wydarzenia - prochem sa

prochem.com.pl

wydarzenia - prochem sa

WYDARZENIA

W Y D A R Z E N I A

Otwarcie Centrum Wodnego SGGW w Warszawie

wodnym. W otoczeniu „Centrum Wodnego”

zlokalizowana jest stacja meteorologiczna,

monitorujàca jakoÊç powietrza

atmosferycznego i wybrane parametry

meteorologiczne. Stacja b´dzie pracowaç

w sieci monitoringu powietrza

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony

Ârodowiska.

Ca∏oÊç inwestycji zosta∏a dofinansowana

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

i stanowiç ma doskona∏à baz´

do kszta∏cenia przysz∏ych specjalistów

w zakresie in˝ynierii wodnej i budownictwa.

PROCHEM S.A. w wyniku post´-

wiadomoÊci

z PROCHEMU

powania o zamówienie publiczne zosta∏

wybrany jako Generalny Wykonawca obu

obiektów. Prace budowlane realizowane

w ramach dwóch umów zosta∏y wykonane

w latach 2007-2009. Przedsi´wzi´cie

ze strony PROCHEMU realizowa∏ zespó∏

w sk∏adzie: In˝ynier Projektu – Tomasz

Antoszczuk oraz Rafa∏ WaÊ, Pawe∏

Baranowski, Sylwia Kajzer i Miros∏aw

Zàbkowski.

3

Similar magazines