29.01.2013 Views

Anglesko-slovenski slovar gospodarstva in politike - Slovarji.info

Anglesko-slovenski slovar gospodarstva in politike - Slovarji.info

Anglesko-slovenski slovar gospodarstva in politike - Slovarji.info

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 1 od 106

AAMS countries države ZADM

Aarhus Aarhus

abandoned child zapuščeni otrok

abandoned land opuščeno zemljišče

ABM Agreement sporazum ABM

abolition of customs duties odprava carin

abortion umetna prekinitev nosečnosti

Abruzzi Abruci

absenteeism izostajanje z dela

absolute majority absolutna večina

abstentionism volilna neudeležba

Abu Dhabi Abu Dhabi

abuse of power zloraba pooblastil

academic freedom akademska svoboda

access to a profession dostop do poklica

access to Community information dostop do informacij Skupnosti

access to education dostop do izobraževanja

access to information dostop do informacij

access to the courts dostop do sodnega varstva

accession criteria merila za pristop

accession negotiations pristopna pogajanja

accession to an agreement pristop k sporazumu

accession to the European Union pristop k Evropski uniji

accident in the home nesreča na domu

accident prevention preprečevanje nesreč

accidental pollution onesnaženje zaradi nesreče

account račun

accountant računovodja

accounting računovodstvo

accounting entry računovodska vknjižba

accounting system računovodski sistem

acculturation akulturacija

acid kislina

acid rain kisli dež

acidification zakisljevanje

acoustics akustika

ACP countries države AKP

ACP-EC Committee of Ambassadors Odbor veleposlanikov AKP-ES

ACP-EC Convention sporazum AKP-ES

ACP-EC Council of Ministers Svet ministrov AKP-ES

ACP-EC institution institucija AKP-ES

ACP-EC Joint Assembly Paritetna skupščina AKP-ES

ACP-EC Joint Committee Skupni odbor AKP-ES

acquisition of property pridobitev lastnine

action brought before an administrative court tožba pred upravnim sodiščem

action brought before the EC Court of Justice tožba pred Sodiščem ES

action by staff pritožba uslužbencev

action for annulment izpodbojna tožba

action for annulment of an EC decision tožba za razveljavitev odločitve ES

action for failure to act tožba zaradi opustitve

action for failure to fulfil an obligation tožba zaradi neizpolnitve obveznosti

action programme akcijski program

action to establish liability on the part of an

administration

tožba na ugotovitev upravne odgovornosti

activating price aktivacijska cena

ad hoc committee ad hoc odbor

adaptation of financial perspectives prilagoditev finančnega načrta

ADB ADB (Azijska razvojna banka)

ADC ADC

added value dodana vrednost

additional benefit dodatna dajatev

additional duty doplačilo


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 2 od 106

additional resources dodatna sredstva

adhesive lepilo

adjournment odložitev

adjustment to school prilagoditev šoli

adjuvant pomožna sestavina

administration of the Institutions upravljanje institucij

administrative autonomy upravna avtonomija

administrative code upravni kodeks

administrative competition razpis za upravne delavce

administrative contract upravna pogodba

administrative control upravni nadzor

administrative cooperation upravno sodelovanje

administrative court upravno sodišče

administrative expenditure odhodki za poslovanje

administrative formalities upravna formalnost

administrative law upravno pravo

administrative measure upravni ukrep

administrative offence upravni prekršek

administrative order upravna odredba

administrative penalty disciplinski ukrep

administrative personnel administrativni poklic

administrative powers upravna pristojnost

administrative procedure upravni postopek

administrative reform upravna reforma

administrative responsibility upravna odgovornost

administrative science upravna znanost

administrative structures upravna organizacija

administrative supervision upravno varstvo

administrative transparency preglednost uprave

administrative unit upravna enota

admissibility dopustnost postopka

admission of aliens dovoljenje za vstop tujcev

admission to examinations pristop k izpitu

ADN agreement sporazum ADN

adopted child posvojeni otrok

adoption law posvojitvena zakonodaja

adoption of a child posvojitev

adoption of a law by vote izglasovanje zakona

adoption of the budget sprejetje proračuna

ADR agreement Sporazum ADR

Adriatic Sea Jadransko morje

adult odrasla oseba

adult education izobraževanje odraslih

advance akontacija iz zakladnice

advance payment predplačilo

advance voting predčasno glasovanje

advanced materials sodobni materiali

advanced technology industry visoko razvita industrija

advertising oglaševanje

advertising budget sredstva za oglaševanje

advertising malpractice nedopustno oglaševanje

advisory power svetovalna pristojnost

Aegean Islands Egejski otoki

Aegean Sea Egejsko morje

aerated drink gazirana pijača

aerodynamics aerodinamika

aeronautical industry letalska industrija

aerosol aerosol

aerospace industry vesoljska industrija

aesthetic surgery estetska kirurgija

AETR agreement Sporazum AETR

affiliated retailing maloprodajno združenje


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 3 od 106

afforestation pogozdovanje

Afghanistan Afganistan

Afrasec Afrasec

Africa Afrika

African Charter on Human and Peoples' Rights Afriška listina človekovih pravic in pravic ljudstev

African Development Bank Afriška razvojna banka

African organisation afriška organizacija

African Union Afriška unija

Afro-Asian organisations afro-azijska organizacija

after-sales service poprodajne storitve

age discrimination starostna diskriminacija

age of majority polnoletnost

ageing of the population staranje prebivalstva

agency abroad zastopstvo v tujini

agenda dnevni red

aggravating circumstances obteževalne okoliščine

agrarian law kmetijsko pravo

agrarian reform kmetijska reforma

agri-environmental plan kmetijsko-okoljski načrt

agri-foodstuffs kmetijsko-živilski sektor

agri-monetary policy kmetijsko-monetarna politika

agricultural adviser kmetijski svetovalec

agricultural advisory services kmetijsko svetovanje

agricultural area with environmental restrictions kmetijsko območje z okoljskimi omejitvami

agricultural bank kmetijska banka

agricultural building gospodarsko poslopje

agricultural by-product kmetijski stranski proizvod

agricultural census popis kmetijskih gospodarstev

agricultural cooperative kmetijska zadruga

agricultural credit kmetijski kredit

agricultural disaster naravna nesreča v kmetijstvu

agricultural economics agrarna ekonomija

agricultural education kmetijsko izobraževanje

agricultural equipment kmetijska oprema

agricultural expenditure izdatki za kmetijstvo

agricultural guidance usmerjanje kmetijstva

agricultural holding kmetijsko gospodarstvo

agricultural implement kmetijsko orodje

agricultural insurance kmetijsko zavarovanje

agricultural labour force kmetijska delovna sila

agricultural land kmetijsko zemljišče

agricultural levy kmetijski prelevman

agricultural machinery kmetijski stroji

agricultural market kmetijski trg

agricultural performance učinkovitost kmetijstva

agricultural policy kmetijska politika

agricultural product kmetijski proizvod

agricultural product nomenclature nomenklatura kmetijskih proizvodov

agricultural production kmetijska proizvodnja

agricultural production policy politika kmetijske proizvodnje

agricultural productivity kmetijska produktivnost

agricultural quota kmetijska kvota

agricultural real estate kmetijska zemljiška posest

agricultural region kmetijsko območje

agricultural sector representative body predstavniški organ kmetijskega sektorja

agricultural situation položaj kmetijstva

agricultural statistics kmetijska statistika

agricultural structure kmetijska struktura

agricultural surplus kmetijski presežek

agricultural trade trgovina s kmetijskimi proizvodi

agricultural vehicle kmetijsko vozilo

agricultural waste kmetijski odpadki


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 4 od 106

agriculture-industry relationship odnos med kmetijstvom in industrijo

agriculture-trade relationship odnos med kmetijstvom in trgovino

agro-energy agroenergija

agro-industrial cropping pridelovanje industrijskih rastlin

agro-industry živilskopredelovalna industrija

agroforestry agrogozdarstvo

agronomic research kmetijske raziskave

agronomy agronomija

Ahvenanmaa Ahvenanmaa

aid evaluation ovrednotenje pomoči

aid for restructuring pomoč za prestrukturiranje

aid in kind pomoč v naravi

aid per hectare pomoč na hektar

aid policy politika pomoči

aid programme program pomoči

aid recipient prejemnik pomoči

aid system sistem pomoči

aid to agriculture pomoč kmetijstvu

aid to disadvantaged groups pomoč socialno ogroženim

aid to disaster victims pomoč žrtvam nesreč

aid to industry pomoč industriji

aid to refugees pomoč beguncem

aid to undertakings pomoč podjetjem

AIDS aids

air cabotage kabotaža v zračnem prometu

air conditioning klimatizacija

air force vojaško letalstvo

air freight rate tarifa za zračni prevoz tovora

air law letalsko pravo

air safety varnost v zračnem prometu

air space zračni prostor

air traffic zračni promet

air traffic control kontrola zračnega prometa

air transport prevoz po zraku

air-cushion vehicle vozilo na zračni blazini

aircraft zrakoplov

aircraft carrier letalonosilka

aircraft fleet zračna flota

airline letalska linija

airport letališče

Ajman Ajman

Albania Albanija

alcohol alkohol

alcoholic beverage alkoholna pijača

alcoholism alkoholizem

Alentejo Alentejo

algae alge

Algarve Algarve

Algeria Alžirija

allergy alergija

allocation clause določilo o volilnem pragu

allocation of land raba zemljišč

allocation of resources dodelitev sredstev

allocation of seats razdelitev sedežev

allocation of work razporeditev dela

allowances and expenses dodatki in povračilo stroškov

alloy zlitina

Alpine Region alpska regija

Alsace Alzacija

alternate nadomestni član

alternative agricultural production alternativna kmetijska proizvodnja

alternative medicine alternativna medicina


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 5 od 106

alternative sentence nadomestna kazen

alternative service civilno služenje vojaškega roka

alternative use of agricultural products alternativna uporaba kmetijskih proizvodov

aluminium aluminij

AMCO OCAM

amending budget rebalans proračuna

amendment amandma

amendment of a law sprememba zakona

America Amerika

American organisation ameriška organizacija

American Samoa Ameriška Samoa

Amnesty International Amnesty International

amorphous materials amorfni material

amortisation amortizacija

analysis of causes analiza vzrokov

analytical chemistry analitska kemija

anarchism anarhizem

anatomy anatomija

ancient history starejša zgodovina

Andalusia Andaluzija

Andean Group Andska skupina

Andean Group countries države Andske skupine

Andean Parliament Andski parlament

Andorra Andora

Anglicanism anglikanizem

Angola Angola

Anguilla Angvila

anhydride anhidrid

animal breeding reja živali

animal disease bolezen živali

animal fats živalske maščobe

animal feedingstuffs živalska krma

animal health zdravje živali

animal leucosis levkoza

animal life živalstvo

animal nutrition prehrana živali

animal oil živalsko olje

animal plague živalska kuga

animal product živalski proizvod

animal production živalska proizvodnja

animal protein živalska beljakovina

animal resources živalski viri

animal show nastopanje živali

animal skin živalska koža

animal tuberculosis živalska tuberkuloza

animal welfare dobro počutje živali

announcement of candidacy najava kandidature

annual report poslovno poročilo

Antarctic Ocean Južno ledeno morje

Antarctica Antarktika

anthem himna

anti-crisis plan krizni načrt

anti-discriminatory measure boj proti diskriminaciji

anti-dumping duty protidampinška carina

anti-dumping legislation protidampinška zakonodaja

anti-dumping measure protidampinški ukrep

anti-European movement protievropsko gibanje

anti-globalisation movement protiglobalizacijsko gibanje

anti-missile defence protiraketna obramba

anti-personnel weapon protipehotno orožje

anti-pollution device naprava proti onesnaževanju

anti-racist movement protirasistično gibanje


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 6 od 106

anti-semitism antisemitizem

anti-subsidy proceeding protisubvencijski postopek

anti-trust legislation protitrustovska zakonodaja

antibiotic antibiotik

Antigua and Barbuda Antigva in Barbuda

antimony antimon

Anzus ANZUS

Anzus countries države ANZUS

apartheid apartheid

APEC APEC

APEC countries države APEC

aperitif aperitiv

apiculture čebelarstvo

APO APO

apparatus based on the use of rays sevalnik

appeal pravno sredstvo

appeal to an administrative authority upravna pritožba

appeal to the EC Ombudsman pritožba Varuhu človekovih pravic ES

appeals by private individuals pritožbe posameznikov

application of legislation uporaba zakona

applied research uporabne raziskave

applied sciences uporabne znanosti

appointment of staff imenovanje osebja

apprentice vajenec

apprenticeship vajeništvo

approval odobritev tipa

approval of tariffs odobritev tarif

approximation of laws približevanje zakonodaje

approximation of policies približevanje politik

APPU APPU

Apulia Apulija

aquaculture akvakultura

aquatic environment vodno okolje

aquatic plant vodna rastlina

Aquitaine Akvitanija

Arab Common Market Arabski skupni trg

Arab Common Market countries države Arabskega skupnega trga

Arab League Arabska liga

Arab League countries države Arabske lige

Arab organisation arabska organizacija

Arab-African cooperation arabsko-afriško sodelovanje

arable land obdelovalna zemlja

Aragon Aragonija

arbitrage arbitražni posel

arbitration arbitraža

arbitration clause arbitražna klavzula

arboriculture drevesničarstvo

archaeology arheologija

archipelago arhipelag

architectural heritage stavbna dediščina

architecture arhitektura

archives arhiv

Arctic Arktika

Arctic Ocean Severno ledeno morje

area management urejanje prostora

area of holding velikost kmetijskega gospodarstva

Argentina Argentina

arid zone sušno območje

armed forces oborožene sile

Armenia Armenija

Armenian question armensko vprašanje

arms control nadzor nad oboroževanjem


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 7 od 106

arms industry oborožitvena industrija

arms limitation omejevanje oboroževanja

arms policy oboroževalna politika

arms supply oskrba z orožjem

arms trade trgovina z orožjem

aromatic plant dišavnica

arrangement of working time razporeditev delovnega časa

arrest odvzem prostosti

art education umetnostna vzgoja

art trade trgovina z umetninami

artificial food colouring umetno živilsko barvilo

artificial insemination osemenitev

artificial intelligence umetna inteligenca

artificial reproductive techniques umetno razmnoževanje

artist's resale right sledna pravica

artistic creation umetniško ustvarjanje

artistic profession umetniški poklic

arts umetnost

Aruba Aruba

Arusha Convention Konvencija iz Arushe

asbestos azbest

Asean ASEAN

Asean countries države ASEAN

Asia Azija

Asian organisation azijska organizacija

Aspac Aspac

assembly line production proizvodnja na tekočem traku

assembly line work delo za tekočim trakom

assessment ocenjevanje

assessment of prices administrativno določanje cen

assistance in training pomoč pri izobraževanju

assisting spouse zakonec, ki pomaga

associated action for damages adhezijski postopek

associated country pridružena država

association združenje

association agreement pridružitveni sporazum

Association of Caribbean States Združenje karibskih držav

association of local authorities združenje občin

associative movement združevalno gibanje

astronautics astronavtika

astronomy astronomija

atheism ateizem

Atlantic Arc Atlantski greben

Atlantic Ocean Atlantski ocean

atlas atlas

atmosphere ozračje

atmospheric conditions razmere v ozračju

atmospheric pollutant onesnaževalo zraka

atmospheric pollution onesnaževanje ozračja

atom atom

atomic bomb atomska bomba

ATP Agreement sporazum ATP

auction sale dražba

audio cassette avdiokaseta

audio-visual co-production avdiovizualna koprodukcija

audio-visual communications policy avdiovizualna politika

audio-visual document avdiovizualni dokument

audio-visual equipment avdiovizualna oprema

audio-visual industry avdiovizualna industrija

audio-visual piracy avdiovizualno piratstvo

audio-visual production avdiovizualna produkcija

audio-visual programme avdiovizualni program


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 8 od 106

audit revizija

auditing revidiranja

austerity policy varčevalna politika

Australia Avstralija

Austria Avstrija

authorised catch dovoljeni ulov

authoritarian regime avtoritarni režim

automatic game elektronska igra

automatic vending machine prodajni avtomat

automation avtomatizacija

autonomist party avtonomistična stranka

autonomous community avtonomna skupnost

autonomous movement avtonomistično gibanje

Autonomous Province of Bolzano avtonomna pokrajina Bolzano

Autonomous Province of Trento avtonomna pokrajina Trento

autonomous territories of Palestine avtonomna ozemlja Palestine

autonomy avtonomija

Auvergne Auvergne

auxiliary worker pomožni delavec

available energy ponudba energije

available energy resources razpoložljivi energetski viri

average price povprečna cena

aviation fuel kerozin

award of contract oddaja javnega naročila

axle tax davek na število osi

axle weight osna obremenitev

Azerbaijan Azerbajdžan

Azores Azori

baby food otroška hrana

backlog of court cases sodni zaostanki

backwardness at school zaostajanje v šoli

bad weather slabo vreme

Baden-Württemberg Baden-Württemberg

Bahamas Bahami

Bahrain Bahrajn

bailiff sodni izvršitelj

bakery pekarna

balance of payments plačilna bilanca

balance sheet bilanca

balance-of-payments deficit primanjkljaj v plačilni bilanci

balance-sheet analysis analiza bilance stanja

Balearic Islands Baleari

Bali Bali

Balkans Balkan

ballistic missile balistični izstrelek

ballot paper glasovnica

Baltic Sea Baltsko morje

Baltic States baltiške države

Bangladesh Bangladeš

bank banka

bank charges bančni stroški

bank deposit bančna vloga

banking bančništvo

banking policy bančna politika

banking profession bančniški poklic

banking secrecy bančna tajnost

banking supervision nadzor bančnega poslovanja

banking system bančni sistem

bankruptcy stečaj

bar palica

Barbados Barbados

barge barža


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 9 od 106

barge carrier ship ladja za prevoz tovora v maonah

barley ječmen

barring of penalties by limitation zastaranje izvršitve kazni

barrister odvetnik

barter menjava blaga za blago

basic education osnovno izobraževanje

basic needs osnovne potrebe

basic price osnovna cena

basic research temeljne raziskave

Basilicata Bazilikata

basis of tax assessment davčna osnova

basket of currencies košarica valut

Basque Country Baskija

bathing water kopalne vode

bauxite boksit

Bavaria Bavarska

bearing ležaj

beef goveje meso

beef animal vol

beer pivo

beet sugar pesni sladkor

behavioural sciences behavioristične znanosti

Belarus Belorusija

Belgium Belgija

Belize Belize

benchmarking primerjalna presoja

Benelux Beneluks

Benelux countries države Beneluksa

Benin Benin

Berlin Berlin

Bermuda Bermudi

beryllium berilij

BEUC BEUC

beverage pijača

beverage industry industrija pijač

Bhutan Butan (Kraljevina)

bibliography bibliografija

bicameral system dvodomni sistem

bilateral agreement dvostranski sporazum

bilateral aid dvostranska pomoč

bilateral relations dvostranski odnosi

bilingualism dvojezičnost

bio-ethics bioetika

bio-industry bioindustrija

biochemistry biokemija

bioclimatology bioklimatologija

bioconversion biokonverzija

biodegradability biološka razgradljivost

biodiversity biotska raznovrstnost

bioenergy bioenergija

biogas bioplin

biography življenjepis

biological standard biološki standard

biological weapon biološko orožje

biology biologija

biomass biomasa

biomaterials biomateriali

biometrics biometrija

bioprocess biološki proces

biosphere biosfera

biotechnology biotehnologija

biotope biotop


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 10 od 106

bipolarisation bipolarizacija

bird ptica

birth control kontrola rojstev

birth policy politika rodnosti

births nataliteta

BIS BIS

biscuit factory tovarna piškotov

bismuth bizmut

bituminous materials bitumenski materiali

Black Sea Črno morje

blank ballot paper prazna glasovnica

BLEU BLEU

blood disease krvna bolezen

blood transfusion transfuzija

blue-collar worker delavec

blue-veined cheese sir s plesnijo

board of directors upravni odbor

boarding school internat

boiler kotel

Bolivia Bolivija

bolt and screw industry proizvodnja sornikov in vijakov

bomber bombnik

Bonaire Bonaire

bond obveznica

bonded wood zgoščen les

boned meat odkoščeno meso

bonus payment dodatno nagrajevanje

book trade knjigotrštvo

bookshop knjigarna

border control mejna kontrola

border war vojna za mejo

boreal forest borealni gozd

Borneo Borneo

Bornholm Bornholm

borrowing najem posojila

Bosnia-Herzegovina Bosna in Hercegovina

botany botanika

Botswana Bocvana

bottled wine ustekleničeno vino

bottling stekleničenje

bracket price cenovni razpon

bracket rate tarifna lestvica

brain drain beg možganov

branch podružnica

branch of activity dejavnost podjetja

brand name trgovska znamka

Brandenburg Brandenburg

Brazil Brazilija

breach of domicile nedotakljivost stanovanja

breach of trust zloraba zaupanja

bread kruh

bread-making peka kruha

breadwinner hranitelj družine

breeder reactor oplodni reaktor

breeding animal plemenska žival

Bremen Bremen

Bretton Woods agreement Brettonwoodski sporazum

brick zidak

British West Indies Britanski Antili

Brittany Bretanja

broadcast videography teletekst

broadcasting radiodifuzija


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 11 od 106

broker borzni posrednik

bromine brom

browser brskalnik

brucellosis bruceloza

Brunei Brunej

Brussels region regija glavnega mesta Bruselj

BSE BSE

buckwheat ajda

Buddhism budizem

Buddhist budist

Buddhist law budistično pravo

budget proračun

budget appropriation razdelitev proračunskih sredstev

budget authorisation odobritev proračuna

budget deficit proračunski primanjkljaj

budget estimate načrtovanje proračuna

budget financing financiranje proračuna

budget policy proračunska politika

budget volume obseg proračuna

budgetary amendment sprememba proračuna

budgetary assessment ocena proračuna

budgetary classification ekonomska klasifikacija

budgetary control nadzor proračuna

budgetary cooperation sodelovanje pri proračunskih zadevah

budgetary discharge razrešnica glede proračuna

budgetary equilibrium proračunsko ravnotežje

budgetary expenditure proračunski odhodki

budgetary power proračunska pooblastila

budgetary procedure postopek sprejemanja proračuna

budgetary resources viri proračunskih sredstev

budgetary specification namembnost proračunskih sredstev

budgetary stabiliser proračunski stabilizator

buffalo meat bivolje meso

buffer stock državne rezerve

building zgradba

building industry gradbeništvo

building insulation izolacija zgradbe

building materials gradbeni materiali

building permit gradbeno dovoljenje

building plot stavbno zemljišče

building regulations gradbeni predpisi

building safety varnost zgradb

building services stavbna oprema

building slab gradbena plošča

building speculation špekuliranje z nepremičninami

building subsidy subvencioniranje gradnje

building technique gradbena tehnika

built-up area pozidano območje

bulb vegetable gomoljaste zelenjadnice

Bulgaria Bolgarija

bulk product razsuto blago

bull bik

bureau of parliament kolegij predsednika parlamenta

Bureau of the EP predsedstvo EP

Burgenland Gradiščanska

Burgundy Burgundija

Burkina Faso Burkina Faso

Burundi Burundi

bus avtobus

bus station avtobusna postaja

business activity poslovna dejavnost

business administration ekonomika podjetij


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 12 od 106

business data processing poslovna informatika

business lease najem poslovnih prostorov

business location kraj poslovanja

business management uprava podjetja

business morals poslovna morala

business name firma

business policy poslovna politika

business start-up ustanovitev podjetja

business tax davek od dohodkov iz dejavnosti

butane butan (plin)

butter maslo

butter oil masleno olje

buying group nabavno združenje

by-catch prilov

by-election nadomestne volitve

by-product stranski proizvod

CABEI CABEI (Srednjeameriška banka za gospodarska vključevanja)

