AKM 40 - Akademia Morska - Gdynia

am.gdynia.pl

AKM 40 - Akademia Morska - Gdynia

Zalew przywita∏ nas wymarzonà ˝eglarskà pogodà –

bezchmurne niebo, s∏oƒce i wiatr 4-5°B.

Panujàce warunki da∏y si´ we znaki niektórym

za∏ogom. Co te˝ da∏o si´ zauwa˝yç po liczbie wywrotek.

Nasza za∏oga, pomimo wymagajàcego, doÊç silnego

wiatru, od poczàtku zawodów dyktowa∏a warunki

przeciwnikom, wygrywajàc pierwszego dnia regat dwa

z trzech rozegranych wyÊcigów, a w trzecim biegu

min´∏a met´ na drugim miejscu. Drugiego dnia pogoda

zaskoczy∏a nas nieco s∏abszym, lecz bardzo kr´càcym

wiatrem, co przek∏ada∏o si´ na cz´ste zmiany liderów

poszczególnych wyÊcigów. Nasza za∏oga zaj´∏a kolejno:

2, 3, 3 oraz 1 miejsce. Ostatniego, trzeciego dnia regat,

pogoda uraczy∏a nas pi´knym s∏oƒcem i kompletnà

flautà. Po dwóch godzinach oczekiwania na wiatr,

komisja s´dziowska podj´∏a decyzj´ o zakoƒczeniu

regat. Ostatecznie, po rozegraniu siedmiu wyÊcigów,

nasza za∏oga zaj´∏a pierwsze miejsce.

Pierwsza trójka regat to kolejno:

1. Miros∏aw Majcher, Adrian Serdyƒski

Akademia Morska w Gdyni,

2. Miros∏aw Marcinkiewicz , Kamila Marcinkiewicz

– Wolsztyƒski Klub ˚eglarski,

3, Tomasz Derwinis, Piotr Ukleja – MOS Warszawa.

By∏a to pierwsza z szeÊciu imprez zaliczanych do

Pucharu Polski Stowarzyszenia Klasy Hornet. Warto

zaznaczyç, ˝e OÊrodek ˚eglarski Akademii Morskiej,

CZERWIEC 16 2009

AKADEMICKI KURIER MORSKI • 40

Regaty

na Zalewie Zegrzyƒskim

Na wodach Zalewu Zegrzyƒskiego, odby∏y si´ w dniach 1-3 maja 2009 roku regaty ˝eglarskie

w klasach Hornet, 505 oraz Nautica 450. Barwy Akademii Morskiej w Gdyni reprezentowa∏a

za∏oga w sk∏adzie Miros∏aw Majcher, student III roku specjalnoÊci ESO Wydzia∏u Mechanicznego

i Adrian Serdyƒski, absolwent Wydzia∏u Elektrycznego, startujàc w klasie Hornet.

Uczestnicy regat z Akademii Morskiej w Gdyni

wraz z ko∏em naukowym AM „Nautica”, jest organizatorem

Mistrzostw Polski w tej pi´knej i wymagajàcej

klasie. Regaty odb´dà si´ w dniach 4-10 lipca w Gdyni.

JednoczeÊnie pragniemy podzi´kowaç O˚AM oraz

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu za pomoc,

bez której wyjazd naszej reprezentacji nie by∏by

mo˝liwy.

Miros∏aw Majcher

III rok WM

ESO

Fot. ze zbiorów autora

Fot. ze zbiorów autora

More magazines by this user
Similar magazines