Všeobecné platební podmínky

gknservice

Všeobecné platební podmínky

I.

Všeobecné platební podmínky

Způsob uzavírání smluv

1. Nedílnou součástí každé smlouvy o dílo, nebo kupní smlouvy, jsou tyto všeobecné dodací a platební

podmínky, pokud nedojde mezi společností GKN – Service – Austria GmbH, organizační složka, IČ: 650 50 240,

se sídlem Pekárenská 54, 370 04 – České Budějovice (dále jen jako „dodavatelem“) a objednatelem (tj.

objednatelem nebo kupujícím) k písemné dohodě o změně, případně vyloučení těchto všeobecných dodacích a

platebních podmínek. Takové ujednání však vyžaduje souhlasu obou smluvních stran. Podmínky objednatele

odchylujících se od těchto podmínek nemají platnost.

2. Nabídky dodavatele, a to zejména cenové, jsou závazné pouze v případě termínovaných nabídek, a to pouze

po dobu, pro kterou byla taková nabídka dodavatelem učiněna. V ostatních případech jsou tyto nabídky

nezávazné a až objednávka objednatele je chápána jako návrh na uzavření smlouvy a vyžaduje akceptaci

dodavatele dle příslušných ustanovení obchodního případně občanského zákoníku o uzavírání smluv. Smlouva

je tedy uzavřena okamžikem doručení akceptace dodavatele objednateli. V případě, že se bude akceptace

dodavatele byť minimálně odchylovat od podmínek uvedených v objednávce objednatele, je smlouva uzavřena

až okamžikem doručení akceptace této odchylky objednatelem dodavateli.

3. Vlastnická a autorská práva ke všem podkladům (např. výkresům, studiím, plánkům apod.), které budou v

rámci uzavřené smlouvy předány nebo zpřístupněny objednateli, na objednatele v žádném případě

nepřecházejí. Objednatel souhlasí s tím, že tyto podklady není oprávněn zpřístupnit třetí osobě a zavazuje se, že

učiní všechna nezbytná opatření k tomu, aby třetí osoba nemohla tyto podklady spatřit a případně využít nebo

zneužít. V opačném případě odpovídá dodavateli za škodu, kterou tímto porušením povinností i z nedbalosti

způsobí.

II.

Ceny

1. Veškeré ceny, není-li výslovně dohodnuto jinak, jsou smluvními stranami dohodnuty bez nákladů na obaly a

dopravu s tím, že tyto náklady budou objednateli účtovány zvlášť.

2. Pokud je cena u smlouvy o dílo stanovena na základě rozpočtu, zavazuje se dodavatel vypracovat jej s co

největší přesností a péčí. Tento rozpočet se ovšem považuje za nezávazný a dodavatel nezaručuje jeho úplnost,

ve smyslu ustanovení § 547, odst. 2 a 3 obchodního zákoníku.

3. Objednatel souhlasí s tím, že cenu rozpočtem stanovenou je nutno považovat pouze za cenu orientační, od

které se může dodavatel odchýlit a cena může být dodatečně upravena s přihlédnutím k výrobním nákladům.

Za výrobní náklady jsou považovány jak náklady na pořízení všech surovin, energií, tak i náklady na práci.

4. Smluvní strany se výslovně dohodly, že použití ustanovení § 547 odst. 5 a 6 obchodního zákoníku se vylučuje.

III.

Platební podmínky

1. Cena předmětu smlouvy, balné, dopravné a případné další nároky dodavatele je dodavatel oprávněn

vyfakturovat objednateli ihned po splnění svých závazků z uzavřené smlouvy s tím, že splatnost všech faktur je

smluvními stranami dohodnuta na 10 kalendářních dní. Platba se považuje za uskutečněnou dnem, kdy dojde

dodavateli.


2. Budou-li pro platbu použity směnky či šeky, jdou všechny náklady s tím spojené k tíži objednatele.

3. Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou faktury, je povinen dodavateli zaplatit smluvní pokutu ve výši

0,2% za každý den prodlení. Nárok na úroky z prodlení a náhradu škody tím není dotčen. Dále je objednatel v

případě svého prodlení povinen uhradit dodavateli veškeré náklady, které dodavateli vzniknou v souvislosti s

vymáháním dlužné částky (včetně smluvní pokuty, úroků z prodlení a náhrady škody), a to především veškeré

náklady právního zastoupení k vymáhání pohledávky.

4. Dostane-li se objednatel do prodlení s placením jakékoliv částky, stávají se splatnými všechny závazky, které

objednatel vůči dodavateli má, a to i v případě, že byly dodavateli předány směnky, jejichž splatnost nastane

později.

IV.

Výhrada vlastnického práva

1. Až do úplného uhrazení ceny je vlastníkem dodaného zboží dodavatel.

2. Do úplného zaplacení ceny nesmí objednatel zboží prodat, zastavit nebo jinak převést na třetí osobu. V

případě existence či hrozby opatření s povahou nuceného výkonu rozhodnutí proti objednateli nebo hrozby

insolvenčního řízení na objednatele, je objednatel povinen písemně informovat dodavatele formou

doporučeného dopisu zaslaného na jeho aktuální adresu dle výpisu z obchodního rejstříku

V.

Všeobecná ustanovení

1. Veškeré vztahy mezi dodavatelem a objednatelem se řídí českým právem a v souladu s ustanoveními § 89a

občanského soudního řádu se sjednává pro případné spory místní příslušnost takto:

a) pro spory - vymáhání neuhrazených pohledávek dodavatele vůči objednateli - je místně příslušným soud v

Českých Budějovicích

b) pro ostatní spory - je místně příslušný soud, který je místně příslušným k místu umístění provozovny

dodavatele, o jejíž činnost se ve sporu jedná

2. Pokud jsou, nebo by se v budoucnu stala, některá ustanovení těchto všeobecných dodacích a platebních

podmínek právně neúčinnými, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Neúčinná ustanovení budou

nahrazena takovými účinnými ustanoveními, která z ohledu právního jsou nejblíže možná a přicházejí k užití.

Všeobecné obchodní podmínky v tomto znění jsou platné a účinné od 19. 1. 2012.

More magazines by this user
Similar magazines