Remmers News nr 16 2/2012

remmers.pl

Remmers News nr 16 2/2012

Gazetka Remmers Polska Sp. z o. o.

Realizacje Remmers w trójmieście

Renowacja zabytkowych elewacji na wybrzeżu

Kościół Św. Brygidy w Gdańsku

W województwie pomorskim

znajduje się wiele

pięknych zabytków architektury

ceglanej. Dwie

najnowsze i bardzo prestiżowe

realizacje firmy Remmers

to kościół św. Brygidy

w Gdańsku oraz budynek

Dworca Kolejowego PKP

Gdynia Główna.

Kościół śW. BRyGiDy

Historia gdańskiego kościoła

św. Brygidy sięga już XIV wieku.

Według źródeł historycznych

już około 1350 roku na

wschód od parafialnego kościoła

św. Katarzyny istniała

kaplica pokutnic pod wezwaniem

św. Marii Magdaleny.

Wiele lat później została ona

rozbudowana, a następnie

wkomponowana w bryłę kościoła

klasztornego. W pobliżu

kaplicy, jak głosi czternastowieczna

legenda ukazała

się Matka Boska, co dało początek

wierze w uzdrawiającą

moc wody czerpanej ze

studni. Przy istniejącej studni

i kaplicy stowarzyszenie

kobiet pokutujących, zwanych

magdalenkami, wiodło

pobożny żywot. Te właśnie

gdańskie pokutnice stały się

pod koniec XIV wieku za-

czątkiem klasztoru Brygidek.

W 1374 roku w drodze z Rzymu

do Szwecji, zatrzymał się

w Gdańsku kondukt żałobny

z doczesnymi szczątkami

założycielki zakonu Najświętszego

Zbawiciela. Mieszkańcy

Gdańska oddali głęboki

hołd zmarłej Brygidzie

Szwedzkiej, której sarkofag

z relikwiami umieszczono najpierw

w kościele Mariackim,

a później w kaplicy pokutnic

gdzie spoczywały przez około

dwa tygodnie. Wydarzenie

to zapoczątkowało w Gdańsku

kult św. Brygidy, podtrzymywany

przez osiadły tu

Pałac w tyczynie

Budowa Roku Podkarpacia 2011

Poza miasteczkiem słyszało

o nim niewielu, bo

jeszcze do niedawna był

obskurną ruiną. Wyremontowany

za blisko 3 mln złotych

pozyskanych z Unii

Europejskiej – odzyskał

blask.

23 grudnia 2010 r. powiat

rzeszowski zawarł z zarządem

województwa umowę

o dofinansowanie projektu

dotyczącego remontu elewacji

w Zespole Pałacowo-Parkowym

w Tyczynie, współfinansowanego

z UE. Projekt

zaczęto realizować w czerwcu

2009 roku.

Remont trwał kilka miesięcy

- ze starego budynku z odpadającym

płatami tynkiem,

zabytkowy obiekt, zamienił

się w perełkę pośród regionalnych

zabytków. Zachwyca

XIX-wieczną eklektyczną

architekturą oraz dużą liczbą

pięknych detali. Poprawiona

została estetyka i stan techniczny

pałacu. Koszt modernizacji

to ok. 2,8 mln zł. Dofinansowanie

z Unii sięgnęło

2,3 mln zł, a wkład własny

powiatu prawie 420 tys. zł.

Rys histoRyczNy

Pałac stoi przy wjeździe do

Tyczyna od strony Rzeszowa,

przy zbiegu ulic Grunwaldzkiej

i Parkowej. Został wzniesiony

w latach 1862-1869

przez hr. Ludwika Wodzickiego.

Był wielokrotnie potem

rozbudowywany i przebudowywany

- m.in. w 1881 r. wg

projektu znanego krakowskiego

architekta Tadeusza

Stryjeńskiego dobudowano

do niego pawilon gościnny.

Na uratowanej dzięki rewitalizacji

eklektycznej elewacji

pałacu z końca XIX w. dominują

elementy neogotyckie.

W mniejszym stopniu zachował

się wystrój wewnętrzny

budynków pałacowych -

przekształconych po II wojnie

światowej na szkołę i internat.

W najbardziej zbliżonym

do oryginalnego stanie został

hol główny, z kominkiem

w drewnianej obudowie,

z marmurową i terakotową

posadzką, gzymsami, pilastrami

i wspornikami na ścianach,

reprezentacyjną klatką

schodową i antresolą na

piętrze. W niektórych salach

zachowały się jeszcze na sufitach

neorokokowe rozety.

Pałac z trzech stron otoczony

jest parkiem krajobrazowym.

Park i pałac objęte są ochroną

konserwatorską. Dlatego

wszystkie prace musiały

odbywać się pod czujnym

okiem konserwatora.

Po 1944 r. pałac, park i zabudowania

zostały upaństwowione.

Obecnie

w pałacu mieści się

Wyższa Szkoła Społeczno

Gospodarcza

w Tyczynie. Park i pałac są

bardzo cennymi obiektami

zabytkowymi, objętymi

ochroną konserwatorską od

1968 r. Innymi zabytkowymi

budynkami dworskimi są:

dawny spichlerz na terenie

folwarku, stajnia dworska

oraz przebudowana dawna

stodoła, gorzelnia i czworak.

PRacE

KoNsERWatoRsKiE

Remont rozpoczął się od hydroizolacji

pionowej i poziomej

ścian fundamentowych

oraz renowacji elewacji. Badania

laboratoryjne stopnia

lipiec 2012

w 1386 r. zakon brygidek.

W latach 1396-1397 brygidki

zbudowały pierwszy kościółek

św. Brygidy, jednonawowy.

Około 1416 r. została

dobudowana druga nawa

sześcioprzęsłowego dotąd

obiektu o przyporach wciągniętych

do środka. W 1514

r. dobudowano nawę południową,

a następnie chór

i zakrystię. W 1587 r. pożar

strawił dachy, stropy i wyposażenie.

W latach 1602-1604

kościół został odbudowany.

Dokończenie na str.2

Przepięknie odrestaurowany pałac w Tyczynie

zasolenia pobranych próbek

z piwnic, elewacji, pomieszczeń

czytelni i magazynu

wewnętrznego wykonane

jeszcze w 2007 roku, dla

Remmers Polska Sp z o.o.

wykazały zasolenie średnie

i wysokie w 3 z 4 przebadanych

próbek. Badania wyko-

Detal fasady kościoła Św. Brygidy

nano w oparciu o zalecenia

Naukowo – Technicznej Grupy

Roboczej ds. Ochrony Budowli

i Renowacji Zabytków

(WTA) Nr WTA-4-5-99/D

Izolacje przeciwwilgociowe

ścian fundamentowych

wykonało Przedsiębiorstwo

Wielobranżowe „Stand” Sp.

Nr 16

z o.o. z Łąki – sprawdzony

wykonawca współpracujący

z Remmersem od wielu lat,

z dużym doświadczeniem

w stosowaniu chemii budowlanej.

Dokończenie na str.7


2 07/2012 - remmers news

Ochrona 3H - Lacke budowli

Renowacja zabytkowych elewacji na wybrzeżu c.d

Fragment fasady kościoła Św. Brygidy

W latach 1396-1397 brygidki

zbudowały pierwszy kościółek

św. Brygidy, jednonawowy.

