29.01.2013 Views

Anglesko-slovenski slovar gospodarstva in politike - Slovarji.info

Anglesko-slovenski slovar gospodarstva in politike - Slovarji.info

Anglesko-slovenski slovar gospodarstva in politike - Slovarji.info

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 1 od 106<br />

AAMS countries države ZADM<br />

Aarhus Aarhus<br />

abandoned child zapuščeni otrok<br />

abandoned land opuščeno zemljišče<br />

ABM Agreement sporazum ABM<br />

abolition of customs duties odprava car<strong>in</strong><br />

abortion umetna prek<strong>in</strong>itev nosečnosti<br />

Abruzzi Abruci<br />

absenteeism izostajanje z dela<br />

absolute majority absolutna več<strong>in</strong>a<br />

abstentionism volilna neudeležba<br />

Abu Dhabi Abu Dhabi<br />

abuse of power zloraba pooblastil<br />

academic freedom akademska svoboda<br />

access to a profession dostop do poklica<br />

access to Community <strong>in</strong>formation dostop do <strong>in</strong>formacij Skupnosti<br />

access to education dostop do izobraževanja<br />

access to <strong>in</strong>formation dostop do <strong>in</strong>formacij<br />

access to the courts dostop do sodnega varstva<br />

accession criteria merila za pristop<br />

accession negotiations pristopna pogajanja<br />

accession to an agreement pristop k sporazumu<br />

accession to the European Union pristop k Evropski uniji<br />

accident <strong>in</strong> the home nesreča na domu<br />

accident prevention preprečevanje nesreč<br />

accidental pollution onesnaženje zaradi nesreče<br />

account račun<br />

accountant računovodja<br />

account<strong>in</strong>g računovodstvo<br />

account<strong>in</strong>g entry računovodska vknjižba<br />

account<strong>in</strong>g system računovodski sistem<br />

acculturation akulturacija<br />

acid kisl<strong>in</strong>a<br />

acid ra<strong>in</strong> kisli dež<br />

acidification zakisljevanje<br />

acoustics akustika<br />

ACP countries države AKP<br />

ACP-EC Committee of Ambassadors Odbor veleposlanikov AKP-ES<br />

ACP-EC Convention sporazum AKP-ES<br />

ACP-EC Council of M<strong>in</strong>isters Svet m<strong>in</strong>istrov AKP-ES<br />

ACP-EC <strong>in</strong>stitution <strong>in</strong>stitucija AKP-ES<br />

ACP-EC Jo<strong>in</strong>t Assembly Paritetna skupšč<strong>in</strong>a AKP-ES<br />

ACP-EC Jo<strong>in</strong>t Committee Skupni odbor AKP-ES<br />

acquisition of property pridobitev lastn<strong>in</strong>e<br />

action brought before an adm<strong>in</strong>istrative court tožba pred upravnim sodiščem<br />

action brought before the EC Court of Justice tožba pred Sodiščem ES<br />

action by staff pritožba uslužbencev<br />

action for annulment izpodbojna tožba<br />

action for annulment of an EC decision tožba za razveljavitev odločitve ES<br />

action for failure to act tožba zaradi opustitve<br />

action for failure to fulfil an obligation tožba zaradi neizpolnitve obveznosti<br />

action programme akcijski program<br />

action to establish liability on the part of an<br />

adm<strong>in</strong>istration<br />

tožba na ugotovitev upravne odgovornosti<br />

activat<strong>in</strong>g price aktivacijska cena<br />

ad hoc committee ad hoc odbor<br />

adaptation of f<strong>in</strong>ancial perspectives prilagoditev f<strong>in</strong>ančnega načrta<br />

ADB ADB (Azijska razvojna banka)<br />

ADC ADC<br />

added value dodana vrednost<br />

additional benefit dodatna dajatev<br />

additional duty doplačilo


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 2 od 106<br />

additional resources dodatna sredstva<br />

adhesive lepilo<br />

adjournment odložitev<br />

adjustment to school prilagoditev šoli<br />

adjuvant pomožna sestav<strong>in</strong>a<br />

adm<strong>in</strong>istration of the Institutions upravljanje <strong>in</strong>stitucij<br />

adm<strong>in</strong>istrative autonomy upravna avtonomija<br />

adm<strong>in</strong>istrative code upravni kodeks<br />

adm<strong>in</strong>istrative competition razpis za upravne delavce<br />

adm<strong>in</strong>istrative contract upravna pogodba<br />

adm<strong>in</strong>istrative control upravni nadzor<br />

adm<strong>in</strong>istrative cooperation upravno sodelovanje<br />

adm<strong>in</strong>istrative court upravno sodišče<br />

adm<strong>in</strong>istrative expenditure odhodki za poslovanje<br />

adm<strong>in</strong>istrative formalities upravna formalnost<br />

adm<strong>in</strong>istrative law upravno pravo<br />

adm<strong>in</strong>istrative measure upravni ukrep<br />

adm<strong>in</strong>istrative offence upravni prekršek<br />

adm<strong>in</strong>istrative order upravna odredba<br />

adm<strong>in</strong>istrative penalty discipl<strong>in</strong>ski ukrep<br />

adm<strong>in</strong>istrative personnel adm<strong>in</strong>istrativni poklic<br />

adm<strong>in</strong>istrative powers upravna pristojnost<br />

adm<strong>in</strong>istrative procedure upravni postopek<br />

adm<strong>in</strong>istrative reform upravna reforma<br />

adm<strong>in</strong>istrative responsibility upravna odgovornost<br />

adm<strong>in</strong>istrative science upravna znanost<br />

adm<strong>in</strong>istrative structures upravna organizacija<br />

adm<strong>in</strong>istrative supervision upravno varstvo<br />

adm<strong>in</strong>istrative transparency preglednost uprave<br />

adm<strong>in</strong>istrative unit upravna enota<br />

admissibility dopustnost postopka<br />

admission of aliens dovoljenje za vstop tujcev<br />

admission to exam<strong>in</strong>ations pristop k izpitu<br />

ADN agreement sporazum ADN<br />

adopted child posvojeni otrok<br />

adoption law posvojitvena zakonodaja<br />

adoption of a child posvojitev<br />

adoption of a law by vote izglasovanje zakona<br />

adoption of the budget sprejetje proračuna<br />

ADR agreement Sporazum ADR<br />

Adriatic Sea Jadransko morje<br />

adult odrasla oseba<br />

adult education izobraževanje odraslih<br />

advance akontacija iz zakladnice<br />

advance payment predplačilo<br />

advance vot<strong>in</strong>g predčasno glasovanje<br />

advanced materials sodobni materiali<br />

advanced technology <strong>in</strong>dustry visoko razvita <strong>in</strong>dustrija<br />

advertis<strong>in</strong>g oglaševanje<br />

advertis<strong>in</strong>g budget sredstva za oglaševanje<br />

advertis<strong>in</strong>g malpractice nedopustno oglaševanje<br />

advisory power svetovalna pristojnost<br />

Aegean Islands Egejski otoki<br />

Aegean Sea Egejsko morje<br />

aerated dr<strong>in</strong>k gazirana pijača<br />

aerodynamics aerod<strong>in</strong>amika<br />

aeronautical <strong>in</strong>dustry letalska <strong>in</strong>dustrija<br />

aerosol aerosol<br />

aerospace <strong>in</strong>dustry vesoljska <strong>in</strong>dustrija<br />

aesthetic surgery estetska kirurgija<br />

AETR agreement Sporazum AETR<br />

affiliated retail<strong>in</strong>g maloprodajno združenje


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 3 od 106<br />

afforestation pogozdovanje<br />

Afghanistan Afganistan<br />

Afrasec Afrasec<br />

Africa Afrika<br />

African Charter on Human and Peoples' Rights Afriška list<strong>in</strong>a človekovih pravic <strong>in</strong> pravic ljudstev<br />

African Development Bank Afriška razvojna banka<br />

African organisation afriška organizacija<br />

African Union Afriška unija<br />

Afro-Asian organisations afro-azijska organizacija<br />

after-sales service poprodajne storitve<br />

age discrim<strong>in</strong>ation starostna diskrim<strong>in</strong>acija<br />

age of majority polnoletnost<br />

age<strong>in</strong>g of the population staranje prebivalstva<br />

agency abroad zastopstvo v tuj<strong>in</strong>i<br />

agenda dnevni red<br />

aggravat<strong>in</strong>g circumstances obteževalne okolišč<strong>in</strong>e<br />

agrarian law kmetijsko pravo<br />

agrarian reform kmetijska reforma<br />

agri-environmental plan kmetijsko-okoljski načrt<br />

agri-foodstuffs kmetijsko-živilski sektor<br />

agri-monetary policy kmetijsko-monetarna politika<br />

agricultural adviser kmetijski svetovalec<br />

agricultural advisory services kmetijsko svetovanje<br />

agricultural area with environmental restrictions kmetijsko območje z okoljskimi omejitvami<br />

agricultural bank kmetijska banka<br />

agricultural build<strong>in</strong>g gospodarsko poslopje<br />

agricultural by-product kmetijski stranski proizvod<br />

agricultural census popis kmetijskih gospodarstev<br />

agricultural cooperative kmetijska zadruga<br />

agricultural credit kmetijski kredit<br />

agricultural disaster naravna nesreča v kmetijstvu<br />

agricultural economics agrarna ekonomija<br />

agricultural education kmetijsko izobraževanje<br />

agricultural equipment kmetijska oprema<br />

agricultural expenditure izdatki za kmetijstvo<br />

agricultural guidance usmerjanje kmetijstva<br />

agricultural hold<strong>in</strong>g kmetijsko gospodarstvo<br />

agricultural implement kmetijsko orodje<br />

agricultural <strong>in</strong>surance kmetijsko zavarovanje<br />

agricultural labour force kmetijska delovna sila<br />

agricultural land kmetijsko zemljišče<br />

agricultural levy kmetijski prelevman<br />

agricultural mach<strong>in</strong>ery kmetijski stroji<br />

agricultural market kmetijski trg<br />

agricultural performance uč<strong>in</strong>kovitost kmetijstva<br />

agricultural policy kmetijska politika<br />

agricultural product kmetijski proizvod<br />

agricultural product nomenclature nomenklatura kmetijskih proizvodov<br />

agricultural production kmetijska proizvodnja<br />

agricultural production policy politika kmetijske proizvodnje<br />

agricultural productivity kmetijska produktivnost<br />

agricultural quota kmetijska kvota<br />

agricultural real estate kmetijska zemljiška posest<br />

agricultural region kmetijsko območje<br />

agricultural sector representative body predstavniški organ kmetijskega sektorja<br />

agricultural situation položaj kmetijstva<br />

agricultural statistics kmetijska statistika<br />

agricultural structure kmetijska struktura<br />

agricultural surplus kmetijski presežek<br />

agricultural trade trgov<strong>in</strong>a s kmetijskimi proizvodi<br />

agricultural vehicle kmetijsko vozilo<br />

agricultural waste kmetijski odpadki


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 4 od 106<br />

agriculture-<strong>in</strong>dustry relationship odnos med kmetijstvom <strong>in</strong> <strong>in</strong>dustrijo<br />

agriculture-trade relationship odnos med kmetijstvom <strong>in</strong> trgov<strong>in</strong>o<br />

agro-energy agroenergija<br />

agro-<strong>in</strong>dustrial cropp<strong>in</strong>g pridelovanje <strong>in</strong>dustrijskih rastl<strong>in</strong><br />

agro-<strong>in</strong>dustry živilskopredelovalna <strong>in</strong>dustrija<br />

agroforestry agrogozdarstvo<br />

agronomic research kmetijske raziskave<br />

agronomy agronomija<br />

Ahvenanmaa Ahvenanmaa<br />

aid evaluation ovrednotenje pomoči<br />

aid for restructur<strong>in</strong>g pomoč za prestrukturiranje<br />

aid <strong>in</strong> k<strong>in</strong>d pomoč v naravi<br />

aid per hectare pomoč na hektar<br />

aid policy politika pomoči<br />

aid programme program pomoči<br />

aid recipient prejemnik pomoči<br />

aid system sistem pomoči<br />

aid to agriculture pomoč kmetijstvu<br />

aid to disadvantaged groups pomoč socialno ogroženim<br />

aid to disaster victims pomoč žrtvam nesreč<br />

aid to <strong>in</strong>dustry pomoč <strong>in</strong>dustriji<br />

aid to refugees pomoč beguncem<br />

aid to undertak<strong>in</strong>gs pomoč podjetjem<br />

AIDS aids<br />

air cabotage kabotaža v zračnem prometu<br />

air condition<strong>in</strong>g klimatizacija<br />

air force vojaško letalstvo<br />

air freight rate tarifa za zračni prevoz tovora<br />

air law letalsko pravo<br />

air safety varnost v zračnem prometu<br />

air space zračni prostor<br />

air traffic zračni promet<br />

air traffic control kontrola zračnega prometa<br />

air transport prevoz po zraku<br />

air-cushion vehicle vozilo na zračni blaz<strong>in</strong>i<br />

aircraft zrakoplov<br />

aircraft carrier letalonosilka<br />

aircraft fleet zračna flota<br />

airl<strong>in</strong>e letalska l<strong>in</strong>ija<br />

airport letališče<br />

Ajman Ajman<br />

Albania Albanija<br />

alcohol alkohol<br />

alcoholic beverage alkoholna pijača<br />

alcoholism alkoholizem<br />

Alentejo Alentejo<br />

algae alge<br />

Algarve Algarve<br />

Algeria Alžirija<br />

allergy alergija<br />

allocation clause določilo o volilnem pragu<br />

allocation of land raba zemljišč<br />

allocation of resources dodelitev sredstev<br />

allocation of seats razdelitev sedežev<br />

allocation of work razporeditev dela<br />

allowances and expenses dodatki <strong>in</strong> povračilo stroškov<br />

alloy zlit<strong>in</strong>a<br />

Alp<strong>in</strong>e Region alpska regija<br />

Alsace Alzacija<br />

alternate nadomestni član<br />

alternative agricultural production alternativna kmetijska proizvodnja<br />

alternative medic<strong>in</strong>e alternativna medic<strong>in</strong>a


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 5 od 106<br />

alternative sentence nadomestna kazen<br />

alternative service civilno služenje vojaškega roka<br />

alternative use of agricultural products alternativna uporaba kmetijskih proizvodov<br />

alum<strong>in</strong>ium alum<strong>in</strong>ij<br />

AMCO OCAM<br />

amend<strong>in</strong>g budget rebalans proračuna<br />

amendment amandma<br />

amendment of a law sprememba zakona<br />

America Amerika<br />

American organisation ameriška organizacija<br />

American Samoa Ameriška Samoa<br />

Amnesty International Amnesty International<br />

amorphous materials amorfni material<br />

amortisation amortizacija<br />

analysis of causes analiza vzrokov<br />

analytical chemistry analitska kemija<br />

anarchism anarhizem<br />

anatomy anatomija<br />

ancient history starejša zgodov<strong>in</strong>a<br />

Andalusia Andaluzija<br />

Andean Group Andska skup<strong>in</strong>a<br />

Andean Group countries države Andske skup<strong>in</strong>e<br />

Andean Parliament Andski parlament<br />

Andorra Andora<br />

Anglicanism anglikanizem<br />

Angola Angola<br />

Anguilla Angvila<br />

anhydride anhidrid<br />

animal breed<strong>in</strong>g reja živali<br />

animal disease bolezen živali<br />

animal fats živalske maščobe<br />

animal feed<strong>in</strong>gstuffs živalska krma<br />

animal health zdravje živali<br />

animal leucosis levkoza<br />

animal life živalstvo<br />

animal nutrition prehrana živali<br />

animal oil živalsko olje<br />

animal plague živalska kuga<br />

animal product živalski proizvod<br />

animal production živalska proizvodnja<br />

animal prote<strong>in</strong> živalska beljakov<strong>in</strong>a<br />

animal resources živalski viri<br />

animal show nastopanje živali<br />

animal sk<strong>in</strong> živalska koža<br />

animal tuberculosis živalska tuberkuloza<br />

animal welfare dobro počutje živali<br />

announcement of candidacy najava kandidature<br />

annual report poslovno poročilo<br />

Antarctic Ocean Južno ledeno morje<br />

Antarctica Antarktika<br />

anthem himna<br />

anti-crisis plan krizni načrt<br />

anti-discrim<strong>in</strong>atory measure boj proti diskrim<strong>in</strong>aciji<br />

anti-dump<strong>in</strong>g duty protidamp<strong>in</strong>ška car<strong>in</strong>a<br />

anti-dump<strong>in</strong>g legislation protidamp<strong>in</strong>ška zakonodaja<br />

anti-dump<strong>in</strong>g measure protidamp<strong>in</strong>ški ukrep<br />

anti-European movement protievropsko gibanje<br />

anti-globalisation movement protiglobalizacijsko gibanje<br />

anti-missile defence protiraketna obramba<br />

anti-personnel weapon protipehotno orožje<br />

anti-pollution device naprava proti onesnaževanju<br />

anti-racist movement protirasistično gibanje


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 6 od 106<br />

anti-semitism antisemitizem<br />

anti-subsidy proceed<strong>in</strong>g protisubvencijski postopek<br />

anti-trust legislation protitrustovska zakonodaja<br />

antibiotic antibiotik<br />

Antigua and Barbuda Antigva <strong>in</strong> Barbuda<br />

antimony antimon<br />

Anzus ANZUS<br />

Anzus countries države ANZUS<br />

apartheid apartheid<br />

APEC APEC<br />

APEC countries države APEC<br />

aperitif aperitiv<br />

apiculture čebelarstvo<br />

APO APO<br />

apparatus based on the use of rays sevalnik<br />

appeal pravno sredstvo<br />

appeal to an adm<strong>in</strong>istrative authority upravna pritožba<br />

appeal to the EC Ombudsman pritožba Varuhu človekovih pravic ES<br />

appeals by private <strong>in</strong>dividuals pritožbe posameznikov<br />

application of legislation uporaba zakona<br />

applied research uporabne raziskave<br />

applied sciences uporabne znanosti<br />

appo<strong>in</strong>tment of staff imenovanje osebja<br />

apprentice vajenec<br />

apprenticeship vajeništvo<br />

approval odobritev tipa<br />

approval of tariffs odobritev tarif<br />

approximation of laws približevanje zakonodaje<br />

approximation of policies približevanje politik<br />

APPU APPU<br />

Apulia Apulija<br />

aquaculture akvakultura<br />

aquatic environment vodno okolje<br />

aquatic plant vodna rastl<strong>in</strong>a<br />

Aquita<strong>in</strong>e Akvitanija<br />

Arab Common Market Arabski skupni trg<br />

Arab Common Market countries države Arabskega skupnega trga<br />

Arab League Arabska liga<br />

Arab League countries države Arabske lige<br />

Arab organisation arabska organizacija<br />

Arab-African cooperation arabsko-afriško sodelovanje<br />

arable land obdelovalna zemlja<br />

Aragon Aragonija<br />

arbitrage arbitražni posel<br />

arbitration arbitraža<br />

arbitration clause arbitražna klavzula<br />

arboriculture drevesničarstvo<br />

archaeology arheologija<br />

archipelago arhipelag<br />

architectural heritage stavbna dedišč<strong>in</strong>a<br />

architecture arhitektura<br />

archives arhiv<br />

Arctic Arktika<br />

Arctic Ocean Severno ledeno morje<br />

area management urejanje prostora<br />

area of hold<strong>in</strong>g velikost kmetijskega <strong>gospodarstva</strong><br />

Argent<strong>in</strong>a Argent<strong>in</strong>a<br />

arid zone sušno območje<br />

armed forces oborožene sile<br />

Armenia Armenija<br />

Armenian question armensko vprašanje<br />

arms control nadzor nad oboroževanjem


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 7 od 106<br />

arms <strong>in</strong>dustry oborožitvena <strong>in</strong>dustrija<br />

arms limitation omejevanje oboroževanja<br />

arms policy oboroževalna politika<br />

arms supply oskrba z orožjem<br />

arms trade trgov<strong>in</strong>a z orožjem<br />

aromatic plant dišavnica<br />

arrangement of work<strong>in</strong>g time razporeditev delovnega časa<br />

arrest odvzem prostosti<br />

art education umetnostna vzgoja<br />

art trade trgov<strong>in</strong>a z umetn<strong>in</strong>ami<br />

artificial food colour<strong>in</strong>g umetno živilsko barvilo<br />

artificial <strong>in</strong>sem<strong>in</strong>ation osemenitev<br />

artificial <strong>in</strong>telligence umetna <strong>in</strong>teligenca<br />

artificial reproductive techniques umetno razmnoževanje<br />

artist's resale right sledna pravica<br />

artistic creation umetniško ustvarjanje<br />

artistic profession umetniški poklic<br />

arts umetnost<br />

Aruba Aruba<br />

Arusha Convention Konvencija iz Arushe<br />

asbestos azbest<br />

Asean ASEAN<br />

Asean countries države ASEAN<br />

Asia Azija<br />

Asian organisation azijska organizacija<br />

Aspac Aspac<br />

assembly l<strong>in</strong>e production proizvodnja na tekočem traku<br />

assembly l<strong>in</strong>e work delo za tekočim trakom<br />

assessment ocenjevanje<br />

assessment of prices adm<strong>in</strong>istrativno določanje cen<br />

assistance <strong>in</strong> tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g pomoč pri izobraževanju<br />

assist<strong>in</strong>g spouse zakonec, ki pomaga<br />

associated action for damages adhezijski postopek<br />

associated country pridružena država<br />

association združenje<br />

association agreement pridružitveni sporazum<br />

Association of Caribbean States Združenje karibskih držav<br />

association of local authorities združenje obč<strong>in</strong><br />

associative movement združevalno gibanje<br />

astronautics astronavtika<br />

astronomy astronomija<br />

atheism ateizem<br />

Atlantic Arc Atlantski greben<br />

Atlantic Ocean Atlantski ocean<br />

atlas atlas<br />

atmosphere ozračje<br />

atmospheric conditions razmere v ozračju<br />

atmospheric pollutant onesnaževalo zraka<br />

atmospheric pollution onesnaževanje ozračja<br />

atom atom<br />

atomic bomb atomska bomba<br />

ATP Agreement sporazum ATP<br />

auction sale dražba<br />

audio cassette avdiokaseta<br />

audio-visual co-production avdiovizualna koprodukcija<br />

audio-visual communications policy avdiovizualna politika<br />

audio-visual document avdiovizualni dokument<br />

audio-visual equipment avdiovizualna oprema<br />

audio-visual <strong>in</strong>dustry avdiovizualna <strong>in</strong>dustrija<br />

audio-visual piracy avdiovizualno piratstvo<br />

audio-visual production avdiovizualna produkcija<br />

audio-visual programme avdiovizualni program


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 8 od 106<br />

audit revizija<br />

audit<strong>in</strong>g revidiranja<br />

austerity policy varčevalna politika<br />

Australia Avstralija<br />

Austria Avstrija<br />

authorised catch dovoljeni ulov<br />

authoritarian regime avtoritarni režim<br />

automatic game elektronska igra<br />

automatic vend<strong>in</strong>g mach<strong>in</strong>e prodajni avtomat<br />

automation avtomatizacija<br />

autonomist party avtonomistična stranka<br />

autonomous community avtonomna skupnost<br />

autonomous movement avtonomistično gibanje<br />

Autonomous Prov<strong>in</strong>ce of Bolzano avtonomna pokraj<strong>in</strong>a Bolzano<br />

