Povídání o snech se ctihodným Áyukusala Therou

volny

Povídání o snech se ctihodným Áyukusala Therou

PovÌd·nÌ o snech se ctihodn˝m ¡yukusala Therou Ot·zky klade ctihodn· Ayy· Vajir· [VA] ¡yukusala Assama, Hokandara, SrÌ Lanka, 29. ledna 2006 Ayy· Vajir·: Ctihodn˝ pane, problematika sn˘ je zajÌmav· pro spoustu lidÌ. A jak je to se sny v BuddhovÏ nauce? PoloûÌm ti k tomu nÏkolik ot·zek, kterÈ se t˝kajÌ jednak v˝skytu sn˘ v p·li a jednak sn˘ v mÈ vlastnÌ zkuöenosti, tedy toho, co jsem zaûila a jak jsem s tÌm pracovala. ¡yukusala Thera: Dob¯e, ctihodn· Vajiro, s jak˝mi p·li texty jsi se setkala, ve kter˝ch se vyskytuje tÈmatika sn˘? VA: Tak, p¯edevöÌm jsem se setkala s Metta-Suttou. To je rozprava o prospÏchu prov·dÏnÌ meditace mett·, co z nÌ plyneÖ AT: Ö je to ta Buddhova promluva ve sbÌrce Anguttara-Nik·ya o v˝sledcÌch praxe mett·? VA: Ano. A pak z doslechu vÌm, ûe je tematika snu zpracov·na v knize Milinda-PaÚh·, ale k tomuto se tÏ chci zeptat aû pozdÏji. AT: Dob¯e. Hm. VA: A v tom p¯ekladu Metta-Sutty je uvedeno jeden·ct bod˘, kterÈ Buddha zmiÚuje jako blahod·rnÈ d˘sledky praxe mett·. AT: Ano. VA: A jednÌm z nich je to, ûe ËlovÏk, kter˝ dÏl· mett·, nem· zlÈ sny. ée vlastnÏ ten sp·nek je neruöen aÖ AT: Ö doslovnÏ: NevidÌ zlÈ sny, p·pa supinam na passati. Jo. VA: Ano, ano. AT: Takûe p·li termÌn pro sny, pro snÏnÌ je supinam passati, doslova vidÏnÌ snu, jo, vidÏnÌ ve sp·nku. Hm. VA: Takûe slovo sen jako takovÈ tam v p·li nenÌÖ AT: Hm. VA: Kdyû jsem tu suttu p¯ekl·dala, tak mi to vlastnÏ dÏlalo velmi dob¯e. P¯ekl·dala jsem to v dobÏ, kdy mi nebylo ˙plnÏ nejlÈpe. A vÌm, ûe mi uû jen samotnÈ obsahy, kterÈ se mi p¯i tom p¯ekladu pod tÏmi pojmy vybavovaly, tak mnÏ dÏlaly vlastnÏ straönÏ dob¯e. ÿÌkala jsem si, ûe to je hezkÈ, ûe tu mett· vlastnÏ m˘ûu v˘bec dÏlat. Nebo na nÌ si aspoÚ vzpomenout. AT: Hm, hm, hm. VA: Ö ûe si m˘ûu vlastnÏ vyt·hnout ty situace, kdy mi bylo dob¯e, nebo vzpomÌnku na to, kdy se mi poda¯ilo udÏlat dob¯e meditaci mett·. AT: Ano, dobr˝. VA: Takûe to pro mne bylo velmi odmÏÚujÌcÌÖ AT: Takûe ve svÈ vlastnÌ zkuöenosti jsi potvrdila to, co Buddha ¯Ìk· tak, jak je to zaznamen·no ve sbÌrce Anguttara-Nik·ya, tedy pr·vÏ v tÈ Metta-SuttÏ, kterou jsi p¯eloûila do Ëeötiny. VA: Ano. A tÌm se vlastnÏ dost·v·m k dalöÌ ot·zce, a to je vlastnÌ zkuöenost p¯i pr·ci s p¯eruöenÌm snu. A k tomu m·m nÏkolik podot·zek. Jednak jsem ve svÈm ûivotÏ udÏlala zkuöenost, ûe pokud jsem mÏla dob¯e zregulovan˝ den, tak se mi vlastnÏ pak i da¯ilo dob¯e zreflektovat a uzav¯Ìt den meditacÌ mett·. A pak jsem i dob¯e usÌnala. I kdyû t¯eba byl ten sp·nek p¯eruöen˝, tak jednak tam nebylo û·dnÈ n·silÌ ani trest·nÌ se za to, ûe jsem se vzbudila. VlastnÏ i to p¯eruöenÌ sp·nku bylo v tÈ mett· n·ladÏ, v tom dobrotivÈm rozpoloûenÌ mett·. 1


AT: Tak to je vlastnÏ takovÈ konkretizov·nÌ toho, co Buddha ¯Ìk· v tÈ Metta-SuttÏ. ée ten, kdo praktikuje mett·, pak m· tÏch jeden·ct v˝hod, ûe ho nepoökodÌ oheÚ, ûe nenÌ napaden a tak d·le ó no a mezi tÏmi v˝hodami je taky to, ûe dob¯e klidnÏ spÌ. No a ty sny, kterÈ pak p¯ich·zejÌ u takovÈho ËlovÏka, tak to jsou vÏtöinou p¯ÌjemnÈ sny, ve kter˝ch se nÏjak t¯eba jeötÏ zpracov·v· zbytek dobrotivÈho proûÌv·nÌ toho dne. Ta mysl to jeötÏ nÏjak znovu zpracov·v·. To je takovÈ to p¯eûv˝k·nÌ, jo. My jsme vlastnÏ v naöÌ mysli p¯eûv˝kavci. VA: J· si, Bhante, vzpomÌn·m, ûe jedna tvoje dob¯e meditujÌcÌ û·kynÏ na SrÌ Lance mÏla radost z toho p¯irovn·nÌ ke kr·vÏ, kter· rychle p¯es den nasbÌr· tr·vu a pak lehne a p¯eûvykujeÖ AT: To si ani nevzpomÌn·m. VA: To bylo v Kananvile p¯ed nÏkolika lety, tehdy jsi n·s uËil pracovat se sny. AT: Ano. A jakÈ m·ö ty, ctihodn· Vajiro, zkuöenosti z pr·ce se sny, teda s tÌm p¯eruöenÌm snu, nebo s tÏmi sny po dni naplnÏnÈm mett·? VA: No, tak vÌm, ûe uû jako dÌtÏ jsem mÏla t¯eba zl˝ sen a vûdycky, kdyû jsem se probudila, tak tam byl takov˝ strach znova usnout. BuÔ musela p¯ijÌt m·ma, a to bylo pak lehkÈ usnout, ale pokud m·ma nebyla, tak jsem to pak musela vlastnÏ nÏjak zvl·dnout sama. VlastnÏ mi ölo o vr·cenÌ se znova do toho sp·nku - protoûe p¯eci nebudu nespat celou noc. AT: No, ano. VA: A kupodivu jsem se sama nauËila takov˝ h·k, ûe jsem znova ten sen nastartovala v bdÏlÈm stavu vÏdomÏ s tÌm poslednÌm obr·zkem a nechala jsem to projet o nÏco d·l a pak jsem to ukonËila. AT: Tak to uû je hezk· pr·ce se sny. Podobnou pr·ci se sny jsem uËil v r·mci satiterapie a v r·mci workshop˘ na BernskÈ univerzitÏ v sedmdes·t˝ch letech. HlavnÌm principem p¯i tom bylo najÌt vÏdomÏ moûnost pokraËov·nÌ a tÌm p¯ekonat ten pocit bezv˝chodnosti. Ale j· bych teÔka tu pr·ci se sny nechal stranou. Z˘staÚme