cabinet reshuffle rekonstrukcija vlade

cable distribution kabelska televizija

cable transport kabelski prenos

CACM MCCA

CACM countries države CACM

cadmium kadmij

CAEEU UDEAC

CAEEU countries države UDEAC

Calabria Kalabrija

calcium kalcij

calf tele

Cambodia Kambodža

Cameroon Kamerun

Campania Kampanija

camping kampiranje

camping vehicle bivalno vozilo

Canada Kanada

Canary Islands Kanarski otoki

cancer rak

candidate kandidat

cane sugar trsni sladkor

cannery tovarna konzerv

canon law kanonsko pravo

Cantabria Kantabrija

CAO CAO

capacity to contract poslovna sposobnost

capacity to exercise rights opravilna sposobnost

capacity to have rights and obligations pravna sposobnost

Cape Verde Zelenortski otoki

capital city glavno mesto

capital depreciation zmanjšanje vrednosti kapitala

capital gains tax davek na kapitalski dobiček

capital goods investicijske dobrine

capital increase povečanje kapitala

capital market kapitalski trg

capital movement pretok kapitala

capital transfer prenos kapitala

capital transfer tax davek na prenos kapitala

carbon ogljik

carcass trup

carcinogenic substance rakotvorna snov

cardiovascular disease bolezen srca in ožilja

care for the elderly skrb za starejše

care of mothers and infants skrb za matere in otroke


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 13 od 106

care of the disabled skrb za osebe s posebnimi potrebami

cargo vessel tovorno plovilo

Caribank Karibska razvojna banka

Caribbean Islands Karibi

Caricom Caricom

Caricom countries države Caricom

Carinthia Koroška

Caroline Islands Karolinsko otočje

carpet preproga

carriage for hire or reward prevoz za najem ali plačilo

carriage of goods prevoz blaga

carriage of passengers prevoz oseb

carrier prevoznik

carry-over of appropriations prenos proračunskih sredstev

carrying capacity nosilnost

carrying out of sentence izvršitev kazni

cartel kartel

cartography kartografija

case law sodna praksa

case study študija primera

cash flow denarni tok

Caspian Sea Kaspijsko jezero

cassava manioka

cast-iron lito železo

Castile-La Mancha Kastilija in Manča

Castile-Leon Kastilija in León

castor bean ricinus

casual employment priložnostna zaposlitev

catalogue katalog

cataloguing katalogizacija

Catalonia Katalonija

catch area lovišče

catch by species ulov po vrstah

catch of fish ribolov

catch quota ulovna kvota

catering menza

catering industry gostinstvo

catering profession poklic v gostinstvu

Catholicism katolicizem

cattle govedo

Caucasus countries kavkaške države

Cayman Islands Kajmanski otoki

CCAM countries države OCAM

CCC CCC

CCD CCD

CCNR CCNR

CCT duties dajatve SCT

CDE CDE

CEAE CEAE

CEAO CEAO

CEAO countries države CEAO

cease-fire premirje

Cedefop Cedefop

CEEC države SVE

CEEP CEEP

CEFTA CEFTA

cellulose celuloza

cement cement

cemetery pokopališče

CEN CEN

CENELEC CENELEC

censorship cenzura


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 14 od 106

census popis

Central Africa srednja Afrika

Central African Republic Srednjeafriška republika

Central America Srednja Amerika

Central American Parliament Srednjeameriški parlament

Central Asia Osrednja Azija

central bank centralna banka

central government centralna uprava

Central Greece Srednja Grčija

Central Portugal Osrednja Portugalska

central rate srednji tečaj

centralisation of information centralizacija informacij

Centre regija Centre

CEPT CEPT

ceramics keramika

cereal flakes žitni kosmiči

cereal flour žitna moka

cereal product žitni proizvod

cereal substitute nadomestek za krmna žita

cereal-growing pridelovanje žita

cereals žita

cereals of bread-making quality krušna žita

CERN CERN

certificate of origin potrdilo o poreklu

cervidae družina cervidae

cessation of farming opustitev kmetovanja

cessation of trading prenehanje opravljanja dejavnosti

Ceuta Ceuta

Ceuta and Melilla Ceuta in Melilla

CFSP SZVP

Chad Čad

chain store veriga trgovin

chamber of commerce and industry gospodarska zbornica

champagne šampanjec

Champagne-Ardenne Šampanja-Ardeni

change of job preoblikovanje delovnih mest

change of political system sprememba političnega sistema

Channel Islands Kanalski otoki

chaptalisation dosladkanje

charcoal lesno oglje

charge obtožba

charge having equivalent effect dajatev z enakim učinkom

charges for use of infrastructure uporabnina za infrastrukturo

charter on human rights listina o človekovih pravicah

chartering čarterski prevoz

cheese sir

cheese factory sirarna

chemical accident nesreča s kemikalijami

chemical alcohol kemični alkohol

chemical compound kemična spojina

chemical element kemični element

chemical fertiliser kemično gnojilo

chemical industry kemična industrija

chemical pollution kemično onesnaževanje

chemical process kemični proces

chemical product kemični izdelek

chemical salt kemična sol

chemical waste kemični odpadki

chemical weapon kemično orožje

chemistry kemija

cheque ček

child otrok


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 15 od 106

child care otroško varstvo

child labour delo otrok

child of migrant otrok migranta

child pornography otroška pornografija

child protection varstvo otrok

children's library otroška in mladinska knjižnica

children's rights otrokove pravice

Chile Čile

China Kitajska

chlorine klor

choice of technology izbira tehnologije

Christian kristjan

Christian Democratic Party krščanskodemokratska stranka

Christianity krščanstvo

chromium krom

chronic illness kronična bolezen

church cerkev

church-State relations odnos med cerkvijo in državo

CID CID

cider jabolčnik

cif price cena CIF

cindynics veda o obvladovanju tveganj

cinema filmska umetnost

circular okrožnica

CIS SND

CIS countries države SND

citizen's duties državljanske dolžnosti

citizen-authority relations odnosi med upravo in državljani

citizens' Europe Evropa državljanov

citrus fruit citrus

CIV Convention Konvencija CIV

civics državljanska vzgoja

civil aviation letalski potniški promet

civil code civilni zakonik

civil defence civilna zaščita

civil disobedience državljanska nepokorščina

civil engineering nizke gradnje

civil law civilno pravo

civil liability civilnopravna odgovornost

civil liability proceedings tožba na ugotovitev civilne odgovornosti

civil procedure pravdni postopek

civil proceedings civilna tožba

civil register register prebivalstva

civil rights državljanske pravice

civil servant javni uslužbenec

civil service javna služba

civil status osebno stanje

civil union registrirana skupnost

civil war državljanska vojna

civil-law association družba civilnega prava

civilian personnel civilno osebje

civilian victim civilna žrtev

civilisation civilizacija

claim terjatev

clandestine worker delavec na črno

class struggle razredni boj

classification klasifikacija

classified forest varovani gozd

clean technology čista tehnologija

cleaning industry čistilnica

clearing agreement klirinški sporazum

clearing of land pridobivanje obdelovalne zemlje


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 16 od 106

clergy duhovščina

climate podnebje

climate change sprememba podnebja

climatic zone podnebni pas

climatology klimatologija

clock and watch industry urarska industrija

cloning kloniranje

closer cooperation okrepljeno sodelovanje

closing of accounts zaključni račun

clothing oblačila

clothing industry oblačilna industrija

clover detelja

CLRAE CLRAE

CMEA SEV

CMEA countries države SEV

co-determination soodločanje

co-financing sofinanciranje

co-insurance sozavarovanje

coal premog

coal by-products industry industrija stranskih proizvodov premoga

coal industry premogovništvo

coal mining pridobivanje premoga

coal processing obdelava premoga

coalmining policy premogovniška politika

coastal pollution onesnaževanje obal

coastal region obalno območje

cobalt kobalt

cocoa kakav

COCOM COCOM

code of conduct kodeks ravnanja

codecision procedure postopek soodločanja

codification of Community law kodifikacija prava Skupnosti

coding kodiranje

coffee kava

cohabitation zunajzakonska skupnost

Cohesion Fund Kohezijski sklad

coke koks

cold store hladilnica

cold war hladna vojna

collective activities skupinske dejavnosti

collective agreement kolektivna pogodba

collective bargaining kolektivna pogajanja

collective dismissal kolektivni odpust

collective farm kmetijska skupnost

collective interest javni interes

collectivised economy kolektivno gospodarstvo

collectivism kolektivizem

Colombia Kolumbija

Colombo Plan Načrt iz Kolomba

colonialism kolonializem

combat aircraft bojno letalo

combat helicopter bojni helikopter

combat vehicle bojno vozilo

Combined Nomenclature kombinirana nomenklatura

combined transport kombinirani prevoz

combustion gases zgorevalni plini

comitology komitologija

commemoration spominska svečanost

commentary on a law komentar zakona

commercial arbitration trgovinska arbitraža

commercial bank poslovna banka

commercial contract trgovinska pogodba


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 17 od 106

commercial court gospodarsko sodišče

commercial education trgovsko izobraževanje

commercial farming tržno kmetijstvo

commercial law trgovinsko pravo

commercial media komercialni mediji

commercial transaction trgovski posel

commercial vehicle gospodarsko vozilo

commission agent komisionar

Commission Delegation delegacija Komisije

Commission on Human Rights Komisija za človekove pravice

commitment of expenditure namenska poraba

committee of inquiry preiskovalni odbor

Committee of the Regions Odbor regij

committee report poročilo odbora

commodities exchange blagovna borza

commodities market trg blaga

commodity agreement sporazum o osnovnih proizvodih

commodity price cena blaga

common agricultural policy skupna kmetijska politika

common commercial policy skupna trgovinska politika

common customs tariff skupna carinska tarifa

common defence policy skupna obrambna politika

common fisheries policy skupna ribiška politika

common fund skupni sklad

common land občinsko zemljišče

common market skupni trg

common organisation of markets skupna ureditev trga

common ports policy skupna pristaniška politika

common price policy skupna cenovna politika

common tariff policy skupna tarifna politika

common transport policy skupna prometna politika

common wheat navadna pšenica

Commonwealth Britanska skupnost narodov

communication skills sposobnost komuniciranja

communications industry komunikacijska industrija

communications policy komunikacijska politika

communications profession poklic v komunikacijskih dejavnostih

communications systems komunikacijski sistem

communications tariff cene komunikacijskih storitev

communism komunizem

Communist Party komunistična stranka

communities of Belgium skupnosti Belgije

Community acquis pravni red Skupnosti

Community act akt Skupnosti

Community action ukrep Skupnosti

Community activity dejavnost Skupnosti

Community agricultural market kmetijski trg Skupnosti

Community aid pomoč Skupnosti

Community body organ Skupnosti

Community body (established by the Treaties) organ Skupnosti (ustanovljen na podlagi Pogodb)

Community borrowing najem posojila Skupnosti

Community budget proračun Skupnosti

Community certification certificiranje Skupnosti

Community competence pristojnost Skupnosti

Community control nadzor Skupnosti

Community corpus juris corpus juris Skupnosti

Community customs procedure carinski postopek Skupnosti

Community decision odločba Skupnosti

Community directive direktiva Skupnosti

Community employment policy politika zaposlovanja Skupnosti

Community environmental policy okoljska politika Skupnosti

Community expenditure odhodki Skupnosti


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 18 od 106

Community export izvoz Skupnosti

community facilities javna infrastruktura

Community financial instrument finančni instrument Skupnosti

Community financing financiranje Skupnosti

Community financing arrangements sistem financiranja Skupnosti

Community import uvoz Skupnosti

Community industrial policy industrijska politika Skupnosti

Community initiative pobuda Skupnosti

Community investment naložbe Skupnosti

Community law pravo Skupnosti

Community law - national law pravo Skupnosti - nacionalno pravo

Community legal system pravni sistem Skupnosti

Community legislative programme zakonodajni program Skupnosti

Community loan posojilo Skupnosti

Community market trg Skupnosti

Community migration migracija v Skupnosti

Community migration policy migracijska politika Skupnosti

Community national državljan Skupnosti

Community of Madrid avtonomna skupnost Madrid

Community of Valencia avtonomna skupnost Valencia

Community opinion mnenje Skupnosti

Community Plant Variety Office Urad Skupnosti za sorte rastlin

Community policy politika Skupnosti

Community policy-national policy politika Skupnosti - nacionalna politika

Community preference preferencial Skupnosti

Community production proizvodnja Skupnosti

Community programme program Skupnosti

Community publication publikacija Skupnosti

Community recommendation priporočilo Skupnosti

Community regional policy regionalna politika Skupnosti

Community regulation uredba Skupnosti

Community research policy raziskovalna politika Skupnosti

Community resolution resolucija Skupnosti

Community sanction sankcija Skupnosti

Community social dialogue socialni dialog v Skupnosti

Community sponsorship pokroviteljstvo Skupnosti

Community statistics statistika Skupnosti

Community stock zaloge Skupnosti

Community support framework okvir podpore Skupnosti

Community tax davek Skupnosti

Community Trademark Office Urad Skupnosti za znamke

Community transit tranzit Skupnosti

Community Troika Trojka Skupnosti

Community trunk route prometna os Skupnosti

Community waters vode Skupnosti

Community worker delavec iz Skupnosti

commuting dnevna migracija

Comoros Komori

company buyout odkup podjetja

company growth rast podjetja

company in difficulties podjetje v težavah

company law pravo družb

company management vodenje družbe

company member družbenik

company modernisation posodobitev podjetja

company research raziskave v podjetju

company structure sestava družbe

company with share capital kapitalska družba

comparative advertising primerjalno oglaševanje

comparative analysis primerjalna analiza

comparative education primerjalna pedagogika

comparative law primerjalno pravo


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 19 od 106

comparative study primerjalna študija

compensatory financing kompenzacijsko financiranje

competence of the institution pristojnost institucije

competence of the Member States pristojnost držav članic

competition konkurenca

competition law konkurenčno pravo

competition policy politika konkurence

competitiveness konkurenčnost

complaint to the Commission pritožba na Komisijo

complementarity agreement sporazum o dopolnitvi

complementarity of trade komplementarnost trgovine

composite materials sestavljeni materiali

composition sodna poravnava

composition of a parliamentary committee sestava parlamentarnega odbora

composition of parliament sestava parlamenta

composition of the population sestava prebivalstva

compulsory education obvezno šolanje

compulsory expenditure obvezni izdatek

compulsory insurance obvezno zavarovanje

compulsory saving obvezno varčevanje

compulsory voting volilna dolžnost

computer računalnik

computer applications računalniške aplikacije

computer assisted design računalniško podprto projektiranje

computer assisted manufacturing računalniško podprta proizvodnja

computer assisted publishing računalniško podprto založništvo

computer centre računalniški center

computer crime računalniška kriminaliteta

computer equipment računalniška oprema

computer network računalniško omrežje

computer piracy računalniško piratstvo

computer system računalniški sistem

computer systems informatika

computer terminal računalniški terminal

computer virus računalniški virus

concentrated milk kondenzirano mleko

concentrated product koncentrat

concentration of powers koncentracija oblasti

concentration of the population koncentracija prebivalstva

concerted economic action dogovorno gospodarstvo

concessionnaire koncesionar

conciliation procedure spravni postopek

conciliation procedure (part of codecision procedure) spravni postopek (del postopka soodločanja)

concrete beton

condiment začimba

conditional discharge prestajanje kazni v zavodu odprtega tipa

conduct of meetings vodenje sestankov

confectionery proizvodnja slaščic

confectionery product slaščice

confederal State konfederacija

conference proceedings zbornik

confidence motion vprašanje zaupnice

confidentiality zaupnost

confiscation of property zaplemba premoženja

conflict of generations medgeneracijski konflikt

conflict of jurisdiction spor o pristojnosti

conflict of powers spor o pristojnosti oblasti

conflict prevention preprečevanje sporov

congenital disease prirojena bolezen

conglomerate konglomerat

Congo Kongo


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 20 od 106

conifer iglavec

Connacht Connacht

conscience clause ugovor vesti

conscientious objection ugovor vesti vojaški dolžnosti

conservation of fish stocks ohranjanje ribjega staleža

conservation of resources ohranjanje virov

conservatism konzervatizem

Conservative Party konzervativna stranka

consolidated account konsolidirana bilanca

consolidation of Community law priprava prečiščenih besedil prava Skupnosti

consortium konzorcij

constitution ustava

constitutional court ustavno sodišče

constitutional law ustavno pravo

constitutional monarchy ustavna monarhija

constitutional revision sprememba ustave

construction costs gradbeni stroški

construction equipment gradbena oprema

construction policy gradbena politika

consulate konzulat

consultancy svetovanje

consultation of information uporaba informacij

consultation procedure posvetovalni postopek

consumer potrošnik

consumer behaviour vedenje potrošnika

consumer cooperative potrošniška zadruga

consumer credit potrošniški kredit

consumer demand povpraševanje potrošnikov

consumer goods potrošno blago

consumer information obveščanje potrošnikov

consumer motivation motivacija potrošnika

consumer movement potrošniško gibanje

consumer policy potrošniška politika

consumer price potrošniška cena

consumer protection varstvo potrošnikov

consumer society potrošniška družba

consumer survey potrošniška raziskava

consumption potrošnja

consumption expenditure izdatki za potrošne dobrine

Contadora Group skupina Contadora

contagious disease nalezljiva bolezen

container zabojnik

contemporary history sodobna zgodovina

contiguous zone zunanji morski pas

continental shelf epikontinentalni pas

continuing education permanentno izobraževanje

continuing vocational training stalno poklicno usposabljanje

continuous production neprekinjena proizvodnja

continuous working day neprekinjen delovni čas

contraception kontracepcija

contract pogodba

contract farming pogodbeno kmetovanje

contract of carriage prevozna pogodba

contract staff pogodbeno zaposleni

contract terms pogodbeni pogoji

contractual liability pogodbena odgovornost

control of communications nadzor komunikacij

control of constitutionality presoja ustavnosti

control of restrictive practices nadzor nad kartelnimi sporazumi

control of State aid nadzor državnih pomoči

controlled economy nadzorovano gospodarstvo

conventional weapon konvencionalno orožje


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 21 od 106

convergence criteria konvergenčno merilo

conversion rate menjalno razmerje

conversion to beef production preusmeritev iz mlečne v mesno proizvodnjo

conversion to horticulture preusmeritev v hortikulturo

Cook Islands Cookovi otoki

cooperation agreement sporazum o sodelovanju

cooperation in home affairs sodelovanje na področju notranjih zadev

cooperation in the field of education sodelovanje na področju izobraževanja

cooperation on agriculture sodelovanje v kmetijstvu

cooperation policy politika sodelovanja

cooperation procedure postopek sodelovanja

cooperative zadruga

cooperative bank zadružna banka

coordination of aid usklajevanje pomoči

coordination of EMU policies usklajevanje politik EMU

coordination of financing usklajevanje financiranja

Copenhagen København

copper baker

coppiced woodland nizki gozd

copyright avtorska pravica

Coreper Coreper

cork pluta

corporate finance financiranje podjetja

corporate governance upravljanje podjetja

corporation tax davek na dobiček pravnih oseb

corporatism korporativizem

correspondence dopisovanje

corrosion korozija

corruption korupcija

Corsica Korzika

COSAC COSAC

cosmetic product kozmetični izdelek

cosmetics industry kozmetična industrija

cosmology kozmologija

COST COST

cost analysis stroškovna analiza

cost of borrowing stroški posojila

cost of capital stroški kapitala

cost of living življenjski stroški

cost of pollution stroški onesnaževanja

cost price lastna cena

cost-benefit analysis analiza stroškov in koristi

cost-effectiveness analysis analiza gospodarnosti

Costa Rica Kostarika

costing izračun stroškov

cotton bombaž

Council of Europe Svet Evrope

Council of Europe countries države Sveta Evrope

Council of Europe fund sklad Sveta Evrope

Council of European Municipalities and Regions Svet evropskih občin in regij

Council of Ministers Svet ministrov

Council of the European Union Svet Evropske unije

countertrade kompenzacijski posli

countervailing charge izravnalna dajatev

counting of the votes štetje glasov

country road podeželska cesta

countryside conservation varstvo krajine

county okraj

coup d'état državni udar

court having special jurisdiction specializirano sodišče

court of arbitration razsodišče

Court of Auditors opinion mnenje Računskega sodišča


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 22 od 106

court of civil jurisdiction civilno sodišče

courts and tribunals sodišča

cow krava

cow's milk cheese kravji sir

craft business obrtno podjetje

craft production obrtna proizvodnja

craftsman obrtnik

cream smetana

creation of nuclear-free zones jedrsko razoroževanje

credit kredit

credit control nadzor nad kreditnim potencialom

credit guarantee kreditna garancija

credit institution kreditna institucija

credit insurance kreditno zavarovanje

credit policy kreditna politika

credit purchase nakup na kredit

credit sale prodaja na kredit

credit transfer bančno nakazilo

credit union kreditna zadruga

Crest CREST

Crete Kreta

crew posadka

crime kriminaliteta

crime against humanity zločin proti človečnosti

crime against individuals kaznivo dejanje zoper posameznika

crime against property kaznivo dejanje zoper premoženje

criminal court kazensko sodišče

criminal investigation department kazenskopreiskovalni oddelek

criminal law kazensko pravo

criminal liability kazenska odgovornost

criminal procedure kazenski postopek

criminal proceedings kazenska tožba

criminal record kazenska evidenca

criminal responsibility of minors kazenska odgovornost mladoletnikov

criminology kriminologija

Croatia Hrvaška

crop losses slaba letina

crop maintenance pridelava poljščin

crop production rastlinska proizvodnja

crop rotation kolobarjenje

crop yield hektarski donos

cross voting panaširanje

cross-border cooperation čezmejno sodelovanje

cross-channel connection povezava čez Rokavski preliv

cross-frontier data flow čezmejni pretok podatkov

crude oil surova nafta

cruel and degrading treatment kruto in ponižujoče ravnanje

crustacean raki

crustacean farming gojenje rakov

cryptography kriptografija

Cuba Kuba

cultivation system sistem pridelovanja

cultivation techniques način pridelave

cultivation under plastic pridelovanje pod folijo

cultural cooperation kulturno sodelovanje

cultural difference kulturne razlike

cultural event kulturna prireditev

cultural exception kulturna izjema

cultural geography kulturna geografija

cultural heritage kulturna dediščina

cultural identity kulturna prepoznavnost

cultural movement kulturno gibanje


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 23 od 106

cultural object kulturna dobrina

cultural organisation kulturna organizacija

cultural pluralism kulturni pluralizem

cultural policy kulturna politika

cultural prize nagrada na področju kulture

cultural promotion promocija kulture

cultural relations kulturne povezave

culture kultura

culture industry kulturna industrija

cumulative pension entitlement seštevanje pokojnin

Curaçao Curaçao

currency adjustment valutno prilagajanje

currency area denarno območje

currency convertibility konvertibilnost valute

custody skrbništvo

customary law običajno pravo

customers stranke

customs carina

customs and traditions šege in navade

customs cooperation carinsko sodelovanje

customs debt carinski dolg

customs document carinska listina

customs drawback povračilo carin

customs duties carinske dajatve

customs formalities carinske formalnosti

customs fraud carinska goljufija

customs harmonisation carinsko usklajevanje

customs inspection carinska kontrola

customs procedure suspending duties odložni carinski postopek

customs profession carinski poklic

customs regulations carinski predpisi

customs tariff carinska tarifa

customs transit carinski tranzit

customs union carinska unija

customs valuation carinska vrednost

customs warehouse carinsko skladišče

cybernetics kibernetika

Cyclades Kikladi

cycle and motorcycle industry industrija koles in motornih koles

cycle track kolesarska steza

cyclical fluctuation konjunkturno nihanje

cyclical unemployment konjunkturna brezposelnost

cyclone ciklon

Cyprus Ciper

cytology citologija

Czech Republic Češka republika

Czechoslovakia Čehoslovaška

Côte d'Ivoire Slonokoščena obala

DAC DAC

dairy cow krava molznica

dairy farm kmetija za proizvodnjo mleka in mlečnih izdelkov

dairy ice cream sladoled

dairy industry mlečna industrija

dairy production mlečna proizvodnja

damage škoda

damages odškodnina

dangerous substance nevarna snov

data collection zbiranje podatkov

data protection varstvo podatkov

data recording zapis podatkov

data transmission prenos podatkov

data-processing law predpisi o obdelavi podatkov


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 24 od 106

database podatkovna zbirka

database management system sistem upravljanja baze podatkov

dataprocessing obdelava podatkov

deadline for payment rok plačila

dealer preprodajalec

death smrt

death grant posmrtnina

death penalty smrtna kazen

debt dolg

debt reduction zmanjšanje dolga

decentralisation decentralizacija

deciduous tree listavec

decision odločba

decision-making odločanje

decision-making body organ odločanja

declaration of Community interest izjava o interesu Skupnosti

declining industrial region nazadujoča industrijska regija

decolonisation dekolonizacija

decommissioning of power stations razgradnja elektrarne

decontamination dekontaminacija

decorative item okrasni predmet

decree uredba (predsedniška/vladna)

deduction at source davek po odbitku

deep-freezing globoko zamrzovanje

deep-frozen product globoko zamrznjen izdelek

deep-sea fishing globokomorski ribolov

deepening of the European Union poglabljanje Evropske unije

defamation obrekovanje

defective product izdelek z napako

defence budget proračun za obrambo

defence expenditure izdatki za obrambo

defence policy obrambna politika

defence statistics statistika na področju obrambe

deflation deflacija

defoliation osutost

deforestation krčenje gozdov

degradation of the environment razvrednotenje okolja

degree of pollution stopnja onesnaženosti

dehydration dehidracija

delegated legislation delegirana zakonodaja

delegation of power prenos pooblastil

delinquency prestopništvo

delivered price franko cena

delivery dobava

demerger razdružitev podjetij

demilitarised zone demilitarizirana cona

democracy demokracija

democratic deficit demokratični deficit

Democratic Party demokratska stranka

Democratic Republic of Congo Demokratična republika Kongo

democratisation demokratizacija

democratisation of education demokratizacija izobraževanja

demographic analysis demografska analiza

demography demografija

demotion razporeditev na nižje delovno mesto

denaturing denaturacija

Denmark Danska

denominational education konfesionalno šolstvo

dental medicine stomatologija

dentist zobozdravnik

department (France) departma

dependant vzdrževani družinski član


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 25 od 106

dependence of elderly persons odvisnost starejših

dependent territory odvisno ozemlje

depoliticisation depolitizacija

depopulation upadanje prebivalstva

deportation izgon

deportee izgnanec

deposit money knjižni denar

deposit on a polluting product povračilo za obremenjevanje

deprivation of rights odvzem pravic

deprived urban area ogroženo urbano območje

Deputy Speaker of Parliament podpredsednik parlamenta

deregulation deregulacija

derogation from Community law odstopanje od prava Skupnosti

descendant potomec

desert puščava

desertification širjenje puščave

desiccated product dehidrirani izdelek

designated employment zaščiteno delovno mesto

designation of origin označba porekla

designs and models vzorci in modeli

destination of transport območje prevoza

destruction of crops uničevanje kmetijskih kultur

detention before trial pripor

deterrent odvračanje

devaluation devalvacija

developing countries države v razvoju

development aid razvojna pomoč

development bank razvojna banka

development plan razvojni načrt

development policy razvojna politika

development potential razvojni potencial

development region razvojno območje

development worker razvojni svetovalec

devolution devolucija

diabetes sladkorna bolezen

diaspora diaspora

dictatorship diktatura

dictionary slovar

dictionary of abbreviations slovar kratic

diesel engine dizelski motor

diesel fuel dizelsko gorivo

dietary product dietetični proizvod

diffusion of innovations širjenje inovacij

digital technology digitalna tehnologija

digitisation digitalizacija

Dillon Round Dillonov krog pogajanj

diploma diploma

diplomatic immunity diplomatska imuniteta

diplomatic profession diplomatski poklic

diplomatic protection diplomatska zaščita

diplomatic relations diplomatski odnosi

diplomatic representation diplomatsko predstavništvo

direct applicability neposredna uporaba

direct cost neposredni stroški

direct investment neposredna naložba

direct selling neposredna prodaja

direct tax neposredni davek

directive direktiva

directly-elected chamber neposredno izvoljeni dom

directory razvid

disability insurance invalidsko zavarovanje

disabled person invalid


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 26 od 106

disaffection of young people nezadovoljstvo mladih

disarmament razorožitev

disaster area prizadeto območje

disc drive diskovni pogon

discarded fish zavržek

disciplinary proceedings disciplinski postopek

disclosure of information razkritje informacij

discount rate diskontna stopnja

discount sale prodaja s popustom

discount store diskontna prodajalna

discounting diskontiranje

discretionary power odločanje po prostem preudarku

discrimination based on disability diskriminacija na podlagi invalidnosti

discrimination on the basis of nationality diskriminacija na podlagi državljanstva

discrimination on the basis of sexual orientation diskriminacija na podlagi spolne usmerjenosti