Autonomous Prov<strong>in</strong>ce of Trento avtonomna pokraj<strong>in</strong>a Trento<br />

autonomous territories of Palest<strong>in</strong>e avtonomna ozemlja Palest<strong>in</strong>e<br />

autonomy avtonomija<br />

Auvergne Auvergne<br />

auxiliary worker pomožni delavec<br />

available energy ponudba energije<br />

available energy resources razpoložljivi energetski viri<br />

average price povprečna cena<br />

aviation fuel keroz<strong>in</strong><br />

award of contract oddaja javnega naročila<br />

axle tax davek na število osi<br />

axle weight osna obremenitev<br />

Azerbaijan Azerbajdžan<br />

Azores Azori<br />

baby food otroška hrana<br />

backlog of court cases sodni zaostanki<br />

backwardness at school zaostajanje v šoli<br />

bad weather slabo vreme<br />

Baden-Württemberg Baden-Württemberg<br />

Bahamas Bahami<br />

Bahra<strong>in</strong> Bahrajn<br />

bailiff sodni izvršitelj<br />

bakery pekarna<br />

balance of payments plačilna bilanca<br />

balance sheet bilanca<br />

balance-of-payments deficit primanjkljaj v plačilni bilanci<br />

balance-sheet analysis analiza bilance stanja<br />

Balearic Islands Baleari<br />

Bali Bali<br />

Balkans Balkan<br />

ballistic missile balistični izstrelek<br />

ballot paper glasovnica<br />

Baltic Sea Baltsko morje<br />

Baltic States baltiške države<br />

Bangladesh Bangladeš<br />

bank banka<br />

bank charges bančni stroški<br />

bank deposit bančna vloga<br />

bank<strong>in</strong>g bančništvo<br />

bank<strong>in</strong>g policy bančna politika<br />

bank<strong>in</strong>g profession bančniški poklic<br />

bank<strong>in</strong>g secrecy bančna tajnost<br />

bank<strong>in</strong>g supervision nadzor bančnega poslovanja<br />

bank<strong>in</strong>g system bančni sistem<br />

bankruptcy stečaj<br />

bar palica<br />

Barbados Barbados<br />

barge barža


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 9 od 106<br />

barge carrier ship ladja za prevoz tovora v maonah<br />

barley ječmen<br />

barr<strong>in</strong>g of penalties by limitation zastaranje izvršitve kazni<br />

barrister odvetnik<br />

barter menjava blaga za blago<br />

basic education osnovno izobraževanje<br />

basic needs osnovne potrebe<br />

basic price osnovna cena<br />

basic research temeljne raziskave<br />

Basilicata Bazilikata<br />

basis of tax assessment davčna osnova<br />

basket of currencies košarica valut<br />

Basque Country Baskija<br />

bath<strong>in</strong>g water kopalne vode<br />

bauxite boksit<br />

Bavaria Bavarska<br />

bear<strong>in</strong>g ležaj<br />

beef goveje meso<br />

beef animal vol<br />

beer pivo<br />

beet sugar pesni sladkor<br />

behavioural sciences behavioristične znanosti<br />

Belarus Belorusija<br />

Belgium Belgija<br />

Belize Belize<br />

benchmark<strong>in</strong>g primerjalna presoja<br />

Benelux Beneluks<br />

Benelux countries države Beneluksa<br />

Ben<strong>in</strong> Ben<strong>in</strong><br />

Berl<strong>in</strong> Berl<strong>in</strong><br />

Bermuda Bermudi<br />

beryllium berilij<br />

BEUC BEUC<br />

beverage pijača<br />

beverage <strong>in</strong>dustry <strong>in</strong>dustrija pijač<br />

Bhutan Butan (Kraljev<strong>in</strong>a)<br />

bibliography bibliografija<br />

bicameral system dvodomni sistem<br />

bilateral agreement dvostranski sporazum<br />

bilateral aid dvostranska pomoč<br />

bilateral relations dvostranski odnosi<br />

bil<strong>in</strong>gualism dvojezičnost<br />

bio-ethics bioetika<br />

bio-<strong>in</strong>dustry bio<strong>in</strong>dustrija<br />

biochemistry biokemija<br />

bioclimatology bioklimatologija<br />

bioconversion biokonverzija<br />

biodegradability biološka razgradljivost<br />

biodiversity biotska raznovrstnost<br />

bioenergy bioenergija<br />

biogas biopl<strong>in</strong><br />

biography življenjepis<br />

biological standard biološki standard<br />

biological weapon biološko orožje<br />

biology biologija<br />

biomass biomasa<br />

biomaterials biomateriali<br />

biometrics biometrija<br />

bioprocess biološki proces<br />

biosphere biosfera<br />

biotechnology biotehnologija<br />

biotope biotop


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 10 od 106<br />

bipolarisation bipolarizacija<br />

bird ptica<br />

birth control kontrola rojstev<br />

birth policy politika rodnosti<br />

births nataliteta<br />

BIS BIS<br />

biscuit factory tovarna piškotov<br />

bismuth bizmut<br />

bitum<strong>in</strong>ous materials bitumenski materiali<br />

Black Sea Črno morje<br />

blank ballot paper prazna glasovnica<br />

BLEU BLEU<br />

blood disease krvna bolezen<br />

blood transfusion transfuzija<br />

blue-collar worker delavec<br />

blue-ve<strong>in</strong>ed cheese sir s plesnijo<br />

board of directors upravni odbor<br />

board<strong>in</strong>g school <strong>in</strong>ternat<br />

boiler kotel<br />

Bolivia Bolivija<br />

bolt and screw <strong>in</strong>dustry proizvodnja sornikov <strong>in</strong> vijakov<br />

bomber bombnik<br />

Bonaire Bonaire<br />

bond obveznica<br />

bonded wood zgoščen les<br />

boned meat odkoščeno meso<br />

bonus payment dodatno nagrajevanje<br />

book trade knjigotrštvo<br />

bookshop knjigarna<br />

border control mejna kontrola<br />

border war vojna za mejo<br />

boreal forest borealni gozd<br />

Borneo Borneo<br />

Bornholm Bornholm<br />

borrow<strong>in</strong>g najem posojila<br />

Bosnia-Herzegov<strong>in</strong>a Bosna <strong>in</strong> Hercegov<strong>in</strong>a<br />

botany botanika<br />

Botswana Bocvana<br />

bottled w<strong>in</strong>e ustekleničeno v<strong>in</strong>o<br />

bottl<strong>in</strong>g stekleničenje<br />

bracket price cenovni razpon<br />

bracket rate tarifna lestvica<br />

bra<strong>in</strong> dra<strong>in</strong> beg možganov<br />

branch podružnica<br />

branch of activity dejavnost podjetja<br />

brand name trgovska znamka<br />

Brandenburg Brandenburg<br />

Brazil Brazilija<br />

breach of domicile nedotakljivost stanovanja<br />

breach of trust zloraba zaupanja<br />

bread kruh<br />

bread-mak<strong>in</strong>g peka kruha<br />

breadw<strong>in</strong>ner hranitelj druž<strong>in</strong>e<br />

breeder reactor oplodni reaktor<br />

breed<strong>in</strong>g animal plemenska žival<br />

Bremen Bremen<br />

Bretton Woods agreement Brettonwoodski sporazum<br />

brick zidak<br />

British West Indies Britanski Antili<br />

Brittany Bretanja<br />

broadcast videography teletekst<br />

broadcast<strong>in</strong>g radiodifuzija


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 11 od 106<br />

broker borzni posrednik<br />

brom<strong>in</strong>e brom<br />

browser brskalnik<br />

brucellosis bruceloza<br />

Brunei Brunej<br />

Brussels region regija glavnega mesta Bruselj<br />

BSE BSE<br />

buckwheat ajda<br />

Buddhism budizem<br />

Buddhist budist<br />

Buddhist law budistično pravo<br />

budget proračun<br />

budget appropriation razdelitev proračunskih sredstev<br />

budget authorisation odobritev proračuna<br />

budget deficit proračunski primanjkljaj<br />

budget estimate načrtovanje proračuna<br />

budget f<strong>in</strong>anc<strong>in</strong>g f<strong>in</strong>anciranje proračuna<br />

budget policy proračunska politika<br />

budget volume obseg proračuna<br />

budgetary amendment sprememba proračuna<br />

budgetary assessment ocena proračuna<br />

budgetary classification ekonomska klasifikacija<br />

budgetary control nadzor proračuna<br />

budgetary cooperation sodelovanje pri proračunskih zadevah<br />

budgetary discharge razrešnica glede proračuna<br />

budgetary equilibrium proračunsko ravnotežje<br />

budgetary expenditure proračunski odhodki<br />

budgetary power proračunska pooblastila<br />

budgetary procedure postopek sprejemanja proračuna<br />

budgetary resources viri proračunskih sredstev<br />

budgetary specification namembnost proračunskih sredstev<br />

budgetary stabiliser proračunski stabilizator<br />

buffalo meat bivolje meso<br />

buffer stock državne rezerve<br />

build<strong>in</strong>g zgradba<br />

build<strong>in</strong>g <strong>in</strong>dustry gradbeništvo<br />

build<strong>in</strong>g <strong>in</strong>sulation izolacija zgradbe<br />

build<strong>in</strong>g materials gradbeni materiali<br />

build<strong>in</strong>g permit gradbeno dovoljenje<br />

build<strong>in</strong>g plot stavbno zemljišče<br />

build<strong>in</strong>g regulations gradbeni predpisi<br />

build<strong>in</strong>g safety varnost zgradb<br />

build<strong>in</strong>g services stavbna oprema<br />

build<strong>in</strong>g slab gradbena plošča<br />

build<strong>in</strong>g speculation špekuliranje z nepremičn<strong>in</strong>ami<br />

build<strong>in</strong>g subsidy subvencioniranje gradnje<br />

build<strong>in</strong>g technique gradbena tehnika<br />

built-up area pozidano območje<br />

bulb vegetable gomoljaste zelenjadnice<br />

Bulgaria Bolgarija<br />

bulk product razsuto blago<br />

bull bik<br />

bureau of parliament kolegij predsednika parlamenta<br />

Bureau of the EP predsedstvo EP<br />

Burgenland Gradiščanska<br />

Burgundy Burgundija<br />

Burk<strong>in</strong>a Faso Burk<strong>in</strong>a Faso<br />

Burundi Burundi<br />

bus avtobus<br />

bus station avtobusna postaja<br />

bus<strong>in</strong>ess activity poslovna dejavnost<br />

bus<strong>in</strong>ess adm<strong>in</strong>istration ekonomika podjetij


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 12 od 106<br />

bus<strong>in</strong>ess data process<strong>in</strong>g poslovna <strong>in</strong>formatika<br />

bus<strong>in</strong>ess lease najem poslovnih prostorov<br />

bus<strong>in</strong>ess location kraj poslovanja<br />

bus<strong>in</strong>ess management uprava podjetja<br />

bus<strong>in</strong>ess morals poslovna morala<br />

bus<strong>in</strong>ess name firma<br />

bus<strong>in</strong>ess policy poslovna politika<br />

bus<strong>in</strong>ess start-up ustanovitev podjetja<br />

bus<strong>in</strong>ess tax davek od dohodkov iz dejavnosti<br />

butane butan (pl<strong>in</strong>)<br />

butter maslo<br />

butter oil masleno olje<br />

buy<strong>in</strong>g group nabavno združenje<br />

by-catch prilov<br />

by-election nadomestne volitve<br />

by-product stranski proizvod<br />

CABEI CABEI (Srednjeameriška banka za gospodarska vključevanja)<br />

cab<strong>in</strong>et reshuffle rekonstrukcija vlade<br />

cable distribution kabelska televizija<br />

cable transport kabelski prenos<br />

CACM MCCA<br />

CACM countries države CACM<br />

cadmium kadmij<br />

CAEEU UDEAC<br />

CAEEU countries države UDEAC<br />

Calabria Kalabrija<br />

calcium kalcij<br />

calf tele<br />

Cambodia Kambodža<br />

Cameroon Kamerun<br />

Campania Kampanija<br />

camp<strong>in</strong>g kampiranje<br />

camp<strong>in</strong>g vehicle bivalno vozilo<br />

Canada Kanada<br />

Canary Islands Kanarski otoki<br />

cancer rak<br />

candidate kandidat<br />

cane sugar trsni sladkor<br />

cannery tovarna konzerv<br />

canon law kanonsko pravo<br />

Cantabria Kantabrija<br />

CAO CAO<br />

capacity to contract poslovna sposobnost<br />

capacity to exercise rights opravilna sposobnost<br />

capacity to have rights and obligations pravna sposobnost<br />

Cape Verde Zelenortski otoki<br />

capital city glavno mesto<br />

capital depreciation zmanjšanje vrednosti kapitala<br />

capital ga<strong>in</strong>s tax davek na kapitalski dobiček<br />

capital goods <strong>in</strong>vesticijske dobr<strong>in</strong>e<br />

capital <strong>in</strong>crease povečanje kapitala<br />

capital market kapitalski trg<br />

capital movement pretok kapitala<br />

capital transfer prenos kapitala<br />

capital transfer tax davek na prenos kapitala<br />

carbon ogljik<br />

carcass trup<br />

carc<strong>in</strong>ogenic substance rakotvorna snov<br />

cardiovascular disease bolezen srca <strong>in</strong> ožilja<br />

care for the elderly skrb za starejše<br />

care of mothers and <strong>in</strong>fants skrb za matere <strong>in</strong> otroke


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 13 od 106<br />

care of the disabled skrb za osebe s posebnimi potrebami<br />

cargo vessel tovorno plovilo<br />

Caribank Karibska razvojna banka<br />

Caribbean Islands Karibi<br />

Caricom Caricom<br />

Caricom countries države Caricom<br />

Car<strong>in</strong>thia Koroška<br />

Carol<strong>in</strong>e Islands Karol<strong>in</strong>sko otočje<br />

carpet preproga<br />

carriage for hire or reward prevoz za najem ali plačilo<br />

carriage of goods prevoz blaga<br />

carriage of passengers prevoz oseb<br />

carrier prevoznik<br />

carry-over of appropriations prenos proračunskih sredstev<br />

carry<strong>in</strong>g capacity nosilnost<br />

carry<strong>in</strong>g out of sentence izvršitev kazni<br />

cartel kartel<br />

cartography kartografija<br />

case law sodna praksa<br />

case study študija primera<br />

cash flow denarni tok<br />

Caspian Sea Kaspijsko jezero<br />

cassava manioka<br />

cast-iron lito železo<br />

Castile-La Mancha Kastilija <strong>in</strong> Manča<br />

Castile-Leon Kastilija <strong>in</strong> León<br />

castor bean ric<strong>in</strong>us<br />

casual employment priložnostna zaposlitev<br />

catalogue katalog<br />

catalogu<strong>in</strong>g katalogizacija<br />

Catalonia Katalonija<br />

catch area lovišče<br />

catch by species ulov po vrstah<br />

catch of fish ribolov<br />

catch quota ulovna kvota<br />

cater<strong>in</strong>g menza<br />

cater<strong>in</strong>g <strong>in</strong>dustry gost<strong>in</strong>stvo<br />

cater<strong>in</strong>g profession poklic v gost<strong>in</strong>stvu<br />

Catholicism katolicizem<br />

cattle govedo<br />

Caucasus countries kavkaške države<br />

Cayman Islands Kajmanski otoki<br />

CCAM countries države OCAM<br />

CCC CCC<br />

CCD CCD<br />

CCNR CCNR<br />

CCT duties dajatve SCT<br />

CDE CDE<br />

CEAE CEAE<br />

CEAO CEAO<br />

CEAO countries države CEAO<br />

cease-fire premirje<br />

Cedefop Cedefop<br />

CEEC države SVE<br />

CEEP CEEP<br />

CEFTA CEFTA<br />

cellulose celuloza<br />

cement cement<br />

cemetery pokopališče<br />

CEN CEN<br />

CENELEC CENELEC<br />

censorship cenzura


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 14 od 106<br />

census popis<br />

Central Africa srednja Afrika<br />

Central African Republic Srednjeafriška republika<br />

Central America Srednja Amerika<br />

Central American Parliament Srednjeameriški parlament<br />

Central Asia Osrednja Azija<br />

central bank centralna banka<br />

central government centralna uprava<br />

Central Greece Srednja Grčija<br />

Central Portugal Osrednja Portugalska<br />

central rate srednji tečaj<br />

centralisation of <strong>in</strong>formation centralizacija <strong>in</strong>formacij<br />

Centre regija Centre<br />

CEPT CEPT<br />

ceramics keramika<br />

cereal flakes žitni kosmiči<br />

cereal flour žitna moka<br />

cereal product žitni proizvod<br />

cereal substitute nadomestek za krmna žita<br />

cereal-grow<strong>in</strong>g pridelovanje žita<br />

cereals žita<br />

cereals of bread-mak<strong>in</strong>g quality krušna žita<br />

CERN CERN<br />

certificate of orig<strong>in</strong> potrdilo o poreklu<br />

cervidae druž<strong>in</strong>a cervidae<br />

cessation of farm<strong>in</strong>g opustitev kmetovanja<br />

cessation of trad<strong>in</strong>g prenehanje opravljanja dejavnosti<br />

Ceuta Ceuta<br />

Ceuta and Melilla Ceuta <strong>in</strong> Melilla<br />

CFSP SZVP<br />

Chad Čad<br />

cha<strong>in</strong> store veriga trgov<strong>in</strong><br />

chamber of commerce and <strong>in</strong>dustry gospodarska zbornica<br />

champagne šampanjec<br />

Champagne-Ardenne Šampanja-Ardeni<br />

change of job preoblikovanje delovnih mest<br />

change of political system sprememba političnega sistema<br />

Channel Islands Kanalski otoki<br />

chaptalisation dosladkanje<br />

charcoal lesno oglje<br />

charge obtožba<br />

charge hav<strong>in</strong>g equivalent effect dajatev z enakim uč<strong>in</strong>kom<br />

charges for use of <strong>in</strong>frastructure uporabn<strong>in</strong>a za <strong>in</strong>frastrukturo<br />

charter on human rights list<strong>in</strong>a o človekovih pravicah<br />

charter<strong>in</strong>g čarterski prevoz<br />

cheese sir<br />

cheese factory sirarna<br />

chemical accident nesreča s kemikalijami<br />

chemical alcohol kemični alkohol<br />

chemical compound kemična spoj<strong>in</strong>a<br />

chemical element kemični element<br />

chemical fertiliser kemično gnojilo<br />

chemical <strong>in</strong>dustry kemična <strong>in</strong>dustrija<br />

chemical pollution kemično onesnaževanje<br />

chemical process kemični proces<br />

chemical product kemični izdelek<br />

chemical salt kemična sol<br />

chemical waste kemični odpadki<br />

chemical weapon kemično orožje<br />

chemistry kemija<br />

cheque ček<br />

child otrok


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 15 od 106<br />

child care otroško varstvo<br />

child labour delo otrok<br />

child of migrant otrok migranta<br />

child pornography otroška pornografija<br />

child protection varstvo otrok<br />

children's library otroška <strong>in</strong> mlad<strong>in</strong>ska knjižnica<br />

children's rights otrokove pravice<br />

Chile Čile<br />

Ch<strong>in</strong>a Kitajska<br />

chlor<strong>in</strong>e klor<br />

choice of technology izbira tehnologije<br />

Christian kristjan<br />

Christian Democratic Party krščanskodemokratska stranka<br />

Christianity krščanstvo<br />

chromium krom<br />

chronic illness kronična bolezen<br />

church cerkev<br />

church-State relations odnos med cerkvijo <strong>in</strong> državo<br />

CID CID<br />

cider jabolčnik<br />

cif price cena CIF<br />

c<strong>in</strong>dynics veda o obvladovanju tveganj<br />

c<strong>in</strong>ema filmska umetnost<br />

circular okrožnica<br />

CIS SND<br />

CIS countries države SND<br />

citizen's duties državljanske dolžnosti<br />

citizen-authority relations odnosi med upravo <strong>in</strong> državljani<br />

citizens' Europe Evropa državljanov<br />

citrus fruit citrus<br />

CIV Convention Konvencija CIV<br />

civics državljanska vzgoja<br />

civil aviation letalski potniški promet<br />

civil code civilni zakonik<br />

civil defence civilna zaščita<br />

civil disobedience državljanska nepokoršč<strong>in</strong>a<br />

civil eng<strong>in</strong>eer<strong>in</strong>g nizke gradnje<br />

civil law civilno pravo<br />

civil liability civilnopravna odgovornost<br />

civil liability proceed<strong>in</strong>gs tožba na ugotovitev civilne odgovornosti<br />

civil procedure pravdni postopek<br />

civil proceed<strong>in</strong>gs civilna tožba<br />

civil register register prebivalstva<br />

civil rights državljanske pravice<br />

civil servant javni uslužbenec<br />

civil service javna služba<br />

civil status osebno stanje<br />

civil union registrirana skupnost<br />

civil war državljanska vojna<br />

civil-law association družba civilnega prava<br />

civilian personnel civilno osebje<br />

civilian victim civilna žrtev<br />

civilisation civilizacija<br />

claim terjatev<br />

clandest<strong>in</strong>e worker delavec na črno<br />

class struggle razredni boj<br />

classification klasifikacija<br />

classified forest varovani gozd<br />

clean technology čista tehnologija<br />

clean<strong>in</strong>g <strong>in</strong>dustry čistilnica<br />

clear<strong>in</strong>g agreement klir<strong>in</strong>ški sporazum<br />

clear<strong>in</strong>g of land pridobivanje obdelovalne zemlje


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 16 od 106<br />

clergy duhovšč<strong>in</strong>a<br />

climate podnebje<br />

climate change sprememba podnebja<br />

climatic zone podnebni pas<br />

climatology klimatologija<br />

clock and watch <strong>in</strong>dustry urarska <strong>in</strong>dustrija<br />