u toho, co vÌö o snech v p·li. Hm? VA: Hm. No takûe v k·nonu p·li to je hlavnÏ ta Metta-Sutta, co jsme ji zmiÚovaliÖ AT: Ano. A co jeötÏ? VA: A pak je to tÈma tÏch sn˘ Bodhisatvy. P¯ed tÌm, neû Bodhisatva Siddhartha dos·hl probuzenÌ k buddhovstvÌ, tak mÏl t¯i p¯edvÌdajÌcÌ sny. AT: Ano, a ty jsou taky v Anguttara-Nik·yiÖ VA: J· to zn·m z tvÈho vypr·vÏnÌ. J· jsem to p¯Ìmo v tÈ Anguttara-Nik·yi jeötÏ neËetla. Ale vÌm, ûe jsi n·m ¯Ìkal, ûe Bodhisatva mÏl sny p¯ed tÌm, neû dos·hl probuzenÌ, a ûe p¯edjÌmajÌcÌ snyÖ AT: Ano. VA: A my jsme se tenkr·t k tÈ tÈmatice dostali pr·vÏ na z·kladÏ toho, ûe j· jsem p¯i svÈ intenzivnÌ meditaci s tebou sdÌlela, ûe jsem mÏla taky p¯edjÌmajÌcÌ sen. AT: Takûe to je jeden z druh˘ sn˘, o kter˝ch Bodhisatva vypr·vÌ, ¯Ìk·, ûe mÏl pubbebh·ganimitta, p¯edjÌmajÌcÌ p¯edstavu, kdy vidÏl spoustu Ëerven˝ch mravenc˘ a takÈ bÌl˝ch mravenc˘ a ûe si to vykl·dal tak, ûe bude mÌt hodnÏ û·k˘, bÌle obleËen˝ch up·sak˘ a hodnÏ mnich˘, kte¯Ì budou nosit pr·vÏ tu Ëervenou nebo oranûovou rÛbu. Takûe to jsou ty p¯edjÌmajÌcÌ sny, jak o nich mluvÌ Buddha v Anguttara-Nik·yi. VA: No a v p·li zpracov·v· tuto tÈmatiku kniha Milinda-PaÚh·, o kterÈ jsi se pr·vÏ zmiÚoval tehdy v Kananvile onÈ sinh·lskÈ up·sice. Mohl bys mi k tomu i dnes nÏco ¯Ìct? AT: Ano. No tak to je ta kapitola Supina-PaÚho, neboli Ot·zka o snech, kter· je v tÈ knize Milinda- PaÚh·, Ot·zky kr·le Milindy, neboli ¯ecky kr·le Menandra. Pokud vÌm, tak to je asi tak jedin˝ systematizujÌcÌ v˝Ëet r˘zn˝ch druh˘ sn˘, kterÈ nalÈz·me v p·li literatu¯e. V p·li koment·¯Ìch a subkoment·¯Ìch, tedy v atthakat· a v tÌk· jsou sice sny r˘znÏ zmiÚov·ny, ale jedin˝m textem o snech, kter˝ se povaûuje za souË·st P·li k·nonu, je obs·hl· kniha Milinda-PaÚh·. P¯estoûe to je 2


text pozdÏjöÌ, kter˝ vznikl pÏt set let po Buddhovi, Milinda-PaÚh· je povaûov·n za souË·st Ti- Pitaky. Ano, a jedinÏ tam je ta systematika tÏch öesti druh˘ sn˘, kdyû ctihodn˝ N·gasena na ot·zku toho kr·le Milindy odpovÌd· Ñcha ime mah·r·ja supinam passantiì. V p¯ekladu tedy: ÑTakov˝chto öest sn˘ lze vidÏt, velekr·li.ì A pak vyjmenov·v· ty prvnÌ t¯i druhy: ÑV·tiko supinam passati, pittiko supinam passati, semhiko supinam passati.ì No a tady, jak vidÌö, ctihodn· Vajiro, se zase vyskytuje v·ta, pitta, semha. Odkud to zn·ö? VA: Bhante, to zn·m p¯ece z toho interview, kter˝ jsme dÏlali o ·yurvedÏ. Tam to jsou tun dosa, takzvanÈ t¯i druhy poruch naz˝van˝ch dosa. AT: Ano. No a v p·li? VA: V p·li to je pitta, semhaÖ AT: No a kde? V kterÈ suttÏ? VA: To je p¯eci Girim·nanda-Sutta. AT: Ano, v Girim·nanda-SuttÏ. Takûe vlastnÏ Girim·nanda-Sutta, promluva o lÈËbÏ ctihodnÈho Girim·nandy souvisÌ jak s problematikou tÏch t¯Ì poruch dosa, tak i s problematikou sn˘. Zase ty t¯i typy poruch se tady vyskytujÌ jako typy sn˘. A kdyû jsi zmiÚovala, ûe nÏkdy byl tv˘j sp·nek p¯eruöen, tak za to byly zodpovÏdnÈ pr·vÏ tyto t¯i typy poruch. M˘ûe to b˝t v·tiko supinam, sen, kter˝ je nabuzen˝ tou poruchou vÏtrnosti, nad˝m·nÌ, m· charakter jako vÏtroplach, tak, ûe v tom ËlovÏk lÌt·. Takûe to je v·tiko supinam, anebo pak je to pittiko supinam. To je, kdyû p¯evl·d· pitta, kdyû je tamÖ VA: OheÚ, ohnivost. AT: Ohnivost, vzruöenÌ, horeËnatost. ée jo? Takûe to je rozdÏlenÌ sn˘ podle tÈmatiky. V·tiko, to je sen vÏtroplaön˝, pittiko sen horeËnat˝ a semhiko ó semha, ölesma, anebo taky khapa ó to je takov˝ ten bahnit˝, takov˝ ten ûluËovit˝, jo, tÏûkop·dn˝ sen. No, a j· pr·vÏ p¯edpokl·d·m, ûe ti sta¯Ì ayurvediËtÌ dokto¯i mniöi pr·vÏ dok·zali i ty sny pouûÌvat, Ëi lÈpe ¯eËeno v˝klad sn˘ pouûÌvat takÈ pro diagnostickÈ ˙Ëely. VA: Hm, hm. AT: JakÈ poruchy, nebo jak˝ typ poruchy se vyskytuje u toho ËlovÏka, z·leûÌ na tom, s ËÌm je ten ËlovÏk konfrontov·n. No, a v tom textu Milinda-PaÚh·, v kapitole Supina-PaÚho o snech je typologie öesti sn˘: v·tiko, pittiko, semhiko, a pak dalöÌ je dÈvatupasamh·rato sen, jo. DÈvata ho zp˘sobujÌ, je jimi zprost¯edkov·n upasamh·rato. H·rato to znamen·, ûe je p¯in·öen˝ tÏmi dÈvy, jo, bohy. A o tomto typu sn˘ by se dalo ¯Ìct, ûe je v˝sledkem ment·lnÌho zpracov·nÌ situace toho snÌcÌho. Ukazuje, v jakÈ situaci se ten ËlovÏk nalÈz· ve svÈm kaûdodennÌm ûivotÏ. Takûe je to pr·vÏ ten v˝sledek toho zpracov·nÌ, toho vyhodnocenÌ tÈ situace, kter˝ nab˝v· formu boûskÈ bytosti dÈvata jako symbolu. Je to obraz v˝znamu, Sinnbild bych ¯ekl nÏmecky, zn·zornÏnÌ, jakoûto zobrazenÌ tÈ situace, hm. Takûe dÈvata p¯in·öejÌ sen, ve kterÈm je shrnuta a zobrazena situace toho ËlovÏka. Tak to by byl ten Ëtvrt˝ druh sn˘. No? VA: Bhante, j· se tÏ jeötÏ k p¯edchozÌmu zept·m. VÏtroplaön˝ ó je to, ûe ËlovÏk se jako tak vzn·öÌ v tom snu? M˘ûe to b˝t to, ûe tam je nÏjak˝ pocit jako ulÌt·v·nÌ do nÏjakÈho pr·zdnÈho prostoru nebo pr˘let nÏjakou dÌrou? AT: Ano, ano. I tohleto by do toho pat¯ilo, ale to vÏtroplaönÈ, toto v·tiko znamen· spÌö jakousi celkovou rozlÌtanost, jakoÖ VA: Jako nÏjakÈ takovÈ neuchopenÌ? Ö rozt¯ÌötÏnost takov·? AT: Rozt¯ÌötÏnostÖ jakÈsi to mot˝lkovitÈ. VA: Aha. BH: NÏmci nap¯Ìklad p¯i takovÈm pocitu ¯ÌkajÌ, ûe majÌ mot˝lky v b¯iöe. Schmetterlinge im Bauch. Anebo v angliËtinÏ je to fluttering, rozechvÏnÌ, m·v·nÌ, rozlÌtan˝ jako mot˝lekÖ 3