discriminatory price diskriminatorna cena

disease prevention preprečevanje bolezni

disease vector prenašalec bolezni

disinformation dezinformacija

dismissal odpust

display prikaz

Dispute Settlement Body Organ za reševanje sporov

dissemination of Community information razširjanje informacij Skupnosti

dissemination of culture razširjanje kulture

dissemination of information razširjanje informacij

dissidence disidentstvo

dissolution of parliament razpustitev parlamenta

distance learning učenje na daljavo

distance selling prodaja na daljavo

distillation destilacija

distribution business trgovsko podjetje

distribution by age razvrščanje po starosti

distribution by sex razvrščanje po spolu

distribution cost distribucijski stroški

distribution of aid razdeljevanje pomoči

distribution of Community funding razdeljevanje sredstev Skupnosti

distribution of income razporejanje dohodka

distribution of production razporejanje proizvodnje

distribution of schools mreža šol

distribution of the tax burden porazdelitev davčnih bremen

distribution of votes razdelitev glasov

distribution of wealth porazdelitev bogastva

distribution per employed person porazdelitev na zaposlenega

distributive trades distribucija in prodaja

distributor distributer

divergence indicator kazalec odstopanja

diversification of exports razpršenost izvoza

dividing up of land parceliranje

division into constituencies delitev na volilne enote

division of powers delitev pristojnosti

division of property delitev lastnine

divorce razveza zakonske zveze

divorced person razvezana oseba

Djibouti Džibuti

DNA DNK

doctor zdravnik

document dokument

document acquisition pridobivanje dokumentacije

document for discussion at a sitting sejno gradivo

document indexing indeksiranje dokumenta

document management upravljanje z dokumenti

document retrieval iskanje dokumentov


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 27 od 106

document storage shranjevanje dokumentov

documentary credit dokumentarni akreditiv

documentary reference recording evidenca dokumentarnega gradiva

documentary tool dokumentacijsko orodje

documentation dokumentacija

documentation centre dokumentacijski center

Dodecanese Dodekanez

domestic animal domača žival

domestic consumption domača poraba

domestic market domači trg

domestic policy notranja politika

domestic product domači proizvod

domestic trade notranja trgovina

domestic violence družinsko nasilje

domestic waste gospodinjski odpadki

dominant position prevladujoč položaj

Dominica Dominika

Dominican Republic Dominikanska republika

donation donacija

donor country država donatorka

door-to-door selling prodaja od vrat do vrat

double taxation dvojna obdavčitev

double-ballot voting system dvokrožni volilni sistem

downloading nalaganje s strežnika

draft budget predlog proračuna

draft EC budget predlog proračuna ES

drafting of Community law priprava zakonodaje Skupnosti

drainage odvodnjavanje

draught animal vprežna žival

drawing up of the budget priprava proračuna

drawing up of the Community budget priprava proračuna Skupnosti

dredging bagranje

Drenthe Drenthe

dried product sušeni izdelek

drilling vrtanje

drilling equipment vrtalna oprema

drinking milk konzumno mleko

drinking water pitna voda

drivers vozniki

driving instruction avtošola

driving licence vozniško dovoljenje

driving mechanism krmilni mehanizem

driving period trajanje vožnje

dropout osip

drought suša

drug addiction zasvojenost z mamili

drug surveillance nadzor zdravil

drug traffic promet s prepovedanimi drogami

drugs classification farmacevtska nomenklatura

dry farming kmetovanje na sušnem območju

dual nationality dvojno državljanstvo

dual-use good blago z dvojno rabo

dual-use technology tehnologija z dvojno rabo

Dubai Dubaj

dumping damping

dumping of waste odmetavanje odpadkov v morje

duplicating razmnoževanje

durable goods trajne dobrine

durum wheat pšenica durum

dust prah

duties of civil servants dolžnosti javnih uslužbencev

duty-free sale brezcarinska prodaja


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 28 od 106

dyestuff barvilo

dyestuffs industry industrija barvil

EAC EZS

EADI EADI

EAEC ESAE

EAEC Decision odločba ESAE

EAEC Directive direktiva ESAE

EAEC Joint Research Centre Skupni raziskovalni center ESAE

EAEC Joint Undertaking skupno podjetje ESAE

EAEC opinion mnenje ESAE

EAEC recommendation priporočilo ESAE

EAEC Regulation uredba ESAE

EAEC Supply Agency Agencija za preskrbo ESAE

EAEC Treaty Pogodba ESAE

EAES EAES

EAGGF EKUJS

EAGGF Guarantee Section Jamstveni oddelek EKUJS

EAGGF Guidance Section Usmerjevalni oddelek EKUJS

early childhood zgodnje otroštvo

early election predčasne volitve

early fruit and vegetables zgodnje sadje in zelenjava

early retirement predčasna upokojitev

earth sciences vede o Zemlji

earthquake potres

earths and stones prsti in kamnine

easement služnost

East Africa vzhodna Afrika

East Anglia Vzhodna Anglija

East Midlands East Midlands

East of the Great Belt območje vzhodno od Velikega Belta

East Timor Vzhodni Timor

East-West policy blokovska politika

East-West relations odnosi Vzhod-Zahod

East-West trade trgovina Vzhod-Zahod

Eastern Bloc countries države Vzhodnega bloka

Eastern Europe srednja in vzhodna Evropa

eating habits prehranjevalne navade

EBRD EBRD

EBU EBU

EC Accession Treaty pogodba o pristopu k ES

EC action to establish liability tožba ES za ugotovitev odgovornosti

EC administrative expenditure odhodki ES za poslovanje

EC advisory committee svetovalni odbor ES

EC agreement sporazum ES

EC agriculture committee odbor za kmetijstvo ES

EC association agreement pridružitveni sporazum ES

EC Association Council Pridružitveni svet ES

EC body and agency specializirani organi in agencije ES

EC budgetary discipline proračunska disciplina ES

EC budgetary reserve proračunska rezerva ES

EC case law sodna praksa ES

EC category A staff uslužbenci ES kariernega razreda A

EC category B staff uslužbenci ES kariernega razreda B

EC category C staff uslužbenci ES kariernega razreda C

EC category D staff uslužbenci ES kariernega razreda D

EC Charter of the Fundamental Social Rights of Workers Listina ES o temeljnih socialnih pravicah delavcev

EC Commission Komisija ES

EC committee odbor ES

EC competition razpis ES

EC conformity marking oznaka skladnosti CE

EC cooperation agreement sporazum ES o sodelovanju


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 29 od 106

EC Court of Auditors Računsko sodišče ES

EC Court of First Instance Sodišče prve stopnje ES

EC Court of Justice Sodišče ES

EC customs territory carinsko območje ES

EC Decision odločba ES

EC Directive direktiva ES

EC external competence zunanja pristojnost ES

EC fund sklad ES

EC general budget splošni proračun ES

EC infringement procedure postopek ES v primeru kršitve

EC Institutional balance ravnovesje institucij ES

EC Intergovernmental Conference medvladna konferenca ES

EC Intergovernmental Convention meddržavna konvencija ES

EC intergovernmental cooperation meddržavno sodelovanje EU

EC interim agreement začasni sporazum ES

EC interinstitutional cooperation medinstitucionalno sodelovanje ES

EC interinstitutional relations medinstitucionalni odnosi ES

EC joint body skupni organ ES

EC joint committee skupni odbor ES

EC language service jezikovna služba ES

EC management committee upravljalni odbor ES

EC Mediterranean region sredozemska regija ES

EC Monetary Committee Monetarni odbor ES

EC Ombudsman Varuh človekovih pravic ES

EC operational expenditure odhodki ES, ki nastanejo pri poslovanju

EC opinion mnenje ES

EC proposal predlog ES

EC Protocol protokol ES

EC recommendation priporočilo ES

EC Regulation uredba ES

EC regulatory committee regulativni odbor ES

EC research expenditure odhodki ES za raziskave

EC scientific committee znanstveni odbor ES

EC servants uslužbenci ES

EC situation stanje ES

EC standing committee stalni odbor ES

EC technical committee tehnični odbor ES

EC trade agreement trgovinski sporazum ES

EC transitional period prehodno obdobje ES

EC Treaty Pogodba ES

ECAC ECAC

ECCAS ECCAS

ecclesiastical council koncil

ECHO ECHO

ECMT ECMT

eco-label ekološka oznaka

Ecofin Ecofin

ecological balance ekološko ravnovesje

ecologism ekologizem

ecology ekologija

ecology movement ekološko gibanje

Ecology Party ekološka stranka

econometrics ekonometrija

economic accounts for agriculture ekonomski kmetijski račun

economic activity gospodarska dejavnost

economic aggregate ekonomski agregat

economic agreement gospodarski sporazum

economic aid gospodarska pomoč

economic analysis ekonomska analiza

Economic and Monetary Union Ekonomska in monetarna unija

economic and social cohesion ekonomska in socialna kohezija

economic concentration koncentracija gospodarske moči


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 30 od 106

economic conditions gospodarske razmere

economic consequence gospodarske posledice

economic contingency stock konjunkturne zaloge

economic convergence ekonomska konvergenca

economic conversion preusmeritev gospodarstva

economic cooperation gospodarsko sodelovanje

economic cycle gospodarski ciklus

economic development gospodarski razvoj

economic discrimination gospodarska diskriminacija

economic disparity ekonomske razlike

economic fluctuation gospodarsko nihanje

economic forecasting gospodarska napoved

economic geography ekonomska geografija

economic growth gospodarska rast

economic independence gospodarska neodvisnost

economic indicator gospodarski kazalec

economic infrastructure gospodarska infrastruktura

economic instrument for the environment ekonomski instrument za okolje

economic integration gospodarsko povezovanje

economic intelligence gospodarske informacije

economic interdependence gospodarska soodvisnost

Economic Interest Grouping gospodarsko interesno združenje

economic liberalism gospodarski liberalizem

economic model ekonomski model

economic offence gospodarski prekršek

economic planning gospodarsko načrtovanje

economic policy ekonomska politika

economic priority gospodarska prioriteta

economic recession gospodarska recesija

economic reconstruction gospodarska obnova

economic recovery okrevanje gospodarstva

economic reform gospodarska reforma

economic region gospodarska regija

economic relations ekonomski odnosi

economic resources gospodarski viri

economic rights ekonomske pravice

economic sanctions gospodarske sankcije

economic sector gospodarski sektor

economic situation gospodarski položaj

economic stabilisation gospodarska stabilizacija

economic stagnation gospodarska stagnacija

economic statistics gospodarska statistika

economic structure struktura gospodarstva

economic support gospodarska podpora

economic survey pregled gospodarskih gibanj

economic system gospodarski sistem

economic take-off gospodarski vzpon

economic transition gospodarska tranzicija

economic union ekonomska unija

economic value ekonomska vrednost

economics ekonomija

economies of scale ekonomija obsega

economy gospodarstvo

Ecosoc Ecosoc

ecosystem ekosistem

ECOWAS ECOWAS

ECSC ESPJ

ECSC aid pomoč ESPJ

ECSC general Decision splošna odločba ESPJ

ECSC individual Decision posamična odločba ESPJ

ECSC levy prelevman ESPJ

ECSC loan posojilo ESPJ


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 31 od 106

ECSC operating budget operativni proračun ESPJ

ECSC opinion mnenje ESPJ

ECSC recommendation priporočilo ESPJ

ECSC Treaty Pogodba o ustanovitvi ESPJ

Ecu eku

Ecuador Ekvador

EDF ERS

EDM elektronsko upravljanje podatkov

education izobraževanje

education budget proračun za izobraževanje

education costs stroški izobraževanja

education grant štipendija za izobraževanje

education of foreigners izobraževanje tujcev

education of young offenders vzgojni nadzor

education policy izobraževalna politika

education statistics statistika izobraževanja

educational administration šolska uprava

educational exchange izmenjava v šolstvu

educational guidance šolsko svetovanje

educational institution izobraževalni zavod

educational planning načrtovanje izobraževanja

educational reform reforma vzgoje in izobraževanja

educational system šolski sistem

EEA Council Svet EGP

EEA Joint Committee Skupni odbor EGP

EEA Joint Consultative Committee Skupni posvetovalni odbor EGP

EEA joint institution skupna institucija EGP

EEA joint parliamentary committee Skupni parlamentarni odbor EGP

EEB EEB

EEC Treaty Pogodba EGS

EECU EECU

EFICS EFICS

EFTA EFTA

EFTA countries države Efte

EFTA Court Sodišče EFTA

egg jajce

egg product jajčni izdelek

Egypt Egipt

EIB EIB

EIB loan posojilo EIB

El Salvador Salvador

elderly person starejša oseba

ELEC ELEC

election volitve

election campaign volilna kampanja

election campaign publicity volilna propaganda

election expenses stroški volitev

election financing financiranje volitev

election monitoring nadzor volitev

election programme volilni program

election result volilni izid

elective office volilni mandat

electoral alliance volilna koalicija

electoral deposit volilna varščina

electoral fraud ponareditev volilnih rezultatov

electoral law volilna zakonodaja

electoral quota volilni količnik

electoral reform volilna reforma

electoral register volilni imenik

electoral system volilni sistem

electorate volilno telo

electric cable električni kabel


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 32 od 106

electric machinery električni stroj

electric vehicle električno vozilo

electrical energy električna energija

electrical engineering elektrotehnična industrija

electrical equipment elektromaterial

electrical industry elektroindustrija

electrical process elektroliza

electricity storage device električni akumulator

electricity supply oskrba z električno energijo

electro-magnetic equipment elektromagnetna oprema

electrochemistry elektrokemija

electromagnetic interference elektromagnetne motnje

electrometallurgy elektrometalurgija

electronic banking elektronsko bančništvo

electronic commerce elektronsko poslovanje

electronic component elektronska komponenta

electronic device elektronska naprava

electronic document elektronski dokument

electronic equipment elektronska oprema

electronic funds transfer elektronski prenos sredstev

electronic government elektronska uprava

electronic mail elektronska pošta

electronic publishing elektronsko objavljanje

electronic signature elektronski podpis

electronic voting elektronsko glasovanje

electronic waste elektronski odpadki

electronics elektronika

electronics industry elektronska industrija

electrotechnology elektrotehnika

eligibility criteria merilo za pridobitev pomoči

eligible region regija, ki izpolnjuje pogoje

elimination of illiteracy opismenjevanje

emancipation emancipacija

embassy veleposlaništvo

embryo and foetus zarodek in plod

EMCF ESMS

emergency aid nujna pomoč

emergency medical treatment nujna medicinska pomoč

emigration izseljevanje

Emilia-Romagna Emilija-Romanja

employer delodajalec

employers' confederation zveza delodajalcev

employers' organisation organizacija delodajalcev

employment aid pomoč za zaposlovanje

Employment Committee odbor za zaposlovanje ES

employment policy politika zaposlovanja

employment service služba za zaposlovanje

employment statistics statistika zaposlenosti

employment structure struktura zaposlenosti

EMS exchange-rate mechanism mehanizem deviznih tečajev EMS

encyclopaedia enciklopedija

endemic disease endemična bolezen

endocrine disease endokrina bolezen

ENEA ENEA

energy audit energetska bilanca

energy consumption poraba energije

energy conversion pretvarjanje energije

energy crisis energetska kriza

energy crop energetske rastline

energy demand energetske potrebe

energy distribution distribucija energije

energy diversification diverzifikacija oskrbe z energijo


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 33 od 106

energy efficiency energetska učinkovitost

energy grid energetsko omrežje

energy industry energetika

energy law energetsko pravo

energy policy energetska politika

energy production proizvodnja energije

energy recovery rekuperacija energije

energy research energetske raziskave

energy resources energetski viri

energy saving varčevanje z energijo

energy site nahajališče energetskega vira

energy storage skladiščenje energije

energy supply oskrba z energijo

energy technology energetska tehnologija

energy transport prenos energije

energy use raba energije

energy-generating product energent

enforced migration prisilno preseljevanje

enforcement of ruling izvršitev sodne odločbe

engine motor

engineer inženir

England Anglija

English Channel Rokavski preliv

English-speaking Africa anglofonska Afrika

enjoyment of rights uživanje pravic

enlargement of an international organisation širitev mednarodne organizacije

enlargement of the Union širitev Evropske unije

entrepreneur podjetnik

entrepreneurship podjetništvo

environmental cooperation okoljsko sodelovanje

environmental economics okoljska ekonomika

environmental education okoljsko izobraževanje

environmental impact vpliv na okolje

environmental law pravo okolja

environmental liability okoljska odgovornost

environmental monitoring spremljanje stanja okolja

environmental offence kaznivo dejanje zoper okolje

environmental policy okoljska politika

environmental protection varstvo okolja

environmental research okoljske raziskave

environmental standard okoljski standard

environmental statistics okoljska statistika

environmental tax okoljski davek

enzyme encim

EP assent privolitev EP

EP Committee odbor EP

EP delegation delegacija EP

EP opinion mnenje EP

EP resolution resolucija EP

EPA EPA (OECD)

epidemic epidemija

epidemiology epidemiologija

Epirus Epir

EPO EPO

equal pay enako plačilo

equal treatment enako obravnavanje

equality before the law enakost pred zakonom

equality between men and women enakost moških in žensk

Equatorial Guinea Ekvatorialna Gvineja

equatorial zone ekvatorialni pas

equidae kopitarji

equipment cost stroški opreme


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 34 od 106

equivalence of diplomas enakovrednost diplom

ERDF ESRR

ergonomics ergonomija

Eritrea Eritreja

erosion erozija

ESA ESA

ESC opinion mnenje ESO

ESCB ESCB

ESF ESS

espionage vohunjenje

ESRO ESRO

essential oil eterično olje

established right pridobljena pravica

establishment ustanavljanje

establishment of peace vzpostavitev miru

Estonia Estonija

estuary estuarij

Etelä-Suomi Etelä-Suomi

ethanol etanol

ethics etika

Ethiopia Etiopija

ethnic cleansing etnično čiščenje

ethnic conflict etnični spor

ethnic discrimination etnična diskriminacija

ethnic group etnična skupina

ethnography etnografija

ethnology etnologija

ETSI ETSI

ETUC EKS

ETUI ETUI

EU Accession Treaty pristopna pogodba EU

EU Charter of Fundamental Rights Listina EU o temeljnih pravicah

EU cooperation body organ za sodelovanje EU

EU Council committee odbor Sveta EU

EU Council Presidency predsedstvo Sveta EU

EU country država EU

EU institution institucija EU

EU judicial cooperation pravosodno sodelovanje EU

EU Official Journal Uradni list ES

EU police cooperation policijsko sodelovanje EU

EU relations odnosi EU

eugenics evgenika

Euratom loan posojilo Euratom

Eureka Eureka

EURES EURES

EURIBOR EURIBOR

euro evro

euro area evroobmočje

Euro-Arab cooperation evro-arabsko sodelovanje

Euro-Mediterranean partnership Evro-sredozemsko partnerstvo

Euro-missile evroraketa

Eurobond evroobveznica

Eurocommunism evrokomunizem

Eurocontrol Eurocontrol

Eurocredit evrokredit

Eurocurrency evrovaluta

Eurodollar evrodolar

Eurogroup Evroskupina

Eurojust Eurojust

Euromarket evrotrg

Europe Evropa

European accounting system evropski računovodski sistem


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 35 od 106

European Agency for Reconstruction Evropska agencija za obnovo

European Agency for Safety and Health at Work Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu

European Agency for the Evaluation of Medicinal

Products

Evropska agencija za ocenjevanje zdravil

European agricultural model evropski kmetijski model

European arms policy evropska oboroževalna politika

European army corps Evrokorpus

European arrest warrant evropski zaporni nalog

European association evropsko združenje

European Association Agreement evropski pridružitveni sporazum

European audio-visual area evropski avdiovizualni prostor

European Central Bank Evropska centralna banka

European charter evropska listina

European citizenship evropsko državljanstvo

European civil service evropska javna služba

European Commissioner evropski komisar

European Communities Evropske skupnosti

European Community Evropska skupnost

European company evropska družba

European conference evropska konferenca

European Constitution Evropska ustava

European consumer information agency Evropska agencija za obveščanje potrošnikov

European convention evropska konvencija

European Convention on Human Rights Evropska konvencija o človekovih pravicah

European cooperation evropsko sodelovanje

European cooperative evropska zadruga

European Council Evropski svet

European Court of Human Rights Evropsko sodišče za človekove pravice

European cultural event evropski kulturni dogodek

European currency evropska valuta

European defence policy evropska obrambna politika

European driving licence evropsko vozniško dovoljenje

European Economic and Social Committee Ekonomsko-socialni odbor ES

European Economic Area Evropski gospodarski prostor

European Economic Interest Grouping Evropsko gospodarsko interesno združenje

European election evropske volitve

European electoral system evropski volilni sistem

European Employment Strategy evropska strategija zaposlovanja

European Energy Charter Evropska energetska listina

European Environment Agency Evropska agencija za okolje

European Food Safety Authority Evropska agencija za varnost živil

European forestry policy evropska gozdarska politika

European Foundation for the Improvement of Living Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih razmer in

and Working Conditions delovnih pogojev

European growth initiative pobuda za rast v Evropi

European identity evropska identiteta

European industrial area evropski industrijski prostor

European Institute of Public Administration Evropski inštitut za javno upravo

European integration evropsko povezovanje

European Investment Fund Evropski investicijski sklad

European language evropski jezik

European legal area evropski pravni prostor

European legal status evropski pravni status

European Monetary Agreement Evropski denarni sporazum

European Monetary Fund Evropski monetarni sklad

European Monetary Institute Evropski monetarni inštitut

European Monetary System evropski monetarni sistem

European Monitoring Centre for Drugs and Drug

Addition

Evropski center za spremljanje mamil in zasvojenosti z mamili

European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia Evropski center za spremljanje rasizma in ksenofobije

European Movement evropsko gibanje

European official evropski uradnik


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 36 od 106

European organisation evropska organizacija

European Parliament Evropski parlament

European party evropska stranka

European passport evropski potni list

European patent evropski patent

European Payments Union Evropska plačilna unija

European political cooperation evropsko politično sodelovanje

European Political Union Evropska politična unija

European Region evropska regija

European school evropska šola

European security evropska varnost

European social area evropski socialni prostor

European social budget evropski socialni proračun

European Social Charter Evropska socialna listina

European social policy evropska socialna politika

European standard evropski standard

European Standards Institute evropski inštitut za standardizacijo

European symbol evropski simbol

European tax cooperation evropsko sodelovanje na področju davkov

European television evropska televizija

European trademark evropska znamka

European Training Foundation Evropska ustanova za usposabljanje

European undertaking evropsko podjetje

European Union Evropska unija

European Union membership članstvo v Evropski uniji

European University Institute of Florence Evropski inštitut v Firencah

European Works Council Evropski svet delavcev

Europeche Europeche

Europol Europol

Euroright evropska desnica

Eurydice Eurydice

EUTELSAT EUTELSAT

euthanasia evtanazija

eutrophication evtrofikacija

evacuation of the population evakuacija prebivalstva

evaluation method metoda vrednotenja

evaluation of resources ovrednotenje virov

evidence pričanje

ex-serviceman vojni veteran

examination izpit

exchange control devizna kontrola

exchange of publications izmenjava publikacij

exchange parity valutna pariteta

exchange policy devizna politika

exchange rate devizni tečaj

exchange restriction devizna omejitev

exchange transaction devizni posel

exchange-rate mechanism mehanizem deviznih tečajev

excise duty trošarina

exclusion from an international organisation izključitev iz mednarodne organizacije

exclusion from EC treatment izvzetje iz obravnave ES

exclusion from public-sector employment prepoved opravljanja poklica

exclusive distribution agreement izključna prodaja

exclusive economic zone izključna ekonomska cona

exclusive purchasing agreement sporazum o izključni nabavi

executive vodilni delavci

executive body izvršilni organ

executive competence izvršilna pristojnost

executive power izvršilna oblast

exemption from customs duties oprostitev carin

exemption from restrictive-practice authorisation oprostitev priglasitve kartelnega sporazuma

exhaustion of resources izčrpanje virov


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 37 od 106

expansion card razširitvena kartica

expatriate worker delavec, napoten na delo v tujino

expenditure izdatek

experiment on animals poskusi na živalih

experiment on humans poskusi na ljudeh

experimental farm poskusna kmetija

expert's report ordered by a court izvedensko mnenje

explanation of voting obrazložitev glasu

exploitation of resources izkoriščanje virov

exploitation of the sea-bed izkoriščanje morskega dna

exploitation of the seas izkoriščanje morja

explosive razstrelivo

export izvoz

export aid izvozna pomoč

export credit izvozni kredit

export credit insurance zavarovanje izvoznih kreditov

export customs procedure izvozni carinski postopek

export financing financiranje izvoza

export industry izvozna industrija

export levy izvozni prelevman

export licence izvozno dovoljenje

export of capital izvoz kapitala

export of waste izvoz odpadkov

export policy izvozna politika

export price izvozna cena

export refund izvozno nadomestilo

export restriction izvozna omejitev

export revenue prihodki od izvoza

export subsidy izvozna spodbuda

export tax izvozna dajatev

expressway hitra cesta

expropriation razlastitev

expulsion from housing deložacija

extensive farming ekstenzivno kmetijstvo

external debt zunanji dolg

external frontier of the Community zunanja meja Skupnosti

extra-atmospheric space vesolje

extra-budgetary expenditure izvenproračunski odhodki

extra-Community trade trgovina izven Skupnosti

extra-parliamentary party zunajparlamentarna stranka

extra-territoriality eksteritorialnost

extraction of oil črpanje nafte

extradition izročitev

extranet ekstranet

extraordinary budget izredni proračun

extraterritorial jurisdiction eksteritorialna pristojnost

Extremadura Estremadura

extreme left skrajna levica

extreme right skrajna desnica

extremism ekstremizem

extremist party skrajna stranka

facilities for the disabled pripomočki za invalide

facsimile telefaks

fact-finding mission preiskovalna misija

factor of production proizvodni dejavnik

Faeroes Ferski otoki

failure to report for duty izmikanje vojaški dolžnosti

fair trade pravična trgovina

Falkland Islands Falklandski otoki

fallow ledina

family družina

family benefit družinska dajatev


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 38 od 106

family business družinsko podjetje

family by marriage svaštvo

family farming družinska kmetija

family law družinsko pravo

family migration družinska migracija

family planning načrtovanje družine

family policy družinska politika

family protection varstvo družine

family solidarity družinska solidarnost

family worker družinski delavec

fancy leather goods and glove-making industry proizvodnja usnjene galanterije

FAO FAO

Far East Daljni vzhod

farm accountancy data network mreža knjigovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev

farm animal koristna domača žival

farm development plan kmetijski razvojni načrt

farm household kmečko gospodinjstvo

farm income dohodek kmetije

farm lease zakup kmetije

farm modernisation posodobitev kmetije

farm price support subvencioniranje cen v kmetijstvu

farm prices kmetijske cene

farm rent zakupnina (za kmetijo)