Około 1416 r. została

dobudowana druga nawa

sześcioprzęsłowego dotąd

obiektu o przyporach wciągniętych

do środka. W 1514

r. dobudowano nawę południową,

a następnie chór

i zakrystię. W 1587 r. pożar

strawił dachy, stropy i wyposażenie.

W latach 1602-1604

kościół został odbudowany.

W latach 1615-1616 nadano

renesansowy wystrój wieży,

którą w 1674 r. nakryto

hełmem. Ostateczny kształt

nadano świątyni i klasztorowi

w pierwszej połowie XVIII w.

W 1817 r. władze pruskie

skasowały zakon brygidek,

a po wymarciu ostatnich zakonnic

przejęły w 1838 r. zabudowania

klasztorne, które

w latach 1849-1851 uległy

rozbiórce. Sam kościół św.

Brygidy stał się od 1840 r.

świątynią parafialną. Odnowiono

ją niebawem w duchu

XIX-wiecznej doktryny konserwatorskiej,

wprowadzając

m.in. licowanie nową cegłą.

W marcu i kwietniu 1945

roku, a więc już po wyzwoleniu

miasta, wskutek dewastacji

dokonanej przez

wojska sowieckie, kościół

św. Brygidy został poważnie

zniszczony, wskutek czego

pozostały jedynie mury oraz

część sklepienia w prezbiterium.

Wieża, znaczna część

dachu i pozostałe sklepienie

zwłaszcza w nawie północnej

jak i południowej - runęło.

Bardzo poważnemu zniszczeniu

uległo wyposażenie

wnętrza. W 1957 i w 1969

roku to, co pozostało strawiły

pożary. W takim stanie ruiny

kościoła niszczały do 1970

roku.

Dopiero w 1970 roku po usilnych

staraniach czynionych

nieprzerwanie od czasu zakończenia

II wojny światowej

przez stronę kościelną władze

państwowe przekazały

kościół diecezji, która zajęła

się odbudową kościoła. Wielkim

nakładem sił i środków

w latach 1972 -1974 kościołowi

przywrócono jego zabytkowy

wygląd. Odbudowano

też całkowicie zniszczoną

wieżę. W roku 1983 kościół

został ponownie konsekrowany.

Kościół i parafia, ze

względu na swoje bliskie położenie

przy Stoczni Gdańskiej,

były związane z niezależnym

ruchem robotniczym.

Ksiądz Henryk Jankowski

odprawiał Msze św. podczas

strajków w sierpniu 1980

i od tego czasu związał się

z „Solidarnością”. Przez cały

czas walki o wolność narodu

w murach kościoła modlono

się za Ojczyznę. Tu przybywali

nie tylko stoczniowcy

i portowcy, ale także przywódcy

państw Europy i świata.

W 1992 papież Jan Paweł

II nadał kościołowi tytuł

bazyliki mniejszej. W 2010

roku rozpoczęła się, dzięki

wsparciu Miasta Gdańska,

renowacja elewacji zewnętrznej

nawy południowej wraz

z wieżą, a w roku 2011 renowacja

elewacji zewnętrznej

trzech stron prezbiterium.

W roku 2010 prace objęły

2100m 2 powierzchni elewacji,

w roku ubiegłym 850m 2 .

Prace konserwatorskie na

elewacji ceglanej kościoła

zrealizowała firma Aurea Porta,

Konserwacja Zabytków.

Bezpośrednio przed przystąpieniem

do prac renowacyjnych

elewacja kościoła była

zniszczona, cegła mocno pociemniała

– opalona i zabrudzona,

chaotycznie uzupełniana

a spoiny niepoprawne

pod względem parametrów

technicznych i estetycznych.

Do usunięcia zanieczyszczeń

ze zniszczonej powierzchni

cegły użyto mączki szklanej

aplikowanej w systemie

Rotec (niskociśnieniowym

agregatem do strumieniowania

ścierniwem).

Zabieg ten został przeprowadzony

niezwykle świadomie.

Wykonawca postanowił pozostawić

dużą ilość ciemnej

patyny usuwając jedynie jej

nadmiar. Jest to z pewnością

ewenement jeśli chodzi

o zachowanie dużej ilości

nawarstwień i celowe unikanie

usuwania spieku pierwotnie

zastosowanej cegły.Dla

przywrócenia pierwotnych

właściwości murów, spoiny

i cegły oczyszczonej elewacji

zostały uzupełnione przez

wykonawcę zaprawami renowacyjnymi

Fugenmörtel

i Restauriermörtel.

DWoRzEc PKP W GDyNi

Gdynia Główna to jedna

z największych stacji kolejowych

w Polsce. Pierwszy

dworzec kolejowy w Gdyni

otwarto w 1984 roku.

W latach 1923-1926 powstał

nowy, murowany gmach

w stylu narodowo-dworkowym.

Po zniszczeniu

w czasie II wojny światowej,

zbudowano w latach pięćdziesiątych

nowy dworzec,

według projektu prof. Wacława

Tomaszewskiego, autora

projektu Domu Bawełny

i gmachu Akademii Morskiej

w Gdyni. Dworcowe budynki

stanowią niespotykane

połączenie architektury socrealizmu

z przedwojennym

modernizmem. W dworcowej

poczekalni zachowały

się freski z 1957, odsłonięte

ponownie w trakcie remontu

w 2008, przedstawiające

morski krajobraz, polichromia

przedstawiająca ciała

niebieskie i znaki zodiaku,

oraz mozaika przedstawiającą

Pegaza na kole PKP.

W sierpniu 2008 budynek

dworca został wpisany do rejestru

zabytków.

W 2011 roku rozpoczęto

przebudowę gdyńskiego

dworca w ramach wielkiego

programu rewitalizacji dworców

kolejowych Polskich

Kolei Państwowych Jest to

największa modernizacja

dworców od 20 lat! Modernizacje

dworców finansowane

są z funduszy Unii Europejskiej,

budżetu Państwa oraz

funduszy własnych PKP.

Całkowita wartość inwestycji

w Gdyni to 31 mln zł (brutto).

Wykonawcą prac była grupa

Mostostal Warszawa S.A.

Projektanci i inżynierowie

Mostostalu mieli za zadanie

połączenie zabytkowego

charakteru obiektu z nowoczesnymi

wymaganiami podróżnych.

Prace budowlane

prowadzone były w ścisłej

współpracy z konserwatorem

zabytków. Obiekt, stanowiący

przykład gdyńskiej

architektury, łączy bowiem

cechy stylowe socrealizmu

z tradycją modernistyczną

i detalami w stylu Art.

Deco. Przebudowa objęła

wszystkie elementy dworca,

wyburzone zostały ściany

i posadzki oraz pawilony

handlowe w kolumnadzie,

łączącej budynek dworca

z SKMKą. W hali głównej wymieniono

okładziny kamienne,

a konserwatorzy zadbali

o malowidła ścienne oraz

drewniane elementy budynku,

które poddano renowacji.

W trakcie prac w piwnicy

odnaleziono unikatowe fragmenty

poprzedniego dworca,

zburzonego w czasie wojny.

