Hinduvishva Malayalam October 2011

vhp.org

Hinduvishva Malayalam October 2011

................................................................................................................................................................................................................................................

ln-μp-hn-iz- 1187 Xpemw

]pkvXIw 25, e°w 7

1187 Xpemw

2011 HIvtSm-_¿ ˛ \hw-_¿

{]km-[I≥

]n.-Fkv.- Im-in-hn-iz-\m-Y≥-

]{Xm-[n-]-k-anXn

sI.-hn. aZ-\≥

IpΩ\w cmP-ti-J-c≥

ImeSn aWn-I-WvT≥

sI. kp\ojv

(]-{Xm-[n-]¿)

t^m¨: 0484 ˛ 4046322

D]tZiIkan-Xnam-Sºv-

Ip-p-Ip-´≥

]n.- \m-cm-bW°p-dp-∏v

Fkv. cta-i≥\m-b¿

sI.]n. iin-Ie So®¿

Ih¿ & teHu´v

cmtPjv NmtemSv

Imcym-ebw

lnμp-hniz

lnμpkmwkvIm-cn-I-tI{μw

Ieq¿,- sIm-®n-˛682 017

tIcfw

t^m¨- : 0484˛2539322

^m-Iv-kv- : 0484˛2539322

hinduvishwa.malayalam@gmail.com

5 ]mh-°qØv

NpΩm¿ Nq≠¬

10 kmaq-ly-k-a-c-kX

N´-ºn-kzm-an-I-fpsS ktμiw

kzman {]⁄m-\m-\μ

Xo¿∞-]m-Z¿/ sI.-]n. \mcm-b-W≥

15

20

Ihn-bpsS {]h-N-\-߃

sI.-Pn. i-c-∏n≈

Xebv°¬ N¥p

\mSns‚ am\w ImØ

[oc tZim`nam\n

s{]m^. kn. sF. sFk°v

tIc-I¿j-I-cpsS {]Xn-k‘n

23 Sn.-N-{μ-ti-J-c≥

26 ssP\-˛-_p-≤-kzm-[o\w

tIc-f-Øn¬

]n. \mcm-b-W-ta-t\m≥/am[-h-Zmkv

...............................................................................................................................................................................................................................................

hniz-ln-μp-]-cn-jØv {]kn-≤o-I-cWw

2011 HIvtSm-_¿ ˛ \hw-_¿

28

C abn-ep-I-fpsS hmgvN

hn.-B¿. \tc-{μ≥

29 cwK-\m-Y-an-{i

-I-Ωo-j≥ dnt∏m¿´v

Hcp Ah-tem-I\w

ImeSn aWn-I-WvT≥

31

33

]¥n-cp-Ip-e-Ønse {`m¥≥

tUm. cmP≥ NpØv

C\nbpw inc p Ip\n-°tWm?

tUm. {]ho¨ `mbv sXmKm-Unb

34 ItØmen°mk`-bnse

A¥¿\m-S-I-߃

sI.-]n.-jn_p/{]Zo]v IrjvW≥

37

Pew sIms≠-gp-Xnb {]Wbw

`mc-Xob Z¿i-\Øn¬ Pew krjvSyp-∑p-J-X-bp-ambn

_‘-s∏-´-Xm-Wv. AXv k¿§m-fl-I-X, `mh-\, {]Wbw

XpS-ßnb F√m `mh-ß-fp-ambpw _‘-s∏-´p

-In-S-°p-∂p. ]©-`q-Xm-fl-I-amb ico-c-Øns‚ c≠masØ

N{I-Øn-emWv AXns‚ ÿm\w.

3


OCTOBER-NOVEMBER

...............................................................................................................................................................................................................................................

HINDUVISHWA

aX-Øns‚ t]cn¬ Ah-

Im-i-ßfpw A[n-Im-cßfpw

]nSn-®p-hm-ßp∂

kao-]-\-amWv \yq\-]-

£-hn-`m-K-߃ F°mehpw

]n¥p-S¿∂pt]mcp-

∂-Xv. ChnsS F∂pw

`qcn-]-£-a-X-hn-`m-K-߃

F¥pw \„-s∏-Sp-Ømhm≥

Xøm-dmb Ncn-

{Xta D≠m-bn-´p≈q.

CULTURAL M AGAZINE

th≠Xv Xncn-®-dn-hp-Iƒ

cmPysØ \Sp-°nb AXy¥w `oI-c-amb tKm{[-Iq-´-s°m-ebv°p tijw h¿j-߃

Ign-n´pw CXv Bkq-{XWw sNbvXv \S-∏n-em°nb `oI-c-hm-Zn-Iƒ°v ]n¥pW \¬Ip∂

kao-]\w \ΩpsS atX-Xc_p≤nPo-hn-Iƒ XpS¿∂p-h-cn-I-bm-Wv. KpP-dm-Øn¬ Ac-tßdnb

Iem-]sØ AXni-‡-ambn ASn-®-a¿Øn-b, Iem-]-Im-cn-Iƒ°p t\sc apJw

t\m°msX \S-]-Sn-sb-SpØ \tc-{μ-tamUn At∂ Nne-cp-sS-sb-nepw IÆn¬ Ic-Smbn

amdn-b-Xm-Wv. Hfnpw sXfnpw Ah¿ tamUn-s°-Xnsc \S-Ønb D]-Pm-]-߃ sNdpsXm-∂p-a-√.

\yq\-]-£m-h-Im-i-ß-fp-sSbpw a\p-jym-h-Im-i-ßfp-sSbpw t]cn¬ tamUnsb

hnNm-c-W-sN-øm≥ Nne¿ \S-Ønb AXyp-’mlw Xs∂ aXn Imcy-߃ a\- n-em-Im≥.

F∂n´pw tamUnsb XI¿°m≥ Ah¿°m-bn-√. Hcp kwLw sF]n-F-kp-Im¿ ]{Xhm¿Ø-I-fn¬

sRfnp \n¬°p-hm\pw a‰p Nne Xm¬-]-cy-ß-fp-sSbpw t]cn¬ hymPsam-gn-Iƒ

kr„n®v tamUnsb Icn-hm-cn-tX-°p-hm≥ \S-Øp∂ {ia-߃ thsdbpw .

F∂n´pw \mƒ°p-\mƒ tamUn°p P\-{]oXn h¿≤n-°p-∂p-s≠-n¬ AXv At±-l-Øns‚

[m¿Ωn-I-amb {]Xn-_-≤-Xbpw I¿Ω-ti-jn-bp-amWv kqNn-∏n-°p-∂X.v At±lw \S-Ønb

kZv`m-h\m D]-hm-k-Øn¬ hnhn-[- a-X-t\-Xm-°-f-S°w Ht´sd t]¿ ]s-Sp-°p-I-bp-≠mbn.

aX-Øns‚ t]cn¬ Ah-Im-i-ßfpw A[n-Im-c-ßfpw ]nSn-®p-hm-ßp∂ kao-]-\-amWv \yq\-

]-£-hn-`m-K-߃ F°m-ehpw ]n¥p-S¿∂pt]mcp-∂-Xv. ChnsS F∂pw `qcn-]-£-a-X-hn-`m-

K-߃ F¥pw \„-s∏-Sp-Øm-hm≥ Xøm-dmb Ncn-{Xta D≠m-bn-´p≈q. aX-Øns‚ t]cn¬

\yq\-]-£-sa∂pw `qcn-]-£-sa∂pw hn`-Pn-°-s∏-Sp-∂Xv Gsd B]-Xv°-cam-sW-∂-Xns‚

Zr„m-¥-am-Wv Ign Iptd h¿j-ß-fmbn \mw A\p-`-hn-®p-sIm-≠n-cn-°p-∂-Xv. ]m¿esa‚

v B-{I-aWt°knse {]Xnsb hsc in£n-°m≥ KXn-bn-√msX he-bp∂ Hcp k¿°mcmWv

\Ωp-tS-Xv. cmPy-Øns‚ ]c-am-[n-Imc -ÿm-]-\-Øn-\p-t\sc sh√p-hn-fn-bp-b¿Ønb

A{I-an-°p-th≠n Hcp kwÿm-\sØ P\-{]-Xn-\n-[n-Iƒ Xs∂ {]tabw ]m m-°p-hm≥

]pd-s∏-Sp-∂-Xns‚ A\u-NnXyw G{X `oXn-Z-am-Wv.! Imivao¿ C¥y-bpsS `mKw Xs∂-bm-

Wv. AXv GsX-nepw aX-hn`mKØn-t‚Xp am{X-a-√. AhnsS thm´-h-Im-iw, AXm-bXv

C¥y≥ ]ucXzw Xs∂ \ntj-[n-°-s∏´ ]Xn-\m-bn-c-ß-fp-≠v. `c-Wm-[n-Im-cn-Isf sXcs-Sp-°p-∂-Xn-\p≈

Ah-Imiw Ah¿°p-IqSn \¬I-s∏-Sp-I-bm-bn-cp-s∂-n¬, CØcw

e÷m-h-l-amb \S-]-Sn-Iƒ Hgn-hm-°m-am-bn-cp-∂p. F∂m¬ A[n-Imc-sa-∂m¬ Agn-a-Xn-

°p≈ Ah-Im-iamsW-∂p sXfn-bn-®p-sIm-≠n-cn-°p∂ tIm¨{K pw kJy-I-£n-Ifpw

`cWw \n-e\n¿Øm≥ `oI-c-hm-Zn-I-fp-am-bn- -t]mepw ]ptNcp-hm≥ Xøm-dm-Wv. kao-]- -ImeØv

\S∂ c≠p Xo{h-hm-Zn B{I-a-W-ß-fn¬ \nc-h[n t]¿ sIm√-s∏-´n-´pw, AXn¬

H∂v BZ-c-Wob \oXn-]o-T-Øn-t\m-Sp≈ ]c-ky-am-b sh√p-hn-fn-bm-bn-cp-∂n´pw, tI{μ-k¿°mcnt\m

B`y-¥chIp-∏nt\m bmsXmcp Ipep-°-hp-ap-≠m-bn-√. amk-߃ Ign-n´pw {]Xn-

Iƒ Bsc∂v "Duln-'°m≥ t]mepw km[n-°mØ Ah-ÿ-bn-em-Wv \ΩpsS At\z-j-W

GP≥kn-Ifpw k¿°mcpw. AÆmlkmscbpw Ctdmw i¿Ωn-fbpw Acp-‘-Xn-tdm-bnbpw

ta[m-]-SvI-dp-sams° F¥p-sIm≠v km[m-c-W-°m-cs‚ kzØn\pw Poh\pw hne-bn-Sp∂

AXy¥w {Iqc-amb \c-ta-[-Iƒ°p t\sc {]Xn-I-cn-°p-∂n√, {]h¿Øn-°p∂n√?

a\p-jym-h-Im-i-Øns‚ t]cn¬ \S-°p∂ ka-c-ß-fpsS A¥- -Ø-sb-°p-dn®v c≠m-atØsXm∂v

Btem-Nn-t°≠ Ah-ÿ-bn-emWv ka-Im-enI kw`-h-hn-Im-k-߃. SoÃm

skXn¬hm-Zpw, Acp-‘-Xo-tdm-bnbpw Hs° B¿°p-th-≠n-bmWv kwkm-cn-°p-∂-sX∂v

\ap-°n-t∏mgpw Adn-bn-√. A¥m-cmjv{S ^≠nßvGP≥kn-Iƒ, `oI-c-kw-L-S-\-I-fp-ambn

ssItIm¿Øv cmPyØv A¥:-On{Zw kr„n-°m-\mbn \S-Øn-s°m-≠n-cn-°p∂ {ia-߃

C\nbpw th≠ hn[-Øn¬ Xn-cn-®-dn-bm≥ Ign-n-´n-√.

ASp-Ø-bnsS, tIc-f-Øn¬ h\n-X-I-fpsSbpw Ip´n-I-fp-sSbpw t£a-Øn-\m-bp≈ \nba-]-cn-jvI-c-W-Øn\pth≠n

\ntbm-Kn® kp{]ow tImSXn ap≥ PUvPn hn.-B¿. IrjvWø¿

IΩo-j¨ ka¿∏n® dnt∏m¿´nse \n¿t±-i-߃°p-t\sc \yq\-]-£-hn-`m-K-߃

\S-Ønb ]S-sbm-cp°w \mw t\cn¬ I≠-Xm-Wv. cmjv{S-Øns‚ kpc-£bpw hnI-k-\-hpa√

ImSpw ]Sepw ]nSn® Nne {]mIr-X-hn-izm-k-߃°mWv {]m[m\yw \¬tI-≠-sX∂v

Nn¥n-°p∂ Hcp hn`mKw \ap°p Np‰paps≠∂ Xncn-®-dn-hmWv PÃnkv IrjvW-ø¿

IΩo-j-W-tWmSv ImWn® Cu aX-hn-`m-K-ß-fpsS kao-]-\-Øn¬ \n∂pw a\- n-em-t°≠-

Xv. Xo¿®-bmbpw kwL-SnXi‡n DW¿∂phtc≠ ka-b-am-Wn-Xv.

...............................................................................................................................................................................................................................................

4 2011 HIvtSm-_¿ ˛ \hw-_¿


................................................................................................................................................................................................................................................

ln-μp-hn-iz- 1187 Xpemw

\ΩpsS \mS≥ Iem-cq-]-߃

\m-tSmSn

Iem-cq-]-߃

\ΩpsS X\Xp kwkvIr-Xnsb

Ipdn-°p-∂p. Cu taJ-e-bn¬

hn]p-e-amb ]-T-\-߃ \S-Ønb

bix-i-co-c-\mb NpΩm¬

Nq≠-ens‚ \nco-£-W-߃

C∂pw {]k-‡-am-Wv.

At±-l-Øns‚ Nne ]T-\-߃

]p\x-{]-kn≤oIcn-°p-I-bmWv

Cu e°w apX¬.

]mh-°qØv

NpΩm¿ Nq≠¬

]mh-°qØv F∂ Iem-cq-]-Øn\v AXn-{]m-No-\amb

Ncn-{X-ap-≠v. bqtdm-∏nepw ssN\, {Kokv,

CuPn-]v‰v, C≥tUm ssN\, kntem¨ XpS-ßnb

cmPy-ß-fnepw hf¿® {]m]n® Hcp P\-Iob

Iem-cq-]-am-WnXv. ]mh-°q-Øv, ssN\-bn¬\n∂v

{]N-cn-®-Xm-sW-∂pw As√∂pw ]WvUn-X-∑m¿°n-Sbn¬

A`n-{]m-b-t`-Z-ß-fp-≠v.

cmP-ÿm≥ XpS-ßnb DØ-tc-¥y≥ {]tZ-i-ß-fn¬ ]mh-I-fn-

°pw, B{‘, Xan-gv\m-Sv, ssakq¿, tIcfw F∂n-hn-S-ß-fn¬

]mh-°q-Øn\pamWv {]Nm-c-ap-≈-Xv.

Xan-g-IØv \ne-hn-en-cp∂ \mSy-k-{º-Zm-b-Øn\v IqØv F∂p ]d-bp-

∂p. XangvIqØn\v Ggv Dƒ∏n-cn-hp-I-fp-≠v. (1) hssi-°qØv ˛ CXn\p

]pI-gn-°q-sØ∂pw ]d-bm-dp-≠v. hoc-]p-cp-j-∑m-cpsS A]-Zm-\tØ-°mƒ

ssIap-{Z-Iƒ hgn A`n-\-bn-°p∂ k{º-Zm-b-am-WnXv (2) thØn-b≥ ˛ CXp

Nne {]tXyI kμ¿`-ß-fn¬ am{Xw D]-tbm-Kn-°m-\p-≈-XmW.v (3)

s]mXphnb¬ ˛ hnhmlw XpS-ßnb awK-fm-h-k-c-ß-fn¬ kv{Xo]p-cp-j-∑m¿

tN¿∂p Ifn-°pw. (4) Cub¬ ]q°qØv ˛ tIh-e-amb \rØ-am-WnXv. (5) hcn-

°qØv ˛ alm-am-cn-I-fn¬\n∂p c£{]m]n-°p-∂-Xn-\p-th≠n \S-Øp∂ aX-]-c-amb

Hcp \rØw. (6) im¥n-°qØv ˛ DØ-a-amb A`n-\-bhpw \mS-Ihpw CXn¬ Dƒs∏-Sp-

∂p. sim°w, sabvIqØv, A`n-\-b-°q-Øv, \mSIw F∂n-ßs\ \mev Ahm-¥-c-hn-`m-

K-ß-fp≠.v (7) hnt\m-Z-°qØv ˛ Ipch (]m-´p-]mSns°m-≠p≈ kv{XoI-fpsS \rØw),

Imbn-Im-`ymk {]I-S-\-߃ F∂nh. (8) tXm¬∏m-h, ]mh-I-fn, hnZq-j-I-°qØv

F∂nh. Nne-∏-Xn-Im-c-Ønepw a‰v kwLkmln-Xy-Ir-Xn-I-fn-ep-amWv IqØn-s\-°p-dn-®p≈

...............................................................................................................................................................................................................................................

2011 HIvtSm-_¿ ˛ \hw-_¿ 5


OCTOBER-NOVEMBER

...............................................................................................................................................................................................................................................

HINDUVISHWA

B[n-Im-cn-Ihpw ]ucm-Wn-I-hp-amb

]cm-a¿i߃ ImWp-∂-Xv.

"]mh' Xangv ae-bmf i_vZ-am-Wv.

]gb ae-bm-f-Øn¬ kv{Xo F∂pw

A¿∞-ap-≠v. `K-hXnsbs∂mc¿∞w

{ioI-WvtT-izc i_vZ-Xm-cm-h-en-bn¬

\¬Ip-∂p-≠v. tIc-f-Øn¬ ImWp∂

]mh-°qØv (Hm-e-∏m-h, tXm¬∏m-h)

NmIym¿Ie-I-fn¬ Dcp-Øn-cnp

hcp-hm≥ km≤yX Ipd-hm-sW∂p

tXm∂p-∂p. NmIym¿IqØv

kwkvIr-X-\m-S-Im-`n-\-b-hpw

tXm¬∏m-h-°qØv Xan-gp-\m-S-Im-`n-\b-hp-am-sW∂v

sI]n. \mcm-b-W-]njm-cSn

A`n-{]m-b-s∏-Sp-∂p. ]mh-

°qØv IYm-]m-{X-ß-fn-√msX cq]-ßsf-s°m≠pw

_nw_-ß-sf-s°m≠pw

\ngepw shfn-®hpw D]-tbm-Kn®v Hcp

kmt-XnI Iem-cq-]-ambn hnImkw

{]m]n-®-Xm-Wv. ""Hme-∏m-h-°q-

Øn\pw NmIym¿Iq-Øn\pw XΩn¬

bmsXmcp kw_-‘-hp-an-s√∂v''

D≈q¿ (tI-cf kmln-Xy-N-cn{Xw,

hmfyw H∂v, ]pdw 152) {]kvXmhn-

°p-∂p. I¿Æm-S-I-Øn-se s_mΩbm-´w,

ss_em´w Ch°pw tIc-f-

Ønse ]mh-°q-Øn\pw XΩn¬ ]e

kmZr-iy-ßfpw ImWmw.

Ah-X-c-W-k-{º-Zmbw

tIfn-sIm´v BZyw Ah-X-cn-∏n-°p-

∂p. sN≠, a±-fw, Ce-Ømfw

F∂n-h-bm- -Wv hmZy-߃. KW-

]Xn]qP Ignv hnf°p sImfp-

Øn-b-Xn-\p-tijw hμ-\-t«m-I-߃

sNm√p-∂p. KW-]-Xn-h-μ-\w, kc-kz-

Xn-h-μ-\w, \mcm-b-W-kzman hμ\w

6

CULTURAL M AGAZINE

F∂n-ßs\ bYm-{Iaw Cuiz-ckvar-Xn-Iƒ\S-Øn-b-Xn-\p-ti-jamWv

Ifn XpS-ßp-∂-Xv.

"hW°'Øn\p _me-∑m-cmWv IqSp-

Xepw cwK-Øp-h-cp-∂-Xv. hW-°-

Øn-\p- "]-´p-∏m-h-°hn' sb∂pw ]dbp-∂p-≠v.

]´p-∏m-h-sb∂p ]d-bp-

∂Xv {_m“-Wsc kqNn-∏n-®m-Ws{X.

Kpcp-\m-Y≥amsc hW-ßn-b-Xn-

\p-tijw Cuiz-c-∑msc sXmgp-Xv,

]mh-sb-s°m≠pw \a-kvI-cn-∏n®v

"]¥ocm-bncw Ihn' (t«m-Iw)

sNm√p-∂p. CXn\p]pdsa KZy-cq-

]Øn¬ {]`m-j-W-ap-≠v. AXn\p

"AI-h¬' F∂p ]d-bp-∂p.

`K-h-Xn-

°m-hp-I-fn-emWv

]mh-°qØv Actßdmdp-≈Xv.

AXn\p

{]tXyIw sI´n-bp-≠m-

°nb Ifn-b-c-ßp-≠v.

Ahsb IqØp-am-S߃

F∂p ]d-bpw.

\ng-em-´-Øn-\p≈

Xob-‰-dp-I-fmWv Ah.

]me-°mSv Pn√-bnepw

ae-_m¿{]tZ-iß-fn-ep-amWv

IqØp-am-S-ß-f

-[n-I-hp-ap-≈-Xv.

BZyw IYm-]p-cp-js\ hW-ßp-∂p.

F√m ssZh-ß-tfbpw Hcn-°¬IqSn

hW-ßn, hW°w kam]n®v IYbpsS

Npcp°w ]d-bp-∂p. A∂sØ

Znh-ksØ hgn-]mSv Ign-°p∂

am\y-hy-‡nsb {]Io¿Øn®v

kwkm-cn-°p∂ NS-ßp-≠v. At±lsØ

\μn-]q¿Δw hmgvØn awKfw

t\cp-∂p. ]ns∂ kvtXm{Xw sNm√n

"]cm-]-c-amb' IY-bn¬ {]th-in-°p-

∂p.

Ifn \S-Øp-∂-Xn\p Nne Ah-Im-i߃

]c-º-cm-K-X-ambn Ifn-°m¿°v

\¬In-h-cp-∂p-≠v. C√-Øp-\n∂p

(t£{X Ducm-f-∑m-cn¬\n-∂pw) N´p-

]-Ww, ]Øp-]Ww hgn-]m-Smbn

\¬Ipw. tXm´-Øn¬ Irjn \∂m-Iphm-\pw,

tImgn, BSp-am-Sp-Iƒ F∂nh°v

tcmK-_m-[-tb¬°m-Xn-cn-°p-hm-

\pw, k¿tΔm-]cn sFizcyw D≠m-Iphm-\p-am-bn-´m-Wv

hgn-]mSv \S-Øp-∂-

Xv. aqΔm-bn-cw, \mem-bncw Nnet∏mƒ

FÆm-bncw hgn-]m-Sp-Iƒ

Fgp-Xm-\mbn Hcmƒ IqØp-am-S-

Øns‚ apºn¬ Ccn-°pw.B hgn-

]mSp-Iƒ IqØp Ifn-°p-∂-h¿°v

Ah-Im-i-s∏-´-Xm-Wv. IqØv

kºq¿Æambn F√m Imhp-I-fnepw

Ifn-bv°m-dn-√. Ih-f-∏md Bcy-mhn¬

{iocm-as‚ D¤hw apX¬

A`n-tjIw hsc \S-Øm-dp-≠v. ]me-

∏pdw sN\-°-Øq¿ Imhn¬ 14 ZnhksØ

]cn-]m-Sn-bmWv ]Xn-hv.

AhnsS cmPm-°-∑m¿°m-Wv hgn-]m-

Sv. sIm®n alm-cm-Pmhv, Xncp-hn-Xmw-

Iq¿ alm-cm-Pmhv, Xncp-h-\-¥-]pcw

cmPmhv F∂n-h-cpsS tIa-amb hgn-

...............................................................................................................................................................................................................................................

2011 HIvtSm-_¿ ˛ \hw-_¿


................................................................................................................................................................................................................................................

ln-μp-hn-iz- 1187 Xpemw

]m-Sp-Iƒ At∂-Zn-hkw hcpw. apf-b-

m-hnepw, sN¿∏p-f-t»-cn-bnepw ]©hSn

apX¬°v IY-bm-cw-`n-°p-∂p.

IqØns‚ H∂mw Znhkw (ao\w

H∂mw Xoø-Xn) Ih-f-∏mdbnse Hcp

ko\n-b¿ h\n-X-bpsS hI-bmWv

]cn-]m-Sn-Iƒ apgp-h-\pw. ]ns∂

HºXmw XoøXn Cfb\mb-cpsS \ndam-e,

]Xn-s\´mw XoøXn aq∏n¬

\mb-cpsS \nd-am-ebpw bYm-{Iaw

B¿`m-S-]q¿Δw \SØp-∂p.

k‘y°v XpS-ßp∂ \mK-kz-cw,

IqØp-amSw sIm´n-t°-dp-∂-Xp-hsc

Xmb-º-I, tIfn-°-øv, sImº-]-‰v,

a±-f-]‰v F∂n-ßs\ hnhn[ tIcfob

hmZy-tLm-j-ß-fpsS

"Hm¿°kv{S' Ign tijw cm{Xn

]Øp-a-Wn-tbm-Sp-IqSn shfn-®-∏m-

Sns‚ Iev]-\-tbm-Sp-IqSn Xp≈n

Aºew aq∂p {]mhiyw {]Z-

£nWw sh®v IqØp-amSw sIm´nt°-dp-∂p.

]n∂oSv DZbw hsc

IqØv apdbv°v \S-°p-∂p. ""Iº-\m-

SI'' I¿Ω-Øn\p bmsXmcp

tamihpw hcmsX Iogva-cym-Z-{]-

Imcw \S-Ø-W-sa∂pw, AXn\p

Rm≥ ap∂pw ]n∂pw -\n∂v klm-bnt®m-fm-sa-∂pw

]dp Iev]n-®p-

Xp≈n shfn-®-∏mSv amS-Øn¬ Acnsb-dn-v,

Imhn-te°v aS-ßp-∂p.

hmZy-ß-sf√mw amS-Øns‚ apºn¬

sh°p-∂p.

{iocm-am-h-Xmcw apX¬°p XpSßp∂

IqØp Ih-f-∏md Bcn-b-mhn¬

am{Xta \S-Øp-hm≥ ]mSp-≈q.

{iocm-a-]-´m-`n-tjIw hsc GXp

Imhnepw \S-Ø-Ww. Bcw`w apX¬

Ifn-°p-I-bm-sW-n¬ \mev]sØm∂p

Znhkw thWw. ]©-hSn

{]thiw apX¬°m-sW-n¬ Ccp-]sØm∂p

Znh-k-hpw, tkXp-_-‘w

apX¬°m-sW-n¬ ]Xn-s\mt∂m

]{¥t≠m Znhkhpw aXn-bm-Ipw.

IqØp-am-S-߃

`K-h-Xn-°m-hp-I-fn-emWv ]mh-°qØv

Ac-tßdmdp-≈Xv. AXn\p

{]tXyIw sI´n-bp-≠m-°nb Ifn-bc-ßp-≠v.

Ahsb IqØp-am-S-߃

F∂p ]d-bpw. \ng-em-´-Øn-\p≈

Xob-‰-dp-I-fmWv Ah. ]me-°mSv

Pn√-bnepw ae-_m¿{]tZ-i-ß-fn-epamWv

IqØp-am-S-ß-f-[n-I-hp-ap-≈-Xv.

Ifn \S-°p∂ IqØp-am-S-߃ tIcf-Øn¬

Fgp-]-tXm-f-ap-≠v. Dt±iw

42 ASn \ofhpw Xd-bn¬\n∂v 12

ASn Db-chpw D≠m-bn-cn°pw amS-

]mh-°q-Øn-\p-]-tbm-Kn-°p∂

]m´v Iº-cm-am-b-W-am-Wv.

ae-bm-fhpw Xangpw Ie¿∂

\mtSmSn amXr-`m-j-bm-sW∂pw

ip≤ Xan-gns‚ kz`mhw

ImWm-Ø-Xm-sW∂pw

]ecpw [cn-®n-´p-≠v.

...............................................................................................................................................................................................................................................

2011 HIvtSm-_¿ ˛ \hw-_¿ 7


OCTOBER-NOVEMBER

...............................................................................................................................................................................................................................................

HINDUVISHWA

CULTURAL M AGAZINE

Øn-\v. aq∂p-h-ihpw Npa-cp-sh®v ad-

®n-´p-≠m-bn-cn-°pw. imkv{Xo-bhpw

Iem-]-c-hp-amb \n¿Ωm-W-Iu-iew

Ah-bn¬ {]I-S-am-bn-°m-Wmw.

""\mev]-Øo-cSn Ifcn'' F∂m-Wv

IqØp-am-S-Øn\p ]d-bm-dp-≈-Xv.

IqØp-am-S-Øn¬ \of-Øn¬ (hn-e-ßs\)

shfpØ XpWn hen-®p-sI´n

\n¿Øn-bn-cn-°pw. AXns‚ ]n∂nembn

tXßm-apdn \ncØn FÆ-sbmgn®v

Xncn-bn´p IØn-°p-∂p

(C-t∏mƒ sshZypXZo]-ß-fm-Wp-]tbm-Kn-°p-∂-Xv).

AXns‚ shfn-®-

Øn¬ tXm¬cq-]-߃ XpWn-°p-ap-

ºn¬ ]nSn®v \ng-ep-I-fp-≠m-°p-∂p.

Xan-gnse

kp{]-kn-≤-amb

Iº-cm-am-b-W-Øn¬

\ns∂-Sp-ØXpw

hN-\w, AXm-bXv

hymJym-\-K-Zyw,

B `mj-bn¬ A`n-

⁄-cmb Nne ]pe-h-

∑m¿ ( hnZzm-∑m¿)

kzIo-b-ambn FgpXn

tN¿Øn-´p-≈Xp-amWv

Ifn-bpsS aqew.

cmam-b-W-amWv

CXn-hr-Ø-sa∂v

]d-tb-≠-Xn-√t√m.

Iº-cm-am-b-Whpw ]mh-°qØpw

]mh-°q-Øn-\p-]-tbm-Kn-°p∂ ]m´v

Iº-cm-am-b-W-am-Wv. ae-bm-fhpw

Xangpw Ie¿∂ \mtSmSn amXr-`m-jbm-sW∂pw

ip≤Xan-gns‚ kz`mhw

ImWm-Ø-Xm-sW∂pw ]ecpw [cn-®n-

´p-≠v. `mjm-]-c-amb kq£vam-h-tem-

I-\-Øn¬ \√ Xan-gmWv IqØn¬

D]-tbm-Kn-°p-∂-sX∂v Xangv]WvUn-

X-∑m-¿ hsc kΩ-Xn-°pw.

Xan-gv\m-´nepw tXm¬∏m-h-°q-Øps≠-nepw

Iºcm-am-b-W-]-Zy-߃

Ah¿ D]-tbm-Kn-°p-∂n-s√-∂p-≈-

XmWv hnNn-{Xw. \√-X-mƒ, lcn-

›-{μ≥ apX-emb IY-I-fm-W-h¿

...............................................................................................................................................................................................................................................

8 2011 HIvtSm-_¿ ˛ \hw-_¿


................................................................................................................................................................................................................................................

ln-μp-hn-iz- 1187 Xpemw

IqØn\p D]-tbm-Kn-°p-∂-Xv. Iº-cmam-b-W-]-Zy-ßsf

efn-X-ambn

hymJym-\n-®p-sIm-≠m-Wv IY

aptºm´p t]mIp-∂-Xv. Xan-gn¬

"CuUv' XpS-ßnb Zo¿L-amb

hymJym-\߃ sNm√n D]-\y-kn-

°p∂ ]mc-ºcyw tIc-f-Ønse

]pe-h-cnepw ImWp-∂p.

""Xan-gnse kp{]-kn-≤-amb Iº-cm-amb-W-Øn¬

\ns∂-Sp-ØXpw hN-\w,

AXm-bXv hymJym-\-K-Zyw, B `mjbn¬

A`n-⁄-cmb Nne ]pe-h-∑m¿

(hnZzm-∑m¿) kzIo-b-ambn FgpXn

tN¿Øn-´p-≈Xp-amWv Ifn-bpsS

aqew. cmam-b-W-amWv CXn-hr-Øsa∂v

]d-tb-≠-Xn-√-t√m. Iº-cpsS

Ime-Øn\v AXm-bXv {In.]n.

]{¥≠mw iX-I-Øn\v apº√ Cu

hN-\-ß-fpsS Dev]-Øn.