clon<strong>in</strong>g kloniranje<br />

closer cooperation okrepljeno sodelovanje<br />

clos<strong>in</strong>g of accounts zaključni račun<br />

cloth<strong>in</strong>g oblačila<br />

cloth<strong>in</strong>g <strong>in</strong>dustry oblačilna <strong>in</strong>dustrija<br />

clover detelja<br />

CLRAE CLRAE<br />

CMEA SEV<br />

CMEA countries države SEV<br />

co-determ<strong>in</strong>ation soodločanje<br />

co-f<strong>in</strong>anc<strong>in</strong>g sof<strong>in</strong>anciranje<br />

co-<strong>in</strong>surance sozavarovanje<br />

coal premog<br />

coal by-products <strong>in</strong>dustry <strong>in</strong>dustrija stranskih proizvodov premoga<br />

coal <strong>in</strong>dustry premogovništvo<br />

coal m<strong>in</strong><strong>in</strong>g pridobivanje premoga<br />

coal process<strong>in</strong>g obdelava premoga<br />

coalm<strong>in</strong><strong>in</strong>g policy premogovniška politika<br />

coastal pollution onesnaževanje obal<br />

coastal region obalno območje<br />

cobalt kobalt<br />

cocoa kakav<br />

COCOM COCOM<br />

code of conduct kodeks ravnanja<br />

codecision procedure postopek soodločanja<br />

codification of Community law kodifikacija prava Skupnosti<br />

cod<strong>in</strong>g kodiranje<br />

coffee kava<br />

cohabitation zunajzakonska skupnost<br />

Cohesion Fund Kohezijski sklad<br />

coke koks<br />

cold store hladilnica<br />

cold war hladna vojna<br />

collective activities skup<strong>in</strong>ske dejavnosti<br />

collective agreement kolektivna pogodba<br />

collective barga<strong>in</strong><strong>in</strong>g kolektivna pogajanja<br />

collective dismissal kolektivni odpust<br />

collective farm kmetijska skupnost<br />

collective <strong>in</strong>terest javni <strong>in</strong>teres<br />

collectivised economy kolektivno gospodarstvo<br />

collectivism kolektivizem<br />

Colombia Kolumbija<br />

Colombo Plan Načrt iz Kolomba<br />

colonialism kolonializem<br />

combat aircraft bojno letalo<br />

combat helicopter bojni helikopter<br />

combat vehicle bojno vozilo<br />

Comb<strong>in</strong>ed Nomenclature komb<strong>in</strong>irana nomenklatura<br />

comb<strong>in</strong>ed transport komb<strong>in</strong>irani prevoz<br />

combustion gases zgorevalni pl<strong>in</strong>i<br />

comitology komitologija<br />

commemoration spom<strong>in</strong>ska svečanost<br />

commentary on a law komentar zakona<br />

commercial arbitration trgov<strong>in</strong>ska arbitraža<br />

commercial bank poslovna banka<br />

commercial contract trgov<strong>in</strong>ska pogodba


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 17 od 106<br />

commercial court gospodarsko sodišče<br />

commercial education trgovsko izobraževanje<br />

commercial farm<strong>in</strong>g tržno kmetijstvo<br />

commercial law trgov<strong>in</strong>sko pravo<br />

commercial media komercialni mediji<br />

commercial transaction trgovski posel<br />

commercial vehicle gospodarsko vozilo<br />

commission agent komisionar<br />

Commission Delegation delegacija Komisije<br />

Commission on Human Rights Komisija za človekove pravice<br />

commitment of expenditure namenska poraba<br />

committee of <strong>in</strong>quiry preiskovalni odbor<br />

Committee of the Regions Odbor regij<br />

committee report poročilo odbora<br />

commodities exchange blagovna borza<br />

commodities market trg blaga<br />

commodity agreement sporazum o osnovnih proizvodih<br />

commodity price cena blaga<br />

common agricultural policy skupna kmetijska politika<br />

common commercial policy skupna trgov<strong>in</strong>ska politika<br />

common customs tariff skupna car<strong>in</strong>ska tarifa<br />

common defence policy skupna obrambna politika<br />

common fisheries policy skupna ribiška politika<br />

common fund skupni sklad<br />

common land obč<strong>in</strong>sko zemljišče<br />

common market skupni trg<br />

common organisation of markets skupna ureditev trga<br />

common ports policy skupna pristaniška politika<br />

common price policy skupna cenovna politika<br />

common tariff policy skupna tarifna politika<br />

common transport policy skupna prometna politika<br />

common wheat navadna pšenica<br />

Commonwealth Britanska skupnost narodov<br />

communication skills sposobnost komuniciranja<br />

communications <strong>in</strong>dustry komunikacijska <strong>in</strong>dustrija<br />

communications policy komunikacijska politika<br />

communications profession poklic v komunikacijskih dejavnostih<br />

communications systems komunikacijski sistem<br />

communications tariff cene komunikacijskih storitev<br />

communism komunizem<br />

Communist Party komunistična stranka<br />

communities of Belgium skupnosti Belgije<br />

Community acquis pravni red Skupnosti<br />

Community act akt Skupnosti<br />

Community action ukrep Skupnosti<br />

Community activity dejavnost Skupnosti<br />

Community agricultural market kmetijski trg Skupnosti<br />

Community aid pomoč Skupnosti<br />

Community body organ Skupnosti<br />

Community body (established by the Treaties) organ Skupnosti (ustanovljen na podlagi Pogodb)<br />

Community borrow<strong>in</strong>g najem posojila Skupnosti<br />

Community budget proračun Skupnosti<br />

Community certification certificiranje Skupnosti<br />

Community competence pristojnost Skupnosti<br />

Community control nadzor Skupnosti<br />

Community corpus juris corpus juris Skupnosti<br />

Community customs procedure car<strong>in</strong>ski postopek Skupnosti<br />

Community decision odločba Skupnosti<br />

Community directive direktiva Skupnosti<br />

Community employment policy politika zaposlovanja Skupnosti<br />

Community environmental policy okoljska politika Skupnosti<br />

Community expenditure odhodki Skupnosti


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 18 od 106<br />

Community export izvoz Skupnosti<br />

community facilities javna <strong>in</strong>frastruktura<br />

Community f<strong>in</strong>ancial <strong>in</strong>strument f<strong>in</strong>ančni <strong>in</strong>strument Skupnosti<br />

Community f<strong>in</strong>anc<strong>in</strong>g f<strong>in</strong>anciranje Skupnosti<br />

Community f<strong>in</strong>anc<strong>in</strong>g arrangements sistem f<strong>in</strong>anciranja Skupnosti<br />

Community import uvoz Skupnosti<br />

Community <strong>in</strong>dustrial policy <strong>in</strong>dustrijska politika Skupnosti<br />

Community <strong>in</strong>itiative pobuda Skupnosti<br />

Community <strong>in</strong>vestment naložbe Skupnosti<br />

Community law pravo Skupnosti<br />

Community law - national law pravo Skupnosti - nacionalno pravo<br />

Community legal system pravni sistem Skupnosti<br />

Community legislative programme zakonodajni program Skupnosti<br />

Community loan posojilo Skupnosti<br />

Community market trg Skupnosti<br />

Community migration migracija v Skupnosti<br />

Community migration policy migracijska politika Skupnosti<br />

Community national državljan Skupnosti<br />

Community of Madrid avtonomna skupnost Madrid<br />

Community of Valencia avtonomna skupnost Valencia<br />

Community op<strong>in</strong>ion mnenje Skupnosti<br />

Community Plant Variety Office Urad Skupnosti za sorte rastl<strong>in</strong><br />

Community policy politika Skupnosti<br />

Community policy-national policy politika Skupnosti - nacionalna politika<br />

Community preference preferencial Skupnosti<br />

Community production proizvodnja Skupnosti<br />

Community programme program Skupnosti<br />

Community publication publikacija Skupnosti<br />

Community recommendation priporočilo Skupnosti<br />

Community regional policy regionalna politika Skupnosti<br />

Community regulation uredba Skupnosti<br />

Community research policy raziskovalna politika Skupnosti<br />

Community resolution resolucija Skupnosti<br />

Community sanction sankcija Skupnosti<br />

Community social dialogue socialni dialog v Skupnosti<br />

Community sponsorship pokroviteljstvo Skupnosti<br />

Community statistics statistika Skupnosti<br />

Community stock zaloge Skupnosti<br />

Community support framework okvir podpore Skupnosti<br />

Community tax davek Skupnosti<br />

Community Trademark Office Urad Skupnosti za znamke<br />

Community transit tranzit Skupnosti<br />

Community Troika Trojka Skupnosti<br />

Community trunk route prometna os Skupnosti<br />

Community waters vode Skupnosti<br />

Community worker delavec iz Skupnosti<br />

commut<strong>in</strong>g dnevna migracija<br />

Comoros Komori<br />

company buyout odkup podjetja<br />

company growth rast podjetja<br />

company <strong>in</strong> difficulties podjetje v težavah<br />

company law pravo družb<br />

company management vodenje družbe<br />

company member družbenik<br />

company modernisation posodobitev podjetja<br />

company research raziskave v podjetju<br />

company structure sestava družbe<br />

company with share capital kapitalska družba<br />

comparative advertis<strong>in</strong>g primerjalno oglaševanje<br />

comparative analysis primerjalna analiza<br />

comparative education primerjalna pedagogika<br />

comparative law primerjalno pravo


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 19 od 106<br />

comparative study primerjalna študija<br />

compensatory f<strong>in</strong>anc<strong>in</strong>g kompenzacijsko f<strong>in</strong>anciranje<br />

competence of the <strong>in</strong>stitution pristojnost <strong>in</strong>stitucije<br />

competence of the Member States pristojnost držav članic<br />

competition konkurenca<br />

competition law konkurenčno pravo<br />

competition policy politika konkurence<br />

competitiveness konkurenčnost<br />

compla<strong>in</strong>t to the Commission pritožba na Komisijo<br />

complementarity agreement sporazum o dopolnitvi<br />

complementarity of trade komplementarnost trgov<strong>in</strong>e<br />

composite materials sestavljeni materiali<br />

composition sodna poravnava<br />

composition of a parliamentary committee sestava parlamentarnega odbora<br />

composition of parliament sestava parlamenta<br />

composition of the population sestava prebivalstva<br />

compulsory education obvezno šolanje<br />

compulsory expenditure obvezni izdatek<br />

compulsory <strong>in</strong>surance obvezno zavarovanje<br />

compulsory sav<strong>in</strong>g obvezno varčevanje<br />

compulsory vot<strong>in</strong>g volilna dolžnost<br />

computer računalnik<br />

computer applications računalniške aplikacije<br />

computer assisted design računalniško podprto projektiranje<br />

computer assisted manufactur<strong>in</strong>g računalniško podprta proizvodnja<br />

computer assisted publish<strong>in</strong>g računalniško podprto založništvo<br />

computer centre računalniški center<br />

computer crime računalniška krim<strong>in</strong>aliteta<br />

computer equipment računalniška oprema<br />

computer network računalniško omrežje<br />

computer piracy računalniško piratstvo<br />

computer system računalniški sistem<br />

computer systems <strong>in</strong>formatika<br />

computer term<strong>in</strong>al računalniški term<strong>in</strong>al<br />

computer virus računalniški virus<br />

concentrated milk kondenzirano mleko<br />

concentrated product koncentrat<br />

concentration of powers koncentracija oblasti<br />

concentration of the population koncentracija prebivalstva<br />

concerted economic action dogovorno gospodarstvo<br />

concessionnaire koncesionar<br />

conciliation procedure spravni postopek<br />

conciliation procedure (part of codecision procedure) spravni postopek (del postopka soodločanja)<br />

concrete beton<br />

condiment začimba<br />

conditional discharge prestajanje kazni v zavodu odprtega tipa<br />

conduct of meet<strong>in</strong>gs vodenje sestankov<br />

confectionery proizvodnja slaščic<br />

confectionery product slaščice<br />

confederal State konfederacija<br />

conference proceed<strong>in</strong>gs zbornik<br />

confidence motion vprašanje zaupnice<br />

confidentiality zaupnost<br />

confiscation of property zaplemba premoženja<br />

conflict of generations medgeneracijski konflikt<br />

conflict of jurisdiction spor o pristojnosti<br />

conflict of powers spor o pristojnosti oblasti<br />

conflict prevention preprečevanje sporov<br />

congenital disease prirojena bolezen<br />

conglomerate konglomerat<br />

Congo Kongo


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 20 od 106<br />

conifer iglavec<br />

Connacht Connacht<br />

conscience clause ugovor vesti<br />

conscientious objection ugovor vesti vojaški dolžnosti<br />

conservation of fish stocks ohranjanje ribjega staleža<br />

conservation of resources ohranjanje virov<br />

conservatism konzervatizem<br />

Conservative Party konzervativna stranka<br />

consolidated account konsolidirana bilanca<br />

consolidation of Community law priprava prečiščenih besedil prava Skupnosti<br />

consortium konzorcij<br />

constitution ustava<br />

constitutional court ustavno sodišče<br />

constitutional law ustavno pravo<br />

constitutional monarchy ustavna monarhija<br />

constitutional revision sprememba ustave<br />

construction costs gradbeni stroški<br />

construction equipment gradbena oprema<br />

construction policy gradbena politika<br />

consulate konzulat<br />

consultancy svetovanje<br />

consultation of <strong>in</strong>formation uporaba <strong>in</strong>formacij<br />

consultation procedure posvetovalni postopek<br />

consumer potrošnik<br />

consumer behaviour vedenje potrošnika<br />

consumer cooperative potrošniška zadruga<br />

consumer credit potrošniški kredit<br />

consumer demand povpraševanje potrošnikov<br />

consumer goods potrošno blago<br />

consumer <strong>in</strong>formation obveščanje potrošnikov<br />

consumer motivation motivacija potrošnika<br />

consumer movement potrošniško gibanje<br />

consumer policy potrošniška politika<br />

consumer price potrošniška cena<br />

consumer protection varstvo potrošnikov<br />

consumer society potrošniška družba<br />

consumer survey potrošniška raziskava<br />

consumption potrošnja<br />

consumption expenditure izdatki za potrošne dobr<strong>in</strong>e<br />

Contadora Group skup<strong>in</strong>a Contadora<br />

contagious disease nalezljiva bolezen<br />

conta<strong>in</strong>er zabojnik<br />

contemporary history sodobna zgodov<strong>in</strong>a<br />

contiguous zone zunanji morski pas<br />

cont<strong>in</strong>ental shelf epikont<strong>in</strong>entalni pas<br />

cont<strong>in</strong>u<strong>in</strong>g education permanentno izobraževanje<br />

cont<strong>in</strong>u<strong>in</strong>g vocational tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g stalno poklicno usposabljanje<br />

cont<strong>in</strong>uous production neprek<strong>in</strong>jena proizvodnja<br />

cont<strong>in</strong>uous work<strong>in</strong>g day neprek<strong>in</strong>jen delovni čas<br />

contraception kontracepcija<br />

contract pogodba<br />

contract farm<strong>in</strong>g pogodbeno kmetovanje<br />

contract of carriage prevozna pogodba<br />

contract staff pogodbeno zaposleni<br />

contract terms pogodbeni pogoji<br />

contractual liability pogodbena odgovornost<br />

control of communications nadzor komunikacij<br />

control of constitutionality presoja ustavnosti<br />

control of restrictive practices nadzor nad kartelnimi sporazumi<br />

control of State aid nadzor državnih pomoči<br />

controlled economy nadzorovano gospodarstvo<br />

conventional weapon konvencionalno orožje


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 21 od 106<br />

convergence criteria konvergenčno merilo<br />

conversion rate menjalno razmerje<br />

conversion to beef production preusmeritev iz mlečne v mesno proizvodnjo<br />

conversion to horticulture preusmeritev v hortikulturo<br />

Cook Islands Cookovi otoki<br />

cooperation agreement sporazum o sodelovanju<br />

cooperation <strong>in</strong> home affairs sodelovanje na področju notranjih zadev<br />

cooperation <strong>in</strong> the field of education sodelovanje na področju izobraževanja<br />

cooperation on agriculture sodelovanje v kmetijstvu<br />

cooperation policy politika sodelovanja<br />

cooperation procedure postopek sodelovanja<br />

cooperative zadruga<br />

cooperative bank zadružna banka<br />

coord<strong>in</strong>ation of aid usklajevanje pomoči<br />

coord<strong>in</strong>ation of EMU policies usklajevanje politik EMU<br />

coord<strong>in</strong>ation of f<strong>in</strong>anc<strong>in</strong>g usklajevanje f<strong>in</strong>anciranja<br />

Copenhagen København<br />

copper baker<br />

coppiced woodland nizki gozd<br />

copyright avtorska pravica<br />

Coreper Coreper<br />

cork pluta<br />

corporate f<strong>in</strong>ance f<strong>in</strong>anciranje podjetja<br />

corporate governance upravljanje podjetja<br />

corporation tax davek na dobiček pravnih oseb<br />

corporatism korporativizem<br />

correspondence dopisovanje<br />

corrosion korozija<br />

corruption korupcija<br />

Corsica Korzika<br />

COSAC COSAC<br />

cosmetic product kozmetični izdelek<br />

cosmetics <strong>in</strong>dustry kozmetična <strong>in</strong>dustrija<br />

cosmology kozmologija<br />

COST COST<br />

cost analysis stroškovna analiza<br />

cost of borrow<strong>in</strong>g stroški posojila<br />

cost of capital stroški kapitala<br />

cost of liv<strong>in</strong>g življenjski stroški<br />

cost of pollution stroški onesnaževanja<br />

cost price lastna cena<br />

cost-benefit analysis analiza stroškov <strong>in</strong> koristi<br />

cost-effectiveness analysis analiza gospodarnosti<br />

Costa Rica Kostarika<br />

cost<strong>in</strong>g izračun stroškov<br />

cotton bombaž<br />

Council of Europe Svet Evrope<br />

Council of Europe countries države Sveta Evrope<br />

Council of Europe fund sklad Sveta Evrope<br />

Council of European Municipalities and Regions Svet evropskih obč<strong>in</strong> <strong>in</strong> regij<br />

Council of M<strong>in</strong>isters Svet m<strong>in</strong>istrov<br />

Council of the European Union Svet Evropske unije<br />

countertrade kompenzacijski posli<br />

countervail<strong>in</strong>g charge izravnalna dajatev<br />

count<strong>in</strong>g of the votes štetje glasov<br />

country road podeželska cesta<br />

countryside conservation varstvo kraj<strong>in</strong>e<br />

county okraj<br />

coup d'état državni udar<br />

court hav<strong>in</strong>g special jurisdiction specializirano sodišče<br />

court of arbitration razsodišče<br />

Court of Auditors op<strong>in</strong>ion mnenje Računskega sodišča


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 22 od 106<br />

court of civil jurisdiction civilno sodišče<br />

courts and tribunals sodišča<br />

cow krava<br />

cow's milk cheese kravji sir<br />

craft bus<strong>in</strong>ess obrtno podjetje<br />

craft production obrtna proizvodnja<br />

craftsman obrtnik<br />

cream smetana<br />

creation of nuclear-free zones jedrsko razoroževanje<br />

credit kredit<br />

credit control nadzor nad kreditnim potencialom<br />

credit guarantee kreditna garancija<br />

credit <strong>in</strong>stitution kreditna <strong>in</strong>stitucija<br />

credit <strong>in</strong>surance kreditno zavarovanje<br />

credit policy kreditna politika<br />

credit purchase nakup na kredit<br />

credit sale prodaja na kredit<br />

credit transfer bančno nakazilo<br />

credit union kreditna zadruga<br />

Crest CREST<br />

Crete Kreta<br />

crew posadka<br />

crime krim<strong>in</strong>aliteta<br />

crime aga<strong>in</strong>st humanity zloč<strong>in</strong> proti človečnosti<br />

crime aga<strong>in</strong>st <strong>in</strong>dividuals kaznivo dejanje zoper posameznika<br />

crime aga<strong>in</strong>st property kaznivo dejanje zoper premoženje<br />

crim<strong>in</strong>al court kazensko sodišče<br />

crim<strong>in</strong>al <strong>in</strong>vestigation department kazenskopreiskovalni oddelek<br />

crim<strong>in</strong>al law kazensko pravo<br />

crim<strong>in</strong>al liability kazenska odgovornost<br />

crim<strong>in</strong>al procedure kazenski postopek<br />

crim<strong>in</strong>al proceed<strong>in</strong>gs kazenska tožba<br />

crim<strong>in</strong>al record kazenska evidenca<br />

crim<strong>in</strong>al responsibility of m<strong>in</strong>ors kazenska odgovornost mladoletnikov<br />

crim<strong>in</strong>ology krim<strong>in</strong>ologija<br />

Croatia Hrvaška<br />

crop losses slaba let<strong>in</strong>a<br />

crop ma<strong>in</strong>tenance pridelava poljšč<strong>in</strong><br />

crop production rastl<strong>in</strong>ska proizvodnja<br />

crop rotation kolobarjenje<br />

crop yield hektarski donos<br />

cross vot<strong>in</strong>g panaširanje<br />

cross-border cooperation čezmejno sodelovanje<br />

cross-channel connection povezava čez Rokavski preliv<br />

cross-frontier data flow čezmejni pretok podatkov<br />

crude oil surova nafta<br />

cruel and degrad<strong>in</strong>g treatment kruto <strong>in</strong> ponižujoče ravnanje<br />

crustacean raki<br />

crustacean farm<strong>in</strong>g gojenje rakov<br />

cryptography kriptografija<br />

Cuba Kuba<br />

cultivation system sistem pridelovanja<br />

cultivation techniques nač<strong>in</strong> pridelave<br />

cultivation under plastic pridelovanje pod folijo<br />

cultural cooperation kulturno sodelovanje<br />

cultural difference kulturne razlike<br />

cultural event kulturna prireditev<br />

cultural exception kulturna izjema<br />

cultural geography kulturna geografija<br />

cultural heritage kulturna dedišč<strong>in</strong>a<br />

cultural identity kulturna prepoznavnost<br />

cultural movement kulturno gibanje


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 23 od 106<br />

cultural object kulturna dobr<strong>in</strong>a<br />

cultural organisation kulturna organizacija<br />

cultural pluralism kulturni pluralizem<br />

cultural policy kulturna politika<br />

cultural prize nagrada na področju kulture<br />

cultural promotion promocija kulture<br />

cultural relations kulturne povezave<br />

culture kultura<br />

culture <strong>in</strong>dustry kulturna <strong>in</strong>dustrija<br />

cumulative pension entitlement seštevanje pokojn<strong>in</strong><br />

Curaçao Curaçao<br />

currency adjustment valutno prilagajanje<br />

currency area denarno območje<br />

currency convertibility konvertibilnost valute<br />

custody skrbništvo<br />

customary law običajno pravo<br />

customers stranke<br />

customs car<strong>in</strong>a<br />

customs and traditions šege <strong>in</strong> navade<br />

customs cooperation car<strong>in</strong>sko sodelovanje<br />

customs debt car<strong>in</strong>ski dolg<br />

customs document car<strong>in</strong>ska list<strong>in</strong>a<br />

customs drawback povračilo car<strong>in</strong><br />

customs duties car<strong>in</strong>ske dajatve<br />

customs formalities car<strong>in</strong>ske formalnosti<br />

customs fraud car<strong>in</strong>ska goljufija<br />

customs harmonisation car<strong>in</strong>sko usklajevanje<br />

customs <strong>in</strong>spection car<strong>in</strong>ska kontrola<br />

customs procedure suspend<strong>in</strong>g duties odložni car<strong>in</strong>ski postopek<br />