VA: Takov˝ neuchopiteln˝ prostÏ. AT: Ano, a takov˝ neuspo¯·dan˝. Jo. To je to v·tiko. V·ta je ta porucha vÏtrn·. Na rozdÌl od toho je ta horeËnat· pitta spÌö takovÈ agresivnÌ rozpoloûenÌ ve smyslu Ña tvrdÏ na toÖì VA: Tak podobnÏ jsi to popisoval i v tom interview o ·yurvedÏ, jako ty t¯i poruchy. AT: Ano. Takûe to je to trojÌ tematickÈ rozliöenÌ sn˘: v·tiko, pittiko, semhiko. Ta tÈmata odpovÌdajÌ n·lad·m a jsou urËov·na tÌm, v jakÈm celkovÈm stavu ten ËlovÏk je. VA: A ty ostatnÌ t¯i druhy sn˘? AT: No, pak je ten druh sn˘ p¯inesen˝ch dÈvy, boûstvy. To je pr·vÏ ta symbolizace zhuötÏnÈho v˝znamu. D·le pak jsou to ty sny nazvanÈ samud·cinnato, kterÈ jaksi vöe shrnujÌ. Ten v˝raz samud·cinnato znamen· Ñdohromady sloûen˝ì. V takovÈm snu se vlastnÏ vöechny ty jednotlivÈ sloûky nÏjak podÌlejÌ. Ale p¯edevöÌm jsou to zpracovanÈ zbytky proûitk˘ ze dne. Hm. Takûe, kdyû nÏkdo ve snu vidÌ sn˘öku vöehochuti, tak je to samud·cinnato supinam passati. A pak je tu jeötÏ ta öest· kategorie sn˘, ve kter˝ch p¯ich·zÌ ta pubbe-bh·ga-nimitta, ta p¯edjÌmajÌcÌ p¯edstava. A v tom textu Milinda-PaÚh· jsou tyto sny nazv·ny pubbanimittato. Takûe pubba nimittato supinam passati znamen·, ûe vidÌ sen, nebo ûe vidÌ ve snu p¯edstavu, kter· p¯edch·zÌ nÏËemu, co se teprve stane. A tady je zajÌmavÈ, ûe ten ctihodn˝ N·gasena ¯Ìk· tomu kr·li Menandrovi: tatra, mah·r·ja, yam pubbanimittato supinam passati, tam yeva saccam, ¯Ìk· ÑToto jsou pravdivÈ sny, velekr·li.ì Hm. Tedy ty ostatnÌ nejsou pravdivÈÖ VA: Takûe, to mnÏ teÔka nased· i na to, ûe Bodhisatva mÏl ty sny, kterÈ p¯edjÌmaly, jak to bude potom s tÏmi Ëerven˝mi a bÌl˝mi mravenciÖ AT: Nejenom p¯edjÌm·nÌÖ VA: Nejenom? AT: Tam byla jeötÏ i ta ostatnÌ tÈmata naladÏnÌ a symbolizace. VA: A mnÏ se k tomu, Bhante, teÔka napojilo toÖ hezky jsi mi nahr·l na nÏco, co jsem sice nechtÏla p˘vodnÏ do tohoto interview zahrnout. A m˘ûeme to pak p¯i editov·nÌ t¯ebas i vynechat, kdyû na to tak p¯ijde, jo. Vloni probÏhla ta afÈra, kter· vedla ke krizi v tradici ¡yukusala, kter· byla p¯edjÌman· ve snech. VÌm, ûe nÏkolik tv˝ch b˝val˝ch mniösk˝ch û·k˘ ó jsou to teda b˝valÌ mniöi, kte¯Ì jsou tv˝mi û·ky i nad·le ó nÏkolik tv˝ch b˝val˝ch mnich˘ mÏlo sny, kterÈ vlastnÏ p¯edjÌmaly, co se stane. ZaprvÈ to byl ten sen, ve kterÈm n·s mnichy v EvropÏ pron·sledovala nÏjak· banda zloËinc˘. AT: Aha. To byl ten sen, kter˝ mÏl ctihodn˝ Atari. VA: Ano. Ten mÏl ctihodn˝ Atari a pak takÈ ctihodn˝ ¡k·saÖ Ctihodn˝ Atari mÏl ten sen jeötÏ jako mnich tady na SrÌ Lance. A ctihodn˝ ¡k·sa to mÏl aû potom, co odjel do Evropy jako laik. Pak sdÌlel ten sv˘j sen, ûe vidÏl v tom snuÖ AT: Aha, o tom pak napsalÖ VA: Ö prostÏ vidÏl v tom snu bandu lidÌ, kte¯Ì byli p¯evleËenÌ za mnichy a mniöky a odd·vali se sexu·lnÌm hr·tk·m, jak˝msi mÈnÏcenn˝m orgiÌm, a on tam byl jako mnich a snaûil se je nÏjak usmÏrnit a k¯iËel na nÏ, ale oni ho ignorovali. On pak öel mÏstem a snaûil se tÏ nÏkde najÌt a ptal se na cestu k tobÏ, ale nikdo mu nedok·zal odpovÏdÏt. On se st·le cÌtil mnichem, mÏl na sobÏ i ËÌvaru, ale nikdo ho jako mnicha nebral. A pak, kdyû se koukl na sebe, tak z tÈ ËÌvary mu dole koukaly nohavice kalhot a norm·lnÌ boty a taky mÏl dlouhÈ vlasyÖ AT: No jo, tak to byl pravdiv˝ sen b˝valÈho ctihodnÈho ¡k·sy, kter˝ mÏl kr·tce p¯edtÌm, neû jsem poslal jemu a ostatnÌm laick˝m uËitel˘m tu û·dost, aby pomohli usmÏrnit Ñnaöe hloupÈ mniökyì, kterÈ se do Ëehosi zamot·valyÖ Jo, tady po nÏkolika mÏsÌcÌch trÈninku zaËaly naöe mniöky produkovat erotickÈ fantazie a jedna byla dokonce p¯esvÏdËena, ûe po t¯ech mÏsÌcÌch mniöstvÌ otÏhotnÏla. VlastnÏ z naöich mnich˘ se tehdy jeötÏ do toho nezamot·val nikdo. Jo. No a b˝val˝ 4