Wymieniono też wszelkie

rodzaje instalacji, posadzki,

sufity i toalety. Ważnym elementem

modernizacji dworca

były liczne prace konserwatorskie,

izolacja termiczna

oraz renowacja elewacji. Ze

względu na znajdującą się

pod ochroną konserwatorską

elewację możliwa była wyłącznie

wewnętrzna izolacja

termiczna, którą zrealizowano

z zastosowaniem systemu

Remmers sLP.

Podstawowym składnikiem

systemu termoizolacji wewnętrznej

firmy Remmers

są płyty krzemianowo - wapienne

SLP. W budynku

dworca wykorzystano płyty

SLP 25N i 50N, które zamocowano

na wewnętrznej

powierzchni ścian, używając

wodoodpornej zaprawy

klejowej Ansetzmörtel SLP.

Do wykończenia powierzchni

zastosowano mineralną

szpachlówkę Schimmel - Sanierspachtel,

niewrażliwą na

wilgoć i paroprzepuszczalną.

System Remmers SLP

to szybka i skuteczna izolacja

termiczna, spełniająca

wymogi dotyczące ochrony

cieplnej. Działa termoizolacyjnie

i hamuje rozwój pleśni,

jest przy tym wysoce aktywna

kapilarnie ze względu na

porowatość sięgającą 84%

objętości. System Remmers

SLP to niepalny materiał budowlany

klasy A1.

- Remmers działa w tym

rejonie bardzo intensywnie

– podsumowuje Władysław

Lisowski, przedstawiciel

handlowy Remmers. Na

Pomorzu współpracujemy

z dobrymi wykonawcami,

konserwatorami i projektantami

a także inwestorami

poszukującymi wypróbowanych

i trwałych rozwiązań.

Z wykonawcą prac konserwatorskich

na kościele św.

Brygidy - firmą „Aurea Porta”

z Gdańska działamy na ryn-

ku lokalnym już kilkanaście

lat. To sprawdzony partner

z dużym doświadczeniem

w zakresie usług obejmujących

wykonawstwo renowacje

i konserwacje najróżniejszych

obiektów zabytkowych

– sakralnych i świeckich. Wyjątkowa

precyzja prac kon-

Odnowiona fasada dworca PKP w Gdyni

Wnętrza dworca w trakcie prac remontowych

serwatorskich w połączeniu

z dobrą znajomością stosowanych

technologii stanowi

o sukcesie kolejnych realizacji.


07/2012 - remmers news

Perfekcyjna powłoka na schody - systemy lakiernicze 3h

stopniowo, do perfekcji

Poprawne lakierowanie

jest obok wyboru odpowiedniego

gatunku drewna

czynnikiem decydującym

o końcowej jakości schodów.

3h-Lacke stworzyła

kompletny program dla

tego obszaru zastosowań.

Program ten spełnia zarówno

oczekiwania mniejszych,

rzemieślniczych

zakładów zajmujących się

Ochrona drewna

Nowa lazura Remmers na bazie surowców odnawialnych

Kto ma wysokie wymagania

wobec ukształtowania swojej

„przestrzeni mieszkalnej”,

na samym początku zastanawia

się nad odpowiednim

dla siebie zestawieniem

kolorów. Jeśli prześledzić

trendy i mody jakie kształtowały

się w ciągu mijających

kolejno dziesięcioleci, okaże

się, że za pomocą palety

faworyzowanych w danym

okresie barw można opisać

całe epoki. A zatem tworzenie

przestrzeni mieszkalnej

w drugiej dekadzie XXI wieku

przebiegało w oparciu

o zupełnie inne kryteria, niż

na przykład w latach 90-tych

wieku ubiegłego. Wśród projektantów

wnętrz i ambitnych

estetów modne są obecnie

kolory takie jak szlachetne

odcienie mocca, wiśnia, klasyczny

dąb, szary toskański

lub szary antyczny, a także

brzoza. Kto idzie tym tropem

i potrafi stworzyć odpowiednią

dla danego mieszkania

koncepcję kolorystyczną,

właściwe materiały do jej

realizacji z całą pewnością

znajdzie na regałach dla

profesjonalistów w skle-

produkcją schodów, jak

i dużych zakładów przemysłowych.

Oczywista jest zgodność

lakierów 3H do schodów

z wymogami dyrektywy Deco-Paint.

Jednak odbiorców

interesuje znacznie szerszy

zakres cech. Powierzchnia

musi być twardoelastyczna,

aby drewno nie zostało

uszkodzone wskutek jej za-

pów branżowych. Nowość

w tym zakresie, jaka

pojawiła się tej wiosny:

Remmers Wohnraum-Lasur!

Stanowi ona nowszą

generację Dekor-Wachslasur

i jest dostępna

w ośmiu nowoczesnych kolorach

oraz w wersji bezbarwnej

i intensywnie białej.

Wohnraum-Lasur jest produktem

przewidzianym specjalnie

do zastosowań wewnętrznych

i w tym zakresie

możliwości stosowania są

uniwersalne. Można ją stosować

w zakresie znacznie

szerszym, niż produkt poprzedni,

na przykład może

być stosowana na podłogach.

W tym celu rozcieńcza

się ją dodatkiem 25% wody

i wówczas może być stosowana

jako zabarwiająca powłoka

gruntująca; następnie

wykonuje się zamknięcie za

pomocą Hartwachs-Öl lub

Treppen- & Parkettlack. Także

meble i drewniane płyty

boazeryjne po pomalowaniu

Wohnraum-Lasur zyskują

charakterystyczną, aksamitno-matowąpowierzchnię,

dającą bardzo naturalne

wrażenia dotykowe. Lazura

ta może być brana pod

uwagę nawet w koncepcji

kolorystycznej pomieszczeń

wilgotnych, ponieważ ma

doskonałe cechy hydrofobowe

Ponadto jest odporna

chemicznie wg normy DIN

68861, część 1, 1C.

rysowania przez drobne

kamienie. Wykluczone jest

jakiekolwiek trzeszczenie.

Ponadto wzięcie mają

materiały o dobrej odporności

chemicznej, i jakby

to banalnie nie brzmiało

- lakier do schodów musi

być odporny na kremy do

rąk. Jako że gusta są różne,

oprócz różnych stopni

połysku 3H oferuje także

połączenia z bejcami

w modnych kolorach. Do

stosowania w małych zakładach

nadaje się szczególnie

jednoskładnikowy

lakier wodny H1043-GG,

ekologiczny, nie zawierający

metali ciężkich, wodorozcieńczalny

bezbarwny lakier

do gruntowania oraz lakier

końcowy do aplikacji natryskowej,

zanurzeniowej,

do malowania wałkiem lub

pędzlem. Do ekonomicznych

zastosowań przemysłowych

służy H2043-GG z rodziny

lakierów do schodów. Jest

mocca

toscana

szary antyczny

brzoza

dąb

wisnia

bezbarwny

biały

Dostępne kolory

on oparty na recepturze pozwalającej

na jego obróbkę

na liniach natryskowych

z wymuszonym suszeniem

i utwardzaniem w promieniach

UV. Jest to możliwe

dzięki nadzwyczajnie szybkiemu

oddawaniu wody

przez lakier przed utwardzeniem

w ultrafiolecie. Oba lakiery

spełniają wymagania

EN 71 - część 3 jak również

ograniczenia DIN 68861 -

część 1B. Dzięki swej wysokiej

odporności na ścieranie,

dużej sile wypełniania, przezroczystości

i bardzo dobrej

odporności chemicznej nadają

się zarówno do stosowania

w mieszkaniach, jak

i w obiektach silnie eksploatowanych.

