Okása vandámi, Bhante. Okása khamámi, Bhante.

volny

Okása vandámi, Bhante. Okása khamámi, Bhante.

Ok·sa vand·mi, Bhante. Ok·sa kham·mi, Bhante.

Ctihodn· DakkhÌ (DK) se pt· ctihodnÈ Vajiry (VA), Olomouc, 23. 8. 2006

DK: Ctihodn· Vajiro, p¯ed dvÏma lety jsi byla u mne na n·vötÏvÏ se ctihodn˝m Kusal·nandou

a na z·vÏr dne jsi prov·dÏla ritu·l, jÌmû jsi se louËila se sv˝m uËitelem. A ten ritu·l se mi

velmi lÌbil. Byla jsem z nÏj velice nadöen·. Poprosila bych tÏ, abys mi ten ritu·l nÏjak˝m

zp˘sobem jeötÏ jednou p¯iblÌûila, protoûe tento ritu·l je nynÌ pro mne velmi d˘leûit˝.

D˘leûitost toho ritu·lu zmÌnÌm na z·vÏr.

VA: Tak, ctihodn· DakkhÌ, ten ritu·l je vlastnÏ takov˝m, ¯ekla bych, standardizovan˝m

vzd·nÌm ˙cty, standardizov·nÌm vztahu nebo formalizov·nÌm vztahu mezi uËitelem a

û·kem, kte¯Ì jsou nÏjakou dobu spolu v interakci. To m˘ûe b˝t jeden den, to m˘ûe b˝t t¯eba

jenom, kdyû p¯ijde û·k za uËitelem do jeho mÌsta, do mÌsta pobytu uËitele na n·vötÏvu. Tak

jsem to t¯eba dÏlala na SrÌ Lance, kdyû jsem pravidelnÏ za sv˝m uËitelem doch·zela

z Olaboduwy. V OlaboduwÏ jsem jako v˘bec prvnÌ Ëesk· mniöka ûila p˘l roku spolu se

sinh·lsk˝mi mniökami, zaËala jsem tam chodit na pindap·tu, tedy sbÌrat jÌdlo do mÌsy, coû

ty sinh·lskÈ mniöky nedÏlaly. ¡yukusala Thera i jim daroval mÌsy pro sbÌr·nÌ almuûny a

doufal, ûe budou n·sledovat mÈmu p¯Ìkladu. Protoûe dvÏ mniöky tam mÏly vyööÌ ordinaci

bhikkhunÌ upasampad·, tak si ctihodn˝ Kusal·nanda p¯·l, abych jim vzd·vala ˙ctu i kdyû

je uËÌm nÏco, co jsem se nauËila v tradici ¡yukusala.

DK: Takûe to by bylo nÏco k historii mniöek, ale jak to bylo v tvÈm vztahu ke ctihodnÈmu

Kusal·nandovi?

VA: Tak j· jsem chodila za ctihodn˝m ¡yukusala Therou do tÈ jeho ·ssamy v Kananvile.

P¯ich·zela jsem tam t¯ebas na p˘l dne, nebo jenom na dvÏ hodiny, nebo nÏkdy i jenom na

hodinu. A kaûdÈ to setk·nÌ se ctihodn˝m jsem uzavÌrala tÌm ritu·lem rozlouËenÌ,

provedenÌm tÈ velkÈ vandan·, velkÈho pozdravu svÈmu uËiteli. Samoz¯ejmÏ tÏch ritu·l˘,

ctihodn· DakkhÌ, je cel· ¯ada, kdy uËitel a û·k spolu rozvÌjejÌ nebo formalizujÌ, stvrzujÌ ten

vz·jemn˝ vztah. ZaËÌn· to uû t¯eba stvrzov·nÌm vztahu, kdyû û·k odch·zÌ do bezdomovÌ.

Je to ten proces nebo ten ritu·l pabbajj·. Nebo i pak ta vyööÌ ordinace upasampad·. Zrovna

tak, kdyû tobÏ dal, ctihodn· DakkhÌ, ctihodn˝ ¡yukusala Thera ËÌvaru, abys jÌ mohla

pouûÌvat pro r˘znÈ ritu·lnÌ ˙kony, nebo ve svÈ ˙loze uËitelky Dharmy, kter· je vlastnÏ dle

Buddhovy definice bhikkhunÌ. M·ö i tu instrukci, kdyû si r·no sed·ö pro meditaci, tak si tu

ËÌvaru p¯ehodÌö p¯es ramena, ËÌmû jsi vlastnÏ na tu dobu plnÏ ordinovanou mniökou.

DK: A j· bych tÏ poprosila o opravdu technickÈ vysvÏtlenÌ pr·vÏ toho ritu·lu, kter˝ jsi tady

prov·dÏla p¯ed tÏmi dvÏma lety. Ano, toto bude d˘leûitÈ.

