Views
3 years ago

kroniki - Kurier Bytowski

kroniki - Kurier Bytowski

kroniki - Kurier

Rynek odkrywa swe tajemnice Ruszy³a przebudowa Placu Kardyna³a Wyszyñskiego w Bytowie. Na rynku oprócz budowlañców pojawili siê archeolodzy. Ju¿ drugiego dnia robót natrafili na studniê, resztki muru i fragmenty ceramiki ukryte pod ziemi¹ przez setki lat. Roboty na centralnym placu Bytowa ruszy³y w poniedzia³ek 11.04. Pierwszym miejscem, w którym koparka zaczê³a zrywaæ Archeolodzy badaj¹ znalezione w wykopie pozosta³oœci po dwóch studniach i kamienno-ceglany mur. nawierzchniê, by³ fragment rynku pomiêdzy bankiem a koœcio- ³em. Powstanie tam fontanna. Póki co na dnie kilkumetrowego wykopu wylano betonow¹ ³awê. Niebawem zamontowane na niej zostan¹ urz¹dzenia, dziêki którym w górê bêdzie tryska³a woda. Roboty przy fontannie mog¹ siê jednak opóŸniæ. Pod- czas wykopów natrafiono bowiem na pozosta³oœci po dwóch studniach oraz kamienno-ceglany mur. - Studnie s¹ szalowane drewnianymi belkami. Dziœ mogê powiedzieæ, ¿e zosta³y zasypane w XIX wieku. Œwiadcz¹ o tym elementy ceramiki datowane na dziewiêtnaste stulecie - mówi nadzoruj¹cy budowê archeolog z Koszalina Jacek Borkowski. Archeolodzy udokumentuj¹ znalezisko, oczyszcz¹ wnêtrze studni, zabezpiecz¹ odkryte przedmioty i wytn¹ próbki drewna do analizy dendrochronologicznej. - Pozwoli ona nam okreœliæ, kiedy drewno zosta³o œciête. Co za tym idzie, dowiemy siê, kiedy obie studnie wydr¹¿ono. Nastêpnie rozbierzemy oba szalunki. Trudno jednak spodziewaæ siê, ¿e trafi¹ one do muzeum, poniewa¿ s¹ mocno zbutwia³e, zniszczone - t³umaczy archeolog. Kolejnym znaleziskiem jest kamienno-ceglany mur. Zapytaliœmy J. Borkowskiego, czy mo¿e to byæ fragment œredniowiecznego ratusza, który, jak niektórzy przypuszczaj¹, móg³ staæ na œrodku œredniowiecznego rynku. - Póki co nic na ten temat nie mogê powiedzieæ. Ja tak¿e czyta³em o przypuszczeniach dotycz¹cych lokalizacji historycznego ratusza, ale nie ma ¿adnego potwierdzenia tego faktu w Ÿród³ach ikonograficznych. Oczywiœcie to by³oby interesuj¹ce, jeœli potwierdzilibyœmy, ¿e sta³ tu kiedyœ ratusz. Na to póki co za wczeœnie - wyjaœnia J. Borkowski. To co mo¿e ucieszyæ pasjonatów historii, nie jest najlepsz¹ informacj¹ dla budowlañców. Jeœli oka¿e siê, ¿e to rzeczywiœcie dawny ratusz, roboty w miejscu, gdzie znajduj¹ siê jego pozosta- ³oœci, mog¹ zostaæ wstrzymane. S.P. Dokoñczenie na str. 7

Z dożynkowym wieńcem Z dożynkowym wieńcem - Kurier Błażowski
biblioteka.blazowa.net
Kurier B³a¿owski nr 117 listopad/grudzień 2010 - biblioteka.blazowa ...
biblioteka.blazowa.net
Kurier Czaplinecki - Drawskie Strony Internetowe
dsi.net.pl
Kurier Sokołowski - Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I i II st.
muzyczna.com.pl
KURIER grudzien 2012.indd - Błaszki, Urząd Miasta i Gminy
blaszki.pl
Kurier Czaplinecki – Czerwiec 2011 - FileDen.com
fileden.com
Kurier 71.indd - Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa
puszczykowo.info.pl
Kurier Powiatowy nr 9-10(72-73) - Powiat koniński
powiat.konin.pl
Kurier Czaplinecki – Sierpień 2011 Fot. Marcin Krężel - FileDen.com
fileden.com
Kurier Czaplinecki - Luty 2009 - FileDen.com
fileden.com
Kurier Czaplinecki - Styczeń 2010 - FileDen.com
fileden.com
Kurier Gminy Puławy - Biuletyn Informacji Publicznej, Urząd Gminy ...
pulawy.gmina.pl
Kurier 113-fonty.indd - Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa
puszczykowo.info.pl
Kurier 100-fonty.indd - Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa
puszczykowo.info.pl
Kurier Powiatowy nr 1(64) - Powiat koniński
powiat.konin.pl