farm return poročilo s kmetijskega gospodarstva

farmer kmet

farmers' income dohodek kmetov

farmers' movement kmečko gibanje

farming project kmetijski projekt

farming sector kmetijski sektor

farming system sistem kmetovanja

Fascism fašizem

fats maščobe

fattening pitanje

feasibility study študija ekonomske upravičenosti

federal chamber zvezni dom

federal State zvezna država

federalism federalizem

Federated States of Micronesia Federativne države Mikronezije

female migrant migrantka

female unemployment brezposelnost žensk

female work delo žensk

female worker delavka

fermented milk fermentirano mleko

ferro-alloy železova zlitina

ferrous metal kovina železove skupine

ferryboat trajekt

fertiliser gnojilo

fertiliser industry industrija gnojil

fertility plodnost

FID FID

field research terenska raziskava

FIFG FIUR

fight against crime boj proti kriminalu

fight against insects zatiranje žuželk

fight against unemployment boj proti brezposelnosti

fight against wastage boj proti potratni porabi

Fiji Fidži

film industry filmska industrija

film production filmska produkcija

final consumption končna poraba

finance act zakon o javnih financah


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 39 od 106

finance house gospodarska banka

financial accounting finančno računovodstvo

financial agreement finančni sporazum

financial aid finančna pomoč

financial analysis finančna analiza

financial autonomy finančna avtonomija

financial compensation of an agreement finančno nadomestilo za sporazum

financial control finančni nadzor

financial cooperation finančno sodelovanje

financial equalisation finančna izravnava

financial institution finančna institucija

financial instrument finančni instrument

financial interests of members opravljanje pridobitne dejavnosti poslancev

financial intervention finančna intervencija

financial legislation finančna zakonodaja

financial loss finančna izguba

financial management finančno poslovodenje

financial market finančni trg

financial occupation poklic v finančništvu

financial perspectives finančni načrt

financial planning finančno načrtovanje

financial policy finančna politika

financial protocol finančni protokol

financial regulation finančni predpis

financial requirements finančne potrebe

financial situation finančni položaj

financial solvency plačilna sposobnost

financial statistics finančna statistika

financial transaction finančni posel

financial year proračunsko leto

financing financiranje

financing level stopnja financiranja

financing method način financiranja

financing of aid financiranje pomoči

financing of the Community budget financiranje proračuna Skupnosti

financing plan načrt financiranja

financing policy politika financiranja

fine denarna kazen

fine arts lepe umetnosti

Finland Finska

fire požar

fire protection varstvo pred požarom

firearms and munitions strelno orožje in strelivo

firm governed by commercial law trgovinska družba

first aid prva pomoč

first job prva zaposlitev

first Lomé Convention Lomejska konvencija I

first stage of EMU prva faza EMU

First World War prva svetovna vojna

fiscal court davčno sodišče

fiscal monopoly davčni monopol

fiscal policy fiskalna politika

fish riba

fish disease bolezen rib

fish farming ribogojstvo

fish oil ribje olje

fish product ribji izdelek

fisheries policy ribiška politika

fisheries structure struktura ribištva

fisherman ribič

fishery management upravljanje ribištva

fishery produce proizvod iz ribogojstva


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 40 od 106

fishery product ribiški proizvod

fishery research ribiške raziskave

fishery resources ribolovni viri

fishing agreement ribiški sporazum

fishing area ribolovno območje

fishing controls nadzor nad ribolovom

fishing fleet ribiško ladjevje

fishing grounds ribje lovišče

fishing industry ribištvo

fishing licence ribolovno dovoljenje

fishing net ribiška mreža

fishing permit ribolovna dovolilnica

fishing port ribiško pristanišče

fishing regulations ribolovna ureditev

fishing rights ribolovne pravice

fishing season ribolovna sezona

fishing statistics ribiška statistika

fishing vessel ribiško plovilo

fixed party list nespremenljiva strankarska lista

fixing of prices določanje cen

flag zastava

flag of convenience zastava ugodnosti

Flanders Flandrija

flat product ploski izdelek

flat-rate tax pavšalni davek

flavoured wine aromatizirano vino

flavouring aromat

flax lan

Flemish Community Flamska skupnost

Flevoland Flevoland

flexible working hours gibljiv delovni čas

floating rate drseči tečaj

flood poplava

floor coverings talna obloga

floriculture gojenje cvetja

flour milling mlinarstvo

fluctuation margin meje nihanja

fluorine fluor

fodder krma

fodder beet krmna pesa

fodder cereals krmna žita

fodder plant krmna rastlina

fodder-growing gojenje krmnih rastlin

food additive živilski dodatek

food aid pomoč v hrani

Food and Veterinary Office Urad za prehrano in veterinarstvo

food cereals prehrambna žita

food chemistry živilska kemija

food colouring živilsko barvilo

food consumption poraba živil

food contamination onesnaženje živil

food emulsifier živilski emulgator

food expenditure izdatki za hrano

food fat jedilne maščobe

food hygiene higiena živil

food industry živilska industrija

food inspection živilska inšpekcija

food poisoning zastrupitev s hrano

food policy prehrambna politika

food preserving konzerviranje živil

food price cena živil

food processing živilska predelava


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 41 od 106

food production proizvodnja živil

food resources prehrambni viri

food safety varnost živil

food shortage pomanjkanje hrane

food standard prehranski standard (Codex Alimentarius)

food substitute prehrambni nadomestek

food supplement dodatek k prehrani

food technology živilska tehnologija

foodstuff živilo

foodstuffs legislation živilska zakonodaja

foot-and-mouth disease parkljevka in slinavka

footwear industry obutvena industrija

force reduction zmanjšanje vojnega sestava

forced disappearance prisilno izginotje

forces abroad vojaške sile na tujem

foreign aid pomoč tujini

foreign capital tuji kapital

foreign currency tuja valuta

foreign enterprise tuje podjetje

foreign exchange market devizni trg

foreign investment tuja naložba

foreign language tuji jezik

foreign market tuji trg

foreign national tuji državljan

foreign policy zunanja politika

foreign student tuji študent

foreign tourism tujski turizem

foreign trade zunanja trgovina

foreign-exchange reserves devizne rezerve

forensic medicine sodna medicina

forest gozd

forest certification certificiranje gozdov

forest conservation varstvo gozdov

forest plantation gozdni nasad

forest ranger gozdni nadzornik

forestry development izboljševanje gozdov

forestry economics gozdno gospodarstvo

forestry group gozdarsko združenje

forestry holding raba gozda

forestry legislation zakonodaja o gozdovih

forestry policy gozdarska politika

forestry property lastništvo gozdov

forestry research gozdne raziskave

forestry statistics gozdarska statistika

form obrazec

formation of a party ustanovitev stranke

former GDR nekdanja NDR

former socialist countries nekdanje socialistične države

former South Yemen nekdanji Južni Jemen

former USSR nekdanja ZSSR

Former Yugoslav Republic of Macedonia Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija

fortified wine alkoholizirano vino

forum forum

forward studies dolgoročna ocena možnosti

fossil fuel fosilno gorivo

foundation fundacija

fourth Lomé Convention Lomejska konvencija IV

framework agreement okvirni sporazum

framework decision okvirni sklep

France Francija

Franche-Comté Franche-Comté

franchising franšizing


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 42 od 106

fraud goljufija

fraud against the Community goljufija zoper Skupnost

Frederiksberg Frederiksberg

Frederiksborg Frederiksborg

free circulation prosti promet

free competition svobodna konkurenca

free credit brezobrestni kredit

free education brezplačno šolanje

free medical care brezplačno zdravstveno varstvo

free movement of capital prosti pretok kapitala

free movement of goods prosti pretok blaga

free movement of persons prosto gibanje oseb

free movement of programmes prost pretok programov

free movement of workers prosto gibanje delavcev

free price prosto oblikovana cena

free service brezplačna storitev

free zone prosta cona

free-at-frontier price cena franko meja

free-on-board price cena FOB

free-range farming talna reja

free-trade agreement sporazum o prosti trgovini

free-trade area območje proste trgovine

freedom of assembly svoboda zbiranja

freedom of association svoboda združevanja

freedom of communication svoboda komuniciranja

freedom of expression svoboda izražanja

freedom of movement svoboda gibanja

freedom of navigation svoboda plovbe

freedom of opinion svoboda izražanja mnenja

freedom of religious beliefs svoboda veroizpovedi

freedom of self-determination pravica do samoodločbe

freedom of the press svoboda tiska

freedom of the seas svoboda morij

freedom of the skies suverenost nad zračnim prostorom

freedom of trade svoboda trgovine

freedom to provide services svoboda opravljanja storitev

freeze-dried product liofilizirano živilo

freeze-drying liofiliziranje

freezing zamrzovanje

freight rate prevoznina

French Guiana Francoska Gvajana

French Overseas Departments francoski čezmorski departmaji

French Overseas Territories francoska čezmorska ozemlja

French Polynesia Francoska Polinezija

French West Indies Francoski Antili

French-speaking Africa frankofonska Afrika

French-speaking Community francosko govoreča skupnost

fresh cheese mladi sir

fresh fish sveža riba

fresh fruit sveže sadje

fresh meat sveže meso

fresh product sveži izdelek

fresh vegetable sveža zelenjava

fresh water sladka voda

freshwater fish sladkovodna riba

freshwater fishing sladkovodno ribištvo

Friesland Frizija

frigid zone mrzli pas

fringe benefit dodatne ugodnosti

Friuli-Venezia Giulia Furlanija-Julijska krajina

frontier državna meja

frontier migration obmejna migracija


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 43 od 106

frontier region obmejno območje

frontier worker obmejni delavec

frozen product zamrznjen izdelek

fruit sadje

fruit juice sadni sok

fruit product sadni izdelek

fruit vegetable plodovke

fruit-growing sadjarstvo

FTAA FTAA

fuel gorivo

fuel cell gorivna celica

fuel enrichment oplemenitenje goriva

fuel oil kurilno olje

fuel reprocessing predelava goriva

fuel tax davek na goriva

fuel wood les za ogrevanje

Fujairah Fujairah

full employment polna zaposlenost

full-time employment zaposlitev s polnim delovnim časom

fundamental particle osnovni delec

Funen Fyn

fur-bearing animal kožuhar

furnace peč

furniture industry pohištvena industrija

futures market terminski trg

Gabon Gabon

Galapagos Otočje Galapagos

Galicia Galicija

Gambia Gambija

game animal divjad

game of chance igra na srečo

gaming igre

gaming establishment zabavišče

gas plin

gas appliance plinska naprava

gas field plinsko polje

gas industry plinska industrija

gas pipeline plinovod

gas supply oskrba s plinom

gasohol gazohol

gastrointestinal disease bolezen prebavil

GATS GATS

GATT GATT

GCC countries države Sveta za zalivsko sodelovanje

gelatine želatina

Gelderland Gelderland

general budget splošni proračun

general education splošno izobraževanje

general legal principle splošno pravno načelo

general mechanical engineering splošna strojegradnja

general medicine splošna medicina

generalised preferences splošni preferenciali

generation renewal menjava generacij

generic drug generično zdravilo

genetic engineering genska tehnologija

genetically modified organism genetsko spremenjen organizem

genetics genetika

geochemistry geokemija

geographical distribution geografska porazdelitev

geographical distribution of the population geografska porazdelitev prebivalstva

geographical information system geografski informacijski sistem

geographical mobility geografska mobilnost


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 44 od 106

geography geografija

geology geologija

geomorphology geomorfologija

geophysical environment geofizikalno okolje

geophysics geofizika

Georgia Gruzija

geothermal energy geotermalna energija

German Democratic Republic Nemška demokratična republika

German-speaking Community nemško govoreča skupnost

Germany Nemčija

gerontology gerontologija

Ghana Gana

Gibraltar Gibraltar

gift darilo

gift item darilni izdelek

glass steklo

glass fibre stekleno vlakno

glass industry steklarska industrija

glasshouse cultivation pridelovanje v rastlinjakih

globalisation globalizacija

glucose glukoza

GNP contribution prispevki po BNP

goat koza

goat's milk cheese kozji sir

goatmeat kozje meso

gold zlato

gold standard zlata podlaga

gold-exchange standard sistem zlate valute

goods and services blago in storitve

goodwill poslovna vrednost firme

governance vladanje

government vlada

government bill vladni predlog zakona

government in exile vlada v izgnanstvu

government policy vladna politika

government programme vladni program

government statement vladna izjava

government violence državno nasilje

grape grozdje

graphic illustration ilustracija

grassland travinje

Great Maghreb Veliki Magreb

Greater Antilles Veliki Antili

Greater Copenhagen Storkøbenhavn

Greece Grčija

green area zelena površina

greenhouse effect učinek tople grede

greenhouse gas toplogredni plin

Greenland Grenlandija

Grenada Grenada

grey literature siva literatura

groat debeli zdrob

Groningen Groningen

gross domestic product bruto domači proizvod

gross national product bruto nacionalni proizvod

gross regional product bruto regionalni proizvod

ground handling zemeljska oskrba

ground staff letališko zemeljsko osebje

ground water podtalnica

groundnut zemeljski orešek

groundnut oil arašidovo olje

group farming skupna kmetijska obdelava


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 45 od 106

Group of 77 Skupina 77

group of companies skupina podjetij

group of leading industrialised countries skupina industrijsko najbolj razvitih držav

Group of Ten skupina G-10

Group of Twenty-Four Skupina 24

group travel skupinsko potovanje

grouping of farms združevanje kmetijskih gospodarstev

growth point težišče rasti

grubbing premium premija za izkrčitev

Guadeloupe Guadeloupe

Guam Guam

guarantee poroštvo

guarantee threshold jamstveni prag

guaranteed income zajamčeni dohodek

guaranteed minimum price zajamčena najnižja cena

guaranteed price zajamčena cena

guardianship varuštvo

Guatemala Gvatemala

guide priročnik

guide price orientacijska cena

guided missile vodeni izstrelek

Guinea Gvineja

Guinea-Bissau Gvineja Bissau

gulf zaliv

Gulf Cooperation Council Svet za zalivsko sodelovanje

Gulf States zalivske države

Guyana Gvajana

gynaecology ginekologija

gypsy Rom

haberdashery galanterija

habitat življenjsko okolje

hairdressing and beauty care frizerstvo in kozmetika

Haiti Haiti

halogen halogen

Hamburg Hamburg

hand tool ročno orodje

handicrafts obrt

handling prekladanje

harbour installation pristaniški objekti

hard cheese trdi sir

hard energy tradicionalna energija

harmful plant škodljiva rastlina

harmonisation law uskladitveni pravni akt

harmonisation of prices usklajevanje cen

harmonisation of standards usklajevanje standardov

harmonisation of weapons usklajevanje oborožitve

harvest žetev

harvester žetveni stroj

Havana Charter Havanska listina

Hawaii Havaji

hazardous waste nevarni odpadki

head of agricultural holding gospodar kmetijskega gospodarstva

head of government predsednik vlade

head of household glava družine

head of State vodja države

head office sedež podjetja

head-hunting lov na glave

health aid zdravstvena pomoč

health card zdravstvena kartica

health care zdravstveno varstvo

health care profession poklic v zdravstvu

health care system sistem zdravstvenega varstva


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 46 od 106

health certificate zdravstveno spričevalo

health control zdravstveni nadzor

health costs stroški zdravstvenega varstva

health education zdravstvena vzgoja

health expenditure izdatki v zdravstvu

health insurance zdravstveno zavarovanje

health legislation zdravstvena zakonodaja

health policy zdravstvena politika

health risk tveganje za zdravje

health service zdravstvena služba

health statistics zdravstvena statistika

heat pump toplotna črpalka

heat-resisting materials toplotno odporni material

heating ogrevanje

heavy industry težka industrija

heavy metal težka kovina

heavy oil težko olje

Hebrew law hebrejsko pravo

heifer telica

helicopter helikopter

help desk podpora uporabnikom

help for victims pomoč žrtvam

hemp konoplja

herbicide herbicid

herd conversion preusmeritev proizvodnje rejnih živali

heritage protection varstvo kulturne dediščine

Hessen Hessen

hidden unemployment prikrita brezposelnost

hides and furskins industry strojarstvo in krznarstvo

high forest visoki gozd

High Representative for the CFSP visoki predstavnik za SZVP

high-definition television televizija z visoko ločljivostjo

high-speed transport promet visokih hitrosti

higher court sodišče zadnje instance

higher education visokošolsko izobraževanje

highway code cestnoprometni predpisi

hill farming hribovsko kmetijstvo

Hindu hindujec

Hindu law hindujsko pravo

Hinduism hinduizem

hinge party odločilna stranka za razmerje sil

hinterland transport prevoz v notranjost

hire purchase najem z možnostjo nakupa

hiring oddajanje v najem

histology histologija

historic site zgodovinska znamenitost

historical account kronološko poročilo

historical geography zgodovinska geografija

history zgodovina

history of Europe zgodovina Evrope

history of law zgodovina prava

hoisting equipment dvižne naprave

holding company holding

holding of two jobs dvojna zaposlitev

holiday počitnice

home care nega na domu

home computing uporaba domačega računalnika

home education pouk na domu

home help pomoč v gospodinjstvu

home working delo na domu

homelessness brezdomstvo

homeopathic product homeopatski izdelek


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 47 od 106

homicide umor

homogenised milk homogenizirano mleko

Honduras Honduras

honey med

Hong Kong Hongkong

honour častno odlikovanje

hooliganism huliganstvo

hops hmelj

horizontal agreement horizontalno povezovanje

hormone hormon

Horn of Africa Afriški rog

horsemeat konjsko meso

horticulture vrtnarstvo

hospital expenses bolnišnični stroški

hospital waste bolnišnični odpadki

hospitalisation hospitalizacija

hotel industry hotelirstvo

hotel profession poklic v hotelirstvu

hourly wage urna postavka

household gospodinjstvo

household article gospodinjski predmet

household budget družinski proračun

household consumption poraba gospodinjstev

household electrical appliance električni gospodinjski aparat

household income dohodek gospodinjstva

housekeeping economy gospodinjska opravila

housewife gospodinja

housing stanovanje

housing allocation dodeljevanje stanovanj

housing cooperative stanovanjska zadruga

housing improvements izboljšanje stanovanjskih razmer

housing law stanovanjsko pravo

housing need stanovanjske potrebe

housing policy stanovanjska politika

human geography družbena geografija

human nutrition prehrana ljudi

human relations medčloveški odnosi

human rights človekove pravice

human rights movement gibanje za človekove pravice

humanisation of work humanizacija dela

humanitarian aid humanitarna pomoč

humid zone vlažni pas

Hungary Madžarska

hunger lakota

hunger strike gladovna stavka

hunting lov

hunting regulations lovski predpisi

hydraulic energy hidravlična energija

hydraulic machinery hidravlični stroj

hydraulic works vodno gospodarstvo

hydrocarbon ogljikovodik

hydroelectric development postavitev hidroelektrarne

hydroelectric power hidroelektrična energija

hydrogen vodik

hydrogen production proizvodnja vodika

hydrogeology hidrogeologija

hydrology hidrologija

hydroponics hidroponika

hypermedia hipermediji

hypertext hipertekst

IAEA IAEA

IASS IASS


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 48 od 106

IATA IATA

IBE IBE

ICAO ICAO

ice led

Iceland Islandija

ICFTU ICFTU

ICRC Rdeči križ

IDA IDA

IDB IDB

identity document osebni dokument

IEA IEA (OECD)