customs profession car<strong>in</strong>ski poklic<br />

customs regulations car<strong>in</strong>ski predpisi<br />

customs tariff car<strong>in</strong>ska tarifa<br />

customs transit car<strong>in</strong>ski tranzit<br />

customs union car<strong>in</strong>ska unija<br />

customs valuation car<strong>in</strong>ska vrednost<br />

customs warehouse car<strong>in</strong>sko skladišče<br />

cybernetics kibernetika<br />

Cyclades Kikladi<br />

cycle and motorcycle <strong>in</strong>dustry <strong>in</strong>dustrija koles <strong>in</strong> motornih koles<br />

cycle track kolesarska steza<br />

cyclical fluctuation konjunkturno nihanje<br />

cyclical unemployment konjunkturna brezposelnost<br />

cyclone ciklon<br />

Cyprus Ciper<br />

cytology citologija<br />

Czech Republic Češka republika<br />

Czechoslovakia Čehoslovaška<br />

Côte d'Ivoire Slonokoščena obala<br />

DAC DAC<br />

dairy cow krava molznica<br />

dairy farm kmetija za proizvodnjo mleka <strong>in</strong> mlečnih izdelkov<br />

dairy ice cream sladoled<br />

dairy <strong>in</strong>dustry mlečna <strong>in</strong>dustrija<br />

dairy production mlečna proizvodnja<br />

damage škoda<br />

damages odškodn<strong>in</strong>a<br />

dangerous substance nevarna snov<br />

data collection zbiranje podatkov<br />

data protection varstvo podatkov<br />

data record<strong>in</strong>g zapis podatkov<br />

data transmission prenos podatkov<br />

data-process<strong>in</strong>g law predpisi o obdelavi podatkov


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 24 od 106<br />

database podatkovna zbirka<br />

database management system sistem upravljanja baze podatkov<br />

dataprocess<strong>in</strong>g obdelava podatkov<br />

deadl<strong>in</strong>e for payment rok plačila<br />

dealer preprodajalec<br />

death smrt<br />

death grant posmrtn<strong>in</strong>a<br />

death penalty smrtna kazen<br />

debt dolg<br />

debt reduction zmanjšanje dolga<br />

decentralisation decentralizacija<br />

deciduous tree listavec<br />

decision odločba<br />

decision-mak<strong>in</strong>g odločanje<br />

decision-mak<strong>in</strong>g body organ odločanja<br />

declaration of Community <strong>in</strong>terest izjava o <strong>in</strong>teresu Skupnosti<br />

decl<strong>in</strong><strong>in</strong>g <strong>in</strong>dustrial region nazadujoča <strong>in</strong>dustrijska regija<br />

decolonisation dekolonizacija<br />

decommission<strong>in</strong>g of power stations razgradnja elektrarne<br />

decontam<strong>in</strong>ation dekontam<strong>in</strong>acija<br />

decorative item okrasni predmet<br />

decree uredba (predsedniška/vladna)<br />

deduction at source davek po odbitku<br />

deep-freez<strong>in</strong>g globoko zamrzovanje<br />

deep-frozen product globoko zamrznjen izdelek<br />

deep-sea fish<strong>in</strong>g globokomorski ribolov<br />

deepen<strong>in</strong>g of the European Union poglabljanje Evropske unije<br />

defamation obrekovanje<br />

defective product izdelek z napako<br />

defence budget proračun za obrambo<br />

defence expenditure izdatki za obrambo<br />

defence policy obrambna politika<br />

defence statistics statistika na področju obrambe<br />

deflation deflacija<br />

defoliation osutost<br />

deforestation krčenje gozdov<br />

degradation of the environment razvrednotenje okolja<br />

degree of pollution stopnja onesnaženosti<br />

dehydration dehidracija<br />

delegated legislation delegirana zakonodaja<br />

delegation of power prenos pooblastil<br />

del<strong>in</strong>quency prestopništvo<br />

delivered price franko cena<br />

delivery dobava<br />

demerger razdružitev podjetij<br />

demilitarised zone demilitarizirana cona<br />

democracy demokracija<br />

democratic deficit demokratični deficit<br />

Democratic Party demokratska stranka<br />

Democratic Republic of Congo Demokratična republika Kongo<br />

democratisation demokratizacija<br />

democratisation of education demokratizacija izobraževanja<br />

demographic analysis demografska analiza<br />

demography demografija<br />

demotion razporeditev na nižje delovno mesto<br />

denatur<strong>in</strong>g denaturacija<br />

Denmark Danska<br />

denom<strong>in</strong>ational education konfesionalno šolstvo<br />

dental medic<strong>in</strong>e stomatologija<br />

dentist zobozdravnik<br />

department (France) departma<br />

dependant vzdrževani druž<strong>in</strong>ski član


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 25 od 106<br />

dependence of elderly persons odvisnost starejših<br />

dependent territory odvisno ozemlje<br />

depoliticisation depolitizacija<br />

depopulation upadanje prebivalstva<br />

deportation izgon<br />

deportee izgnanec<br />

deposit money knjižni denar<br />

deposit on a pollut<strong>in</strong>g product povračilo za obremenjevanje<br />

deprivation of rights odvzem pravic<br />

deprived urban area ogroženo urbano območje<br />

Deputy Speaker of Parliament podpredsednik parlamenta<br />

deregulation deregulacija<br />

derogation from Community law odstopanje od prava Skupnosti<br />

descendant potomec<br />

desert puščava<br />

desertification širjenje puščave<br />

desiccated product dehidrirani izdelek<br />

designated employment zaščiteno delovno mesto<br />

designation of orig<strong>in</strong> označba porekla<br />

designs and models vzorci <strong>in</strong> modeli<br />

dest<strong>in</strong>ation of transport območje prevoza<br />

destruction of crops uničevanje kmetijskih kultur<br />

detention before trial pripor<br />

deterrent odvračanje<br />

devaluation devalvacija<br />

develop<strong>in</strong>g countries države v razvoju<br />

development aid razvojna pomoč<br />

development bank razvojna banka<br />

development plan razvojni načrt<br />

development policy razvojna politika<br />

development potential razvojni potencial<br />

development region razvojno območje<br />

development worker razvojni svetovalec<br />

devolution devolucija<br />

diabetes sladkorna bolezen<br />

diaspora diaspora<br />

dictatorship diktatura<br />

dictionary <strong>slovar</strong><br />

dictionary of abbreviations <strong>slovar</strong> kratic<br />

diesel eng<strong>in</strong>e dizelski motor<br />

diesel fuel dizelsko gorivo<br />

dietary product dietetični proizvod<br />

diffusion of <strong>in</strong>novations širjenje <strong>in</strong>ovacij<br />

digital technology digitalna tehnologija<br />

digitisation digitalizacija<br />

Dillon Round Dillonov krog pogajanj<br />

diploma diploma<br />

diplomatic immunity diplomatska imuniteta<br />

diplomatic profession diplomatski poklic<br />

diplomatic protection diplomatska zaščita<br />

diplomatic relations diplomatski odnosi<br />

diplomatic representation diplomatsko predstavništvo<br />

direct applicability neposredna uporaba<br />

direct cost neposredni stroški<br />

direct <strong>in</strong>vestment neposredna naložba<br />

direct sell<strong>in</strong>g neposredna prodaja<br />

direct tax neposredni davek<br />

directive direktiva<br />

directly-elected chamber neposredno izvoljeni dom<br />

directory razvid<br />

disability <strong>in</strong>surance <strong>in</strong>validsko zavarovanje<br />

disabled person <strong>in</strong>valid


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 26 od 106<br />

disaffection of young people nezadovoljstvo mladih<br />

disarmament razorožitev<br />

disaster area prizadeto območje<br />

disc drive diskovni pogon<br />

discarded fish zavržek<br />

discipl<strong>in</strong>ary proceed<strong>in</strong>gs discipl<strong>in</strong>ski postopek<br />

disclosure of <strong>in</strong>formation razkritje <strong>in</strong>formacij<br />

discount rate diskontna stopnja<br />

discount sale prodaja s popustom<br />

discount store diskontna prodajalna<br />

discount<strong>in</strong>g diskontiranje<br />

discretionary power odločanje po prostem preudarku<br />

discrim<strong>in</strong>ation based on disability diskrim<strong>in</strong>acija na podlagi <strong>in</strong>validnosti<br />

discrim<strong>in</strong>ation on the basis of nationality diskrim<strong>in</strong>acija na podlagi državljanstva<br />

discrim<strong>in</strong>ation on the basis of sexual orientation diskrim<strong>in</strong>acija na podlagi spolne usmerjenosti<br />

discrim<strong>in</strong>atory price diskrim<strong>in</strong>atorna cena<br />

disease prevention preprečevanje bolezni<br />

disease vector prenašalec bolezni<br />

dis<strong>in</strong>formation dez<strong>in</strong>formacija<br />

dismissal odpust<br />

display prikaz<br />

Dispute Settlement Body Organ za reševanje sporov<br />

dissem<strong>in</strong>ation of Community <strong>in</strong>formation razširjanje <strong>in</strong>formacij Skupnosti<br />

dissem<strong>in</strong>ation of culture razširjanje kulture<br />

dissem<strong>in</strong>ation of <strong>in</strong>formation razširjanje <strong>in</strong>formacij<br />

dissidence disidentstvo<br />

dissolution of parliament razpustitev parlamenta<br />

distance learn<strong>in</strong>g učenje na daljavo<br />

distance sell<strong>in</strong>g prodaja na daljavo<br />

distillation destilacija<br />

distribution bus<strong>in</strong>ess trgovsko podjetje<br />

distribution by age razvrščanje po starosti<br />

distribution by sex razvrščanje po spolu<br />

distribution cost distribucijski stroški<br />

distribution of aid razdeljevanje pomoči<br />

distribution of Community fund<strong>in</strong>g razdeljevanje sredstev Skupnosti<br />

distribution of <strong>in</strong>come razporejanje dohodka<br />

distribution of production razporejanje proizvodnje<br />

distribution of schools mreža šol<br />

distribution of the tax burden porazdelitev davčnih bremen<br />

distribution of votes razdelitev glasov<br />

distribution of wealth porazdelitev bogastva<br />

distribution per employed person porazdelitev na zaposlenega<br />

distributive trades distribucija <strong>in</strong> prodaja<br />

distributor distributer<br />

divergence <strong>in</strong>dicator kazalec odstopanja<br />

diversification of exports razpršenost izvoza<br />

divid<strong>in</strong>g up of land parceliranje<br />

division <strong>in</strong>to constituencies delitev na volilne enote<br />

division of powers delitev pristojnosti<br />

division of property delitev lastn<strong>in</strong>e<br />

divorce razveza zakonske zveze<br />

divorced person razvezana oseba<br />

Djibouti Džibuti<br />

DNA DNK<br />

doctor zdravnik<br />

document dokument<br />

document acquisition pridobivanje dokumentacije<br />

document for discussion at a sitt<strong>in</strong>g sejno gradivo<br />

document <strong>in</strong>dex<strong>in</strong>g <strong>in</strong>deksiranje dokumenta<br />

document management upravljanje z dokumenti<br />

document retrieval iskanje dokumentov


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 27 od 106<br />

document storage shranjevanje dokumentov<br />

documentary credit dokumentarni akreditiv<br />

documentary reference record<strong>in</strong>g evidenca dokumentarnega gradiva<br />

documentary tool dokumentacijsko orodje<br />

documentation dokumentacija<br />

documentation centre dokumentacijski center<br />

Dodecanese Dodekanez<br />

domestic animal domača žival<br />

domestic consumption domača poraba<br />

domestic market domači trg<br />

domestic policy notranja politika<br />

domestic product domači proizvod<br />

domestic trade notranja trgov<strong>in</strong>a<br />

domestic violence druž<strong>in</strong>sko nasilje<br />

domestic waste gospod<strong>in</strong>jski odpadki<br />

dom<strong>in</strong>ant position prevladujoč položaj<br />

Dom<strong>in</strong>ica Dom<strong>in</strong>ika<br />

Dom<strong>in</strong>ican Republic Dom<strong>in</strong>ikanska republika<br />

donation donacija<br />

donor country država donatorka<br />

door-to-door sell<strong>in</strong>g prodaja od vrat do vrat<br />

double taxation dvojna obdavčitev<br />

double-ballot vot<strong>in</strong>g system dvokrožni volilni sistem<br />

download<strong>in</strong>g nalaganje s strežnika<br />

draft budget predlog proračuna<br />

draft EC budget predlog proračuna ES<br />

draft<strong>in</strong>g of Community law priprava zakonodaje Skupnosti<br />

dra<strong>in</strong>age odvodnjavanje<br />

draught animal vprežna žival<br />

draw<strong>in</strong>g up of the budget priprava proračuna<br />

draw<strong>in</strong>g up of the Community budget priprava proračuna Skupnosti<br />

dredg<strong>in</strong>g bagranje<br />

Drenthe Drenthe<br />

dried product sušeni izdelek<br />

drill<strong>in</strong>g vrtanje<br />

drill<strong>in</strong>g equipment vrtalna oprema<br />

dr<strong>in</strong>k<strong>in</strong>g milk konzumno mleko<br />

dr<strong>in</strong>k<strong>in</strong>g water pitna voda<br />

drivers vozniki<br />

driv<strong>in</strong>g <strong>in</strong>struction avtošola<br />

driv<strong>in</strong>g licence vozniško dovoljenje<br />

driv<strong>in</strong>g mechanism krmilni mehanizem<br />

driv<strong>in</strong>g period trajanje vožnje<br />

dropout osip<br />

drought suša<br />

drug addiction zasvojenost z mamili<br />

drug surveillance nadzor zdravil<br />

drug traffic promet s prepovedanimi drogami<br />

drugs classification farmacevtska nomenklatura<br />

dry farm<strong>in</strong>g kmetovanje na sušnem območju<br />

dual nationality dvojno državljanstvo<br />

dual-use good blago z dvojno rabo<br />

dual-use technology tehnologija z dvojno rabo<br />

Dubai Dubaj<br />

dump<strong>in</strong>g damp<strong>in</strong>g<br />

dump<strong>in</strong>g of waste odmetavanje odpadkov v morje<br />

duplicat<strong>in</strong>g razmnoževanje<br />

durable goods trajne dobr<strong>in</strong>e<br />

durum wheat pšenica durum<br />

dust prah<br />

duties of civil servants dolžnosti javnih uslužbencev<br />

duty-free sale brezcar<strong>in</strong>ska prodaja


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 28 od 106<br />

dyestuff barvilo<br />

dyestuffs <strong>in</strong>dustry <strong>in</strong>dustrija barvil<br />

EAC EZS<br />

EADI EADI<br />

EAEC ESAE<br />

EAEC Decision odločba ESAE<br />

EAEC Directive direktiva ESAE<br />

EAEC Jo<strong>in</strong>t Research Centre Skupni raziskovalni center ESAE<br />

EAEC Jo<strong>in</strong>t Undertak<strong>in</strong>g skupno podjetje ESAE<br />

EAEC op<strong>in</strong>ion mnenje ESAE<br />

EAEC recommendation priporočilo ESAE<br />

EAEC Regulation uredba ESAE<br />

EAEC Supply Agency Agencija za preskrbo ESAE<br />

EAEC Treaty Pogodba ESAE<br />

EAES EAES<br />

EAGGF EKUJS<br />

EAGGF Guarantee Section Jamstveni oddelek EKUJS<br />

EAGGF Guidance Section Usmerjevalni oddelek EKUJS<br />

early childhood zgodnje otroštvo<br />

early election predčasne volitve<br />

early fruit and vegetables zgodnje sadje <strong>in</strong> zelenjava<br />

early retirement predčasna upokojitev<br />

earth sciences vede o Zemlji<br />

earthquake potres<br />

earths and stones prsti <strong>in</strong> kamn<strong>in</strong>e<br />

easement služnost<br />

East Africa vzhodna Afrika<br />

East Anglia Vzhodna Anglija<br />

East Midlands East Midlands<br />

East of the Great Belt območje vzhodno od Velikega Belta<br />

East Timor Vzhodni Timor<br />

East-West policy blokovska politika<br />

East-West relations odnosi Vzhod-Zahod<br />

East-West trade trgov<strong>in</strong>a Vzhod-Zahod<br />

Eastern Bloc countries države Vzhodnega bloka<br />

Eastern Europe srednja <strong>in</strong> vzhodna Evropa<br />

eat<strong>in</strong>g habits prehranjevalne navade<br />

EBRD EBRD<br />

EBU EBU<br />

EC Accession Treaty pogodba o pristopu k ES<br />

EC action to establish liability tožba ES za ugotovitev odgovornosti<br />

EC adm<strong>in</strong>istrative expenditure odhodki ES za poslovanje<br />

EC advisory committee svetovalni odbor ES<br />

EC agreement sporazum ES<br />

EC agriculture committee odbor za kmetijstvo ES<br />

EC association agreement pridružitveni sporazum ES<br />

EC Association Council Pridružitveni svet ES<br />

EC body and agency specializirani organi <strong>in</strong> agencije ES<br />

EC budgetary discipl<strong>in</strong>e proračunska discipl<strong>in</strong>a ES<br />

EC budgetary reserve proračunska rezerva ES<br />

EC case law sodna praksa ES<br />

EC category A staff uslužbenci ES kariernega razreda A<br />

EC category B staff uslužbenci ES kariernega razreda B<br />

EC category C staff uslužbenci ES kariernega razreda C<br />

EC category D staff uslužbenci ES kariernega razreda D<br />

EC Charter of the Fundamental Social Rights of Workers List<strong>in</strong>a ES o temeljnih socialnih pravicah delavcev<br />

EC Commission Komisija ES<br />

EC committee odbor ES<br />

EC competition razpis ES<br />

EC conformity mark<strong>in</strong>g oznaka skladnosti CE<br />

EC cooperation agreement sporazum ES o sodelovanju


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 29 od 106<br />

EC Court of Auditors Računsko sodišče ES<br />

EC Court of First Instance Sodišče prve stopnje ES<br />

EC Court of Justice Sodišče ES<br />

EC customs territory car<strong>in</strong>sko območje ES<br />

EC Decision odločba ES<br />

EC Directive direktiva ES<br />

EC external competence zunanja pristojnost ES<br />

EC fund sklad ES<br />

EC general budget splošni proračun ES<br />

EC <strong>in</strong>fr<strong>in</strong>gement procedure postopek ES v primeru kršitve<br />

EC Institutional balance ravnovesje <strong>in</strong>stitucij ES<br />

EC Intergovernmental Conference medvladna konferenca ES<br />

EC Intergovernmental Convention meddržavna konvencija ES<br />

EC <strong>in</strong>tergovernmental cooperation meddržavno sodelovanje EU<br />

EC <strong>in</strong>terim agreement začasni sporazum ES<br />

EC <strong>in</strong>ter<strong>in</strong>stitutional cooperation med<strong>in</strong>stitucionalno sodelovanje ES<br />

EC <strong>in</strong>ter<strong>in</strong>stitutional relations med<strong>in</strong>stitucionalni odnosi ES<br />