ctihodn˝ ¡k·sa, nynÌ uû Luk·ö, byl vlastnÏ jedin˝ z laick˝ch uËitel˘, kter˝ na to reagoval hned a velmi dob¯e, inteligentnÏ. Pak pozdÏji jeötÏ reagovali takÈ ostatnÌ b˝valÌ mniöi, kte¯Ì mÏli na z·kladÏ vlastnÌ zkuöenosti porozumÏnÌ pro to, ûe ty mniöky ulÌtly do svÏt˘ sv˝ch erotick˝ch p¯edstav, ûe se do tÏch p¯edstav zamot·valy, mÌsto aby se vöÌmavÏ postavily nad jejich obsahy a zakotvily se ve skuteËnostiÖ VA: Ano. Napsal jim dopis, hm, ten dopis je nÏkde archivov·nÖ AT: V tom dopise û·d· ty naöe hloupÈ mniöky, aby se nesnaûily rozesÌl·nÌm e-mail˘ vyn·öet svÈ problÈmy mezi p¯Ìbuzenstvo a zn·mÈ, ale aby öly do konfrontace se skuteËnostÌ, do konfrontace se sv˝mi uËiteli. Hm. Radil jim, aby probraly ta sv· tÈmata v r·mci mniöskÈ sanghy. Jedna z nich ûila v tÈmatu manûelky, vϯila, ûe se mniöstvÌm p¯ipravuje na manûelstvÌ. Druh· mÏla tÈma dÏvky, kterÈ rozvÌjela na z·kladÏ vzpomÌnek na to, ûe byla servÌrka. Jo. T¯etÌ mniöka, kter· vϯila, ûe bez pohlavnÌho styku otÏhotnÏla, mÏla tÈma soci·lnÌ pracovnice nebo korespondentky, kter· zachraÚuje druhÈ. Ta napsala tenkr·t asi 40 e-mail˘Ö VA: Ö to uû bÏhem prvnÌho mÏsÌce. Tenkr·t jsme jeötÏ netuöili, ûe se z tÏch osobnÌch problÈm˘ a fantaziÌ vyvine afÈra vedoucÌ k mezin·rodnÌmu poökozov·nÌ buddhistickÈ sanghy. AT: Ö bÏhem necelÈho mÏsÌce rozeslala spoustu öÌlen˝ch e-mail˘, zkr·tka a dob¯e se snaûila ¯eöit s lidmi v EvropÏ svÈ problÈmy, kterÈ vznikly ve öpatnÏ neup¯ÌmnÏ pojatÈm mniöstvÌ. Nojo. Takûe to byla ve fantazii rozvÌjen· tÈmata, kter˝m jsme tehdy nep¯ikl·dali d˘leûitost. NeËekali jsme, ûe ty mniöky budou na z·kladÏ tÏch fantaziÌ agovat navenek. A pak p¯iöel ten pravdiv˝ sen, p¯edjÌmajÌcÌ sen, ve kterÈm zpracoval b˝val˝ ctihodn˝ ¡k·sa to hrozÌcÌ nebezpeËÌ. Tento pravdiv˝ sen p¯edjÌmal, ûe v EvropÏ budeme vystaveni ˙tok˘m, kdyû se budeme snaûit uk·zat, ûe Dhamma je nauka vedoucÌ k zjednoduöenÌ ûivota, ûe mniöstvÌ vyûaduje up¯Ìmnost a jednoduchost. Jednoduch˝ mniösk˝ ûivot je jedna oblast reality, fantazijnÌ svÏty a sny jsou jinÈ konËiny reality, kterÈ je nutno rozliöovat jako r˘znÈ oblasti proûÌv·nÌ, kterÈ Buddha naz˝val gocara. A naöe mniöky zapomnÏly na toto rozliöov·nÌ. A ûe p¯itom jde o pravdivostÖ VA: Ö ûe tam jde o to, nepoökozovat druhÈ a nepoökozovat sebe sama v mezilidskÈ spoleËensky sdÌlenÈ skuteËnosti. AT: Tenkr·t jsme jeötÏ netuöili, ûe vlastnÏ tato Buddhova Dhamma bude uchopena nÏkter˝mi lidmi tak, ûe se ji budou snaûit pouûÌt jako zbraÚ proti n·m mnich˘m nebo proti b˝val˝m mnich˘m tak, jak to vidÏl ctihodn˝ ¡k·sa ve snu. P¯edvÌdal, ûe budeme pron·sledov·ni, ûe dojde ke spiknutÌ. Coû se pak tedy skuteËnÏ naplnilo a doölo ke spiknutÌ, kterÈ vöak bylo motivov·no taky zlodÏjsk˝mi z·mÏry. NÏkte¯Ì laici, dokonce i laiËtÌ uËitelÈ tradice ¡yukusala a nÏkte¯Ì naöi û·ci, kte¯Ì se nechali tempor·lnÏ ordinovat za mnichy, chtÏli ukr·st ten projekt Dhammar·ma. Snad chtÏli zbohatnout zneuûÌv·nÌm Dhammy, kdyû se dozvÏdÏli o tÏch milionech korun. A kdyû se jim to neda¯ilo ukr·st, zaöli aû tak daleko, ûe rozpoutali orgie nen·visti a niËenÌ. Jo. Po svÈm zpoË·tku jen pomatenÈm ¯·dÏnÌ se pak snaûili ˙plnÏ zniËit svÈho uËitele Dhammy, kter˝ pro nÏ z¯ejmÏ zosobÚoval jejich öpatnÈ svÏdomÌ. Hm. To je psychosoci·lnÌ problematika v souvislosti se sny. Takûe to byly tedy ty p¯edjÌmajÌcÌ negativnÌ sny ctihodnÈho Atari a ctihodnÈho ¡k·sy. Ale jsou i p¯edjÌmajÌcÌ pozitivnÌ sny. VA: No, a k tomu vlastnÏ m·m dalöÌ ot·zku. Bhante, m·ö sny? P¯edjÌm·ö svÈ projekty Dhammy ve snech? No a jestli m·ö, Ö AT: Velmi z¯Ìdka m·m sny, jo. No a teÔka jsem mÏl nÏjak minul˝ t˝den jeden dobr˝ sen, kter˝ byl z¯ejmÏ p¯edjÌmajÌcÌ sen. TakûeÖ VA: Ano, tys mi ho vypr·vÏl vlastnÏ jenom zhruba, ûe to bylo setk·nÌ s dvÏma mnichy v tom snu. A ûe to byl buÔ ctihodn˝ Walpola Rahula, anebo ten druh˝ ó a to uû si nepamatuji to jmÈno. AT: Ne, ne, ne. To jsem ti u snÌdanÏ jen zmÌnil, ûe jsem mÏl sen. VA: Ö a ûe mi ho chceö vypr·vÏt. 5


AT: No, a jeötÏ jsem se k tomu nedostal. J· tedy pouûiji tuhletu p¯Ìleûitost, abych ti vypr·vÏl ten z¯ejmÏ p¯edjÌmajÌcÌ sen. VA: A mnÏ pr·vÏ v souvislosti s tÌm, co jsi mi jiû vypr·vÏl, ûe jsi se ve snu setkal s tÌm mnichem, vlastnÏ napadlo, ûe jsem si ¯Ìkala: No t¯ebas na Bhanteho ten mnich Ëek· v Brahmaloka a odtamtud mu posÌl· tu zpr·vu. Takûe by to byl sen deviko,Ëi dÈvatupasamh·ratoÖ AT: Boûstvem zprost¯edkovan˝ sen, devata upasamh·rato. VA: Anebo moûn· je to sen p¯edjÌmajÌcÌ? Ale mÏ pr·vÏ k tomu napad·Ö AT: Takûe ty si myslÌö, ûe uû brzo um¯u a odejdu z tohoto svÏta do Brahmaloka? (smÏje se) VA: J· nevÌm, ale je to tak moûn˝. Ale v tom p¯ÌpadÏ bych tÏ chtÏla poû·dat, zda by sis teÔ nÏkdy nenacviËil, aû budeö mÌt klid, odchod z Brahmaloka sem mezi lidi, jak se vtÏlovat do lidskÈ podoby jako to dÏlajÌ tibetötÌ tulku, abys i nad·le znovu tady mezi n·mi mohl p˘sobit. AT: Tedy tak, jako to udÏlal ten ctihodn˝ N·gasena, kter˝ pak tady v lidskÈm svÏtÏ odpovÌdal tomu kr·li Milindovi? VA: Ano, ale on to vlastnÏ udÏlal i Brahma Sahampati, kv˘li kterÈmu pak Buddha zaËal uËit. AT: No, tak to jsou problÈmy boh˘ a toÖ No. J· ti