3


4 07/2012 - remmers news

Ochrona 3H - Lacke drewna

Kompleksowa ochrona „Gemeente school” w Groningen

szkoła Podstawowa w

Groningen została nominowana

przez czasopismo

houtwereld do tytułu

„najpiękniejszy obiekt

drewniany 2011“ holandii.

ochronę i uszlachetnienie

drewna na zewnątrz

i wewnątrz wykonano z zastosowaniem

produktów

marki Remmers. Kompleks

szkolny jest dobrym przykładem

na to, jak nowoczesne

i postępowe jest budownictwo

w krainie tulipanów.

Wartki nurt przepływającej

obok rzeki zainspirował architektów,

którzy zaprojektowali

okrągły, jednokondygnacyjny

budynek, umiejętnie

wpisany w zakole. Krajobraz,

przyroda i architektura stanowią

tu harmonizującą całość.

Wyspowe położenie daje

około 400 uczniom poczucie

bezpieczeństwa, ponieważ

to oni są tutaj w centrum

uwagi. Uczęszczają do publicznej

szkoły „de Meander”

lub Chrześcijańskiej szkoły

Podstawowej „de Aquama-

Firma Schlagwerk w Gingen

an der Fils (Badenia-Wirtembergia)

zajmuje się obróbką

wysokiej jakości drewna.

W tym małym miasteczku

produkuje się drewniane

bębny, sprzedawane niemal

na całym świecie.

Gdy właściciel, Gerhard Priel

budował w 2003 roku nowy

budynek firmy, zdecydował

się na drewnianą elewację

pokrytą lazurującą powłoką

rin”, które dzielą budynek

wspólnie z przedszkolem.

Schody we wnętrzu budynku

prowadzą do podcieni na

podwórzu. Dają one cień, ale

i chronią przed deszczem.

Dzięki temu dzieci mogą przy

każdej pogodzie bawić się

na zewnątrz. Schody mogą

być używane w charakterze

podium, co umożliwia zajęcia

o charakterze „zielonej szkoły”.

Pomieszczenia klasowe

mają bezpośredni dostęp do

placu zabaw i mogą być za

pomocą przesuwnych drzwi

powiększane aż do szerokiego

korytarza. Poszczególni

użytkownicy byli od samego

początku włączani w proces

projektowania i mogli prezentować

własne spojrzenie

na zagadnienia takie, jak

opieka pozaszkolna, boiska,

sala gimnastyczna, pomieszczenia

nauk przyrodniczych,

kuchnia, pokój nauczycielski

i plac zabaw. Cały budynek

został wzniesiony z odpornego

drewna, dzięki czemu

pozytywnie nastraja swoim

marki Remmers. Pierwsze

czyszczenie od chwili jej zamontowania

przed ośmiu

laty wykazało niezbicie: powierzchnia

jest w doskonałym

stanie.

Priel miał dokładną wizję

siedmiuset metrowej elewacji:

miały ją zdobić płyty

wiórowe z drewna okume,

wyprodukowane przez firmę

Bruynzeel z Holandii. Struktura

i kolor wybranego drew-

ciepłym, przyjaznym dziecku

klimatem. Także z punktu

widzenia ekologii zrealizowano

tu postępową koncepcję.

Zużycie energii całego kompleksu

budynków jest o około

1/3 niższe niż wymagają

tego zalecenie UE. Klimat

na miały się prezentować

w całej pełni. Firma Schlagwerk

chciała przy tym własnym

sumptem zamontować

elementy elewacji i nałożyć

powłoki.

Franz Gerner, przedstawiciel

branżowy firmy Remmers

w dziale przemysłowych powłok

do drewna „Induline”,

musiał w związku z tym sprostać

kilku wyzwaniom. Jako

że budynek nie dawał drewnu

konstrukcyjnej ochrony,

zaś elewacja narażona była

na bezpośrednie działanie

czynników atmosferycznych,

powłoka lazurująca musiała

zostać odpowiednio dobrana

- powinna chronić przed

bardzo silnym nasłonecznieniem,

zapobiegać wnikaniu

wody i trwale zapewnić

dyfuzję pary wodnej. Z zaleceniem

zachowania naturalnego

wyglądu drewna

Gerner opracował kreatywne

rozwiązanie, przygotowane

specjalnie z myślą o firmie

Schlagwerk. Niecodzienność

pomieszczeń można regulować

oddzielnie dla każdego

z nich, ponadto założono instalację

solarową.

Drewniana elewacja u producenta instrumentów:

wszystko gra i buczy!

Drewniana elewacja budynku

rozwiązania polegała tu na

zastosowaniu lazury induline

LW-700 jako powłoki końcowej

- produktu, który zazwyczaj

stosowany jest przy

produkcji okien. Ponadto

nałożono go grubą warstwą,

a więc nie jak zwykle w przypadku

desek elewacyjnych

- cienkowarstwowo. Lazura

sprawdzona na zgodność

z normą UE EN 927 dotyczącą

wietrzenia materiałów

stosowanych na zewnątrz

została użyta na wszystkie

strony: w ten sam sposób

zabezpieczono tylną, nie narażoną

na wpływ warunków

atmosferycznych stronę płyt

przed kondensatem. Ponadto

pracownicy firmy Schlagwerk

zukosowali krawędzie

płyt w taki sposób, aby mogły

stanowić odpływy wody

deszczowej, dodatkowo

zabezpieczając je środkiem

hirnholzschutz służącym do

ochrony drewna na przekroju

czołowym.

Płyty pokrywano metodą

taBLica BUDoWy:

inwestor:

OCWS, gmina Groningen

Wykonawca:

Friso Bouwgroep Sneek

Producent okien:

Timmerfabriek Neede B.V.,

Neede, Holandia

Prace malarskie:

HF Schilderwerken Drachten

Biuro architektoniczne:

DOK architecten Gianni Cito,

Amsterdam

• Produkty zastosowane na

zewnątrz:

DREWNIANE ELEMENTY

ELEWACJI ZEWNĘTRZNEJ:

Gruntowanie za pomocą

induline LW-703 - wodorozcieńczalnej,

regulującej

wilgotność i szybkoschnącej

lazury z ochroną UV.

Międzywarstwa i powłoka

końcowa z induline LW-700

-szybkoschnącej lazury grubowarstwowej

o wysokiej

elastyczności trwałej oraz

materiału zapewniającego

długotrwałe zabezpieczenie

przed zwietrzeniem.

natrysku airless, najpierw

w poprzek, a następnie

wzdłuż. Powstały właśnie

nowy budynek produkcyjny

oferował miejsce do wykonania

tych zadań, mimo że obok

trwała już produkcja pierwszych

instrumentów. Podczas

montażu płyty sztuka

w sztukę pasowały do siebie.