VA: R·da. Znamen· to, ctihodn· DakkhÌ, ûe se pt·ö technicky k p·li?

DK: Pt·m se i k tomu, co bylo ¯eËeno. Pak k vysvÏtlenÌ d˘leûitosti toho ritu·lu ¯eknu na konec,

jak je to tedy pro mne.

VA: Dob¯e, Ivanko, teda ctihodn· DakkhÌÖ

DK: ÖobÏ m· jmÈna jsou v po¯·dku.

VA: Öty jsi byla tomu tady p¯Ìtomna. Tehdy jsi nabÌdla p¯ed dvÏma lety vlastnÏ ctihodnÈmu

¡yukusala Therovi a mnÏ jako mniöce BhikkhunÌ Vaji¯e moûnost ubytov·nÌ tady

v Olomouci ve svÈm p¯Ìbytku, dnes jiû vih·¯e ctihodnÈ DakkhÌ. A ty jsi vlastnÏ tehdy byla

svÏdkem i mÈho ritu·lnÌho rozlouËenÌ s Bhantem na z·vÏr dne. J· bych chtÏla p¯edeslat, ûe

tomuto ritu·lu p¯edch·zÌ zpravidla, pokud to ËasovÈ podmÌnky a v˘bec okolnosti dovolujÌ,

reflektov·nÌ toho dne. Takûe û·k za sv˝m uËitelem p¯ich·zÌ s tÌm, ûe uû m· s·m

zreflektovan˝ den. M· jasno o tom, co se mu ten den poda¯ilo nebo co naopak nebylo

zrovna ˙plnÏ nejlepöÌ. Pak je ale vûdy na û·kovi, aby poû·dal svÈho uËitele o to, aby se

s nÌm mohl rozlouËit. TakûeÖ


DK: To je hezkÈ. VlastnÏ jako kdybych j· se louËila s m˝m rodiËem neû jdu sp·t do post˝lky,

jako malÈ dÌtÏ, tak se s nÌm rozlouËÌm. To se mnÏ hroznÏ lÌbÌ.

VA: Ano, asi tak nÏco na ten zp˘sob. Takûe to dÌtÏ p¯ijde za maminkou a za tatÌnkem. D· jim

pusu, obejme je a ¯ekne ÑDobrou nocì a odch·zÌ do tÈ post˝lky. To samÈ dÏl· vlastnÏ û·k

se sv˝m uËitelem, kdy p¯ijde ten û·k a ¯ekne ÑCtihodn˝, chci se s tebou rozlouËit, m·ö

chvilku Ëas?ì a ctihodn˝ zpravidla odpovÌ ÑAnoì, oblÈkne si ËÌvaru a buÔ p¯Ìmo na tom

mÌstÏ ve svÈm kuti nebo u sochy Buddhy potom used· na zem a û·k poklek· p¯ed sv˝m

uËitelem a ¯Ìk· ÑOk·sa vand·mi, Bhanteì naËeû se uklonÌ tak, ûe poloûÌ tÏch pÏt bod˘

svÈho tÏla, paÚca-anga na zem. To znamen· oba dva lokty, obÏ dvÏ z·pÏstÌ a Ëelo. Tak

jsem ¯ekla to ÑOk·sa vand·mi, Bhanteì, coû doslova znamen· ÑDovol, ctihodn˝, abych tÏ

pozdravila.ì No a pak n·sleduje ta Ë·st, kdy se dÏlÌm se sv˝m uËitelem o to, ûe jsem nÏco

udÏlala dob¯e, ûe se mi nÏco poda¯ilo. To znamen·, ûe ¯Ìk·m v p·li ÑMay· katam puÚÚam

s·mina anumoditabbam. TÏmito sv˝mi z·sluhami tÏ zvu, ctihodn˝, k radosti.ì A ctihodn˝

uËitel ¯Ìk· ÑS·dhu, s·dhu, anumod·mi.ì ÿÌk· ÑDob¯e tak, dob¯e tak, raduju se.ì

A j· jsem pak ¯Ìkala nebo û·k ¯Ìk· ÑS·mina katam puÚÚam mayham d·tabbam. Mnou

udÏlanÈ z·sluhy chci sdÌlet a chci se z nich radovat.ì A ctihodn˝ ¯Ìk· ÑAno, ano, raduj

se.ìÑAnumodath·ì nebo Ñanumoditv·.ì To anumoditv·, znamen·, ûe to je k radov·nÌ se,

tedy Ñraduj seì, coû je pro jednoho û·ka, a kdyû jich dÏl· tu vandan· vÌc, tak ¯Ìk· to