]me-°m´p≈ in-∏p-e-h¿ F∂

BfmWv Cu k{ºZmbw BZy-ambn

\S-∏n-em-°n-b-sX∂p ]pcm-hn-Øp-

Iƒ ]d-p-h-cp-∂p. CjvSn-c-ßvK-∏pe-h≥

F∂ t]cn¬ Adn-b-s∏-Sp∂

as‰mcp Iem-Ip-i-e≥ Imem-¥-c-

Øn¬ A`n-\-b-Ønepw {]h-N-\-

Ønepw a‰p ]e ]cn-jvIm-c-ßfpw

hcpØn'' F∂n-ßs\ D≈q¿ (tI.-

km.-N-cn-{Xw, hmfyw, H∂v ˛ ]pdw

182) {]kvXm-hn-°p-∂Xv {it≤-b-am-

Wv.

]me-°mSv Pn√-bnse ]pe-h-cmWv

]mh-°q-Ønse kPo-h-amb Iem-Imc-∑m¿.

hnZzm≥, Ihn, k\ymkn

F∂n-ßs\ ]pe-h¿°v A¿∞w

\nL-≠p-°-fn¬ ImWm-\p-≠v. ]m´p

]mSm\pw hymJym\w ]d-bm-\p-ap≈

Ah-cpsS Ignhv A`n-\-μ-\m¿l-am-

Wv. Ah-cpsS ]m´n\pw IYm-I-Y-\ssi-en°pw

{]tXyI Xmfhpw coXnbp-ap-≠v.

C∂pw ]pe-h-cpsS ]mh-

°q-Øns\ ]cn-K-Wn-®p-h-cp-∂p. `c-X-

\m-Sy-Ønse Aem-cn∏p ]mSp∂

ssien-bn-emWv IqØv XpS-ßp-

tºmƒ ]mSp-∂-Xv. ]Zy-߃ sNm√p-

∂-Xm-Is´ sshjvW-h-cpsS thZ-amb

""Xncp-hmbvsamgn'' bpsS `mjW

ssien-bn-epw. Xmf-Øn-s\mØv

sN≠ -hm-bn-°pw. Aº-e-∏-d-ºn¬

t{]£-I-cpsS FÆw Ipd-mepw

XpS-ßn-sh® Ie ]q¿Æ-am-°msX

]pe-h¿ Acsßm-gn-bpI-bn-√.

""ap∂q-tdmfw sIm√sØ ]g-°ta

Cu IqØn-\p≈q''sh∂p ]WvUn-X-

\mb sI.-]n. \mcm-b-W-]n-jm-cSn

(I-em-temIw, ]pdw 36) A`n-{]m-b

s∏-Sp-∂-Xns‚ bp‡n a\- n-em-Ip-

∂n-√. Nne-∏-Xn-Im-c-Øn¬ hy‡amb

]cm-a¿i-ß-fp-≈-Xp-sIm≠v

]mh-°q-Øv {]mNo\ Xangv

kwkvImc-Øns‚ kw`m-h-\-bmsW∂v

sXfn-bp-∂p. Gjy≥ cmPyß-fnse

]mh-°q-Øn-\p-]-tbm-Kn-

°p∂ ]mTw cmam-bWw Xs∂-bm-

Wv.

\mS-I-th-Zn-bpsS {]m‡\ Ncn-{X-at\z-jn-°p-tºmƒ

\ng¬\m-SI ]mc-

º-cy-Øn\p {]m[m-\yw IqSn-h-cp-∂p.

`mcX \mS-I-th-Zn-bpsS Ncn{Xw

]mh-°q-Øn¬\n-∂m-cw-`n-t°-≠-XmsW∂pw

A`n-{]m-b-ap-≠v. tIc-f-

Ønse ]mh-°q-Øns‚ ]mc-ºcyw

Gsd-°psd \in-®p-sIm-≠n-cn-°p-Ibm-Wv.

\q‰m-≠p-I-fpsS ssIs∏-cp-am-

‰-ta-‰n´pw Atº XI¿∂p Xcn-∏-Wam-ImsX

Po¿Æm-h-ÿ-bn¬ \n¬°p-

∂ \ΩpsS \mS-I-th-Zn°v ]Tn-

°m\pw ]I¿Øm\pw Cu Iem-k-

{º-Zm-bsØ \ne-\n¿tØ-≠-X-Xymhiy-am-Wv.

]pXnb Xe-apd ]Tn-°m≥

hcp-∂n√; ]Tn-°m\pw ]Tn-∏n-°m-\pap≈

kuI-cy-ß-fp-an-√.

kam-l-cWw: Sn.-F-kv. tPmkv

...............................................................................................................................................................................................................................................

2011 HIvtSm-_¿ ˛ \hw-_¿ 9


OCTOBER-NOVEMBER

...............................................................................................................................................................................................................................................

HINDUVISHWA

{]tXyI A`n-apJw

CULTURAL M AGAZINE

hmgq¿ Xo¿∞-]m-Zm-{iaw \qdmw hb- n-te-°v...

kmaq-ly-k-a-c-kX

N´-ºn-kzm-an-I-fpsS ktμiw

kzman {]⁄m-\m-\μ Xo¿∞-]m-Z¿/ sI.-]n. \mcm-b-W≥

N´-ºn-kzm-an-I-fpsS injy-]-c-º-cbn¬s]´

{]i-kvX-amb hmgq¿

Xo¿∞-]m-Zm-{iaw ÿm]n-X-am-b-

Xns‚ \qdmw hm¿jn-I-Øn-te°p

{]th-in-°p-I-bm-Wv. tIc-f-Øn-s‚

kmaqly\thm-∞m-\-Øns‚ Zni

Xncn®p-hn´ alm-flm-°-fn-sem-cmfmb

hnZym-[n-cmPm N´ºnkzman-IfpsS

alXzw At±-l-Øn-s‚ injy-

]-c-º-c-I-fnepw {]ÿm-\-ß-fn-ep-ap-

≠v. A‘-hn-izm-khpw A\m-Nm-cßfpw

Ih¿s∂-SpØ tIc-f-a-Æns\

hos≠-Sp-°p-hm≥ N´-ºn-kzm-an-Iƒ

\S-Ønb {]bXv\w tIc-f-Øns‚

Ncn-{X-tc-J-I-fmbn \mw ]Tn-®p-t]m-cp-

∂p. At\Iw injym]-in-jy-cn-eqsS

Ct∏mgpw B al-Zvkm-∂n≤yw \nebv°msX

\nd-sm-gp-Ip-I-bm-Wv.

\qdns‚ Ncn-{X-ap-lq¿Ø-Øn¬

\n¬°p-tºmƒ hmgq¿ Xo¿∞-]m-Zm-

{ia-Øns‚ Ct∏m-gsØ aTm-[n-]Xn

kzman {]⁄m-\m-\μ Xo¿∞-]m-Z-cpambn

hniz-lnμp]cn-jØv

kwÿm\ {Sj-d¿ sI.-]n. \mcm-b-

W≥ \S-Ønb kw`m-j-W-Øn¬

\n∂pw {]k-‡-`m-K-߃.... N´-ºnkzm-an-I-sf-°p-dn®pw

Xo¿∞-]m-Z-]-c-

º-c-sb-°p-dn®psa√mw kzman-Pn- ]dbp-∂p...

Xo¿∞-]m-Z-]-c-º-c-sb-°p-dn®v,

AXns‚ Xan-gv-˛-kn-≤-˛th-Zm-¥]m-c-

º-cy-sØ-°p-dn®v?

{_“mhp apX¬ i-cm-Nm-cy-in-jy¿

hsc-bp≈ sshZnI k{º-Zm-bw

t]mse Xs∂. Hcp]s£ AtX-

°mƒ ]pcm-X-\-amb Hcp {Zmhn-U-kwkvImcw

`mc-X-Øn¬ ]≠pap-Xte

...............................................................................................................................................................................................................................................

10 2011 HIvtSm-_¿ ˛ \hw-_¿


................................................................................................................................................................................................................................................

ln-μp-hn-iz- 1187 Xpemw

D≠m-bn-cp-∂p. AXns‚ XpS¿®bmbn

]e Ah-[q-X-∑mcpw ChnsS

D≠m-bn-´p-≠v. CtX-°p-dn-s®√mw

Xo¿∞-]m-Z-kzm-an-I-fpsS Poh-N-cn-{X-

Øn¬ hnZym-\μ kzman-Iƒ Fgp-Xnbn-´p-≠v.

B´p-kzm-an, am´p-kzm-an,

Agp-°p-kzm-an, sagp-°p-kzm-an,

F∂n-ß-s\. CXn-s‚ Ah-km-

\sØ IÆn-bmbn ambn-b-Ω-sb-°pdn-®pw

]d-bp-∂p-≠v. CXn¬s]-

Sp∂XmWv sIm´m-c-°c-bnse Ah-

[qXm-{iaw. Xo¿∞-]m-Z-kzm-an-Iƒ°v

CXp-ambn henb _‘-ap≠m-bn-cp-

∂p.

N´-ºn-kzm-an-I-fpsS Kpcp-ÿm-\o-b-

\mb Hcp Ah-[q-X-s\-°p-dn®v ]dbp-∂p-≠v.

Hcn-°¬ kZy°v t]mbt∏mƒ

Ce-bn-Sp∂ ÿeØv Ah-in-

„-߃ Ign-®p-sIm-≠ncp∂

\mbv°ƒ°n-S-bn¬ Hcp Ah-[q-

X\pw `£Ww Ign-°p-∂-Xm-bn

I≠p. CXv km[m-c-W-°m-c-\-s√∂p

a\- n-em-°nb N´-ºn-kzm-an-Iƒ

At±-l-Øns‚ kao-]-tØ°p

sN√p-Ibpw F∂m¬ B kabw

At±lw AI-∂-I-∂p-t]m-Ip-Ibpw

Ah-km\w Hcp Im´n-se-Øp-Ibpw

sNbvXp. AhnsS sh®v t_m[w

sI´phoW N´-ºn-kzm-an-Isf

At±lw ip{iq-jn-°p-Ibpw kzman-

Iƒ At±-lsØ Kpcp-hmbn kzoIcn-°p-Ibpw

sNbvXp. At±lw

kzman-Iƒ°v 14 A£-c-ß-fp≈

kp{_-“-Wy-a{¥w D]tZin-®p-sIm-Sp-

Ø-Xmbpw ]d-bp-∂p-≠v.

tbmK-am¿K-Øn¬ ssX°mSv Aømhv

A‘-hn-izm-k-ßfpw

A\mNm-c-ßfpw

\o°n-°-f-tb-≠Xv

kmaq-ly-hn-Im-k-Øn\v

AXym-h-iy-am-sW∂v

a\- n-em-°nb At±lw

AXn-\p-th≠n henb

{]bXv\w Xs∂ \S-Øn.

Cug-h-Ip-Spw-_-ß-fn¬

\n∂pw Blmcw

Ign-°pI ]Xn-hm-bn-cp-∂p.

]¥n-t`m-P-\-sams°

D≠m-hp-∂-Xn\pw

F{Xtbm apºm-bn-cp∂p

CsX∂v Hm¿°-Ww.

kzman-I-fn¬ \n∂m-Wv N´-ºn-kzm-an-

Iƒ ]T\w \S-Øn-b-Xv. ⁄m\-{]-

Nm-Ick-`-bnse Bim-\n¬ \n∂pw

]T\w \S-Øn-bn-cp-∂p. A°m-eØv

Xan-gv\m-´n¬ \n∂p≈ henb kn≤-

∑m-scms° AhnsS h∂v {]`m-j-W߃

\SØpam-bn-cp-∂p.

Xan-gv\m-´nse \nc-h[n kn≤-∑m-cpambn

At±-l-Øn\v _‘-ap-≠m-bncp-∂p.

X] v sNbvXv kn≤n t\Snb

Ah¿ Huj-[-hn-⁄m-\-ap-≈-h¿

IqSn-bm-bn-cp-∂p. N´-ºn-kzm-an-

Iƒ°pw ]ehn[ Huj-[-ß-sf-°pdn®pw

Adn-hp-≠m-bn-cp-∂p.

A]q¿Δambp-≠m-Ip∂ Akp-J߃°p≈acp-∂n-s\-°p-dn®pt]mepw

At±-l-Øn-\-dn-bm-am-bn-cp-

∂p.

kmaq-ly-\-thm-∞m-\-Øn¬ N´-ºnkzm-an-Iƒ

\n¿h-ln® ]v?

hfsc {]Xn-Iq-e-amb kml-N-cyß-tfmSv

FXn-cn-´mWv N´-ºnkzm-an-I-fpsS

PohnXw

apt∂m´v t]mb-Xv.

kh¿Æta[m-hn-Xzw,

Akzm-X-{¥yw, Zmcn-{Zyw,

]e-hn[ t¢i-߃

CsX√mw _mey-Ønte

At±-lsØ s]mdp-Xn-ap-

´n-®n-cp-∂p. AXn-\memWv

At±lw AXns\-Xnsc

{]b-Xv\n-

®-Xv. hnZym-`ym-

...............................................................................................................................................................................................................................................

2011 HIvtSm-_¿ ˛ \hw-_¿ 11


OCTOBER-NOVEMBER

...............................................................................................................................................................................................................................................

HINDUVISHWA

k-Øn-\m-bp≈ AS-ßmØ Xzc

At±-l-Øn-s‚ {]tXy-I-X-bm-bn-cp-

∂p, ¢mkp-ap-dn-Iƒ°v ]pdØv ad-

n-cp∂v At±lw ¢mknse Ip´n-Itf-°mƒ

\∂mbn ]Tn-°p-am-bn-cp-∂p.

\nc-h[n {KŸ-im-e-Iƒ kμ¿in®v

Ign-bp-∂{X ⁄m\-i-a\w \S-Øn.

Aßs\ At±lw t\Snb ⁄m\w

At±-lsØ hnZym-[n-cmP _lp-a-

Xn°v A¿l-\m-°n. A‘-hn-izm-kßfpw

A\mNm-c-ßfpw \o°n-°-ftb-≠Xv

kmaq-ly-hn-Im-k-Øn\v

AXym-h-iy-am-sW∂v a\- n-em-°nb

At±lw AXn-\p-th≠n henb

{]bXv\w Xs∂ \S-Øn. Cug-h-Ip-

Spw-_-ß-fn¬ \n∂pw Blmcw Ign-

°pI ]Xn-hm-bn-cp-∂p. ]¥n-t`m-P-\sams°

D≠m-hp-∂-Xn\pw F{Xtbm

apºm-bn-cp∂p CsX∂v Hm¿°-Ww.

AbnØPmXn-°-sc∂p am‰n \n¿Øs∏-´-h-cpsS

hoSp-I-fn¬ Xma-kn-°p-

Ibpw sNbvXn-cp∂p

CULTURAL M AGAZINE

N´-ºn-kzm-an-Iƒ Hcp Ah-[q-X-\p-ambn-cp-∂p-sh∂v

tI´n-´p-≠v. CtX-°pdn®v?

Ah-[q-X-s\-∂m¬ hfsc ]hn-{X-s\-

∂mWv A¿∞w. hkv{X-an-√msX

Ign-bp∂ Bƒ°m-cp-sa√mw CXn-ep-

≠m-hpw-. F∂m¬ N´-ºn-kzm-an-Iƒ

Cß-s\-bm-bn-cp-∂n-√. Ipdnb ap≠p-

SpØv k\ym-kn-bpsS _mlym-Nm-cß-sfm-∂p-an-√m-sX-bm-bn-cp∂p

At±lw \S-°pI ]Xn-hv. ]c-a-k-

XysØ tXSn-bn-d-ßnb At±lw

AXv km£m-XvI-cn®p Xs‚ Pohn-X-

{h-X-am°n am‰n. a‰p-≈-h¿°v D]-Imc-s∏-SWw

F∂v hnNm-cn®v injy-

∑msc ]Tn-∏n-®p. `mc-X-Øn¬ F√mbn-SØpw

k©-cn-®p. tIc-f-Øn-s‚

sX°≥ `mK-ß-fnepw Xan-gv\m-´n-epam-bn-cp∂p

IpSp-Xepw k©-cn-®-Xv.

aX-]-cn-h¿Ø-\sØ hfsc i‡ambn

FXn¿Øn-cp∂ N´-ºn-kzm-an-IfpsS

\ne-]mSv {it≤-b-am-bn-cp-∂p.

"{InkvXp-a-X-tOZ-\'-Øns‚ ]›m-

Ø-e-Øn¬ CsXm∂p hnh-cn-

°mtam? C∂sØ kml-N-cy-Øn¬

Cu \ne-]m-Sp-I-fpsS {]k‡n

F¥mWv?

Xncp-\-°-c, G‰p-am-\q¿ XpS-ßnb

t£{X-ßfn¬ t]mIp∂ `‡sc

XSp\n¿Øn "]m]n-Itf' F∂p

hnfn®v ]cn-l-kn®v Ahsc {InkvXpa-X-Øn-te°v{]tem-`n-∏n-®n-cp-∂-Xpt]m-ep≈

[mcmfw A\p-`-h-߃

A°m-eØv At±-l-Øn\v ]cn-Nn-Xam-bn-cp-∂p.

CØcw {]h¿Ø-\-ßfn¬

At±lw hyk-\n-®n-cp-∂p.

GXp aX-Øn-em-sW-nepw B aX-

Øns‚ kmcw Dƒs°m-≈p-I-bmWv

th≠-Xv.

F√m aX-Øn-eq-sSbpw Cuiz-c-

{]m]vXn ssIh-cn-°mw. aX-]-cnh¿Ø\w

aX-sØ-°p-dn®v icn°v

Adn-hn√m-Ø-Xp-aq-e-am-Wv. AXn-

\m¬ aX-]-cn-h¿Ø-\w Bh-iy-an-√.

{]tem`n-∏n®pw `oj-Wn-s∏-Sp-Ønbpw

aXwam‰p-∂-Xn\v ]pd-In¬ cmjv{Sobamb

e£y-ß-fm-Wp-≈-Xv. CXmWv

At±lw {InkvXp-a-X-tO-Z-\-Øn¬

...............................................................................................................................................................................................................................................

12 2011 HIvtSm-_¿ ˛ \hw-_¿


................................................................................................................................................................................................................................................

ln-μp-hn-iz- 1187 Xpemw

]d--Xv. {InkvXp-a-X-Øns‚ kmcw

kam-l-cn®p ]d-n-cn-°p-I-bmWv.

AXns‚ tZmj-ßfpw ]d-bp-∂p-≠v.

N´-ºn-kzm-an-Iƒ aX-]-cn-h¿Ø-\sØ-°p-dn®v

]d Imcy-߃°v

C∂pw {]k‡n Ipd-bp-∂n-√. ]peb¿,

A[:IrX-P-\-߃, lcn-P-\߃

F∂n-h-sc-sb√mw aXw am‰p-∂-

Xn-\p≈ kwL-Sn-X-{i-a-߃ \S-°p-

∂p-≠v. {io\m-cm-b-W-KpcptZhs‚

{]bXv\w aqe-amWv Cug-h¿

aXwamdn-t∏m-Im-Xn-cp-∂-Xv. AXpt]mse

amXm Aar-Xm\μ-a-bn-sbt∏m-ep-≈h-cpsS

{]h¿Ø\w

sIm≠v henb am‰-߃ D≠m-°m≥

km[n-®n-´p-≠v.

thm´p-]n-Sn-°m\pw A[n-Imcw Dd-∏n-

°m-\p-amWv aX-]-cn-h¿Ø\w \S-

Øp-∂-sX∂pw AXns‚ ]pd-In¬

Poh-kvt\-l-a-s√∂pw Zo¿L-ho-£-

W-tØm-Sp-IqSn a\- n-em-°nbn-cp-∂-

Xp-sIm-≠mWv At±lw AXn-s\-Xn-

hni-°p-∂-h\v A∂w F{Xam{Xw

Bh-iy-amtWm AXpt]mse

⁄m\w B{K-ln-

°p-∂-h\v thZw ]Tn°mw

F∂v kzman-Iƒ ]d-p.

thZn-∏n-°p-∂-XmWv thZw.

B{K-ln-°p-∂-h¿s°√mw

]Tn-°m-\p≈ A[n-Im-c-aps≠∂v

Ak-∂n-Kv[-ambn

thZm-[n-Im-c-\n-cq-]-W-sa∂

{KŸ-Øn-epsS Fh-tcbpw

At±lw DZvt_m-[n-∏n-®p.

cmbn {]h¿Øn-®n-cp-∂-Xv.

thZ-Øns‚ {]m[m\y-sØ-°p-dn®pw

AXp ]Tn-°m-\p≈ A[n-

ImcsØ°p-dn®pw kzman- Z-bm-\-μkc-kz-Xn°p

tijw hfsc hnπhmfl-I-ambn

Nn¥n-® Hcm-fm-bn-cp∂p

N´-ºn-kz-man-Iƒ. PmXn°pw Abn-

Ø-Øn\pw FXn-sc-bp≈ At±-l-

Øns‚ {]h¿Ø-\-ßsf hne-bn-cp-

Øp-tºmƒ?

kzman -Z-bm-\-μ-k-c-kz-Xn-bmWv F√mh¿°pw

thZw ]Tn-°m\pw Kmb{Xn

P]n-°m\pw A[n-Im-c-ap-s≠∂v

BZy-ambn ]d--Xv. kv{XoIƒ°pt]mepw

]qWq¬ [cn-°m-sa∂pw

bmKw sNøm-sa∂pw At±lw ]d-

p. AXp-t]mse thZPn⁄mkp-

°ƒs°√mw thZw ]Tn-°m-\p≈

A[n-Im-c-ap-s≠∂v N´-ºn-kzm-an-Ifpw

]d-p. hni-°p-∂-h\v A∂w

F{X-am{Xw Bh-iy-amtWm AXpt]mse

⁄m\w B{K-ln-°p-∂-h\v

thZw ]Tn°mw F∂v kzman-Iƒ ]d-

p. thZn-∏n-°p-∂-XmWv thZw.

B{K-ln-°p-∂-h¿s°√mw ]Tn-°m-

\p≈ A[n-Im-c-ap-s≠∂v Ak-∂n-

Kv[-ambn thZm-[n-Im-c-\n-cq-]-W-sa∂

{KŸ-Øn-epsS Fh-tcbpw At±lw

DZvt_m-[n-∏n-®p. a\p-jys‚ P∑-km-

^-ey-Øn-\v, ]c-am-\μw t\Sm≥ thZ-

⁄m\w D]-I-cn-°pw. XXz-a-kymZn

\mep alZvhmIy-ß-sf-°p-dns®ms°

hfsc hni-Z-ambn Cu

{KŸ-Øn¬ ]d-bp-∂p-≠v.

{]mNo\ Ncn-{X-]-T\w F∂ \ne-

bn¬ N´-ºnkzman-I-fpsS ""{]mNo-\-ae-bmfw''

hnπ-hm-fl-I-amb am\-ßfp≈

Hcp IrXn-bm-bn-cp-∂p. bp‡ym-

[n-jvTnX kao-]\w sIm≠v {it≤-bamb

Cu IrXn apt∂m´p h® Bib-ßsf°pdn®v?

tIc-tfm-ev]-Øn, im-c-kvarXn

XpSßnb IrXn-Iƒ kzm¿∞-tem-ep-

]-cmb {_m“-W¿ Fgp-Xn-sh-®-Xm-

Wv. C°m-cyw hfsc [oc-ambn Xpd-

∂p-]-d-bp-I-bm-Wv "{]mNo-\-a-e-bmfw'

F∂ IrXnbn¬ Ncn-{XsØ

bp‡ym-[n-jvTn-X-ambn thWw

t\m°n-°m-Wm≥ F∂v Cu IrXn-bneqsS

N´-ºn-kzm-an-Iƒ \sΩ ]Tn-∏n-

®p. ]pkvX-I-߃ hmbn-®-Xp-sIm≠v

Adn-hp-≠m-hn-s√∂pw At±lw

\sΩ DZvt_m-[n-∏n-®p.

hfsc IrXyamb kmaq-ly-\n-co-£-

W-߃ apt∂m´p sh°p-∂-XmWv

N´-ºn-kzm-an-I-fpsS IrXn-Iƒ.

C∂sØ kmaq-lym-¥-co-£-Øn¬

Ch-bv°p≈ [m¿Ωn-I-amb

{]k‡n?

temIm-k-akvXm kpJnt\m `h¥p

F∂p Xs∂bmWv Ejo-iz-c-∑msc

t]mse kzmanIfpw ]d-n-cp-∂-Xv.

A\oXn°pw A‘-hn-izm-k-Øn\pw

FXnsc t]mcm-Snb At±lw F√m-hcnepw

Cuiz-c-km-∂n≤yw I≠-dn-

p. Bcpw Zp:Jn°mØ temIamWv

At±lw kz]v\w I≠-Xv.

hnZym-`ym-k-an-√m-bva-bmWv F‰hpw

henb A‘-X. Cu A‘X C∂pw

\ne-\n-ev°p-∂p-sh-∂Xv thZ-\m-P-\-

I-am-Wv. am[-hPn-sb-t]m-ep≈hcpsS

{ia-^-e-ambn X{¥-hn-Zym-]o-Tsams°

D≠m-bXv Hcp ]cn[n hsc

\ΩpsS ss]Xr-I-amb ⁄m\-k-{º-

Zm-b-߃ \„-am-hmsX

ImØpkq£n-®p. F∂m¬

CsXm∂pw th≠ coXn-bn¬ D]-tbm-

Kn-°-s∏-Sm-sXbpw ]Tn-°-s∏-SmsX

t]mIp-∂n-t√-sb∂v kwi-bn-∏n-°-

ذ hn[-amWv ka-Im-en-Im-\p-`-h߃.

\ΩpsS kmaq-ly-{]-ÿm-\-ß-fn¬

N´-ºn-kzm-an-Iƒ sNep-Ønb

kzm[o\w? At±-l-Øns‚ Z¿i-\߃,

IrXn-Iƒ F∂n-h-bpsS ]›m-

Ø-e-Øn¬ hni-Z-am-°mtam?

kzman-I-fpsS ktμiw a\- n-em-

°m≥ km[n-°p∂Xv At±-l-Øns‚

IrXn-Iƒ hmbn-°p-hm≥ {ian-°p-

...............................................................................................................................................................................................................................................

2011 HIvtSm-_¿ ˛ \hw-_¿ 13


OCTOBER-NOVEMBER

...............................................................................................................................................................................................................................................

HINDUVISHWA

14

CULTURAL M AGAZINE

ÿm]n®X.v \nc-h[n {KŸ-߃ cNn-°p-Ibpw

CXv 1909 sNbvXn-´p-≠v. {io ]c-am-\-μ-Xo¿∞emWv.

26 ]m-Z-kzm-an-Iƒ, Bflm-\-μ-Xo¿∞-]mh¿jw

Z-kzm-an-Iƒ, Nn’z-cq-]-Xo¿∞-]m-Z-

At±lw kzm-an-I-ƒ, {io\m-cm-b-W-ssN-X\y

ChnSw tI{μo- Xo¿∞-]m-Z-kzm-an-Iƒ, {_“m-\-μ-

I-cn®v B≤ym- Xo¿∞-]m-Z-kzm-an-Iƒ, kl-Pm-\μ

fln-I- -{]-h¿Ø- Xo¿∞-]m-Z-kzm-an-Iƒ Ch-sc√mw

\-߃ \S- Xo¿∞-]mZ]c-º-c-bnse k\ym-kn-

Øn. Fgpam-cn¬ s]Sp-∂p.

a‰q¿, Icp-\m-K-

∏-≈n, F∂nhn-S-ßfnepw

B{i-a-Øns‚ C∂sØ {]h¿Ø-\߃?

tºm-gm-Wv. AXns‚ ]T\w C√m-Xmb-XmWv

C∂v ImWp∂ Akz-ÿ-X-

Iƒ°v, D®\oN-Xz-߃°v, cmjv{Sob-amb

apX-se-Sp-∏p-Iƒ°v Imc-W-amb-Xv.

Kth-j-Wm-fl-I-amb ]T-\-߃

\SØn P\-ßsf t_m[-h-XvI-cn-s®-

nte C∂v lnμp-k-ap-Zm-b-Øn¬

ImWp∂ {]iv\-߃ Ah-km-\n-°q.

`uXn-Ihpw kmwkvIm-cn-I-hp-ambn

hf¿® D≠m-bmte CXv km[y-amhq.

kaq-l-Øn-s‚ c£-°p-th≠n

Hmtcm-cp-Øcpw {]h¿Øn-°-Ww.

{]mNo-\sØ hn´p-I-f-bmsX Xs∂

kaq-l-Øn-s‚ Db¿® Dd-∏m-°-Ww.

F∂m¬ am{Xta C∂p hf¿∂p

hcp∂ Xo{h-hm-Z-ßfpw AXp-t]mse

Bfl-l-Xym-{]-h-W-X-Iƒ XpS-ßnb

{]iv\-ßfpw Ah-km-\n-°p-I-bp-≈q.

kmwkvIm-cn-Im-h-t_m[w C√m-Ø-

Xns‚ ^e-ambn F√mw Ipgp

adnpInS-°p-I-bm-Wv.

Xo¿∞-]m-Z-]-c-º-c-bnse ]nevIme

BNm-cy-∑mcpw Ah-cpsS kw`m-h-\-

Ifpw hni-Z-am-°mtam?

N´-ºn-kzm-an-I-fpsS h’-e-in-jy-cnsem-cm-fm-bn-cp∂Xo¿∞-]m-Z-kzm-an-IfmWv

ChnsS hmgqcv h∂v B{iaw

B{i-a-߃

Bcw-`n-®p.

B≤ym-fln-I-anj≥,

Xo¿∞-

]m-Zobk`

XpS-ßnb

kwL-S-\-Iƒ

ÿm]n®p

B≤ym-flnI

D]-tZ-i-߃

]I¿∂p\¬In.

a∂Øv ]fl-

\m-`≥ XpSßnbkmap-Zmbn-Im-Nm-cy-

∑m¿°v

]n¥pW \¬In. Xo¿∞-]m-Z-k-{º-

Zmbw Hcp B≤ym-flnI {]ÿm-

\hpw kmaq-ly-{]-ÿm-\-hp-am-bn

hf¿∂ph∂p. kwkvIr-X-]-fin-X≥,

Ihn, sshZy≥, tPym’y≥, Ejn-hcy≥

F∂n-h-sbm-s°-bm-bn-cp∂p

Xo¿∞-]m-Z-kzm-an-Iƒ. AXp-t]mse

\oe-I-WvT-Xo¿∞-]m-Z-kzm-an-I-fm-bncp∂p

BZysØ A≤y-£≥.

B≤ym-flnI D]-tZ-i-߃ ]I¿∂p

\¬Ip-∂-Xnepw {KŸ-c-N-\-bnepw

At±lw hfsc \njvWm-X-\m-bncp∂p

AXp-t]mse Fgp-a-‰q-cnse N´-ºnkzm-an-I-fpsS

jjvTn-]q¿Øn kvamc-

I-a-μn-c-am-Wv. Nn’z-cq-]m-\-μ-kzm-an-

Iƒ kam-[n-bmb sNdp-h-≈n-bnse

B{iahpw CXns‚ Iogn-em-Wv.

Xr»q¿ Pn√-bnse tZi-aw-K-eØpw

sIm√w Pn√-bnse Icp-\m-K-∏-≈nbnepw

B{i-a-ß-fp≠v. Xo¿∞-]m-Zkzm-an-I-fpsS

Poh-N-cn{Xw Xømdm°n

{]kn-≤o-I-cn-®Xv hnZym-\-μ-

Xo¿∞-]m-Z-kzm-an-I-fm-bn-cp-∂p.

tbmK-hn-Zy-bnepw KmV-⁄m-\-ap-≠mbn-cp∂

At±lw `mcXw apgp-h≥

k©-cn®v \nc-h[n alm-flm°-fpambn

kº¿°w ]pe¿Øp-Ibpw

apJy-ambpw thZm-¥-hn-j-b-ß-fpambn

_‘-s∏´ {]h¿Ø-\-ß-fmWv

\S-°p-∂-Xv. Irjn°pw {]m[m\yw

\¬Ip-∂p. ChnsS Hcp tKmim-e-bp-

≠v. h¿j-ß-fm-bp≈ B≤ym-flnI

]T-\-¢m- p-Iƒ Ct∏mgpw XpS¿∂pt]m-cp-∂p.

\m\m-PmXnaX-ÿ¿

AXn¬ ]s-Sp-°m-dp-≠v.

N´ºnkzman-I-fpsS IrXn-Iƒ {]kn-

≤o-I-cn®v Bh-iy-°m-cn-te°v

FØn°pIsb∂ ZuXyhpw \n¿hln-°p-∂p-≠v.