nevÌm, jestli bych jeötÏ mÏl tu chuù k tomu a tu sÌlu se jeötÏ jednou vr·tit do tohoto svÏta. MyslÌm, ûe uû ne. Ale to nech·me stranou. J· bych spÌö vypr·vÏl ten sen, kter˝ jsem mÏl minul˝ t˝den. A pak bych k tomu takÈ zmÌnil nÏco k tÈ pr·ci se sny. K tomu m·m nÏkolik bod˘, krok˘ postupu. PrvnÌ je, ûe kdyû m·m sen a r·no se probudÌm, tak si ho jenom kr·tce oznaËÌm a odloûÌm. VA: Hm. Jo. To je to satiterapeutickÈ zakonzervov·nÌ snu. AT: Takûe tÌm ten sen dostane rukovÏù, anglicky handle, sen pak m· oznaËenÌ a je konzervov·n, je odloûen - a s nÌm je zakonzervov·no, odloûeno vöe, co s nÌm proûitkovÏ souvisÌ a existuje jako tÏlesn˝ fokus. Jo. Takûe je to zakonzervov·nÌ fokusu. No a tuto techniku jsem uËil bÏhem tÏch sedmdes·t˝ch letÖ bÏhem dvaceti letÖ v sedmdes·t˝ch aû devades·t˝ch letech jsem uËil psychoterapeuty, jak se pracuje se sny pomocÌ metody focusing. VA: No, takûe ten sen, to vÏdomÌ toho snu, ta vzpomÌnka na ten sen se metodicky odloûÌ. AT: Ö a to shrnutÌ snu chci oznaËit a odloûit a sice proto, aby ten den nebyl urËov·n tÌm snem. Jo. Aby se dal zaËÌt ten den. A tohleto bylo konkrÈtnÏ u mne tak, ûe jsem mÏl ten sen, j· jsem si ho oznaËil, jo, jako Ñpov·leËnÈ setk·nÌ s ˙ctyhodn˝m mnichemì. Jo. To bylo to moje oznaËenÌ, kterÈ jsem ti zmÌnil. Protoûe ten mnich, s kter˝m jsem se setkal byla takov· kombinace mezi ctihodn˝m Walpola Rahulou, se kter˝m jsem se setkal na univerzitÏ v Oxfordu, a kombinace profesora Viktora Frankla, jehoû poslednÌ univerzitnÌ p¯edn·öku neû zem¯el jsem p¯ekl·dal na univerzitÏ v BrnÏ. A sice bylo to v tom BÌlÈm domÏ komunist˘. Komunistick· strana mÏla svoje centrum v takzvanÈm BÌlÈm domÏ v BrnÏ. Tam byla ta p¯edn·öka, jo, a na z·vÏr tÈ p¯edn·öky mi pak profesor Viktor Frankl ¯Ìkal ÑTo, co jsme tady dneska spolu udÏlaliì ó podÌvej se, ctihodn· Vajiro, jak mi teÔka z tÈto vzpomÌnky bÏh· husÌ k˘ûe ó ÑTo, co jsme tady dneska spolu udÏlali, dlouho ponese dobrÈ ovoce.ì Jo. Hm. Takûe takhle buddhisticky to profesor Frankl ohodnotil. A pr·vÏ v tom snovÈm setk·nÌ s tou osobou, s tÌm mnichem, tam jsem mÏl stmelenÈho dohromady ctihodnÈho Walpola Rahulu, kter˝ mi po mÈ oxfordskÈ p¯edn·öce, jo, ¯ekl nÏco podobnÈho. Tato p¯edn·öka byla o tÈ MeditativnÌ kultu¯e srdce. VA: Aha. The Meditative Culture of Heart je anglicky namnoûena pro rozd·v·nÌ. AT: Jo. Tak pr·vÏ tyhletyÖ Takûe j· jsem si tu snovou scÈnu oznaËil jako ctihodnÈho profesora mnicha. A nebyla to jedna osoba, aleÖ VA: Kombinace. AT: Kombinace Walpoly Rahuly a Viktora Frankla, kter˝ p¯eûil ty hr˘zy koncentr·kuÖ (Interview je zde p¯eruöen vytÌm a ötÏkotem, poslÈze pak znovu nav·z·n.) 6


VA: Zahnali jsme pejsky, Bhante, a m˘ûeme pokraËovat. AT: J· jsem nejprve jen oznaËil tady tu poruchu jako ÑötÏkot, pes, pesì, ale pak jsem p¯ece jen vstal a ty psy, kte¯Ì n·m tady ötÏkali pod verandou, jsem zahnal. Jo. Tak aù je jim dob¯e, ale aù si jdou ötÏkat jinam. No. Takûe to byla metodick· pr·ce s poruchou, s ukonËenÌm poruchy, vy¯eöenÌ ruöivÈ situace a vr·tÌme se zp·tky do situace naöÌ kreativnÌ pr·ce. StejnÏ tak se p¯edch·zÌ tomu, ûe by se sne stal poruchou urËujÌcÌ pak cel˝ pr˘bÏh dne. Takûe j· jsem si ten sv˘j sen oznaËil, zakonzervoval ten fokus s tÌm spojen˝ a sedl jsem si pro svoji rannÌ meditaci. Jo. R·no od p·tÈ do sedmÈ hodiny jako vûdy. No a pak po sedmÈ hodinÏ u snÌdanÏ jsem to sdÌlel. Jo. Ale jenom tak zhruba, jen to oznaËenÌ. Takûe pr·ce se sny znamen· zapamatov·nÌ a oznaËenÌ zaprvÈ. A s tÌm souvisÌ to zakonzervov·nÌ. OsvobozenÌ se od tÈ tÈmatiky snu, tak, abychom mohli utv·¯et ten den, ten bdÏl˝ den dle vlastnÌho rozhodnutÌ. To je velmi d˘leûit˝ bod. Potom p¯ijde p¯ÌpadnÈ sdÌlenÌ. Hm. A to pr·vÏ je to, co Buddha zase uËÌ jako ajhattam yoniso ca manasik·ra, jednak vnit¯nÏ povöimnout, tedy moudrÈ zaznamen·nÌ yoniso manasik·ra vnit¯nÌho proûÌv·nÌ, v mysli moud¯e oznaËit, manasik·ra, zaznamenat, a jednak navenek bahiddham parasso ca ghoso. Jo, navenek hlas druhÈho, tedy meziosobnÌ sdÌlenÌ. Jo. Takûe zakotvenÌ v proûÌvanÈ skuteËnosti a pak sdÌlenÌ s druhou osobou. VA: Je to jako p¯i psychoanalytickÈ pr·ci se sny? AT: PodobnÏ. Nejprve pracuje naöe mysl na vytvo¯enÌ snu a formulaci zpr·vy o snu. A pak teprve p¯ich·zÌ dalöÌ zpracov·nÌ - a pr·vÏ v tomto smyslu Sigmund Freud mluvil o prim·rnÌ snovÈ pr·ci a sekund·rnÌ snovÈ pr·ci. Ta prim·rnÌ snov· pr·ce, to je zpracov·nÌ, jejÌmû v˝sledkem je ten sen. Jo. A to je pr·vÏ to zpracov·nÌ, kterÈ je pak p¯ineseno, ten v˝sledek tÈ prim·rnÌ snovÈ pr·ce je to, co ty devovÈ Ëi bozi upasamh·ranti. Jo. To, co ti devovÈ p¯inesou. Jo. Takûe to je v˝sledek tÈ prim·rnÌ pr·ce a ten zaznamen·me, zakonservujeme