EC jo<strong>in</strong>t body skupni organ ES<br />

EC jo<strong>in</strong>t committee skupni odbor ES<br />

EC language service jezikovna služba ES<br />

EC management committee upravljalni odbor ES<br />

EC Mediterranean region sredozemska regija ES<br />

EC Monetary Committee Monetarni odbor ES<br />

EC Ombudsman Varuh človekovih pravic ES<br />

EC operational expenditure odhodki ES, ki nastanejo pri poslovanju<br />

EC op<strong>in</strong>ion mnenje ES<br />

EC proposal predlog ES<br />

EC Protocol protokol ES<br />

EC recommendation priporočilo ES<br />

EC Regulation uredba ES<br />

EC regulatory committee regulativni odbor ES<br />

EC research expenditure odhodki ES za raziskave<br />

EC scientific committee znanstveni odbor ES<br />

EC servants uslužbenci ES<br />

EC situation stanje ES<br />

EC stand<strong>in</strong>g committee stalni odbor ES<br />

EC technical committee tehnični odbor ES<br />

EC trade agreement trgov<strong>in</strong>ski sporazum ES<br />

EC transitional period prehodno obdobje ES<br />

EC Treaty Pogodba ES<br />

ECAC ECAC<br />

ECCAS ECCAS<br />

ecclesiastical council koncil<br />

ECHO ECHO<br />

ECMT ECMT<br />

eco-label ekološka oznaka<br />

Ecof<strong>in</strong> Ecof<strong>in</strong><br />

ecological balance ekološko ravnovesje<br />

ecologism ekologizem<br />

ecology ekologija<br />

ecology movement ekološko gibanje<br />

Ecology Party ekološka stranka<br />

econometrics ekonometrija<br />

economic accounts for agriculture ekonomski kmetijski račun<br />

economic activity gospodarska dejavnost<br />

economic aggregate ekonomski agregat<br />

economic agreement gospodarski sporazum<br />

economic aid gospodarska pomoč<br />

economic analysis ekonomska analiza<br />

Economic and Monetary Union Ekonomska <strong>in</strong> monetarna unija<br />

economic and social cohesion ekonomska <strong>in</strong> socialna kohezija<br />

economic concentration koncentracija gospodarske moči


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 30 od 106<br />

economic conditions gospodarske razmere<br />

economic consequence gospodarske posledice<br />

economic cont<strong>in</strong>gency stock konjunkturne zaloge<br />

economic convergence ekonomska konvergenca<br />

economic conversion preusmeritev <strong>gospodarstva</strong><br />

economic cooperation gospodarsko sodelovanje<br />

economic cycle gospodarski ciklus<br />

economic development gospodarski razvoj<br />

economic discrim<strong>in</strong>ation gospodarska diskrim<strong>in</strong>acija<br />

economic disparity ekonomske razlike<br />

economic fluctuation gospodarsko nihanje<br />

economic forecast<strong>in</strong>g gospodarska napoved<br />

economic geography ekonomska geografija<br />

economic growth gospodarska rast<br />

economic <strong>in</strong>dependence gospodarska neodvisnost<br />

economic <strong>in</strong>dicator gospodarski kazalec<br />

economic <strong>in</strong>frastructure gospodarska <strong>in</strong>frastruktura<br />

economic <strong>in</strong>strument for the environment ekonomski <strong>in</strong>strument za okolje<br />

economic <strong>in</strong>tegration gospodarsko povezovanje<br />

economic <strong>in</strong>telligence gospodarske <strong>in</strong>formacije<br />

economic <strong>in</strong>terdependence gospodarska soodvisnost<br />

Economic Interest Group<strong>in</strong>g gospodarsko <strong>in</strong>teresno združenje<br />

economic liberalism gospodarski liberalizem<br />

economic model ekonomski model<br />

economic offence gospodarski prekršek<br />

economic plann<strong>in</strong>g gospodarsko načrtovanje<br />

economic policy ekonomska politika<br />

economic priority gospodarska prioriteta<br />

economic recession gospodarska recesija<br />

economic reconstruction gospodarska obnova<br />

economic recovery okrevanje <strong>gospodarstva</strong><br />

economic reform gospodarska reforma<br />

economic region gospodarska regija<br />

economic relations ekonomski odnosi<br />

economic resources gospodarski viri<br />

economic rights ekonomske pravice<br />

economic sanctions gospodarske sankcije<br />

economic sector gospodarski sektor<br />

economic situation gospodarski položaj<br />

economic stabilisation gospodarska stabilizacija<br />

economic stagnation gospodarska stagnacija<br />

economic statistics gospodarska statistika<br />

economic structure struktura <strong>gospodarstva</strong><br />

economic support gospodarska podpora<br />

economic survey pregled gospodarskih gibanj<br />

economic system gospodarski sistem<br />

economic take-off gospodarski vzpon<br />

economic transition gospodarska tranzicija<br />

economic union ekonomska unija<br />

economic value ekonomska vrednost<br />

economics ekonomija<br />

economies of scale ekonomija obsega<br />

economy gospodarstvo<br />

Ecosoc Ecosoc<br />

ecosystem ekosistem<br />

ECOWAS ECOWAS<br />

ECSC ESPJ<br />

ECSC aid pomoč ESPJ<br />

ECSC general Decision splošna odločba ESPJ<br />

ECSC <strong>in</strong>dividual Decision posamična odločba ESPJ<br />

ECSC levy prelevman ESPJ<br />

ECSC loan posojilo ESPJ


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 31 od 106<br />

ECSC operat<strong>in</strong>g budget operativni proračun ESPJ<br />

ECSC op<strong>in</strong>ion mnenje ESPJ<br />

ECSC recommendation priporočilo ESPJ<br />

ECSC Treaty Pogodba o ustanovitvi ESPJ<br />

Ecu eku<br />

Ecuador Ekvador<br />

EDF ERS<br />

EDM elektronsko upravljanje podatkov<br />

education izobraževanje<br />

education budget proračun za izobraževanje<br />

education costs stroški izobraževanja<br />

education grant štipendija za izobraževanje<br />

education of foreigners izobraževanje tujcev<br />

education of young offenders vzgojni nadzor<br />

education policy izobraževalna politika<br />

education statistics statistika izobraževanja<br />

educational adm<strong>in</strong>istration šolska uprava<br />

educational exchange izmenjava v šolstvu<br />

educational guidance šolsko svetovanje<br />

educational <strong>in</strong>stitution izobraževalni zavod<br />

educational plann<strong>in</strong>g načrtovanje izobraževanja<br />

educational reform reforma vzgoje <strong>in</strong> izobraževanja<br />

educational system šolski sistem<br />

EEA Council Svet EGP<br />

EEA Jo<strong>in</strong>t Committee Skupni odbor EGP<br />

EEA Jo<strong>in</strong>t Consultative Committee Skupni posvetovalni odbor EGP<br />

EEA jo<strong>in</strong>t <strong>in</strong>stitution skupna <strong>in</strong>stitucija EGP<br />

EEA jo<strong>in</strong>t parliamentary committee Skupni parlamentarni odbor EGP<br />

EEB EEB<br />

EEC Treaty Pogodba EGS<br />

EECU EECU<br />

EFICS EFICS<br />

EFTA EFTA<br />

EFTA countries države Efte<br />

EFTA Court Sodišče EFTA<br />

egg jajce<br />

egg product jajčni izdelek<br />

Egypt Egipt<br />

EIB EIB<br />

EIB loan posojilo EIB<br />

El Salvador Salvador<br />

elderly person starejša oseba<br />

ELEC ELEC<br />

election volitve<br />

election campaign volilna kampanja<br />

election campaign publicity volilna propaganda<br />

election expenses stroški volitev<br />

election f<strong>in</strong>anc<strong>in</strong>g f<strong>in</strong>anciranje volitev<br />

election monitor<strong>in</strong>g nadzor volitev<br />

election programme volilni program<br />

election result volilni izid<br />

elective office volilni mandat<br />

electoral alliance volilna koalicija<br />

electoral deposit volilna varšč<strong>in</strong>a<br />

electoral fraud ponareditev volilnih rezultatov<br />

electoral law volilna zakonodaja<br />

electoral quota volilni količnik<br />

electoral reform volilna reforma<br />

electoral register volilni imenik<br />

electoral system volilni sistem<br />

electorate volilno telo<br />

electric cable električni kabel


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 32 od 106<br />

electric mach<strong>in</strong>ery električni stroj<br />

electric vehicle električno vozilo<br />

electrical energy električna energija<br />

electrical eng<strong>in</strong>eer<strong>in</strong>g elektrotehnična <strong>in</strong>dustrija<br />

electrical equipment elektromaterial<br />

electrical <strong>in</strong>dustry elektro<strong>in</strong>dustrija<br />

electrical process elektroliza<br />

electricity storage device električni akumulator<br />

electricity supply oskrba z električno energijo<br />

electro-magnetic equipment elektromagnetna oprema<br />

electrochemistry elektrokemija<br />

electromagnetic <strong>in</strong>terference elektromagnetne motnje<br />

electrometallurgy elektrometalurgija<br />

electronic bank<strong>in</strong>g elektronsko bančništvo<br />

electronic commerce elektronsko poslovanje<br />

electronic component elektronska komponenta<br />

electronic device elektronska naprava<br />

electronic document elektronski dokument<br />

electronic equipment elektronska oprema<br />

electronic funds transfer elektronski prenos sredstev<br />

electronic government elektronska uprava<br />

electronic mail elektronska pošta<br />

electronic publish<strong>in</strong>g elektronsko objavljanje<br />

electronic signature elektronski podpis<br />

electronic vot<strong>in</strong>g elektronsko glasovanje<br />

electronic waste elektronski odpadki<br />

electronics elektronika<br />

electronics <strong>in</strong>dustry elektronska <strong>in</strong>dustrija<br />

electrotechnology elektrotehnika<br />

eligibility criteria merilo za pridobitev pomoči<br />

eligible region regija, ki izpolnjuje pogoje<br />

elim<strong>in</strong>ation of illiteracy opismenjevanje<br />

emancipation emancipacija<br />

embassy veleposlaništvo<br />

embryo and foetus zarodek <strong>in</strong> plod<br />

EMCF ESMS<br />

emergency aid nujna pomoč<br />

emergency medical treatment nujna medic<strong>in</strong>ska pomoč<br />

emigration izseljevanje<br />

Emilia-Romagna Emilija-Romanja<br />

employer delodajalec<br />

employers' confederation zveza delodajalcev<br />

employers' organisation organizacija delodajalcev<br />

employment aid pomoč za zaposlovanje<br />

Employment Committee odbor za zaposlovanje ES<br />

employment policy politika zaposlovanja<br />

employment service služba za zaposlovanje<br />

employment statistics statistika zaposlenosti<br />

employment structure struktura zaposlenosti<br />

EMS exchange-rate mechanism mehanizem deviznih tečajev EMS<br />

encyclopaedia enciklopedija<br />

endemic disease endemična bolezen<br />

endocr<strong>in</strong>e disease endokr<strong>in</strong>a bolezen<br />

ENEA ENEA<br />

energy audit energetska bilanca<br />

energy consumption poraba energije<br />

energy conversion pretvarjanje energije<br />

energy crisis energetska kriza<br />

energy crop energetske rastl<strong>in</strong>e<br />

energy demand energetske potrebe<br />

energy distribution distribucija energije<br />

energy diversification diverzifikacija oskrbe z energijo


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 33 od 106<br />

energy efficiency energetska uč<strong>in</strong>kovitost<br />

energy grid energetsko omrežje<br />

energy <strong>in</strong>dustry energetika<br />

energy law energetsko pravo<br />

energy policy energetska politika<br />

energy production proizvodnja energije<br />

energy recovery rekuperacija energije<br />

energy research energetske raziskave<br />

energy resources energetski viri<br />

energy sav<strong>in</strong>g varčevanje z energijo<br />

energy site nahajališče energetskega vira<br />

energy storage skladiščenje energije<br />

energy supply oskrba z energijo<br />

energy technology energetska tehnologija<br />

energy transport prenos energije<br />

energy use raba energije<br />

energy-generat<strong>in</strong>g product energent<br />

enforced migration prisilno preseljevanje<br />

enforcement of rul<strong>in</strong>g izvršitev sodne odločbe<br />

eng<strong>in</strong>e motor<br />

eng<strong>in</strong>eer <strong>in</strong>ženir<br />

England Anglija<br />

English Channel Rokavski preliv<br />

English-speak<strong>in</strong>g Africa anglofonska Afrika<br />

enjoyment of rights uživanje pravic<br />

enlargement of an <strong>in</strong>ternational organisation širitev mednarodne organizacije<br />

enlargement of the Union širitev Evropske unije<br />

entrepreneur podjetnik<br />

entrepreneurship podjetništvo<br />

environmental cooperation okoljsko sodelovanje<br />

environmental economics okoljska ekonomika<br />

environmental education okoljsko izobraževanje<br />

environmental impact vpliv na okolje<br />

environmental law pravo okolja<br />

environmental liability okoljska odgovornost<br />

environmental monitor<strong>in</strong>g spremljanje stanja okolja<br />

environmental offence kaznivo dejanje zoper okolje<br />

environmental policy okoljska politika<br />

environmental protection varstvo okolja<br />

environmental research okoljske raziskave<br />

environmental standard okoljski standard<br />

environmental statistics okoljska statistika<br />

environmental tax okoljski davek<br />

enzyme encim<br />

EP assent privolitev EP<br />

EP Committee odbor EP<br />

EP delegation delegacija EP<br />

EP op<strong>in</strong>ion mnenje EP<br />

EP resolution resolucija EP<br />

EPA EPA (OECD)<br />

epidemic epidemija<br />

epidemiology epidemiologija<br />

Epirus Epir<br />

EPO EPO<br />

equal pay enako plačilo<br />

equal treatment enako obravnavanje<br />

equality before the law enakost pred zakonom<br />

equality between men and women enakost moških <strong>in</strong> žensk<br />

Equatorial Gu<strong>in</strong>ea Ekvatorialna Gv<strong>in</strong>eja<br />

equatorial zone ekvatorialni pas<br />

equidae kopitarji<br />

equipment cost stroški opreme


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 34 od 106<br />

equivalence of diplomas enakovrednost diplom<br />

ERDF ESRR<br />

ergonomics ergonomija<br />

Eritrea Eritreja<br />

erosion erozija<br />

ESA ESA<br />

ESC op<strong>in</strong>ion mnenje ESO<br />

ESCB ESCB<br />

ESF ESS<br />

espionage vohunjenje<br />

ESRO ESRO<br />

essential oil eterično olje<br />

established right pridobljena pravica<br />

establishment ustanavljanje<br />

establishment of peace vzpostavitev miru<br />

Estonia Estonija<br />

estuary estuarij<br />

Etelä-Suomi Etelä-Suomi<br />

ethanol etanol<br />

ethics etika<br />

Ethiopia Etiopija<br />

ethnic cleans<strong>in</strong>g etnično čiščenje<br />

ethnic conflict etnični spor<br />

ethnic discrim<strong>in</strong>ation etnična diskrim<strong>in</strong>acija<br />

ethnic group etnična skup<strong>in</strong>a<br />

ethnography etnografija<br />

ethnology etnologija<br />

ETSI ETSI<br />

ETUC EKS<br />

ETUI ETUI<br />

EU Accession Treaty pristopna pogodba EU<br />

EU Charter of Fundamental Rights List<strong>in</strong>a EU o temeljnih pravicah<br />

EU cooperation body organ za sodelovanje EU<br />

EU Council committee odbor Sveta EU<br />

EU Council Presidency predsedstvo Sveta EU<br />

EU country država EU<br />

EU <strong>in</strong>stitution <strong>in</strong>stitucija EU<br />

EU judicial cooperation pravosodno sodelovanje EU<br />

EU Official Journal Uradni list ES<br />

EU police cooperation policijsko sodelovanje EU<br />

EU relations odnosi EU<br />

eugenics evgenika<br />

Euratom loan posojilo Euratom<br />

Eureka Eureka<br />

EURES EURES<br />

EURIBOR EURIBOR<br />

euro evro<br />

euro area evroobmočje<br />

Euro-Arab cooperation evro-arabsko sodelovanje<br />

Euro-Mediterranean partnership Evro-sredozemsko partnerstvo<br />

Euro-missile evroraketa<br />

Eurobond evroobveznica<br />

Eurocommunism evrokomunizem<br />

Eurocontrol Eurocontrol<br />

Eurocredit evrokredit<br />

Eurocurrency evrovaluta<br />

Eurodollar evrodolar<br />

Eurogroup Evroskup<strong>in</strong>a<br />

Eurojust Eurojust<br />

Euromarket evrotrg<br />

Europe Evropa<br />

European account<strong>in</strong>g system evropski računovodski sistem


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 35 od 106<br />

European Agency for Reconstruction Evropska agencija za obnovo<br />

European Agency for Safety and Health at Work Evropska agencija za varnost <strong>in</strong> zdravje pri delu<br />

European Agency for the Evaluation of Medic<strong>in</strong>al<br />

Products<br />

Evropska agencija za ocenjevanje zdravil<br />

European agricultural model evropski kmetijski model<br />

European arms policy evropska oboroževalna politika<br />

European army corps Evrokorpus<br />

European arrest warrant evropski zaporni nalog<br />

European association evropsko združenje<br />

European Association Agreement evropski pridružitveni sporazum<br />

European audio-visual area evropski avdiovizualni prostor<br />

European Central Bank Evropska centralna banka<br />

European charter evropska list<strong>in</strong>a<br />

European citizenship evropsko državljanstvo<br />

European civil service evropska javna služba<br />

European Commissioner evropski komisar<br />

European Communities Evropske skupnosti<br />

European Community Evropska skupnost<br />

European company evropska družba<br />

European conference evropska konferenca<br />

European Constitution Evropska ustava<br />

European consumer <strong>in</strong>formation agency Evropska agencija za obveščanje potrošnikov<br />

European convention evropska konvencija<br />

European Convention on Human Rights Evropska konvencija o človekovih pravicah<br />

European cooperation evropsko sodelovanje<br />

European cooperative evropska zadruga<br />

European Council Evropski svet<br />

European Court of Human Rights Evropsko sodišče za človekove pravice<br />

European cultural event evropski kulturni dogodek<br />

European currency evropska valuta<br />

European defence policy evropska obrambna politika<br />

European driv<strong>in</strong>g licence evropsko vozniško dovoljenje<br />

European Economic and Social Committee Ekonomsko-socialni odbor ES<br />

European Economic Area Evropski gospodarski prostor<br />

European Economic Interest Group<strong>in</strong>g Evropsko gospodarsko <strong>in</strong>teresno združenje<br />

European election evropske volitve<br />

European electoral system evropski volilni sistem<br />

European Employment Strategy evropska strategija zaposlovanja<br />

European Energy Charter Evropska energetska list<strong>in</strong>a<br />

European Environment Agency Evropska agencija za okolje<br />

European Food Safety Authority Evropska agencija za varnost živil<br />

European forestry policy evropska gozdarska politika<br />

European Foundation for the Improvement of Liv<strong>in</strong>g Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih razmer <strong>in</strong><br />

and Work<strong>in</strong>g Conditions delovnih pogojev<br />

European growth <strong>in</strong>itiative pobuda za rast v Evropi<br />

European identity evropska identiteta<br />

European <strong>in</strong>dustrial area evropski <strong>in</strong>dustrijski prostor<br />

European Institute of Public Adm<strong>in</strong>istration Evropski <strong>in</strong>štitut za javno upravo<br />

European <strong>in</strong>tegration evropsko povezovanje<br />

European Investment Fund Evropski <strong>in</strong>vesticijski sklad<br />

European language evropski jezik<br />

European legal area evropski pravni prostor<br />

European legal status evropski pravni status<br />

European Monetary Agreement Evropski denarni sporazum<br />

European Monetary Fund Evropski monetarni sklad<br />

European Monetary Institute Evropski monetarni <strong>in</strong>štitut<br />

European Monetary System evropski monetarni sistem<br />

European Monitor<strong>in</strong>g Centre for Drugs and Drug<br />

Addition<br />

Evropski center za spremljanje mamil <strong>in</strong> zasvojenosti z mamili<br />

European Monitor<strong>in</strong>g Centre on Racism and Xenophobia Evropski center za spremljanje rasizma <strong>in</strong> ksenofobije<br />

European Movement evropsko gibanje<br />

European official evropski uradnik


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 36 od 106<br />

European organisation evropska organizacija<br />

European Parliament Evropski parlament<br />

European party evropska stranka<br />

European passport evropski potni list<br />

European patent evropski patent<br />

European Payments Union Evropska plačilna unija<br />

European political cooperation evropsko politično sodelovanje<br />

European Political Union Evropska politična unija<br />

European Region evropska regija<br />

European school evropska šola<br />

European security evropska varnost<br />

European social area evropski socialni prostor<br />

European social budget evropski socialni proračun<br />

European Social Charter Evropska socialna list<strong>in</strong>a<br />

European social policy evropska socialna politika<br />

European standard evropski standard<br />

European Standards Institute evropski <strong>in</strong>štitut za standardizacijo<br />

European symbol evropski simbol<br />

European tax cooperation evropsko sodelovanje na področju davkov<br />

European television evropska televizija<br />

European trademark evropska znamka<br />

European Tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g Foundation Evropska ustanova za usposabljanje<br />

European undertak<strong>in</strong>g evropsko podjetje<br />

European Union Evropska unija<br />

European Union membership članstvo v Evropski uniji<br />

European University Institute of Florence Evropski <strong>in</strong>štitut v Firencah<br />

European Works Council Evropski svet delavcev<br />

Europeche Europeche<br />

Europol Europol<br />

Euroright evropska desnica<br />

Eurydice Eurydice<br />

EUTELSAT EUTELSAT<br />

euthanasia evtanazija<br />

eutrophication evtrofikacija<br />

evacuation of the population evakuacija prebivalstva<br />

evaluation method metoda vrednotenja<br />

evaluation of resources ovrednotenje virov<br />

evidence pričanje<br />

ex-serviceman vojni veteran<br />

exam<strong>in</strong>ation izpit<br />

exchange control devizna kontrola<br />

exchange of publications izmenjava publikacij<br />

exchange parity valutna pariteta<br />

exchange policy devizna politika<br />

exchange rate devizni tečaj<br />

exchange restriction devizna omejitev<br />

exchange transaction devizni posel<br />

exchange-rate mechanism mehanizem deviznih tečajev<br />

excise duty trošar<strong>in</strong>a<br />

exclusion from an <strong>in</strong>ternational organisation izključitev iz mednarodne organizacije<br />

exclusion from EC treatment izvzetje iz obravnave ES<br />

exclusion from public-sector employment prepoved opravljanja poklica<br />

exclusive distribution agreement izključna prodaja<br />

exclusive economic zone izključna ekonomska cona<br />

exclusive purchas<strong>in</strong>g agreement sporazum o izključni nabavi<br />

executive vodilni delavci<br />

executive body izvršilni organ<br />

executive competence izvršilna pristojnost<br />

executive power izvršilna oblast<br />

exemption from customs duties oprostitev car<strong>in</strong><br />

exemption from restrictive-practice authorisation oprostitev priglasitve kartelnega sporazuma<br />

exhaustion of resources izčrpanje virov


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 37 od 106<br />

expansion card razširitvena kartica<br />

expatriate worker delavec, napoten na delo v tuj<strong>in</strong>o<br />

expenditure izdatek<br />

experiment on animals poskusi na živalih<br />

experiment on humans poskusi na ljudeh<br />

experimental farm poskusna kmetija<br />

expert's report ordered by a court izvedensko mnenje<br />

explanation of vot<strong>in</strong>g obrazložitev glasu<br />

exploitation of resources izkoriščanje virov<br />

exploitation of the sea-bed izkoriščanje morskega dna<br />

exploitation of the seas izkoriščanje morja<br />

explosive razstrelivo<br />

export izvoz<br />

export aid izvozna pomoč<br />

export credit izvozni kredit<br />

export credit <strong>in</strong>surance zavarovanje izvoznih kreditov<br />

export customs procedure izvozni car<strong>in</strong>ski postopek<br />

export f<strong>in</strong>anc<strong>in</strong>g f<strong>in</strong>anciranje izvoza<br />

export <strong>in</strong>dustry izvozna <strong>in</strong>dustrija<br />

export levy izvozni prelevman<br />

export licence izvozno dovoljenje<br />

export of capital izvoz kapitala<br />

export of waste izvoz odpadkov<br />

export policy izvozna politika<br />

export price izvozna cena<br />

export refund izvozno nadomestilo<br />

export restriction izvozna omejitev<br />

export revenue prihodki od izvoza<br />

export subsidy izvozna spodbuda<br />

export tax izvozna dajatev<br />

expressway hitra cesta<br />

expropriation razlastitev<br />

expulsion from hous<strong>in</strong>g deložacija<br />

extensive farm<strong>in</strong>g ekstenzivno kmetijstvo<br />

external debt zunanji dolg<br />

external frontier of the Community zunanja meja Skupnosti<br />

extra-atmospheric space vesolje<br />

extra-budgetary expenditure izvenproračunski odhodki<br />

extra-Community trade trgov<strong>in</strong>a izven Skupnosti<br />

extra-parliamentary party zunajparlamentarna stranka<br />

extra-territoriality eksteritorialnost<br />

extraction of oil črpanje nafte<br />

extradition izročitev<br />

extranet ekstranet<br />

extraord<strong>in</strong>ary budget izredni proračun<br />

extraterritorial jurisdiction eksteritorialna pristojnost<br />

Extremadura Estremadura<br />

extreme left skrajna levica<br />

extreme right skrajna desnica<br />

extremism ekstremizem<br />

extremist party skrajna stranka<br />

facilities for the disabled pripomočki za <strong>in</strong>valide<br />

facsimile telefaks<br />

fact-f<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g mission preiskovalna misija<br />

factor of production proizvodni dejavnik<br />

Faeroes Ferski otoki<br />

failure to report for duty izmikanje vojaški dolžnosti<br />

fair trade pravična trgov<strong>in</strong>a<br />

Falkland Islands Falklandski otoki<br />

fallow led<strong>in</strong>a<br />

family druž<strong>in</strong>a<br />

family benefit druž<strong>in</strong>ska dajatev


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 38 od 106<br />

family bus<strong>in</strong>ess druž<strong>in</strong>sko podjetje<br />

family by marriage svaštvo<br />

family farm<strong>in</strong>g druž<strong>in</strong>ska kmetija<br />

family law druž<strong>in</strong>sko pravo<br />

family migration druž<strong>in</strong>ska migracija<br />

family plann<strong>in</strong>g načrtovanje druž<strong>in</strong>e<br />

family policy druž<strong>in</strong>ska politika<br />

family protection varstvo druž<strong>in</strong>e<br />

family solidarity druž<strong>in</strong>ska solidarnost<br />

family worker druž<strong>in</strong>ski delavec<br />

fancy leather goods and glove-mak<strong>in</strong>g <strong>in</strong>dustry proizvodnja usnjene galanterije<br />