N´-ºn-kzm-an-I-fpsS

F√m IrXn-Ifpw kam-l-cn®p Poh-

N-cn-{X-tØm-Sp-IqSn ASp-Ø-bnsS

{]kn-≤o-I-cn-®n-cp-∂p. Xo¿∞-]m-Zkzm-an-I-fpsS

ImeØv ChnsS Hcp

aln-fm-a-μncw ÿm]n-®n-cp-∂p.-A-Xnt∏mƒ

{]h¿Øn-°p-∂Xv Xncp-h\-

¥-]p-c-Øm-Wv. Ictbm-K-°m-cpsS

kl-I-c-W-tØmsS hmgq-cn¬ Hcp

kvIqƒ ÿm]n®p. ]n∂o-SXv tImtf-

Pm-bn-Øo-cp-Ibpw sNbvXp.

\qdp-h¿jw XnI-bp-tºmƒ tIc-f-

Ønse ]c-º-cm-K-X-amb B≤ymflnI

{]ÿm-\-sa∂ \ne-bn¬ tIcf-Ønse

P\-߃°v \¬Im-\p≈

ktμ-i-sa-¥mWv?

F√m Ncm-Nm-c-ßfpw Cuiz-cs‚

kr„n-bm-Wv. CØcw Hcp hnizm-k-

Øn-eq-∂nb ka-Z¿inXzw Hmtcm-cp-

Øcpw hf¿Øn-sb-Sp-°p-I. N´-ºnkzm-an-I-fp-sSbpw

At±-l-Øn-s‚ ]c-

º-c-bp-sSbpw ktμ-i-߃ P\-ß-fnse-Øn-°p-I.

AXpƒs°m≠v Pohn-

®m¬ PohnXw [\y-am-Ipw. hn`-h-

]q¿W-amb temI-ap-s≠-nepw

kt¥m-j-an-s√-n¬ hfsc Zmcn-{Z-ambn-cn°pw

^ew.N´-ºn-kzm-an-I-fpsS

Z¿i\w Cu kt¥mjw Fßs\

ssIh-cn-°m-sa∂v \sΩ ]Tn-∏n-°p-

∂-Xv. C∂v F√m-hcpw kpJw

]pdsa At\z-jn-°p-Ibm-Wv.

Aßs\ Ah¿ IqSp-X¬ henb

Zp:JØns‚ ]Sp-Ip-gn-bn-te-°mWv

...............................................................................................................................................................................................................................................

2011 HIvtSm-_¿ ˛ \hw-_¿

hogp-∂Xv.


................................................................................................................................................................................................................................................

ln-μp-hn-iz- 1187 Xpemw

sI.-Pn. i-c-∏n≈

Ihn-bpsS {]h-N-\-߃

Nn{X-߃: Im¿´q-WnÃv ]n.-hn.-Ir-jvW≥

Hm¿ΩbpsS D’hw

\ΩpsS G‰hpw alm-\mb Hcp

ka-Im-en-I-\m-Wv ]n.Ipn-cma≥-

\mb¿. CXv hniz-kn-°m-\m-hmØ

Hcp {]kvXm-h-am-Wv. Imc-Ww,

]n. acn-®n´v Im¬\q-‰m-≠m-hp-∂p.

]t£, CXv Ipn-cm-a≥\m-b-cpsS

Xncn-®p-h-c-hns‚ Ime-am-Wv.

kmln-Xy-N-cn{Xw Aß-s\-bm-Wv.

AXv t\¿tc-J-bn-eqsS k©-cn-°p-

∂n-√. Hmtcm kmaq-ly-km-l-N-cy-a-

\p-k-cn®v `mhp-IXzw ]pXp-°-s∏-Sp-

Ibpw k¿§m-fl-I-kw-kvIm-c-tØm-

Sp≈ \ΩpsS kao-]\w Xs∂ \ho-

I-cn-°-s∏-Sp-Ibpw sNøpw.

alm-Ihn ]n. Pohn-®n-cp∂ ImeØv

"ae-bm-fØn¬ G‰hpw alm-\m-b -

Ihn' F∂p hmgvØs∏-´n-cp-∂-Xv Pn.

i-c-°p-dp-∏m-bn-cp-∂p. sshtem-∏n-

≈nbpw CS-t»-cnbpw alm-Ihn

]n.bpw Xmc-X-tay\ aßnb shfn-®-

Øn¬ ImW-s∏´ alm-cq-]-ß-fm-Wv.

...............................................................................................................................................................................................................................................

2011 HIvtSm-_¿ ˛ \hw-_¿ 15


OCTOBER-NOVEMBER

...............................................................................................................................................................................................................................................

HINDUVISHWA

]t£, C∂v Im¬\q-‰m-≠n\v tijw

Kw`o-c-amb Hcp Xncn-®p-h-c-hmWv

alm-Ihn ]n.bpw sshtem-∏n-≈nbpw

CS-t»-cnbpw \S-Øn-bn-cn-°p-∂-Xv.

CXn\v ImcWw Ch¿ A∂sØ

kwkvIm-c-tØmSv D∂-bn® iey-s∏-

Sp-Øp∂ tNmZy-߃°v C∂sØ

kaq-l-Øn\v A¿∞w tXm∂n-Øp-Sßn

F∂mWv. en_-d¬ lyqa-\n-k-

Øns‚ Ihn-bm-bn-cp-∂p ]n. hfsc

Bg-Øn¬ Km‘n-b≥ {]Xy-b-imkv{X-Øns‚

Ihn-bpw. A°m-Z-anIv

A¿∞-Øn-ep≈ "Km‘nkw' Bbncp-∂n√

"]n' bptS-Xv.

Hcp \mS≥ D’-h-∏-d-ºp-t]m-sebmWv

Ipn-cm-a≥\m-b-cpsS Ihn-

X. \mS≥ D’-h-∏-d-ºn-te°v

\m´pIm¿ kzm`m-hn-I-ambpw hs∂-

Øp-∂p. Ahn-tS°v ]mXn-cm-°m‰pw

]mXn-cm-∏q-°fpw ]mXn-cm-\-£-{Xßfpw

cm{Xn-bpsS \n»-_vZ-amb

shfn-®hpw Xmt\ h∂p-tN-cp-∂p.

D’-h-∏-d-ºn-te°v hfsc Bg-

Øn¬\n∂v Cu kwkvIm-c-Øns‚

Xmf-{I-a߃ h∂p-tN-cp-∂p.

kwkvIm-c-Øns‚ k¿Km-fl-aIamb

AXn-Po-h-\-Øns‚ Xzc-Iƒ

h∂ptNcp-∂p. D’hw Hcp

P\XbpsS k¿Km-fl-IXbpsS

hnkvXr-X-amb cq]-am-Wv. AXv P\-XbpsS

kzXz-Øns‚ G‰hpw km¿∞-

I-amb Hm¿Ωn-°-epam-Wv. Hm¿ΩbpsS

D’-h-am-bn-´mWv Ipn-cma≥\m-b¿

kz¥w Ihn-Xsb I≠-Xv.

kar-≤n-bpsS

kmwkvIm-cn-Im-\p-`qXn

`mc-Xo-bhpw tIc-fo-b-hp-amb almkva-c-W-bpsS

kmwkvIm-cnI kar-

≤nbpsS D’-h-ß-fmWv Ipn-cma≥\m-b-cpsS

Ihn-X.Hmtcm D’hhpw

Hmtcm Dbn¿sØ-gp-t∂¬∏m-

Wv. ]n.bpsS IhnX Xo¿®-bmbpw

Nhn-´n-Øm-gvØ-s∏-´-h-bpsS

Db¿sØ-gp-t∂¬∏m-Wv. sXø-Øns‚bpw

Xnd-bp-sS-bpw, tImcn-s®m-cnbp∂

tIc-f-Ønse ag-bp-sSbpw,

hr£-߃°n-S-bn-eqsS ImW-s∏-

Sp∂ tIc-f-Øns‚ iI-en-X-amb

BIm-i-Øns‚bpw \Zn-I-fmepw

]¿h-X-ß-fmepw On∂-`n-∂-am-°-s∏-

Sp∂ Chn-SsØ `qZr-iy-Øn-t‚-Xpamb

Hcp ÿe-L-S-\-bn-emWv ]n.

Ihn-X-sb-gp-Xp-∂-Xv. F∂m¬

sImtfm-Wn-b¬ hnZym-`ymkw In´nb

Bƒ°m-cn¬\n∂v hyXy-kvX-\mb

16

CULTURAL M AGAZINE

Hcp \mS≥ D’-h-∏-d-ºp-t]mse-bmWvIpn-cm-a≥\m-bcpsS

Ihn-X. \mS≥ D’-h-∏-d-

ºn-te°v \m´pIm¿ kzm`m-hn-Iambpw

hs∂-Øp-∂p. AhntS°v

]mXn-cm-°m‰pw ]mXn-cm-

∏q-°fpw ]mXn-cm-\-£-{Xßfpw

cm{Xn-bpsS \n»-_vZamb

shfn-®hpw Xmt\ h∂ptN-cp-∂p.

D’-h-∏-d-ºn-te°v

hfsc Bg-Øn¬\n∂v Cu

kwkvIm-c-Øns‚ Xmf-{Ia߃

h∂p-tN-cp-∂p. kwkvImc-Øns‚

k¿Km-fl-aIamb

AXn-Po-h-\-Øns‚ Xzc-Iƒ

h∂ptNcp-∂p. D’hw Hcp

P\XbpsS k¿Km-fl-IXbpsS

hnkvXr-X-amb cq]-am-Wv.

]n. \mtSm-Sn-°m-hy-]m-c-º-cy-Øns‚,

{]-tXy-In®v DØ-c-a-e-_m-dnse

"_menUp'IfpsS AXm-bXv hoc-I-

Ym]m-´p-I-fp-tS-Xmb {]Xn-`-bn-emWv

]n.-bpsS Ihn-X-I-tfm-tcm∂pw

hm¿∂p-ho-Wn-´p-≈-Xv. sImtfm-Wnb¬

Imhy-kn-≤m-¥-߃°v ]n.

Ihn-X-bn¬ hep-Xmbn H∂pw

{]h¿Øn-°m-\n-√. \Ωp-tS-Xmb Hcp

Imhy-im-kv{X-Øn\v am{Xta ]n.

Ihn-X-I-fpsS kuμ-cy-K-l-\-X-I-fnte°v

k©-cn-°m-\m-hq. sImtfm-Wnb-enkw

\ni-_vZ-am-°nb, \ΩpsS

kzXz-Øn-s‚-Xmb kwKo-X-ßsf

apgp-h\pw hnfn-®pW¿Øp-I-bm-bncp∂p

]n. sImtfm-Wn-b-enkw AZriy-am-°nb

\ΩpsS kwkvIm-c-Øns‚

Zriy-`w-Kn-Isf, A¿∞-ku-μ-cyßsf

apgp-h\pw ]n. hnfn-®p-

W¿Øp-I-bm-bn-cp-∂p. Bg-Øn¬

Cu aÆn-t\mSpw Chn-SsØ a\p-jytcmSpw

AKm-[-amb Hcp ssPh-[m-cbmbn

kvt\lsØ {]h-ln-∏n-°m-

\mbmWv ]n. Ihn-X-sb-gp-Xn-b-Xv.

]n.-bpsS ImeØv Ihn-X, Ihnbn¬\n-∂m-cw-`n®v

klr-Z-b-\n-te°p

t]mIp-∂ Hcp s]mXp A\p-`-hkvac-W-bpsS

D’-h-ßfm-bn-cp-∂p.

AXp-sIm-≠p-Xs∂ sImtfm-Wn-b-enk-Øn\pw

F√m A[n-Im-c-L-S-\-

Iƒ°pw FXn-scbp≈ henb {]Xntcm-[-Øns‚

kuμcyw ]n. Ihn-Xbv°p≠v.

C∂v \mw ]n.sb Xncn-®phn-fn-°p-∂Xv

C∂v \ap-°nXv Bhiy-ap-≈-Xp-sIm-≠mWv.

sImtfmWn-b-en-k-Øns‚ ImeØv

A\-h[n AS-cp-I-fp-≈,-A-[n-Im-c-

Øns‚ ASn-bn¬ ss]im-Nn-I-ambn

Aa¿Ø-s∏-Sp-∂, \ΩpsS Hmtcm-cp-

Ø-cp-tSbpw kzXz-Øn\v CØcw

Hcp {]Xn-tcm-[-Øn-t‚-Xmb k¿K-hnkvabw

Bh-iy-ap-≠v. ]n.bv°v aSßn-h-cm-\p≈

kabw Aßs\

\ΩpsS kwkvImc Ncn{Xw A\p-h-

Zn-®n-´p-≈-Xm-Wv. C∂-tØ-Xp-t]mep≈

Bfl-t_m-[hpw {]Xn-tcm-[-

Øns‚ Bh-iy-I-Xm-t_m-[-hpap-≈ -

Hcp Ime-ØmWv ]n. IhnX

AXns‚ A¿∞-t_m[w Is≠-Øp-

∂-Xv.

Xncn-®p-h-c-hns‚ Ihn

Pohn-®n-cn-°p∂ ImeØv ]n.

FºmSpw ]c-∂n-cp∂ Imev]-\nI

{]ÿm-\-Ønse Hcp Ihn-bmbn

BZ-cn-°-s∏-´p. C¥y-bnse Imev]-

\n-IX samØ-Øn¬ At\z-jn-®-Xv.

"auen-IX F∂m¬ F¥v?' F∂

tNmZy-Øn\p≈ DØ-c-am-Wv. ]n.

AXn\v kz¥-amb HcpØcw \¬Ip-

I-bm-bn-cp-∂p Ihn-X-I-fn-eq-sSbpw

\mS-I-ß-fn-eq-sSbpw KZy-c-N-\-I-fn-eqsSbpw

sNbvXXv. Cu DØ-c-am-Is´

tIc-fob kmwkvIm-cnI kzXz-Øn-

...............................................................................................................................................................................................................................................

2011 HIvtSm-_¿ ˛ \hw-_¿


................................................................................................................................................................................................................................................

ln-μp-hn-iz- 1187 Xpemw

s‚ {]Xn-tcm-≤y-Xsb ho≠pw

ho≠pw Dd-∏n®p ka¿∞n-°p∂

H∂m-bn-cp-∂p-Xm-\pw. Hcp-]-t£,

Cßs\ Hcp Xncn-®p-h-c-hns‚Xmb

\ntbmKw ]n.°v am{X-a-√, A∂v

lnμnIhn-X-bn¬ Ign 50 h¿j-

Øn-\n-S-bn¬ Pohn-®n-cp∂ G‰hpw

henb Ihn-bm-bn-cp∂ KPm-\\

am[h ap‡nt_m[v, hf-sc-b-[nIw

]oUn-X-\mbn Pohn-®n-cp-∂p. ]n∂oSv

C¥ybnse G‰hpw \√ B[p-

\nIIhn-I-fn¬ Hcm-fmbn Xncn-®-dn-bs∏-´p.

temI-sØ-ºmSpw Cßs\

D≠m-bn-´p-≠v. Sn.-F-kv. Fen-b-‰v,

tPm¨ UÆn-t\bpw sa‰m-^n-kn-

°¬ Ihn-I-tfbpw Is≠-Sp-ØXv

CXp-t]m-semcp Imhy-N-cn-{X-]-c-amb

{]Xym-\-b- -k-μ¿`-Øn-em-Wv. `qX-Ime-Øn¬\n∂v

\mw Cßs\ NneXv

Xncn-®p-sIm-≠p-h-cm-dp-≠v, hos≠-Sp-

°m-dp-≠v. Aß-s\-bmWv \ΩpsS

kwkvIm-chpw Ihn-Xbpw apt∂m´p

t]mIp-∂-Xv. hy‡n-K-X-amb Zpc-¥kz-c-ßsf

{Zmhn-U-amb Hcp Imhy-

L-S-\-bn-te°v Bhm-ln-°m≥ aebm-fnsb

]Tn-∏n-®Xv ]q¥m-\-am-Wv.

Ipn-cm-a≥\m-b¿ {Zmhn-U-amb B

kzc-L-S-\sb Xs‚ Ihn-X-bn-te-°v,

X∂n-te°v Bhm-ln-®n-´p-≠v. ]n.

bpsS D≈n¬ hy‡n-]-c-amb Zpc-¥kz-c-ß-fp-tS-Xmb

Hcp Xew hfsc

Bg-Øn¬ henb tXß-ep-t]mse,

\Zn-I-fpsS Ddh t]mse

h¿Øn®psImt≠-bn-cn-°p-∂p-. Hcp-]t£,

timI-am-Wv ]n. Ihn-X-I-fp-sS,

B \nebv°v t\m°p-tºmƒ ÿmbn

F∂p ]d-bm-hp-∂-Xv. F∂m¬ AXv

Hcwiw am{X-am-Wv. Hcp kmam-\yh¬°-c-W-Øn\pw

hnt[-b-am-°mØ

Xc-Øn-ep≈ {]Xn-tcm[ {]Xn-`bpsS

{]`mhsshhn-[y-Øn-t‚-Xm-b,

{]Xn-`-bpsS Iog-S-ßm-bvI-bp-tS-Xm-b,

Hcp Xew ]n. Ihn-X-Iƒ°p-≠v.

hyh-lm-c-ßsf apgp-h≥ sNdp-°p-

∂-Xn-\mbn ]n. kzoI-cn® `mj

sImtfm-Wn-b-en-k-Øn\v apºp-≠m-bncp∂

tIc-fob`‡n-{]-ÿm-\-Øns‚

Ne-\m-fl-I-amb B≤ym-fln-I-X-bpsS

`mh-{I-a-am-Wv. A]-c-t\bpw

A]m-c-X-sbbpw A`n-ap-Jo-I-cn-°p∂

Hcp A¥x-ÿew ]n. Ihn-Xbv°v

kΩm-\n-°p-I-bp-≠m-bn. CXpw

sshtZ-in-I-amb Imhy-kn-≤m-¥ßƒsIm≠v

]n. sb Af-°m≥

t]mb-hsc I_-fn-∏n-®n-cp∂ Hcp

Xe-am-bn-cp∂p. Fgp-Ø-—-t‚bpw

]q¥m-\-Øn-s‚bpw ]mX-I-fn-te°v

]n. aq∂m-aXv kzoI-cn® ]mc-ºcyw

Bim-t‚-Xm-Wv. Bim\mWv Cu

\q‰m-≠ns‚ Ihn-Xm-N-cn-{XsØ Bg-

Øn¬ \n¿Æ-bn® Ihn.

Bim\pw ]n.bpw

Bim≥ Ihn-X-bnse `mhp-IXzw

hfsc Bg-Øn¬ Xs∂ hna¿i-\m-

...............................................................................................................................................................................................................................................

2011 HIvtSm-_¿ ˛ \hw-_¿ 17


OCTOBER-NOVEMBER

...............................................................................................................................................................................................................................................

HINDUVISHWA

fl-I-amb `mhp-I-Xz-am-bn-cp-∂p.

hy‡n-bpsS A¥-cm-flm-hn-te°v

t\m°p-∂Xpw AtX-k-abw a\p-jy-

N-cn-{X-Øns‚ alm-bm-\-߃ ImWp-

∂-Xp-amb Hcp Z¿i-\-Øns‚ ka-{Khym]vXn

Bim≥ sIm≠p-h-∂p.

""hoW-]qhv'' hcp-tºmƒ bYm¿∞-

Øn¬ kw`-hn-°p-∂Xv Cßs\ Hcp

ZrjvSn-hym-]vXn-bm-Wv. AXv ]g-b -tIc-f-Ønse

kh¿W-Ihn-Iƒ°v

km[n-°m-Xn-cp∂ Hcp Imcyw IqSnbm-Wv.

irwKm-c-I-hn-X-Iƒ Fgp-Xp∂

A{X emL-h-Øn¬ B≤ymflnIIhn-X-Ifpw

Fgp-Xn-t∏m-∂n-cp-

∂ -tI-c-f-Ønse kh¿W-I-hn-Xbn¬\n∂v

Bim≥ Kw`o-c-ambn hgp-

Xn-am-dn. Zpc-¥m-h-t_m-[sØ A`n-ap-

Jo-I-cn-°p∂ cN-\-I-fn-eqsS

Bim≥ ]pXnb Hcp BhnjvImcbm-{X-bpsS

XpS°w ae-bm-f-I-hn-XbpsS

Cu \q‰m-≠n¬ Fgp-Xnt®¿Øp.

AKm-[hpw temtIm-∑p-J-hp-amb

Aim-¥n-bn¬\n∂v Bim≥ IhnX

\n¿Ωn-®p. Ccp-]Xmw \q‰m-≠n¬

kzmX-{¥y-tØbpw kzXz-tØbpw

kw_-‘n®v ae-bm-f-Øn-ep-≠mb

F√m k¿Km-fl-Iamb DW¿hp-

Iƒ°pw BZn-am-Xr-I-bmbn

Bims‚ Ihn-X-bnse Cu Xew

h¿Øn-°p-∂p-≠v. ]n.-bpsS Ihn-Xbnepw

Aim-¥n-bp-tSbpw hna¿im-

\mfl-I-amb `mhp-I-Xz-Øn-s‚bpw

kzXz-t_m-[w, Ncn-{Xt-_m-[-am-bn-

Øs∂ h¿Øn-°p-∂p-. ]s£, ]n.bn-te°p

hcp-tºmƒ a\p-jy-cq-]-ßtf-°m-f-[nIw

{]Ir-Xn-cq-]-ßfpw a\pjy-\m-S-I-ß-tf-°m-f-[nIw

{]Ir-Xn-

\m-S-I-ßfpw a\p-jy-th-Z-\-I-tf-°m-f-

[nIw {]Ir-Xn-bp-tS-Xmb thZ-\-Ifpw

F∂ Hcp _mlym-tcm-]-Øn-t‚-Xmb

X{¥w Ihn-X-bn¬ k^-e-am-hp-∂Xv

ImWmw.

]cn-ÿn-Xn-bpsS

kuμ-cy-imkv{Xw

CXv temI-sa-ºmSpw ]≠v \ne-hn-encp∂

land scape painting s‚ As√-

n¬ {]IrXnNn{X-Zr-iy-ß-fpsS

k{º-Zm-b-am-Wv. 3000 sIm√w apºv

bamboo {]Ir-Xn-Nn-{X-߃ hc-®-hcmWv

ssN\-°m¿. 3000 h¿j-ßfmbn

Ah¿ apf-¥-≠p-I-tfbpw apfbn-e-I-tfbpw

hnh-cn-°p-∂p-≠v.

ssIhn-c-ep-Iƒ t]mse lkvX-ap-{Z-

CULTURAL M AGAZINE

Iƒ t]mse apI-fn-tet°m

Xmtgt°m \n¬°p∂ Cu Nn√-Isf

Ah¿°v Xmthm-bn-k-Øn-t‚bpw

I¨^yq-j-\n-k-Øn-t‚bpw A¿∞-

X-e-ß-fn-te°v hym]n-∏n-°p-hm≥

Ign-n-´p≠v. CXp-t]mse tem-I-

Øns‚ ]e-bn-SØpw D≠v. sS¿WdpsS

Nn{X-ß-fn¬ kqcym-kvX-a-\-

Øns‚ 100 Xcw Nn{X-ß-fp-≠v.

sS¿W-dpsS Nn{X-߃ h∂-Xn-\ptijw

tXwknse kqcym-kvX-a-b-

Øn\p `wKn-IqSn F∂p ]d-bmw. ]n.bpsS

Ihn-X-Iƒ°p-tijw \ap°p

kXy-k-‘-ambpw ]d-bmw tIc-f-

Ønse \nem-hn\pw Cf-sh-bnen\pw

Fs¥-∂n-√mØ kuμ-cy-ap-s≠∂v.

HmkvIm¿ ssh¬Uv ]d-bpw, 18-˛mw

\q‰m-≠nse sdmam‚nIv IhnX hcpw

apºp-hsc Cw•o-jp-Im¿°v

aqS¬av ImWm-\m-hn-√m-bn-cp∂p''

F∂v. kwkvIm-c-tØm-Sn-Wßn

\n¬°p∂ {]Ir-Xnsb hmbn-°m≥

\sΩ ]Tn-∏n-®Xv ]n.-bpsS Ihn-X-Ifm-Wv.

\ΩpsS \nem-hv, Hm¿Ω-Ifnse

Cf-m-‰v, \ΩpsS a\- ns‚

AKm-[-X-bn-te°p hcp∂ kpK-‘߃,

\ΩpsS HmW-°m-ew, \ΩpsS

Ipn-cm-a≥\mb¿ hcpw-

Imekaq-l-Øns‚

DXv°-WvTbpw hcm≥

t]mIp∂ henb {]Xn-k-

‘n-Ifpw ap≥Iq´n I≠p.

CXmWv ]n. Ihn-X-I-fpsS

{]hm-N-I-Xzw. ]n. bpsS

Ihn-X-Iƒ \tΩmSv Bg-

Øn¬ kwh-Zn-°p∂

Imcyw CXm-Wv.

Xncp-hm-Xn-c, `mc-X-∏p-g, AXns‚

Xoc-ß-fnse hoc-N-cn-X-ß-fpsS Ncn-

{Xw, ]n. X©m-hq-cn¬ ]Tn®-Xns‚

Hm¿ΩI-fmb ]\-Ifpw ae-Ifpw

Imth-cnbpw \nd Xan-gv\m-Sns‚

Hcp ]uc-kvXy-cq-]w, CsXms°

Ie¿∂ ]n. tIc-fo-bhpw `mc-Xo-bhp-am-b,

a\- ns‚ Bg-Øn-ep≈

Hcp am∏nwKv, `q]-S-Øns‚, cN-\-bnemWv

AXns‚ Zriy-]c-X-tbmsS

apgp-In-b-Xv. AXns‚ Bg-Øn¬

Cu P\-X-bpsS kwkvIm-c-N-cn{Xw

AS-bm-f-s∏-Sp-Øm≥ {ian-°p-I-bm-bncp∂p

]n. Cu Ihn°v C∂v \ΩpsS

kmln-Xy-Øn\p ]pd-ta-bp≈

kzoIm-cyX ]cn-ÿnXnhmZ-Øn-t‚-

Xm-Wv.

""]≤-Xn-sbm-s°bpw i{Xp- N-cm-Ncw

H‰-°p-Spw-_-ambv tN¿∂p-]p¬Ipw

hsc''

F∂v, ae-ºp-g-sb-∏‰n Fgp-Xnb Hcp

Ihn-X-bn¬ At±lw ]d-bp-∂p-≠v.

F√m ]≤-Xn-Ifpw a\p-jys‚ i{Xp-

°-fmWv F∂ ImgvN 40-˛¬ ]cw

h¿j-߃°p-apºv ]n.°v In´nbXm-

Wv. Ipn-cm-a≥\m-b¿°v Adn-bmam-bn-cp∂p

a\p-jy-Po-hn-X-Øns‚

im¥n-sbbpw kzmX-{¥y-tØbpw

bYm¿∞-Øn¬ \n¿W-bn-°p-∂Xv

Cu {]Ir-Xn-tbmSv tN¿∂p≈ a\pjys‚

hmgvhmWv F∂-Xv. Bim-\pti-jw

tIc-f- kzm-X-{¥y-Z¿i-\sØ

C{X ssPh-am-bpw Abm-{¥n-I-ambpw

ka-{K-ambpw ]n.-sb-t∏mse a‰mcpw

Dƒs°m-≠n-´p-an-√. Bhn-jvI-cn-®n-´pan-√.

Cu kzmX-{¥y-t_m-[-Øns‚

G‰hpw Bg-Øn-ep≈ Bhn-jvIm-cß-fpsS

hen-b- cq-]-am-Wv ]n.-bn¬

\mw Xncn-®-dn-bp-∂-Xv. ]g-»n-bpsStbm

Zf-hbpsStbm hocm-cm-[\m

{][m-\-amb a‰-\-h[n Ihn-X-I-fpsStbm

hfsc Xo{h-amb {]W-b-`m-Kß-fp-sStbm

Bg-Øn-ep≈ Ip‰-t_m-

[-ß-fpsStbm Hcp Ihnsb F∂-Xne-[nIw

Bg-ta-dnb cmjv{Sob{]_p-

Zv[-X-bpsS Ihn F∂ \ne-bn-em-Wv

Ipn-cm-a≥\m-b¿ \n›n-X-amb

]pXnb A¿∞-Xeß-fn-te°v C∂v

DZn-°p-∂-Xv.

shfn-®-Øn-te-°p≈ hgn

]e-t∏mgpw ]n. Ihn-X-I-fn¬ \mw

Bh¿Øn®p ImWp∂ Xew Iqcn-cp-

´ns‚, cm{Xn-bp-tS-Xm-Wv. h√mØ

kz¥w ]m]-t_m-[-Øn-s‚bpw ZpxJ-

...............................................................................................................................................................................................................................................

18 2011 HIvtSm-_¿ ˛ \hw-_¿


................................................................................................................................................................................................................................................

ln-μp-hn-iz- 1187 Xpemw

Fw.-Sn.-hm-kp-tZ-h≥\m-b-¿ ]n.-Ip-n-cm-a≥ \mbtcmsSm∏w. Im¿´q-WnÃv ]n.-hn.-Ir-jvW≥ FSpØ A]q¿h Nn{X-ß-fn-sem∂v

Øn-s‚bpw im]-Øn-s‚bpw Ccp-´n¬

Ipn-cm-a≥\m-b¿ \n¬°p-∂p.

A`n-ap-Jo-I-cn-°p∂ Ccp-´ns‚

D≈n¬ shfn-®-Øns‚ ]pXpXm¬]cy-ß-fmbn

Ipncm-a≥\m-b¿

kz¥w Ihn-X-Itfbpw temItØbpw

kwkvIm-c-tØbpw hn\ykn-°p-∂p-≠v.

]t£, AØcw Ihn-

X-I-fpsS hmb-\-bn¬- F-\n°v Hm¿ah-cm-dp≈

Imcyw "Imc-a-tkmhv

ktlm-Z-c-∑mcn'se Hcp cwK-am-Wv.

sk‚ v ]ot‰-gvkv_¿Knse ]mXn-cm-

{Xn-bn¬ anXym-Im-c-a-tkmhv sImSpw

]m]nbpw bpK-ß-tfmfw i]n-°-s∏-

´h-\p-amb IYm-]m-{Xw, Hcp cm{Xnbn¬

hs∂-Ønb hnP-\-amb Ih-e.

Ftßm´p t]mI-W-sa-∂-dn-bmsX Dgep∂

Iqcn-cp-´v. CØ-c-sam-c-h-ÿbn¬

anXym-Im-c-a-tkmhv ]d-bpw lm!

Iqcn-cp´v! kl-{k-In-c-W-\mb BZn-

Xys\ Rm≥ kvacn-°p∂p'' F∂v

shfn-®-Øn-t‚-Xmb Cu D]m-k-\-bpsS

Hcp Xew, sImSpw-]m]nbn¬t]mepw]pWy-Øn-\p-th-≠n-

bp≈ Cu A`n-\n-th-iw, Iqcn-cp-´n-

\p-t]mepw shfn-®-Øn\p th≠n-bp-

≈ Cu A`n-\n-th-iw Aß-s\-sbm-

∂ns\ ]n. Ihn-X-Ifpw km£m-XvIcn-°p-∂p≠v.

CØcw Ccp-´p-I-fp-tS-

Xmb Hcp henb A\p-`-h-bm-

Ym¿∞y-Øn-em-Wv Rm≥ Pohn-°p-∂-

Xv F∂v Ipn-cm-a≥\m-b¿ F∂pw

Xncn-®-dn-n-´p-≠v. Xm≥ Pohn-°p∂

Ime-Øn-t‚-Xmb ka-b-h¿Æw

Iqcncp-´ns‚ Ipd-®m-sW∂pw \mw

FØn-t®-tc-≠Xv Hcp henb shfn-

®-Øn-te-°m-sW∂pw B shfn-®-

Øns‚ t]cv t{]a-sa∂pw

kzmX{¥ysa∂pw im¥n-sb∂pw

kuμ-cy-sa∂pw tIc-f-sa∂pw

Hs°bmsW∂pw ]n. Ipncm-a≥

\mb¿ ]e ]cym-b-߃ sNm√n-bm-Snt∏m-∂n-´p-≠v.

HIvtSm-hntbm]mkv ZkvtXm-hnkvInsb∏‰n]d--Xp-t]mse,

bYm¿∞ Ihn {]hm-N-I-\m-Wv.

]n. B KW-Øn¬s∏-Sp∂p

F∂mWv Fs‚ A\p-`hw. AXm-b-

Xv, ZkvtXm-hnkvIn hcpwIme kmaq-

ly-bm-Ym¿∞y-sa-¥m-bn-cn°pw F∂v,

hcpw-Im-esØ kl-\-Øns‚

kXyw F¥m-bn-cn°pw F∂p-≈Xv.

sNdp-Øp-\n¬∏ns‚ kz`mhw F¥mbn-cn°pw

F∂p-≈Xv hcpw-Im-esØ

hy‡n-I-fpsS a\ v D∑m-Z-Øns‚

Xo®q-f-Iƒ BIp-∂-sX-ß-s\-sb∂v

Kw`o-c-ambn ka¿∞n-®n-´p-≠v. hcpw-

Ime Ncn-{X-sØ, hcpw Ime -km-aqly-L-S-\sb

ap≥Iq´n ImWm≥ Ignbp∂

Hcmsf am{XamWv Hcp {]hm-N-

I-\mb Fgp-Øp-Im-c≥ F∂v ]dbmhp-∂-Xv.

Ipn-cm-a≥\mb¿

hcpw-Imekaq-l-Øns‚ DXv°-

WvTbpw hcm≥ t]mIp∂ henb

{]Xn-k-‘n-Ifpw ap≥Iq´n I≠p.

CXmWv ]n. Ihn-X-I-fpsS {]hm-N-I-

Xzw. ]n. bpsS Ihn-X-Iƒ \tΩmSv

Bg-Øn¬ kwh-Zn-°p∂ Imcyw

CXm-Wv.

(1999 ¬ IÆq-cn-¬ \S∂ BZysØ

]n. kvamcI {]`m-j-W-Øn¬\n-∂v)

...............................................................................................................................................................................................................................................

2011 HIvtSm-_¿ ˛ \hw-_¿ 19


OCTOBER-NOVEMBER

...............................................................................................................................................................................................................................................

HINDUVISHWA

Xebv°¬ N¥p F∂ [oc

tZim`nam\n cmjv{SØns‚

kzmX{¥yØn\pth≠n kzPo

hnXw _en\¬Inbn´v c≠p

iXm_vZ߃ ]n∂n´ncn°p∂p.

N¥phns\t∏mse

AkwJyßfmb kzmX{¥y kac

tk\m\nIfpsS _enZm\ßfmWv

\ΩpsS C∂sØ kzmX

{¥yØns‚ a¿Ωw. ]t£ Cu

kXyw Cu kzmX{¥yØns‚

KpW-t`m‡m-°fmb \mw

hnkvacn®pthm F∂ kwibw Ahti-jn-°p-∂p.

CØcØn¬ \ΩpsS

kzmX{¥y Øn\pth≠n _enZm\n-

Ifmb-hcntesdbpw \ΩpsS

h\hmkn ktlmZc-ßfmbncp∂p

F∂ kXyw C∂v \ΩpsS

Hu]NmcnI Ncn{X

]T\ßfnept≠m? HcpImeØv \√

I¿jIcmbncp∂ C∂sØ Cu

h\hmknkaqlßsfms°

Fßs\ ImSns‚ a°fmbn F∂

tNmZyØn\pØcw tXtS≠

\Ωfhsc

Iogmf]cnt{]£yØns‚

N´°q´n¬ HXp°n\n¿Øm\p≈

]∏mSnemWn∂v

tIc-f-Ønse h-\-hm-kn-

Iƒ \S-Ønb kzmX-{¥y-k-a-c-

Øns‚ IY-Iƒ tIc-f-N-cn-{X-

Øns‚ Xmfp-I-fn¬ th≠-hn[w

]cm-a¿in-°s∏Sm-sX-t]mbn F∂p-

≈-XmWv kXyw. hmƒ´¿ Cuh¿

sl{Sn F∂ {_n´ojv ssk\nI

B^o-k¿ 1797 sabv 10 \v a{Zmknse

ssk\nI Bÿm-\tØbv°v

Ab® IØns‚ D≈-S-

°w-Xs∂ hb-\m-´nse h-\-hm-knIfpsS

ssk\nIi‡n°pw tZim-`nam\t_m[-Øn\pw

In´nb aXnbmb

km£o-I-c-W-]{Xam-Wpv.

Xebv°¬ N¥p t\XrXzw \evIn

bncp∂ IpdnNy kapZmbØns‚

ssk\nI_esØbmWv Cu IØv

CULTURAL M AGAZINE

s{]m^. kn. sF. sFk°v

Xebv°¬ N¥p

\mSns‚ am\w ImØ [oc tZim`nam\n

hc: tKm]o-Zmkv

...............................................................................................................................................................................................................................................

20 2011 HIvtSm-_¿ ˛ \hw-_¿


................................................................................................................................................................................................................................................

ln-μp-hn-iz- 1187 Xpemw

km[qIcn°p∂Xpv. Nnd-°¬, tIm´bw,

Ipdp-º-\m-Sv, Iq¿Ωn-\mSv F∂o

\mep cmPy-߃ tbmPn®p-\n¬°p-

I-bm-sW-n¬ \ΩpsS C¥y≥

ssk\y-Øn\p Ah-cpsS

ssk\ysØ Iog-S-°m-\m-hn√

F∂p {]kvXpX IØv kwi-b-te-iat\y

]d-bp-∂p≠v. Xebv°¬

N¥phns‚ t\XrXzØnep≈

IpdnNy ]SbpsS icnbmb i‡n

a\ nem°nb {_n´ojpImcs‚

sX‰p]‰mØ \nKa\ambncp-∂p Cu

IØns‚ D≈S°w.

hn√mfnhoc∑mcmb IpdnNy

tbm≤m°ƒ°p t\XrXzw \¬Inb

Xebv°¬ N¥phns‚ hocacWw

]g»ncmPm-hn-¬ ITn\amb

at\mthZ\bpw Zu¿_eyhpw

D≠m°n. N¥p hns‚ A`mhw

]g»nbpsS ]n∂oSp≈ apt∂‰ßsf

kmcambnØs∂ _m[n®ncp∂p.

XpS¿∂p≈ At±l-Øns‚ bm{X

sNdpØp-\nev]nt‚Xp [defense]

am{Xambn NpcpßpIbpw sNbvXp.

N¥phns‚ ssk\oI

apt∂‰ßƒ°p i‡amb IpdnNy

]n≥_eap≠mbncp∂p.

A°mesØ Hmtcm IpdnNy

IpSp_n\nIfpw AhcpsS

]g-»n-cmP

XdhmSpIfpsS DΩdw cm{Xnbn¬

]q´ptºmƒ tbm≤°ƒ°p≈

`£Ws∏mXn DΩdØp Xq°m≥

ad∂ncp∂n√. N¥phns‚

ssk\oI]mShw a\ nem°nb

Iº\nssk\yw

NXn{]tbmKØneqsS N¥phns\

hI hcpØphm≥ ]≤Xnbn´ncp∂p.

N¥phns‚ IpSnshfft{kmX n¬

hnjw Ie¿ØpI F∂ Iº\n

ssk\yØns‚ ]≤Xn

a\ nem°nb N¥p Xs‚ InW¿

hoSn\pffnem°ns°m≠v Iº\n

ssk\yØns‚

IW°pIq´epIsf

]cmPbs∏SpØn. N¥phns‚

Xebv°¬ Xdhm´n¬ Ct∏mgpw

hoSn\pffnse Cu InW¿

ImWm≥ Ignbpw.

sslZ-cm-en-bpsS ka-b-Øp-Xs∂

ae-_m-dnse am∏nf]´m-f-°m-¿

kztZitØmSp≈ Iqdn-√mbva

sXfn-bn-®-Xm-Wv. h-\-hm-knIƒ Hgn-

®p≈ Hs´√m ae-_m-dnse P\-hn-`m-

K-ßfpw {_n´o-jp-Im-cpsS

{]h¿Ø\ßsf ]n¥pW®ncp∂p.

Ahcn¬ Nnescms° {_n´o-jp-ImcpsS

in∏mbnssk\y-Øn-tem,

tIm¬°m-cntem AwK-ß-fpam-bn-cp-

∂p. F∂m¬ h-\-hm-knIƒ ]q¿Æambn

{_n´o-jp-Im-cp-ambn Hcp-

XcØnep≈ Nßm-Ø-Øn\pw Xømdm-bn-cp-∂p-an√

F∂p ]d-bp-tºmtg

apI-fn-¬ kqNn∏n® IØns‚

bYm¿∞ A¿∞-X-e-ß-fn-tebv°v

Cd-ßn-s®-√m≥ Ign-bq. F¥n-\-

[nIw ]d-bWw t]cn-b-bnse H‰-bp-

≤-Øn¬ am{Xw Bbncw {_n´ojv

]S-bm-fn-Isf \n{K-ln-°m≥ i‡-ambn-cp∂p

hb-\m-´nse h\hm-kn-IfpsS

bp≤-X-{¥-ßfpw Akv{X-ßfpw.

Chn-SpsØ h-\-hm-knIƒ

FXn-cm-fn-Isf hogvØp-∂-Xn-\p-]tbm-Kn®

sIWn Aºp-Iƒ

t]mepw \ΩpsS Ncn{XImc∑m¿ ads∂-nepw

kaqlw ad-∂n-´n√ F∂-

Xns‚ kqN-\-bmWv

"]\ac'Øn\SpØp≈ IWn-bmw-]‰

F∂ {KmaØns‚ -t]cp-t]m-epw.

F¥nt\sd ]dbWw hmƒ´¿

Cuh¿ sl{Sn F∂

{_n´ojpImcs‚ Cu \nco£Ww

\qdp iXam\hpw

icnbmbncp∂psh∂Xns‚

sXfnhmbncp∂p Xebv°¬

N¥phns‚ sFXnlmknI

kacßfpsS/t]mcm´ßfpsS

IYIƒ t]mepw.

...............................................................................................................................................................................................................................................

2011 HIvtSm-_¿ ˛ \hw-_¿ 21


OCTOBER-NOVEMBER

...............................................................................................................................................................................................................................................

HINDUVISHWA

hb-\m-´nse h-\-hm-knIƒ

]g»ncmPm-hn-s\m-∏-hpw, At±-l-

Øns‚ hoc-ar-Xy-hn-\p-tijw

X\n®pw \S-Ønb ka-c-ß-fpsS

Ncn{Xw I≠n-s√∂p \Sn-°m-\m-

Iptam? {_n´o-jp-Im-cpsS HuZm-cy߃°p-th-≠n-b√

]g-»n-cm-Pmhpw

hb-\m-´nse BZn-hm-kn-/h-\-hmknIfpw

Bbp-[-ta¥n bp≤-Øn\p

XømdmbXv. hb-\m-´nse {_n´ojpv

ssk\y-Øn\v IpdnNy ssk\ysØ

Iog-S-°m-\m-hn√ F∂v apIfn¬

kqNn∏n® hmƒ´¿ Cuh¿ sl{Sn

Ab® IØv kwi-b-te-i-at\y ]dbp-∂p-≠v.

]g-»n-cm-Pmhv Hcp

ASnb¥ncL´Øn-¬ ae-_m-dnse

CXc \m´p{]-am-Wn-am¿°v Ab®

IØp-Iƒ ]cn-tim-[n-®m¬ H∂p

a\- n-em°mw; At±lw t\XrXzw

sImSpØ bp≤-߃ [¿Ω-kw-c-£-

W-Øn-\p-th≠n am{X-ap-≈-Xm-bn-cp-

∂p-. ""C∂m-´nse ssZh-ßfpw,

s]cpamfpw, `K-h-Xnbpw \nß-fn¬

kzm[o\w sNep-Øp-∂p-sh-n¬

................................ ........... ..........

.................. Rms\s‚ [¿Ω-Øns‚

IqsSbmWp \nev°p-∂Xv,'' F∂p≈

]g-»n-bpsS IØv GXv

[¿Ωkvt\lnsb BWv BI¿jn-

°m-Xn-cn-°p-I! At±lw [¿Ω-

Øns‚ \ne-\n-ev]n-\p-th-≠n-bm-bncp∂p

kacw \S-Øn-b-sX-∂-XpsIm-≠m-bn-cp∂p

At±-l-Øns‚

ac-W-ti-jhpw hb-\m-´nse [¿Ωkvt\-ln-I-fmb

BZn-hm-kn-Iƒ°v/

h-\-hm-knIƒ°v B kacw

XpS¿∂p \S-Øm-\m-bXv. h-\-hmknI-fn¬

[¿Ω-t_m[w Db¿Ønb

CULTURAL M AGAZINE

tZio-bX H∂p-am-{X-am-bn-cp∂p Cu

kacw XpS¿∂pw \S-Øm-\p≈ AhcpsS

Nme-I-i‡n F∂-Xn¬ kwibw

th≠.

hb-\m-´nse H∂mw-Xcw I¿j-I-cmbn-cp∂

IpdnNykaqlw h-\-hmknIfpw

XZzmc ImSns‚ a°-fpambn-Øo¿∂Xpw

Cu [¿Ω-t_m[w

aqew A√msX as‰-¥p-sIm-≠m-Wv?

F∂m¬ F¥n-t\-sd-∏-d-bWw tZiob-t_m[w

Bg-Øn¬ thtcm-Sn-bn-

´p≈ kzmX-{¥y-Zm-ln-I-fmb h-\-hmknkaq-l-ßsfkzXz-l-Xy-bneqsStbm

kmwkvIm-cnIlXy-bn-eq-

sStbm D∑qe\w sNøp-∂-Xn\v

{_n´ojpv km{amPyw cq]w

sImSpØ h\\nb-a-߃ C∂pw

Ahsc th´-bm-Sp-I-bt√? h\w

Ah¿°p shdpw ac°q´a√ adn®v

Cuizc∑mcpsS BhmktI{μ߃

IqSnbmWv. Ahsc Im´n¬\n∂p

]pd-Øp Nm-Sn-°m≥ -{_n´ojv

km{amPyw D-≠m-°nb B \nb-a߃

C∂pw \mw XpScp∂p. CXp

h\w-sIm-≈-°m-cmb NXn-b-∑mcpsS

Xmev]-cy-߃ Gsd kwc-

£n-°p-∂-h-bt√? kzmX{¥yØn-

\p-th≠n kacw sNbvXn-cp∂

BZn-hm-kn-Isf C√mbva sNøp-∂-

Xn-\p-th≠n {_n´o-jp-Im¿

krjvSn® \nb-a-߃ AXns‚

A¥-xk-Ø-bn¬ Imcy-amb hyXnbm-\-ß-sfm∂pw

hcp-ØmsX

C∂pw XpS-cp-∂-Xp-sIm-≠mWv 1947

¬ tIc-f-Øns‚ Adp-]Xp iX-am-

\-tØmfw h\-ß-fm-bn-cp-s∂-n¬

C∂Xv ]Øp-i-X-am-\-Øn¬ Xmsgsb-Øn-bn-cn-°p-∂-Xv.

ImSns\ Cuizc-\mbn

I≠n-cp∂hsc Im´n¬\n∂p

]pd-Øm°n ImSns\ ac-°q-´-ßfmbn

Icp-Xp-∂-h¿°p Xpd∂p

sImSp-°p-∂-Xt√ {]mtbm-KnI Xe-

Øn¬ C∂sØ h\\nb-a-߃?

Npcp-°-Øn¬ \ΩpsS h-\-hmknkaql-߃

{iocm-a-Imew sXm´p-

Xs∂ tZiob kzmX-{¥y-Øn-\p -th-

≠nbpw AJ-fi-X-bv°p-th-≠nbpw

\nc-h[n t]mcm-´-߃ \S-Øn-bn-´p-

≠v. ]t£ Ah-sbm∂pw Ncn-{X-

Øns‚ Xmfp-I-fn¬ CSw-]n-Sn-®n- -√.

CXv Hcp KqVm-tem-N-\-bpsS ^e-amsW-∂-Xn¬

kwibw th≠.

CØcw Xa-kvI-cW {]h¿Ø-\ßsf

AXn-Po-hn®v h-\-hmknNcn{Xw

]pdw-temIw Adn-p-

Xp-S-ßn-b-t∏mƒ AXns\ Iogmf

Ncn{XcN-\-bpsS Nß-e-sIm≠v Xfbv°p-hm-\p≈

{ia-߃ Gsd kPoh-ambn-cn-°p-∂p.

Hcn-°epw BcpsSbpw

Iogm-f-cmbn Pohn-®n-´n-√mØ

Hcp h¿§-am-bn-cp∂ \ΩpsS h-\-hmknIƒ°v

apI-fn¬ Iogm-f-ap{Z ]Xn-

∏n-°p-∂Xv Ah-cpsS Bflm-`n-am-\sØ-bpw,

tZiobt_m[-sØ-bpw,

B≤ym-fln-Im-`n-\n-th-i-sØbpw

tNm¿Øn-°-f-bm-\p≈ Hcp BtKmf

KqVm-tem-N-\-bpsS `mKw-Xs∂bmW∂p

]dtb-≠n-bn-cn-°p-∂p.

`mc-X-Øn¬ GXm≠v F´v \q‰m-≠ne-[n-I-Imew

\ne-\n-∂n-cp∂ hntZim-[n-]-Xy-Øn-s\-Xnsc

D≠mb

kzmX-{¥y-k-a-c-ßsf `mc-Xo-b-amb

]cn-t{]-£y-Øn¬ \n∂p sIm≠p

ImWm\pw ]Tn-°m-\p-amWv C∂p

\mw {ian-t°-≠-Xv. Ata-cn-°≥

kzmX-{¥y-k-a-c-tam, {^©p-hn-π-htam,

djy-bnse HIvtSm-_¿ hnπ-htam,

ssN\-bnse temwKv am¿t®m

hninjvS amXr-I-I-fmbn IW-°n-se-

SpØv `mc-X-Ønse kzmX-{¥y-k-a-cßsf

]Tn-°m≥ {ian-°p-∂Xv Gsd

B]Xv°camb Hcp A_-≤-am-bn-cn-

°pw. Cu ka-c-ß-sfms° A∂m-´p-

Im¿ Xs∂ krjvSn® Ahy-h-ÿ-

Iƒs°-Xnsc Bbn-cp-s∂-n¬ `mc-

X-Øn¬ \S∂ F√m kzmX-{¥y-k-ac-ßfpw

hntZ-io-b¿s°-Xnsc

kz[¿Ωw \ne-\n¿Øm≥th-≠n-bp-

≈-h- Bbn-cp-∂p. ]m›mXy Ckß-sf-bpw,

hnπ-h-ß-sfbpw ASnÿm-\-s∏-SpØn

\ΩpsS tZiobkac-ßsf

]Tn-®m¬ sX‰mb A\p-am-\ß-fn-em-bn-cn°pw

sNs∂-Øp-∂Xv.

CXp-sIm-≠mWv h\hmknIƒ

\SØnb kzmX-{¥y-k-acßsf

tKm{Xh¿§ßƒ \SØnb H‰s∏´

sNdpØp-\nev]pIfmbn

`mcXØnse bqtdm∏p tI{μoIrX

Ncn{X]£ßƒ Nn{Xo-I-cn-°°phm-

\n-S-bm-b-Xv.

...............................................................................................................................................................................................................................................

22 2011 HIvtSm-_¿ ˛ \hw-_¿


................................................................................................................................................................................................................................................

ln-μp-hn-iz- 1187 Xpemw

Sn.-N-{μ-ti-J-c≥

tIc-I¿j-I-cpsS

{]Xn-k‘n

temtIm-Ø-c-amb

`mc-Xob kwkvIr-Xn-bpsS

{]mNo-\-[-\y-X-bn¬

a\p-jy≥ BZ-cn-®m-cm-[n-®pt]m∂

sXßv, lcn-X-kw-kvImc-Øns‚

{]Xo-I-ambn \ne-\n-

∂n-cp-∂p. Im¿jn-I-hrØn

Ipe-[¿Ω-ambn ]cn-]m-en-®pt]m∂

Ah-Xm-c-]p-cp-j-∑mcpw

alm-cm-Pm-°-∑mcpw \ΩpsS

]pcm-tW-Xn-lm-k-ß-fnepw

]q¿Δ-Im-e-N-cn-{X-Øn-ep-ap-≠v.

_e-cm-a≥, P\-I≥, Atim-

I≥, l¿j-≥ Chscms°

Nne DZm-l-c-W-߃ am{Xw.

`mc-X-Øns‚ samØw hnkvXr-XnbpsS

1.8 iX-am-\hpw P\-kw-JybpsS

3.6% hpw Dƒs°m-≈p∂

tIcfw kmº-Øn-Im-kq-{X-W-Øns‚bpw

IrjncoXn-bp-sSbpw a‰pw

Imcy-Øn¬ hyXy-kvXX

]pe¿Øp∂ Hcp kwÿm-\-am-Wv.

at\m-l-c-amb `q{]-Ir-Xnbpw A\p-

Kr-loX Imem-h-ÿbpw

ssPhsshhn-≤yhpw IS¬, Imb¬

kmao-]yhpw sIm≠pw A\p-Kr-lo-XamWv

tIcf-kwÿm\w.

ae-\m-Sns\ kºp-jvS-am-°m≥ ]c-ipcm-a≥

tZh-tem-I-Øn¬\n∂p

sIm≠ph∂Iev]-I-hr-£-amWv

sXßv F∂v ""Irjn-KoX'' ]dbp-∂p.

sIm-≠p-h∂ sXßn-s\-°p-dn®v

hnjvWp-]p-cm-Ww, a’y-]p-cm-Ww,

am¿°-WvtU-b-]p-cm-Ww, {_“m-

...............................................................................................................................................................................................................................................

2011 HIvtSm-_¿ ˛ \hw-_¿ 23


OCTOBER-NOVEMBER

...............................................................................................................................................................................................................................................

HINDUVISHWA

WvU-]p-cmWw F∂o IrXn-I-fnepw

{]Xn-]m-Zn-°p-∂p-≠v. F.-Un. 950

apX¬ 11-00 hsc Pohn-®n-cp∂ ]cm-ic≥

Xs‚ ""Irjn-kq‡n'' F∂

IrXn-bn¬ DjvW-ta-J-em-{]-tZ-iØv

[mcm-f-ambn hnf-bp∂ sXßn-s\-°pdn®v

]d-bp-∂p≠v. F.-Un. 120 ¬

iX-hm-l-\-hw-iØn¬s]´ jmZ-

Ø≥ F∂ cmPmhv sXßn≥tXm-∏p-

Iƒ {]P-Iƒ°p Zm\w sNbvX-tXmsS-bm-Ws{X

sXßpIrjn P\-Io-bam-bXpw

hym]-I-am-b-Xpw. Cu ]g--

Y-I-fnse ]Xn-scms° am‰n-bm¬

Hcp Imcyw sXfn-p-In-S-°p-∂Xp

hy‡-ambn ImWm-\m-hpw. tIc-fob

Im¿jnI kwkvIm-c-Øn\v \ocpw

XWepw \¬In-bXv tIc-hr-

£amWv. sXßns‚ thcp-ap-X¬

hnfhphsc Pt\m-]-tbm-Ky-am-b-XpsIm≠pw

AXn\p kam-\-ambn as‰m-

∂n-√m-Ø-Xp-sIm-≠p-amhmw ]q¿Δ-Kman-Iƒ

sXßns\ Iev]-X-cp-sh∂v

hnfn-®p-h-∂-Xv.

temtIm-Ø-c-amb `mc-Xob kwkvIr-

Xn-bpsS {]mNo-\-[-\y-X-bn¬ a\pjy≥

BZ-cn-®m-cm-[n-®p-t]m∂

sXßv, lcn-X-kw-kvIm-c-Øns‚

{]Xo-I-ambn \ne-\n-∂n-cp-∂p.

Im¿jn-I-hrØn Ipe-[¿Ω-ambn ]cn-

]m-en-®p-t]m∂ Ah-Xm-c-]p-cp-j-

∑mcpw alm-cm-Pm-°-∑mcpw \ΩpsS

]pcm-tW-Xn-lm-k-ß-fnepw ]q¿Δ-Ime-N-cn-{X-Øn-ep-ap-≠v.

_e-cm-a≥,

CULTURAL M AGAZINE

tIc-Ir-jn-bn¬\n-∂m-Wv

tIc-f-sa-∂ t]cv Xs∂

\ΩpsS kwÿm-\-Øn\v

e`n-®-Xv. C¥y-bn¬ D¬]m-

Zn-∏n-°p∂ \mfn-tI-c-Øns‚

40 iX-am-\hpw tIc-f-Ønem-Wv.

tIc-f-Ønse P\-kw-

JybpsS aq∂n-sem∂v Bfp-

I-fpsS Pohn-XsØ Xmßn-

\n¿Øp-∂Xv tIc-Ir-jnbpw

kwkvI-c-Whpw A\p-_‘

hyh-km-b-ß-fp-am-Wv. tIc-f-

Øn¬ 9 e£w slIvS¿

ÿeØv \mfn-tIcw Irjn

sNøp-∂p. a‰v Irjn-bp-ambn

Xmc-Xayw sNøp-tºmƒ 80-

˛90 h¿jw hsc Hcp

sXßn¬\n∂v BZmbw e`n-

°p-∂p. AXm-bXv c≠v Xeap-dbv°v

CXns‚ {]tbm-

P\w e`n-°p-∂p.

P\-I≥, Atim-I-≥, l¿j≥

Chscms° Nne DZm-l-c-W-߃

am{Xw.

Aß-s\, Hcp alm-cm-Py-Øns‚

{]mNo\ kwkvIr-Xn-bn¬ thcm-≠p-

In-S∂ Im¿jn-I-hrØn Aev]-_p-

≤n-I-fpsS A[n-Im-c-hm-gvN-bn¬

A\yw \n∂p-t]m-Ip∂ thZ-\m-

\n¿`-c-amb h¿Ø-am-\-Im-ew \sΩ

Akz-ÿ-cm-°p-∂-p. Xn∂m\pw Ip-Sn-

°m\pw H∂p-an-√m-Xm-°p-∂-h¿,

cmPy-Øns‚ `mhn hnI-k-\-sØ-°pdn®v

hmtXm-cmsX {]kw-Kn-°pIbpw

aÆpw sh≈hpw hnj-en-]vX-am°n

a\p-jy-cm-insb \nXy\m-i-Ønte°p

\bn-°p-Ibpw sNøp∂p.

\mfn-tI-c-Øns‚ \m´n-se-\n-s°mcp

\mgn-bn-S-ßgn aÆp-s≠∂v bp≤-ap-J-

Øp-\n∂p t]mepw A`n-am-\-tØmsS

kz]v\w I≠ncp∂ Hcp Xe-ap-dbpsS

]n≥ap-d-°m¿ sXßn≥tXm-∏p-

Iƒ _pƒtUm-k-dp-Iƒ sh®p \nc-

Øn, dnb¬FtÉp ]Wn-bm≥ ]mSps]-Sp∂

{Iqc-hpw `oI-c-hp-amb ]X-

\-am-Wv \man∂v A`n-ap-Jo-I-cn°p∂

Zp¿hn-[n. C°q-´sc Xgp-Inbpw

Xtem-Snbpw Xg-®p-h-f-cp∂ sshXmfn-I-h¿§w

\mSns‚ im]-am-bn-

Øo¿∂n-cn-°p-I-bm-Wv.

tIc-Ir-jn-bn¬\n-∂m-Wv tIc-f-sa-∂

t]cv Xs∂ \ΩpsS kwÿm-\-

Øn\v e`n-®-Xv. C¥y-bn¬ D¬]m-Zn-

∏n-°p∂ \mfn-tI-c-Øns‚ 40 iX-am-

\hpw tIc-f-Øn-em-Wv. tIc-f-Ønse

P\-kw-JybpsS aq∂n-sem∂v Bfp-IfpsS

Pohn-XsØ Xmßn-\n¿Øp-

∂Xv tIc-Ir-jnbpw kwkvI-c-Whpw

A\p-_‘ hyh-km-b-ß-fp-am-Wv.

tIc-f-Øn¬ 9 e£w slIvS¿

ÿeØv \mfn-tIcw Irjn sNøp-

∂p. a‰v Irjn-bp-ambn Xmc-Xayw

sNøp-tºmƒ 80-˛90 h¿jw hsc Hcp

sXßn¬\n∂v BZmbw e`n-°p-∂p.

AXm-bXv c≠v Xe-ap-dbv°v CXns‚

{]tbm-P\w e`n-°p-∂p.

tkmdn-bmknkn\pw FbvUvkn\pw

hsc ia-\-ap-≠m-°m≥ \mfn-tI-c-

Øn\v i‡n-bps≠∂mWv ]T-\߃

]d-bp-∂Xv. Bbp¿tΔZacp-∂p-

I-fpsS \n¿Ωm-W-Øn\v shfn-s®-

Æbpw Icn°pw AXym-h-iy-am-Wv.

\mfn-tIcw IqSp-X¬ I-gn-°p-∂h¿

i‡nbpw {]Xn-tcm-[-ti-jn-bpap-≈h-cmsW∂v

]T\dnt∏m¿´v-Iƒ sXfnbn-°p-∂p.

Dev]m-Z\Nne-hn-ep-≠mb h¿≤-\-hv,

D¬]m-Z\£a-X-bn-ep-≠mb Ipd-hv,

\mfn-tIchne-bnse Aÿn-c-X,

sXßns\ _m[n-°p∂ IoS-tcm-K-߃,

Imem-hÿmhyXn-bm\w,

tItcmev]-∂-ß-fpsS sshhn-[yh¬°c-W-Ønse

Ime-Xm-a-kw,

...............................................................................................................................................................................................................................................

24 2011 HIvtSm-_¿ ˛ \hw-_¿


................................................................................................................................................................................................................................................

ln-μp-hn-iz- 1187 Xpemw

Bk-∂-amb kzX{¥ hmWn-Py-ta-Je,

hn]-Wn-bn¬ Db¿∂ sh√p-hnfn

F∂o LS-I-߃ tIc-f-Ønse

tIc-Ir-jnsb {]Xn-Iq-e-ambn _m[n-

°p-∂p≠v.

Im¿jnI sXmgn-em-fn-I-fp-sSbpw

sXßpIb-‰-sXm-gn-em-fn-I-fp-sSbpw

Iqen-bn-ep-≠mb h¿≤-\hv, cmkssP-hhf-

-ß-fpsS hne-bn-ep-≠mb

h¿≤-\-hv, Bh-iy-Øn\v sXmgn-emfn-Isf

e`n-°mØ Ah-ÿ,

Im¿jnItaJ-e-bn¬ b{¥-h¬°-c-

W-Øns‚ A`mhw F∂o LS-I߃

\mfn-tI-c-Øns‚ D¬]m-

Z\s®-ehv h¿≤n-∏n-®ncn-°p-I-bmWv.

Dev]m-Z\£a-X-bpsS Imcy-Øn¬

tIcfw a‰v kwÿm\ßfp-ambn

Xmc-Xayw sNøp-tºmƒ hfsc ]n∂nemWv.

tIcw Xnßpw tIc-f-\m-´n¬

_lp`qcn-]£w ]pc-bn-S-ß-fnepw

sXßpIrjn-bp-s≠-nepw

imkv{X]cn-]m-e-\-ap-d-Iƒ Ipd-hm-

Wv. tIc-f-Øn¬ {]XnslIvS-dn¬

6951 \mfn-tIcw Dev∏m-Zn-∏n-°p-tºmƒ

Xan-gv\mSv 14495 \mfn-tI-chpw

B{‘-{]-tZiv 12764 \mfn-tI-chpw

Dev]m-Zn-∏n-°p-∂p.

imkv{Xob]cn-]m-e-\-Øns‚

Ipdhphne-bnse G‰-°p-d-®n¬, Pe-

tk-N\kuI-cy-Øns‚ A]-cym-]vX-

X, tcmKw, IoS-_m-[-Iƒ F∂o LS-

I-ßfpw Dev]m-Z-\-£-a-Xsb Ipd-

°m≥ CS-bm-°p-∂p≠v.

sXßns\ _m[n-°p∂ tcmKIoS߃,

Im‰v hogvN, F∂nh tIc-f-

Øns‚ sX°≥ Pn√-I-fn-ep≈ tIc-

Ir-jnsb _m[n-®n´v 100 h¿j-Øn-e-

[n-I-am-bn. aWvUcn tcmK-_m-[-aqew

hS-°≥ Pn√-I-fnepw \mfn-tIc-

Dev]m-Z\w KWy-ambn Ipdp.

Iqºv-Noø¬ ImcWw tImgn-t°mSv

Pn√bnse ae-tbmc taJ-e-bn¬

\qdv IW-°n\v sXßp-Iƒ \in-®n-´p-

≠v. \in® sXßp-Iƒ°v A¿lamb

\jvS-]-cn-lmcw I¿j-I¿°v

e`n-®n-´n√. Im‰v hogvN, aWvU-cn,

Iqºv Noø¬ Xp-S-ßnb tcmK-ßsf

\nb-{¥n-°p∂ Imcy-Øn¬ Irjn-h-

Ip∏pw A\p-_‘ Kth-jWÿm]-

\-ßfpw ]cm-P-b-s∏-´n-cn-°p-∂p.

Hcp sXßp thc‰p hogp-tºmƒ Hcp

]c-º-cm-KX Pohn-X-N-cy-bmWv

thc‰p t]m-Ip-∂-sX∂p \mw Xncn-®dn-tb-≠-Xp-≠v.