tÌm oznaËenÌm. No a pak je to teprve to sekund·rnÌ zpracov·nÌ, kterÈ m˘ûe probÌhat s psychoterapeutem nebo s uËitelem, s uölechtil˝m p¯Ìtelem, nebo s uËitelem, nebo s uölechtilou p¯ÌtelkynÌ. Takûe jsem ti to kr·tce vypr·vÏl, tam bylo samoz¯ejmÏ jeötÏ moje reflektov·nÌ toho, s k˝m to chci sdÌlet. Jo. A kaûd˝ sen je zasazen do nÏjakÈho ûivotnÌho tÈmatu, do nÏjakÈho ûivotnÌho ˙dobÌ. Jo. A to samoz¯ejmÏ hraje roli v tÈ druhotnÈ pr·ci, v tÈ sekund·rnÌ pr·ci se snem, jak jsem sen zpracoval podle toho, v jakÈm stavu jsem byl. To bylo vlastnÏ den potom, kdy jsem p¯ijel sem do ¡yukusala Assamy z tÈ jeskynÏ v mÈm kl·öte¯e Walagambha ¡r·ÚÚa, kde jsem p¯edtÌm byl nÏjakou dobu v ˙strannÌÖ VA: Ano, to byl ten den vlastnÏÖ Walagambha ¡r·ÚÚa a pak v sobotuÖ AT: Ö a na sobotu jsem mÏl sen. Jo. A tak jsem si zreflektoval nejenom ten sen, ale i to souËasnÈ ûivotnÌ ˙dobÌ. Je to ˙dobÌ, kdy p¯ijÌûdÌm z lesnÌho kl·ötera, kde jsem nÏkolik dnÌ ûil v jeskyni a kam jsem sebou vzal naöeho novÈho mnicha ctihodnÈho Revatu. Odtamtud se vracÌm do naöÌ centr·ly, na z·kladu ¡yukusala Assama. Hm. A tys mÏ tu p¯ivÌtala, udÏlala jsi mi velkou vandan·, jo, ritu·lnÏ jsi potvrdila n·ö vztah a j· jsem si uvÏdomil ÑAno, tato ctihodn· bhikkhunÌ je moje uölechtil· p¯ÌtelkynÏ, se kterou mohu sdÌlet.ì UölechtilÈ p¯·telstvÌ nenÌ Buddhou nikde definov·no tak, ûe by muselo b˝t v˝hradnÏ homosexu·lnÌ, ûe by to nesmÏl b˝t uölechtil˝ vztah mezi muûem a ûenou. VA: Bhante, tohleto je asi v˘bec jedno z nejmÈnÏ pochopen˝ch tÈmat. Ta polarizace muû - ûena, kterou jsme zpracov·vali v jednom p¯edchozÌm interviewÖ AT: To bylo za Buddhov˝ch Ëas˘ tematizov·no velmi Ëasto, t¯eba kdyû mniöka svÈmu b˝valÈmu manûelovi p¯edn·öÌ sÌla-sam·dhi-paÚÚ·. Jo. Nebo kdyû ctihodn˝ ¡nanda pracuje s mniökami potom, co se tak usilovnÏ zasazoval proto, aby smÏl b˝t zaloûen ¯·d mniöek. To interview o vztahu mezi muûem a ûenou, jak jej vysvÏtloval BuddhaÖ VA: Ö jsou k tomu udÏlanÈ i webovÈ str·nky www.volny.cz/nangi AT: Ö jo, jo, jo. Ale j· jsem teÔ jenom tady u toho, ûe jsem vr·til se z lesnÌho kl·ötera, z jeskynÏ do naöÌ centr·ly, jo. A teÔka my dva jsme tady spolu sdÌleli, bavili jsme se o tom, jak vypad· naöe ¡yukusala Sangha teÔka po tÈ afȯe, kterou rozdm˝chali nÏkte¯Ì ök˘dci buddhismu. 7


VA: A kter· znova teÔka nab˝v· zase naÖ AT: Ö kter· m· nÏjakÈ dozvuky, ale kter· je pro n·s vlastnÏ vÌce mÈnÏ vy¯eöen·. A to je zajÌmavÈ, ûe v tom snu, jo, jsem mÏl tu nimittu, jako ûe ta afÈra je vy¯eöen·, ûe je to po v·lce. Ten sen ó co jsem si tÏch p·r bod˘ zapamatoval a co jsem pak zpracov·val ó tak ten se odehr·val v pov·leËnÈ krajinÏ na severnÌ hranici äv˝carska. VA: Bhante, prosÌm tÏ, to ûe tu afÈru rozpoutali »eöi, m· to nÏjakou souvislost? AT: To tam v tom snu nebylo. Pro mne to byla takov· situace, kter· byla nÏjak po ukonËenÌ druhÈ svÏtovÈ v·lky, kde Hans Vogt, m˘j b˝val˝ tch·n, pr·vÏ jako öv˝carsk˝ voj·k se angaûoval v tom rozbitÈm NÏmecku a p¯eöel do sluûby pro AmeriËany. Jo. A to se mi pak p¯i zpracov·nÌ snu vybavilo, jo, jako proË pr·vÏ severnÌ hranice äv˝carska. Je tam Schwarzwald a Karlsruhe, Freiburg im Preisgau. Jo. Takûe tato krajina tam byla a bylo to tam vöe zniËenÈ, mnoho ökod nadÏl·no, nÏkte¯Ì z tÏch öÌlenc˘ ök˘dc˘ v·leËnÌk˘ st·le jeötÏ nÏkde operovali. VA: Operovali Banderovci po v·lce t¯ebas v »ech·ch, v Sudetech? AT: Ano, nap¯Ìklad. Vraceli se voj·ci z fronty, jo, vraceli se z ruskÈho zajetÌ, byli r·di v americkÈm zajetÌ, z koncentr·k˘ byli propuötÏni lidi. A teÔka j· jsem si tam p¯ipadal jako ten m˘j tch·n, jo, kter˝ vlastnÏ protoûe mluvil dob¯e anglicky, nÏmecky, francouzsky, tak v tom Alsasku, severnÌ krajinÏ od äv˝carska p˘sobil. V Alsasku se mluvÌ jednak ¯eËÌ podobnou öv˝carötinÏ, jednak francouzsky, jo, a v tom Schwarzwaldu se mluvÌ nÏmecky a Platdeutsch, jo. A j· jsem si do jist˝ mÌry p¯ipadal jako ten Hans Vogt, jo, kter˝ umÌ vöechny ty jazyky a tady teÔka zaËÌn· tu pr·ci tÈ znovuv˝stavby Wiederaufbau, jo, a pracuje pro UNRA, pro americkou spoleËnost. No tak to je k tÈ situaci, kde to bylo. Takûe ve skuteËnosti to bylo v tom, ûe se vracÌm z jeskynÏ, z lesnÌho kl·ötera do naöÌ koordinaËnÌ z·kladny ¡yukusala Assama, ale v tom snu to byla ta Landschaft, tam byla ta krajina pov·leËn· na severu äv˝carska. Bylo to na hranicÌch, jo. J· jsem operoval z toho neutr·lnÌho nepoökozen˝ho äv˝carska. Jo. Takûe v tom snu jsem byl nepoökozen, i kdyû samoz¯ejmÏ se mÏ ty ökody, kterÈ byly udÏl·ny buddhismu, a kterÈ byly udÏl·ny celosvÏtovÏ, tyto ökody se mÏ t˝kaly. Jo. Ty mi nebyly jedno. A teÔka j· se tam setk·v·mÖ A tam byl jeötÏ dalöÌ zajÌmav˝ moment. Tam bylo nÏjakÈ kongresovÈ centrum, ale to kongresovÈ centrum mnÏ p¯ipomÌnalo to centrum na Monte Veritas u Locarna, kde se konaly ty Eranos-Tagungen, kterÈ organizoval Karl Gustav Jung. A Monte Veritas, Hora Pravdy, jo, Ö VA: Tam jsi se p¯ece v Tesinu setk·val se ctihodn˝m Ny·naponikou, ûe jo? AT: Ctihodn˝ Ny·naponika, kdyû p¯ijel do Locarna, tak tam b˝val u toho doktora Kreuzbergera, a naöe prvnÌ setk·nÌ bylo na Monte Veritas. A pak znova a znova jsme se tam setk·vali. Takûe to je to kongresovÈ centrum, a j· jsem teÔka v tom kongresovÈm centru po tÈ v·lce prov·dÏl nÏjakÈ workshopy a mÏl jsem tam p¯edn·öku. A teÔka tam p¯iöel po tÈ jednÈ p¯edn·öce ke mnÏ ten mnich, kter˝ byl kombinacÌ ctihodnÈho Walpola Rahuly, s kter˝m jsem spolupracoval na OxfordskÈ univerzitÏ, a profesora Viktora Frankla, se kter˝m jsem pracoval na univerzitÏ v BrnÏ. A tato osoba se se mnou setk·v· a d·v· mi podporu, ¯Ìk· ÑJen tak d·l!ì jo. ÑA teÔka zaËne opravdu ta nov· pr·ce, jo, sice ve zniËenÈ, ale zato tÌm vyjasnÏnÈ krajinÏ.ì VA: A ty si mnÏ, Bhante, ¯Ìkal, kdyû jsi p¯ijel z tÈ Walagambha jeskynÏ. Kdyû jsem Ti udÏlala tu velkou vandan·, tak jsi ¯Ìkal ÑMy to v tÈ EvropÏ jeötÏ rozjedeme!ì AT: V·ûnÏ? To si ani nevzpomÌn·m. To jsem ti ¯ekl, jo? J· jsem p¯ijel naplnÏn dobr˝m pocitem z Walagambhy. I to jmÈno je v˝znamnÈ, je to jmÈno kr·le, kter˝ po urputnÈ v·lce nechal poprvÈ v historii zapsat celou Tipitaku a taky zaloûil lesnÌ kl·öter Walagambha ¡r·ÚÚaÖ VA: To je dobrÈ mÌsto! BÏhem svÈ n·vötÏvy jsem se tam skvÏle cÌtila. AT: Takûe tohleto byl sen z tÈ noci. No a samoz¯ejmÏ to uölechtilÈ Walagambha p¯·telstvÌ s tebou, s mniökou, kter· mi tady pom·hala vychov·vat, cviËit jak mnichy tak i mniöky, hmÖ J· si vzpomÌn·m, kdyû sem p¯iöli, jak jsi jim p¯ed·vala ó to je zachyceno na fotk·ch ó jak jsi jim p¯ed·vala mÌsu, jak jsi pro nÏ p¯ipravovala rÛbyÖ 8


VA: Bhante, vûdycky znova a znova. AT: Ö jak jsi je uËila jÌst rukama. Jo. No a samoz¯ejmÏ si nechci zap¯Ìt, nechci vytÏsnit ani ty vzpomÌnky, ûe t¯eba ten chud·k tebou trpÏlivÏ opeËov·van˝ pacient, onen ostravsk˝ ZdenÏk, se pak hrubÏ proti tobÏ otoËil a hloupÏ ötval proti tobÏ. VA: J· ani nevÌm, co o mnÏ psal. VÌö, ale to je jedno, to se mu jen samo vr·tÌ. AT: Nebo ten Honza, chud·Ëek, kter˝ nevÏdÏl co a jak, kter˝ se nikdy neumÏl zaËÌt chovat jako mnich. A tys ho uËila jÌst mniösk˝m zp˘sobem, no a teÔka tady straöÌ v tÈ mniöskÈ rÛbÏ, ale je to vlastnÏ intrikant, kter˝ tady d·l nÏco organizuje, asi jak ukr·st projekt Dhamm·r·ma. VA: Jsou to chud·ci zneuûitÌ tÏmi intrikantkami z Prahy a ProstÏjova. CÌtÌm s nimi jen soucit. AT: Takûe tyhlety asociace jsou souË·stÌ tÈ situace, do nÌû je vsazen v˝znam mÈho snu. Tohleto vöechno se mi v tom stmelilo a to uölechtilÈ p¯·telstvÌ v˘Ëi tobÏ, ctihodn· panÌ, jako nosn˝ princip, jo, princip l·sky, kterou j· v˘Ëi tobÏ cÌtÌm a kter· ale nenÌ niËÌm nÌzk˝m zaneöen·. Je to l·ska, kter· nenÌ zaöpinÏna û·dnou chtivostÌ Ëi vypoËÌtavostÌ. Jo. Je to vztah uölechtilÈho p¯·telstvÌ, kter˝ mi d·v· podporu, oporu. Jo ó i kdyû nÏkdy samoz¯ejmÏ jsi problematick· a m·ö problÈmy jako kaûd˝ ËlovÏk, kter˝ nenÌ arahant ó jo, tak p¯ece jenom je to nÏco velmi cennÈho, co mi d·v·ö ty jako mniöka, kter· mi d·v· oporu stejnÏ jako ten mnich ctihodn˝ Vijitasiddhi, kter˝ nynÌ trÈnuje naöeho novÈho mnicha Revatu. No a bylo tam v tom snu zastoupeno i vÏdÏnÌ o tom uölechtilÈm p¯·telstvÌ s naöimi b˝val˝mi mnichy ctihodn˝m ¡k·sakusalou, ctihodn˝m Atarikusalou a ctihodn˝m HitakusalouÖ VA: a Yasakusalou a TÌranakusalouÖ AT: Ano. Tak to jsou uölechtilÈ osoby, to jsou opravdovÌ sappuriso. Jo. Takûe tato nosn· sÌla toho uölechtilÈho p¯·telstvÌ se mi aktivovala tÌm, ûe ti devovÈ to sjednotili, ûe to shrnuli do tÈ krajiny mÈho snu. A na pozadÌ tÈto snovÈ krajiny jsem pak vidÏl tu nimittu tÈ budoucÌ pr·ce, jo, kter· p¯ich·zÌ, kter· bude moûn·. No a tam bylo zajÌmavÈ to, ûe jsem cÌtil, ûe budu jednat podobnÏ jako ctihodn˝ Walpola Rahula, kterÈho si velmi v·ûÌm. VA: A jak ten jednal, Bhante? AT: To byl gentleman v rÛbÏ, mnich v univerzitnÌm prost¯edÌ. Muû, kter˝ opravdu ûil to mniöstvÌ plnÏ, ale nebyly v tom û·dnÈ opiË·rny, û·dn˝ buddhistick˝ fundamentalismus, û·dnÈ lûi, û·dnÈ p¯edstÌrajÌcÌ svatouökovstvÌ. No, a to samÈ profesor Frankl. éid, kter˝ se ale nijak nev·zal na Talmud, na ûidovskou vÌru, on vystupoval p¯Ìmo buddhisticky se svou logoterapiÌ. UËil logos jako smysl, jako vÏdomÌ cÌle. D·v· ti to smysl? VA: D·v·. Hm. M·ö tedy, Bhante, jasnÈ vzory. AT: Takûe pr·vÏ ta snov· krajina, to bylo to, co p¯inesli ti devovÈ. To jejich shrnutÌ. Nebyly tam ani v·ta, ani pitta, ani semha. Nebyly tam û·dnÈ poruchy. VA: Takûe rozumÌm tomu dob¯e