FAO FAO<br />

Far East Daljni vzhod<br />

farm accountancy data network mreža knjigovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev<br />

farm animal koristna domača žival<br />

farm development plan kmetijski razvojni načrt<br />

farm household kmečko gospod<strong>in</strong>jstvo<br />

farm <strong>in</strong>come dohodek kmetije<br />

farm lease zakup kmetije<br />

farm modernisation posodobitev kmetije<br />

farm price support subvencioniranje cen v kmetijstvu<br />

farm prices kmetijske cene<br />

farm rent zakupn<strong>in</strong>a (za kmetijo)<br />

farm return poročilo s kmetijskega <strong>gospodarstva</strong><br />

farmer kmet<br />

farmers' <strong>in</strong>come dohodek kmetov<br />

farmers' movement kmečko gibanje<br />

farm<strong>in</strong>g project kmetijski projekt<br />

farm<strong>in</strong>g sector kmetijski sektor<br />

farm<strong>in</strong>g system sistem kmetovanja<br />

Fascism fašizem<br />

fats maščobe<br />

fatten<strong>in</strong>g pitanje<br />

feasibility study študija ekonomske upravičenosti<br />

federal chamber zvezni dom<br />

federal State zvezna država<br />

federalism federalizem<br />

Federated States of Micronesia Federativne države Mikronezije<br />

female migrant migrantka<br />

female unemployment brezposelnost žensk<br />

female work delo žensk<br />

female worker delavka<br />

fermented milk fermentirano mleko<br />

ferro-alloy železova zlit<strong>in</strong>a<br />

ferrous metal kov<strong>in</strong>a železove skup<strong>in</strong>e<br />

ferryboat trajekt<br />

fertiliser gnojilo<br />

fertiliser <strong>in</strong>dustry <strong>in</strong>dustrija gnojil<br />

fertility plodnost<br />

FID FID<br />

field research terenska raziskava<br />

FIFG FIUR<br />

fight aga<strong>in</strong>st crime boj proti krim<strong>in</strong>alu<br />

fight aga<strong>in</strong>st <strong>in</strong>sects zatiranje žuželk<br />

fight aga<strong>in</strong>st unemployment boj proti brezposelnosti<br />

fight aga<strong>in</strong>st wastage boj proti potratni porabi<br />

Fiji Fidži<br />

film <strong>in</strong>dustry filmska <strong>in</strong>dustrija<br />

film production filmska produkcija<br />

f<strong>in</strong>al consumption končna poraba<br />

f<strong>in</strong>ance act zakon o javnih f<strong>in</strong>ancah


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 39 od 106<br />

f<strong>in</strong>ance house gospodarska banka<br />

f<strong>in</strong>ancial account<strong>in</strong>g f<strong>in</strong>ančno računovodstvo<br />

f<strong>in</strong>ancial agreement f<strong>in</strong>ančni sporazum<br />

f<strong>in</strong>ancial aid f<strong>in</strong>ančna pomoč<br />

f<strong>in</strong>ancial analysis f<strong>in</strong>ančna analiza<br />

f<strong>in</strong>ancial autonomy f<strong>in</strong>ančna avtonomija<br />

f<strong>in</strong>ancial compensation of an agreement f<strong>in</strong>ančno nadomestilo za sporazum<br />

f<strong>in</strong>ancial control f<strong>in</strong>ančni nadzor<br />

f<strong>in</strong>ancial cooperation f<strong>in</strong>ančno sodelovanje<br />

f<strong>in</strong>ancial equalisation f<strong>in</strong>ančna izravnava<br />

f<strong>in</strong>ancial <strong>in</strong>stitution f<strong>in</strong>ančna <strong>in</strong>stitucija<br />

f<strong>in</strong>ancial <strong>in</strong>strument f<strong>in</strong>ančni <strong>in</strong>strument<br />

f<strong>in</strong>ancial <strong>in</strong>terests of members opravljanje pridobitne dejavnosti poslancev<br />

f<strong>in</strong>ancial <strong>in</strong>tervention f<strong>in</strong>ančna <strong>in</strong>tervencija<br />

f<strong>in</strong>ancial legislation f<strong>in</strong>ančna zakonodaja<br />

f<strong>in</strong>ancial loss f<strong>in</strong>ančna izguba<br />

f<strong>in</strong>ancial management f<strong>in</strong>ančno poslovodenje<br />

f<strong>in</strong>ancial market f<strong>in</strong>ančni trg<br />

f<strong>in</strong>ancial occupation poklic v f<strong>in</strong>ančništvu<br />

f<strong>in</strong>ancial perspectives f<strong>in</strong>ančni načrt<br />

f<strong>in</strong>ancial plann<strong>in</strong>g f<strong>in</strong>ančno načrtovanje<br />

f<strong>in</strong>ancial policy f<strong>in</strong>ančna politika<br />

f<strong>in</strong>ancial protocol f<strong>in</strong>ančni protokol<br />

f<strong>in</strong>ancial regulation f<strong>in</strong>ančni predpis<br />

f<strong>in</strong>ancial requirements f<strong>in</strong>ančne potrebe<br />

f<strong>in</strong>ancial situation f<strong>in</strong>ančni položaj<br />

f<strong>in</strong>ancial solvency plačilna sposobnost<br />

f<strong>in</strong>ancial statistics f<strong>in</strong>ančna statistika<br />

f<strong>in</strong>ancial transaction f<strong>in</strong>ančni posel<br />

f<strong>in</strong>ancial year proračunsko leto<br />

f<strong>in</strong>anc<strong>in</strong>g f<strong>in</strong>anciranje<br />

f<strong>in</strong>anc<strong>in</strong>g level stopnja f<strong>in</strong>anciranja<br />

f<strong>in</strong>anc<strong>in</strong>g method nač<strong>in</strong> f<strong>in</strong>anciranja<br />

f<strong>in</strong>anc<strong>in</strong>g of aid f<strong>in</strong>anciranje pomoči<br />

f<strong>in</strong>anc<strong>in</strong>g of the Community budget f<strong>in</strong>anciranje proračuna Skupnosti<br />

f<strong>in</strong>anc<strong>in</strong>g plan načrt f<strong>in</strong>anciranja<br />

f<strong>in</strong>anc<strong>in</strong>g policy politika f<strong>in</strong>anciranja<br />

f<strong>in</strong>e denarna kazen<br />

f<strong>in</strong>e arts lepe umetnosti<br />

F<strong>in</strong>land F<strong>in</strong>ska<br />

fire požar<br />

fire protection varstvo pred požarom<br />

firearms and munitions strelno orožje <strong>in</strong> strelivo<br />

firm governed by commercial law trgov<strong>in</strong>ska družba<br />

first aid prva pomoč<br />

first job prva zaposlitev<br />

first Lomé Convention Lomejska konvencija I<br />

first stage of EMU prva faza EMU<br />

First World War prva svetovna vojna<br />

fiscal court davčno sodišče<br />

fiscal monopoly davčni monopol<br />

fiscal policy fiskalna politika<br />

fish riba<br />

fish disease bolezen rib<br />

fish farm<strong>in</strong>g ribogojstvo<br />

fish oil ribje olje<br />

fish product ribji izdelek<br />

fisheries policy ribiška politika<br />

fisheries structure struktura ribištva<br />

fisherman ribič<br />

fishery management upravljanje ribištva<br />

fishery produce proizvod iz ribogojstva


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 40 od 106<br />

fishery product ribiški proizvod<br />

fishery research ribiške raziskave<br />

fishery resources ribolovni viri<br />

fish<strong>in</strong>g agreement ribiški sporazum<br />

fish<strong>in</strong>g area ribolovno območje<br />

fish<strong>in</strong>g controls nadzor nad ribolovom<br />

fish<strong>in</strong>g fleet ribiško ladjevje<br />

fish<strong>in</strong>g grounds ribje lovišče<br />

fish<strong>in</strong>g <strong>in</strong>dustry ribištvo<br />

fish<strong>in</strong>g licence ribolovno dovoljenje<br />

fish<strong>in</strong>g net ribiška mreža<br />

fish<strong>in</strong>g permit ribolovna dovolilnica<br />

fish<strong>in</strong>g port ribiško pristanišče<br />

fish<strong>in</strong>g regulations ribolovna ureditev<br />

fish<strong>in</strong>g rights ribolovne pravice<br />

fish<strong>in</strong>g season ribolovna sezona<br />

fish<strong>in</strong>g statistics ribiška statistika<br />

fish<strong>in</strong>g vessel ribiško plovilo<br />

fixed party list nespremenljiva strankarska lista<br />

fix<strong>in</strong>g of prices določanje cen<br />

flag zastava<br />

flag of convenience zastava ugodnosti<br />

Flanders Flandrija<br />

flat product ploski izdelek<br />

flat-rate tax pavšalni davek<br />

flavoured w<strong>in</strong>e aromatizirano v<strong>in</strong>o<br />

flavour<strong>in</strong>g aromat<br />

flax lan<br />

Flemish Community Flamska skupnost<br />

Flevoland Flevoland<br />

flexible work<strong>in</strong>g hours gibljiv delovni čas<br />

float<strong>in</strong>g rate drseči tečaj<br />

flood poplava<br />

floor cover<strong>in</strong>gs talna obloga<br />

floriculture gojenje cvetja<br />

flour mill<strong>in</strong>g ml<strong>in</strong>arstvo<br />

fluctuation marg<strong>in</strong> meje nihanja<br />

fluor<strong>in</strong>e fluor<br />

fodder krma<br />

fodder beet krmna pesa<br />

fodder cereals krmna žita<br />

fodder plant krmna rastl<strong>in</strong>a<br />

fodder-grow<strong>in</strong>g gojenje krmnih rastl<strong>in</strong><br />

food additive živilski dodatek<br />

food aid pomoč v hrani<br />

Food and Veter<strong>in</strong>ary Office Urad za prehrano <strong>in</strong> veter<strong>in</strong>arstvo<br />

food cereals prehrambna žita<br />

food chemistry živilska kemija<br />

food colour<strong>in</strong>g živilsko barvilo<br />

food consumption poraba živil<br />

food contam<strong>in</strong>ation onesnaženje živil<br />

food emulsifier živilski emulgator<br />

food expenditure izdatki za hrano<br />

food fat jedilne maščobe<br />

food hygiene higiena živil<br />

food <strong>in</strong>dustry živilska <strong>in</strong>dustrija<br />

food <strong>in</strong>spection živilska <strong>in</strong>špekcija<br />

food poison<strong>in</strong>g zastrupitev s hrano<br />

food policy prehrambna politika<br />

food preserv<strong>in</strong>g konzerviranje živil<br />

food price cena živil<br />

food process<strong>in</strong>g živilska predelava


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 41 od 106<br />

food production proizvodnja živil<br />

food resources prehrambni viri<br />

food safety varnost živil<br />

food shortage pomanjkanje hrane<br />

food standard prehranski standard (Codex Alimentarius)<br />

food substitute prehrambni nadomestek<br />

food supplement dodatek k prehrani<br />

food technology živilska tehnologija<br />

foodstuff živilo<br />

foodstuffs legislation živilska zakonodaja<br />

foot-and-mouth disease parkljevka <strong>in</strong> sl<strong>in</strong>avka<br />

footwear <strong>in</strong>dustry obutvena <strong>in</strong>dustrija<br />

force reduction zmanjšanje vojnega sestava<br />

forced disappearance prisilno izg<strong>in</strong>otje<br />

forces abroad vojaške sile na tujem<br />

foreign aid pomoč tuj<strong>in</strong>i<br />

foreign capital tuji kapital<br />

foreign currency tuja valuta<br />

foreign enterprise tuje podjetje<br />

foreign exchange market devizni trg<br />

foreign <strong>in</strong>vestment tuja naložba<br />

foreign language tuji jezik<br />

foreign market tuji trg<br />

foreign national tuji državljan<br />

foreign policy zunanja politika<br />

foreign student tuji študent<br />

foreign tourism tujski turizem<br />

foreign trade zunanja trgov<strong>in</strong>a<br />

foreign-exchange reserves devizne rezerve<br />

forensic medic<strong>in</strong>e sodna medic<strong>in</strong>a<br />

forest gozd<br />

forest certification certificiranje gozdov<br />

forest conservation varstvo gozdov<br />

forest plantation gozdni nasad<br />

forest ranger gozdni nadzornik<br />

forestry development izboljševanje gozdov<br />

forestry economics gozdno gospodarstvo<br />

forestry group gozdarsko združenje<br />

forestry hold<strong>in</strong>g raba gozda<br />

forestry legislation zakonodaja o gozdovih<br />

forestry policy gozdarska politika<br />

forestry property lastništvo gozdov<br />

forestry research gozdne raziskave<br />

forestry statistics gozdarska statistika<br />

form obrazec<br />

formation of a party ustanovitev stranke<br />

former GDR nekdanja NDR<br />

former socialist countries nekdanje socialistične države<br />

former South Yemen nekdanji Južni Jemen<br />

former USSR nekdanja ZSSR<br />

Former Yugoslav Republic of Macedonia Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija<br />

fortified w<strong>in</strong>e alkoholizirano v<strong>in</strong>o<br />

forum forum<br />

forward studies dolgoročna ocena možnosti<br />

fossil fuel fosilno gorivo<br />

foundation fundacija<br />

fourth Lomé Convention Lomejska konvencija IV<br />

framework agreement okvirni sporazum<br />

framework decision okvirni sklep<br />

France Francija<br />

Franche-Comté Franche-Comté<br />

franchis<strong>in</strong>g franšiz<strong>in</strong>g


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 42 od 106<br />

fraud goljufija<br />

fraud aga<strong>in</strong>st the Community goljufija zoper Skupnost<br />

Frederiksberg Frederiksberg<br />

Frederiksborg Frederiksborg<br />

free circulation prosti promet<br />

free competition svobodna konkurenca<br />

free credit brezobrestni kredit<br />

free education brezplačno šolanje<br />

free medical care brezplačno zdravstveno varstvo<br />

free movement of capital prosti pretok kapitala<br />

free movement of goods prosti pretok blaga<br />

free movement of persons prosto gibanje oseb<br />

free movement of programmes prost pretok programov<br />

free movement of workers prosto gibanje delavcev<br />

free price prosto oblikovana cena<br />

free service brezplačna storitev<br />

free zone prosta cona<br />

free-at-frontier price cena franko meja<br />

free-on-board price cena FOB<br />

free-range farm<strong>in</strong>g talna reja<br />

free-trade agreement sporazum o prosti trgov<strong>in</strong>i<br />

free-trade area območje proste trgov<strong>in</strong>e<br />

freedom of assembly svoboda zbiranja<br />

freedom of association svoboda združevanja<br />

freedom of communication svoboda komuniciranja<br />

freedom of expression svoboda izražanja<br />

freedom of movement svoboda gibanja<br />

freedom of navigation svoboda plovbe<br />

freedom of op<strong>in</strong>ion svoboda izražanja mnenja<br />

freedom of religious beliefs svoboda veroizpovedi<br />

freedom of self-determ<strong>in</strong>ation pravica do samoodločbe<br />

freedom of the press svoboda tiska<br />

freedom of the seas svoboda morij<br />

freedom of the skies suverenost nad zračnim prostorom<br />

freedom of trade svoboda trgov<strong>in</strong>e<br />

freedom to provide services svoboda opravljanja storitev<br />

freeze-dried product liofilizirano živilo<br />

freeze-dry<strong>in</strong>g liofiliziranje<br />

freez<strong>in</strong>g zamrzovanje<br />

freight rate prevozn<strong>in</strong>a<br />

French Guiana Francoska Gvajana<br />

French Overseas Departments francoski čezmorski departmaji<br />

French Overseas Territories francoska čezmorska ozemlja<br />

French Polynesia Francoska Pol<strong>in</strong>ezija<br />

French West Indies Francoski Antili<br />

French-speak<strong>in</strong>g Africa frankofonska Afrika<br />

French-speak<strong>in</strong>g Community francosko govoreča skupnost<br />

fresh cheese mladi sir<br />

fresh fish sveža riba<br />

fresh fruit sveže sadje<br />

fresh meat sveže meso<br />

fresh product sveži izdelek<br />

fresh vegetable sveža zelenjava<br />

fresh water sladka voda<br />

freshwater fish sladkovodna riba<br />

freshwater fish<strong>in</strong>g sladkovodno ribištvo<br />

Friesland Frizija<br />

frigid zone mrzli pas<br />

fr<strong>in</strong>ge benefit dodatne ugodnosti<br />

Friuli-Venezia Giulia Furlanija-Julijska kraj<strong>in</strong>a<br />

frontier državna meja<br />

frontier migration obmejna migracija


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 43 od 106<br />

frontier region obmejno območje<br />

frontier worker obmejni delavec<br />

frozen product zamrznjen izdelek<br />

fruit sadje<br />

fruit juice sadni sok<br />

fruit product sadni izdelek<br />

fruit vegetable plodovke<br />

fruit-grow<strong>in</strong>g sadjarstvo<br />

FTAA FTAA<br />

fuel gorivo<br />

fuel cell gorivna celica<br />

fuel enrichment oplemenitenje goriva<br />

fuel oil kurilno olje<br />

fuel reprocess<strong>in</strong>g predelava goriva<br />

fuel tax davek na goriva<br />

fuel wood les za ogrevanje<br />

Fujairah Fujairah<br />

full employment polna zaposlenost<br />

full-time employment zaposlitev s polnim delovnim časom<br />

fundamental particle osnovni delec<br />

Funen Fyn<br />

fur-bear<strong>in</strong>g animal kožuhar<br />

furnace peč<br />

furniture <strong>in</strong>dustry pohištvena <strong>in</strong>dustrija<br />

futures market term<strong>in</strong>ski trg<br />

Gabon Gabon<br />

Galapagos Otočje Galapagos<br />

Galicia Galicija<br />

Gambia Gambija<br />

game animal divjad<br />

game of chance igra na srečo<br />

gam<strong>in</strong>g igre<br />

gam<strong>in</strong>g establishment zabavišče<br />

gas pl<strong>in</strong><br />

gas appliance pl<strong>in</strong>ska naprava<br />

gas field pl<strong>in</strong>sko polje<br />

gas <strong>in</strong>dustry pl<strong>in</strong>ska <strong>in</strong>dustrija<br />

gas pipel<strong>in</strong>e pl<strong>in</strong>ovod<br />

gas supply oskrba s pl<strong>in</strong>om<br />

gasohol gazohol<br />

gastro<strong>in</strong>test<strong>in</strong>al disease bolezen prebavil<br />

GATS GATS<br />

GATT GATT<br />

GCC countries države Sveta za zalivsko sodelovanje<br />

gelat<strong>in</strong>e želat<strong>in</strong>a<br />

Gelderland Gelderland<br />

general budget splošni proračun<br />

general education splošno izobraževanje<br />

general legal pr<strong>in</strong>ciple splošno pravno načelo<br />

general mechanical eng<strong>in</strong>eer<strong>in</strong>g splošna strojegradnja<br />

general medic<strong>in</strong>e splošna medic<strong>in</strong>a<br />

generalised preferences splošni preferenciali<br />

generation renewal menjava generacij<br />

generic drug generično zdravilo<br />

genetic eng<strong>in</strong>eer<strong>in</strong>g genska tehnologija<br />

genetically modified organism genetsko spremenjen organizem<br />

genetics genetika<br />

geochemistry geokemija<br />

geographical distribution geografska porazdelitev<br />

geographical distribution of the population geografska porazdelitev prebivalstva<br />

geographical <strong>in</strong>formation system geografski <strong>in</strong>formacijski sistem<br />

geographical mobility geografska mobilnost


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 44 od 106<br />

geography geografija<br />

geology geologija<br />

geomorphology geomorfologija<br />

geophysical environment geofizikalno okolje<br />

geophysics geofizika<br />

Georgia Gruzija<br />

geothermal energy geotermalna energija<br />

German Democratic Republic Nemška demokratična republika<br />

German-speak<strong>in</strong>g Community nemško govoreča skupnost<br />

Germany Nemčija<br />

gerontology gerontologija<br />

Ghana Gana<br />

Gibraltar Gibraltar<br />

gift darilo<br />

gift item darilni izdelek<br />

glass steklo<br />

glass fibre stekleno vlakno<br />

glass <strong>in</strong>dustry steklarska <strong>in</strong>dustrija<br />

glasshouse cultivation pridelovanje v rastl<strong>in</strong>jakih<br />

globalisation globalizacija<br />

glucose glukoza<br />

GNP contribution prispevki po BNP<br />

goat koza<br />

goat's milk cheese kozji sir<br />

goatmeat kozje meso<br />

gold zlato<br />

gold standard zlata podlaga<br />

gold-exchange standard sistem zlate valute<br />

goods and services blago <strong>in</strong> storitve<br />

goodwill poslovna vrednost firme<br />

governance vladanje<br />

government vlada<br />

government bill vladni predlog zakona<br />

government <strong>in</strong> exile vlada v izgnanstvu<br />

government policy vladna politika<br />

government programme vladni program<br />

government statement vladna izjava<br />

government violence državno nasilje<br />

grape grozdje<br />

graphic illustration ilustracija<br />

grassland trav<strong>in</strong>je<br />

Great Maghreb Veliki Magreb<br />

Greater Antilles Veliki Antili<br />

Greater Copenhagen Storkøbenhavn<br />

Greece Grčija<br />

green area zelena površ<strong>in</strong>a<br />

greenhouse effect uč<strong>in</strong>ek tople grede<br />

greenhouse gas toplogredni pl<strong>in</strong><br />

Greenland Grenlandija<br />

Grenada Grenada<br />

grey literature siva literatura<br />

groat debeli zdrob<br />

Gron<strong>in</strong>gen Gron<strong>in</strong>gen<br />

gross domestic product bruto domači proizvod<br />

gross national product bruto nacionalni proizvod<br />

gross regional product bruto regionalni proizvod<br />

ground handl<strong>in</strong>g zemeljska oskrba<br />

ground staff letališko zemeljsko osebje<br />

ground water podtalnica<br />

groundnut zemeljski orešek<br />

groundnut oil arašidovo olje<br />

group farm<strong>in</strong>g skupna kmetijska obdelava


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 45 od 106<br />

Group of 77 Skup<strong>in</strong>a 77<br />

group of companies skup<strong>in</strong>a podjetij<br />

group of lead<strong>in</strong>g <strong>in</strong>dustrialised countries skup<strong>in</strong>a <strong>in</strong>dustrijsko najbolj razvitih držav<br />