B Xncn-®-dnhv

\¬Ip∂ Du¿÷w

Im¿jnI\thm∞m-\-Øn\pw \h-tIcf

krjvSn°pw ap∂n-´n-d-ßp∂

\ΩpsS i‡nbpw {]tNm-Z-\-hp-am-Ipw.

tIc-f-Øns‚ Im¿jn-I-hn-kvXr-Xnbn¬

`qcn-`m-Khpw sXßp-I-fpsS hnf-

`q-an-bm-Wv. AXp kwc-£n-°-s∏-Sp-

Ibpw ]cn-]m-en-°-s∏-Sp-Ibpw

thWw. AXn\v I¿j-Is\ {]tNm-Zn-

X-\m-°m\pw ka¿∏n-X-\m-°m\pw

DX-Ipw-hn[w Im¿jn-I-\n-baw ]cnjv°-cn®p

{]tbm-K-Øn¬ hcp-Ø-

Ww. sXßp-Irjn hnI-k-\-Øn\v

t]cn-s\mcp t_m¿tUm tIm¿∏-tdjt\m

D≠m-bm¬t]mcm; sXßpw

sXßpIrjn-°m-c\pw D≠m-h-Ww.

A[zm-\-Øn-\-\p-kr-X-amb BZm-b-aps≠-nte

Im¿jn-I-ta-Je \ne-

\n¬°p-I-bp-≈q. BZm-bhpw

A¥ pw e`n-°-Ø-hn[w

Im¿jnIkwhn-[m\w ]p\-cm-hn-jvIcn°phm-\p≈

{iaw `c-W-I¿Øm-°fn¬\n∂v

Cu taJe {]Xo-£n-°p-

∂p. AXn\v kXz-c-\S-]-Sn-bp-≠m-h-

W-sa-n¬ I¿j-I-scm-∂n-°p-Ibpw

i‡-amb Hcp alm-{]-ÿm-\-ambn

AWn-tN-cp-Ibpw thWw.

`mc-Xob P\-Xm-]m¿´n I¿j-I-tam¿®

kwÿm\ {]kn-U-≠mWv teJ-I≥

...............................................................................................................................................................................................................................................

2011 HIvtSm-_¿ ˛ \hw-_¿ 25


OCTOBER-NOVEMBER

...............................................................................................................................................................................................................................................

HINDUVISHWA

CULTURAL M AGAZINE

]n. \mcm-b-W-ta-t\m≥/am[-h-Zmkv

ssP\-˛-_p-≤-kzm-[o\w

ssP\-˛-_p-≤-kzm-[o\w

tIc-f-Øn¬ Ic-f-Øn¬

C¥y-bnse CXckwÿm-\-ß-fn¬

\n∂v hyXy-kvX-ambn BNm-cm-\pjvTm-\-ß-fnepwhnizm-k-{]-am-W-ßfnepw

Gsd hyXykvXX

]pe¿Øp∂ P\-hn-`m-K-amWv tIcfo-b¿.

]e-t∏m-gmbn IS-∂p-h-∂n-

´p≈ hnhn[ aX-k-{º-Zm-b-ß-fpw

hnizm-k-ßfpw tIc-f-k-aq-l-Øn¬

sNdp-X-√mØ Ne-\-߃ kr„n-®n-

´p-≠v. NneXv {]mtZ-in-I-ambn

\ne\n∂ BNm-c-ßfpw A\p-jvTm-

\-ß-fp-ambn XmZmflyw {]m]n-°p-

Ibpw ebn®v tNcp-Ibpw sNbvXp.

F∂m¬ skan-‰nIv hnizm-k-߃

kwL-Sn-X-a-X-t_m-[-Øn-s‚bpw

thdn´ {]am-W-ß-fp-sSbpw ASnÿm-\-Øn¬

{]tXyI-ambn AkvXn-

Xz-ap-d-∏n-°p-Ibpw sNbvXp.

ssP\-˛-_p-≤-k-{º-Zm-b-߃ kl-

{km-_vZ-߃°p apºv tIc-f-Ønse-Øn-b-XmbmWv

Ncn-{X-tc-J-Iƒ

hy‡-am-°p-∂-Xv. tIc-f-Ønen∂pImWp∂lnμp-t£-{Xm-cm-[-\bnepw

hnNm-c-[m-c-bnepw Cu

ssP\-˛-_u-≤-k--c-Øns‚

kzm[o\w hy‡-am-Wv. ]n¬°m-etI-c-f-Øn¬

i‡n-s∏´ BZn-i--cs‚bpw

{io\m-cm-b-W-s‚bpw

AssZz-X-Z¿i-\-ß-fnepw hymJym-\ßfnepw

t]mepw ssP\- _u-≤-kzm-

[o\w {]I-S-am-Wv. Hcp kaq-l-

Øns‚ kwkvIm-c-Ønepw Ncn-{X-

Ønepw IS∂ph∂ c≠p

hyXykvX [m¿ΩnIk{º-Zm-b-߃

kzm[o\w sNep-Øn-b-sXßs\sb∂

At\z-j-W-am-Wn-Xv.

1950- Iƒ apX¬ Xs∂ A[ym-]-

I\pw kmwkvIm-cn-I-{]-h¿Ø-I-\p-amb

\mcm-b-W-ta-t\m≥amjv 23

h¿jsØ k¿§m-fl-I-amb tkh-\-

Øn\v tijw {iotIc-f-h¿Ω-tIm-tf-

Pn¬ \n∂pw hnc-an-®p. ae-bm-f-

{]km-[\Ncn-{X-Ønse thdn´

km∂n-≤y-am-bn-cp-∂, "]mT-t`-Z-'

...............................................................................................................................................................................................................................................

26 2011 HIvtSm-_¿ ˛ \hw-_¿


................................................................................................................................................................................................................................................

ln-μp-hn-iz- 1187 Xpemw

Øns‚ {]km-[-I-\m-Wv. Ct∏mƒ

ae-bm-f-]-T-\-K-th-j-W-tI-{μØn¬

A[ym-]-I-\mbn {]h¿Øn-°p-∂p.

ae-bmfkmln-Xy-sØbpw tIc-f-N-cn-

{X-sØbpw Ipdn®v \nc-h[n ]T-\߃

\SØns°m≠n-cn-°p-∂ ]n.

\mcm-b-W-ta-t\m≥ tIc-f-Ønse

ssP\-˛-_u-≤-km-∂n-[ysØ°pdn®v

kwkm-cn-°p-∂p.

tIc-f-Øn-te°v _u≤-ssP-\-a-X-ßfpsS

IS-∂p-h-chv Fß-s\-bm-bncp∂p?

ssP\-a-X-amWv tIc-f-Øn¬ BZyw

FØn-bXv F∂p Icp-Xmw. _n.-kn.

\memw \q‰m-≠n¬ Xs∂ C∂sØ

hb-\mSv Pn√-bpsS Nne `mK-ß-fn¬

ssP\-a-X-{]Nm-c-I¿ FØn-b-Xm-Wv

A\p-am-\n-°mw. ssP\-a-X-{]-Nm-c-W-

Øn\v C¥y-bn¬ F‰-hp-a-[nIw

{iaw \S-Ønb N{μ-Kp-]vX-au-cys‚

ImeØpXs∂ ssP\-aXw Z£n-tW-

¥y-bn-se-Øn-bn-cp-∂p. I¿Wm-S-Ibnse

{imh-W-_-e-tKmf Z£n-tW-

¥y-bnse Hcp {]apJ- ssP-\-a-X-hnizm-ktI{μam-bn-cp∂

I¿Wm-S-I-bn¬

\n∂mWv ssP\-hn-izmkw hb\m´nte°pw

XpS¿∂v hS-°≥tIc-f-

Ønepw hym]n-®-Xv. U°m≥ ]oT-

`qan {]tZiw GXm≠v apgp-h-\mbpw

C°m-e-b-fhn¬ ssP\-a-X-hnizmkw

i‡n-bm¿Pn-®n-cp-∂-Xmbn IW-°m-

°s∏Sp-∂p-≠v. hb-\mSv

U°m¨]oT-`q-an-bpsS sXs°

ap\ºv F∂ \ne-°mWv ImtW-≠-

Xv. C∂sØ tImgn-t°m-Sv, IÆq¿

{]tZ-i-ß-fn-sems° ssP\-a-X-hnizmkw

{]N-cn-®n-cp-∂p. sXt°m´v

Fd-Wm-Ip-fw- hsc-bp≈ {]tZ-i-ßfn¬

Cu ssP\-a-X-{]-N-cWw FØnbn-cp-∂-Xn\v

sXfn-hp-Iƒ e`y-am-bn-´p-

≠v. ssP\-ta-Sv, s]cp-ºm-hq-cn-\-SpØ

I√n¬ t£{Xw, NnX-dm¬ F∂n-hn-Sß-fn-sems°

CXns‚ Ncn-{X-ti-jn-

∏p-I-fp-≠v.

sX°v \mK¿tIm-hn-enepw ssP\-a-Xhn-izmkw

{]N-cn- -®n-cp-∂-Xn\v sXfnhp-I-fp-≠v.

\mK¿tIm-hn-ense

{]mNo\ k¿∏m-cm-[\ ssP\-hn-izmk-Øns‚

`mK-am-bn-cp-∂p-sh-∂mWv

IW-°m-°-s∏-Sp-∂-Xv. sImSp-ß-√q¿

tI{μ-am-°n `cWw \S-Øn-bn-cp∂

tNc-cm-Pmhv sNp-´-hs‚ ktlm-Zc≥

Cf-tm-hSnIƒ (Nn-e-∏-Xn-Im-c-

Øns‚ cN-bn-Xm-hv) ssP\-aXw

kzoI-cn®v aXn-e-IØv Xma-kn-®n-cp-

]n. \mcm-b-W-ta-t\m≥

∂-Xmbn Ncn-{X-tc-J-Iƒ ]d-bp-∂p.

ssP\-a-X-Øns‚ hc-hn-\p-tijw

Hcp \q‰m-≠n-tesd Ign-m-IWw

tIc-f-Øn-se-Øn-b-Xv. N{μ-Kp-]vXaucys‚

]p{X\mb _nw_-km-cs‚

]p{X≥ Atim-I-N-{I-h¿Øn-bpsS

ImeØv _p≤-a-X-hym-]\w tIc-f-

Ønepw \S-∂-Xmbn Icp-Xp-∂p.

Ienw-K-bp-≤sØ XpS¿∂v _p≤aXw

kzoI-cn® Atim-I≥ _p≤-

[¿Ωw {]N-cn-∏n-°p-∂-Xn-\mbn

Xs‚ aI-s\bpw aI-sfbpw Z£n-WtZ-i-tØ-°-b-®p.

C¥y-bpsS Ingt° Xocw hgn

bm{X sNbvX B kwLw I\ym-Ipam-cn-bn-se-Øp-Ibpw

AhnsS\n∂v

IS¬ IS∂v {ioe--bn¬ FØp-

Ibpw sNbvXp. {ioe--bn¬

\n∂mWv tIc-f-Øn-te°v _p≤-a-Xhn-izmkw

FØn-t®-cp-∂-Xv.

tNm: Cßs\ IS-∂p-h∂ aX- -hn-izmk-߃

tIc-f-Øn¬ A∂p \ne-hnen-cp-∂n-cp∂

hnizmkßfp-ambn

GsX-nepw Xc-Ønep≈ G‰p-ap-´ep-Iƒ°v

Imc-W-am-bn-´pt≠m?

kaqlw Fß-s\-bmWv Cu aX-hnizm-k-ßsf

kzoI-cn-®Xv?

Hcn-°epw G‰p-ap-´-ens‚ kml-

Ncyw D≠m-bn-cp-∂n-√. A∂-sØ-°meØv

aX-hn-izmkw C∂-sØ-t∏m-se

-Xo-{h-Xcambn-cp-∂n-√ F∂mWv

Fs‚ A`n-{]m-bw.

C„-ap≈ aX-Øn¬ hniz-kn-°pI

F∂Xv Hmtcm hy‡n-bp-sSbpw

kzX-{¥-\n-e-]mSv am{X-am-bn-cp-∂p.

ho´n¬ Xs∂ hyXykvX hnizm-kß-fp≈hcp-≠m-bn-cp-∂p.

{Zmhn-U-co-

Xn-bn-ep≈ Bcm-[\mcoXn-I-fmWv

A°m-eØv ChnsS {][m-\-ambpw

D≠m-bn-cp-∂-Xv. AXv ]cn-jvI-cn-°s∏-´m-Wv

C∂sØ lnμp Bcm-[-\mco-Xn-bnse

"AΩ' ssZh-ßfpw

"A∏≥' ssZh-ßfpw BbXv F∂p

Icp-Xmw.

...............................................................................................................................................................................................................................................

2011 HIvtSm-_¿ ˛ \hw-_¿ 27


OCTOBER-NOVEMBER

...............................................................................................................................................................................................................................................

HINDUVISHWA

CULTURAL M AGAZINE

C abn-ep-I-fpsS hmgvN

hn.-B¿. \tc-{μ≥

\oe-°Ønse abn¬

]dp:

{]nb-s∏´ ho´p-Imcm

Rß-fpsS Imew Ignp

]oen-sbm-Snv

NndIp Xf¿∂v

Icn-]p-c≠ apJ-hp-ambn

{]m©nbpw InX®pw

C\n-sb{X \mƒ˛

]Icw

\nß-fpsS apdn-I-fn¬

Imhp-Iƒ, t£{X-߃, F∂n-h-bpsS-sbms°

BNm-c-]≤Xn-bnepw

ssP\ -_u≤kzm[o\w {]I-S-am-Wv.

F∂m¬ i-cm-Nm-cy-cpsS ImetØmsS

Cu {]`m-h-Øn\v aß-te-

‰p. i-cm-Nm-cy¿ BNm-c-]≤Xn-Iƒ

]cn-jvI-cn-°p-Ibpw \ho-I-cn-°p-

Ibpw sNbvX-tXmsS _p≤˛-ssP-\kzm-[o\w

Ipd-bp-Ibpw C∂p

ImWp∂ coXn hnI-kn-°p-Ibpw

sNbvXp. FSpØp]d-tb≠ Imcyw

A°m-eØv aXw F∂ hm°pt]mepw

Bcpw D]-tbm-Kn-®n-cp-∂n√

F∂-Xm-Wv.

\ne-hn-ep-≠m-bn-cp∂ Bcm-[-\m-k-

{º-Zm-b-ß-sfbpw ssP\-˛-_u≤

BNmcm\p-jvTm-\-ßsfbpw i-cm-

Nm-cy¿ Fß-s\-bmWv \ho-I-cn-®-

Xv.

ChnsS ssP\˛_u≤hnizm-k-ßsfbpw

BNm-c-ß-sfbpw Zp¿_-e-am-

°n-b-Xv BZn-i--cm-Nm-cy-cmWv

F∂Xv hkvXp-X-bm-Wv. c≠p Xc-

Øn-emWv At±-l-anXp \n¿Δ-ln-®-

Xv. A°m-eØv km[m-c-W-bm-bp-

≠m-bn-cp∂ hmZ-{]-Xn-hm-Z-co-Xn-bmsWm-∂m-a-tØ-Xv.

CXn¬

tXm¬°p-∂-bmƒ Pbn-°p-∂-bmfpsS

hnizm-k-߃ AwKo-I-cn-

°Ww F∂ coXn-bm-bn-cp-∂p. C{]-

Imcw Ht´sd _u≤- ssP-\-k-\ym-

Nn√p ]e-I-ta¬

Ifn-s®-∏p-I-fn¬

Xpd-°p∂ P\-ep-I-fn¬

]pXnb abn-ep-Iƒ

]oen hnS¿Øpw

]pXnb hm°p-Iƒ

]pXnb kvt\lw

]pXpaWw amdmØ

XocmØ Imaw

]ns∂ \n¿ΔmWw

\n¿tΔ-Zw, Xpcobw.

kn-amsc i-cm-Nm-cy¿ hmZ-Øn¬

tXm¬∏n-®p. ]n∂oSv BNm-c-]-cn-jvIcWw

\S-∏n-em-°n. ]cn-jvI-cWw \S-

∏n-em-°p-tºmƒ ssP\-˛-_u-≤-hn-izmkn-Iƒ°v

Imcy-amb at\m-hy-Y-I-fp-

≠m-ImØ kao-]-\-amWv i-cm-Nmcy¿

kzoI-cn-®-Xv. t£{X-ß-sfbpw

aT-ß-sfbpw AtX coXn-bnepw

t]cnepw XpS-cm-\-\p-h-Zn-°p-I-bm-bncp-∂p.

AtX kabw AhnsS \S-

°p∂ A\p-jvTm-\-ßfn¬

\njvI¿j hcpØpIbpw sNbvXp.

{ItaW Zp¿_-e-amb ssP\-˛-_p≤

Bcm-[-\m-co-Xn-Iƒ \ne-°p-Ibpw

BNm-cm-\p-jvTm-\-߃ GIo-I-cn-°s∏-Sp-Ibpw

sNbvXp. Fnepw AhbpsS

kzm[o\w C∂pw ]e-bn-S-ßfnepw

\ne-\n-ev°p-∂p-≠v.

{ioe--bn¬ \n∂v _p≤-aXw Fßs\-bmWv

tIc-f-Øn-se-Øn-b-Xv?

AXns‚ {][m\ sXfn-hp-I-sf-s¥ms°-bmWv?

_p≤-aXw {][m-\-ambpw FØnbXv

Z£n-W-tI-c-f-Øn¬ BWv.

{][m\ _p≤-tI-{μ-ß-sf-bm-Wv

A°m-eØv "]≈n' F∂p tN¿Øp

]d-n-cp-∂-Xv. Icp-\m-K-∏-≈n,

Im¿Øn-I-∏≈n XpS-ßn-bh ]gb

_p≤tI{μ-ß-fm-bn-cp-∂p. Be-∏pg

Pn√-bn¬ hsc _p≤-a-X-hym-]\w

D≠m-b-Xmbn ]d-bp-∂p≠v.

Z£n-W-tI-c-f-Ønse Hcp {]_-e-k-

AXn-thKXoh-≠n-Iƒ hnf-ºp∂

h¿Æ-a-g-bn¬°pfn®v

\n߃ Rßsf

ad-∂p- t]mIpw

]n∂o-sSm-cn-°¬

]pcm-h-kvXp-°ƒ hnev°p∂

GsX-n-ep-samcp IS-bn¬

X\n-°p-h∂

]gb t{]a-te-J\w

Xnc-p-\n¬°pw

F∂v

kz¥w

ap-Zm-b-amb "Cug-h¿°v' B t]cv

e`n-®Xv Cufw ({ioe--bpsS ]gb

t]cv) F∂ hm°n¬ \n∂m-sW∂v

Hc-`n-{]m-b-ap-≠v. Cug-hØp \m´n¬

\n∂v h∂-h¿˛Cug-h¿ (CXns\-

°pdn®v Ct∏mgpw A`n-{]m-b-hy-

Xymkw \ne-\n¬°p-∂p-≠v.)

Hcp ]t£ {ioe (Cu-fw) bn¬

\ns∂-Ønb hnizm-k-߃ ]n¥p-Scm≥

{ian-®-h-sc-bm-Imw Cug-h¿

F∂ t]cn¬ hnfn-®n-cp-∂-Xv. Icp-\m-

K-∏-≈n, Im¿Øn-I-∏≈n {]tZ-i-ßfn¬

\n∂p In´nb Ncn-{Xm-h-in-„-ßfn¬

_p≤-a-Xm-h-in-„-ß-fp-≠v.

]menbw sNºp-X-InSv imk-\-Øn¬

Z£n-W-tI-c-f-{]-tZ-i-ß-fnse _p≤-a-

X-hym-]-\sØ°pdn®v ]cm-a¿i-ap-

≠v.

BNmcm-\p-jvTm-\-߃°p ]pdta

_u≤ ˛ -ssP-\-]m-c-º-cy-Øns‚

kw`m-h-\-Iƒ Fs¥-√m-am-bn-cp∂p?

hnZym-`ym-kw, Btcm-Ky-kw-c-£Ww

XpS-ßnb Imcy-ß-fn-emWv Ch¿

{i≤n-®n-cp-∂-Xv. tIc-f-Ønse

Bbp¿th-Z-]m-c-º-cy-Øn\v henb

kw`m-h-\-Iƒ Ch¿ \¬In-bn-´p-≠v.

XXz-Nn-¥m-cw-KØpw _u≤-ssP-\-

Z¿i-\-߃ kzm[o\w sNep-Øn-bn-

´p-≠v. Kpcp-Ip-e-hn-Zym-`ymkk{º-Zmb-Øn¬

hnZym-`ym-k-tI-{μ-ßfpw

Ch¿ \S-Øn-bn-cp-∂p.

...............................................................................................................................................................................................................................................

28 2011 HIvtSm-_¿ ˛ \hw-_¿


................................................................................................................................................................................................................................................

ln-μp-hn-iz- 1187 Xpemw

ImeSn aWn-I-WvT≥

cwK-\m-Y-an-{i-

(hn.F®v.-]n. kwÿm\ P\-d¬ sk{I-´dn)

I-Ωo-j≥ dnt∏m¿´v

Hcp Ah-tem-I\w

ap…o-ßfpsS

hnZym-

`ym-k-]-chpw

sXmgn¬]-chp-amb]nt∂m-°m-hÿ-sb-°pdn®vAt\zjn®v

dnt∏m¿´v

ka¿∏n-°m≥

2004 ¬ cq]o-

I-cn® k®m¿IΩo-j\pw 2005 ¬

cq]o-I-cn® PÃnkv cwK-\mYan{i

IΩo-j\pw ap…o-ß-fpsS \∑-tb-

°m-tfsd lnμp-°-fpsS k¿Δ-\m-iam-Wv

e£y-am-°p-∂-sX∂v Ah¿

ka¿∏n® ip]m¿i-I-fn¬\n∂v

hy‡-am-Wv.

\yq\-]-£-k-ap-Zm-b-ß-fmb

{InkvXy≥, ap…ow hn`mK-߃ `qcn-

]-£am-Ip∂ Imew-hsc {InkvXym-

\n-Iƒ°pw ap…o-߃°pw F√m

taJ-e-I-fnepw `qcn-]£w Ah-k-cßfpw

Dd∏v hcp-Ø-W-sa∂XmWv

an{imIΩo-js‚ {][m\ ip]m¿i.

ap…o-an\pw {InkvXym\n°pw ]´n-I-

PmXn ]Zhn \¬Im≥ ]mSn√ F∂

1950 se cmjv{S-]-Xn-bpsS {]Jym-

]\w d±v sNø-W-sa∂pw an{iI-Ωoj≥

ip]m¿i- sN-øp-∂p.

]mT-]p-kvX-I-ß-fn¬ C…m-anI

Bi-b-߃ sIm≠p-h-c-W-sa∂pw

Ddp-Zphn\v h≥{]-Nmcw \¬I-Wsa∂pw

`qcn-]-£-k-ap-Zm-b-߃

\SØp∂ hnZym-`ymkÿm]-\-ßfn¬

15% ko‰p-Iƒ \yq\-]-£-k-ap-

Zm-b-߃°v kwh-cWw sNø-Wsa∂pw

k®m¿ IΩo-j≥ Bh-iys∏-Sp-∂p.

1990- ¬ hn.-]n.-knwKv aWvU¬ IΩoj-≥

dn-t∏m¿´n-eqsS lnμpP\-Xsb

hn`-Pn®p Fn¬ F√m `c-W-L-S-

\m-a-cym-Z-I-tfbpw Im‰n¬ ]d-Øn-bncn-°p-I-bm-Wv

C∂v a≥taml≥knwKv

k¿°m-¿. dnt∏m¿´v \S-

∏n-em-°n-bm¬ `mc-X-Ønse ]nt∂m-

°-hn-`m-K-ß-fpsS B\p-Iq-ey-߃

apgp-h-\mbpw \jvS-s∏-Sp-sa∂pw

lnμpkaq-l-Øn¬ \n∂pw h≥tXm-

Xn¬ aXw am‰w D≠m-Ipsa∂pamWv

cwK-\m-Y-an-{i-I-Ωo-j-

\nse saº¿ sk{I-´dn

BjmZmkv tcJs∏-Sp-Øn-b-Xv.

aX-]-cn-h¿Ø\w sNø-s∏-´-h¿°v

kwh-c-W-Øns‚ B\p-Iq-ey-߃

\¬IpI F∂v ]d-m¬ AXns‚

A¿∞w aX-]-cn-h¿Ø\w k¿°m¿

Xs∂ Gs‰-Sp-°p∂p F∂m-Wv.

1984 se kn°phncp≤ Iem-]-sØ-

°p-dn®v BZyw At\z-jn-®Xv CtX

cwK-\m-Y-an{i Bbn-cp∂p. A∂v

cmPohv Km‘n°pw

tIm¨{K n\pw ¢o≥ k¿´n-^n-°‰v

\¬Inb BfmWv Cu cwK-\m-Yan{i.

A∂v cwK-\m-Y-an{i \S-Ønb

At\z-j-W-߃°pw Is≠-Ø-ep-

Iƒ°pw FXnsc hym]-I-amb

{]Xn-tj-[-߃ `mc-X-sam-´msI

Db-¿∂Xn\m-emWv AtX Iem-]-

...............................................................................................................................................................................................................................................

2011 HIvtSm-_¿ ˛ \hw-_¿ 29


OCTOBER-NOVEMBER

...............................................................................................................................................................................................................................................

HINDUVISHWA

sØ-°p-dn®v ho≠pw At\z-jn-°m≥

\m\m-hXn IΩo-js\ \nb-an-®-Xv.

Aßs\ tIm¨{K v]£-]m-Xn-Xz-

Øns‚ ]q¿Δ-Im-e-N-cn-{X-ap≈

PÃnkv cwK-\m-Y-an-{ibpsS

dnt∏m¿´n\v F{X-am{Xw km[p-X-

Iev]n-°m-\m-hpw?

Ign 60 h¿jambn \ΩpsS

cmjv{Sw BcmWv \yq\-]£w F∂v

\n¿h-Nn-°msX \yq\-]£ Ah-Imi-ßsf∏‰n-

am{X-amWv Ft∏mgpw

kwkm-cn-°p-∂-Xv. `c-W-L-S-\-bn¬

Hcn-SØpw \yq\-]£w F∂ hm°v

D®-cn-®n-´n-√. A\p-t—Zw 30-˛¬

hnZym-`ym-k-ÿm-]-\-ß-fp-ambn

_‘-s∏-SpØn am{X-amWv \yq\-]-

£m-hImiw A\p-h-Zn-®n-´p-≈-Xv.

Imivao-cn¬ Ign 60 h¿j-ambn

]oUn-∏n-°-s∏-Sp∂ Imivaocn

]WvUn-‰p-Iƒ ˛ {]Ya {][m-\-a{¥n

]WvUn‰v Ph-l-¿em¬ s\lvdphns‚

tKm{X-Øn¬s∏´˛ \yq\-]-£amtWm

A√tbm F∂v Hcp IΩoj\pw

\mfn-Xp-hsc Hc-£cw an≠nbn-´n-√.

PΩp-Im-ivao-cnse 11% hcp∂

lnμp-°-fmb Kncn-h¿§-°m¿°v Hcp

kwh-c-Wm-\p-Iqeyhpw e-`n-°p-∂n√.

tI{μ-[-\-Im-cy-a-{¥m-e-b-Øns‚

Iogn¬ {]h¿Øn-°p∂ tZiob

\yq\-]-£-hn-I-k-\-tIm¿∏-td-j≥

3% ]en-i \n-c-°n¬ {InkvXy≥

ap…ow hnZym¿∞n-Iƒ°v hmbv]

\¬Ip∂p. F∂m¬ Hcp

lnμphnZym¿∞n-°v hmbv] e`n-°-

W-sa-n¬ 12% ]eni \¬I-Ww.

4 1/2 e£-Øn¬ Ipd hm¿jn-

I-h-cp-am-\-ap≈ IpSpw-_-ß-fnse

Ip´n-I-ƒ°v s{]m^-j-W¬

tImgvkv hnZym-`ym-k-Øn\v hmbv]

k_vknUn \¬Ip-sa∂v 2009

BKÃv 27\v a≥tam-l≥knwKv

k¿°m¿ {]Jym-]n-®p. Cu

]≤Xnbnepw ss{IkvX-h-ap-…ow

hnZym¿∞n-Iƒ°v ]eni\nc°v

tIh-ew aq∂p-i-X-am\w am{Xw.

F∂m¬ lnμphnZym¿∞n-Iƒ°v

]eni\nc-°v 12%hpw.

IIM (C≥Uy≥ C≥Ãn-‰yq´v Hm^v

amt\-Pvsa‚ v), IIT (C≥Uy≥ C≥Ãn-

‰yq´v Hm^v sSIvt\m-f-Pn) XpS-ßnb

Fgp-]-tXmfw Db¿∂ ÿm]-\-ßfn¬

]Tn-°p∂ ss{IkvX-h˛-ap…ow

hnZym¿∞n-I-fpsS apgp-h≥ ^okpw

tI{μ-k¿°m¿ Xs∂ \¬Ip-hm≥

Xocp-am-\n-®p. AtX-k-abw Cu

ÿm]-\-ß-fnse lnμpIp´n-Iƒ°v

apgp-h≥ ^okpw Ah¿ Xs∂

\¬I-Ww.

]ªnIvk¿Δo-kv, knhn¬k¿Δokv

CULTURAL M AGAZINE

]co-£-Iƒ°p tIm®nwKv sk‚-dp-Ifn¬

ss{IkvX-h-˛-ap…ow hnZym¿∞n-

Iƒ°p am{Xw ^okv kuP\yw

A\p-h-Zn-®n-´p-≠v.

lnμp-hn-s‚bpw IqSn \nIp-Xn-∏Ww

sIm≠p \S-Øp∂ s]mXp-taJem

hnZym-`ym-k-ÿm-]\ßfnepw lnμp-

°ƒ°v {]th-i\w \ntj-[n-°-s∏-

Sp-∂p. Ct∏mƒXs∂ Aen-K-Vv

ap…ow k¿Δ-I-em-im-e-bn¬ 90%

A≤ym-]-Icpw ap…o-ß-fm-Wv.

Ch¿°v iºfw \¬Ip-∂Xv lnμp-

°-fp-tSbpw IqSn \nIp-Xn-∏-Ww sIm-

≠m-sW∂ Imcyw `c-Wm-[n-Im-cn-Iƒ

kuI-cy-]q¿Δw ad-°p-∂p.

P\m-[n-]-Xy-Øns‚ {iotIm-hn¬

F∂mWv `mcXsØ ]ecpw hntijn-∏n-°m-dp-≈-Xv.

Aß-s\-bp≈

`mc-XØn¬ C∂v P\m-[n-]-Xy-

Øns‚ ASn-ÿm-\-in-e-Iƒ Hs∂m-

∂mbn timjn-®p-h-cn-I-bm-Wv.

temIk-`-bnepw a‰pw hcp∂ Ahnizm-k-{]-ta-b-Øns‚

hn[n \n¿Æ-bn-

°-s∏-Sp-∂Xv t\m´p-sI-´p-I-fp-tSbpw

a‰pw _e-Øn-em-sW∂ Imcyw

Hm¿Ωn-°s∏-tS-≠-Xm-Wv. atX-X-c-Xz-

Øns‚ t]cn¬ tIm¨{K v

ap…owkaq-lsØ hgn-sX-‰n-°pIbmWv.

B kaq-l-Øns‚ bYm¿∞-

{]-iv\-߃ F¥m-sW∂v

tIm¨{K v ]Tn-®n-√. ]Tn-°m≥

{ian-°p-∂p-an-√. Atbm-≤y,

j_m\p tIkv, k¬am≥ djvZn

CXymZn {]iv\-ß-fn¬ Zp¿hym-

Jym\߃ \SØn ap…o-ßfpsS

sshIm-cn-I-Xsb NqjWw sNøp-IbmWv

bYm¿∞-Øn¬ tIm¨{K v.

tIc-f-Øn¬, 60% hcp∂ lnμp-hn\v

Hcp cq]bpw 19% hcp∂ {InkvXym-

\n°v aq∂p cq]bpw 21% hcp∂

ap…o-an\v A©p-cq-]bpw BkvXn

Ds≠-∂mWv ]d-b-s∏-Sp-∂-Xv. 84%

lnμp-°ƒ D≈ `mc-X-Øn¬ lnμphn-t\mSv

DØ-jvT-nXm Pm{K-X F∂v

]d-tb-≠p∂ Hcp KXn-tI-Sn-emWv

\man∂v Pohn-°p-∂sX∂v kmcw.