anumodath·, Ñradujte seì. A û·k nebo vöichni najednou odpovÌdajÌ ÑS·dhu, s·dhu,

anumod·mi.ì To znamen· ÑAno, ano, raduju se.ì

To je ta prvnÌ Ë·st, kdy je d˘leûitÈ vlastnÏ to sdÌlenÌ tÏch z·sluh. Pak û·k zpravidla m˘ûe

zjistit, ûe bÏhem toho dne t¯ebas ujel ve svÈm jedn·nÌ, v ¯eËi, nebo ûe nÏjak˝ jeho z·mÏr

nebyl zrovna Ëist˝, takûe ten û·k p¯ich·zÌ za sv˝m uËitelem takÈ proto, aby sdÌlel i to

nedovednÈ, aby si mohl v mysli ulehËit. A proto ¯Ìk· ÑOk·sa dv·ratayena katam sabbam

accayam kamatha me, Bhante.ì Ok·sa znamen· ÑDovol mi, Bhante.ì Dv·ratayena je

cokoliv jsem udÏlal jednÏmi ze t¯Ì dve¯Ì, dv·ra jsou dve¯e. To znamen· tÏlo k·yena,

mluvou v·ca, anebo myslÌ cittena, odpusù mi to, Bhante. Takûe to znamen· ÑCtihodn˝,

cokoliv jsem udÏlal jednÌm ze t¯Ì dve¯Ì a bylo to öpatnÈ, promiÚ mi to.ì Na to pak uËitel,

kdyû to bere na vÏdomÌ, ¯Ìk· ÑKham·mi khamitabbe.ì ÑOdpouötÌm, co se odpustit d·.ì No

a je-li tam nÏco, co mohlo b˝t nep¯ÌjemnÈ tomu û·kovi, tak ten uËitel d·le ¯Ìk· ÑYath· pi

me khamitabbam.ì To znamen· ÑA jestliûe j· jsem udÏlal nÏco, co tobÏ bylo nep¯ÌjemnÈ,

odpusù to i ty mnÏ.ì A ten û·k, je-li si vÏdom nÏËeho, ûe tomu tak bylo, tak odpovÌd·

ÑOk·sa kham·mi, Bhante. Dutiyam pi ok·sa kham·mi, Bhante. Tatiyam pi ok·sa kham·mi,

Bhante.ì coû doslova znamen· ÑDovol, ctihodn˝, promÌjÌm ti to. PodruhÈ, dovol, ctihodn˝,

promÌjÌm ti to. Pot¯etÌ, dovol, ctihodn˝, promÌjÌm ti to.ì NÏkdy se stane, ûe ten den probÏhl

v po¯·dku, takûe potom ten û·k ¯Ìk·, nenÌ-li tam pro toho û·ka nÏco, nebo nebylo-li tam pro

mne nÏco, co mi ten ctihodn˝ provedl, tak bych ¯ekla, nebo nÏkdy jsem ¯Ìkala i jen ÑOk·sa

vand·mi, bhante. Ctihodn˝, dovol, abych tÏ pozdravila.ì ÿekla jsem to t¯ikr·t a vlastnÏ tÌm

je se rozlouËila se sv˝m uËitelem.

DK: Hm. Hm. Takûe dÏkuji ti za toto vysvÏtlenÌ a pro mne je to vysvÏtlenÌ velmi d˘leûitÈ tÈû

z toho d˘vodu, ûe tÌmto ritu·lem, realizacÌ tohoto ritu·lu se v podstatÏ vyluËuje moûnost

jak˝chkoliv n·sledn˝ch konflikt˘ Ëi nÏjak˝ch nedorozumÏnÌ mezi uËitelem a û·kem.

Samoz¯ejmÏ za p¯edpokladu, ûe tento ritu·l je pouûÌv·n smysluplnÏ, naprosto vÏdomÏ,

pravdivÏ, coû se samoz¯ejmÏ ale v BuddhovÏ uËenÌ p¯edpokl·d· jako apriori. Z tohoto

d˘vodu je pro mne naprosto nepochopitelnÈ, ûe by b˝val˝ mnich nebo mniöka mohli

dodateËnÏ nÏjak˝m zp˘sobem znevaûovat nebo napadnout chov·nÌ svÈho uËitele

v minulosti, protoûe tÌmto ritu·lem se to vyluËuje. Jestliûe se nÏco stane nebo stalo v ten

dan˝ moment, tak jeötÏ t˝û den se vöechno ¯eöÌ. Takûe pro mne bylo toto vysvÏtlenÌ

nesmÌrnÏ d˘leûitÈ nejen pro plnÈ pochopenÌ postupu toho ritu·lu. Mnohokr·t ti za toto

dÏkuji, ctihodn· Vajiro.

VA: R·do se stalo, ctihodn· DakkhÌ.

web: www.ayukusala.org www.volny.cz/ayukusala e-mail: dhammarama@hotmail.com

More magazines by this user
Similar magazines