Group of Ten skup<strong>in</strong>a G-10<br />

Group of Twenty-Four Skup<strong>in</strong>a 24<br />

group travel skup<strong>in</strong>sko potovanje<br />

group<strong>in</strong>g of farms združevanje kmetijskih gospodarstev<br />

growth po<strong>in</strong>t težišče rasti<br />

grubb<strong>in</strong>g premium premija za izkrčitev<br />

Guadeloupe Guadeloupe<br />

Guam Guam<br />

guarantee poroštvo<br />

guarantee threshold jamstveni prag<br />

guaranteed <strong>in</strong>come zajamčeni dohodek<br />

guaranteed m<strong>in</strong>imum price zajamčena najnižja cena<br />

guaranteed price zajamčena cena<br />

guardianship varuštvo<br />

Guatemala Gvatemala<br />

guide priročnik<br />

guide price orientacijska cena<br />

guided missile vodeni izstrelek<br />

Gu<strong>in</strong>ea Gv<strong>in</strong>eja<br />

Gu<strong>in</strong>ea-Bissau Gv<strong>in</strong>eja Bissau<br />

gulf zaliv<br />

Gulf Cooperation Council Svet za zalivsko sodelovanje<br />

Gulf States zalivske države<br />

Guyana Gvajana<br />

gynaecology g<strong>in</strong>ekologija<br />

gypsy Rom<br />

haberdashery galanterija<br />

habitat življenjsko okolje<br />

hairdress<strong>in</strong>g and beauty care frizerstvo <strong>in</strong> kozmetika<br />

Haiti Haiti<br />

halogen halogen<br />

Hamburg Hamburg<br />

hand tool ročno orodje<br />

handicrafts obrt<br />

handl<strong>in</strong>g prekladanje<br />

harbour <strong>in</strong>stallation pristaniški objekti<br />

hard cheese trdi sir<br />

hard energy tradicionalna energija<br />

harmful plant škodljiva rastl<strong>in</strong>a<br />

harmonisation law uskladitveni pravni akt<br />

harmonisation of prices usklajevanje cen<br />

harmonisation of standards usklajevanje standardov<br />

harmonisation of weapons usklajevanje oborožitve<br />

harvest žetev<br />

harvester žetveni stroj<br />

Havana Charter Havanska list<strong>in</strong>a<br />

Hawaii Havaji<br />

hazardous waste nevarni odpadki<br />

head of agricultural hold<strong>in</strong>g gospodar kmetijskega <strong>gospodarstva</strong><br />

head of government predsednik vlade<br />

head of household glava druž<strong>in</strong>e<br />

head of State vodja države<br />

head office sedež podjetja<br />

head-hunt<strong>in</strong>g lov na glave<br />

health aid zdravstvena pomoč<br />

health card zdravstvena kartica<br />

health care zdravstveno varstvo<br />

health care profession poklic v zdravstvu<br />

health care system sistem zdravstvenega varstva


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 46 od 106<br />

health certificate zdravstveno spričevalo<br />

health control zdravstveni nadzor<br />

health costs stroški zdravstvenega varstva<br />

health education zdravstvena vzgoja<br />

health expenditure izdatki v zdravstvu<br />

health <strong>in</strong>surance zdravstveno zavarovanje<br />

health legislation zdravstvena zakonodaja<br />

health policy zdravstvena politika<br />

health risk tveganje za zdravje<br />

health service zdravstvena služba<br />

health statistics zdravstvena statistika<br />

heat pump toplotna črpalka<br />

heat-resist<strong>in</strong>g materials toplotno odporni material<br />

heat<strong>in</strong>g ogrevanje<br />

heavy <strong>in</strong>dustry težka <strong>in</strong>dustrija<br />

heavy metal težka kov<strong>in</strong>a<br />

heavy oil težko olje<br />

Hebrew law hebrejsko pravo<br />

heifer telica<br />

helicopter helikopter<br />

help desk podpora uporabnikom<br />

help for victims pomoč žrtvam<br />

hemp konoplja<br />

herbicide herbicid<br />

herd conversion preusmeritev proizvodnje rejnih živali<br />

heritage protection varstvo kulturne dedišč<strong>in</strong>e<br />

Hessen Hessen<br />

hidden unemployment prikrita brezposelnost<br />

hides and fursk<strong>in</strong>s <strong>in</strong>dustry strojarstvo <strong>in</strong> krznarstvo<br />

high forest visoki gozd<br />

High Representative for the CFSP visoki predstavnik za SZVP<br />

high-def<strong>in</strong>ition television televizija z visoko ločljivostjo<br />

high-speed transport promet visokih hitrosti<br />

higher court sodišče zadnje <strong>in</strong>stance<br />

higher education visokošolsko izobraževanje<br />

highway code cestnoprometni predpisi<br />

hill farm<strong>in</strong>g hribovsko kmetijstvo<br />

H<strong>in</strong>du h<strong>in</strong>dujec<br />

H<strong>in</strong>du law h<strong>in</strong>dujsko pravo<br />

H<strong>in</strong>duism h<strong>in</strong>duizem<br />

h<strong>in</strong>ge party odločilna stranka za razmerje sil<br />

h<strong>in</strong>terland transport prevoz v notranjost<br />

hire purchase najem z možnostjo nakupa<br />

hir<strong>in</strong>g oddajanje v najem<br />

histology histologija<br />

historic site zgodov<strong>in</strong>ska znamenitost<br />

historical account kronološko poročilo<br />

historical geography zgodov<strong>in</strong>ska geografija<br />

history zgodov<strong>in</strong>a<br />

history of Europe zgodov<strong>in</strong>a Evrope<br />

history of law zgodov<strong>in</strong>a prava<br />

hoist<strong>in</strong>g equipment dvižne naprave<br />

hold<strong>in</strong>g company hold<strong>in</strong>g<br />

hold<strong>in</strong>g of two jobs dvojna zaposlitev<br />

holiday počitnice<br />

home care nega na domu<br />

home comput<strong>in</strong>g uporaba domačega računalnika<br />

home education pouk na domu<br />

home help pomoč v gospod<strong>in</strong>jstvu<br />

home work<strong>in</strong>g delo na domu<br />

homelessness brezdomstvo<br />

homeopathic product homeopatski izdelek


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 47 od 106<br />

homicide umor<br />

homogenised milk homogenizirano mleko<br />

Honduras Honduras<br />

honey med<br />

Hong Kong Hongkong<br />

honour častno odlikovanje<br />

hooliganism huliganstvo<br />

hops hmelj<br />

horizontal agreement horizontalno povezovanje<br />

hormone hormon<br />

Horn of Africa Afriški rog<br />

horsemeat konjsko meso<br />

horticulture vrtnarstvo<br />

hospital expenses bolnišnični stroški<br />

hospital waste bolnišnični odpadki<br />

hospitalisation hospitalizacija<br />

hotel <strong>in</strong>dustry hotelirstvo<br />

hotel profession poklic v hotelirstvu<br />

hourly wage urna postavka<br />

household gospod<strong>in</strong>jstvo<br />

household article gospod<strong>in</strong>jski predmet<br />

household budget druž<strong>in</strong>ski proračun<br />

household consumption poraba gospod<strong>in</strong>jstev<br />

household electrical appliance električni gospod<strong>in</strong>jski aparat<br />

household <strong>in</strong>come dohodek gospod<strong>in</strong>jstva<br />

housekeep<strong>in</strong>g economy gospod<strong>in</strong>jska opravila<br />

housewife gospod<strong>in</strong>ja<br />

hous<strong>in</strong>g stanovanje<br />

hous<strong>in</strong>g allocation dodeljevanje stanovanj<br />

hous<strong>in</strong>g cooperative stanovanjska zadruga<br />

hous<strong>in</strong>g improvements izboljšanje stanovanjskih razmer<br />

hous<strong>in</strong>g law stanovanjsko pravo<br />

hous<strong>in</strong>g need stanovanjske potrebe<br />

hous<strong>in</strong>g policy stanovanjska politika<br />

human geography družbena geografija<br />

human nutrition prehrana ljudi<br />

human relations medčloveški odnosi<br />

human rights človekove pravice<br />

human rights movement gibanje za človekove pravice<br />

humanisation of work humanizacija dela<br />

humanitarian aid humanitarna pomoč<br />

humid zone vlažni pas<br />

Hungary Madžarska<br />

hunger lakota<br />

hunger strike gladovna stavka<br />

hunt<strong>in</strong>g lov<br />

hunt<strong>in</strong>g regulations lovski predpisi<br />

hydraulic energy hidravlična energija<br />

hydraulic mach<strong>in</strong>ery hidravlični stroj<br />

hydraulic works vodno gospodarstvo<br />

hydrocarbon ogljikovodik<br />

hydroelectric development postavitev hidroelektrarne<br />

hydroelectric power hidroelektrična energija<br />

hydrogen vodik<br />

hydrogen production proizvodnja vodika<br />

hydrogeology hidrogeologija<br />

hydrology hidrologija<br />

hydroponics hidroponika<br />

hypermedia hipermediji<br />

hypertext hipertekst<br />

IAEA IAEA<br />

IASS IASS


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 48 od 106<br />

IATA IATA<br />

IBE IBE<br />

ICAO ICAO<br />

ice led<br />

Iceland Islandija<br />

ICFTU ICFTU<br />

ICRC Rdeči križ<br />

IDA IDA<br />

IDB IDB<br />

identity document osebni dokument<br />

IEA IEA (OECD)<br />

IFAD IFAD<br />

IFC IFC<br />

IFLA IFLA<br />

IIEP IIEP<br />

Ile-de-France Ile-de-France<br />

illegal abortion nedovoljena prek<strong>in</strong>itev nosečnosti<br />

illegal build<strong>in</strong>g črna gradnja<br />

illegal migration nezakonito priseljevanje<br />

illegal restra<strong>in</strong>t protipraven odvzem prostosti<br />

illicit trade nedovoljena trgov<strong>in</strong>a<br />

illiteracy nepismenost<br />

illness bolezen<br />

ILO MOD<br />

image imidž<br />

IMF MDS<br />

immigration priseljevanje<br />

immunology imunologija<br />

IMO IMO<br />

IMP IMP<br />

impact of advertis<strong>in</strong>g uč<strong>in</strong>ek oglaševanja<br />

impact of <strong>in</strong>formation technology uč<strong>in</strong>ek <strong>in</strong>formacijske tehnologije<br />

impact study študija uč<strong>in</strong>kov<br />

imperialism imperializem<br />

implementation of the budget izvrševanje proračuna<br />

implement<strong>in</strong>g Regulation izvedbena uredba<br />

import uvoz<br />

import credit uvozni kredit<br />

import levy uvozni prelevman<br />

import licence uvozno dovoljenje<br />

import monopoly uvozni monopol<br />

import policy uvozna politika<br />

import price uvozna cena<br />

import refund uvozno nadomestilo<br />

import restriction uvozna omejitev<br />

import substitution nadomestitev uvoza<br />

import tax uvozna davšč<strong>in</strong>a<br />

imposed price adm<strong>in</strong>istrativna cena<br />

imprisonment zapor<br />

impunity nekaznovanost<br />

<strong>in</strong>-service tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g usposabljanje na delovnem mestu<br />

<strong>in</strong>capacity for work nezmožnost za delo<br />

INCB INCB<br />

<strong>in</strong>cendiary weapon zažigalno orožje<br />

<strong>in</strong>clusion <strong>in</strong> the budget vključitev v proračun<br />

<strong>in</strong>clusive tour paketno potovanje<br />

<strong>in</strong>come dohodek<br />

<strong>in</strong>come <strong>in</strong> addition to normal pay dodatni zaslužek<br />

<strong>in</strong>come stabilisation stabilizacija dohodkov<br />

<strong>in</strong>comes policy dohodkovna politika<br />

<strong>in</strong>compatibility nezdružljivost<br />

<strong>in</strong>corporation ustanovitev družbe


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 49 od 106<br />

<strong>in</strong>coterms Incoterms<br />

<strong>in</strong>crease <strong>in</strong> production povečanje proizvodnje<br />

<strong>in</strong>cunabula <strong>in</strong>kunabula<br />

<strong>in</strong>debtedness zadolženost<br />

<strong>in</strong>demnification povrnitev škode<br />

<strong>in</strong>demnity <strong>in</strong>surance škodno zavarovanje<br />

<strong>in</strong>dependence of the disabled nedvisnost <strong>in</strong>validov<br />

<strong>in</strong>dependence of the judiciary neodvisnost sodstva<br />

<strong>in</strong>dependent retailer samostojni trgovec na drobno<br />

India Indija<br />

Indian Ocean Indijski ocean<br />

<strong>in</strong>digenous population avtohtono prebivalstvo<br />

<strong>in</strong>direct election posredne volitve<br />

<strong>in</strong>direct tax posredni davek<br />

Indonesia Indonezija<br />

<strong>in</strong>door livestock farm<strong>in</strong>g hlevska živ<strong>in</strong>oreja<br />

<strong>in</strong>dustrial build<strong>in</strong>g <strong>in</strong>dustrijski objekt<br />

<strong>in</strong>dustrial capital <strong>in</strong>dustrijski kapital<br />

<strong>in</strong>dustrial chemistry <strong>in</strong>dustrijska kemija<br />

<strong>in</strong>dustrial concentration koncentracija <strong>in</strong>dustrije<br />

<strong>in</strong>dustrial conversion preusmeritev <strong>in</strong>dustrije<br />

<strong>in</strong>dustrial cooperation <strong>in</strong>dustrijsko sodelovanje<br />

<strong>in</strong>dustrial counterfeit<strong>in</strong>g <strong>in</strong>dustrijsko ponarejanje<br />

<strong>in</strong>dustrial credit <strong>in</strong>dustrijsko posojilo<br />

<strong>in</strong>dustrial data process<strong>in</strong>g obdelava podatkov v <strong>in</strong>dustriji<br />

<strong>in</strong>dustrial development <strong>in</strong>dustrijski razvoj<br />

<strong>in</strong>dustrial economy <strong>in</strong>dustrijsko gospodarstvo<br />

<strong>in</strong>dustrial electric mach<strong>in</strong>ery <strong>in</strong>dustrijski električni stroj<br />

<strong>in</strong>dustrial enterprise <strong>in</strong>dustrijsko podjetje<br />

<strong>in</strong>dustrial equipment <strong>in</strong>dustrijska oprema<br />

<strong>in</strong>dustrial espionage <strong>in</strong>dustrijska špijonaža<br />

<strong>in</strong>dustrial fat <strong>in</strong>dustrijske maščobe<br />

<strong>in</strong>dustrial f<strong>in</strong>anc<strong>in</strong>g f<strong>in</strong>anciranje <strong>in</strong>dustrije<br />

<strong>in</strong>dustrial fish<strong>in</strong>g gospodarski ribolov<br />

<strong>in</strong>dustrial free zone <strong>in</strong>dustrijska prosta cona<br />

<strong>in</strong>dustrial hazard tehnološka nevarnost<br />

<strong>in</strong>dustrial <strong>in</strong>frastructure <strong>in</strong>dustrijska <strong>in</strong>frastruktura<br />

<strong>in</strong>dustrial <strong>in</strong>tegration <strong>in</strong>dustrijska <strong>in</strong>tegracija<br />

<strong>in</strong>dustrial <strong>in</strong>vestment vlaganja v <strong>in</strong>dustriji<br />

<strong>in</strong>dustrial manufactur<strong>in</strong>g <strong>in</strong>dustrijsko izdelovanje<br />

<strong>in</strong>dustrial plann<strong>in</strong>g <strong>in</strong>dustrijsko načrtovanje<br />

<strong>in</strong>dustrial plant <strong>in</strong>dustrijska rastl<strong>in</strong>a<br />

<strong>in</strong>dustrial plot <strong>in</strong>dustrijsko zemljišče<br />

<strong>in</strong>dustrial policy <strong>in</strong>dustrijska politika<br />

<strong>in</strong>dustrial pollution <strong>in</strong>dustrijsko onesnaževanje<br />

<strong>in</strong>dustrial price tovarniška cena<br />

<strong>in</strong>dustrial product <strong>in</strong>dustrijski izdelek<br />

<strong>in</strong>dustrial production <strong>in</strong>dustrijska proizvodnja<br />

<strong>in</strong>dustrial project <strong>in</strong>dustrijski projekt<br />

<strong>in</strong>dustrial property <strong>in</strong>dustrijska lastn<strong>in</strong>a<br />

<strong>in</strong>dustrial region <strong>in</strong>dustrijsko območje<br />

<strong>in</strong>dustrial reorganisation reorganizacija <strong>in</strong>dustrije<br />

<strong>in</strong>dustrial research <strong>in</strong>dustrijske raziskave<br />

<strong>in</strong>dustrial restructur<strong>in</strong>g prestrukturiranje <strong>in</strong>dustrije<br />

<strong>in</strong>dustrial revolution <strong>in</strong>dustrijska revolucija<br />

<strong>in</strong>dustrial robot <strong>in</strong>dustrijski robot<br />

<strong>in</strong>dustrial secret <strong>in</strong>dustrijska skrivnost<br />

<strong>in</strong>dustrial sociology sociologija dela<br />

<strong>in</strong>dustrial statistics <strong>in</strong>dustrijska statistika<br />

<strong>in</strong>dustrial structures struktura <strong>in</strong>dustrije<br />

<strong>in</strong>dustrial waste <strong>in</strong>dustrijski odpadki<br />

<strong>in</strong>dustrialisation <strong>in</strong>dustrializacija


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 50 od 106<br />

<strong>in</strong>dustrialised country <strong>in</strong>dustrijska država<br />

<strong>in</strong>dustry-research relations odnos <strong>in</strong>dustrija-raziskave<br />

<strong>in</strong>fancy mladoletnost<br />

<strong>in</strong>fant mortality smrtnost dojenčkov<br />

<strong>in</strong>flammable product vnetljiv izdelek<br />

<strong>in</strong>flation <strong>in</strong>flacija<br />

<strong>in</strong>formation <strong>in</strong>formacija<br />

<strong>in</strong>formation analysis analiza <strong>in</strong>formacij<br />

<strong>in</strong>formation centre <strong>in</strong>formacijski urad<br />

<strong>in</strong>formation highway <strong>in</strong>formacijska avtocesta<br />

<strong>in</strong>formation <strong>in</strong>dustry <strong>in</strong>formacijska <strong>in</strong>dustrija<br />

<strong>in</strong>formation medium nosilec podatkov<br />

<strong>in</strong>formation network <strong>in</strong>formacijsko omrežje<br />

<strong>in</strong>formation policy <strong>in</strong>formacijska politika<br />

<strong>in</strong>formation process<strong>in</strong>g obdelava <strong>in</strong>formacij<br />

<strong>in</strong>formation profession <strong>in</strong>formacijski poklic<br />

<strong>in</strong>formation science <strong>in</strong>formacijska znanost<br />

<strong>in</strong>formation service dokumentacijski sistem<br />

<strong>in</strong>formation society <strong>in</strong>formacijska družba<br />

<strong>in</strong>formation storage shranjevanje podatkov<br />

<strong>in</strong>formation storage and retrieval dokumentacijska obdelava podatkov<br />

<strong>in</strong>formation system <strong>in</strong>formacijski sistem<br />

<strong>in</strong>formation technology <strong>in</strong>formacijska tehnologija<br />

<strong>in</strong>formation technology applications uporaba <strong>in</strong>formacijske tehnologije<br />

<strong>in</strong>formation technology <strong>in</strong>dustry <strong>in</strong>dustrija <strong>in</strong>formacijske tehnologije<br />

<strong>in</strong>formation technology profession poklici v <strong>in</strong>formatiki<br />

<strong>in</strong>formation technology user uporabnik <strong>in</strong>formacijske tehnologije<br />

<strong>in</strong>formation transfer izmenjava <strong>in</strong>formacij<br />

<strong>in</strong>formation user uporabnik <strong>in</strong>formacije<br />

<strong>in</strong>fr<strong>in</strong>gement of Community law kršitev prava Skupnosti<br />

<strong>in</strong>got <strong>in</strong>got<br />

<strong>in</strong>heritance dedišč<strong>in</strong>a<br />

<strong>in</strong>junction odredba<br />

<strong>in</strong>land transport notranji prevoz<br />

<strong>in</strong>land waters cel<strong>in</strong>ske vode<br />

<strong>in</strong>land waterway cel<strong>in</strong>ska plovna pot<br />

<strong>in</strong>land waterway fleet flota za plovbo po cel<strong>in</strong>skih plovnih poteh<br />

<strong>in</strong>land waterway shipp<strong>in</strong>g rečna plovba<br />

<strong>in</strong>land waterway transport prevoz po cel<strong>in</strong>skih plovnih poteh<br />

<strong>in</strong>novation <strong>in</strong>ovacija<br />

<strong>in</strong>organic acid anorganska kisl<strong>in</strong>a<br />

<strong>in</strong>organic chemical product anorganski kemični izdelek<br />

<strong>in</strong>put-output analysis <strong>in</strong>put-output analiza<br />