`c-W-L-S\ FgpXn D≠m-°p-∂-

Xn\p apºp Pohn-®n-cp-∂-h¿ `mc-XsØ

H∂m-bn-°-≠-t∏mƒ ]n∂mse

h∂-h¿°v `mcXw `qan-im-kv{X]camb

shdp-samcp tcJm-Nn{Xw am{Xambn

amdn-bn-cn-°p-∂p. `c-W-L-S\

\ap-°-\p-h-Zn-®p-X∂ thm´-h-Imiw

t]mepw hn\n-tbm-Kn-°m≥ Xøm-dm-

ImØ Hcp {][m-\-a-{¥n-bmWv \ap-

°n-∂p-≈-Xv. Bkm-anse Znkv]q¿

aWvU-e-Ønse thm´¿am-cmb {][m-

\-a{¥n a≥tam-l≥knwKpw `mcy

Kp¿N-c¨ Iudpw G{]n¬ amkw 11-

˛mw XobXn \S∂ thms´-Sp-∏n¬

]s-Sp-Øn-√. Ign c≠p ]Xn-‰m-

≠mbn Bkm-an¬ \n∂p≈ cmPy-k-

`mw-K-amWv a≥tam-l≥ knwKv F∂

Imcyw ad-°m-\m-hn-√.

PÃnkv cwK-\m-Y-an{i IΩo-j≥

dnt∏m¿´v \S-∏m-°m≥ {ian-®m¬

tZi-hym-]-I-amb {]t£m`w \S-

Øp-sa∂v hniz-ln-μp-]-cn-jØv

A¥m-cmjv{S sk{I-´dn P\-d¬

tUmIvS¿ {]ho¨ `mbv sXmKm-

Unb ap∂-dnbn∏v \¬In-bn-´p-≠v.

Cu dnt∏m¿´v \S-∏n-em-bm¬ ]´n-I-

PmXn hn`m-K-ß-fp-tSbpw ]nt∂m°

kap-Zm-b-ß-fp-tSbpw CS-bn¬

hym]-I-amb aX-]-cn-h¿Ø-\-Øn\v

CS-h-cp-w.

C¥y-bnse samØw kwh-cWw 50%

BWv. CXn¬ ]´n-I-h¿§-Øn\v 75%

hpw ]´n-I-Pm-Xn°v 15% Dw OBC

bv°v ˛ a‰v ]nt∂m-°-hn-`m-K߃°v

27.5% Dw BWv D≈-Xv. 2001 se

Imt\jvamcn IW°\pk-cn®v P\kw-Jym-\p-]m-Xn-I-ambn

]´n-I-Pm-Xn-

°m¿°v 17% kwh-cWw Int´-≠-Xm-

Wv. F∂m¬ \ne-hn¬ ]´n-I-

PmXn°m¿°v 15% am{Xta D≈q. Cu

15% ¬\n∂v aXw amdn h∂

{InkvXym-\n-Iƒ°pw ap…o߃°pwIqSn

kwh-cWw \¬Im-

\mWv {iaw. aXw amdn-b {InkvXym-

\n°pw ap…o-an\pw aX-\yq-\-]-£sa∂

\ne-bn¬ In´p∂ {]tXyI

]cn-c-£-Iƒ lnμp-a-X-hn-izm-kn-Ifmb

]´n-I-Pm-Xn-°m¿°v e`y-a-√.

Ah¿°v e`n-°p∂ kwh-cWw ]´n-

I-Pm-Xn-bn-epƒs∏-Sp-ØmsX Xs∂

]cn-h¿ØnX {InkvXym-\n°pw

ap…o-an\pw SEBC tkmjy-en FUyqt°-j-W-en

_m°vthUv Iayq-Wn‰n

F∂ \ne-bn¬ In´p-∂p-ap-≠v.

At∏mƒ Ah¿ hnZym-`ym-k-Øn\pw

tPmen°pw th≠n-b√ ]´n-I-Pm-Xnkw-h-cWw

Bh-iy-s∏-Sp-∂p F∂v

hy‡w

`c-W-L-S-\-bpsS 330, 332, 243 F∂o

A\p-t—-Z-߃ {]Im-c-ap≈ kwhcWw

hgn temI-k-`-bnepw \nb-a-k-

`-I-fnepw ]©m-b-Øp-I-fnepw

ap≥kn-∏m-en-‰n-I-fnepw ap≥kn-∏¬

tIm¿]-td-j-\p-I-fnepw D≈ kwh-c-

W-a-WvU-e-ß-fn-¬ a’-cn®v `mc-X-

Øns‚ `cWw \nb-{¥n-°m\pw

XZzmcm lnμpkaq-l-Øn¬\n∂pw

{InkvXp-a-X-Øn-te°pw C…mw aX-

Øn-te-°p-ap≈ aX-]-cn-h¿Ø\w

Xzcn-X-s∏-Sp-Øp-hm\pw Aßs\

lnμp-a-X-Øn-t‚bpw sslμ-h-kwkvIm-c-Øn-t‚bpw

ASn-Ød Cf-°phm-\p-ap≈

{ia-amWv cwK-\m-Y-an{i

IΩo-j≥ \S-Øn-bn-cn-°p-∂-Xv.

...............................................................................................................................................................................................................................................

30 2011 HIvtSm-_¿ ˛ \hw-_¿


................................................................................................................................................................................................................................................

ln-μp-hn-iz- 1187 Xpemw

tUm. cmP≥ NpØv

]¥n-cp-Ip-e-Ønse

{`m¥≥

\mdm-WØp{`m¥s‚ ]n≥Km-an-I-fm-b-Xn¬ A`n-am\w sIm≈p-∂-h-cmWv \mcm-b-W-aw-KeØv

F∂ Ba-bq¿a-\-°m¿. ao\-Ønse aqew-\m-fn-emWv \mcm-b-W-aw-K-eØv a\-bn¬

{`m¥s‚ {im≤w. \mcm-b-W-aw-Kew a\-°m¿ ipI-]pcw {Kma-°m-cm-sW-nepw aqew Du´v

\mfnse h®p-\-a-kvImcw s]cp-h\w {Kma-°m¿°m-Wv.

\nf-bpsS

t]mj-I-\-Znbmb

XqX-

∏pg sNØ-

√q-cn-se-Øptºmƒ

Dcp≠ ]mds°-´p-I-fn¬

X´n-sØ-dn®v

]X-dn-∏msm-gp-Ipw.

]pg-tbm-cØv Xe-bp-b¿Øn-\n¬-

°p∂ "AØn-s∏m‰' Ip∂ns‚ \n»-

_vZ-Xmgvhcbpw ]n∂n´v ]Sn-mdv

t]mIp∂ hb¬h-cºv \sΩ "\mcmb-W-aw-K-eØv'

F∂ Ba-bq¿ a\bn¬

FØn-°pw. hc-cpNn XqX∏pgtbm-cØv

Dt]-£n® A©m-asØ

aIs\ \mcm-b-Waw-Kew a\-bnse

Hcp ]t´cn FSpØp hf¿Øn.

Aßs\ \mcm-b-W-aw-K-e-Øp-a\

km£m¬ \mdm-W-Øp-{`m-¥s‚

hf¿Øn-√-ambn.

Po¿Wn® C√-t°m-em-bn-en-cp∂v

\mdm-W-Øp-{`m-¥s‚ ]n≥Km-an,

A¥-cn® Ipam-c-kzman `´-Xn-cn-∏mSv

]≠v B IY hnh-cn-®-Xn-ß-s\:

""Hcp \oe-I-WvT≥ `´-Xn-cn-∏m-Sm-bncp∂p

A°m-eØv Xd-hm-´nse Imc-

W-h¿. ChnsS C√Øv A°m-e-

Øp≈ DÆn-Iƒs°m∏w \mcm-b-

W\pw hf¿∂p hep-Xm-bn. ]t£,

hnZym-`ym-k-Im-e-am-b-t∏m-gmWv B

Ip´n-bn¬ Nne kz`m-h-am‰w

ImWm≥ XpS-ßn-b-Xv. Ft¥m Hcp

hmepw aqSpw C√m-bva. km[m-c-W-

°m¿°v {`m¥v F∂v tXm∂pw-hn-[-

ap≈ Nne Akm-[m-cW s]cp-am-‰ßƒ.

{][m-\-ambpw XqX-

∏pgtbmcsØ AØn-s∏m‰

Ip∂n≥ap-I-fn-te°v I√p-cp-´n-°-b-

‰epw Xmtgm-´p-cp-´epw.

"D®n-bn-em-tbmSm

kqcy, -D-®-bm-tbmSm'

F∂v kqcys\

t\m°n-bp≈

Pev]-\-߃.''

\mcm-b-W-aw-KesØ

\mcm-b-

Ws‚ hnNn-{X-kz-`mhw ho´p-

Im¿°pw \m´p-Im¿°pw Ak-ly-amb-t∏m-gmWv

thZm-`ym-k-Øn-\mbn

Abmsf Xncp-th-K-∏pd "Ag-I-∏pd'

a\-bn¬ sIm≠p-sN-∂m-°n-b-Xv.

XqX-∏p-g-bpsS XocØv A©p

]Øm-b-∏p-c-I-tfm-Sp-Iq-Snb

hen-sbmcp ]Xn-\m-dp-sI-´mbn-cp∂p

]gb Ag-I-∏pd

a\. A©p ]Øm-b-∏p-c-

Ifpw s]mfn-®p. s]mfn®

]Øm-b-∏p-c-I-fnsem-∂m

...............................................................................................................................................................................................................................................

2011 HIvtSm-_¿ ˛ \hw-_¿ 31

t^mt´m: tUm. cmP≥ NpØv


OCTOBER-NOVEMBER

...............................................................................................................................................................................................................................................

HINDUVISHWA

bn-cp∂p ]gb thZ-]-T-\-im-e.

IqS√q¿ a\-t]mse {]kn-≤-am-bncp∂p

"Ag-I-∏pd Kpcp-Ip-ew.' Cu

thZ-]m-T-im-e-bnse hnZym¿∞n-bmbn-´mWv

\mdm-W-Øp-{`m-¥≥ Xncpth-K-∏p-d-bn¬

FØp-∂-Xv. ]n∂oSv

Xncp-th-K-∏p-dbpw ]cn-k-chpw \mdm-

WØp{`m¥s‚ I¿Ω-]-cn-W-Xn-

Iƒ°v km£n-bmbn. {`m¥≥

]n∂oSv sNØ-√q¿°v aS-ßnb Ncn-

{X-an-√.

Ag-I-∏p-d-a-\-bn¬ FØn-bn´pw

\mcm-b-Ws‚ I√p-cp-´¬ kz`m-h-

Øn\v am‰-ap-≠m-bn-√. Xncp-th-K-∏p-dbv°-Sp-ØmWv

"cW-cm-L-h-s\-√q¿'

F∂ cmbnc-s\-√q¿. AhnsS GItZiw

c≠m-bncw ASn Db-c-ap≈

cmbnc-s\-√q¿ ae-ap-I-fn-te-°m-bncp∂p

I√p-cp-´n- I-b-‰n-bn-cp-∂-Xv.

AXpw Akm-am-\y-h-ep-∏-ap≈ Hcp

]md-°-√v.

\mdm-W-Øp-{`m-¥s‚ I√p-cp-´-en\v

{Ko°v]pcm-W-Ønse knkn-^kv

tZhs‚ Pohn-X-I-Y-tbmSv kmay-ap-

≠v. knkn-^kv Bbp-jvImew apgph≥

I√p-cp-´n-bXv tZh-in-£-bm-bn-

´m-sW-n¬ \mdm-W-Øp-{`m-¥≥

kztb-—-bm-emWv I√p-cp-´n-b-Xv.

{`m¥-amb Bth-i-tØmsS AXy-

[zm\w sNbvXv ae-ap-I-fn¬

FØn® ]Sp-Iq-‰≥ ]md-°√v

Xmtgm-´p-cp-´n-hn´v \mdm-W-Øp-{`m-

¥≥ ssIsIm´n Nncn-®-t∏mƒ P\w

IqsS Nncn®p. ChnsS B¿°mWv

{`m¥v? B¿°mWv {`m¥n-√m-Ø-Xv?

Cu CjvS-hn-t\m-Z-Øn-\n-Sbv°v Hcp

Xpemw-amwk H∂mw-Xo-b-Xn-bmWv

h\-Zp¿K-bmb tZhn \mdm-W-Øp-{`m-

¥s‚ ap∂n¬ {]Xy-£-bm-b-Xv.

\mdm-W-Øp-{`m-¥s\ I≠p `b∂

tZhn HmSn-a-d-s∂pw, Xs‚ Cu

`‡-\p-th≠n Hcp ]md-°-√n¬

tZhn Xs‚ Xr∏m-Z-ap-{Z-Iƒ Ah-tijn-∏n-s®-∂p-amWv

IY. Ime-tasd

Ign-s-nepw I√nse Imev]m-Sp-

Iƒ Ct∏mgpw amn-´n-√. Ig-

Ihpw {]Xn-jvT-bp-an-√mØ t£{X-

Øn¬ tZhn-bpsS ]mZ-ap-{Z-bn-emWv

]qP. ChnsS FØp∂ `‡¿°v

{]km-Z-ambn \¬Ip-∂Xv BdmasØ

Ime-Sn-°p-gn-bn¬ Dudp∂

ip≤-P-e-am-Wv.

Cu Ip-gn-Iƒ F√mw Hcp cmin-N-{I-

Øn¬ HXp-°n-bm¬ Ime-K-W\w

km[y-a-s{X. BIm-i-KwK kqcy-]-

ZsØ Jfin-°p∂ ÿe-amWv

aqew \£-{X-sa∂pw CXn\p kam-

CULTURAL M AGAZINE

AjvS-aq¿Øn `´-Xncn

\mdm-W-Øp-{`m-¥s‚ I√p-cp-´en\v

{Ko°v ]pcm-W-Ønse

knkn-^kv tZhs‚ Pohn-X-I-YtbmSv

kmay-ap-≠v. knkn-^kv

Bbp-jvImew apgp-h≥ I√p-cp-

´n-bXv tZh-in-£-bm-bn-´m-sW-

n¬ \mdm-W-Øp-{`m-¥≥

kztb-—-bm-emWv I√p-cp-´n-b-Xv.

{`m¥-amb Bth-i-tØmsS

AXy-[zm\w sNbvXv ae-ap-Ifn¬

FØn® ]Sp-Iq-‰≥ ]md-

°√v Xmtgm-´p-cp-´n-hn´v \mdm-W-

Øp-{`m-¥≥ ssIsIm´n Nncn-®t∏mƒ

P\w IqsS Nncn®p.

ChnsS B¿°mWv {`m¥v.

B¿°mWv {`m¥n-√m-Ø-Xv.

\-amb ÿe-cm-in-bmWv cmbn-c-s\-

√q¿ ae F∂pw tPymXn-jn-Iƒ

hniz-kn-°p-∂p. AXp-sIm-≠m-

Ws{X \mdm-W-Øp-{`m-¥≥ Xs‚

ae-hm-k-Øn\v cmbn-c-s\-√q¿ae

Xs∂ Xnc-s-Sp-Ø-Xv. Xpemw

H∂n\v \S-°p∂ ae-I-b‰ D’-h-

Øn\v [mcmfw t]¿ ae Ib-dm-s\-

Øpw. B¨Ip´n ]nd-°m≥ "Hm´p-

In-≠nbpw', s]¨Ip´n ]nd-°m≥

"HmShpw' AhnsS hgn-]mSv Ign-°p-

∂-h-cp-≠v. ]ns∂ awK-ey-`m-Ky-Øn-

\mbn ae¿]d bpw.

ae-bn¬ tZhn {]Xy-£-s∏-´-Xns\

XpS¿∂v AhnsS ]qP-bm-cw-`n-®p.

AXn-\mbn aqe-Ip-Spw-_-amb

sNØ-√q¿ \mcm-b-W-aw-K-e-Øp-a-\bn¬\n∂pw

Hcmsf ]qPbv°v

\ntbm-Kn-®p. ]n∂o-SmWv cmbnc-s\-

√q¿ ae-b-Sn-hm-c-Øn¬ Hcp C√w-

Xs∂ ]Wn-I-gn®v IpSpw-_mw-K߃

Atßm´v amdn Xma-kn-®-Xv.

sNØ-√q-cnse ÿew If-∏p-c-bm-

°n.

]n¬°m-eØv Xd-hmSv `mKn-®-t∏mƒ

"ae-bn¬ ]t´cn' F∂-dn-b-s∏-Sp∂

tPyjvT≥ Ipam-c-kzman `´-Xn-cn-∏mSv

sNØ-√q-cn-epw, A\p-P≥ AjvSaq¿Øn

`´-Xn-cn-∏mSv cmbn-c-s\-√qcpw

Xma-k-am-cw-`n-®p. Ipam-c-kzman `´-

Xn-cn-∏m-Sns‚ ac-WsØ XpS¿∂v

Imc-W-h-cmb AjvS-aq¿Øn `´-Xncn-∏mSv

BWv Ct∏mƒ t£{X-

Ønse ]qPm-cn.

XqX-∏p-g-tbm-csØ ]©m-c-a-Wen¬

]Xn Bdp-hn-c-ep≈

a¥≥ Imev]m-Sp-Iƒs°m∏w \S-

∂m¬ tIƒ°mw, A\p-kyqXw

s]m´n-®n-cn-°p∂ Hcp Nß-e-bpsS

Inep-°w. NpS-e-°-f-Øn¬

sh®p≠v, AhnsS A¥n-bp-d-ßnb

\mdm-W-Øp-{`m-¥≥ Pohn-®-Xn-hn-sSbm-Wv.

NpSe`{Z-Imfn {]Xy-£-s∏´v

{`m¥s‚ CS-Xp-Im-ense a¥v he-

Xp-Im-en-te°v am‰n-bXpw ChnsS

sh®m-Wv. hnNn-{X-amb Cu hcw

tNmZn®p hmßn-b-Xn-eq-sS, ka-b-

ImetZmj-ßsf ssZh-Øn-\pt]mepw

sXmSm-\m-hn-söv sXfn-bn-

°p-I-bm-bn-cp∂p {`m¥≥. Zpc

aqØ a\p-jys‚ Al-¥bv°pw

Alw-`m-h-Øn\pw FXn-sc-bp≈

Hfn-b-ºm-bn-cp∂p Ip∂n≥ap-I-fnte°v

I√p-cp-´n-°-b‰n Xmtgm´v

X≈n-bn´v B¿Øp-Nn-cn®v \ap-°pt\sc

sXmSp-Ø-Xv. hn[n-\n-tj-[-ßfn¬

BÀm-Zn® B A]q¿-Δ-{]-Xn-`sb-bmWv

Imew {`m¥-s\∂p

hnfn®v A]-am-\n-®-Xv. {_m“-W-

\mbn hf¿∂n´pw A\p-jvTm-\-ßfn¬

hogvN-h-cp-Øn-b-Xn-\m-em-IWw

{`m¥≥ "Cfb'Xmbn t]mb-Xv. Hcp

sImSp-m-‰ns‚ thK-X-bn¬ cmbn-cs\-√q-cn-epw,

sNØ-√q-cn-epw, Xncpth-K-∏p-d-bnepw,

AßmSn-∏p-dØpw

ipI-]p-cØpw HmSn-\-S∂ {`m¥≥

Xs‚ hn[n-\n-tj-[-ß-fn¬ BÀm-Zn-

®p.

"]c-ln-X-I-cWw' Fs∂mcp

tPymXn-im-kv{X-Ir-Xn-bpsS I¿Ømhm-Ws{X

\mdm-W-Øp-{`m-¥≥.

tijw 41˛mw t]Pn¬

...............................................................................................................................................................................................................................................

32 2011 HIvtSm-_¿ ˛ \hw-_¿


................................................................................................................................................................................................................................................

ln-μp-hn-iz- 1187 Xpemw

C\nbpw inc p

Ip\n-°tWm?

tUm. {]ho¨ `mbv sXmKm-Unb

1971-˛¬ `mc-X-Øns‚ klm-btØmsS

_w•m-tZ-ins\ ]mInÿ\n¬\n∂v

tamNn-∏n-®p. AtX

_w•m-tZiv Ahn-sS-bp≈ lnμp-°sf

F{X-am{Xw ]oUn-∏n-®p-sh-∂-Xv F√mh¿°pw

Adn-hp-≈-Xm-Wv. ]mInÿm\pw

_w•m-tZipw AJ-WvU-`mc-X-Øns‚

`mK-am-Wv. Zu¿`m-Ky-

Icsa∂p ]d-bs´, Ipd®p t\Xm-°fpsS

cmjv{Sob CS-s]-S-epw, \ncm-lmc-{h-Xhpw

aqew `mcXw hn`-Pn-°-s∏-

´p. ]mIn-ÿm-\nse k\m-X-\-ln-μp-

°-fptSbpw kn°p-Im-cp-tSbpw

Ahÿ F√m-h¿°pw Adn-bmw.

_w•m-tZin¬ -\n∂v HmSn-°-s∏´

lnμp-°ƒ ]›n-a-_w-Km-fnepw

B m-anepw `mc-X-Øns‚ a‰v

kwÿm-\-ß-fnepw \nXy-hr-Øn°v

t]mepw KXn-bn-√msX Ae-bp-∂p. `mc-

X-Øn¬ AXn-{I-an®v {]th-in®

PnlmZn Xo{h-hm-Zn-Iƒ `mc-X-]u-cs‚

thm´-h-Im-ihpw ssIh-i-s∏-Sp-Øn-bncn-°p-∂p.

Cu Pnlm-Zn-Iƒ Bkmanse

]e Pn√-Ifnepw ]mIn-ÿmt‚bpw

_w•m-tZ-in-t‚bpw ]®-s°mSn

Db¿Øp∂Xv \mw sSen-hn-j-\p-I-fn¬

I≠n-´p-≠v.

`mc-X-k¿°m¿ Bkm-ans‚ Imcy-

Øn¬ F¥p \S-]-Sn-bmWv FSp-°p-

∂-Xv? Rm≥ CXv Fgp-Xp∂ kabØv

{][m-\-a-{¥n _w•m-tZiv

kμ¿i\w \S-Øn-s°m-≠n-cn-°p-Ibm-Wv.

kkym-lmcw Dt]-£n®v

_w•m-tZ-in¬ a’ym-lmcw Ign-°p-

∂Xv am[y-a-߃ ImWn-°p-Ibpw

sNbvXp. hnjbw a’y-a-√. `mc-X-

Øns‚ GI-tZiw 600 G°¿ `qan

_w•m-tZ-ins‚ Xm¬]-cy-Øn-\pth≠n

hn´p-sIm-Sp-°p-hm≥ KqVambn

Xocp-am-\-sa-Sp-°p-∂Xv icn-bmtWm?

Bkm-anse Icow-K-©v, Zq_cn Cu

c≠p Pn√-I-fnembn GI-tZiw 600

G°¿ `qanbmWv _w•m-tZ-in\v

\¬Im≥ Xøm-dm-bn-cn-°p-∂Xv.

cmPysØ F√m P\-ßfpw Cu hnjb-Øn¬

a\- p-sIm≠pw lrZ-bwsIm≠pw

Hcp-an-®p-\n¬°Ww.

ImcWw Bkm-anse P\-߃ CXnt\m-SIw

A{Xam{Xw A\p-`-hn-®p-Ign-p.

hcm≥t]m-Ip∂ PnlmZn

B{I-a-W-߃, eÕpthm a’ytam

Ign-°p∂ emL-h-tØm-sS-bp-≈X-√.

_w•m-tZ-in-ep≈ lpPn F∂

kwLS\ Bkm-an¬ D≠m-b B{Ia-W-ß-fpsS

DØ-c-hm-ZnXzw Gs‰-Sp-

Øn-´p-≠v. Aß-s\-bp≈ _w•m-tZin-Iƒ°mWv

`mc-X-Øns‚ aÆv hn´psIm-Sp-°p-∂Xv.

CXv `mc-X-Øn¬

am{Xw HXp-ßp∂ hnj-b-a-√. sXcs-Sp-°-s∏´

P\-{]-Xn-\n[nIƒ

AwKo-I-cn® \nb-aw CXn\v Bh-iyam-Wv.

`mc-XsØ ho≠pw XI¿Øv

`qan-im-kv{X-]-c-amb am‰-ap-≠m°n

BkmwP\-X-bn¬\n∂v `qanbpw AhcpsS

Ncn-{Xhpw X´n-sb-SpØv _w•m-

tZ-in\v \¬Ip-∂-Xns\ `mc-X-P-\-

Xbv°v F¥p-sIm≠v Xpd∂p tNmZywsN-bvXp-IqSm?

`mc-X-k¿°m¿, Imivao-cn Xo{h-hm-Zn,

_w•m-tZ-iv, sFF-kvsF Xo{h-hm-Zn-

Iƒ F∂n-h-tcm-sS√mw CtX-°p-dn®v

kwkm-cn-®p-I-gn-p. F∂m¬ lnμp-

°-tfm-tSm, `mc-X-hm-kn-I-tfmtSm

C°m-cyw kwkm-cn-®n-´p-an-√-, N¿®

sNbvXn-´p-an-√. Imivao-cn¬\n∂v

ASn®v HmSn-bv°-s∏´ ]WvUn‰pIfpwkn°p-Im-cpw

Ct∏mgpw `qan-bn-√m-sX

Ae-bp-I-bm-Wv. Ah¿°v Imivao-cn¬

thm´-h-Imian√. Bkm-an¬ h\-hmkn-Isf

Pnlm-Zn-Iƒ HmSn°p∂p.

GI-tZiw Hcpe£-Øn-e-[nIw Bfp-

Iƒ A`-bm¿∞n-Iym-ºn¬ D≠v.

Ah¿°v `qan sImSp-°p-∂pt≠m?

AXnepw henb Hcp IcpW _w-•mtZ-in-t\mSv

`mcXk¿°m¿ ImWn-°p-

∂Xv F¥p-sIm-≠mWv?

Bkmw kpμ-c-amb {]tZ-i-am-Wv.

XokvXm-\-Zn-bnse Pew apgp-h≥

_w•m-tZ-in\v sImSp-Øp. {_“-]p-{Xbnse

Pew _w•m-tZ-in-\pw

ssN\bv°pw sImSpØp. Imivao¿

]mIn-ÿm\v Iog-S-ßp-∂p.

`mc-Xo-b¿°v kXyw Adn-bp-hm-\p≈

Ah-Imiw D≠v. Bkm-anse

C{Xbpw `qan F¥v A[n-Im-c-ØnemWv

_w•m-tZ-in\v \¬Ip-∂Xv?

`mc-Xo-b¿ CXv kΩ-Xn-®n-´pt≠m?

Ft∏mƒ, Bcv, kΩXw \¬In?

Bcv tNmZn®p? Bcv sImSpØp?

F∂n´pw {][m-\-a{¥n CXn\p Xømdm-bn.

`mc-X-Ønse Pnlm-Zn-I-fpsS

ap∂n¬ Hcn-°epw Acm-P-IXzw ImWn-

°-cp-Xv. Ign Bbncw h¿jsØ

Ncn{Xw km£n-bm-Wv. Hcn-°epw CXv

A\p-h-Zn-®p-Iq-Sm. Hcp Xp≠v `qant]mepw

\jvS-s∏-Sm≥ A\p-h-Zn-®p-Iq-

Sm...

...............................................................................................................................................................................................................................................

2011 HIvtSm-_¿ ˛ \hw-_¿ 33


OCTOBER-NOVEMBER

...............................................................................................................................................................................................................................................

HINDUVISHWA

sI.-]n. jn_p/{]Zo]v IrjvW≥

tImtfPv s{]m^-k-dmbn dn´-b¿

sNbvX knÿ Pkvan GXm\pw

h¿j-߃°p-apºv ItØm-en-°mk-`-bn¬

\n∂pw cmPn-sh®v Fgp-

Xnb ]pkvXIw, Bta≥ ˛ Hcp

I\ym-kv{Xo-bpsS BflIY k`-

Iƒ°p-≈n¬ \S-°p∂ sR´n-∏n-

°p∂ AXn-{I-a-߃ shfn-

®ØpsIm≠phcn-I-bp-≠m-bn.

CubnsS ^mZ¿ sI.-]n.-jn_p Xs‚

24 h¿jsØ tkh-\-Øn-\p-tijw

k`-hn-´n-dßn "Fs‚ sshZn-I-PohnXw

Hcp Xpd-s∂-gpØv' F∂

]pkvX-I-Øn-eqsS ItØm-en°m

k`-I-fnse AWn-b-d-c-l-ky-߃

shfn-s∏-Sp-Ønbncp-∂p. k`-I-fnse

ssewKnI Acm-P-I-Xzw, ]W-

Øn\pw A[n-Im-c-Øn\pw th≠nbp≈

InS-a-’-c-߃ Ch-sbms°

jn_p Xpd-s∂-gp-Xn-bn-´p-≠v.

sshZn-I-cn¬ GXm≠v 60% hpw

A\m-imky{]h¿Ø-\-ß-fn¬

G¿s∏-Sp-∂-h-cpw, Zmcn-{Zy-tØ-bpw,

kv{XoI-fpsS Ah-i-X-tbbpw, Ip´n-

I-fpsS A\m-YXztØbpw \n¿±m-

£nWyw NqjWw sNøp-∂-h-cp-amsW∂v

Cu ]pkvXIw shfn-s∏-

SpØp-∂p.

k`-bpsS AwK-ß-fm-bn-cp-∂-h¿ \S-

Ønb sh-fn-s∏-Sp-Ø-ep-Iƒ ItØmen-°m-k-`-bn¬

NqtS-dnb kwhm-Z߃°p

hgn-sbm-cp-°n-bn-cn-

°ptºmƒ -sI.-]n.-jn-_p-hp-ambn

\S-Ønb kw`m-j-W-Øn¬\n-

∂pw....

k`-bn¬\n∂pw Xmƒ cmPn-hbv°m≥

F¥mWv ImcWw?

\nc-¥cw A\p-`-hn® A]-am-\hpw

CULTURAL M AGAZINE

ItØmen°mk`-bnse

A¥¿\m-S-I-߃

sI.-]n.-jn_p

]oU-\hpw Imc-W-amWv Rm≥ k`bn¬\n∂pw

cmPn-h®-Xv. k`-°p-

≈n¬ \S-°p∂ ssewKnI˛kmº-

ØnI CS-]m-Sp-I-fn-¬ Rm≥ ]q¿Æ-

\mbpw AXr-]vX-\m-bn-cp-∂p. P\߃

G¬∏n® hnizm-ksØ If-s∏-Sp-Øpamdv

]ptcm-ln-X-∑mcpw

I\ym-kv{Xo-Ifpw ssewKnI Acm-P-

I-Xz-Øn¬ Ba-·-cmbncp∂Xv

F\n°p ImWm-\m-bn. CsXms°

Fs∂ Gsd Akz-ÿ-\m-°n.

kzbw A≤zm-\n®v PohnXw

apt∂m´p sIm≠p-t]m-Im≥ Xocp-am-

\n-®v k` hn´n-dßpI-bmbn-cp-∂p.

k`mw-K-߃°v e`n-°p-∂Xv Xp—-i-

º-f-am-I-bm¬ Ah¿ Ffp∏w ]Wap-≠m-°m-\p≈

hf hgn-bmbn

icocw hn¬°m≥ hsc Xøm-dm-Ip-

∂p≠v. hnizm-kn-bpsS ta¬ {_“-

Ncyw ASn-t®¬∏n-°m≥ hy{KX

Im´p∂ ]ptcm-lnXh¿§w ]n¥p-S-

cp∂ ]mX ssewKn-I-ssh-Ir-X-Ønt‚-Xm-Wv.

aX]cn-h¿Ø\w \S-Øp-∂-Xn-s\-°pdn®v

F¥m-W-`n-{]mbw ?

Hcp aX-Øn\pta¬ as‰mcp aX-

Øns‚ A[o-iXzw Dd-∏n°m-\mWv

aX-]-cn-h¿Ø\w \S-Øp-∂-Xv.

F√m aX-Øn-s‚bpw ImX¬ H∂m-

Wv. F∂m¬ Ah Ah-ew-_n-

°p∂ am¿§-߃ hyXy-kvX-hpw.

P\-ßsf aXw am‰p-∂-Xn\v

bmsXmcp \ymbo-I-c-Whpw C√.

aXw amdn-b-Xn-\p-tijw am{XamWv

Bcm-[\m-{I-a-Øn-ep≈

hyXykvXcoXn-I-f√msX aX-߃

XΩn¬ bmsXm-cp hyXym-khpan√

F∂v Bfp-Iƒ Xncn-®-dn-bp-∂-Xv.

t]m´ t]mse-bp≈ \nc-h[n

[ym\-tI-{μ-߃ IqWp-t]mse

hf¿∂p-h-cp-∂p. ChnSß-fn¬

bYm¿∞-Øn¬ F¥mWv \S-°p-

∂Xv? ssewKnIA]-hm-Z-ßfpw,

am\-knI ]oU-\-ßfpw \S-°p-∂-

Xmbn ]d-bp-∂p≠t√m?