IFAD IFAD

IFC IFC

IFLA IFLA

IIEP IIEP

Ile-de-France Ile-de-France

illegal abortion nedovoljena prekinitev nosečnosti

illegal building črna gradnja

illegal migration nezakonito priseljevanje

illegal restraint protipraven odvzem prostosti

illicit trade nedovoljena trgovina

illiteracy nepismenost

illness bolezen

ILO MOD

image imidž

IMF MDS

immigration priseljevanje

immunology imunologija

IMO IMO

IMP IMP

impact of advertising učinek oglaševanja

impact of information technology učinek informacijske tehnologije

impact study študija učinkov

imperialism imperializem

implementation of the budget izvrševanje proračuna

implementing Regulation izvedbena uredba

import uvoz

import credit uvozni kredit

import levy uvozni prelevman

import licence uvozno dovoljenje

import monopoly uvozni monopol

import policy uvozna politika

import price uvozna cena

import refund uvozno nadomestilo

import restriction uvozna omejitev

import substitution nadomestitev uvoza

import tax uvozna davščina

imposed price administrativna cena

imprisonment zapor

impunity nekaznovanost

in-service training usposabljanje na delovnem mestu

incapacity for work nezmožnost za delo

INCB INCB

incendiary weapon zažigalno orožje

inclusion in the budget vključitev v proračun

inclusive tour paketno potovanje

income dohodek

income in addition to normal pay dodatni zaslužek

income stabilisation stabilizacija dohodkov

incomes policy dohodkovna politika

incompatibility nezdružljivost

incorporation ustanovitev družbe


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 49 od 106

incoterms Incoterms

increase in production povečanje proizvodnje

incunabula inkunabula

indebtedness zadolženost

indemnification povrnitev škode

indemnity insurance škodno zavarovanje

independence of the disabled nedvisnost invalidov

independence of the judiciary neodvisnost sodstva

independent retailer samostojni trgovec na drobno

India Indija

Indian Ocean Indijski ocean

indigenous population avtohtono prebivalstvo

indirect election posredne volitve

indirect tax posredni davek

Indonesia Indonezija

indoor livestock farming hlevska živinoreja

industrial building industrijski objekt

industrial capital industrijski kapital

industrial chemistry industrijska kemija

industrial concentration koncentracija industrije

industrial conversion preusmeritev industrije

industrial cooperation industrijsko sodelovanje

industrial counterfeiting industrijsko ponarejanje

industrial credit industrijsko posojilo

industrial data processing obdelava podatkov v industriji

industrial development industrijski razvoj

industrial economy industrijsko gospodarstvo

industrial electric machinery industrijski električni stroj

industrial enterprise industrijsko podjetje

industrial equipment industrijska oprema

industrial espionage industrijska špijonaža

industrial fat industrijske maščobe

industrial financing financiranje industrije

industrial fishing gospodarski ribolov

industrial free zone industrijska prosta cona

industrial hazard tehnološka nevarnost

industrial infrastructure industrijska infrastruktura

industrial integration industrijska integracija

industrial investment vlaganja v industriji

industrial manufacturing industrijsko izdelovanje

industrial planning industrijsko načrtovanje

industrial plant industrijska rastlina

industrial plot industrijsko zemljišče

industrial policy industrijska politika

industrial pollution industrijsko onesnaževanje

industrial price tovarniška cena

industrial product industrijski izdelek

industrial production industrijska proizvodnja

industrial project industrijski projekt

industrial property industrijska lastnina

industrial region industrijsko območje

industrial reorganisation reorganizacija industrije

industrial research industrijske raziskave

industrial restructuring prestrukturiranje industrije

industrial revolution industrijska revolucija

industrial robot industrijski robot

industrial secret industrijska skrivnost

industrial sociology sociologija dela

industrial statistics industrijska statistika

industrial structures struktura industrije

industrial waste industrijski odpadki

industrialisation industrializacija


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 50 od 106

industrialised country industrijska država

industry-research relations odnos industrija-raziskave

infancy mladoletnost

infant mortality smrtnost dojenčkov

inflammable product vnetljiv izdelek

inflation inflacija

information informacija

information analysis analiza informacij

information centre informacijski urad

information highway informacijska avtocesta

information industry informacijska industrija

information medium nosilec podatkov

information network informacijsko omrežje

information policy informacijska politika

information processing obdelava informacij

information profession informacijski poklic

information science informacijska znanost

information service dokumentacijski sistem

information society informacijska družba

information storage shranjevanje podatkov

information storage and retrieval dokumentacijska obdelava podatkov

information system informacijski sistem

information technology informacijska tehnologija

information technology applications uporaba informacijske tehnologije

information technology industry industrija informacijske tehnologije

information technology profession poklici v informatiki

information technology user uporabnik informacijske tehnologije

information transfer izmenjava informacij

information user uporabnik informacije

infringement of Community law kršitev prava Skupnosti

ingot ingot

inheritance dediščina

injunction odredba

inland transport notranji prevoz

inland waters celinske vode

inland waterway celinska plovna pot

inland waterway fleet flota za plovbo po celinskih plovnih poteh

inland waterway shipping rečna plovba

inland waterway transport prevoz po celinskih plovnih poteh

innovation inovacija

inorganic acid anorganska kislina

inorganic chemical product anorganski kemični izdelek

input-output analysis input-output analiza

insect žuželka

insecticide insekticid

inshore fishing obalni ribolov

inshore grounds obalno morsko dno

insider trading trgovanje na podlagi notranjih informacij

installation allowance pomoč mladim kmetom

instant product instant izdelek

institution of public utility gospodarska javna služba

institutional activity delovanje institucije

institutional agreement institucionalni sporazum

institutional cooperation institucionalno sodelovanje

institutional reform institucionalna reforma

institutional structure institucionalna struktura

insulator izolator

insurance zavarovanje

insurance claim odškodninski zahtevek

insurance company zavarovalnica

insurance contract zavarovalna pogodba

insurance indemnity zavarovalnina


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 51 od 106

insurance law zavarovalno pravo

insurance occupation zavarovalniški poklic

insurance premium zavarovalna premija

insured risk zavarovano tveganje

INTAL INTAL

integrated development celostni razvoj

integrated development programme program celostnega razvoja

integrated trade trgovska mreža

integration into employment vključevanje v delovni proces

integration of migrants vključevanje priseljencev

integration of the disabled socialno vključevanje invalidov

intellectual intelektualci

intellectual property intelektualna lastnina

intelligent transport system inteligentni prometni sistem

intensive farming intenzivno kmetijstvo

intensive livestock farming intenzivna živinoreja

Inter-American Court of Human Rights Medameriško sodišče za človekove pravice

inter-company agreement sporazum med podjetji

inter-company cooperation medpodjetniško sodelovanje

inter-industrial relations medpanožna razmerja

inter-parliamentary cooperation medparlamentarno sodelovanje

inter-professional agreement medpanožni sporazum

inter-urban migration medmestna migracija

interactive network interaktivno omrežje

interactive videotex interaktivni videoteks

interactivity interaktivnost

intercontinental missile medcelinska raketa

intercontinental transport medcelinski prevoz

interest obresti

interest group interesna skupina

interest in bringing an action pravovarstveni interes

interest-rate subsidy subvencionirana obrestna mera

interference vmešavanje

intergovernmental organisation medvladna organizacija

interinstitutional agreement medinstitucionalni sporazum

interinstitutional relations medinstitucionalni odnosi

intermediate consumption industrijska poraba

intermediate goods reprodukcijski material

intermediate technology vmesna tehnologija

internal Community frontier notranja meja Skupnosti

internal law of religions pravo verskih skupnosti

internal migration notranja migracija

international adoption meddržavna posvojitev

international affairs mednarodna politika

international agreement mednarodni sporazum

international aid mednarodna pomoč

international arbitration mednarodna arbitraža

international cartel mednarodni kartel

international charter mednarodna listina

international civil servant mednarodni javni uslužbenec

international civil service mednarodna javna služba

international commercial arbitration mednarodna trgovinska arbitraža

international competition mednarodna konkurenca

international conference mednarodna konferenca

international conflict mednarodni konflikt

international convention mednarodna konvencija

international cooperation mednarodno sodelovanje

international court mednarodno sodišče

International Court of Justice Meddržavno sodišče

international credit mednarodni kredit

International Criminal Court Mednarodno kazensko sodišče

international criminal law mednarodno kazensko pravo


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 52 od 106

International Criminal Tribunal Mednarodno sodišče za vojne zločine

international currency mednarodna valuta

international dispute mednarodni spor

international division of labour mednarodna delitev dela

international economic law mednarodno gospodarsko pravo

international finance mednarodne finance

international human rights law mednarodno humanitarno pravo

international instrument mednarodni instrument

international investment mednarodna naložba

international issue mednarodno vprašanje

International Labour Conference Mednarodna konferenca dela

international labour law mednarodno delovno pravo

International Labour Office Mednarodni urad dela

international law mednarodno pravo

international law - national law mednarodno pravo - nacionalno pravo

international liquidity mednarodna likvidnost

international loan mednarodno posojilo

international market mednarodni trg

international meeting mednarodno srečanje

international merger mednarodna združitev podjetij

international monetary system mednarodni denarni sistem

international negotiations mednarodna pogajanja

international organisation mednarodna organizacija

international payment mednarodno plačilo

international relations mednarodni odnosi

international responsibility mednarodna odgovornost

international road transport mednarodni cestni promet

international sanctions mednarodne sankcije

international school mednarodna šola

international security mednarodna varnost

international standard mednarodni standard

international statistics mednarodna statistika

international tariff mednarodna tarifa

international tax law mednarodno davčno pravo

international trade mednarodna trgovina

international trade law mednarodno trgovinsko pravo

international transport mednarodni prevoz

international voluntary worker mednarodni prostovoljec

international waters mednarodne vode

international waterway mednarodna plovna pot

Internet internet

Internet access provider ponudnik dostopa do interneta

Internet site spletna stran

interparliamentary delegation medparlamentarna delegacija

interparliamentary relations medparlamentarni odnosi

Interparliamentary Union Medparlamentarna unija

Interpol Interpol

interpretation of the law razlaga prava

interpreting tolmačenje

intervention agency intervencijska služba

intervention buying intervencijski odkup

intervention policy intervencijska politika

intervention price intervencijska cena

intervention stock intervencijske zaloge

intra-Community payment plačila znotraj Skupnosti

intra-Community relations odnosi znotraj Skupnosti

intra-Community trade trgovina znotraj Skupnosti

intra-Community transport promet v Skupnosti

intra-urban commuting mestni prevoz na delo

intranet intranet

invalid ballot paper neveljavna glasovnica

invalidity of an election neveljavnost volitev


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 53 od 106

invention izum

investment naložba

investment abroad naložba v tujini

investment aid investicijska pomoč

investment bank investicijska banka

investment company investicijska družba

investment cost investicijski stroški

investment income kapitalski dobiček

investment loan investicijski kredit

investment policy naložbena politika

investment project naložbeni projekt

investment promotion pospeševanje naložb

investment protection varstvo naložb

investment transaction kapitalska naložba

invisible trade balance bilanca storitvene menjave

invitation to tender razpis

invoicing izstavljanje računov

inward processing aktivno oplemenitenje

iodine jod

IOE OIE

IOM IOM

Ionian Islands Jonski otoki

Ionian Sea Jonsko morje

ionising radiation ionizirajoče sevanje

Iran Iran

Iraq Irak

Ireland Irska

Irian Jaya Irian Jaya

Irish Sea Irsko morje

iron železo

iron and steel industry železarska in jeklarska industrija

iron and steel product železni in jekleni izdelki

iron and steel-working machinery obdelovalni stroji za železo in jeklo

iron ore železova ruda

iron product železni izdelek

ironmongery železnina

irradiated fuel obsevano gorivo

irradiated product obsevani izdelek

irradiation obsevanje

irrigated agriculture namakalno poljedelstvo

irrigation namakanje

Islam islam

Islamic law islamsko pravo

Islamic State islamska država

island otok

island region otoška regija

Isle of Man otok Man

ISO ISO

isoglucose izoglukoza

isolationism izolacionizem

ISPA ISPA

Israel Izrael

issue of securities izdaja vrednostnih papirjev

issuing of currency emisija denarja

Italy Italija

ITC ITC

itinerant trade potujoča trgovina

ITU ITU

Itä-Suomi Itä-Suomi

Jamaica Jamajka

Japan Japonska

Java Java


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 54 od 106

Jew žid

jewellery and goldsmith's articles draguljarski in zlatarski izdelki

JHA PNZ

job access dostop do zaposlitve

job application prošnja za zaposlitev

job creation ustvarjanje delovnih mest

job cuts ukinjanje delovnih mest

job description opis delovnega mesta

job mobility poklicna mobilnost

job preservation ohranjanje delovnih mest

job satisfaction zadovoljstvo na delovnem mestu

job security varnost delovnega mesta

job sharing delitev delovnega mesta

job vacancy prosto delovno mesto

joinery stavbno mizarstvo

joint action skupni ukrep

joint authority interesno združenje občin

joint committee on EC matters skupni odbor za zadeve ES

joint competence skupna pristojnost

Joint European Torus Joint European Torus

joint ownership solastnina

joint position skupno stališče

joint subsidiary skupna hčerinska družba

joint venture skupni podjem

Jordan Jordanija

Judaism židovstvo

judge sodnik

judgment of the EC Court sodba Sodišča ES

judicial cooperation pravosodno sodelovanje

judicial inquiry sodna preiskava

judicial investigation preiskovalni postopek

judicial power sodna oblast

judicial proceedings sodni postopek

judicial reform reforma sodstva

judicial separation ločitev

jurisdiction of the courts pristojnost sodišč

jurisdiction ratione materiae stvarna pristojnost

jute juta

juvenile court sodišče za mladoletnike

juvenile delinquency mladoletniško prestopništvo

kapok kapok

Kazakhstan Kazahstan

Kennedy Round Kennedyjev krog pogajanj

Kenya Kenija

kidney disease bolezen ledvic

Kiribati Kiribati

kitchen garden zelenjavni vrt

knitted and crocheted goods pletenine

know-how znanje in izkušnje

knowledge management upravljanje znanja

Kosovo Kosovo

Kurdistan question kurdsko vprašanje

Kuwait Kuvajt

Kyrgyzstan Kirgizistan

labelling označevanje

labour dispute delovni spor

labour flexibility fleksibilnost dela

labour force delovna sila

labour inspectorate inšpektorat za delo

labour law delovno pravo

labour market trg dela

labour mobility mobilnost delovne sile


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 55 od 106

Labour Party delavska stranka

labour relations odnosi med socialnimi partnerji

labour shortage pomanjkanje delovne sile

labour standard standardi dela

labour tribunal delovno sodišče

lactose laktoza

LAES SELA

LAES countries države SELA

Lafta countries države LAFTA

LAIA ALADI

lake jezero

land and buildings nepremičnine

land bank sklad kmetijskih zemljišč

land forces kopenska vojska

land mobility mobilnost lastništva zemljišč

land policies zemljiška politika

land productivity produktivnost tal

land reform zemljiška reforma

land register zemljiški kataster

land restructuring izboljšanje strukture tal

land transport kopenski promet

land use raba tal

landholding system zemljiškoposestni sistem

language jezik

language teaching poučevanje jezika

Languedoc-Roussillon Languedoc-Roussillon

Laos Laos

lard svinjska mast

large business veliko podjetje

large family velika družina

large holding veliko kmetijsko gospodarstvo

large vehicle prevozno sredstvo z veliko prostornino

large-scale construction velika gradbena dela

laser physics laserska fizika

laser weapon lasersko orožje

Latin America Latinska Amerika

Latin American organisation latinskoameriška organizacija

Latin American Parliament Latinskoameriški parlament

Latium Lacij

Latvia Latvija

launch facility izstrelitvena rampa

launch vehicle nosilna raketa

launching of a product uvajanje izdelka na trg

law zakon

law of banking bančno pravo

law of nations pravo držav

law of obligations obligacijsko pravo

law of outer space vesoljsko pravo

law of succession dedno pravo

law of the sea mednarodno pomorsko pravo

law of war vojno pravo

law on negotiable instruments pravo prenosnih vrednostnih papirjev

law relating to information pravo na področju obveščanja

law relating to prisons pravo izvrševanja kazni zapora

lay magistrate sodnik porotnik

laying poultry nesnice

lead svinec

lead-free petrol neosvinčen bencin

leader of the opposition vodja opozicije

leaf vegetable listna zelenjava

learning učenje

lease najem


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 56 od 106

least-developed country najmanj razvita država

leather usnje

leather industry usnjarska industrija

leave for political activities dopust za politično udejstvovanje

leave on social grounds dopust iz socialnih pravic

Lebanon Libanon

Leeward Islands Zavetrni otoki

leftism levičarstvo

legal action tožba pred sodiščem

legal adviser pravni svetovalec

legal aid pravna pomoč

legal basis pravna podlaga

legal capacity pravna in poslovna sposobnost

legal code zakonik

legal cooperation sodelovanje glede pravnih vprašanj

legal data processing pravna informatika

legal deposit obvezni izvod

legal doctrine pravna doktrina

legal domicile stalno prebivališče

legal expenses sodni stroški

legal hearing sodno zaslišanje

legal methodology pravna metodologija

legal person pravna oseba

legal process sodni pregon

legal profession pravniški poklic

legal science pravna znanost

legal status pravni status

legal system organizacija sodstva

legal working time zakonsko določen delovni čas

legality zakonitost

legislation zakonodaja

legislative drafting priprava zakonodaje

legislative initiative zakonodajna pobuda

legislative period sklic zakonodajnega organa

legislative power zakonodajna oblast

legislative procedure zakonodajni postopek

legislative-executive relations odnos med zakonodajno in izvršilno oblastjo

legitimacy legitimnost

leguminous vegetable stročnice

Leinster Leinster

leisure prosti čas

leisure park rekreacijski park

length of journey trajanje prevoza

length of lease trajanje najema

length of studies trajanje šolanja

Lesotho Lesoto

less-favoured agricultural area kmetijsko območje z omejenimi možnostmi

less-favoured region regija z omejenimi možnostmi

Lesser Antilles Mali Antili

level of education stopnja izobrazbe

liability odgovornost

liability of the state odgovornost države

Liberal Party liberalna stranka

liberal profession svobodni poklic

liberalisation of the market liberalizacija trga

liberalisation of trade liberalizacija trgovine

liberalism liberalizem

Liberia Liberija

library knjižnica

Libya Libija

Liechtenstein Lihtenštajn

life assurance življenjsko zavarovanje


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 57 od 106

life expectancy življenjska doba

life sciences biološke vede

lift dvigalo

light industry lahka industrija

lighting razsvetljava

lighting equipment svetila

lignite lignit

Liguria Ligurija

Ligurian Sea Ligursko morje

Limburg Limburg

limitation of legal proceedings zastaranje kazenskega pregona

limited circulation omejeno razširjanje

limited partnership komanditna družba

Limousin Limousin

linguistic discrimination jezikovna diskriminacija

linguistic group jezikovna skupina

linguistics jezikoslovje

liqueur liker

liquidation likvidacija

liquidity control nadzor likvidnosti

Lisbon and the Tagus Valley Lizbona in dolina reke Tajo

list voting system sistem volilnih list

literary and artistic property književna in umetniška lastnina

literary profession književniki

literature književnost

Lithuania Litva

littoral obala

live animal živa žival

live poultry živa perutnina

livestock stalež živine

livestock farming živinoreja

livestock unit glava živine

living conditions življenjske razmere

living language živi jezik

living plant živa rastlina

living will vnaprej izražena volja

load tovor

loan posojilo

local access to the law dostop državljanov do sodnega varstva

local area network lokalno omrežje

local authority lokalna oblast

local authority finances sredstva lokalne skupnosti

local budget občinski proračun

local election lokalne volitve

local employment initiative krajevna pobuda za zaposlovanje

local government lokalna uprava

local legislation lokalna zakonodaja

local media lokalna javna glasila

local pollution lokalno onesnaževanje

local tax lokalni davek

local wine deželno vino

locally elected representative voljeni predstavnik lokalne skupnosti

location of industry industrijsko središče

location of production kraj kmetijske proizvodnje

lockout izprtje

logistics logistika

Loire Region regija Loire

Lombardy Lombardija

Lomé Convention Lomejska konvencija

long-term credit dolgoročno posojilo

long-term financing dolgoročno financiranje

long-term forecast dolgoročna napoved


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 58 od 106

long-term unemployment dolgotrajna brezposelnost

Lorraine Lorena

loss izguba

low income nizek dohodek

low pay nizka plača

low rent nizka najemnina

lower class nižji sloj

Lower Normandy Spodnja Normandija

Lower Saxony Spodnja Saška

lubricants mazivo

lucerne lucerna

Luxembourg Luksemburg

luxury products industry proizvodnja luksuznega blaga

Macao Macao

Macedonia Makedonija

machine tool obdelovalni stroj

machine translation strojno prevajanje

machine-tool industry industrija obdelovalnih strojev

machinery stroji

macroeconomics makroekonomija

Madagascar Madagaskar

Madeira Madeira

Mafia mafija

Maghreb Magreb

magistrate sodnik/državni tožilec

magnesium magnezij

magnetic medium magnetni nosilec podatkov

main acreage glavno kmetijsko zemljišče

maintenance vzdrževanje

maintenance obligation dolžnost preživljanja

maize koruza

maize oil koruzno olje

majority voting večinsko glasovanje

majority voting system večinski volilni sistem

Malawi Malavi

Malaysia Malezija

Maldives Maldivi

Mali Mali

malnutrition neustrezna prehrana

malt slad

Malta Malta

man moški

man-made disaster nesreča, ki jo povzroči človek

man-made fibre sintetično vlakno

management poslovodenje

management accounting poslovodno računovodstvo

management audit revizija poslovodenja

management information system poslovodni informacijski sistem

management of resources upravljanje z viri

management planning poslovodenje po zastavljenih ciljih

management techniques metode poslovodenja

management training usposabljanje za vodenje

manager menedžer

managing director direktor družbe

manganese mangan

manifesto manifest

manpower needs potreba po delovni sili

manpower planning načrtovanje zaposlovanja

manual worker fizični delavec

manufactured feedingstuffs umetna krma

manufactured goods končni izdelek

manuscript rokopis


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 59 od 106

Maoism maoizem

Marches Marke

margarine margarina

marginalisation socialna izključenost

Mariana Islands Mariansko otočje

marine ecosystem morski ekosistem

marine environment morsko okolje

marine insurance pomorsko zavarovanje

marine life morski organizmi

marine mammal morski sesalec

marine pollution onesnaževanje morja

marital status zakonski stan

maritime area pomorsko območje

maritime cabotage pomorska kabotaža

maritime conference konferenca ladijskih prevoznikov

maritime court pomorsko sodišče

maritime law pomorsko pravo

maritime safety varnost v morskem prometu

maritime shipping pomorski prevoz

maritime surveillance pomorski nadzor

maritime transport morski prevoz

market trg

market access dostop na trg

market approval dovoljenje za prodajo

market capitalisation tržna vrednost podjetja

market economy tržno gospodarstvo

market enlargement širitev trga

market gardening pridelava vrtnin za trg

market intervention intervencija na trgu

market organisation tržna ureditev

market planning načrtovanje trga

market prices tržna cena

market protection varstvo trga

market research tržna raziskava

market stabilisation regulacija trga

market supervision nadzor trga

market support tržna podpora

market-sharing agreement delitev trga

marketing trženje

marketing restriction omejitev trženja

marketing standard tržni standard

marketing year tržno leto

marriage sklenitev zakonske zveze

marriage of convenience navidezna zakonska zveza

marriage rate stopnja sklepanja zakonskih zvez

married person poročena oseba

Marshall Islands Marshallovi otoki

marsupial vrečar

Martinique Martinik

Marxism marksizem

Mashreq Mašrek

mass communications množične komunikacije

mass education množično izobraževanje

mass media mediji

mass production množična proizvodnja

mass tourism množični turizem

mass-consumption product izdelek za široko porabo

material of animal origin snov živalskega izvora

materials technology tehnologija materialov

maternity benefit dajatev za materinstvo

maternity leave porodniški dopust

mathematics matematika


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 60 od 106

matrimonial law pravo zakonske zveze

Mauritania Mavretanija

Mauritius Mauritius

maximum price najvišja cena

Mayotte Mayotte

meal drobni zdrob

means of agricultural production kmetijska proizvajalna sredstva

means of communication komunikacijsko sredstvo

means of public conveyance prevoz z javnimi prevoznimi sredstvi

means of transport prevozno sredstvo

measure having equivalent effect ukrep z enakim učinkom

measuring equipment merilna naprava

meat meso

meat from game divjačina

meat processing industry mesnopredelovalna industrija

meat product mesni izdelek

mechanical engineering strojništvo

mechanical equipment strojna oprema

mechanical vibration mehanska vibracija

mechanisation mehanizacija

mechanisation of agriculture mehanizacija kmetijstva

Mecklenburg-West Pomerania Mecklenburg-Predpomerjansko

media library medioteka

mediator posrednik

medical and surgical instruments medicinski in kirurški instrumenti

medical centre zdravstveni dom

medical computing medicinska informatika

medical data zdravstveni podatki

medical diagnosis zdravniška diagnoza

medical error zdravniška napaka

medical examination zdravniški pregled

medical institution zdravstvena ustanova

medical law medicinsko pravo

medical plant zdravilna rastlina

medical report medicinsko izvedensko mnenje

medical research medicinske raziskave

medical science medicinske vede

medical specialisation medicinska specializacija

medical training medicinsko izobraževanje

medicament zdravilo

medicine medicina

medieval history srednjeveška zgodovina

Mediterranean agriculture sredozemsko kmetijstvo

Mediterranean forest sredozemski gozd

Mediterranean Sea Sredozemsko morje

medium-sized business srednje veliko podjetje

medium-sized holding srednje veliko kmetijsko gospodarstvo

medium-sized industry srednje velika industrija

medium-sized town srednje veliko mesto

medium-term credit srednjeročni kredit

medium-term financial assistance srednjeročna finančna pomoč

medium-term financing srednjeročno financiranje

medium-term forecast srednjeročna napoved

megalopolis velemesto

Melanesia Melanezija

Melilla Melilla

Mellersta Norrland Mellersta Norrland

member country država članica

Member of Parliament parlamentarec

member of the EC Court of Auditors član Računskega sodišča ES

member of the EC Court of Justice član Sodišča ES

Member of the European Parliament poslanec Evropskega parlamenta


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 61 od 106

Member State's contribution prispevek držav članic

mendicity beračenje

mental health duševno zdravje

mental illness duševna bolezen

mental stress stres

mentally disabled duševno prizadeta oseba

mercenary plačanec

merchandising tehnike pospeševanja prodaje (merchandising)

merchant trgovec

merchant fleet trgovsko ladjevje

Mercosur Mercosur

Mercosur countries države Mercosur

mercury živo srebro

merger združevanje podjetij

merger control nadzor nad združevanjem (podjetij)

Merger Treaty Pogodba o združitvi

meslin soržica

metal by-product kovinski stranski proizvod

metal coating kovinska prevleka

metal furniture kovinsko pohištvo

metal pollution onesnaževanje s kovinami

metal product kovinski izdelek

metal structure jeklena konstrukcija

metal waste kovinski odpadki

metallic ore kovinska ruda

metalloid metaloid

metallurgical industry metalurška industrija

metals kovina

metalwork kovinarstvo

metalworking predelava kovin

meteorology meteorologija

methanol metanol

metrology meroslovje

metropolis prestolnica

Mexico Mehika

Mezzogiorno Mezzogiorno

micro-computer mikroračunalnik

micro-economics mikroekonomija

micro-enterprise zelo majhno podjetje

microelectronics mikroelektronika

microfinance mikrofinance

microform mikrooblika

microloan mikrokredit

Micronesia Mikronezija

microorganism mikroorganizem

middle class srednji sloj

Middle East Bližnji in Srednji Vzhod

middle management srednji vodstveni delavci

Midi-Pyrenees Midi Pyrenees

midwife babica

migrant migrant

migrant unemployment brezposelnost delavca migranta

migrant worker delavec migrant

migration migracija

migration control nadzor nad migracijo

migration for settlement purposes naselitvena migracija

migration from the countryside to the town preseljevanje s podeželja v mesto

migration policy migracijska politika

migratory movement migracijski tok

militarisation of space militarizacija vesolja

militarism militarizem

military aircraft vojaški zrakoplov


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 62 od 106

military base vojaška baza

military cooperation vojaško sodelovanje

military court vojaško sodišče

military discipline vojaška disciplina

military equipment vojaška oprema

military intervention vojaški poseg

military law vojaško kazensko pravo

military manoeuvres vojaški manevri

military occupation vojaška zasedba

military personnel vojaško osebje

military regime vojaški režim

military research vojaške raziskave

military sanctions vojaške sankcije

military science obramboslovje

military secret vojaška skrivnost

military training vojaško usposabljanje

milk mleko

milk by-product mlečni stranski izdelek

milk fat mlečna maščoba

milk product mlečni izdelek

milk protein mlečna beljakovina

milking machine molzni stroj

millet proso

miner rudar

mineral compound anorganska spojina

mineral oil mineralno olje

mineral prospecting iskanje rude

mineral resources mineralne surovine

mineral water mineralna voda

mineralogy mineralogija

minimum pay minimalna plača

minimum price najnižja cena

minimum stock minimalna zaloga

mining extraction izkopavanje rude

mining industry rudarstvo

mining of ore izkoriščanje mineralnih surovin

mining operation rudarski obrat

mining product rudarski proizvod

mining production pridobivanje rude

minister minister

ministerial meeting ministrsko zasedanje

ministerial responsibility odgovornost ministra

ministry ministrstvo

minority language manjšinski jezik

miscarriage of justice sodna zmota

miscellaneous industries druge gospodarske dejavnosti

missile izstrelek

misuse of a right zloraba pravice

mitigating circumstances olajševalna okoliščina

mixed agreement mešani sporazum

mixed cropping raznovrstna kmetijska pridelava

mixed economy mešano gospodarstvo

mixed farm mešana kmetija

mixed marriage mešana zakonska zveza

mixed price mešana cena

mixed tenure mešana posest

mixed-ownership company mešana družba

mobile phone mobilni telefon

mode of production način proizvodnje

mode of transport vrsta prevoza

model farm vzorčna kmetija

modem modem


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 63 od 106

modern history novejša zgodovina

modernisation aid pomoč za posodobitev

modernisation of industry posodabljanje industrije

molasses melasa

Molise Molise

mollusc mehkužec

Moluccas Moluki

molybdenum molibden

Monaco Monako

monarchist party monarhistična stranka

monetary agreement monetarni sporazum

monetary compensatory amount kompenzacijski znesek

monetary cooperation monetarno sodelovanje

monetary crisis denarna kriza

monetary integration monetarna integracija

monetary policy monetarna politika

monetary relations monetarni odnosi

monetary support denarna podpora

monetary union monetarna unija

money denar

money laundering pranje denarja

money market denarni trg

money supply denarna masa

money-market liquidity likvidnost denarnega trga

Mongolia Mongolija

monitoring of exports nadzor izvoza

monkey opica

monocracy samovlada

monograph monografija

monopoly monopol

monopoly of information monopol nad informacijami

monopsony monopson

Montenegro Črna gora

monthly pay mesečna plača

Montserrat Montserrat

monument spomenik

moonlighting delo na črno

Morocco Maroko

mortality smrtnost

mortgage hipoteka

mortgage bank hipotekarna banka

most-favoured nation država z največjimi ugodnostmi

mother tongue materinščina

mother's milk materino mleko

motherhood materinstvo

motion of censure predlog nezaupnice

motor car avtomobil

motor fuel pogonsko gorivo

motor spirit alkoholno pogonsko gorivo

motor vehicle motorno vozilo

motor vehicle industry avtomobilska industrija

motor vehicle insurance zavarovanje motornih vozil

motor vehicle pollution onesnaževanje z motornimi vozili

motorway avtocesta

mountain gora

mountain region gorsko območje

movement certificate potrdilo o gibanju blaga

Mozambique Mozambik

multi-skilled worker mnogostranski delavec

multi-storey dwelling večstanovanjska hiša

multidisciplinary education multidisciplinarno izobraževanje

multifibre agreement sporazum o tekstilnih proizvodih


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 64 od 106

multilateral agreement večstranski sporazum

multilateral aid multilateralna pomoč

multilateral relations večstranski odnosi

multilateral surveillance večstranski nadzor

multilingual dictionary večjezični slovar

multilingualism večjezičnost

multimedia večpredstavnost

multinational enterprise multinacionalna družba

multinational force večnacionalne sile

multiparty system večstrankarski sistem

multiple office holding opravljanje več funkcij

multiracial State multietnična država

municipal police občinska policija

municipality občina

Munster Munster

museum muzej

mushroom-growing gojenje gob

music glasba

musical instrument glasbeni instrument

Muslim musliman

mutual assistance among farmers vzajemna pomoč med kmeti

mutual assistance scheme vzajemna socialna pomoč

mutual recognition principle načelo vzajemnega priznavanja

Myanmar Mjanmar

mythology mitologija

NACC NACC

NAFO NAFO

NAFTA NAFTA (Severnoameriško združenje za prosto trgovino)