Fakt docinania we własnej

firmie stanowił w praktyce

Sfazowane krawędzie

DRZWI I OKNA:

Międzywarstwa z induline

GW-231, powłoka końcowa

z induline DW-601 - wodorozcieńczalnego,regulującego

wilgotność lakieru kryjącego

do okien, blokującego

garbniki.

Fenster- und türenlasur -

rozpuszczalnikowa lazura

grubowarstwowa na bazie

żywicy alkilowej. Tiksotropowa,

paroprzepuszczalna, hydrofobowa,

odporna na UV,

regulująca wilgotność.

Laminowane dźwigary:

Wetterschutz-Lasur UV+

bezbarwna

Produkty zastosowane we

wnętrzach:

aqua sL-415-schichtlack

- bardzo duże wypełnienie

i przezroczystość, dobra rozlewność,

doskonałe uwypuklenie

usłojenia drewna

compact-Lasur PU - dobrze

rozlewająca się, elastyczna,

paroprzepuszczalna lazura

oparta na lakierze dyspersyjnym.

warunek niezbędny, w ogóle

umożliwiający wykonanie

skomplikowanych kształtów

z zaokrągleniami.

Połączenie właściwych materiałów

i dobra obróbka

sprawdziły się, ponieważ elewacja

po dziś dzień zachowała

pełną jakość.


07/2012 - remmers news

Marienwehr to niewielka,

nieco wiejska w klimacie

dzielnica Emden we

wschodniej Fryzji. otoczony

polami i łąkami, schowany

wśród wysokich drzew,

stoi Valkenhof, typowy

dom wschodniofryzyjski

czyli Gulfhof. tak nazywano

w tym regionie dawne

dwukondygnacyjne siedziby

bogatych chłopów

i szlachty, otoczone małymi

domami parobków,

którzy pracowali na ziemi

właściciela. W okazałym

budynku wzniesionym

z cegły w 1900 roku z przedostającym

się z zewnątrz

zimnem walczył wcześniej

kominek. W tego rodzaju

budowlach z cegły licowej,

ulewny deszcz powoduje

wysoką zawartość wilgoci

w murze, co wiąże się z dużymi

stratami ciepła.

DWiE NiEUDaNE PRóBy

WyKoNaNia tERMoizo-

Lacji WEWNętRzNEj

Z biegiem dziesięcioleci rosły

wymagania dotyczące komfortu

klimatycznego w mieszkaniach.

W związku z tym

oklejanie wewnętrznej strony

ścian zewnętrznych tapetą

styropianową stanowiło

przed wielu laty pierwsze próby

poprawy sytuacji energetycznej.

Niepomyślny rezultat

tej próby nie był dla fachowców

żadnym zaskoczeniem.

Dla zapewnienia prawidłowego

funkcjonowania materiału

termoizolacyjnego bardzo

ważna jest przewodność kapilarna

umożliwiająca transport

powstającego kondensatu

jak i wody, która wnika

od zewnątrz. Przy drugiej

próbie wykonania termoizolacji

uwzględniono przynajmniej

niektóre zagadnienia

fizyki budowli. Została ona

zrealizowana przez poprzed-

niego właściciela budynku

przed około pięciu laty. Budowa

dodatkowej ścianki

była zgodna z ówcześnie

obowiązującą praktyką: folia

jako paroizolacja, 5 cm

łacenie z wełną mineralną

i wykończenie z płyt Fermacell.

Po wykonaniu odkrywki

w tej konstrukcji, w celu

sprawdzenia jej funkcjonowania,

stwierdzono znaczne

nagromadzenie wilgoci

kondensacyjnej na paroizolacji.

Jako że nowy właściciel

planuje wysoki komfort

eksploatacyjny pomieszczeń

a pojawiła się groźba

pojawienie się pleśni,

postanowiono zdemontować

starą termoizolację

i wykonać nową w systemie

Remmers iQ-therm. Główna

przyczyna: zewnętrzne

ściany wykonane są z cegły

pełnej bez pustki powietrznej,

dodatkowo z uszkodzonym

spoinowaniem. Elewacja

w tym nadmorskim regionie

jest silnie obciążana sztormami

i ulewnymi deszczami.

Nagromadzenie wilgoci za

paroizolacją jest w związku

z tym nieuniknione. Te okoliczności

spowodowały potrzebę

wykonania aktywnego

kapilarnie systemu otwartego

na dyfuzję pary wodnej

w obu kierunkach. Obiekt był

więc klasycznym przypadkiem

do zastosowania systemu

iQ-Therm.

iNtELiGENtNa tERMoizoLacja

WEWNętRzNa

z zastosoWaNiEM

aKtyWNEGo KaPiLaRNiE

systEMU iQ-thERM

Do dziś charakterystycznym

elementem krajobrazu większości

północnoniemieckich

miejscowości są budowle

ceglane. Należą one do tych

obiektów budowlanych, które

ze względów historycz-

nych czy też ze względu na

ochronę zabytku, krajobrazu

lub zespołu architektonicznego

albo z powodu bogato

zdobionych elewacji nie

mogą być izolowane termicznie

od zewnątrz. Jednak

i one podlegają wymaganiom

dotyczącym przepisów

o oszczędności energii, lub

też na życzenie mieszańców

i właścicieli mają być poddane

energetycznej modernizacji.

Termoizolacja wewnętrzna

jest niejednokrotnie

jedynym możliwym rozwiązaniem

pozwalającym na redukcję

strat ciepła.

MUR LicoWy z UszKo-

DzoNą siatKą sPoiN

W przypadku Gulfhaus Valkenhof

chodzi o stary mur

licowy z typowymi cechami

jednowarstwowego muru

pełnego. Obciążenie ulewnym

deszczem prowadzi tu

nieuchronnie do gromadzenia

się wilgoci w przekroju

muru, które dotychczas,

w przypadku konwencjonalnej

termoizolacji wewnętrznej

nie było brane pod uwagę.

Najważniejszą jej cechą

było wbudowanie paroizolacji

zapobiegającej dyfuzji

pary wodnej lub kondensacji

w elementach budowlanych.

Udawało się to tylko częściowo,

ponieważ nie dało się

w 100% hermetycznie zaizolować

złączy, przejść

i elementów podlegających

odkształceniom (np. głowice

belek stropów drewnianych).

Generalnie pozytywna

właściwość, polegająca na

zapobieganiu dyfuzji pary

wodnej czy kondensacji we

wnętrzu elementu budowlanego,

stała w sprzeczności

z potrzebą zapewnienia wysychania

ściany po ulewnym

deszczu w kierunku wnętrza

budynku. Z chwilą zastosowania

„inteligentnej” termoizolacji

wewnętrznej iQ-

-Therm problem ten zostaje

rozwiązany. Ten aktywny

kapilarnie i otwarty dyfuzyjnie

system wewnętrznej izolacji

termicznej ma wysoki potencjał

wysychania, co wychodzi

na dobre zwłaszcza uszkodzonym

wcześniej elemen-

Remmers Ochrona drewna na świecie

Wewnętrzna termoizolacja na licowym murze ceglanym poprzez wbudowanie systemu iQ-therm

Valkenhof: teraz będzie wreszcie przytulnie

Ukryty za wysokimi drzewami: dzielnica Marienwehr ze swym Valkenhof’em,

otoczona łąkami, wodami i polami

Mur licowy z uszkodzonymi

spoinami

Valkenhof stanowi typowy przykład zabudowy w regionie

tom budowli.

