMEK V BRNĚ i okolí, pokud možno stavební (menší

i větší). Prosím nabídněte. Rychlé jednání, tel: 776 637 839.

KOUPÍM GARÁŽ KDEKOLIV V BRNĚ i v horším stavu. Dohoda

jistá, tel: 776 809 213.

strana 10

PRODEJ KOMERČNÍHO OBJEKTU

ul. Taussigova, BrnoŽidenice

Jedná se o dvoupodlažní, částečně podsklepenou nemovitost občanské

vybavenosti – bývalé samoobsluhy, z roku 1961, o zastavěné

ploše cca 31x10 m, v dobrém technickém a funkčním stavu, plocha

pozemku: 583 m2, užitná plocha: 470 m2. Způsob možného využití:

prodejna, vzorkovna, služby, sklad … atd.

Prodejní cena (přímo od majitele) 8,900.000,- Kč

Ing. Petr Danielovský, tel: 602 381 895, email: petrd@rentalkon.cz

Pronajmu velkou garáž 21 m² na M.Kudeříkové. Jištěna 2 vraty

na DO, zásuvka na 220 V, dlouhodobě, 1.000,- Kč. Tel.: 739 610 651

Vyměním OB 3+1 v Brně Černovicích za OB 2+1 s balkonem.

Tel.: 607 607 111. Zateplený, nová plast.okna, lodžie + balkon.

RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Metodějova 9a, Královo Pole,. Tel.: 541 211 165

SLUŽBY a POMOC SENIORŮM v domácnosti, s nákupy,

doprovod k lékaři a na úřady, vč. odvozu – jednorázově

i dlouhodobě. Tel.: 724 131 646

MALBY 14 Kč/m², nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken,

fasád, aj. Tel.: 606 469 316, 547 225 340, platba hotově =

SLEVA 250 Kč! Židenice a okolí. www.malirbrno-horak.cz

KOVÁŘSTVÍ-ZÁMEČNICTVÍ JANKŮ L, Židenice. Výroba: brány,

mříže, ploty, zábradlí, kompletní zhotovení předzahrádkového

oplocení vč. podezdívky, montáž pletivových plotů.Tel.: 607 915 170

MASÁŽE ul. KRÁSNÉHO 20, ŽIDENICE - klasická, relaxační,

medová, lávové kameny, zábaly rukou a nohou, baby masáže.

Dárkové poukazy. www.relaxlenka.cz , tel.: 737 310 436

Knihkupectví Ryšavý Táborská 30 SLEVA 50% na beletrii

2-5 let vydanou) velký výběr, dále rozšiřujeme sortiment čajů

a bylin, pořádáme přednášky o zdraví. Tel.: 530 315 454,

603 368 748. Po-Pá: 14-18

VODOINSTALATÉR, tel.: 548 210 679, mobil: 602 861 402

Brněnská pohřební služba s.r.o. otevřela novou provozovnu

na Zábrdovické č.12. Otevřeno pondělí až pátek

od 8,00 do 15,30 hodin. Veškeré pohřební služby po celém

území ČR. Tel.: 534 008 780. Nepřetržitý svoz zesnulých

z bytů - tel.: 602 223 688

KADEŘNICTVÍ ul.Skorkovského, Židenice. Dle tel. objednání

PO-SO, tel.: 608 720 150.

KOUPÍM RODINNÝ DŮM V BRNĚ k bydlení (větší i menší i ve

špatném stavu). Jen solidně. Platím hotově. Jsem přímý kupec.

Tel: 546 220 361. Zn.: Brno i okraj.

JSTE PODNIKATEL

A NEVÍTE, KDE SE ZBAVIT

NEPOTŘEBNÉHO ODPADU?

V novém sběrném dvoře ASTV, s.r.o. v Brně na Líšeňské 15,

rozumíme potřebám menších živnostníků i velkých � rem,

a proto máme otevřeno sedm dní v týdnu!

Provozní doba:

Po–So: 7:00–17:00, Ne: 8:00–14:00

Můžete zde odevzdat objemný odpad, odpad stavební i komunální,

elektroodpad nebo staré pneumatiky. Pro více informací

volejte 724 380 523, nebo pište na sbernydvur@astv.cz

Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno tel.: 548 426 111 fax: 548 426 129


www.zidenickyzpravodaj.cz Židenický Zpravodaj 4/2011

JARNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKA

OD 21. 3. DO 30. 4. 2011

JEN ZA 99 KČ

Přivezte Váš vůz značky Škoda na

jarní servisní prohlídku a díky naší

profesionální péči přivítejte jaro ve

skvělé formě. V případě nalezení

závady Vám nabídneme opravu za

skutečně výhodné ceny.