NAFTA countries države NAFTA

Namibia Namibija

narcotic narkotik

national državljan

national accounts sistem nacionalnih računov

national agricultural policy nacionalna kmetijska politika

national budget državni proračun

national currency nacionalna valuta

national economy nacionalno gospodarstvo

national election nacionalne volitve

national expenditure državni izdatki

national financing nacionalno financiranje

national implementation of Community law uporaba prava Skupnosti

national implementing measure nacionalni izvedbeni ukrep

national income nacionalni dohodek

national independence nacionalna neodvisnost

national law nacionalno pravo

national liberation movement narodnoosvobodilno gibanje

national library narodna knjižnica

national minority narodna manjšina

national park narodni park

national parliament nacionalni parlament

national planning načrtovanje na državni ravni

national production domača proizvodnja

national school nacionalna šola

national service vojaška služba

National Socialism nacionalsocializem

national sovereignty državna suverenost

national statistics državna statistika

national tariff tarifa v notranjem prometu

national tax nacionalni davek

national transport nacionalni prevoz

national unification združitev države


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 65 od 106

nationalisation nacionalizacija

nationalism nacionalizem

nationalist party nacionalistična stranka

nationality državljanstvo

nationality of legal persons državna pripadnost pravne osebe

NATO NATO

NATO countries članice zveze NATO

natural child nezakonski otrok

natural disaster naravna nesreča

natural fibre naravno vlakno

natural food colouring naravno živilsko barvilo

natural forest naravni gozd

natural gas zemeljski plin

natural hazard naravna nevarnost

natural law naravno pravo

natural person fizična oseba

natural resources naravni viri

natural rubber naravni kavčuk

naturalisation naturalizacija

nature reserve naravni rezervat

Nauru Nauru

Navarre Navarra

navigation aid navigacijske naprave

navigational code predpisi o plovbi

navy vojna mornarica

NEA NEA (OECD)

negotiable instrument prenosni instrument

negotiated contract javno naročilo po postopku s pogajanji

negotiation of an EC agreement pogajanje za sklenitev sporazuma ES

negotiation skills pogajalske spretnosti

neighbourhood police policijski okoliš

Nepal Nepal

net contributor neto plačnik

net recipient neto prejemnik

Netherlands Nizozemska

Netherlands Antilles Nizozemski Antili

Netherlands OCT ČDO Nizozemske

network of navigable waterways omrežje plovnih poti

network server mrežni strežnik

neurobiology nevrobiologija

neurological disease bolezni živčevja

neurology nevrologija

neutrality nevtralnost

New Caledonia Nova Kaledonija

New Community Instrument Novi instrument Skupnosti (NIS)

new economic order novi gospodarski red

new educational methods nove pedagoške metode

new product nov izdelek

new religion nova duhovna gibanja

new technology nova tehnologija

new town novo mesto

new type of employment nova vrsta zaposlitve

New Zealand Nova Zelandija

newly industrialised country novo industrializirana država

newspaper časopis

Nicaragua Nikaragva

nickel nikelj

Niederösterreich Spodnja Avstrija

Niger Niger

Nigeria Nigerija

night work nočno delo

Nimexe Nimexe


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 66 od 106

nitrogen dušik

Niue Niue

noise hrup

noise level raven hrupa

noise pollution obremenitev s hrupom

noise protection varstvo pred hrupom

nomadism nomadstvo

nomenclature nomenklatura

non-alcoholic beverage brezalkoholna pijača

non-alignment neuvrščenost

non-associated country nepridružena država

non-attached member neodvisni poslanec

non-commercial sector negospodarski sektor

non-competition clause konkurenčna klavzula

non-compulsory expenditure neobvezni izdatki

non-contributory benefit prejemki, ki niso zagotovljeni s prispevki za socialno varnost

non-durable goods kratkotrajne porabne dobrine

non-European language neevropski jezik

non-ferrous metal barvna kovina

non-ferrous ore rude neželeznih kovin

non-flat product neploski izdelek

non-formal education neformalna izobrazba

non-government bill nevladni predlog zakona

non-governmental organisation nevladna organizacija

non-ionising radiation neionizirajoče sevanje

non-lethal weapon nesmrtonosno orožje

non-marketing premium premija za umaknitev iz prodaje

non-metallic ore nekovinske mineralne surovine

non-participating country država članica, ki ni uvedla evra

non-personal tax realni davek

non-polluting vehicle vozilo, ki ne onesnažuje

non-profit organisation neprofitna organizacija

non-proliferation of arms neširjenje orožja

non-recoverable waste neuporabni odpadki

non-refundable aid nepovratna pomoč

non-secular State konfesionalna država

non-standard employment netipična oblika zaposlitve

non-tariff barrier necarinska ovira

non-violence nenasilje

non-working population delovno neaktivno prebivalstvo

non-woven fabric netkani tekstil

Nord-Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais

Nordic Council Nordijski svet

Nordic Council countries države Nordijskega sveta

Norfolk Island Norfolški otok

norm price normirana cena

Norra Mellansverige Norra Mellansverige

North Africa Severna Afrika

North America Severna Amerika

North Brabant Severni Brabant

North Holland Severna Holandija

North Jutland Severna Jutlandija

North Korea Severna Koreja

North Rhine-Westphalia Severno Porenje-Vestfalija

North Sea Severno morje

North-South relations odnosi Sever-Jug

North-South trade trgovina Sever-Jug

North-West England Severozahodna Anglija

Northern England Severna Anglija

Northern Europe severna Evropa

Northern Ireland Severna Irska


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 67 od 106

Northern Portugal Severna Portugalska

Norway Norveška

Norwegian Sea Norveško morje

notary notar

nuclear accident jedrska nesreča

nuclear chemistry jedrska kemija

nuclear energy jedrska energija

nuclear fission jedrska cepitev

nuclear fuel jedrsko gorivo

nuclear fusion jedrska fuzija

nuclear industry jedrska industrija

nuclear law jedrsko pravo

nuclear medicine nuklearna medicina

nuclear non-proliferation neširjenje jedrskega orožja

nuclear physics jedrska fizika

nuclear policy jedrska politika

nuclear power station jedrska elektrarna

nuclear reactor jedrski reaktor

nuclear research jedrske raziskave

nuclear safety jedrska varnost

nuclear technology jedrska tehnologija

nuclear test jedrski poskus

nuclear war jedrska vojna

nuclear weapon jedrsko orožje

nuisance dejavnik obremenjevanja okolja

number of pupils število učencev

nursery school mala šola

nursing care zdravstvena nega

nursing staff negovalno osebje

nut lupinasto sadje

nutrition prehrana

nutritional disease prehranska bolezen

nutritional needs prehrambne potrebe

OAPEC OAPEC

OAS OAS

OAS countries države OAS

oats oves

Oberösterreich Zgornja Avstrija

objections to an election result volilni spor

observation opazovanje

observer opazovalec

obsolete technology zastarela tehnologija

obstacle to development razvojna ovira

OCAS OCAS

OCAS countries države OCAS

occupational accident nesreča pri delu

occupational accident insurance zavarovanje za primer poškodbe pri delu

occupational disease poklicna bolezen

occupational health zdravje pri delu

occupational medicine medicina dela

occupational migration delovna migracija

occupational mortality poklicna umrljivost

occupational physiology fiziologija dela

occupational psychology psihologija dela

occupational safety varstvo pri delu

occupational status poklicni status

occupied territory zasedeno ozemlje

ocean ocean

Oceania Oceanija

oceanography oceanografija

OCR OCR

OECD OECD


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 68 od 106

OECD countries države OECD

offal drobovina

offence kaznivo dejanje

offer price ponudbena cena

office automation avtomatizacija pisarniškega poslovanja

office equipment pisarniški stroji

Office for Harmonisation in the Internal Market Urad za usklajevanje na notranjem trgu

office supplies pisarniški material

office worker pisarniški delavec

official document uradni dokument

Official Journal uradni list

official language uradni jezik

official market uradni trg

official statistics uradna statistika

official visit uradni obisk

offshore drilling vrtanje v morsko dno

offshore oil nafta iz morskega dna

offshore structure vrtalna ploščad

oil crop oljnice

oil industry naftna industrija

oil mill oljarna

oil pipeline naftovod

oil pollution onesnaževanje z ogljikovodiki

oil refining rafiniranje nafte

oil seed rape oljna repica

oil technology naftna tehnologija

oilfield naftno polje

OLAF OLAF

older worker starejši delavec

oleaginous plant oljnica

oligarchy oligarhija

oligopoly oligopol

oligopsony oligopson

olive oliva

olive oil oljčno olje

olive-growing pridelava oljk

Olympic games olimpijske igre

Oman Oman

on line data service centralni podatkovni strežnik

one person household samsko gospodinjstvo

one-parent family enoroditeljska družina

one-party system enostrankarski sistem

only child edinec

OOPEC OPOCE

OPCW OPCW

OPEC OPEC

OPEC countries države OPEC

open ballot javno glasovanje

open market prosti trg

open university odprta univerza

operating cost obratovalni stroški

operating result poslovni izid

operating system operacijski sistem

operation of the Institutions delovanje institucij

operational expenditure odhodki, ki nastanejo pri poslovanju

operational programme operativni program

opinion mnenje

opinion of the EC Court of Justice mnenje Sodišča ES

opinion poll javnomnenjska raziskava

opposition opozicija

opt-out clause klavzula o izvzetju

optical industry optična industrija


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 69 od 106

optical medium optični nosilec

optics optika

oral question ustno vprašanje

orchard sadovnjak

ordinance odlok

ordinary court of law redno sodišče

ore deposit nahajališče mineralne surovine

ore processing predelava mineralnih surovin

organ transplant presajanje organov

organic acid organska kislina

organic chemical organski kemični izdelek

organic farming ekološko kmetovanje

organic fertiliser organsko gnojilo

organic law organizacijski zakon

organic pollution organsko onesnaževanje

organic product ekološki kmetijski pridelek

organisation gospodarska družba

organisation of elections organizacija volitev

organisation of health care organizacija zdravstvenega varstva

organisation of production organizacija proizvodnje

organisation of professions stanovska organizacija

organisation of research organizacija raziskovanja

organisation of teaching organizacija šolstva

organisation of transport organizacija prometa

organisation of work organizacija dela

organised crime organizirani kriminal

organization chart organigram

originating product izdelek s poreklom

orphan sirota

Orthodoxy pravoslavje

OSCE OVSE

outflow of capital odtok kapitala

outline law okvirni zakon

outsourcing oddajanje del zunanjim izvajalcem

outward processing pasivno oplemenitenje

over-exploitation of resources čezmerno izkoriščanje virov

over-production prekomerna proizvodnja

over-the-counter drug zdravila v prosti prodaji

overheads režijski stroški

Overijssel Overijssel

overlapping of income dvojni zaslužek

overpopulation prenaseljenost

overseas countries and territories čezmorske države in ozemlja

overseas department (France) čezmorski departma

overseas territory čezmorsko ozemlje

overtime nadura

own consumption lastna poraba

own resources lastna sredstva

own-account transport prevoz za lastne potrebe

owner farming kmetovanje na lastni zemlji

ownership lastnina

oxide oksid

oxygen kisik

ozone ozon

Pacific Ocean Tihi ocean

pacifism pacifizem

packaged product pakirano blago

packaging pakiranje

packaging product embalaža

paediatrics pediatrija

paedophilia pedofilija

paid leave plačani dopust


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 70 od 106

painting slikarstvo

paints and varnishes barve in laki

Pakistan Pakistan

Palau Palau

Palestinian question palestinsko vprašanje

palliative care paliativna nega

palm nut palmov oreh

Panama Panama

Panama Canal Panamski prekop

papal act papeška listina

paper papir

paper money bankovci

paperboard lepenka

Papua New Guinea Papua Nova Gvineja

parabolic aerial parabolična antena

paraffin parafin

Paraguay Paragvaj

paramedical profession pomožni zdravstveni poklici

paramedical training usposabljanje za pomožno zdravstveno osebje

paramilitary force paravojaška enota

parasitology parazitologija

parent company matična družba

parental authority starševske pravice

parental leave starševski dopust

parental responsibility starševske dolžnosti

parking area parkirišče

parliament parlament

parliamentary allowance nadomestila poslancem

parliamentary assembly parlamentarna skupščina

parliamentary chamber parlamentarni dom

parliamentary committee parlamentarni odbor

parliamentary control parlamentarni nadzor

parliamentary debate parlamentarna razprava

parliamentary delegation parlamentarna delegacija

parliamentary diplomacy parlamentarna diplomacija

parliamentary document parlamentarni dokument

parliamentary election parlamentarne volitve

parliamentary immunity parlamentarna imuniteta

parliamentary inquiry parlamentarna preiskava

parliamentary library parlamentarna knjižnica

parliamentary procedure parlamentarni postopek

parliamentary question parlamentarno vprašanje

parliamentary rules of procedure poslovnik parlamenta

parliamentary seat sedež v parlamentu

parliamentary session zasedanje parlamenta

parliamentary sitting seja parlamenta

parliamentary system parlamentarni sistem

parliamentary vote parlamentarno glasovanje

part-time employment zaposlitev s krajšim delovnim časom

part-time farming polkmetije

participating country država evroobmočja

participation of women udeležba žensk

partly nationalised undertaking podjetje v javnem interesu

partnership osebna družba

Partnership for Peace Partnerstvo za mir

party congress kongres stranke

party financing financiranje strank

party organisation organizacija stranke

passage of a bill sprejem zakona

passenger tariff potniška tarifa

passport potni list

pasta testenine


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 71 od 106

pasteurisation pasterizacija

pasteurised milk pasterizirano mleko

pastry-making proizvodnja peciva

pasture fattening pašna vzreja

patent patent

patent law patentno pravo

patents licence licenca patenta

paternity leave očetovski dopust

patient's rights bolnikove pravice

patriotic movement domoljubno gibanje

patronage mecenstvo

pauperisation obubožanje

pay plača

pay cut znižanje plač

pay freeze zamrznitev plač

pay policy plačna politika

pay rise zvišanje plač

pay scale plačilna lestvica

pay television plačljiva televizija

payable service storitev proti plačilu

payload koristna nosilnost

payment plačilo

payment appropriation odobritev plačila

peace mir

peace zone območje miru

peaceful co-existence miroljubno sobivanje

peaceful use of energy uporaba energije v miroljubne namene

peacekeeping ohranjanje miru

peasant class kmečki sloj

peat šota

pedestrian pešec

pedestrian zone cona za pešce

Peloponnese Peloponez

penal code kazenski zakonik

penal institution kazenski zavod

penalty kazenska sankcija

Peninsular Malaysia Malajski polotok

penitentiary staff osebje kazenskega zavoda

pension scheme sistem pokojninskega zavarovanja

people's bank ljudska banka

people's democracy ljudska demokracija

per capita consumption poraba na osebo

per capita distribution porazdelitev na prebivalca

percolation water pronicajoča voda

perennial vegetable zelenjavne trajnice

performance drugs uporaba nedovoljenih poživil

performing arts odrske umetnosti

periodic penalty payment periodična denarna kazen

periodical publication periodika

peripheral periferna enota

peripheral region obrobna regija

perishable goods hitro pokvarljivo blago

permanent crop trajni nasad

permanent representation to the EU stalno predstavništvo pri EU

personal accident insurance osebno nezgodno zavarovanje

personal data osebni podatki

personal development osebnostni razvoj

personal effects osebni predmeti

personal income tax dohodnina

personal insurance osebno zavarovanje

personal property premično premoženje

personal weapon osebno orožje


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 72 od 106

personalisation of power poosebljenje oblasti

personnel administration kadrovske zadeve

persons in work zaposlene osebe

Peru Peru

pesticide pesticid

pesticide residue ostanki pesticidov

pesticides industry proizvodnja pesticidov

pet food hrana za male domače živali

petition peticija

petrochemicals petrokemija

petrodollar naftni dolar

petrol bencin

petroleum nafta

petroleum exploration iskanje nafte

petroleum policy naftna politika

petroleum product naftni derivat

petroleum production pridobivanje nafte

petrology petrologija

pharmaceutical expenses izdatki za zdravila

pharmaceutical industry farmacevtska industrija

pharmaceutical legislation farmacevtska zakonodaja

pharmaceutical product farmacevtski izdelek

pharmacist lekarnar

pharmacology farmakologija

pharmacy lekarna

Philippines Filipini

philosophy filozofija

philosophy of law filozofija prava

phosphate fosfat

phosphorus fosfor

photochemistry fotokemija

photographic industry fotografska industrija

photovoltaic cell sončna celica

physical aggression napad na življenje ali telo

physical education telesna vzgoja

physical environment naravno okolje

physical process fizikalni proces

physical sciences fizikalne vede

physically disabled telesno prizadeta oseba

Picardy Pikardija

picture synthesis sinteza slike

piece work pay plačilo po učinku

Piedmont Piemont

pigmeat prašičje meso

pip fruit pečkato sadje

pipeline transport cevovodni transport

piping cevi

piracy piratstvo

Pitcairn Islands Pitcairnski otoki

plain ravnina

plan načrt

plankton plankton

planned economy plansko gospodarstvo

planning of the school year šolski koledar

plant breeding žlahtnjenje rastlin

plant disease bolezen rastlin

plant health control fitosanitarni nadzor

plant health legislation zakonodaja o zdravstvenem varstvu rastlin

plant health product sredstvo za varstvo rastlin

plant health treatment postopki zdravstvenega varstva rastlin

plant life rastlinstvo

plant propagation razmnoževanje rastlin


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 73 od 106

plant resources rastlinski viri

plant variety right žlahtniteljska pravica

plantation nasad

plasma physics fizika plazme

plaster mavec

plasticiser plastifikator

plastics umetne mase

plastics industry industrija umetnih mas

plate plošča

platinum platina

pleasure craft izletniško plovilo

plebiscite plebiscit

PLO PLO

plot parcela

plumbing equipment sanitarna oprema

pluralism in the media pluralizem medijev

plutonium plutonij

plywood vezan les

pneumatic machinery pnevmatski stroj

pneumatic tyre pnevmatika

Pohjois-Suomi Pohjois-Suomi

Poitou-Charentes Poitou-Charentes

Poland Poljska

polar region polarno območje

police policija

police checks policijska kontrola

police cooperation policijsko sodelovanje

policy on agricultural structures politika kmetijskih struktur

polishing and scouring preparations čistila

political affiliation članstvo v stranki

political alternation politična zamenjava

political arbitration politično reševanje sporov

political asylum politični azil

political behaviour politično vedenje

political centre politično središče

political club politični klub

political coalition politična koalicija

political cohabitation politična kohabitacija

political cooperation politično sodelovanje

political crisis politična kriza

political discrimination politična diskriminacija

political executive izvršilni organ stranke

political geography politična geografija

political group politična skupina

political ideology politična ideologija

political institution politična ustanova

political integration politično povezovanje

political involvement politično udejstvovanje

political kidnapping politična ugrabitev

political left politična levica

political majority politična večina

political militant politični aktivist

political minority politična manjšina

political morality politična morala

political motivation politična motivacija

political opposition politična opozicija

political party politična stranka

political philosophy politična filozofija

political power politične pristojnosti

political press politični tisk

political prisoner politični zapornik

political programme politični program


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 74 od 106

political propaganda politična propaganda

political reform politična reforma

political refugee politični begunec

political representation politično predstavništvo

political responsibility politična odgovornost

political right politična desnica

political rights politične pravice

political science politične vede

political situation politični položaj

political sociology politična sociologija

political split politični razcep

political status politični status

political system politični sistem

political tendency politična usmeritev

political unrest politična agitacija

political violence politično nasilje

politician politik

politics politika

polling station volišče

pollutant onesnaževalo

polluted area onesnaženo območje

polluter pays principle "načelo ""plača povzročitelj obremenitve"""

pollution onesnaževanje

pollution control nadzor onesnaževanja

pollution control measures ukrepi proti onesnaževanju

pollution from agricultural sources onesnaževanje iz kmetijskih virov

pollution from land-based sources onesnaževanje s kopnega

pollution from ships onesnaževanje z ladij

pollution of waterways onesnaževanje vodotokov

polygamy poligamija

polymer polimer

Polynesia Polinezija

popular art popularna umetnost

popular culture popularna kultura

popularising science popularizacija znanosti

population census popis prebivalstva

population density gostota prebivalstva

population dynamics dinamika prebivalstva

population forecast demografska napoved

population growth rast prebivalstva

population of working age delovno sposobno prebivalstvo

population policy demografska politika

population statistics demografska statistika

populism populizem

pornography pornografija

port administration pristaniška uprava

port traffic pristaniški promet

ports policy pristaniščna politika

Portugal Portugalska

Portuguese-speaking Africa luzofonska Afrika

position of women položaj žensk

post office financial services finančne storitve pošte

post-communism pokomunistično obdobje

post-industrial economy postindustrijsko gospodarstvo

postal and telecommunications services pošta in telekomunikacije

postal charges cene poštnih storitev

postal service poštne storitve

postal vote glasovanje po pošti

postgraduate education podiplomsko izobraževanje

potash pepelika

potassium kalij

potato krompir


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 75 od 106

poultry perutnina

poultry farming perutninarstvo

poultrymeat perutninsko meso

poverty revščina

powder metallurgy prašna metalurgija

powdered milk mleko v prahu

power of assessment pooblastilo za presojo

power of attorney pooblastilo

power of decision pristojnost odločanja

power of implementation izvršilno pooblastilo

power of initiative pravica dajanja pobud

power of ratification pristojnost za ratifikacijo

power plant elektrarna

power to appoint pooblastilo za imenovanje

power to negotiate pooblastilo za pogajanje

powers of parliament pristojnosti parlamenta

powers of the EC Institutions pristojnosti institucij ES

powers of the EP pristojnosti EP

practitioner of alternative medicine izvajalec alternativne medicine

pre-accession strategy predpristopna strategija

pre-packaging pakiranje za prodajo

pre-school education predšolska vzgoja

precautionary principle načelo previdnosti

precedence of Community law prednost prava Skupnosti

precious metal plemenita kovina

precious stones dragi kamni

precision engineering finomehanika

precision instrument precizni instrument

prefabrication prefabrikacija

preferential agreement preferencialni sporazum

preferential price preferencialna cena

preferential voting preferenčno glasovanje

prehistory prazgodovina

preliminary draft budget predhodni predlog proračuna

preliminary draft EC budget predhodni predlog proračuna ES

preliminary issue predhodno vprašanje

preparation for market priprava blaga za trg

prepared foodstuff pripravljeno živilo

preservative konzervans

preserved product konzerviran izdelek

President predsednik

President of the Commission predsednik Komisije

President of the EP predsednik EP

presidential election predsedniške volitve

presidential régime predsedniški sistem

press tisk

press agency tiskovna agencija

press communiqué sporočilo za javnost

press undertaking časopisno podjetje

pressure equipment tlačna oprema

prevention of delinquency preprečevanje prestopništva

prevention of pollution preprečevanje onesnaževanja

price agreement dogovor o cenah

price control nadzor cen

price disparity cenovno neskladje

price fixed in advance vnaprej določena cena

price fluctuation nihanje cen

price formation oblikovanje cen

price freeze zamrznitev cen

price increase zvišanje cen

price index indeks gibanja cen

price indexing določanje indeksa gibanja cen


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 76 od 106

price list cenik

price net of tax cena brez davka

price of agricultural produce cena kmetijskih proizvodov

price of energy cena energije

price of farm land cena kmetijskega zemljišča

price of land cena zemljišča

price of securities tečaj vrednostnih papirjev

price reduction znižanje cen

price regulations uravnavanje cen

price stability stabilnost cen

price support subvencioniranje cen

prices cene

prices policy cenovna politika

primacy of the law prednost prava

primary education osnovnošolsko izobraževanje

primary election predhodne volitve

primary product osnovni proizvod

primary sector primarni sektor

primitive religion primitivna religija

Principality of Asturias Kneževina Asturija

principle of additionality načelo seštevanja

principle of communitisation načelo prenosa na Skupnosti

principle of proportionality načelo sorazmernosti

principle of subsidiarity načelo subsidiarnosti

printer tiskalnik

printing tiskarstvo

priority region prednostna regija

prison administration uprava zapora

prison system zaporniški režim

prisoner zapornik

prisoner of war vojni ujetnik

prisoner work delo obsojencev

private aid zasebna pomoč

private bank zasebna banka

private ECU zasebni eku

private education zasebno šolstvo

private forest zasebni gozd

private insurance zasebno zavarovanje

private international law mednarodno zasebno pravo

private investment zasebna naložba

private law zasebno pravo

private limited company družba z omejeno odgovornostjo

private means of transport zasebni prevoz

private media zasebni mediji

private medical treatment zasebno zdravstvo

private property zasebna lastnina

private sector zasebno podjetje

private stock zasebne zaloge

private-sector liquidity razpoložljiva denarna sredstva

privatisation privatizacija

privilege privilegij

probationary period poskusno delo

processed cheese topljeni sir

processed food product predelan proizvod

processed foodstuff predelano živilo

processing industry predelovalna industrija

processing under customs control predelava pod carinskim nadzorom

producer co-responsibility soodgovornost proizvajalcev

producer group skupnost proizvajalcev

producer price proizvodna cena

producer's liability odgovornost proizvajalca

product design oblikovanje izdelka


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 77 od 106

product designation poimenovanje izdelka

product diversification diverzifikacija proizvodnje

product life življenjska doba izdelka

product quality kakovost izdelka

product safety varnost proizvoda

product specialisation specializacija proizvodnje

production proizvodnja

production aid proizvodna pomoč

production capacity proizvodna zmogljivost

production control kontrola proizvodnje

production cost proizvodni stroški

production improvement izboljšanje proizvodnje

production planning načrtovanje proizvodnje

production policy proizvodna politika

production quota proizvodna kvota

production refund proizvodno nadomestilo

production standard doseganje norme

production statistics statistika proizvodnje

production surplus presežek proizvodnje

production target proizvodni cilj

production technique tehnika proizvodnje

productivity produktivnost

professional army poklicna vojska

professional association stanovsko združenje

professional career poklicna pot

professional ethics poklicna etika

professional experience poklicne izkušnje

professional partnership poklicno združenje

professional qualifications poklicna kvalifikacija

professional secret poklicna tajnost

professional society stanovska zbornica

professional sport poklicni šport

profit dobiček

profit sharing udeležba zaposlenih pri dobičku

profitability donosnost

programme budgeting sistem načrtovanja proračuna

programmed learning programirani pouk

programmes industry programska industrija

programming language programski jezik

project evaluation ovrednotenje projekta

project management vodenje projekta

project of Community interest projekt v interesu Skupnosti

promotion napredovanje

promotion of the European idea širjenje evropske ideje

promulgation of a law razglasitev zakona

proof dokaz

propane gas propan

property development razvoj nepremičnin

property insurance premoženjsko zavarovanje

property leasing najem nepremičnin

property market nepremičninski trg

property tax davek na nepremičnine

proportional representation sorazmerna zastopanost

prospective technological studies raziskave posledic uvajanja novih tehnologij

prostitution prostitucija

protected area zavarovano območje

protected species zavarovana vrsta

protection of animal life varstvo živalstva

protection of animals zaščita živali

protection of communications varstvo komunikacijske zasebnosti

protection of freedoms varstvo svoboščin

protection of minorities varstvo manjšin


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 78 od 106

protection of plant life varstvo rastlinstva

protection of privacy varstvo zasebnosti

protection of shareholders varstvo delničarjev

protectionism protekcionizem

protective clause zaščitna klavzula

protective equipment zaščitna oprema

protein products beljakovinski izdelek

protestant church law protestantsko cerkveno pravo

Protestantism protestantizem

protocol protokol

protocol on sugar protokol o sladkorju

protocol to an agreement protokol k sporazumu

prototype prototip

Provence-Alpes-Côte d'Azur Provence-Alpes-Côte d'Azur

province provinca

Province of Antwerp provinca Antwerpen

Province of East Flanders provinca Vzhodna Flandrija

Province of Flemish Brabant provinca Flamski Brabant

Province of Hainault provinca Hainault

Province of Limbourg provinca Limbourg

Province of Liège provinca Liege

Province of Luxembourg provinca Luxembourg

Province of Namur provinca Namur

Province of Walloon Brabant provinca Valonski Brabant

Province of West Flanders provinca Zahodna Flandrija

provision računovodska rezervacija

provision of services opravljanje storitev

provisional twelfth začasna dvanajstina

proxy vote glasovanje po pooblaščencu

psychiatric confinement obvezno psihiatrično zdravljenje

psychiatric institution psihiatrična ustanova

psychiatry psihiatrija

psychoanalysis psihoanaliza

psychological harassment psihično nasilje

psychology psihologija

psychotropic substance psihotropna snov

public accounting javno računovodstvo

public administration javna uprava

public authorities državni organi

public awareness campaign ozaveščanje javnosti

public bank državna banka

public borrowing zadolževanje javnega sektorja

public building javna zgradba

public conduct of debates javnost razprav

public contract javno naročilo

public debt javni dolg

public economic law gospodarsko upravno pravo

public economy javno gospodarstvo

public education javno šolstvo

public expenditure javnofinančni odhodki

public finance javne finance

public financing javno financiranje

public health javno zdravje

public hearing javno zaslišanje

public holiday državni praznik

public hygiene javno zdravstveno varstvo

public institution javna ustanova

public insurance javna zavarovalna družba

public international law mednarodno javno pravo

public investment javna naložba

public law javno pravo

public legal official uradnik


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 79 od 106

public library javna knjižnica

public limited company delniška družba

public morality javna morala

public office javni urad

public opinion javno mnenje

public order javni red

public property javna lastnina

public prosecution kazenski pregon

public prosecutor's department državno tožilstvo

public relations odnosi z javnostmi

public safety javna varnost

public sector javno podjetje

public service javna storitev

public service employee zaposleni v javnih službah

public statement javna izjava

public stock javne zaloge

public transport javni prevoz

public works javna gradbena dela

publication publikacija

publication of a law objava zakona

publication of accounts objava računovodskih izkazov

publication of tariffs objava tarif

publicly-owned forest državni gozd

publisher založba

publishing založništvo

publishing deadline rok za objavo

publishing of prices objava cen

Puerto Rico Portoriko

pulp and paper industry industrija celuloze in papirja

pump črpalka

pupil učenec

purchase nakup

purchase price nabavna cena

purchasing habits nakupovalne navade

purchasing power kupna moč

purchasing power parity pariteta kupne moči

push towing plovba v potisni navezi

Qatar Katar

Quaestor of the EP kvestor EP

qualified majority kvalificirana večina

qualitative analysis kvalitativna analiza

quality control circle skupina za kakovost

quality control of agricultural products nadzor kakovosti kmetijskih proizvodov

quality control of industrial products kontrola kakovosti industrijskih izdelkov

quality label znak kakovosti

quality of life kakovost življenja

quality of the environment kakovost okolja

quality standard standard kakovosti

quantitative analysis kvantitativna analiza

quantitative restriction količinska omejitev

quantity of fish landed količina iztovorjenih rib

quasi-fiscal charge davku podobna dajatev

quaternary sector kvartarni sektor

question put to a minister interpelacija

question time poslanska vprašanja

quorum sklepčnost

quote dobesedni navedek

rabbit kunec

rabbit meat kunčje meso

rabies steklina

racial conflict rasni konflikt

racial discrimination rasna diskriminacija


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 80 od 106

racism rasizem

radiation protection varstvo pred sevanjem

radical party radikalna stranka

radio equipment radijski aparat

radio telecommunications brezžične telekomunikacije

radioactive effluent radioaktivne odpadne vode

radioactive materials radioaktivne snovi

radioactive pollution radioaktivno onesnaževanje

radioactive waste radioaktivni odpadki

radioactivity radioaktivnost

radiobiology radiobiologija

rafting splavarjenje

rail network železniško omrežje

rail transport železniški promet

railway industry proizvodnja tirnih vozil

railway station železniška postaja

railway tariff železniška tarifa

rapid reaction force enote za hitro posredovanje

rare gas žlahtni plin

Ras Al Khaimah Ras al Khaimah

rate of work ritem dela

ratification of an agreement ratifikacija sporazuma

ratio razmerje

raw chemical industry bazična kemična industrija

raw material surovine

raw milk surovo mleko

raw sugar surovi sladkor

re-export ponovni izvoz

re-import ponovni uvoz

re-integration into school ponovna vključitev v šolo

reactor cooling system reaktorski hladilni sistem

real estate business nepremičninska družba

real estate credit nepremičninski kredit

real estate market zemljiški trg

real property nepremično premoženje

rearmament ponovna oborožitev

reassignment prerazporeditev

rebel government revolucionarna vlada

receivership prisilna poravnava

reclaimed land pridobljena obdelovalna zemlja

recognition of diplomas priznavanje diplom

recognition of studies priznavanje študija

recognition of vocational training qualifications priznavanje poklicnih kvalifikacij