CØcw [ym\-tI-{μ-ß-fn¬ \S-

°p∂ {]h¿Ø-\-߃ F√m

hnizm-kn-I-tfbpw Bi--s∏-Sp-Øp-

∂-Xm-Wv. Cu tI{μ-ß-fpsS amt\-

P¿am-cmbn {]h¿Øn-°p∂

A®≥am¿ e£yan-Sp-∂Xv ssewKn-

I-th-gvN-I-fnepw [\-k-ºm-Z-\-Ønepw

am{X-am-Wv. ]m]w F∂

Bi-b-Øn\p \¬Ip∂ Aan-X-{]m-

[m-\yw, hnizm-kn-I-fpsS a\- n¬

Ip‰-t_m[w \nd®v Ahsc ]ptcmln-Xs‚

sNm¬∏Sn°p \n¿Øm≥

t{]cn-∏n-°p-∂p. ]m]sØ \√

I®-h-S-®-c-°m°n am‰n-b-Xn¬

ItØm-en-°m-]-≈n°v {]apJ

...............................................................................................................................................................................................................................................

34 2011 HIvtSm-_¿ ˛ \hw-_¿


................................................................................................................................................................................................................................................

ln-μp-hn-iz- 1187 Xpemw

ÿm\-am-Wp-≈-Xv. Icn-kvam-‰nIv

{]ÿm\w thcp-]n-Sn-°msX h∂t∏mƒ,

AXns\ em`-I-c-amb DZy-aam°n

am‰m≥, kq{X-im-en-I-fmb

A®-∑m¿ Is≠-Ønb hgn-bmWv

"]m]w' F∂ Bi-b-Øn\p

\¬Inb Aan-X-{]m-[m-\yw. Ipºkm-c-Øn-\n-S-bn¬

tiJ-cn-°p∂,

hy‡n-]-c-ambpw IpSpw-_-]-c-am-bpap≈

hnh-c-߃, Ipº-k-cn-®-bmsf

A]-Io¿Øn-s∏-Sp-Øm-\mbn D]tbm-Kn-°p-∂p.

CØcw tI{μ-ßfn¬

\-S-°p-∂-Xmbn ]d-bp∂

ssewKnIAcm-P-I-Xzw, am\knI]oU\w,

sIme-]m-X-I-߃

F√mw hmkvX-h-am-Wv. ssZh-

Øns‚ Imcp-Wyw-tXSn CØcw

tI{μ-ß-fn-se-Øp∂ \njvIf-cmb

s]¨Ip-´n-Ifpw, kv{XoI-fpw,

ssewKn-I-ambn {Iqc-am-bn- ]o-Un-∏n-

°-s∏-Sp-∂p. ]e kw`-h-ßfpw

cmjv{So-b-°m-cp-sSbpw t]meo-kns‚bpw

klm-b-tØmsS HXp-°n-

Øo¿°p-∂p. CØcw {Inan-\¬ \S-

]-Sn-Isf ]qgvØn-sh®v k`m A[n-

Im-cn-Iƒ Cu tI{μ-ßfpsS XWen¬

Kp≠m-kwL߃ hf¿∂p-hcm≥

A\p-h-Zn-°p-∂p. CØcw \oNamb

{]hrØn-Iƒ Bsc-nepw

FXn¿Øm¬ Ahsc \njvTqcw

C√m-Xm-°m≥t]mepw aSn-°m-Ø-hcmWv

]ptcm-lnXt\Xr-Xzw.

bqtdm-∏n-sebpw Ata-cn-°-bn-tebpw

]ptcm-ln-X¿ \S-Øp∂ ssewKnI

AXn-{Ia߃ ]pdw-temIw Adn-bp-

∂p. F∂m¬ C¥y-bn¬ CØcw

{]h¿Ø-\-߃ shfn-bn¬ hcp-t∂bn-√t√m?

`mc-X-Ønse {InkvXy≥ ]ptcm-lnX

h¿§hpw {Inan-\¬ {]h¿Ø-\-ßfn¬

tami-°m-c-√. kzh¿§-cXn ]e

k`-I-fnepw hy]-I-am-Wv. k` \S-

Øp∂ ]e A\m-Ym-e-b-ß-fn-tebpw

At¥-hm-kn-Iƒ ]ptcm-ln-X-∑m-cpsSbpw

I\ym-kv{Xo-I-fp-sSbpw a°fm-Wv.

]m›m-Xy-cm-Pyßfnse

s]mXpkaqlw CØcw kw`-h-߃

tImS-Xn-Iƒ°p ap∂n-se-Øn®v

k`sbs°m≠v \jvS-]-cn-lmcw

sImSp-∏n-°p-∂p. F∂m¬ C¥ybnsea\p-jym-h-Im-i-{]-ÿm-\ßfpw

{InkvXy≥ kaq-lhpw

k`bpsS A[n-Im-c-hym-]vXnsb

`b∂v CØcw {]iv\-߃ Gs‰-Sp-

°p-∂n-√. ]oUn-∏n-°-s∏-´-hsc

kzm[o-\n®v CØcw kw`-h-߃

tImS-Xn-I-fn-tes°-Øn°m-Xn-cn-°m≥

`mc-X-Ønse {InkvXy≥

]ptcm-lnX h¿§hpw {Inan-

\¬ {]h¿Ø-\-ß-fn¬

tami-°m-c-√. kzh¿§-cXn

]e k`-I-fnepw hy]-I-am-Wv.

k` \S-Øp∂ ]e A\m-Yme-b-ß-fn-tebpw

At¥-hm-kn-

Iƒ ]ptcm-ln-X-∑m-cp-sSbpw

I\ym-kv{Xo-I-fp-sSbpw a°fm-Wv.

]m›m-Xy-cm-

Pyßfnse s]mXpkaqlw

CØcw kw`-h-߃ tImS-Xn-

Iƒ°p ap∂n-se-Øn®v

k`sbs°m≠v \jvS-]-cnlmcw

sImSp-∏n-°p-∂p.

{ian-°p-Ibpw sNøp-∂p.

Xmƒ°pw knÿ Pkvan°pw k`

hn-tS≠nh∂-Xv, \n߃°v k`-bpsS

I¿i-\-amb \nb-{¥-W-߃°p

hnt[-b-ambn {]h¿Øn-°m-\m-Im-

ØXp sIm≠t√?

ItØm-en°mk`-b-psS LS\

Fs∂ k`-bn¬ \n∂p ]pd-Øp-hcm≥

\n¿_-‘n-X-\m-°n. aX-Øns‚

t]cn¬ k` F√m-Øcw Zp¿hr-Øn-

I-fnepw G¿s∏´phcn-I-bm-Wv.

as‰mcp hn`m-K-Ønepw C√mØ

hn[-Øn¬ {_“-Ncyw ]ptcm-ln-X-

∑m-cpsS ta¬ k` ASn-t®¬∏n-°p-

∂p. Hcp Zpjn® hyh-ÿn-Xn-bpsS

Cc-I-fmWv knÿ sPkvanbpw

Rm\pw. CØcw Hcp hyh-ÿsb

Xpd∂p Im´n-b-Xn-\m¬ R߃

ItØm-en°mk`-b-psS i{Xp-°-fmbn.

Hcp N¿®v BIvSns‚ Bh-iy-I-Xsb-°p-dn®v

[mcmfw N¿®-Iƒ

Ct∏mƒ \S∂phcp-∂p. bmsXmcp

\nb-{¥-W-hp-an-√msX k`-bpsS

tImSn-°-W-°n\p kzØn-\p-taep≈

]cn-]q¿Æ A[n-Imcw _nj-

∏p-amcpsSbpw ]ptcm-ln-X-∑mcpsSbpw

Iønem-Wv?

N¿®v BIvSv F{Xbpw thKw \nba-am-°-Ww.

A√mØ]£w ]ptcmln-X-h¿§w

IpX-{¥-ß-fn-eqsS \S-

Øp∂ sIm≈-bSn \n¿hnLv\w

XpS-cpw. ]ptcm-ln-X-h¿§w I®hSXm¬]cyw

em°m°n \yq\-]-

£-]-Z-hn-bn¬ \S-Øp∂ F√m

FbvUUv ÿm]-\-ßfpw k¿°m¿

Gs‰-Sp-°-Ww. P\-ßsf `qcn-

]£w˛\yq\-]£w F∂ coXn-bn¬

hn`-Pn-°p-∂Xv cmPy-Øns‚

sFIysØ Xpcw hbv°em-Wv.

]ptcm-ln-X-h¿§w BflobImcy-ßfn¬

am{Xw hym]-cn-°p-Ibpw

`uXnIImcy-߃ hnizm-kn-Iƒ°p

hn´p-sIm-Sp-°p-I-bp-amWv th≠-Xv.

k`-bpsS kºØv hnizm-kn-I-fmWv

ssIImcyw sNtø-≠-Xv. hØn-°m≥

cmjv{S-Øns‚ Xe-h-\mb am¿∏m∏

\S-∏n-em-°nb Imt\m≥ \nb-a-

{]ImcamWv C∂pw _nj-∏p-am¿

]≈n-Iƒ `cn-°p-∂-Xv. CXv `mc-X-

Øns‚ `c-W-L-S-\-s°-Xn-cm-Wv.

F¥n-\mWv \ΩpsS cmPy-Ønse

]uc-∑msc as‰mcp cmPy-Øns‚

\nb-a-߃ A\p-k-cn-°m≥ A\p-h-

Zn-°p-∂-Xv?

]e {InkvXy≥ hn`m-K-ßfpw Btcm-

]n-°p-∂Xv `mc-X-Øn¬ {InkvXym-\n-

Iƒ ]oUn-∏n-°-s∏-Sp∂p F∂m-Wv.

Pm_p-h-bn¬ \S-∂-t]mse ]e

kw`-h-ßfpw ]n∂oSv hy‡-am-

°nbXv Ah-sbms° Kp≠-Iƒ \S-

Ønb B{I-a-W-ß-fm-sW-∂m-Wv.

F∂m¬ k`m- A[n-Ir-X¿

lnμpkwL-S-\-I-fpsS ta¬ ]gn-Nmcp-Ibm-bncp∂p?

aXw-am‰w Hcp hy‡n-bpsS t]cpw

Bcm-[-\m-co-Xnbpw am‰p∂p F∂X-

√msX as‰mcp am‰hpw D≠m-°p-∂n-

√. hntZ-i-cm-Py-ßfn¬ \n∂p≈

]Ww e£y-am°n ]ptcm-lnX

h¿§w lnμp-°ƒ Xßsf ]oUn-∏n-

°p∂p F∂ ]®-°≈w {]N-cn-∏n-

...............................................................................................................................................................................................................................................

2011 HIvtSm-_¿ ˛ \hw-_¿ 35


OCTOBER-NOVEMBER

...............................................................................................................................................................................................................................................

HINDUVISHWA

°p-I-bm-Wv. X∂n-anØw hntZ-i-cm-Pyß-fn¬\n∂pw

tImSn-°-W-°n\p

XpI Chn-SpsØ ]e {InkvXy≥

kwL-S-\-Iƒ°pw kphn-ti-j-{]-Nmc-W-Øn\pw

aXwam‰-Øn-\p-ambn

e`n-°p-∂p. Xo¿®-bmbpw hntZ-i-

Øp-\n∂pw e`n-°p∂ ]W-Øn\v

k¿°m¿ \nb-{¥-W-ta¿s∏-Sp-Ø-

Ww.

CØ-c-Øn¬ H‰-s∏´ kw`-h-ßsf

lnμp ]oU\-ambn ]¿Δ-Xo-I-cn-®v

H®-∏m-Sp-≠m-°p-tºmgpw tIc-f-

Ønse k`-Iƒ°-IØp \-S-°p∂

I\ymkv{Xo ]oU-\hpw sIme-]m-X-

I-ßsfbpw ]‰n k`bv°v an≠m-´-an-

√-t√m?

CØcw Imcy-ß-fn¬ k`°v D≈

DØ-c-hm-Zn-XzsØ Ah-K-Wn®v

Ah¿ th´-°m-tcm-sSm∏w \n¬°p-

∂p. ]e kw`-h-ßfpw sXfn-bn-°p-

∂Xv k`-bpsS ssIIƒ ip≤-a√

F∂p-X-s∂-bm-Wv. C∂sØ k`m-

{]-h¿Ø\w ]W-ap-≠m-°-en-epw,

[mcm-fnØ Pohn-X-Øn-epw,

ssewKnI Acm-P-I-Xz-Ønepw

Du∂n-b-Xm-Wv. C∂v bphm-°ƒ

k`-bn¬ tNcp-∂Xv XymK-\n¿`-camb

tkh\w tamln-®√ adn®v

[mcm-fn-Ø-Øn¬ apßn Pohn-°m-

\m-Wv.

{InkvXy≥ ]ptcm-ln-X¿, cmjv{So-b-

°m-cpsS tae-n-b-Wnv A[n-Imchpw

kº-Øp-ap-]-tbm-Kn®v kaq-l-

Øn\p ta¬ ]q¿Æ B[n-]Xyw

ÿm]n-®n-cn-°p-I-bm-W-t√m. P\km-am-\ysØ

Ch-cpsS \ocm-fn-∏n-Sp-

Ø-Øn¬ \n∂pw Fs∂-nepw

tamNn-∏n-°m-\m-Iptam?

ItØm-en°mk` Bi-p]{XnIfpw

kvIqfp-Ifpw a‰p ]e -ÿm-]-\ßfpw

\S-Ønhcp-∂Xv A[n-Imchpw

kºØpw Iøn-sem-Xp-°m-\m-

Wv. k`-b-psS cmjv{So-b-{]-th-i-

\hpw CXv e£y-am-°n-bp-≈-Xm-Wv.

Ch-cpsS BkvXn a\- ns\ aYn-

°p-∂- Xc-Ønem-bn-cn-°p-∂p.

km[m-cW {InkvXym\nIƒ°n-X-dnbm-sa-nepw

Ah¿ \n -lm-b-cm-

Wv. hcpwIme-ß-fn¬ Cu Ahÿ

amdp-sa∂v {]Xym-in-°m≥ am{Xta

hgn-bp-≈q.

C¥y-bnse {Inkv-Xym-\n-Iƒ Hcp

{]Xn-k-‘nsb t\cn-Sp-∂p-thm? `mc-

X-Øns‚ khn-tij ss]Xr-I-amb

CULTURAL M AGAZINE

ItØm-en°mk` Bip]{Xn

Ifpw kvIqfp-Ifpw a‰p ]eÿm-]-\-ßfpw

\S-Ønhcp-

∂Xv A[n-Im-chpw kºØpw

Iøn-sem-Xp-°m-\m-Wv.

k`-b-psS cmjv{So-b-{]-th-i-

\hpw CXv e£y-am-°n-bp-≈-

Xm-Wv. Ch-cpsS BkvXn

a\- ns\ aYn-°p-∂- Xc-

Ønem-bn-cn-°p-∂p. km[m-cW

{InkvXym\nIƒ°n-X-dn-bm-sa-

nepw Ah¿ \n -lm-b-cm-Wv.

Bflo-bX icn-bmb A¿-∞-Øn¬

Dƒs°m-≈m-\-h¿°m-bn-´pt≠m?

Hcp Pohn-X-co-Xn-bmb lnμp-a-X-

Øns‚ kzXzhp-ambn a’-cn-°m≥

{InkvXp-a-X-Øn-s\m-cn°epam-hn-√.

AXn-\m-emWv {_n´o-jp-Im¿ C¥y

`cn-®n-cp∂t∏mƒ `mc-XsØ

ss{IkvX-ho-I-cn-°m≥ InWp

{ian-®n´pw Ah¿°-Xn-\mImXv.

lnμp-a-X-hp-ambn Xmc-X-ay-s∏-Sp-Øptºmƒ

Xo¿®-bmbpw `mc-X-Ønse

{InkvXym-\n-Iƒ AÿnXz{]Xnk‘n

t\cn-Sp-I-bm-Wv. F√m aX-

Øn-s‚bpw A¥ Ø H∂m-sW∂v

{InkvXp-aXw C\nbpw AwKo-I-cn-®n-

´n-√. lnμp-a-X-Øn¬ \ne-hn-ep-≠mbn-cp∂

PmXnhyh-ÿ-bmWv hmkvXh-Øn¬

]e Xmgv∂ PmXn-°m-tcbpw

aXw amdm≥ t{]cn-∏n-®-Xv. C∂pw

\nc-h[n k`-Iƒ kmº-ØnI

{]tem-`-\-߃ \¬In aX-]-cnh¿Ø\w

\S-Øn-h-cp-∂p. Hcp]t£

Ime-{I-a-Øn¬ {InkvXym-\n-Iƒ

F√m aX-Øn-s‚bpw A¥: Ø

H∂m-sW∂v AwKo-I-cn-t®-°mw. Nne

kwÿm\ k¿°m-cp-Iƒ \S-∏n-em-

°nb aX-]-cn-h¿Ø\ hncp≤\nb-a߃

CØ-cp-W-Øn¬ kzmK-Xm¿lam-Wv.

kaq-l-Øns‚ Xmsg-°n-S-bnep-≈-h-cn¬

\S-Øp∂ NqjWw

CXp-hgn C√m-Xm-°mw.

k` C∂v \nc-h[n hmWnPy ÿm]-

\-߃ \S-Øp∂ Hcp hyh-kmb

kwcw-`-ambn amdn-bn-´nt√? CØcw

kwL-S-\-Ifn¬ Bflo-b-Xbv°v

F¥mWv ÿm\w?

k`Iƒ C∂v henb hyh-km-b-kwcw-`-ß-fm-Wv.

k`bv°v ]Whpw

em`hpw D≠m-°¬ am{X-amWv

e£yw. k` \S-Øp∂ tkh-\-kwcw-`-߃

F∂p hnfn-°p-∂h H∂pw-

Xs∂ \nIpXn \¬Ip-Itbm Poh-\-

°m¿°v icn-bmb iºfw \¬Ip-

Itbm sNøp-∂n-√. Ch-bnse Agna-Xnbpw

\nIp-Xn-sh-´n∏pw XS-bm≥

k¿°m¿ i‡-amb \nb-a-߃

sIm≠p-h-c-Ww. `mc-X-Ønse F√m

]uc-∑m-tcbpw Ah-cpsS aX-Øn-\-

Xo-X-ambn Xpey-cmbn IW-°m-°-

Ww.

]Whpw Bfpw A[n-Im-chpw

\n¿tem`w Nne-h-gn-®n´pw {InkvXp-a-

X-Øn\v `mc-X-Øn¬ \√

sImbvØp-\-S-Øm-\m-Im-Ø-Xn\v

F¥mWv ImcWw?

lnμp-a-X-Øns‚ khn-ti-jX Imc-

W-amWv `mcXsØ ss{IkvX-ho-Icn-°m≥

k`-Iƒ°v Ign-bm-Ø-Xv.

lnμp-a-X-Ønse PmXn-hy-h-ÿsb

NqjWw sNøm≥ ITn-\-{]-bXv\w

\SØnsbnepw lnμp-°sf Iq´tØmsS

aX-]-cn-h¿Ø\w \S-Øm-

\m-bn-√, Bhp-I-bp-an-√. C∂v

bqtdm-∏ntebpw Ata-cn-°-bn-tebpw

]≈n-I-fn¬ Bcpw t]mIp-∂n-√.

Chn-SsØ k`-Iƒ t\m´-an-´n-cn-°p-

∂Xv B{^n-°≥ cmPy-ß-tfbpw

a‰p ]nt∂m° cmPy-ß-tf-bp-am-Wv.

{InkvXp-aXw \S-Øp∂ Cu a\pjy-Xz-c-ln-X-amb

Itø‰w A\-h[n

kaq-l-ß-fn¬ Iem-]-߃

Db¿Øn-hn-´n-cn-°p-∂p. lnμp-aXw,

Kncn-h¿§-°mcptSbpw tKm{X-k-aql-Øn-s‚bpw

X\XpkwkvImcw

\ne-\n¿Øm≥ klm-bn-°p-tºmƒ

{InkvXp-aXw Ah-cpsS kwkvIm-cßsf

thtcmsS ]ngp-sX-dn-bp-IbmWv.

X\Xphn`m-K-ßfpw

{InkvXym-\n-I-fp-am-bp≈ G‰p-ap-´en\v

CXmWp Imc-Ww. C∂v

temI-sam-´m-sI-bp≈ Nn¥n-°p∂

P\-߃ lnμp-a-X-Øns‚ khn-tij-]m-c-º-cy-Ønepw

kwkvIm-c-

Ønepw BIr-jvS-cmbn hcp-∂p.

Xo¿®-bmbpw k\m-X-\-[¿Ωw hcpw

\mfp-I-fn¬ IqSp-X¬ tim`-tbmsS

{]Im-in-°pw.

...............................................................................................................................................................................................................................................

36 2011 HIvtSm-_¿ ˛ \hw-_¿


................................................................................................................................................................................................................................................

ln-μp-hn-iz- 1187 Xpemw

I\-I-cm-L-h≥

Pew sIms≠-gp-Xnb

{]Wbw

`mc-Xob Z¿i-\Øn¬ Pew krjvSyp-∑p-J-X-bp-ambn _‘-s∏-´-Xm-Wv.

AXv cXn, k¿§m-fl-I-X, `mh-\, {]Wbw XpS-ßnb F√m `mh-ß-fp-ambpw _‘-s∏-´p-In-S-°p-∂p.

]©-`q-Xm-fl-I-amb ico-c-Øns‚ c≠m-asØ N{I-Øn-emWv AXns‚ ÿm\w.

AhnSw {Inbm-fl-I-am-Ip-tºmƒ a\-an-f-Ipw. Xc-fn-X-am-Ipw.

sªkn-bpsS {]Wbw Hcp

]p\¿ ho£-W-Øn\p hnt[-b-am-

°p-tºmƒ B Ne-®n-{X-Øn-s‚

AXn-cp-Iƒ hnim-e-am-Ip-∂Xv \sΩ

hnkva-bn-∏n-°p-∂p. Zriyhn\ym-k-

Øns‚ IrXy-Xbpw A¥-co£

krjvSnbnse anIhpw Cu kn\nasb

AXns‚ ]cn-]q¿Æ-X-bn-te°v

k©cn-°m≥ hf-sc-b-[nIw

sI¬∏p-≈-Xm-°p-∂p-. AXmWv Cu

Ne-®n-{X-Øns‚ Kuchw h¿≤n-∏n-

°p-∂Xv. AXv {]W-bsØ Bg-

Øn¬ ]cn-tim-[n-°m\pw hnNn-¥-\-

Øn\p hnt[-b-am-°m\pw i‡-ambn

t{]cW \¬Ip-I-bpw sNøp-∂p.

ImgvN kv]jvS-am-°m-\p≈ {ia-Øn-

\n-S-bn-emWv \mb-I-\mb ANypX

tat\ms\ t{]£-I¿ I≠p-ap-´p-∂-

Xv. B cwKw IYm-]m-{X-Øns‚

at\m-KXnbnte°vv shfn®w hoip-∂-

XmWv. Cu temIw \Ωƒ ImWm≥

B{K-ln-°p-∂-Xp-t]m-se-bmWv

\ΩpsS ap∂n¬ {]Xy-£-s∏-Sp-∂-Xv.

Adnhv, kwkvImcw, {]mbw, at\m-

\ne Aßs\ ]e LS-I-߃

ImgvNsb kzm[o-\n-°pw. ZrjvSmhns‚

A`n-cpNn-b-\p-k-cn®v Hcp ]cn-

[n-hsc {Iao-I-cn-°p-Ibpw sNømw.

I\-I-cm-L-h≥

ImcWw ImWm≥ B{K-ln-°p-∂Xpw

ImtW-≠Xpw am{Xw Xncn-s®-Sp-

°m\p≈ Hcp {iaw AXn-ep-

≠mIpw. AXp Ip‰-a-√.

a\pjykl-P-am-Wv. Pohn-X-Øn\p

am‰-ap-≠m-I-W-sa-n¬ ]t£ ImgvN-

∏m-Sp-Iƒ amd-Ww. AXn-\m-bn-s√-

n¬ ]gb \ne Xs∂ XpS-tc-≠n-hcpw.

Xs‚ ]q¿h-Ime PohnXho£-

W-ß-fn¬ \n∂v hyXn-cn-‡-ambn

]pXnb Hcp ImgvN-∏m-tSmsS Pohn-XsØbpw

Xs∂-Ø-s∂bpw k÷-am-

°m≥ F¥nt\m Xøm-dm-Ip∂

ANyp-X-ta-t\m-\n¬ \n∂mWv

{]Wbw XpS-ßp-∂-Xv. ]pXnb

IÆS Abmƒ°p Im´n-s°m-Sp-°p-∂

ImgvN-Iƒ apºp-≠m-bn-cp∂ sXfn-atbm-sS-bpw

kuμ-cy-tØm-sS-bp-am-Wv.

Abmsf kw_‘n-®n-S-tØmfw

AsXmcp ]pXn-b temI-am-Wv.

imco-cnI]cm-[o-\-X-Ifpw AXp-aq-e-

...............................................................................................................................................................................................................................................

2011 HIvtSm-_¿ ˛ \hw-_¿

37


OCTOBER-NOVEMBER

...............................................................................................................................................................................................................................................

HINDUVISHWA

ap-≠m-Ip∂ H‰-s∏-Sepw Hs°-bmWv

Abmsf Xs‚ ho£-W-tIm-Wp-

Isf {Iao-I-cn-°m≥ t{]cn∏n-°p-

∂Xv. Cßs\ Xs‚

temIho£Ww amdn-h-cp∂ Ime-

L-´-Øn-emWv Abmƒ Xs‚

ap≥`m-cysb I≠p-ap-´p-∂-Xv.

AXn\ptijw kPohamIp∂

Pekm∂n≤yw Cu Ne-®n-{X-

Øns‚ Iem-]-c-amb khn-tijXsb

{it≤-b-am-°p-∂p.

`mc-XobZ¿i-\Øn¬ Pew krjvSyp-

∑p-J-X-bp-ambn _‘-s∏-´-Xm-Wv.

AXv cXn, k¿§m-fl-I-X, `mh-\,

{]Wbw XpS-ßnb F√m `mh-ß-fpambpw

_‘-s∏-´p-In-S-°p-∂p.

]©-`q-Xm-fl-I-amb ico-c-Øns‚

c≠m-asØ N{I-Øn-emWv AXns‚

ÿm\w. AhnSw {Inbm-fl-I-am-Iptºmƒ

a\-an-f-Ipw. Xc-fn-X-am-Ipw.

]e thj-ßfpw sI´m≥ a\- v

t{]cn-Xam-Ipw. Ahn-sS- bp-‡ntbm

kZm-Nm-ctam kaq-ltam H∂pw XS-

-ambn h¿Øn-°n-√. A\-¥-amb

BÀm-Z-Øn-\m-bp≈ kzmX-

{¥yhm©-bmWv AXns‚ ASnÿm\tNmZ-\.

]s£ kz¥w

{]Xn-Ombbn¬ t_m[-hm-\mb

Hcmƒ AXp XI-cm-Xn-cn-°m-\p≈

[mcmfw Iui-e-߃ {]tbm-Kn-°pw.

Ahn-sS-bmWv PohnXw F∂

\mSIw XpS-ßp-∂-Xv. AXn\p

thZnbpw ]›mØ-ehpw Hcp-°ns°m≠mWv

Cu Ne-®n-{X-Øn¬

Pew Hcp {]Xo-I-ambn h¿Øn-°p-

∂-Xv. {]WbIma-\-I-fpsS XpS°w

apX¬ HSp°w hsc ag-bmbpw ISembpw

IÆo-cmbpw am{X-a√

Nn√p]m{X-ß-fnepw ss]∏nepw

Nn∏n-°p-≈nep-sams° \nd®ph®v

{]W-b-Øns‚ kuμ-cym-fl-I-amb

A¥-co£w Pew-sIm≠v kº-∂am°p∂p.

{]Wbw A\¥-amb kzmX-{¥y-Ønte-°p≈

Xmt°m-em-Wv. AXp

ssIhiw h°m\pw D]-tbm-Kn-

°m\pw ^ntemk^n {]^-kdmb

amXyqkv hnZ-Kv≤-\m-Wv. Abmƒ°v

hy‡-amb Po-hnX Z¿i\ap-≠v.

]≤-Xn-bpw. AXv KpWm-fl-I-Xbn¬

A[njvTn-X-am-Wv. ]t£

Abmfpw ANyp-X-ta-t\m-s‚ BK-a-

\-a-dn-bp-tºmƒ CS-dp-∂p. AXv

Abm-fpsS ÿnc-am-bp≈ {]m¿∞-\bn¬

{]Xn-^-en°p∂p≠v. `-b-

Øn¬ \n∂pw ss]im-NnI _m[bn¬

\n∂pw ZpjvNcy-I-fn¬ \n∂pw

Xs∂bpw Xs‚ IpSpw-_-tØbpw

ImØp-c-£n-°-Wta F∂mWv

Abm-fp-sS {]m¿∞-\. AXv kzm`m-

CULTURAL M AGAZINE

kv{Xo ]pcpj kulr-Zßsf

kulr-Z-]-c-ambn

t\m°n-°m-Wm-\p≈ kua-

\kyw kaqlw {]I-Sn-∏n-

°n-√. AXn¬ \n∂p-ap-

≠m-Ip∂ FXn¿∏v ]et∏mgpw

h\y-hpam-bn-cn-

°pw. AXns\ sNdpØp

\n¬°pI Akm-[y-am-Wv.

hn-I-am-bp-≠m-Ip∂{]m¿∞-\-bmsW∂v amXyqkv t{K-kn-t\mSv ]n∂oSv

kvt\l-Øn-s‚ ap∂n¬ Xm\pw

kzm¿∞-\m-sW∂p ]d-bp-∂-Xn¬

\n∂p hy‡-am-Ip-∂p. C°mcyw

Xs∂ as‰mcp Xc-Ønepw hy‡-am-

°p-∂p≠v amXyq-kv. Abm-fpsS

kzm[o-\an-√mØ ssIbn¬ A¬]w

sh≈-sam-gn-®n´v AXn¬ Xnc-am-e-

IfpsS Cf°w ImWp-∂nt√ F∂

t{Kkn-s‚ tNmZy-Øn\p amXyqkv

adp-]Sn ]d-bp-∂Xv ]gb Imap-In-°p

Poh≥ h®Xp t]mse-bp-≠t√m

F∂m-Wv. AXv Hcp Afhp hsc

kXy-hp-am-bn-cp-∂p. t{Kkv amXyqkns\

Ipdn®v IqS-pX¬ t_m[-h-Xnbm-bn.

amXyqkv t{Kknsb Hm¿Ωs∏-SpØp∂pap≠v.

AXn\p apºv.

""Unthm-gvtkmsS eoKen Abm-fnt∏mƒ

Xs‚ Bcp-a-√. AXv BZyw

]d-sm∏n-°v...'' Cu hm°p-I-fn¬

amXyq-kns‚ BIp-e-X-bsS Xnct\m´w

\ap°v ImWmw.

Cu Ne®n-{X-Øn¬ _‘-߃°n-Sbn¬

\jvS-am-Ip∂ Xo{hX X∑b-XztØmsS

{]I-S-am-Ip∂ Nne

aqlq¿Ø-ß-fp-≠v. AXn-sem∂v

ANypXtamt\m≥ sF.kn.-bp-.hn¬

InS-°p-tºmƒ acp-a-Ifpw

sIm®paIfpw Bip]{Xn-bn¬

ImØn-cn-°msX Uyq´n knÃsd

t^m¨ \ºdp-ta¬∏n®v ^vfm‰n¬

h∂ kμ¿`am-Wv. apØ-»s‚ Ahÿ-bn¬

sIm®p-a-Iƒ°v hymIpe-Xbn-√.

At∏mƒ ]ns∂ AXn-s‚

sNdn-sbm-cwiw t]mepw acp-a-I-fn¬

\n∂v {]Xo-£n-°m-\m-hn-√. sNdp-a-

Iƒ Xs‚ apØ-»t\mSv Hcp kplr-

Øn-t\m-sS-∂-t]m-se-bmWv CS-s]-Sp-

∂-sX-nepw B _‘w D]-cn-Xe

kv]¿in-am-{X-am-Wv. AXv Bg-

Øn¬ \o≠p sN√p-∂n-√. AtX-k-

...............................................................................................................................................................................................................................................

38 2011 HIvtSm-_¿ ˛ \hw-_¿


................................................................................................................................................................................................................................................

ln-μp-hn-iz- 1187 Xpemw

abpw tamt\m\pw aI≥ kptc-jpw

XΩn-ep≈ _‘-Øn\p as‰mcp

Xe-ap-≠v. AXv kptc-jns‚ ImgvN-

∏m-Sn¬ t\m°n-°m-Wp-∂p-ap≠v.

""s]mt∂ s]mSntb∂pw ]dv

\Ωsf hf¿Øns°m≠p-h-∂n´v

Ah¿s°mcp Bhiyw hcptºm......''