Nenechte si ujít také zajímavou

nabídku Škoda originálních dílů

a příslušenství.

ŠkodaService ®

ŠkodaOriginální díly ®

ŠkodaOriginální příslušenství ®

Váš autorizovaný servisní partner Škoda:

Autonova Brno, spol. s r.o.

Masná 418/20

657 79 Brno

Tel.: 543 424 211

servis@autonova.cz

www.autonova.cz

SIMPLY CLEVER

ZAOSTŘENO NA JARNÍ PÉČI

JSA_2011_D2_CZ_CLR_DYN_ef9da9a0b0a8423db8760d336331d186_indd 1 18.1.2011 1:23:24

ZBAVTE SE OBJEMNÉHO ODPADU

Dřív nám sloužily a teď překážejí: nábytek, koberec, matrace, stará lednička nebo myčka,

zkrátka objemný odpad. Teď se ho můžete zbavit jedním telefonátem na 548 138 258

a � rma SAKO Brno, a.s. si jej vyzvedne přímo u Vašeho domu. Cena za jeden odvoz takového

odpadu (do délky 3 m a objemu 1 m3 ) je 250 Kč.

JARO JE TU A S NÍM I KAŽDOROČNÍ JARNÍ ÚKLID.

NEVÍTE, KAM SE VZNIKLÝM ODPADEM?

Odložte jej ve sběrném středisku! Rádi se ekologicky postaráme o Vámi nechtěné.

Kdy a kam můžete odpad odnést nejblíže Vašemu bydlišti?

SSO Nezamyslova

od 1. 11. do 31. 3.

Po–So 9:00–16:00

Tel: 736 675 849

od 1. 4. do 31.10.

Po–So 10:00–17:00

INZERCE

Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno tel.: 548 426 111 fax: 548 426 129 strana 11


Židenický Zpravodaj 4/2011 ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC

www.zidenice.cz

Velikonoce

- svátky jara

Velikonoční zajíček Věříme, že Vámi vyrobení zajíčci budou

krásnou velikonoční výzdobou

u Vás doma, a nebo třeba velikonočním

Milé děti,

dárkem pro maminku, tatínka, babičku

k výrobě budete potřebovat:

či dědečka.

• tvrdý papír • tužku • nůžky

Budeme moc rádi, pokud nám Vaše-

• na vymalování např.: pastelky, fixy…

ho zajíčka vyfotíte a fotografii pošle-

Postup:

te nejpozději do 16. 4. 2011 písemně

1. Šablonu velikonočního zajíčka

na adresu: Lenka Greplová, sekretariát

vystřihneme z Židenického Zpravodaje

starosty MČ Brno-Židenice, Gajdošova

7, 615 00 Brno, nebo elektronicky:

2. Tužkou tuto šablonu obkreslíme

greplova@zidenice.brno.cz

na tvrdý papír a vystřihneme

3. Vyznačené čáry na pacičkách a tlapičkách

Vaše výtvory pak zveřejníme v květno-

nastřihneme

vém vydání Židenického Zpravodaje

a autory tří nejhezčích zajíčků odměníme.

4. Zajíčkovi domalujeme očička, čumáček, vousky,

pusinku a dle fantazie vymalujeme

vedení radnice

5. Zajíčka spojíme pomocí nastřihnutých čar

na tlapičkách.

Vydává Statutární město Brno - MČ Brno-Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno, info@zidenice.brno.cz. Redaktor: Ing. Jan Vaculín; zpravodaj@zidenice.brno.cz. Sazba: Jiří Motloch

Za obsah jednotlivých článků odpovídají autoři. Registrováno pod MK ČR E 12131. Nevyžádané rukopisy nevracíme. Náklad 10100 ks. Tisk Settronic, Bubeničkova 30 (tel.: +420 548 538 528,

info@settronic.cz) Distribuci zajišťuje Česká pošta, s.p., Poštovská 3/5, Brno. Neprodejné!

strana 12

Zajícek ˇ - symbol Velikonoc

Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno tel.: 548 426 111 fax: 548 426 129

More magazines by this user
Similar magazines