recommendation priporočilo

reconstituted product rekonstituiran izdelek

record gramofonska plošča

record library fonoteka

recording posnetek

recording equipment snemalna oprema

recording medium nosilec posnetka

recruitment pridobivanje novih delavcev

recycled product recikliran izdelek

recycling of capital ponovno vlaganje kapitala

recycling technology tehnologija recikliranja

Red Sea Rdeče morje

red wine rdeče vino

redemption odplačevanje

redemption of public debt vračanje javnega dolga

redevelopment aid pomoč za preusmeritev

redirection of production preusmeritev kmetijske proizvodnje

rediscounting rediskontiranje

redistribution of income prerazporeditev dohodka


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 81 od 106

reduced price znižana cena

reduction of gas emissions zmanjšanje emisij plinov

reduction of sentence znižanje kazni

reduction of working time skrajšanje delovnega časa

redundancy odpoved zaradi poslovnih razlogov

reference price referenčna cena

reference to the EC Court of Justice for a preliminary

ruling

predložiti Sodišču ES v predhodno odločanje

referendum referendum

reflation oživljanje gospodarstva

reform of the CAP reforma SKP

refrigerated product hlajen izdelek

refrigeration industry proizvodnja hladilnih naprav

refugee begunec

refusal to bid odklonitev ponudbe

refusal to sell zavrnitev prodaje

region regija

region dependent on fishing regija, odvisna od ribolova

Region of Murcia regija Murcia

region-EU relationship odnosi med regijami in EU

regional accounting regionalno računovodstvo

regional agency regionalno predstavništvo

regional aid regionalna pomoč

regional and local authorities regionalne in lokalne oblasti

regional authority regionalna oblast

regional budget regionalni proračun

regional cooperation regionalno sodelovanje

regional culture regionalna kultura

regional development regionalni razvoj

regional disparity regionalne razlike

regional economy regionalno gospodarstvo

regional election regionalne volitve

regional farm policy regionalna kmetijska politika

regional finances sredstva regij

regional geography regionalna geografija

regional government regionalna uprava

regional integration regionalno povezovanje

regional investment regionalna naložba

regional language regionalni jezik

regional law regionalna zakonodaja

regional market regionalni trg

regional parliament regionalni parlament

regional planning regionalno načrtovanje

regional police regionalna policija

regional policy regionalna politika

regional security regionalna varnost

regional State regionalna država

regional statistics regionalna statistika

regional transport regionalni promet

regionalisation regionalizacija

regionalisation of trade regionalizacija trgovine

regionalism regionalizem

regionalist party regionalistična stranka

regions and communities of Belgium regije in skupnosti Belgije

regions of Austria regije Avstrije

regions of Denmark regije Danske

regions of Finland regije Finske

regions of France regije Francije

regions of Germany regije Nemčije

regions of Greece regije Grčije

regions of Ireland regije Irske

regions of Italy regije Italije


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 82 od 106

regions of Portugal regije Portugalske

regions of Spain regije Španije

regions of Sweden regije Švedske

regions of the Netherlands regije Nizozemske

regions of the United Kingdom regije Združenega kraljestva

registered trademark registrirana znamka

registration of a company vpis družbe v sodni register

registration of voters vpis v volilni imenik

registration tax taksa za vpis v register

regulation uredba

regulation of agricultural production ureditev kmetijske proizvodnje

regulation of investments predpisi o naložbah

regulation of telecommunications urejanje telekomunikacij

regulation of transactions uravnavanje trgovinskega prometa

regulations for civil servants predpisi o javnih uslužbencih

reindeer severni jelen

reinsurance pozavarovanje

reintegration enterprise pridruženo podjetje

reintegration into working life ponovna vključitev v delo

rejection of the budget zavrnitev proračuna

relations between the State and the regions odnosi med državo in regijami

relations between the two German States odnosi med nemškima državama

relationship sorodstvo

release on licence pogojni odpust

religion religija

religious conflict verski spor

religious discrimination verska diskriminacija

religious fundamentalism verski fundamentalizem

religious group verska skupina

religious institution verska ustanova

religious sect verska sekta

religious tourism verski turizem

remission of export duties odpustitev izvoznih dajatev

remote sensing daljinsko zaznavanje

remuneration of work plačilo za delo

renewable energy obnovljiva energija

renewable resources obnovljivi viri

renewal of an agreement podaljšanje sporazuma

rent regulations predpisi o najemnih razmerjih

rental business podjetje za izposojo

reparcelling komasacija

repatriation grant pomoč ob vrnitvi v matično državo

repatriation of capital repatriacija kapitala

repeal razveljavitev

repentance skesanje

replacement of resources nadomeščanje virov

replanting ponovna zasaditev

report poročilo

representative market price reprezentativna tržna cena

representative price reprezentativna cena

representative rate reprezentativni tečaj

repression zatiranje

reproductive health reproduktivno zdravje

reptile plazilec

republic republika

Republic of Moldova Republika Moldavija

Republican Party republikanska stranka

requisitioning of workers delovna dolžnost

rescheduling of public debt reprogramiranje javnega dolga

research raziskave

research and development raziskave in razvoj

research body raziskovalna organizacija


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 83 od 106

research budget raziskovalni proračun

research method raziskovalna metoda

research policy raziskovalna politika

research programme raziskovalni program

research project raziskovalni projekt

research report raziskovalno poročilo

research results rezultati raziskav

research staff raziskovalci

reservation rezervacija

reserve army rezervna sestava vojske

reserve currency rezervna valuta

reserves rezerve

residence prebivališče

residence permit dovoljenje za bivanje

residential area stanovanjsko območje

residential mobility menjavanje prebivališča

resignation of the government odstop vlade

resin smola

resistance of materials odpornost materialov

resolution resolucija

resolution of parliament resolucija parlamenta

Resolution of the Council of the European Union resolucija Sveta Evropske unije

resolution of the European Council resolucija Evropskega sveta

resources of the sea morski viri

respiratory disease bolezen dihal

rest period odmor

restoration of customs duties ponovna uvedba carin

restriction of liberty omejitev prostosti

restriction on competition omejevanje konkurence

restrictive trade practice kartelni sporazum

restrictive-practice authorisation odobritev kartelnega sporazuma

restrictive-practice notification priglasitev kartelnega sporazuma

result of the vote izid glasovanja

retail outlet prodajalna

retail price maloprodajna cena

retail selling prodaja na drobno

retail trade trgovina na drobno

retired person upokojenec

retirement conditions pogoji za upokojitev

retroactivity of a law povratna veljavnost zakona

return migration vračanje migrantov

revaluation revalvacija

revenue prejemek

revision of an agreement revizija sporazuma

revision of financial perspectives sprememba finančnega načrta

revision of the EC Treaty revizija Pogodbe ES

Rhine Valley dolina Rena

Rhineland-Palatinate Porenje-Pfalz

Rhône-Alpes Rhône-Alpes

Ribe Ribe

rice riž

right of action pravica do tožbe

right of asylum pravica do azila

right of establishment pravica do ustanavljanja

right of pre-emption predkupna pravica

right of repossession pravica odpovedi najemne pogodbe

right to culture pravica do kulture

right to demonstrate pravica do demonstriranja

right to development pravica do razvoja

right to education pravica do izobraževanja

right to health pravica do zdravja

right to housing pravica do stanovanja


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 84 od 106

right to information pravica do obveščenosti

right to justice pravica do sodnega varstva

right to physical integrity pravica do telesne integritete

right to stand for election pasivna volilna pravica

right to stopover pristojbina za pristajanje

right to strike pravica do stavke

right to vote aktivna volilna pravica

right to work pravica do dela

rights of access pravica do obiska

rights of aliens pravice tujcev

rights of civil servants pravice javnih uslužbencev

rights of minorities pravice manjšin

rights of the defence pravice obrambe

rights of the individual pravice posameznika

Ringkoebing Ringkøbing

Rio Group Skupina iz Ria

Rioja Rioja

risk prevention preprečevanje tveganja

road building gradnja cest

road cabotage kabotaža v cestnem prometu

road network cestno omrežje

road safety varnost v cestnem prometu

road services department cestne službe

road traffic cestni promet

road transport cestni prevoz

road transport tariff tarifa za cestni prevoz

roadworthiness tests tehnični pregledi vozil

robotics robotika

robotisation robotizacija

rodent glodalec

roll-call vote poimensko glasovanje

rolling stock železniški vozni park

Roman law rimsko pravo

Romania Romunija

root crop okopavina

root vegetable korenovke

Roskilde Roskilde

rosé wine vino rosé

royalism rojalizem

rubber industry gumarska industrija

rule of law pravna država

rule under emergency powers pristojnosti v izrednih razmerah

rules of procedure poslovnik

ruling sodna odločba

ruling class vladajoči sloj

rural community podeželska skupnost

rural development razvoj podeželja

rural habitat podeželsko življenjsko okolje

rural migration odseljevanje s podeželja

rural population podeželsko prebivalstvo

rural region podeželje

rural settlement podeželsko naselje

rural sociology ruralna sociologija

rural tourism kmečki turizem

Russia Rusija

Rwanda Ruanda

rye rž

Réunion Reunion

SAARC SAARC

Saarland Posarje

Saba Saba

Sabah Sabah


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 85 od 106

sacred text sveti spisi

safety device varnostna naprava

safety standard varnostni standard

Sahel Sahel

Saint Christopher and Nevis Saint Kitts in Nevis

Saint Eustatius St. Eustatius

Saint Helena Sveta Helena

Saint Lucia Saint Lucia

Saint Martin St. Maarten

Saint Pierre and Miquelon Saint Pierre in Miquelon

Saint Vincent and the Grenadines Saint Vincent in Grenadine

sale prodaja

sales agent prodajni zastopnik

sales aid pomoč pri prodaji

sales occupation trgovski poklic

sales promotion pospeševanje prodaje

sales representative trgovski zastopnik

sales staff prodajno osebje

salt sol

SALT Agreement sporazum SALT

salt water slana voda

salted product nasoljen izdelek

Salzburg Salzburška

Samoa Samoa

sample survey raziskava vzorca

sampling vzorčenje

San Marino San Marino

Sarawak Sarawak

Sardinia Sardinija

satellite satelit

satellite communications satelitske komunikacije

satellite navigation satelitska navigacija

satellite town satelitsko naselje

Saudi Arabia Saudova Arabija

savings prihranki

savings bank hranilnica

sawmill žaga

Saxony Saška

Saxony-Anhalt Saška-Anhalt

scanner optični čitalnik

Schengen Agreement Schengenski sporazum

Schengen Information System schengenski informacijski sistem

Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein

school abroad šola v tujini

school age šoloobvezna starost

school attendance obiskovanje pouka

school canteen šolska menza

school environment šolsko okolje

school fees šolnina

school inspection šolska inšpekcija

school legislation šolska zakonodaja

school life šolsko življenje

school medicine šolska medicina

school results šolski uspeh

school textbook šolski učbenik

school transport šolski prevoz

school-industry relations odnosi med šolo in gospodarstvom

school-working life relations odnos šola-poklicno življenje

schooling šolanje

schoolwork šolsko delo

scientific apparatus znanstvena oprema

scientific calculation znanstveni izračun


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 86 od 106

scientific cooperation znanstveno sodelovanje

scientific discovery znanstveno odkritje

scientific education znanstveno izobraževanje

scientific exchange znanstvena izmenjava

scientific library znanstvena knjižnica

scientific press znanstveni tisk

scientific profession znanstvenik

scientific progress znanstveni napredek

scientific report znanstveno poročilo

scientific research znanstvene raziskave

Scotland Škotska

screen zaslon

sculpture kiparstvo

sea morje

sea fish morska riba

sea fishing morski ribolov

sea-bed morsko dno

seal tjulenj

search preiskava

search engine iskalnik

seasonal employment sezonsko delo

seasonal migration sezonska migracija

seasonal unemployment sezonska brezposelnost

seasonal worker sezonski delavec

seat of Community institution sedež institucije

SEATO SEATO

second ballot drugi krog volitev

second Lomé Convention Lomejska konvencija II

second stage of EMU druga faza EMU

Second World War druga svetovna vojna

secondary education srednješolsko izobraževanje

secondary legislation sekundarna zakonodaja

secondary residence drugo prebivališče

secondary sector sekundarni sektor

secret ballot tajno glasovanje

secret service tajna služba

secret society tajno združenje

secretarial allowance dodatek za strokovno pomoč poslancem

secretarial staff pisarniško osebje

secretariat of an Institution sekretariat institucije

Secretary General generalni sekretar

section profil

sectoral agreement panožni sporazum

sectoral aid sektorska pomoč

sectoral planning sektorsko načrtovanje

secular education laično šolstvo

secular State laična država

secularity ločitev cerkve od države

securities vrednostni papirji

security of supply zanesljivost oskrbe

security services varovanje in nadzor

sedimentology sedimentologija

seed seme

seed capital začetni kapital

seed flax oljni lan

seedling sadika

seismic monitoring seizmološka služba

seismology seizmologija

seizure of goods odvzem predmetov

selection of pupils selekcija učencev

selective dissemination of information selektivno razširjanje informacij

selective distribution agreement prodaja prek izbranih distributerjev


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 87 od 106

self-defence samoobramba

self-determination samoodločba

self-employed person samozaposleni

self-employment samozaposlitev

self-financing samofinanciranje

self-management samoupravljanje

self-regulation samoregulacija

self-service store samopostrežna trgovina

self-sufficiency farming samooskrbno kmetijstvo

self-sufficiency in energy samooskrba z energijo

self-sufficiency in food samooskrba s hrano

self-sufficiency rate stopnja samooskrbe

self-supply samooskrba

selling at a loss prodaja z izgubo

selling price prodajna cena

semi-manufactured goods polizdelek

semi-metal polkovina

semi-public transport poljavni promet

semi-skilled worker polkvalificiran delavec

semi-soft cheese poltrdi sir

Senegal Senegal

senior management višji vodstveni delavci

seniority delovni staž

sensitive area občutljivo območje

sensitive product občutljiv izdelek

separated person ločena oseba

separation of powers delitev oblasti

Serbia Srbija

Serbia and Montenegro Srbija in Črna gora

sericulture svilogojstvo

service storitev

service concession koncesija za opravljanje storitev

service industry storitvene dejavnosti

service occupation storitveno osebje

services company storitveno podjetje

services contract javno naročilo za storitve

services of general interest storitve splošnega pomena

sesame sezam

set-aside praha

settlement of disputes reševanje sporov

severance pay odpravnina ob odpustu

sewage sludge blato iz čistilnih naprav

sex education spolna vzgoja

sexual discrimination spolna diskriminacija

sexual freedom spolna svoboda

sexual harassment spolno nadlegovanje

sexual minority spolna manjšina

sexual mutilation spolna pohabljenost

sexual offence kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost

sexual tourism seksualni turizem

sexual violence spolno nasilje

sexuality spolnost

sexually transmitted disease spolno prenosljiva bolezen

Seychelles Sejšeli

shadow cabinet vlada v senci

shape-memory alloy zlitina z oblikovnim spominom

share delnica

share capital delniški kapital

share farming spolovinarstvo

shareholder delničar

shareholding delničarstvo

Sharjah Sharjah


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 88 od 106

sheep ovca

sheep's milk cheese ovčji sir

sheepmeat ovčje meso

sheet pločevina

shellfish farming gojenje školjk

shift work izmensko delo

ship canal plovni kanal

ship's flag ladijska zastava

ship's passport plovno dovoljenje

shipbuilding ladjedelništvo

shipping policy pomorska politika

shopping centre nakupovalno središče

shore protection varstvo obale

short-term credit kratkoročni kredit

short-term economic policy kratkoročna ekonomska politika

short-term economic prospects kratkoročni gospodarski izgledi

short-term financing kratkoročno financiranje

short-term forecast kratkoročna napoved

short-time working nepolna zaposlenost

shortage pomanjkanje

shorter working week skrajšan delovni teden

Sicily Sicilija

sick leave odsotnost z dela zaradi bolezni

Sierra Leone Sierra Leone

signalling device signalna naprava

signature of an agreement podpis sporazuma

silent majority tiha večina

silk svila

silo silos

silver srebro

silviculture gojenje gozdov

simple majority navadna večina

simplification of formalities poenostavitev carinskih formalnosti

simplification of legislation poenostavitev zakonodaje

simulation simulacija

Singapore Singapur

single document enotna carinska listina

Single European Act Enotna evropska listina

single exchange-rate policy enotna politika deviznega tečaja

single market enotni trg

single monetary policy enotna monetarna politika

single parent samohranilec

single-ballot system enokrožni volilni sistem

single-crop farming monokultura

single-family housing enodružinska hiša

sisal sisal

siting of power stations lokacija elektrarne

size of business velikost podjetja

skill obsolescence zastarele poklicne kvalifikacije

skilled worker kvalificiran delavec

skimmed milk posneto mleko

skimmed milk powder posneto mleko v prahu

skin disease kožna bolezen

slaughter animal klavna žival

slaughter of animals zakol

slaughter premium premija za zakol

slaughtered poultry zaklana perutnina

slavery suženjstvo

Slovak Republic Slovaška republika

Slovenia Slovenija

sluice-gate price uvozna pragovna cena

slum revna četrt


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 89 od 106

small and medium industries mala in srednje velika industrija

small and medium-sized enterprises mala in srednje velika podjetja

small business malo podjetje

small industry malo gospodarstvo

small retailer maloprodaja

small town majhno mesto

smallholding majhno kmetijsko gospodarstvo

smoked product prekajeni izdelek

smoking kajenje

Småland med öarna Småland med öarna

social adjustment socialno prilagajanje

social analysis družbena analiza

social assistance socialna pomoč

social audit socialno poročilo

social behaviour socialno vedenje

social budget socialni proračun

social change družbena sprememba

social class družbeni sloj

social clause socialna klavzula

social conflict socialni konflikt

social cost socialni stroški

social court socialno sodišče

social democracy socialna demokracija

Social Democratic Party socialdemokratska stranka

social development socialni razvoj

social dialogue socialni dialog

social dumping socialni dumping

social economy socialna ekonomija

social facilities socialna infrastruktura

social impact socialni učinki

social indicator socialni kazalec

social inequality socialna neenakost

social integration socialna vključenost

social labelling oznaka spoštovanja socialnih pravic

social legislation socialna zakonodaja

social life družbeno življenje

social medicine socialna medicina

social mobility socialna mobilnost

social movement socialno gibanje

social norm družbena norma

social pact socialni sporazum

social participation sodelovanje v družbi

social partners socialni partnerji

social policy socialna politika

Social Policy Agreement sporazum o socialni politiki

social problem socialni problem

social rehabilitation socialna rehabilitacija

social rights socialne pravice

social role družbena vloga

social sciences družbene vede

social security socialna varnost

social security legislation pravo socialne varnosti

social services socialne službe

social situation socialno stanje

social status družbeni položaj

social structure socialna struktura

social survey družbena raziskava

social transfers socialni transferji

social well-being družbena blaginja

social work socialno delo

social worker socialni delavec

social-security benefit socialnovarstvena dajatev


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 90 od 106

social-security contribution prispevek za socialno varnost

social-security harmonisation usklajevanje socialnega zavarovanja

socialism socializem

Socialist International Socialistična internacionala

Socialist Party socialistična stranka

socially disadvantaged class socialno ogroženi sloj

socio-cultural facilities družbeno-kulturni objekt

socio-cultural group družbeno-kulturna skupnost

socio-economic conditions socialno-ekonomske razmere

socio-professional category socialno-poklicna kategorija

sociology sociologija

sociology of education sociologija vzgoje

sociology of law sociologija prava

sodium natrij

SOEC Eurostat

soft cheese mehki sir

soft energy alternativna energija

soft fruit jagodičevje

soft technology mehka tehnologija

software programska oprema

soil analysis analiza tal

soil chemistry kemija tal

soil conditioning gnojenje tal

soil improvement izboljševanje tal

soil pollution onesnaževanje tal

soil preparation priprava tal

soil protection varstvo tal

soil resources viri tal

soil science pedologija

soil type tip tal

solar architecture solarna arhitektura

solar collector sončni kolektor

solar energy sončna energija

solar energy end-use applications uporaba sončne energije

sole proprietorship družba z enim družbenikom

Solomon Islands Salomonovi otoki

solvent topilo

Somalia Somalija

sorghum sirek

sound insulation zvočna izolacija

sound reproduction equipment naprava za reprodukcijo zvoka

source of aid vir pomoči

source of information vir informacij

source of law pravni vir

South Africa Južna Afrika (Južnoafriška republika)

South America Južna Amerika

South Asia Južna Azija

South Holland Južna Holandija

South Jutland Južna Jutlandija

South Korea Južna Koreja

South-East Asia Jugovzhodna Azija

South-East England Jugovzhodna Anglija

South-South cooperation sodelovanje Jug-Jug

South-West England Jugozahodna Anglija

Southern Africa južna Afrika (južni del afriške celine)

Southern Europe južna Evropa

soya bean soja

soya bean oil sojino olje

space navigation vesoljska plovba

space policy vesoljska politika

space property right lastninska pravica v vesolju

space research vesoljske raziskave


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 91 od 106

space science znanost o vesolju

space station vesoljska postaja

space technology vesoljska tehnologija

space transport prevoz v vesolju

space vehicle vesoljsko plovilo

space-based weapons vesoljsko orožje

Spain Španija

spare part nadomestni del

sparkling wine peneče vino

SPC SPC

Speaker of Parliament predsednik parlamenta

special chemicals posebne kemikalije

special drawing rights posebne pravice črpanja

special education posebni izobraževalni programi

special leave izredni dopust

special metal specialne kovine

special polymer posebni polimer

special procedure posebni postopek

special steels specialna jekla

special tax izredni davek

special-status institution institucija s posebnim statusom

specialisation agreement sporazum o specializaciji

specialisation of trade specializacija trgovine

specialised committee strokovni odbor

specification of tariff heading razčlenitev tarifne številke

spectrometry spektrometrija

speculative funds špekulativni kapital

speech govor

speed control predpisane hitrosti

spirits žgane pijače

sponsorship pokroviteljstvo

Sporades Sporadi

sport šport

sport fishing športni ribolov

sporting event športna prireditev

sports body športna organizacija

sports equipment športna oprema

sports facilities športni objekt

spot market promptni trg

spreadsheet razpredelnica

Sri Lanka Šrilanka

Stabex Stabex

stability pact pakt o stabilnosti

stability programme program stabilnosti

staff zaposleni

staff assessment ocenjevanje zaposlenih

staff regulations kadrovski predpisi

staggering of holidays razporejanje dopustov

stagnant water stoječa voda

stamp duty kolkovina

standage parkirnina

standard standard

standard agreement health care obvezno zdravstveno zavarovanje

standard of living življenjski standard

standardisation standardizacija

standardised accounting system enoten računovodski sistem

standing committee stalni odbor

starch škrob

START agreement sporazum START

startup business mlado podjetje

State država

State aid državna pomoč


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 92 od 106

State farm državno kmetijsko gospodarstvo

State health service državna zdravstvena služba

State monopoly državni monopol

State of a Federation država članica federacije

state of emergency izredne razmere

State secret državna tajnost

State trading državna trgovina

State-owned land državna zemlja

stateless person oseba brez državljanstva

stationing of forces namestitev sil

statistical method statistična metoda

statistics statistika

status of Berlin status Berlina

status of Jerusalem status Jeruzalema

status of the person elected poslanski status

Statute for Members of the European Parliament statut poslancev EP

statutory power zakonsko pooblastilo

steel jeklo

Steiermark Štajerska

stepfamily reorganizirana družina

sterilisation sterilizacija

sterilised milk sterilizirano mleko

still wine mirno vino

stimulant poživilo

stock zaloga

stock exchange borza vrednostnih papirjev

stock-exchange listing borzna kotacija

stock-exchange transaction borzni posel

Stockholm Stockholm

stockpiling of weapons kopičenje orožja

stone kamen

stone fruit koščičasto sadje

storage skladiščenje

storage capacity skladiščna zmogljivost

storage cost stroški skladiščenja

storage of food skladiščenje hrane

storage of hydrocarbons skladiščenje ogljikovodikov

storage of waste skladiščenje odpadkov

storage premium premija za skladiščenje

Storstroem Storstrøm

strait ožina

strategic defence strateška obramba

strategic nuclear weapon strateško jedrsko orožje

strategic reserves strateške rezerve

stratospheric pollutant onesnaževalo stratosfere

stratospheric pollution onesnaževanje stratosfere

street children otroci ceste

strike stavka

strip trak

structural adjustment strukturno prilagajanje

structural expenditure strukturni izdatki

structural fluctuation strukturno nihanje

Structural Funds strukturni skladi

structural policy strukturna politika

structural unemployment strukturna brezposelnost

structure objekt nizke gradnje

student študent/dijak

student mobility mobilnost študentov in dijakov

student residence študentski dom

sub-contracting oddaja del podizvajalcem

sub-proletariat lumpenproletariat

sub-Saharan Africa podsaharska Afrika


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 93 od 106

sub-standard housing slabe stanovanjske razmere

submarine podmornica

subsidiary hčerinska družba

subsidiary budget dodatni proračun za javne službe

subsidised housing socialno stanovanje

subsistence economy naturalno gospodarstvo

subsistence farming kmetijska proizvodnja za lastno porabo

subsistence level income eksistenčni minimum

substitute fuel nadomestno gorivo

substitute product nadomestni izdelek

subtropical zone subtropski pas

suburban area predmestje

suburban transport primestni prevoz

suckler cow krava dojilja

sucrose saharoza

Sudan Sudan

Suez Canal Sueški prekop

sugar sladkor

sugar beet sladkorna pesa

sugar cane sladkorni trst

sugar industry industrija sladkorja

sugar levy dajatev za sladkor

sugar product sladkorni proizvod

sugar refining rafiniranje sladkorja

suicide samomor

Sulawesi Sulavesi

sulphur žveplo

Sumatra Sumatra

summarising priprava povzetka

summary procedure skrajšani postopek

summertime poletni čas

summit meeting srečanje na vrhu

Sunday working nedeljsko delo

sunflower sončnica

sunflower seed oil sončnično olje

superconducting alloy superprevodna zlitina

supermarket supermarket

supervisor delovodja

supervisory body nadzorni organ

supervisory power pooblastilo za nadzor

supplementary aid for products dopolnilna pomoč za izdelke

supplementary budget dopolnilni proračun

supplementary financing dopolnilno financiranje

supplementary income dodatni dohodek

supplementary pension dodatna pokojnina

supplementary trade mechanism dodatni trgovinski mehanizem

supplier dobavitelj

supplies contract pogodba za dobavo blaga

supply oskrba

supply and demand ponudba in povpraševanje

supply balance sheet preskrbovalna bilanca

supplying of documents dostava dokumentov

support mechanism mehanizem podpore

support policy podporna politika

support price zaščitna cena

support tariff podporna tarifa

supranationality naddržavnost

surface transport kopenski in vodni prevoz

surface water površinska voda

surgeon kirurg

surgery kirurgija

Surinam Surinam


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 94 od 106

surname priimek

surplus stock presežek zalog

surrogate mother nadomestna mati

surveillance policijski nadzor

surveillance concerning imports nadzor uvoza

survivor's benefit dajatev za preživele družinske člane

suspension of aid začasna ustavitev pomoči

suspension of customs duties začasna opustitev carin

suspension of payments ustavitev plačil

suspension of sentence odložitev izvršitve kazni

sustainable agriculture trajnostno kmetijstvo

sustainable development trajnostni razvoj

sustainable forest management trajnostno gospodarjenje z gozdovi

sustainable mobility trajnostna mobilnost

swap arrangement dogovor o zamenjavi (swap)