• Zdolność higroskopijnego

magazynowania umożliwia

buforowanie szczytowego

zawilgocenia powietrza wewnętrznego

i przyczynia się

do regulacji oraz poprawy klimatu

w pomieszczeniach.

• Kapilarna aktywność zapewnia

szybkie rozprowadzenie

wilgoci na dużej powierzchni

izolacji w okresie

zimowym

Tkaninę zbrojącą iQ-Tex należy

układać bez fałd

• Dzięki temu przyspiesza się

schnięcie i poprawia działanie

termoizolujące.

zasaDa FUNKcjoNoWa-

Nia systEMU iQ-thERM

Główny produkt stanowi izolująca

termicznie płyta z pianki

poliuretanowej z regularnie

rozmieszczonymi otworami,

przebiegającymi prostopadle

do jej powierzchni. Otwory

te wypełnione są bardzo

5

aktywną kapilarnie zaprawą

mineralną. Dla regulacji wilgotności

powietrza w pomieszczeniu

płytę tę pokrywa

się warstwą lekkiego tynku

mineralnego o wysokiej porowatości,

który jednocześnie

służy jako warstwa instalacyjna

i sorpcyjna. Jako

bufor wilgociowy zapewnia

ona przyjemny klimat w pomieszczeniu

i zapobiega rozwojowi

pleśni.

Widok wnętrza przed wbudowaniem płyt ościeżnicowych i wyrównaniem

powierzchni tynku szpachlówką iQ-Fill


6 07/2012 - remmers news

Poprzez inwestycje na wybranych

rynkach rozwijających

się Remmers aG

zabezpiecza swoją pozycję

rynkową na przyszłość

w skali międzynarodowej.

Firma została założona

w 1949 roku w dolnosaksońskim

Löningen jako

jednoosobowe przedsiębiorstwo

Bernharda

Remmersa. W minionych

sześciu dziesięcioleciach

stabilnie się rozwijała.

Remmers”, oferując około

400 produktów przeznaczonych

dla rzemiosła budowlanego,

drzewnego i posadzkarsko-płytkarskiego

stał się

wiodącą marką europejską.

Grupę Remmers reprezentuje

dziś 16 spółek-córek

i sprawnie działający partnerzy

handlowi w ponad 30 krajach.

4. maja 2012 otwarto

nową siedzibę firmy w Tuzli

- niewielkiej miejscowości na

przedmieściach stolicy Turcji.

Kierownictwu firmy Remmers

towarzyszyła delegacja dolnosaksońskiegoMinisterstwa

Gospodarki.

Czynnikami decydującymi

o sukcesie tego wzorcowego

przedsiębiorstwa rodzinnego

niemieckiej klasy średniej

są wysokiej jakości systemy

produktów w połączeniu

z najwyższej klasy obsługą

klienta pod wskazanym przez

niego adresem. Takie podejście

umożliwiło strategiczny,

trwały rozwój nie tylko w

Niemczech, lecz i na skalę

międzynarodową.

W Turcji firma Remmers

istnieje o 6 lat. W ciągu

tego krótkiego czasu spółka

córka REMMERS YAPI

MALZEMELERİ SAN. VE TİC.

LTD. İTİ rozwinęła się tak

znacząco, że niezbędna stała

Remmers 3H - Lacke na świecie

otwarcie nowej lokalizacji firmy Remmers w turcji

się nowa siedziba. Dotychczasowa

siedziba w Tuzli,

zakład produkcji materiałów

sypkich w Ikitelli oraz magazyn

towarów w Tuzli zostały

zlikwidowane i scentralizowane

w innej lokalizacji w Tuzli.

Nowa siedziba o łącznej

powierzchni około 3.000 m 2

na produkcję i administrację

umieszczona została w parku

przemysłowym BOSB,

stanowiącym centrum producentów

farb i lakierów na

region Marmara.

W minionych sześciu latach

dzięki swojej tureckiej filii

firma Remmers mogła obserwować

błyskawiczny rozwój

regionu Marmara i wziąć

w nim aktywny udział. Gospodarka

Turecka zdumiewa

swoją dynamiką. Jest jedną

z najszybciej rozwijających

się gospodarek na świecie.

W 2010 roku produkt naro-

dowy brutto wzrósł o 8,9 –

to wynik doskonały nie tylko

na skalę europejską. Rozwój

jest oparty na mocnych

podstawach: dwucyfrowe

wyniki dla wzrostu w przemyśle,

budownictwie, handlu,

transporcie i logistyce.

Na rok 2011 Bank Światowy

prognozował wzrost powyżej

5,0 procent. Istotny wkład

w ten rozwój ma również

gospodarka niemiecka. Turcja

od wielu lat jest w kręgu

dwudziestu najważniejszych

partnerów handlowych Niemiec.

W ciągu ostatnich

dziesięciu lat znaczenie Turcji

wzrosło zwłaszcza w eksporcie.

Eksportowa sprzedaż

niemieckich przedsiębiorstw

do Turcji w roku 2011 wzrosła

w porównaniu z rokiem 2001

prawie czterokrotnie, a import

z tego kraju podwoił się.

Silny rozwój koniunktury na

rynku budowlanym to zasługa

państwowych projektów

infrastrukturalnych oraz budownictwa

indywidualnego

i mieszkaniowego.

Wraz z podjęciem decyzji

o utworzeniu nowej siedziby

firmy w Tuzli i 45 miejsc

pracy stworzono warunki

do zacieśnionej współpracy

z dotychczas pozyskanymi

450 klientami. Filia w Tuzli to

nie tylko plac przeładunkowy

dla handlu, lecz także zakład

wytwarzający wybrane grupy

produktów. Obecnie są

to produkty mineralne i bitumiczne

do uszczelniania bu-

dowli, dodatki do betonów,

kleje mineralne do płytek jak

również uszczelnienia zespolone.

Z pośród produktów do

ochrony elewacji produkuje

się tam impregnaty hydrofobizujące.

Lista ta w przyszłości

będzie z pewnością

wydłużana, ponieważ warunki

produkcyjne są bardzo

dogodne. Ze względu na rosnącą

liczbę ludności istnieje

tam bardzo wysoki potencjał

handlowy, któremu sprzyjają

również takie czynniki, jak zakres

prowadzonych inwestycji

budowlanych oraz dobre

ze strategicznego punktu widzenia

położenie geograficzne

kolejnych rynków zbytu na

Bałkanach, Bliskim i Środkowym

Wschodzie jak również

w Północnej Afryce.

systemy Remmers Baustofftechnik umożliwiły renowację podczas noralnej eksploatacji

Remont generalny parkingu wielokondygnacyjnego „Mühleinsel“

w Landshut

W 2011 roku cakowicie wyremontowano

i przekształcono

parking wielopoziomowy

na Mühleinsel w Landshut.

