28.01.2013 Views

Zapisnik četrtega sestanka

Zapisnik četrtega sestanka

Zapisnik četrtega sestanka

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

je še posredovala svoj mail (varuh@dijaska.org) in tel. Št. 051 24-77-77 in tako če<br />

imate/mo kakršno koli vprašanje se lahko obrnemo/te na njo.<br />

K 3. TOČKI<br />

Varuhinja pa seveda ni odšla praznih rok, saj ji je g. ravnatelj poleg pozdrava poklonil<br />

skromno darilce, predsednik dijaške skupnosti pa šopek rož.<br />

Zapisala:<br />

Tina Šmit, podpredsednica

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!