Swaziland Svazi

Sweden Švedska

sweetener sladilo

swine svinja

Switzerland Švica

Sydsverige Sydsverige

symbol of State državni simbol

synthetic protein sintetična beljakovina

synthetic rubber sintetični kavčuk

Syria Sirija

syrup sirup

Sysmin Sysmin

systems interconnection medsebojna povezava sistemov

São Tomé and Príncipe Sao Tome in Principe

TAB TAB

table wine namizno vino

tactical nuclear weapon taktično jedrsko orožje

Taiwan Tajvan

Tajikistan Tadžikistan

takeover bid ponudba za prevzem

tanker tanker

tantalum tantal

Tanzania Tanzanija

target price ciljna cena

TARIC TARIC

tariff agreement tarifni sporazum

tariff barrier carinska ovira

tariff ceiling tarifni plafon

tariff exemption tarifno izvzetje

tariff negotiations carinska pogajanja

tariff nomenclature carinska nomenklatura

tariff policy carinska politika

tariff preference tarifni preferencial

tariff quota tarifna kvota

tariff reduction tarifno znižanje

tariff zone tarifno območje

Tawal Tawal

tax davek

tax authorities davčna uprava

tax avoidance izogibanje plačilu davka

tax collection pobiranje davka

tax convention davčni sporazum

tax debt write-off odpis davčnega dolga

tax evasion davčna utaja

tax exemption davčna oprostitev

tax harmonisation davčno usklajevanje

tax incentive davčna spodbuda


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 95 od 106

tax inspection davčni nadzor

tax law davčno pravo

tax offence davčno kaznivo dejanje

tax on capital davek na kapital

tax on consumption davek na porabo

tax on employment income davek od plač

tax on income davek na dohodek

tax on investment income davek na dohodek od naložb

tax on oils and fats davek na maščobe

tax on profits of self-employment davek na dobiček iz samostojne dejavnosti

tax rebate vračilo davka

tax reform davčna reforma

tax relief davčna olajšava

tax return davčna napoved

tax system davčni sistem

tax-free allowance dovoljen brezcarinski uvoz

taxable income obdavčljivi dohodek

taxi taksi

taxpayer davčni zavezanec

tea čaj

teacher učitelj

teacher training usposabljanje učiteljev

teaching poučevanje

teaching curriculum učni program

teaching materials učno gradivo

teaching method učna metoda

teaching quality kakovost poučevanja

teaching software didaktična programska oprema

team work timsko delo

technical barrier tehnična ovira

technical ceramics tehnična keramika

technical cooperation tehnično sodelovanje

technical education tehnični pouk

technical profession tehniški poklic

technical regulations tehnični predpisi

technical rule tehnično pravilo

technical specification tehnični opis

technical standard tehnični standard

technological change tehnološka sprememba

technological independence tehnološka neodvisnost

technological process tehnološki postopek

technology tehnologija

technology assessment tehnološka presoja

technology park tehnološki park

technology transfer prenos tehnologije

telecommunications telekomunikacije

telecommunications equipment telekomunikacijska oprema

telecommunications industry telekomunikacijska industrija

telecommunications policy telekomunikacijska politika

telegraph telegraf

telematics telematika

telemedicine telemedicina

telephone telefon

Teletex teleteks

television televizija

television equipment televizijski aparat

teleworking delo na daljavo

telex teleks

temperate forest gozd zmernega podnebja

temperate zone zmerni pas

temporary admission začasni uvoz

temporary employment začasno delo


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 96 od 106

temporary employment agency podjetje za posredovanje začasnega dela

temporary layoff čakanje na delo

tenant farming zakup kmetijskih zemljišč

tendering oddaja ponudbe

termination of a contract prenehanje pogodbe

termination of employment prenehanje delovnega razmerja

terminology terminologija

terms for aid pogoji za dodelitev pomoči

terms of trade pogoji menjave

terrace cropping terasno pridelovanje

terrestrial ecosystem kopenski ekosistem

territorial dispute ozemeljski spor

territorial enclave ozemeljska enklava

territorial jurisdiction krajevna pristojnost

territorial law teritorialno pravo

territorial waters teritorialne vode

territories of the former Yugoslavia ozemlja nekdanje Jugoslavije

terrorism terorizem

tertiary sector terciarni sektor

test tube fertilisation oploditev in vitro

testing preizkušanje

textile fibre tekstilno vlakno

textile industry tekstilna industrija

textile machine tekstilni stroj

textile plant predivnica

textile product tekstilni izdelek

texture agent sredstvo za zgostitev

Thailand Tajska

the EU's international role mednarodna vloga EU

theft tatvina

theology teologija

theory of marketing teorija trženja

therapeutic abortion umetna prekinitev nosečnosti iz zdravstvenih razlogov

therapeutics terapija

thermal discharge izpust toplote

thermal energy toplotna energija

thermal equipment toplotne naprave

thermal insulation toplotna izolacija

thermal pollution toplotno onesnaževanje

thermodynamics termodinamika

thesaurus tezaver

thesis diplomska naloga

Thessaly Tesalija

thin sheet tanka folija

third countries in the Mediterranean sredozemske države nečlanice EU

third country tretja država

third Lomé Convention Lomejska konvencija III

third stage of EMU tretja faza EMU

third-party insurance obvezno škodno zavarovanje

threat to national security ogrožanje državne varnosti

threshold price cenovni prag

Thuringia Turingija

Tibetan question tibetansko vprašanje

ticket vozovnica

tidal energy energija plimovanja

tied sales outlet prodajno zastopstvo

time-sharing časovni zakup

timetable for EMU časovni razpored EMU

Timor Timor

tin kositer

tinplate and cutlery industry kleparstvo in proizvodnja rezilnega orodja

titanium titan


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 97 od 106

tobacco tobak

tobacco industry tobačna industrija

Togo Togo

toilet article toaletni izdelek

Tokelau Zvezni otoki

Tokyo Round tokijski krog pogajanj

toll cestnina

Tonga Tonga

tool industry orodjarstvo

torture mučenje

total catch celotni ulov

tourism turizem

tourism policy turistična politika

tourism statistics statistika turizma

tourist exchange turistični tokovi

tourist guide turistični vodič

tourist infrastructure turistična infrastruktura

tourist profession poklici v turizmu

tourist region turistično območje

town mesto

town and country planning prostorsko načrtovanje

town planning urbanizem

town traffic mestni promet

town-country relationship odnos mesto-podeželje

town-planning profession urbanist

town-planning regulations urbanistični predpisi

town-planning scheme zazidalni načrt

toxic substance strupena snov

toxicology toksikologija

toy industry industrija igrač

toy library izposojevalnica igrač

trace element element v sledovih

traceability sledljivost

tractor traktor

trade agreement trgovinski sporazum

trade balance trgovinska bilanca

trade by country trgovinska menjava po državah

trade by group of countries trgovinska menjava po skupinah držav

trade by product blagovna menjava po izdelkih

trade cooperation trgovinsko sodelovanje

trade credit komercialni kredit

trade dispute trgovinski spor

trade event poslovni dogodek

Trade Expansion Act Trade Expansion Act

trade in organs trgovina s človeškimi organi

trade information komercialne informacije

trade intermediary trgovski posrednik

trade licence dovoljenje za opravljanje trgovinske dejavnosti

trade policy trgovinska politika

trade promotion pospeševanje trgovine

trade regulations trgovinski predpisi

trade relations trgovinski odnosi

trade restriction trgovinska omejitev

trade statistics trgovinska statistika

trade union sindikat

trade union confederation zveza sindikatov

trade union election sindikalne volitve

trade union freedom sindikalna svoboda

trade union rights sindikalne pravice

trade volume obseg trgovinske menjave

tradeable emission permit prenosno emisijsko dovoljenje

trademark znamka


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 98 od 106

trademark law pravo znamk

trading account poslovni račun

trading hours obratovalni čas

trading margin trgovska marža

trading operation trgovinski promet

trading volume obseg poslovanja

traditional fishing tradicionalno ribištvo

traditional technology tradicionalna tehnologija

traffic control nadzor prometa

traffic regulations prometni predpisi

traffic signs prometna signalizacija

trafficking in persons trgovina z ljudmi

traineeship pripravništvo

training leave študijski dopust

tranquiliser pomirjevalo

trans-European network vseevropsko omrežje

transfer of businesses prenos poslovanja

transfer of competence prenos pristojnosti

transfer of farms prenos kmetij

transfer of pension rights prenos pravice do pokojnine

transfer of population preseljevanje prebivalstva

transfer of prisoners premestitev zapornikov

transfer of property prenos lastninske pravice

transfer pricing transferne cene

transfrontier pollution čezmejno onesnaževanje

transfrontier transport obmejni promet

transgenic animal transgena žival

transgenic plant transgena rastlina

transit tranzit

transit charge tranzitna pristojbina

transition economy gospodarstvo v tranziciji

translation prevajanje

Translation Centre for the Bodies of the European Union Prevajalski center za organe Evropske unije

transliteration transliteracija

transmission network prenosno omrežje

transnational corporation transnacionalno podjetje

transparency in decision-making preglednost odločanja

transport accident prometna nesreča

transport authorisation dovoljenje za prevoz

transport capacity prevozne zmogljivosti

transport company prevozno podjetje

transport document prevozna listina

transport economics ekonomika prometa

transport infrastructure prometna infrastruktura

transport insurance transportno zavarovanje

transport law prometno pravo

transport licence licenca za opravljanje prevoza

transport lines prevozne poti

transport market prevozni trg

transport network prometno omrežje

transport of animals prevoz živali

transport of dangerous goods prevoz nevarnega blaga

transport of patients prevoz bolnikov

transport planning načrtovanje prevoza

transport policy prometna politika

transport price cena prevoza

transport quota prevozna kvota

transport regulations prevozni predpisi

transport safety varnost prevoza

transport staff zaposleni v prometu

transport statistics statistika prometa


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 99 od 106

transport under customs control prevoz pod carinskim nadzorom

transport user uporabnik prevoznih storitev

transportation tariff prevozna tarifa

trauma poškodba

travel potovanje

travel agency potovalna agencija

traveller potnik

treasurer generalni sekretar parlamenta

Treasury zakladnica

treasury bill zakladna menica

Treaty of Amsterdam Amsterdamska pogodba

Treaty of Nice Pogodba iz Nice

Treaty on European Union Pogodba o Evropski uniji

tree drevo

trends of opinion politično gibanje

Trentino-Alto Adige Trentino-Zgornje Poadižje

trigger price sprožitvena cena

TRIMS TRIMS

Trinidad and Tobago Trinidad in Tobago

tripartite conference tristransko zasedanje

TRIPS TRIPS

triticale tritikala

tropical agriculture tropsko kmetijstvo

tropical disease tropska bolezen

tropical forest tropski gozd

tropical fruit tropski sadež

tropical plant tropska rastlina

tropical wood tropski les

tropical zone tropski pas

trust trust

trust company družba za upravljanje

tube cev

tungsten volfram

Tunisia Tunizija

tunnel predor

turbine turbina

Turkey Turčija

Turkmenistan Turkmenistan

Turks and Caicos Islands Otoki Turks in Caicos

turnkey factory tovarna na ključ

turnout of voters volilna udeležba

turnover promet podjetja

Tuscany Toskana

Tuvalu Tuvalu

twinning pobratena mesta

two-party system dvostrankarski sistem

two-wheeled vehicle dvokolesno vozilo

type of business vrsta podjetja

type of tenure vrsta posesti

Tyrol Tirolska

Tyrrhenian Sea Tirensko morje

UAS UAS

Uganda Uganda

Ukraine Ukrajina

Ulster-Donegal Ulster-Donegal

ultra-fine particle mikrodelec

Umbria Umbrija

Umm Al Qaiwain Umm al Qaiwain

UN Commission komisija ZN

UN Conference konferenca ZN

UN convention konvencija ZN

UN General Assembly Generalna skupščina ZN


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 100 od 106

UN Habitat Habitat OZN

UN international covenant mednarodni sporazum OZN

UN resolution resolucija OZN

UN Secretariat sekretariat ZN

UN Security Council Varnostni svet ZN

UN specialist institution specializirana organizacija ZN

UN Standing Committee stalni odbor OZN

UN Technical Commission strokovna komisija ZN

UN Trusteeship Council Skrbniški svet ZN

unanimity soglasnost

unauthorised dumping divje odlagališče

UNCED UNCED

UNCRD UNCRD

Unctad Unctad

uncultivated land neobdelan svet

underdevelopment nerazvitost

underground economy siva ekonomija

underground railway podzemna železnica

underground storage of waste podzemno odlagališče odpadkov

underground transport podzemni prevoz

undernourishment podhranjenost

underpopulation redka poseljenost

underproduction nezadostna proizvodnja

underwater mineral resources mineralne surovine morskega dna

undisclosed partnership tiha družba

UNDP UNDP

unemployed person brezposelna oseba

unemployment brezposelnost

unemployment due to technical progress tehnološki presežek

unemployment insurance zavarovanje za primer brezposelnosti

UNEP UNEP

Unesco Unesco

unfair dismissal odpust brez odpovednega razloga

unfair terms of contract nepošteni pogodbeni pogoji

UNFPA UNFPA

UNHCR UNHCR

unicameral system enodomni sistem

UNICE UNICE

Unicef Unicef

Unido Unido

unification of Germany združitev Nemčije

uninominal voting system uninominalni volilni sistem

unintentional crime kaznivo dejanje, storjeno iz malomarnosti

union of civil servants sindikat javnih uslužbencev

union representative predstavnik sindikata

UNIR UNIR (Zveza za mednarodno plovbo po Renu)

Unisist Unisist

unit price cena na enoto

Unitar Unitar

unitarian State unitarna država

United Arab Emirates Združeni arabski emirati

United Arab Emirates countries države Združenih arabskih emiratov

United Kingdom Združeno kraljestvo

United Kingdom OCT ČDO Združenega kraljestva

United Nations Charter Ustanovna listina Združenih narodov

United Nations system sistem Združenih narodov

United States Združene države

universal health coverage splošno zdravstveno zavarovanje

universal service univerzalna storitev

universal suffrage splošna volilna pravica

Universalism univerzalizem

university univerza


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 101 od 106

university library univerzitetna knjižnica

university research visokošolske raziskave

unlawful agreement prepovedan sporazum

unmarried person neporočena oseba

UNO OZN

unpaid leave neplačani dopust

unpaid work neplačano delo

UNRISD UNRISD

UNRWA UNRWA

unskilled worker nekvalificiran delavec

updating of skills strokovno izpopolnjevanje

upper class višji sloj

Upper House zgornji dom

Upper Normandy Zgornja Normandija

UPU UPU

uranium uran

urban area mestno območje

urban centre mestno naselje

urban community mestna skupnost

urban construction gradnja mest

urban economy mestno gospodarstvo

urban habitat urbano življenjsko okolje

urban infrastructure mestna infrastruktura

urban population mestno prebivalstvo

urban problem urbanistični problem

urban renewal prenova mesta

urban road mestna cesta

urban sociology urbana sociologija

urban transport mestni prevoz

urbanisation urbanizacija

Uruguay Urugvaj

Uruguay Round Urugvajski krog pogajanj

US Virgin Islands Ameriški Deviški otoki

use of aid uporaba pomoči

use of languages uporaba jezikov

use of outer space uporaba vesolja

use of water raba voda

used goods rabljeno blago

used oil odpadno olje

USSR ZSSR

usufruct užitek

utilised agricultural area izkoriščeno kmetijsko zemljišče

Utrecht Utrecht

Uusimaa Uusimaa

Uzbekistan Uzbekistan

vacant seat prost sedež

vaccination cepljenje

vaccine cepivo

vacuum industry industrija za vakuumsko tehniko

validation of expenditure potrditev izdatka

Valle d'Aosta dolina Aoste

value of trade vrednost trgovinske menjave

vanadium vanadij

vandalism vandalizem

Vanuatu Vanuatu

VAT DDV

VAT rate stopnja DDV

VAT resource prihodki od DDV

Vatican Vatikan

veal telečje meso

vegetable zelenjava

vegetable butter rastlinsko maslo


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 102 od 106

vegetable fats rastlinske maščobe

vegetable juice zelenjavni sok

vegetable oil rastlinsko olje

vegetable product zelenjavni izdelek

vegetable protein rastlinska beljakovina

vehicle vozilo

vehicle documents dokumenti vozila

vehicle fleet vozni park

vehicle on rails tirno vozilo

vehicle parts oprema vozila

vehicle registration registracija vozila

vehicle rental izposoja vozil

vehicle tax davek na motorna vozila

Vejle Vejle

Veneto Benečija

Venezuela Venezuela

venture capital tvegani kapital

vertical agreement vertikalno povezovanje

very short-term financing financiranje na zelo kratek rok

vessel plovilo

veterinarian veterinar

veterinary drug zdravilo za uporabo v veterinarski medicini

veterinary inspection veterinarska inšpekcija

veterinary legislation veterinarska zakonodaja

veterinary medicine veterina

veterinary product veterinarski izdelek

veto veto

Viborg Viborg

Vice-President podpredsednik

Vice-President of the EP podpredsednik EP

victim žrtev

video cassette videokaseta

video communications videokomunikacije

video disc videodisk

video display unit work delo z zaslonom

video library videoteka

video surveillance video nadzor

videophone conference telekonferenca

Videotex videoteks

Vienna Dunaj

Vietnam Vietnam

vineyard vinograd

vinification vinifikacija

violence nasilje

violence at school nasilje v šoli

Virgin Islands Deviški otoki

virtual library virtualna knjižnica

virtual reality virtualna resničnost

visa policy vizumska politika

Visegrad countries Višegrajska skupina

vision of Europe vizija Evrope

visual arts vizualne umetnosti

vitamin vitamin

viticulture vinogradništvo

vocational education poklicno izobraževanje

vocational guidance poklicno usmerjanje

vocational retraining poklicno prešolanje

vocational training poklicno usposabljanje

Vojvodina Vojvodina

volcanic eruption vulkanski izbruh

volcanology vulkanologija

voluntary military service prostovoljno služenje vojaškega roka


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 103 od 106

voluntary organisation prostovoljna organizacija

voluntary restraint samoomejevanje

voluntary restraint agreement sporazum o prostovoljnem omejevanju

voluntary work prostovoljno delo

Vorarlberg Vorarlberg

vote glasovanje

vote by delegation glasovanje po zastopniku

vote on a text as a whole glasovanje o besedilu v celoti

votes cast veljavni oddani glas

voting age starostna meja za pridobitev volilne pravice

voting discipline strankarska disciplina

voting intentions volja volivcev

voting method način volitev

Väli-Suomi Väli-Suomi

Västsverige Västsverige

WAEMU WAEMU

WAEMU countries države Zahodnoafriške ekonomske in monetarne unije

wage cost stroški za plače

wage determination določanje plač

wage earner delojemalec

wage indexing indeksiranje plač

wages for housework plača za gospodinjsko delo

Wales Wales

Wallis and Futuna Wallis in Futuna

Walloon region Valonska regija

war vojna

war crime vojni zločin

war damage vojna škoda

war economy vojno gospodarstvo

war of independence vojna za neodvisnost

war victim žrtev vojne

Warsaw Pact countries države Varšavskega pakta

Warsaw Pact Organisation Varšavski pakt

warships bojno ladjevje

wastage potratna poraba

waste odpadki

waste disposal odstranjevanje odpadkov

waste incineration sežig odpadkov

waste management ravnanje z odpadki

waste recycling recikliranje odpadkov

waste water odpadne vode

water voda

water analysis analiza vode

water consumption poraba vode

water management upravljanje voda

water management in agriculture upravljanje z vodami v kmetijstvu

water pollutant onesnaževalo vode

water pollution onesnaževanje vode

water protection varstvo voda

water requirements potrebe po vodi

water resources vodni viri

water supply oskrba z vodo

water treatment obdelava vode

watercourse vodotok

waterway transport plovba po celinskih plovnih poteh

wave energy energija valov

waveband valovno območje

WCL WCL

wealth bogastvo

wealth tax davek od premoženja

weapon of mass destruction orožje za množično uničevanje


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 104 od 106

weapons' destruction uničenje orožja

web surfer uporabnik interneta

weekly rest period tedenski počitek

weight and size mase in dimenzije

weights and measures mere in uteži

welfare socialno skrbstvo

Welfare State država blaginje

West Africa zahodna Afrika

West Bank question vprašanje Zahodnega brega

West Midlands West Midlands

West of the Great Belt območje zahodno od Velikega Belta

West Zealand Vestsjaelland

Western Europe zahodna Evropa

Western Sahara Zahodna Sahara

Western Thrace zahodna Trakija

WEU ZEU

WEU countries države članice ZEU

WFC WFC

WFP WFP

whale kit

wheat pšenica

white sugar beli sladkor

white wine belo vino

white-collar worker uslužbenec

WHO WHO

whole milk polnomastno mleko

wholesale price veleprodajna cena

wholesale selling prodaja na debelo

wholesale trade trgovina na debelo

wholesale trading centre prodajno središče na debelo

widowed person ovdovela oseba

wild mammal prostoživeči sesalec

wildlife rastlinstvo in živalstvo

wind energy energija vetra

Windward Islands Privetrni otoki

wine vino

wine of superior quality vrhunsko vino

WIPO WIPO

wire žica

withdrawal from an agreement odpoved sporazuma

withdrawal from the market umik s trga

withdrawal of candidacy umik kandidature

withdrawal price cena umika s trga

WMO WMO

woman ženska

woman farmer kmetovalka

women's military service vojaška dolžnost za ženske

women's movement žensko gibanje

women's rights pravice žensk

wood fibre lesno vlakno

wood for construction gradbeni les

wood industry lesna industrija

wood product lesni izdelek

wood production proizvodnja lesa

wood residue lesni odpadki

wooded area gozdna površina

wool volna

word processing urejanje besedil

work delo

work code delovnopravna zakonodaja

work contract pogodba o delu

work of art umetniško delo


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 105 od 106

work permit dovoljenje za delo

work productivity delovna storilnost

work schedule delovni urnik

work study analiza delovnega procesa

worker adaptability prilagodljivost delavca

worker consultation pridobitev mnenja delavcev

worker information obveščanje delojemalca

worker participation soodločanje delavcev

worker with disabilities delavec invalid

Workers International Delavska internacionala

workers' movement delavsko gibanje

workers' representation zastopanje zaposlenih

workers' stock ownership delničarstvo zaposlenih

working capital gibljiva sredstva

working class delavski razred

working conditions delovni pogoji

working environment delovno okolje

working life delovno življenje

working poor revni delavci

working population delovno aktivno prebivalstvo

working population engaged in agriculture delovno aktivno prebivalstvo v kmetijstvu

working time delovni čas

workplace delovno mesto

works contract javno naročilo za izvedbo gradbenih del

works council svet delavcev

World Bank Svetovna banka

world consumption svetovna poraba

World Customs Organisation Svetovna carinska organizacija

world economy svetovno gospodarstvo

world history svetovna zgodovina

world market price svetovna tržna cena

world population svetovno prebivalstvo

world production svetovna proizvodnja

world stock svetovna zaloga

World Trade Organisation Svetovna trgovinska organizacija

writing skills veščina pisanja

written question pisno vprašanje

WTO (World Tourism Organisation) Svetovna turistična organizacija

xenophobia ksenofobija

yam jam

Yaoundé Convention konvencija iz Yaounde

yearbook letopis

Yemen Jemen

yoghourt jogurt

Yorkshire and Humberside Yorkshire in Humberside

young farmer mladi kmet

young person mlad človek

young worker mladi delavec

youth detention centre prevzgojni dom za mladoletnike

youth employment zaposlovanje mladih

youth exchange scheme izmenjava mladih

youth movement mladinsko gibanje

youth policy mladinska politika

youth unemployment brezposelnost mladih

youth violence nasilje mladih

Yugoslavia Jugoslavija

Zambia Zambija

Zeeland Zelandija

Zimbabwe Zimbabve

zinc cink

zoo živalski vrt

zoology zoologija


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 106 od 106

zoonosis zoonoza

zootechnics zootehnika

Östra Mellansverige Östra Mellansverige

Övre Norrland Övre Norrland

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!