We wzniesionym w 1984

roku budynku, z powodu

niewystarczającego od-

wodnienia, na poszczególnych

poziomach zebrała się

w strefach środkowych słupów

zanieczyszczona solą

drogową woda, wwieziona na

oponach samochodów. Na

wszystkich kondygnacjach

powstały przechodzące rysy

o długości około 1.500 m.

Zaawansowana w tych strefach

korozja wywołana przez

chlorki („wżery“) spowodowała,

że nieodzowne stały

się szeroko zakrojone prace

związane z renowacją betonu

i wykonaniem uszczelnienia.

Izolacje ścian fundamentowych

wykonano przy użyciu

injektionsgel 3K – trzyskładnikowego

żelu iniekcyjnego

na bazie akrylowej. Do renowacji

betonu wykorzystano

suchą zaprawę Betofix R4

typu PCC oraz szpachlówkę

Pcc spachtel N modyfikowaną

tworzywami sztucznymi.

Istniejąca, silnie zużyta posadzka

została całkowicie

usunięta na powierzchni

7.500 m² i zastąpiona powłoką

os 8 firmy Remmers. Przy

stopach środkowych słupów

zupełnie zmieniono nachylenia,

aby zapewnić bezpieczne

odwadnianie poszczególnych

poziomów parkingu. Na

powierzchnie jezdne wszystkich

poziomów nałożono

nowy system ochrony, każde

z 270 stanowisk poszerzono

o 20 cm oraz całkowicie na

nowo zaprojektowano strefę

wjazdu i wyjazdu.

We współpracy z managementemprojektowo-obiektowym

firmy Remmers odpowiedzialne

za tę część

biuro inżynierskie opracowało

kompletny projekt znakowania

kolorystycznego.

Poszczególne kondygnacje

różnią się obecnie kolorami,

co znacząco ułatwia orientację

i usprawnia ruch w parkingu.

Osoby poruszające

się pieszo wiedzione są do

wyjść kolorowymi pasami na

posadzce.

Od listopada 2011 obiekt

użytkowany jest znów bez

ograniczeń. Inwestor pochwalił

dobrą współpracę

wszystkich zaangażowanych

stron i terminowe zakończenie

robót.

Parking wielopoziomowy Mühleninsel w Landshut


07/2012 - remmers news

Ochrona budowli drewna

Budowa Roku Podkarpacia 2011 c.d

Zabezpieczenie ścian fundamentowych

przed podciąganiem

kapilarnym zapewniła

iniekcja preparatem

krzemionkującym Kiesol,

pustki w ścianie wypełniono

zaczynem Bohrlochsuspension.

Zewnętrzna izolacja

pionowa ścian fundamentowych

została wykonana

w systemie Remmers Kiesol

poprzez:

- zagruntowanie przygotowanego

fundamentu preparatem

Kiesol o działaniu hydrofobizującym,

-wykonanie warstwy

uszczelniającej szlamem

Sulfatexschlämme o wysokiej

odporności na siarczany,

- nałożenie właściwej izolacji

grubowarstwowej bitumiczno-polimerowej

K2 Dickbeschichtung.

Prace konserwatorskie elewacji

w technologii firmy

Remmers wykonał generalny

wykonawca P.W. „Stand”

oraz dwa rzeszowskie przedsiębiorstwa

– PHU „Eko-

-Gips” oraz P.B.I „Budomax”.

Przed rozpoczęciem prac

przeprowadzono gruntowne

badania stanu tynku. Usunięte

zostały wszystkie uzupełnienia

z twardych zapraw

cementowych, gipsu oraz

wapienne i cementowo-wapienne,

będące wynikiem

wcześniejszych napraw, noszące

ślady odspojenia od

podłoża i spękania. Usunięte

zostały także warstwy farby

z dekoracyjnych elementów

wykonanych z cementu romańskiego

w celu odtworzenia

pierwotnego koloru. Do

odtworzenia sztukaterii użyto

zaprawy podkładowej Grobzugmörtel

a jako wykończenie

lekkiej zaprawy Feinzugmörtel.

Kolejnym etapem było

wzmocnienie osłabionych

elementów muru ceglanego

elewacji preparatem silicatfestiger

i neutralizacja soli

siarczanowych - środkiem

sulfatex flüssig. Nowe tynki

wykonane zostały z tynków

renowacyjnych Remmers.

sanierputz Nałożenie tynku

renowacyjnego poprzedzone

zostało obrzutką

Remmers na Krecie

tegoroczny wyjazd seminaryjny

dla 120 najlepszych

klientów, wykonawców, architektów

i konserwatorów

zabytków firma Remmers

zorganizowała na mitycznej

greckiej wyspie.

Tematem przewodnim seminarium

były preparaty Remmers

KSE do wzmocnienia

strukturalnego kamienia.

Erozja mineralnego materiału

budowlanego zawsze idzie

w parze z osłabieniem jego

struktury. Zabiegi wzmacniające

polegają na kierunkowym

wypełnieniu przestrzeni

porów powstałej wskutek

erozji. Remmers oferuje wiele

odmian preparatów konsolidujących,

które różnią się

zawartością spoiwa, strukturą

żelu i sposobem wiązania

Vorspritzmörtel. Całą powierzchnię

starych i nowych

tynków pokryto mineralną

szpachlówką powierzchniową

Feinputz, która

ujednoliciła fakturę tynków.

Po związaniu tynków

i gładzi, podłoże zaimpregnowano

preparatem wyrównującym

chłonność hydro-tiefengrund.

Tak przygotowaną

elewację pomalowano farbą

silikonową siliconharzfarbe

La.

Renowacji poddane zostały

także drzwi wejściowe oraz

balustrady drewniane. Brakujące

elementy balustrad

zostały odtworzone na podstawie

zachowanych elementów.

Odtworzono całkowicie

zniszczone elementy małej

architektury, przebudowano

schody i taras. Wokół pałacu

ułożono nową nawierzchnię.

Wszystkim pracom przyświecał

cel - przywrócenie historycznego

wyglądu pałacu

i poprawienie stanu technicznego

budynku. Zastosowane

rozwiązania materiałowe

i technologiczne umożliwiły

się z podłożem. Referent Rajmund

W. Gazda przedstawił

zastosowanie preparatów

z tej grupy w trakcie omawiania

prac konserwatorskich na

świątyni Hatszepsut w Deir

el-Bahari. Prace w świątyni

z zastosowaniem preparatów

KSE 100, KSE 300 i KSE 510

prowadzone są w ramach

Polskiego Centrum Archeologii

Śródziemnomorskiej

Uniwersytetu Warszawskiego

od 1994 roku. Konserwatorzy

i archeolodzy chętnie

posługują się materiałami

firmy Remmers, ponieważ

pod względem technicznym

i estetycznym „współpracują”

one najlepiej z oryginalnymi.

W ramach poseminaryjnego

relaksu uczestnicy mogli zachwycać

się urozmaiconym

krajobrazem i architekturą

Krety. Białe domki i wąskie

łamigłówki uliczek starego

miasta, klimatyczne knajpki,

port wenecki są wizytówką

Chani – jednego z najstarszych

miast na ziemi. Drewniane

balkony Rethymnonu,

zaskakujący Płaskowyż Lasithi

z Grotą Zeusa, rejs na

malowniczą Spinalongę, wyspę

trędowatych pozostaną

długo w pamięci kursantów.