F∂ kptc-jns‚ aW-emc-Wy-Øn¬

InS-∂p≈ hnem-]-Øn¬

AXv {]I-S-am-Wv.

t{Kkn-s‚ a\- n-te°p ANyqX-tat\ms\

I≠-Xn\p tijw `qX-

ImesØ Xn‡-kva-c-W-I-sfm∂pw

IS∂phcp∂n√. D≠m-Ip-∂sXms°

am[p-cy-am¿∂ Hm¿Ω-I-fm-

Wv. AsXms° A¬]w Ip‰-t_m-

[-tØm-sS-bmWv t{Kkv Hm¿°p-∂-Xv.

Ct∏mgpw ANyp-X-ta-t\m≥ X\n®msW∂p

Adn-bp∂Xn¬ t{Kkn-\p

ZpxJap-≠v. AtX kabw amXyqkn\v

adn-s®mcp Nn¥-bp-≠m-I-cpsX∂

Icp-Xepw Ah-¿°p-≠v.

AXpImcWw Ahƒ Abmsf

IqSpX¬ {]W-b-tØmsS ip{iq-jn-

°m≥ XS-ßp-∂p. CXv c≠m-asØ

N{I-amb kzm[n-jvTm\w IqSp-X¬

{]h¿Ø-\-£aamIp-tºmƒ kzm`mhn-I-ambpw

{]I-S-am-Ip∂ Iui-e-am-

{]Wbw A\¥-amb kzmX-

{¥y-Øn-te-°p≈ Xmt°m-em-

Wv. AXp ssIhiw h°m\pw

D]-tbm-Kn-°m\pw ^ntemk^n

{]^-kdmb amXyqkv hnZ-Kv≤-

\m-Wv. Abmƒ°v hy‡-amb

Po-hnX Z¿i\ap-≠v. ]≤-Xnbpw.

AXv KpWm-fl-I-X-bn¬

A[njvTn-X-am-Wv.

Wv.

tat\m\pw adn-®-√. Abmƒ°v \c-

®-Xn¬ BIp-eX hcp-∂p.

Fnepw Xm≥ hr≤-\m-sb∂p kΩ-

Xn-°m≥ Xøm-dm-Ip-∂n-√. ""hb- m-

Ip-∂-Xmbn B¿°pw tXm∂n-√.

\n\°pw tXm∂n-√. F\n°pw

tXm∂p-∂n-√....'' F∂m-Wv Abmƒ

Xs‚ aI≥ kptc-jn-t\mSv ]d-bp-∂-

Xv. CXn-eqsS sªkn-bnse Xnc-

°YmIrØns‚ IYm-]m-{X-ßfpsS

at\m-\n-e A`n-hy-RvPn-∏n-°p-∂-Xnep≈

]mS-h-amWv hy‡-am-Ip-∂-Xv.

Hcp c≠mw Dug-Øn\p a\- p-

sIm≠p Xøm-dm-Ip∂ tamt\m≥

Xs∂-t∏mepw as‰mcp IÆn-eq-sSbmWv

t\m°n°mWm≥ Xp\n-bp-∂-

Xv.

\m¬]Xp h¿j-߃°p tij-ap≈

IqSn-°m-gvN-I-fn¬ t{Kkv Imcy-amb

hnImchnt£m-`-߃ ImWn-°m-sXbmWv

ANyp-X-ta-t\ms\ t\cn-Sp-∂-

Xv. ]s£ ANypXtat\m-\n¬

]gb Imap-I-\mWv \nd-p\n¬°p-

∂-Xv. t{Kkns\ Hm¿°mØ Znh-kß-fn-s√∂v

Abmƒ ]d-bp-tºmƒ

t{Kkv Xms\mcp `mcy-bm-sW∂p

Hm¿Ωn∏n°p∂p. {]W-b-`mhØns‚

hfsc Iuiew \nd- Hcp

aplq¿Ø-am-Wn-Xv. tat\m≥ Hcp

\hImap-I-s\-t∏mse At]-£n-°p-

∂Xv Xs∂ Hgn-hm-°-cptX F∂m-

Wv. CXv {]W-b-Ønse {]Xn-k-

‘n-Iƒ X∑-b-Ø-tØmsS A\m-hcWw

sNbvX as‰mcp aplq¿Ø-am-

Wv.

t{Kkn\p Xs‚ aI-\p-am-bp≈ BZy

IqSn-°mgvN XnI®pw kwL¿j-`-cn-Xam-bn-cp-∂p.

Ahƒ°v Ahs\

ImWm≥ DXvI-WvTbpw ktm-Nhpam-bn-cp-∂p.

At∏mƒ a°-sf{X

hf¿∂mepw Ah¿ Ipp-ß-fmWv

F∂ D]-tZ-i-am-Wv amXyqkv

\¬Ip∂Xv. AXn-eqsS Hcp

kv{Xobnse AΩsb Hm¿Ω-s∏-Sp-

Øp-IbmWv Abmƒ sNøp-∂-Xv.

amXyq-kns‚ hm°p-Iƒ B cwK-

Øns‚ A¿∞w hnI-kz-c-am-°p∂

hymJym\ambn `hn-°p-∂p. AXn-eqsS

amXyqkv t{Kkv Xs‚ Ipns‚

IqSn AΩ-bm-sW∂p `wKy-¥-tcW

ÿm]n-°pI IqSn-bm-Wv.

kv{Xo]pcpjkulr-Z-ßsf kulr-

Z-]-c-ambn t\m°n-°m-Wm-\p≈

kua-\kyw kaqlw {]I-Sn-∏n-°n-√.

AXn¬ \n∂p-ap-≠m-Ip∂ FXn¿∏v

]e-t∏mgpw h\yhp-am-bn-cn-°pw.

AXns\ sNdpØp \n¬°pI

Akm-[y-am-Wv. Cu ]›m-Ø-e-ØnemWv

amXyqkv tat\m-\p-ambn BZy

IqSn-°mgvN \S-Øp-∂-Xv. At∏mƒ

amXyqkv Xs‚ Akzm-[o-\-X-Iƒ°n-

S-bnepw t{Kkn-s‚ hnNmc hnImc

aWvU-e-ß-fn¬ Xs‚ kzm[o\hpw

B[n-]-Xyhpw shfn-s∏-Sp-Øm≥ ad-

°p-∂n-√. heXp`mKw Xt∂mSv

]nW-ßn-°n-S-°p-I-bmWv h¿j-ßfmbn

F∂mWv amXyqkv tat\mt\mSv

BZy-ambn ]d-bp-∂- hntijw.

AXn-\¿∞w X\n°v CS-Xp-`mKw

...............................................................................................................................................................................................................................................

2011 HIvtSm-_¿ ˛ \hw-_¿ 39


OCTOBER-NOVEMBER

...............................................................................................................................................................................................................................................

HINDUVISHWA

am{X-ta-bp≈q F∂m-Wv. CSXp

`mKw ChnsS t{Kkm-Wv. AXp X´nsb-Sp-°t√

F∂ [z\n AXn-ep-≠v.

AXn\v ASn-h-c-bn´psIm≠v

amXyqkv ]d-bp-∂p-≠v, Cu ico-c-

Øn-emWv Xm≥ Pohn-°p-∂-Xv F∂v.

]s£ Xm\-dn-bmsX amXyqkv

X\n°pw tKkn\panS-bn¬ kzm[o-

\an-√mØ ico-c-Øn\p ]I-c-ambn

tat\ms\ kzoI-cn-°p-∂p. AXn-\bmsf

t{]cn-∏n-°p∂ LSIw t{Kkv

CjvS-s∏-Sp∂ hy‡n F∂Xp am{Xam-Wv.

tat\m\pw kam\hnIm-camWv

amXyq-kn-t\m-Sp-≈-Xv. t{Kkv

G‰hpw CjvS-s∏-Sp-∂Xv amXyq-kns\-bm-W-t√m.

AXp-sIm≠v Abmƒ

amXyq-kns\ Gsd kt¥m-jn-∏n-°p-

∂p. AtX kabw t{Kkn-s\

kz¥-am-°nb amXyq-kn-t\mSv

Abmƒ°v A\¬]-amb Akq-b-bpap-≠v.

AX-bmƒ Hfn®p hbv°p-

∂pan-√.

amXyq-kns‚ hm°p-Iƒ {]h-N\

kz`m-h-am¿∂-Xm-Wv. Ah¿ Nn{Xi-e-`-ß-fpsS

D¤hÿm\w I≠p

aS-ßp-tºmƒ Ah-tcm-sSm∏w Hcp

ie`hpw hcp-∂p. en^v-‰n¬ \n∂nd-ßp∂

amXyqkv ANyp-X-ta-t\mt\mSv

]d-bp-∂Xv Abmsf (ie-

`sØ) ]pd-Øm-°n-bnt´ t]mImhq

F∂m-Wv. ChnsS ie-`w tat\m-\nep-≠-mb

{]W-b-am-Wv. ]n∂oSv

amXyqkpw t{Kkpw aI-fpsS Btcm-

]-W-߃°p hnt[-b-cmbn hnj-an-®ncn-°p-tºmgpw

Ah-cpsS apdn-bnte°v

Nn{Xie`w IS∂phcp∂p-≠v.

AXpw {]W-b-am-Wv. Ah¿ {]WbsØ

as‰mcp Xe-Øn¬ ImWm≥

XpS-ßn-b-t∏mƒ kzbw kzmX{¥yw

{]Jym-]n-°p-∂p. Hcp Nn{Xie-

`sØ t]mse. AXn\p hgn-sh-°p-

∂Xv Hcp XXz-Nn-¥-I-\-s√-nepw

tat\ms‚ hm°p-I-fm-Wv. Pohn-X-

Ønse A\n-›n-X-Xz-Øns‚

ImcWw a‰p-≈-hsc B{i-bn-°p-∂-

Xm-sW∂pw a\ p Xf-cm-Xn-cn-°emWv

{][m-\-sa∂pw tat\m≥ ]dbp-tºmƒ

amXyq-kn\v ]pXn-sbmcp

PohnX]≤-Xn-bmWv kzmb-Ø-am-Ip-

∂-Xv. AXv BXy-¥nI

kzmX{¥yØn-te-°p≈ bm{Xbmbn

]cn-W-an-°p-∂p. {]W-b-

Øns‚ kzmX{¥y{]Jym-]-\-Øn\v

CØcw XnckvImc-ßfpw AXns‚

`mK-amb ]emb-\-ßfpw kzm`m-hn-

I-am-Ip-∂Xv AXpsIm≠mWv.

ChnsS A\m-hr-X-am-Ip-∂Xv

tat\ms‚ am\- nIXeam-Wv.

Abm-fpsS [rXn Pe-LSIw AXn-

CULTURAL M AGAZINE

ª n

bmbn kzm[o-\n-°p∂ Bcnepw

{]I-S-am-Ip∂ H∂m-Wv. Abmƒ°v

Xs‚ {]Xn-Omb Hcp {]iv-\-am-Ip-

∂n-√. Abmƒ aI-t\mSv Xm≥

t{Kkn-t\mSv sNbvX sX‰p-Iƒ BZyambn

G‰p ]d-bp-∂p. Abmfpw

t{Kknbpw XΩn-ep≈ _‘-Øns‚

kpKa{]hm-l-Øn\v XS w aI≥

am{X-am-Wv. AXpIqSn Abmƒ am‰n

Xs‚ `mKw kpc-£n-X-am°p∂p.

Abmƒ°p t{Kknt\m-sSmØv Pohn-

°m-\m-Ip-sa∂v Hcp thf h√msX

{]Xo-£n®pt]mIp∂ ka-b-Øm-

WXv sNøp-∂-Xv. Hcp kl-bm-{Xn-

I\mbn amXyq-kn-t\m-sSm∏w \ngembn

\n¬°p-tºmgpw B B{K-l-

Øns‚ Hcwiw Abmfn¬ kv^pcn-

°p-∂p-≠v. AXp-sIm-≠m-W-bmƒ

kabw In´p-tºm-sgms° ]gb

Hm¿Ω-Iƒ t{Kkn-s‚ ap∂n¬ Xpd-

∂n-Sp-∂Xv. amXyqkv ac-Wm-k-∂-

\mbn InS-°p-tºmƒ t]mepw

HuNnXyw ad∂v Abmƒ B

{]{Inb XpS-cp-∂p. At∏mƒ t{Kkv

Ahsb IpS-s-dn-bm-s\∂ hÆw

sF. kn. bphns‚ hm-Xn¬ ap´n

Xs‚ `¿Øm-hns‚ Hm¿Ω-Isf Xncns®-Sp-°p-I-bmWv

sNøp-∂-Xv. ISabv°pw

Ip‰-t_m-[-Øn\pw CS°p

InS∂p≈ Dum-em´w A{X

kkq-£va-amWv sªkn Nn{Xo-Icn®ncn-°p-∂Xv.

PohnXw ]q¿Æ-ambn F∂p tXm∂n-

Øp-S-ßnb Hcm-fpsS hm°p-I-fm-W-

Xv. Ah-km\izmkw hsc PohnXw

A\p-`-hn-°-W-sa∂p Bh¿Øn-®p

]d-bp∂ amXyq-kn\v hm\n¬ Hcp

t]md-ep-ta¬∏n-°msX ]d∂p-t]m-

Ip∂ ]£n-sb -t]mse IS-∂pt]mIm-\mWv

B{K-lw.

AhnsSbpw ag-bpsS km∂n≤yw

\ne-\n¿Øm≥ Ne®n-{X-Im-c≥

t_m[-]q¿hw {i≤n-®n-cn-°p-∂p.

]n∂oSv \Ωƒ sh≈n-Øn-c-bn¬ Pekm-∂n≤yw

ImWp-∂-tX-bn-√.

AXn\ptijw Ima-\-I-f-S-ßnb

Ime-am-Wv. t{]£-I\p ap∂n¬

Xpd-∂n-Sp∂ sshcmKy`qan-bmb

ivaim-\-am-Wv. AXv ChnsS at\ml-c-am-Wv.

tijn-°p∂ IYm-]m-

{Xßsf tamln-∏n-°p-∂-Xm-Wv.

£Wn-°p-∂-Xm-Wv. Ah¿°-Xnt\-

°mƒ t{ijvT-ambn as‰m∂pw {]Xo-

£n-°m-\n√ Xm\pw. Cßs\ Ima-

\-Ifpw Pe-{]-Xo-I-ßfpw tIm¿Øv

Bkzm-Z-\-Øns‚ A]q¿hXew

ª n cq]-I¬]\ sNbvsX-Sp-Øn-cn-

°pIbmWv Cu Ne-Nn-{X-Øn¬.

Cß-s\-sbm-s°-bm-sW-nepw

t{]£-Is\ kwi-b-Øn-te°p

X≈n-bn-Sp∂ Hcp kw`m-jW

iIew amXyq-knt‚Xmbn Cu Ne-

®n-{X-Øn¬ h∂p `hn-®n-´p-≠v.

ANyp-X-tam-t\ms\ I≠-Imcyw

]dv ZpxJn-X-bm-Ip∂ t{Kkns\

amXyqkv Biz-kn-∏n-°p-∂Xv ""....-P-

∑-_-‘-tØ-°mƒ hepXv I¿Ω-_-

‘m....-a-I\v AtΩ ImsW≠m∂p

]d-bp-tºm.... ]ns∂¥m _‘w.....''

amXyqkv Cu hm°p-Iƒ ]d-bptºmƒ

t{Kkpw kptcjpw XΩnep≈

_‘-Ønse ssiYneyw

t{]£-I-s\-∂√ a‰p IYm-]m-{Xßfpw

Adn-bp-∂n-√. kn\n-a-bn¬

AXv Adn-bm-\p≈ kabw Bbn-´pan-√.

A\-h-k-c-Øn¬ IS∂p

IqSnb Cu kw`m-jWiIew Hgnhm-°-s∏-tS-≠Xp

Xs∂-bm-bn-cp∂p.

...............................................................................................................................................................................................................................................

40 2011 HIvtSm-_¿ ˛ \hw-_¿


................................................................................................................................................................................................................................................

ln-μp-hn-iz- 1187 Xpemw

32˛mw t]Pn¬ \n∂pw

\£-{X-ßsf kvt\ln-®n-cp∂

{`m¥≥ cm{Xn-bpsS GIm-¥-X-bn¬

XqX-∏p-g-bnse ]©m-c-a-W-en¬

ae¿∂p-In-S∂v \oem-Im-iØnse

\£-{X-k-aq-l-ß-fpsS khntijÿm\-߃

KWn-s®-Sp-°m-dp-

≠m-bn-cp-∂p. Hcp-]-t£, Cu ioew

kz¥w A—-\n¬\n∂pw e`n-®-Xmhmw.

BIm-iØpZn® \£-{X-ßfpsS

khn-ti-jX KWn-®m-Ws{X

hc-cpNn alm-{]-Xn-`-I-fmb Xs‚

]{¥-≠p-a-°ƒ°pw P∑w \evIn-b-

Xv. A—-s\-t∏mse GIm¥cm{Xn-Ifn¬

XqX-∏p-g-bnse aW¬]-c-∏n¬

ae¿∂p-In-S-∂m-bn-cp∂p \mdm-WØp

{`m¥s‚ \£-{X-K-W-\w. \s√mcp

KWn-X-hn-Z-Kv[-\p-am-bn-cp∂p \mdm-

WØv {`m¥≥. Aam-hmkn Znhkw

GtXm hn\m-gn-I-bn¬ N{μ-\p-Zn-°psa∂v

IW-°p-Iq-´n-∏-d {`m¥\v

I´p-dp-ºp-I-fpsS FÆ-tØm-sSm∏w

kz¥w Pohn-X-Øns‚ IW°pw

sX‰n.

cmbn-c-s\-√q-cn¬\n∂pw hnfn-∏m-S-IeØv

\mdm-W-Øp-{`m-¥≥ `P-\-ancp∂

]md-°p∂v "{`m¥m-New'

AYhm "{`m¥s‚ tIm´' F∂-dn-bs∏-Sp-∂p.

GI-tZiw 200 ASn Db-c-

ap≈ Cu H‰-°¬ Kpln Ct∏mƒ

B¿°n-tbm-fPn hIp-∏ns‚ kwc-

£-W-Øn-emWv. {`m¥m-New aebpsS

Ing-°p-`m-KØv Icn-ºm-d-bn¬

ssI\-Jw-sIm≠v Xpc-s∂-Sp-Ø-Xpt]mse

ImWp∂ aq∂v Kplm-t£-

{X-߃ H‰-cm-{Xn-sIm≠v {`m¥s‚

`qX-K-W-߃ \n¿Ωn-®-Xm-W-s{X.

Icn-ºm-d-bn¬ Hcn-°epw h‰mØ

At\Iw Xo¿∞-°n-W-dp-I-fp-≠v.

AhnsS {`m¥≥ {]XnjvT \S-

Ønb t£{Xhpw {`m¥s\ Nß-e-

°n´ Imn-c-a-c-Ønse s]m´mØ

Nß-e-°-Ænbpw ImWmw. Nß-e-°-

Æn-Iƒ Imn-c-Øn-\p-≈n-te°v

]q≠p-t]mb \ne-bn-em-Wv. Hcp-]-

[¿Æ \SØn

tIc-f-a-ln-fm-th-Zn-bpsS B`n-ap-Jy-Øn¬ D{Xm-S-Zn-\-Øn-¬ Fd-Wm-Ipfw Pn√m _nh-tdPv

tIm¿∏-td-j\p- ap-ºn¬ [¿Æ \S-Øn. kaq-l-Øn¬ aZy-hn-]Øv kr„n-°p∂ ko¿Æamb

{]iv\-߃°v t\sc Pm{KX DW¿Øp-I-sb∂ e£y-tØmsS \S∂ kmbm” [¿W

hniz-lnμp]cn-jØv amXr-i‡n kwÿm\ {]kn-U‚ v s{]m^. kcf Fkv. ]Wn-°¿

DXvLm-S\w sNbvXp. t£{Xob{]apJv e£van Fkv. dmhp, kwÿm\ {Sj-d¿ hnPb hmkptZ-h≥,

amXri‡n sIm®n Pn√m sk{I-´-dn ]flw cmP-ti-J-c≥, lnμp sFIy-thZn sIm®n

Pn√m {]kn-U‚ v Iym]v‰≥ kpμ-cw, hniz-ln-μp-]-cn-jØv Pn√m {Sj-d¿ cmtP-{μ≥, Pn√m

k’wKv{]apJv _me-N-{μ≥ F∂n-h¿ kwkm-cn-®p.

`K-h-XvKo-Xm-in-_ncw

t£, Imncw hf¿∂p

hnIkn®t∏mƒ ]gb Nß-e-°-Æn-

Iƒ ac-Øn-\p-≈n¬ Bbnt]mb-Xm-

Imw. \mcm-b-W-aw-K-eØv F∂ Babq¿a-\-°m-cmWv

{`m¥m-New t£{X-

Øn-t‚bpw Ducm-f-∑m¿.

\mdm-WØp{`m¥s‚ ]n≥Km-an-I-fmb-Xn¬

A`n-am\w sIm≈p-∂-hcmWv

\mcm-b-W-aw-K-eØv F∂

Ba-bq¿a-\-°m¿. ao\-Ønse aqew-

\m-fn-emWv \mcm-b-W-aw-K-eØv a\bn¬

{`m¥s‚ {im≤w. \mcm-b-Waw-Kew

a\-°m¿ ipI-]pcw {Kma-

°m-cm-sW-nepw aqew Du´v

\mfnse h®p-\-a-kvImcw s]cph\w

{Kma-°m¿°m-Wv.

cmbn-c-s\-√q¿ ae-ap-I-fn¬\n∂pw

Xmtgm-´p-t\m-°n-bm¬ Xncp-th-K-∏p-dbp-tSbpw

Ccp-ºn-fn-b-Øn-t‚bpw

sIm∏-Øn-t‚bpw hc-ºp-R-c-ºp-Isfms°

ImWmw. H∏w ]pemat¥mfn¬\n∂pw

]≈n-∏p-d-tØ-s°m-gp-

Ip∂ XqX-∏p-g-bpsS kncm-]-S-ehpw.

]ns∂ ]I-e-¥n-tbmfw kqcy-tX-

P v BSn-Øn-a¿Ø B ac-X-I-°p-

∂n¬\n∂pw an∂m-an-\p-ßns‚

\m´p-sh-fn-®-Øn-te°v Imew

]I¿∂m-Sp∂ A¤p-X-°mgvNbpw.

hniz-lnμp]cn-jØv Aº-e-∏pg {]J-WvUns‚ t\Xr-Xz-Øn¬ ]pd-°mSv `mK-hXKoXm-in-

_ncw \S-Øn. G{]n¬ 18 apX¬ 22 hscbmWv `K-hXvKoXm-in_ncw \S-∂-Xv. ]mb¬Ip-f-ßc

Ing-t°-hoSv {io`ph-t\-iz-co-t£-{Xm--W-Ønembn-cp∂p in_ncw. 225 Hmfw hnZym¿∞nIƒ

]sSp-Øp. saUn-°¬ tImtfPv Atkm-kn-tb‰v s{]m^-k¿ tUm. ]fl-Ip-am¿, amXr-i‡n

kwÿm\ h¿°nwKv {]kn-U‚ v N{μnIm lcn-Zm-kv, s{]m^. kn.-sF. sFkIv (`m-c-XobhnNmc-tI-{μw),

B¿. kpμ¿ (hn.-F-®v.-]n. Pn√m {]kn-U‚ v) F∂n-h¿ ¢mkp-Iƒ \bn-®p.

hn.-F-®v.-]n. Pn√m sk{I-´-dn ]n.-B¿. inh-i--c≥, Pn√m {]kn-U‚ v B¿. kpμ¿, Pn√m {Sjd¿

XmgmaTw tKm]≥, Pn√m kXvkwK{]apJv iin-[-c≥, {]JWvUv {]kn-U‚ v

Un. kptcjv F∂n-h¿ t\Xr-Xzw \¬In.

...............................................................................................................................................................................................................................................

2011 HIvtSm-_¿ ˛ \hw-_¿ 41


OCTOBER-NOVEMBER

...............................................................................................................................................................................................................................................

HINDUVISHWA

tPym-Xn-jwtPym-Xn-jw-tPym-Xn-jw \oe-a\ IrjvW≥ \ºq-Xncn

0497 2801616

CULTURAL M AGAZINE

1187 Xpemamkw Fßs\?-

taS-°qdv (Aiz-Xn, `c-Wn, Im¿ØnI 1/4)

s]mXpsh KpWw t]mcm. If-{X-k-¥m-\-Zp-cn-Xw,

_‘p-hn-tcm-[w, ÿm\-{`w-ihpw A]-Io¿Ønbpw

^ew. sXmgn¬cw-KØv i{Xp-Xbpw ÿew-am-‰-߃,

a’c-]-co£I-fn¬ ]cm-P-bw, tImSXnhyh-lm-c-ß-fn¬

tXm¬hn, hnhm-lm-tem-N-\-Iƒ Aeknt∏mIp-I, A\mhiybm{X-I-ƒ,

imco-cn-I-£o-Ww kmº-ØnIt\´-߃

^ew.

FSh°qdv (Im¿ØnI 3/4, tcm-lnWn, aI-bncw 1/2)

ÿm\-am-\-e-_v[n, s]mXp-cw-K-Øp-b¿®, kmº-

ØnI KpWm-\p-`-h-߃, sXmgn¬At\z-jWw Xr]vXnIcam-bn-cn-°pw.

k¿°m¿ B\p-Iq-ey-߃ In´pw. ]co-£-

I-fn¬ D∂-X-hn-Pbw. [mcm-fw bm{X-Iƒ Bh-iy-ambn

hcpw. s]mXpsh tZmj-an-√.

anYp-\-°qdv (aI-bncw 1/2, Xncp-hm-Xn-c, ]pW¿Xw 3/4)

s]mXpsh KpWw Ipd amkw Xs∂. ]e Xc-

Øn-ep≈ am\-knI{]bm-k-ßfpw, Btcm-Ky-X-I¿®bpw,

hkvXp-h-l-IƒsIm≠v henb \jvSw, ]co£m

tXm¬hn, Kƒ^vbm{Xm-tbmKw t]mcm. Krl-kam-[m\w

Ipd-bpw, ho´n¬ Ielw, hmIvX¿°ßƒ ^ew.

I¿°n-S-I°q-dv (]p-W¿Xw 1/4, ]qbw, Bbn-eyw)

_‘p-hntcm-[hpw hnhm-l-X-S- -hpw bm{Xmt¢-ihpw.

Btcm-Ky-{]-iv\-߃. sXmgn¬XS- -߃ ImWpw. \n›bn-®p-d-∏n®

]e Icm-dp-I-fpw d±m-t°-≠n-h-cmw. bm{Xmt¢iw

aqew hkvXp-h-l-Iƒ ssItamiw hcm≥ km≤yX

D≠v. k¥m-\-߃ A\p-k-c-W-°p-dhv Im´pw. ]co-£-

I-fn¬ tXm¬°mw.

Nnß-°qdv (aIw, ]qcw, D{Xw 1/4)

DtZym-K-e-_v[nbpw hnhm-lmZn awK-f-I¿Ω-kn-≤nbpw,

]co-£-I-fnepw a‰v a’-c-ß-fnepw Pbw. [mcmfw bm{X-

Iƒ th≠nhcpw. Krl-Øn¬ \nev°m≥ kabw In´n-√.

]X\`bw IWp-∂p. Xpemw 20 Ign-m¬ KpWw Ipdbpw.

I∂n-°qdv (D{Xw 3/4, AØw, NnØnc 1/2)

KpW-tZmjan{i-^-ew, tem´-dn, Nn´n XpS-ßnb kmº-

ØnI KpWm-\p-`-h-߃°v tbmKw D≠v. ]pWy-t£-

{X-Z¿i\w, ]pXn-b -ÿ-e-ß-fn-te°v bm{X, Kpcp-Im-c-WhmZn

_‘p-P-\-k-l-hm-kw, sXmgn¬]p„n, k¥m-\-

hntijZn-hk߃

1 \v cmbn-c-s\-√q¿ ae-I-b-‰w. Xpdhq¿sIm-Sn-I-b-‰w.

2 \v Imfn-Zm-k-P-b-¥n.

5 \v aÆm-d-im-e- B-bneyw. 6 \v GIm-

Zin{hXw. 7 \v lcn-hm-k-cw, 10 \v ÿmen-

]m-Iw. Im¿Øn-I-am-k-Xp-f-ko-]q-Pm-cw-`߃.

13 \v \mK-N-Xp¿∞n. 15 \v kvIμj-jvTn-{h-Xw,

18 \v t{XXm-bp-Km-Zn. 20 \v

D∞m\ GIm-Z-in, 21 \v NmXp¿am-k-{h-

Xm-h-km-\w. 25 \v ÿmeo-]m-Iw. 30 \v

Kpcp-hm-bq¿ afi-e-ip-≤n. hnjvWp]Xo

]pWy-Im-ew.

Kp ip in

_p

16

21

23

24

31 a ˛ 29 ˛ 17 Xpemw

Ip ˛ 13 ˛ 40 Nnßw

_p ˛ 12 ˛ 22 hr-›nIw

ip ˛ 11 ˛ 32 hr-›nIw

...............................................................................................................................................................................................................................................

42 2011 HIvtSm-_¿ ˛ \hw-_¿

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

k

c ip

_p

ßfpsS hnZy-Xp-S-߬, BtcmKy{]iv\-߃, If-{X-I-elw

XpS-ßnb ^e-߃.

Xpem-°qdv (NnØnc 1/2, tNmXn, hnimJw 3/4)

A≤zm-\-Øn-\-\p-k-cn®v ^ew In´n-√. \ncmi IqSpw.

]e Xpd-I-fn¬ \n∂pw i{Xp-Xbpw A]-am-\hpw t\cn-

Smw. Bbq¿`m-h-KpWw t]mcm. kmº-ØnI I„-\-„-߃

ImWpw. a’-c-]-co-£-Iƒ apS-ßpw. bm{X-Iƒ apS-ßmw.

Xpemw 7,8,9,10, 18,19,27 KpWw ImWpw.

hr›n-I-°qdv (hn-im-Jw 1/4, A\n-gw, Xrt°-´)

hml-\-A-]-I-Sw, i{Xp-i-eyhpw tcmK-h¿≤-\bpw

sXmgn¬apS-°hpw ImWpw. Fnepw Krlm-¥-co£w

Xr]vXn-Icw Xs∂. If{X]p{X-kp-Jw, ]co-£m-hn-P-bw,

sXmgn¬ At\z-j-W-߃ Xr]vXn-I-c-am-Ip-I,

]pWyt£{X-Z¿i\w F∂nh ^ew.

[\p-°qdv ( aqew, ]qcm-Sw, D{XmSw 1/4)

Krl-Øn-¬ hnhm-lm-Zn- aw-K-f-I¿Ω-kn≤nbpw

sXmgn¬cw-K-Øp-b¿®bpw, Btcm-Kyhpw Kƒ^v-bm-{XmtbmKw

D≠m-hp-Ibpw IpSpw-_-sF-Iyhpw kmº-ØnI

Db¿®bpw hkvXp-h-l-Iƒ hmßp-Ibpw P\-ß-fp-ambn

HØp-tN-cpI XpS-ßnb KpW-^-e-߃ ImWp-∂p.

aIc-°qdv ( D{XmSw 3/4, Xncp-thmWw, Ahn´w 1/2)

hnhm-lmZn awK-f-I¿Ω-kn-≤nbpw DtZymK-e-_v[nbpw

hym]m-c-h¿≤-\bpw hyh-km-b-ßtfm Huj-[cw-K-hp-ambn

_‘-s∏´p {]h¿Øn-t°-≠n-h-cp-Itbm

^ew. a’-c-]-co-£-I-fn¬ Pbw. Nn´n, tem´dn XpS-ßnb-h-bn¬

\n∂pw kmº-ØnIt\´w ImWp-∂p.

Ipw`-°qdv (Ahn´w 1/2, NX-bw, ]qcq-cp-´mXn 4/3)

Cu amkw KpWw t]mcm, sXmgn¬apS°w, XkvI-c-`-bw,

Btcm-Ky-{]-iv\-߃, hml-\-A-]-I-S-߃, \n›-bn-®p-d-

∏n® ]e Icm-dp-Ifpw ewLn-t°≠n hcn-I, IpSpw-_-Øn¬

Ie-lw, amXr-_-‘p-°ƒ°v ZpcnXw ^ew. Xpemw 20 Ign-

m¬ Aev]w sa®-s∏Spw.

ao\-°qdv (]qcq-cp-´mXn 1/4, DXr-´m-Xn, tchXn)

hogvN kq£n-°p-I, kz¥-ambn hml\w HmSn-°p-∂h¿

hfsc Icp-Xn-bn-cn-°p-I. IpSpw-_-_-‘-߃ X¿°

sshcm-Ky-I-ep-jn-X-am-Ipw. hnZym-cw-KØpw ]cm-Pbw

ImWmw. \n›-bn-®p-d-∏n® Icm-dp-Iƒ \S-°msX t]mIpw.

N

Ip

a

More magazines by this user
Similar magazines