tak, ûe ve snech m˘ûou b˝t kombinov·ny vöechny ty typy sn˘ nÏjak˝m zp˘sobem dohromady a majÌ v˝znam podle aktu·lnÌ situace toho ËlovÏka. Aha. AT: P¯esnÏ tak. Tu snovou krajinu, tu mi vytvo¯ili ti devovÈ, kte¯Ì zpracovali tu situaci, ve kterÈ teÔka jsme po tÈ afȯe, po v·lce. A v tÈ snovÈ krajinÏ je devy zpracov·na i ta p¯edjÌmajÌcÌ vize toho kongresovÈho centra, kde se setk·v·m v minulosti se ctihodn˝m Ny·naponikou a kde si beru do budoucna za vzor ctihodnÈho Walpola Rahulu a Viktora Frankla, hm. No a teÔka tam m·m nÏco novÈho realizovat tak, jak je snem p¯edjÌm·no. Hm. No. Takûe to byl m˘j poslednÌ sen teÔka minul˝ t˝den. Takûe to bylo celÈ vypravov·nÌ, abych ti odpovÏdÏl na tvojÌ ot·zku, ctihodn· panÌ. Ano, mÏl jsem ned·vno sen. Jinak m·m sny velmi z¯Ìdka. VA: A jakÈ jinÈ sny mÌv·ö, a kdy, Bhante? AT: No, nÏkdy se stane, ûe je to nÏjak˝ zbytek proûÌv·nÌ toho dne, ale to si zapamatuju. Vöe, co dÏl·me vöÌmavÏ, si lehce pamatujeme. To spÌö se mi st·v·, ûe zbytky dne zpracov·v·m ve 9


veËernÌ meditaci, v reflektov·nÌ, ûe se mi to v meditaci vyno¯Ì jako porucha, kterou hned zpracuju. Zcela klasicky to b˝v· porucha klidu samath·, kter· se pak eventu·lnÏ st·v· meditaËnÌm p¯edmÏtem anal˝zy prost¯ednictvÌm vipassan·. No. TakûeÖ VA: Takûe to jsou tvoje sny a to je ten p¯edjÌmajÌcÌ sen, kter˝ jsi se mnou sdÌlel. No. A mnÏ teÔka k tomu p¯ich·zÌ jeötÏ jedna dalöÌ ot·zka. Ty uû jsi to Ë·steËnÏ nakousnul v jednÈ p¯edchozÌ odpovÏdi. A sice: Pr·ce se sny. Jak je ta pr·ce se sny d˘leûit· pro praxi Dhammy? AT: No, tak to je velkÈ technickÈ tÈma, kterÈ by si zaslouûilo separ·tnÌ interview. VA: J· osobnÏ m·m zkuöenost, ûe jeötÏ neû se ZdenÏk Tr·vnÌËek stal ctihodn˝m Atarikusalou, j· neû jsem se stala mniökou Vajirou, tak jsme byli spolu v Anglii na jednÈ farmÏ. VÌm, ûe jsme si tam hodnÏ porozumÏli. Byl tam s n·mi takÈ Roman Hytych, budoucÌ ctihodn˝ Hitakusala. A kdyû jsme se bavili o snech, tak ZdenÏk, nebo snad Roman, zmÌnil, ûe s tebou pracoval na snech. Ty jsi jim pr˝ ¯Ìkal, ûe se sny nem·me zab˝vat pro praxi Dhammy, ûe staËÌ to, s ËÌm se musÌme vypo¯·dat ve vöednÌm dni. ée to je dostateËn· n·loû pr·ce. AT: Asi jsem je zrazoval od p¯ÌliönÈho zab˝v·nÌ se se sny. Ale ne, abychom sny ˙plnÏ vylouËili. V kaûdodennÌm vÏdomÈm bdÏlÈm ûivotÏ jsme konfrontov·nÌ s tolika situacemi, kterÈ m˘ûeme moud¯e pojÌmat yoniso manasik·ra a inteligentnÏ ¯eöit. Takûe vÏnovat se tomu, jak utv·¯Ìme sv˘j kaûdodennÌ ûivot. No a to by bylo to, co jsi vlastnÏ dneska ¯Ìkala bÏhem tÈ prvnÌ ot·zky. Mett· a dob¯e uspo¯·dan˝ kaûdodennÌ ûivot je daleko d˘leûitÏjöÌ neû pr·ce se sny. Samoz¯ejmÏ p¯ijde nÏco ve snu, ale spousta vÏcÌ n·m dobije nebo dojede v meditaci, jo, a to je pak ta psychohygienick· funkce meditace. VA: J· bych tedy zmÌnila jednu svoji zkuöenost. JeötÏ neû jsem v˘bec zaËala s meditacÌ, tak jsem se zab˝vala freudovskou psychoanal˝zou na z·kladÏ Tavistock˝ch p¯edn·öek Sigmunda Freuda, kterÈ vyöly v ËeötinÏ. A tam je pr·vÏ zmÌnÏn· ta prim·rnÌ a sekund·rnÌ pr·ce se sny. A ta sekund·rnÌ pr·ce je vlastnÏ zamϯen· na postupy anal˝zy jako vyt·hnout z toho snu konkrÈtnÌ prvky nebo konkrÈtnÌ celky, jak to tomu ËlovÏku nased· pak na asociace k tomu, co to d·v· za v˝znam. Takto hled· ten ËlovÏk novÈ v˝znamy. AT: Ano. VA: Takhle jsem si analyzovala jeden sv˘j sen, kter˝ se t˝kal skuteËnÈ situace ve skupinÏ, ve kterÈ jsem se v tÈ dobÏ pohybovala, odkryla jsem si sama takhle svojÌ skuteËnou motivaci. AT: SkuteËnou? Snad motivaci, kterou sis nep¯ipouötÏla. Protoûe vöechny motivace, kterÈ n·s motivujÌ, jsou skuteËnÈ. VA: Dob¯e. Tak motivaci, kterou jsem si nechtÏla tehdy p¯ipustit, ûe by to tak bylo. A mnÏ to tehdy pak vyskoËilo z toho, ûe jsem si to odkryla vlastnÏ tou anal˝zou toho snu. AT: A to jsi dÏlala sama bez pomoci nÏjakÈho psychoanalytika? VA: Ano, to jsem dÏlala sama bez pomoci psychoanalytika, jenom pr·vÏ s tou knÌûkou, ve kterÈ byl krok za krokem popsan˝ ten postup. AT: No jo. To je moûnÈ, ale j· bych nedoporuËoval se do takov˝ch vÏcÌ moc pouötÏt. VA: Up¯ÌmnÏ ¯eËeno, potom co mÏ to takto zaskoËilo, tak jsem si ¯Ìkala, ûe by to pro mne mohlo taky b˝t nebezpeËnÈ, ûe bych si s tÌm taky jednou nemusela sama vÏdÏt rady. AT: Aha. No pr·vÏ tam je ta d˘leûitost toho uölechtilÈho p¯·telstvÌ, kaly·na mittat·, o kterÈm jsme p¯edtÌm mluvili, ctihodn· Vajiro. VA: Tak, Bhante, j· myslÌm, ûe to je asi vöechno k tomu snÏnÌ a v˘bec k problematice sn˘ v r·mci praxe Dhammy. DÏkuju, bylo to hezkÈ interview. e-mail: ayukusala@centrum.cz ayukusala@gmx.ch ayukusala@web.de website: www.ayukusala.org www.volny.cz/ayukusala 10

More magazines by this user
Similar magazines