Dla zainteresowanych kulturą

i architekturą ery minojskiej

zorganizowano dodatkową

wyprawę do pozostałości

pałaców i rezydencji w Knossos,

Faistos i Agia Triada.

Zachwyt nad dziką przyrodą,

antycznymi ruinami i plażami

Krety udzielił się wszystkim

obecnym. Fascynujące widoki,

odkrywanie zapomnianej

Krety i wspaniała atmosfera

odtworzenie pałacu i konserwację

elewacji z zachowaniem

zasad konserwatorskich.

Za renowację elewacji pałacu

i pawilonu w Zespole

Pałacowo-Parkowym

obiekt otrzymał nagrodę

pierwszego stopnia oraz

tytuł „Budowy roku Podkarpacia

2011” w dwunastej

edycji konkursu organizowanym

przez PZITB

Oddział w Rzeszowie oraz

Podkarpacką Okręgową

Izbę Inżynierów Budownictwa.

To już trzecia nagroda w tej

kategorii – podsumowuje

Leszek Sudoł, przedstawiciel

handlowy Remmers

z Rzeszowa. „Budową roku

Podkarpacia 2010” został

budynek Sądu Okręgowego

w Krośnie, nagrodę pierwszego

stopnia roku 2011

otrzymał też Dworzec PKP

w Przemyślu - również realizowane

w technologii

Remmers. Na tym obszarze

działamy bardzo intensywnie

i z sukcesami a nasze tech-

pozostawiły niezapomniane

wrażenia i sprzyjały integracji

całej grupy.

Detal architektoniczny na elewacji pałacu

nologie służące konserwacji

zabytków i hydroizolacji

fundamentów - cieszą się

7

uznaniem projektantów, wykonawców

oraz inwestorów.


8 07/2012 - remmers news

Wodny przezroczysty lakier

UV Brillant „h2032-GG“ to

nowa propozycja firmy 3H-

-Lacke w zakresie materiałów

do gruntowania oraz la-

Szkolenia/Nowości

3H - Lacke

Nowy, wodny, przezroczysty lakier UV Brillant „h2032-GG“

Wydajny dzięki wysokiej przezroczystości i bardzo dobremu

uwypuklaniu usłojenia drewna

Bogatynia – stolica domów przysłupowych

W dniu 27 maja br. z okazji

międzynarodowego Dnia

otwartych Domów Przysłupowych

w Bogatyni odbył

się „jarmark Przysłupowy”.

Mieszkańcy mieli możliwość

uzyskania informacji

„od czego” należy rozpocząć

remont domu i jak go

przeprowadzić.

Domy przysłupowo-zrębowe

to unikalny typ budownictwa

drewnianego, występujący

na obszarze Euroregionu

Nysa, obejmującym swoim

zasięgiem Saksonię Wschodnią

w Niemczech, kraj liberecki

i ustecki w Czechach,

część Dolnego Śląska,

w tym rejon Bogatyni

w Polsce. Historia powstania

domów przysłupowych

kierowania końcowego. Ten

wysokiej jakości lakier jest

ekologiczny, zawiera dużą

ilość fazy stałej, niewiele rozpuszczalnika

i spełnia wyma-

sięga XVII wieku, przy czym

największy rozkwit nastąpił

w wieku XIX i z tego okresu

pochodzi większość zachowanych

domów. Dziś liczbę

domów przysłupowych

w Euroregionie Nysa szacuje

się na 17 tys., z czego

ok. 600 znajduje się na terenie

Polski, w samej Bogatyni

136. W 2007 roku przyjęto

program ochrony, renowacji

i pielęgnacji domów przysłupowych.

Firma Remmers

czynnie uczestniczy w dziele

odnowy cennych domów.

Nasze technologie wykorzystano

podczas renowacji

zabytkowych budynków

o konstrukcji przysłupowej

w Zgorzelcu, Bogatyni

i Płóczkach Górnych.

W trakcie Jarmarku fir-

gania normy EN 71, część 3

(nie zawiera metali ciężkich).

Ponadto idealnie nadaje się

do aplikacji natryskowej za

pomocą wszystkich popularnych

automatów.

„H2032-GG“ bardzo szybko

oddaje wodę i doskonale nadaje

się do suszenia wymuszonego.

Po bardzo krótkim

czasie schnięcia może być

poddawany utwardzaniu

z zastosowaniem promieni

UV. Powierzchnie po utwardzeniu

i schłodzeniu są natychmiast

zdatne do sztaplowania.

Szybka dalsza

obróbka możliwa jest dzięki

zastosowaniu specjalnych

surowców opartych na wodzie

i stosunkowo prostym

technikom aplikacyjnym.

Zawartość fazy stałej w materiale

zgodnie z normą ISO

EN ISO 3251 wynosi około

34 procent dla stopnia połysku

40.

Ponadto „H2032-GG“ cechuje

się wysoką przezroczystością

i bardzo dobrym uwypuklaniem

usłojenia drewna,

a także czystym obrazem

porowatości na krytycznych

ma Remmers zaprezentowała

technologie

związane z renowacją

i konserwacją drewna

i kamienia oraz wypełnienia

i ocieplenia ścian ryglowych.

Odwiedzający imprezę

mogli skorzystać

z porad na temat renowacji

starych budynków oraz

zapoznać się z systemami

produktów do budowy nowych

domów przysłupowych.

Odnawianie takich obiektów

to długa i mozolna

praca – mówi Grzegorz Bojarski,

przedstawiciel firmy

Remmers – Jednak mogę

zapewnić, że zawsze przynosi

dobre efekty.

Nowy, wodny, przezroczysty lakier UV Brillant „H2032-GG“

gatunkach drewna. Zaraz

po polakierowaniu uwidacznia

się doskonała przezroczystość

materiału w stanie

mokrym, dzięki czemu bez

zbędnych strat czasu możliwe

jest przeprowadzenie

ewentualnej regulacji powłoki

wyrównującej na okleinie.

Podczas przygotowywania

elementu przeznaczone-

go do lakierowania należy

zależnie od rodzaju podłoża

wykonać szlif papierem

ściernym o ziarnistości 150-

180. Następnie powierzchnię

należy starannie oczyścić

z pyłu, aby zaraz potem można

było rozpocząć nakładanie

powłoki końcowej. „H2032-

-GG“ dostępny jest w wersji

bezbarwnej, w stopniach po-

łysku od 5 do 60. Dzięki temu

można doskonale wybierać

powierzchnie do wszystkich

rodzajów mebli. Dotychczasowe

badania przebiegły

bardzo pozytywnie, „H2032-

-GG“ został pomyślnie przetestowany

na zgodność

z normą DIN 68861, część 1.

KoNtaKt

Wydawca:

Remmers Polska Sp. z o. o.

ul. Sowia 8

62-080 Tarnowo Podgórne

tel. 61 816 81 00 · fax 61 816 81 11

www.remmers.pl

Redakcja: D. Drewek

marketing@remmers.pl

Zdjęcia z archiwum Remmers

Tłumaczenia: A. Bielaczyk

Realizacja:

Studio ESJOT

tel. 61 830 08 81

www.esjot.com.pl

More magazines by this user
Similar magazines