<strong>in</strong>sect žuželka<br />

<strong>in</strong>secticide <strong>in</strong>sekticid<br />

<strong>in</strong>shore fish<strong>in</strong>g obalni ribolov<br />

<strong>in</strong>shore grounds obalno morsko dno<br />

<strong>in</strong>sider trad<strong>in</strong>g trgovanje na podlagi notranjih <strong>in</strong>formacij<br />

<strong>in</strong>stallation allowance pomoč mladim kmetom<br />

<strong>in</strong>stant product <strong>in</strong>stant izdelek<br />

<strong>in</strong>stitution of public utility gospodarska javna služba<br />

<strong>in</strong>stitutional activity delovanje <strong>in</strong>stitucije<br />

<strong>in</strong>stitutional agreement <strong>in</strong>stitucionalni sporazum<br />

<strong>in</strong>stitutional cooperation <strong>in</strong>stitucionalno sodelovanje<br />

<strong>in</strong>stitutional reform <strong>in</strong>stitucionalna reforma<br />

<strong>in</strong>stitutional structure <strong>in</strong>stitucionalna struktura<br />

<strong>in</strong>sulator izolator<br />

<strong>in</strong>surance zavarovanje<br />

<strong>in</strong>surance claim odškodn<strong>in</strong>ski zahtevek<br />

<strong>in</strong>surance company zavarovalnica<br />

<strong>in</strong>surance contract zavarovalna pogodba<br />

<strong>in</strong>surance <strong>in</strong>demnity zavarovaln<strong>in</strong>a


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 51 od 106<br />

<strong>in</strong>surance law zavarovalno pravo<br />

<strong>in</strong>surance occupation zavarovalniški poklic<br />

<strong>in</strong>surance premium zavarovalna premija<br />

<strong>in</strong>sured risk zavarovano tveganje<br />

INTAL INTAL<br />

<strong>in</strong>tegrated development celostni razvoj<br />

<strong>in</strong>tegrated development programme program celostnega razvoja<br />

<strong>in</strong>tegrated trade trgovska mreža<br />

<strong>in</strong>tegration <strong>in</strong>to employment vključevanje v delovni proces<br />

<strong>in</strong>tegration of migrants vključevanje priseljencev<br />

<strong>in</strong>tegration of the disabled socialno vključevanje <strong>in</strong>validov<br />

<strong>in</strong>tellectual <strong>in</strong>telektualci<br />

<strong>in</strong>tellectual property <strong>in</strong>telektualna lastn<strong>in</strong>a<br />

<strong>in</strong>telligent transport system <strong>in</strong>teligentni prometni sistem<br />

<strong>in</strong>tensive farm<strong>in</strong>g <strong>in</strong>tenzivno kmetijstvo<br />

<strong>in</strong>tensive livestock farm<strong>in</strong>g <strong>in</strong>tenzivna živ<strong>in</strong>oreja<br />

Inter-American Court of Human Rights Medameriško sodišče za človekove pravice<br />

<strong>in</strong>ter-company agreement sporazum med podjetji<br />

<strong>in</strong>ter-company cooperation medpodjetniško sodelovanje<br />

<strong>in</strong>ter-<strong>in</strong>dustrial relations medpanožna razmerja<br />

<strong>in</strong>ter-parliamentary cooperation medparlamentarno sodelovanje<br />

<strong>in</strong>ter-professional agreement medpanožni sporazum<br />

<strong>in</strong>ter-urban migration medmestna migracija<br />

<strong>in</strong>teractive network <strong>in</strong>teraktivno omrežje<br />

<strong>in</strong>teractive videotex <strong>in</strong>teraktivni videoteks<br />

<strong>in</strong>teractivity <strong>in</strong>teraktivnost<br />

<strong>in</strong>tercont<strong>in</strong>ental missile medcel<strong>in</strong>ska raketa<br />

<strong>in</strong>tercont<strong>in</strong>ental transport medcel<strong>in</strong>ski prevoz<br />

<strong>in</strong>terest obresti<br />

<strong>in</strong>terest group <strong>in</strong>teresna skup<strong>in</strong>a<br />

<strong>in</strong>terest <strong>in</strong> br<strong>in</strong>g<strong>in</strong>g an action pravovarstveni <strong>in</strong>teres<br />

<strong>in</strong>terest-rate subsidy subvencionirana obrestna mera<br />

<strong>in</strong>terference vmešavanje<br />

<strong>in</strong>tergovernmental organisation medvladna organizacija<br />

<strong>in</strong>ter<strong>in</strong>stitutional agreement med<strong>in</strong>stitucionalni sporazum<br />

<strong>in</strong>ter<strong>in</strong>stitutional relations med<strong>in</strong>stitucionalni odnosi<br />

<strong>in</strong>termediate consumption <strong>in</strong>dustrijska poraba<br />

<strong>in</strong>termediate goods reprodukcijski material<br />

<strong>in</strong>termediate technology vmesna tehnologija<br />

<strong>in</strong>ternal Community frontier notranja meja Skupnosti<br />

<strong>in</strong>ternal law of religions pravo verskih skupnosti<br />

<strong>in</strong>ternal migration notranja migracija<br />

<strong>in</strong>ternational adoption meddržavna posvojitev<br />

<strong>in</strong>ternational affairs mednarodna politika<br />

<strong>in</strong>ternational agreement mednarodni sporazum<br />

<strong>in</strong>ternational aid mednarodna pomoč<br />

<strong>in</strong>ternational arbitration mednarodna arbitraža<br />

<strong>in</strong>ternational cartel mednarodni kartel<br />

<strong>in</strong>ternational charter mednarodna list<strong>in</strong>a<br />

<strong>in</strong>ternational civil servant mednarodni javni uslužbenec<br />

<strong>in</strong>ternational civil service mednarodna javna služba<br />

<strong>in</strong>ternational commercial arbitration mednarodna trgov<strong>in</strong>ska arbitraža<br />

<strong>in</strong>ternational competition mednarodna konkurenca<br />

<strong>in</strong>ternational conference mednarodna konferenca<br />

<strong>in</strong>ternational conflict mednarodni konflikt<br />

<strong>in</strong>ternational convention mednarodna konvencija<br />

<strong>in</strong>ternational cooperation mednarodno sodelovanje<br />

<strong>in</strong>ternational court mednarodno sodišče<br />

International Court of Justice Meddržavno sodišče<br />

<strong>in</strong>ternational credit mednarodni kredit<br />

International Crim<strong>in</strong>al Court Mednarodno kazensko sodišče<br />

<strong>in</strong>ternational crim<strong>in</strong>al law mednarodno kazensko pravo


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 52 od 106<br />

International Crim<strong>in</strong>al Tribunal Mednarodno sodišče za vojne zloč<strong>in</strong>e<br />

<strong>in</strong>ternational currency mednarodna valuta<br />

<strong>in</strong>ternational dispute mednarodni spor<br />

<strong>in</strong>ternational division of labour mednarodna delitev dela<br />

<strong>in</strong>ternational economic law mednarodno gospodarsko pravo<br />

<strong>in</strong>ternational f<strong>in</strong>ance mednarodne f<strong>in</strong>ance<br />

<strong>in</strong>ternational human rights law mednarodno humanitarno pravo<br />

<strong>in</strong>ternational <strong>in</strong>strument mednarodni <strong>in</strong>strument<br />

<strong>in</strong>ternational <strong>in</strong>vestment mednarodna naložba<br />

<strong>in</strong>ternational issue mednarodno vprašanje<br />

International Labour Conference Mednarodna konferenca dela<br />

<strong>in</strong>ternational labour law mednarodno delovno pravo<br />

International Labour Office Mednarodni urad dela<br />

<strong>in</strong>ternational law mednarodno pravo<br />

<strong>in</strong>ternational law - national law mednarodno pravo - nacionalno pravo<br />

<strong>in</strong>ternational liquidity mednarodna likvidnost<br />

<strong>in</strong>ternational loan mednarodno posojilo<br />

<strong>in</strong>ternational market mednarodni trg<br />

<strong>in</strong>ternational meet<strong>in</strong>g mednarodno srečanje<br />

<strong>in</strong>ternational merger mednarodna združitev podjetij<br />

<strong>in</strong>ternational monetary system mednarodni denarni sistem<br />

<strong>in</strong>ternational negotiations mednarodna pogajanja<br />

<strong>in</strong>ternational organisation mednarodna organizacija<br />

<strong>in</strong>ternational payment mednarodno plačilo<br />

<strong>in</strong>ternational relations mednarodni odnosi<br />

<strong>in</strong>ternational responsibility mednarodna odgovornost<br />

<strong>in</strong>ternational road transport mednarodni cestni promet<br />

<strong>in</strong>ternational sanctions mednarodne sankcije<br />

<strong>in</strong>ternational school mednarodna šola<br />

<strong>in</strong>ternational security mednarodna varnost<br />

<strong>in</strong>ternational standard mednarodni standard<br />

<strong>in</strong>ternational statistics mednarodna statistika<br />

<strong>in</strong>ternational tariff mednarodna tarifa<br />

<strong>in</strong>ternational tax law mednarodno davčno pravo<br />

<strong>in</strong>ternational trade mednarodna trgov<strong>in</strong>a<br />

<strong>in</strong>ternational trade law mednarodno trgov<strong>in</strong>sko pravo<br />

<strong>in</strong>ternational transport mednarodni prevoz<br />

<strong>in</strong>ternational voluntary worker mednarodni prostovoljec<br />

<strong>in</strong>ternational waters mednarodne vode<br />

<strong>in</strong>ternational waterway mednarodna plovna pot<br />

Internet <strong>in</strong>ternet<br />

Internet access provider ponudnik dostopa do <strong>in</strong>terneta<br />

Internet site spletna stran<br />

<strong>in</strong>terparliamentary delegation medparlamentarna delegacija<br />

<strong>in</strong>terparliamentary relations medparlamentarni odnosi<br />

Interparliamentary Union Medparlamentarna unija<br />

Interpol Interpol<br />

<strong>in</strong>terpretation of the law razlaga prava<br />

<strong>in</strong>terpret<strong>in</strong>g tolmačenje<br />

<strong>in</strong>tervention agency <strong>in</strong>tervencijska služba<br />

<strong>in</strong>tervention buy<strong>in</strong>g <strong>in</strong>tervencijski odkup<br />

<strong>in</strong>tervention policy <strong>in</strong>tervencijska politika<br />

<strong>in</strong>tervention price <strong>in</strong>tervencijska cena<br />

<strong>in</strong>tervention stock <strong>in</strong>tervencijske zaloge<br />

<strong>in</strong>tra-Community payment plačila znotraj Skupnosti<br />

<strong>in</strong>tra-Community relations odnosi znotraj Skupnosti<br />

<strong>in</strong>tra-Community trade trgov<strong>in</strong>a znotraj Skupnosti<br />

<strong>in</strong>tra-Community transport promet v Skupnosti<br />

<strong>in</strong>tra-urban commut<strong>in</strong>g mestni prevoz na delo<br />

<strong>in</strong>tranet <strong>in</strong>tranet<br />

<strong>in</strong>valid ballot paper neveljavna glasovnica<br />

<strong>in</strong>validity of an election neveljavnost volitev


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 53 od 106<br />

<strong>in</strong>vention izum<br />

<strong>in</strong>vestment naložba<br />

<strong>in</strong>vestment abroad naložba v tuj<strong>in</strong>i<br />

<strong>in</strong>vestment aid <strong>in</strong>vesticijska pomoč<br />

<strong>in</strong>vestment bank <strong>in</strong>vesticijska banka<br />

<strong>in</strong>vestment company <strong>in</strong>vesticijska družba<br />

<strong>in</strong>vestment cost <strong>in</strong>vesticijski stroški<br />

<strong>in</strong>vestment <strong>in</strong>come kapitalski dobiček<br />

<strong>in</strong>vestment loan <strong>in</strong>vesticijski kredit<br />

<strong>in</strong>vestment policy naložbena politika<br />

<strong>in</strong>vestment project naložbeni projekt<br />

<strong>in</strong>vestment promotion pospeševanje naložb<br />

<strong>in</strong>vestment protection varstvo naložb<br />

<strong>in</strong>vestment transaction kapitalska naložba<br />

<strong>in</strong>visible trade balance bilanca storitvene menjave<br />

<strong>in</strong>vitation to tender razpis<br />

<strong>in</strong>voic<strong>in</strong>g izstavljanje računov<br />

<strong>in</strong>ward process<strong>in</strong>g aktivno oplemenitenje<br />

iod<strong>in</strong>e jod<br />

IOE OIE<br />

IOM IOM<br />

Ionian Islands Jonski otoki<br />

Ionian Sea Jonsko morje<br />

ionis<strong>in</strong>g radiation ionizirajoče sevanje<br />

Iran Iran<br />

Iraq Irak<br />

Ireland Irska<br />

Irian Jaya Irian Jaya<br />

Irish Sea Irsko morje<br />

iron železo<br />

iron and steel <strong>in</strong>dustry železarska <strong>in</strong> jeklarska <strong>in</strong>dustrija<br />

iron and steel product železni <strong>in</strong> jekleni izdelki<br />

iron and steel-work<strong>in</strong>g mach<strong>in</strong>ery obdelovalni stroji za železo <strong>in</strong> jeklo<br />

iron ore železova ruda<br />

iron product železni izdelek<br />

ironmongery železn<strong>in</strong>a<br />

irradiated fuel obsevano gorivo<br />

irradiated product obsevani izdelek<br />

irradiation obsevanje<br />

irrigated agriculture namakalno poljedelstvo<br />

irrigation namakanje<br />

Islam islam<br />

Islamic law islamsko pravo<br />

Islamic State islamska država<br />

island otok<br />

island region otoška regija<br />

Isle of Man otok Man<br />

ISO ISO<br />

isoglucose izoglukoza<br />

isolationism izolacionizem<br />

ISPA ISPA<br />

Israel Izrael<br />

issue of securities izdaja vrednostnih papirjev<br />

issu<strong>in</strong>g of currency emisija denarja<br />

Italy Italija<br />

ITC ITC<br />

it<strong>in</strong>erant trade potujoča trgov<strong>in</strong>a<br />

ITU ITU<br />

Itä-Suomi Itä-Suomi<br />

Jamaica Jamajka<br />

Japan Japonska<br />

Java Java


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 54 od 106<br />

Jew žid<br />

jewellery and goldsmith's articles draguljarski <strong>in</strong> zlatarski izdelki<br />

JHA PNZ<br />

job access dostop do zaposlitve<br />

job application prošnja za zaposlitev<br />

job creation ustvarjanje delovnih mest<br />

job cuts uk<strong>in</strong>janje delovnih mest<br />

job description opis delovnega mesta<br />

job mobility poklicna mobilnost<br />

job preservation ohranjanje delovnih mest<br />

job satisfaction zadovoljstvo na delovnem mestu<br />

job security varnost delovnega mesta<br />

job shar<strong>in</strong>g delitev delovnega mesta<br />

job vacancy prosto delovno mesto<br />

jo<strong>in</strong>ery stavbno mizarstvo<br />

jo<strong>in</strong>t action skupni ukrep<br />

jo<strong>in</strong>t authority <strong>in</strong>teresno združenje obč<strong>in</strong><br />

jo<strong>in</strong>t committee on EC matters skupni odbor za zadeve ES<br />

jo<strong>in</strong>t competence skupna pristojnost<br />

Jo<strong>in</strong>t European Torus Jo<strong>in</strong>t European Torus<br />

jo<strong>in</strong>t ownership solastn<strong>in</strong>a<br />

jo<strong>in</strong>t position skupno stališče<br />

jo<strong>in</strong>t subsidiary skupna hčer<strong>in</strong>ska družba<br />

jo<strong>in</strong>t venture skupni podjem<br />

Jordan Jordanija<br />

Judaism židovstvo<br />

judge sodnik<br />

judgment of the EC Court sodba Sodišča ES<br />

judicial cooperation pravosodno sodelovanje<br />

judicial <strong>in</strong>quiry sodna preiskava<br />

judicial <strong>in</strong>vestigation preiskovalni postopek<br />

judicial power sodna oblast<br />

judicial proceed<strong>in</strong>gs sodni postopek<br />

judicial reform reforma sodstva<br />

judicial separation ločitev<br />

jurisdiction of the courts pristojnost sodišč<br />

jurisdiction ratione materiae stvarna pristojnost<br />

jute juta<br />

juvenile court sodišče za mladoletnike<br />

juvenile del<strong>in</strong>quency mladoletniško prestopništvo<br />

kapok kapok<br />

Kazakhstan Kazahstan<br />

Kennedy Round Kennedyjev krog pogajanj<br />

Kenya Kenija<br />

kidney disease bolezen ledvic<br />

Kiribati Kiribati<br />

kitchen garden zelenjavni vrt<br />

knitted and crocheted goods pleten<strong>in</strong>e<br />

know-how znanje <strong>in</strong> izkušnje<br />

knowledge management upravljanje znanja<br />

Kosovo Kosovo<br />

Kurdistan question kurdsko vprašanje<br />

Kuwait Kuvajt<br />

Kyrgyzstan Kirgizistan<br />

labell<strong>in</strong>g označevanje<br />

labour dispute delovni spor<br />

labour flexibility fleksibilnost dela<br />

labour force delovna sila<br />

labour <strong>in</strong>spectorate <strong>in</strong>špektorat za delo<br />

labour law delovno pravo<br />

labour market trg dela<br />

labour mobility mobilnost delovne sile


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 55 od 106<br />

Labour Party delavska stranka<br />

labour relations odnosi med socialnimi partnerji<br />

labour shortage pomanjkanje delovne sile<br />

labour standard standardi dela<br />

labour tribunal delovno sodišče<br />

lactose laktoza<br />

LAES SELA<br />

LAES countries države SELA<br />

Lafta countries države LAFTA<br />

LAIA ALADI<br />

lake jezero<br />

land and build<strong>in</strong>gs nepremičn<strong>in</strong>e<br />

land bank sklad kmetijskih zemljišč<br />

land forces kopenska vojska<br />

land mobility mobilnost lastništva zemljišč<br />

land policies zemljiška politika<br />

land productivity produktivnost tal<br />

land reform zemljiška reforma<br />

land register zemljiški kataster<br />

land restructur<strong>in</strong>g izboljšanje strukture tal<br />

land transport kopenski promet<br />

land use raba tal<br />

landhold<strong>in</strong>g system zemljiškoposestni sistem<br />

language jezik<br />

language teach<strong>in</strong>g poučevanje jezika<br />

Languedoc-Roussillon Languedoc-Roussillon<br />

Laos Laos<br />

lard sv<strong>in</strong>jska mast<br />

large bus<strong>in</strong>ess veliko podjetje<br />

large family velika druž<strong>in</strong>a<br />

large hold<strong>in</strong>g veliko kmetijsko gospodarstvo<br />

large vehicle prevozno sredstvo z veliko prostorn<strong>in</strong>o<br />

large-scale construction velika gradbena dela<br />

laser physics laserska fizika<br />

laser weapon lasersko orožje<br />

Lat<strong>in</strong> America Lat<strong>in</strong>ska Amerika<br />

Lat<strong>in</strong> American organisation lat<strong>in</strong>skoameriška organizacija<br />

Lat<strong>in</strong> American Parliament Lat<strong>in</strong>skoameriški parlament<br />

Latium Lacij<br />

Latvia Latvija<br />

launch facility izstrelitvena rampa<br />

launch vehicle nosilna raketa<br />

launch<strong>in</strong>g of a product uvajanje izdelka na trg<br />

law zakon<br />

law of bank<strong>in</strong>g bančno pravo<br />

law of nations pravo držav<br />

law of obligations obligacijsko pravo<br />

law of outer space vesoljsko pravo<br />

law of succession dedno pravo<br />

law of the sea mednarodno pomorsko pravo<br />

law of war vojno pravo<br />

law on negotiable <strong>in</strong>struments pravo prenosnih vrednostnih papirjev<br />

law relat<strong>in</strong>g to <strong>in</strong>formation pravo na področju obveščanja<br />

law relat<strong>in</strong>g to prisons pravo izvrševanja kazni zapora<br />

lay magistrate sodnik porotnik<br />

lay<strong>in</strong>g poultry nesnice<br />

lead sv<strong>in</strong>ec<br />

lead-free petrol neosv<strong>in</strong>čen benc<strong>in</strong><br />

leader of the opposition vodja opozicije<br />

leaf vegetable listna zelenjava<br />

learn<strong>in</strong>g učenje<br />

lease najem


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 56 od 106<br />

least-developed country najmanj razvita država<br />

leather usnje<br />

leather <strong>in</strong>dustry usnjarska <strong>in</strong>dustrija<br />

leave for political activities dopust za politično udejstvovanje<br />

leave on social grounds dopust iz socialnih pravic<br />

Lebanon Libanon<br />

Leeward Islands Zavetrni otoki<br />

leftism levičarstvo<br />

legal action tožba pred sodiščem<br />

legal adviser pravni svetovalec<br />

legal aid pravna pomoč<br />

legal basis pravna podlaga<br />

legal capacity pravna <strong>in</strong> poslovna sposobnost<br />

legal code zakonik<br />

legal cooperation sodelovanje glede pravnih vprašanj<br />

legal data process<strong>in</strong>g pravna <strong>in</strong>formatika<br />

legal deposit obvezni izvod<br />

legal doctr<strong>in</strong>e pravna doktr<strong>in</strong>a<br />

legal domicile stalno prebivališče<br />

legal expenses sodni stroški<br />

legal hear<strong>in</strong>g sodno zaslišanje<br />

legal methodology pravna metodologija<br />

legal person pravna oseba<br />

legal process sodni pregon<br />

legal profession pravniški poklic<br />

legal science pravna znanost<br />

legal status pravni status<br />

legal system organizacija sodstva<br />

legal work<strong>in</strong>g time zakonsko določen delovni čas<br />

legality zakonitost<br />

legislation zakonodaja<br />

legislative draft<strong>in</strong>g priprava zakonodaje<br />

legislative <strong>in</strong>itiative zakonodajna pobuda<br />

legislative period sklic zakonodajnega organa<br />

legislative power zakonodajna oblast<br />

legislative procedure zakonodajni postopek<br />

legislative-executive relations odnos med zakonodajno <strong>in</strong> izvršilno oblastjo<br />

legitimacy legitimnost<br />

legum<strong>in</strong>ous vegetable stročnice<br />

Le<strong>in</strong>ster Le<strong>in</strong>ster<br />

leisure prosti čas<br />

leisure park rekreacijski park<br />

length of journey trajanje prevoza<br />

length of lease trajanje najema<br />

length of studies trajanje šolanja<br />

Lesotho Lesoto<br />

less-favoured agricultural area kmetijsko območje z omejenimi možnostmi<br />

less-favoured region regija z omejenimi možnostmi<br />

Lesser Antilles Mali Antili<br />

level of education stopnja izobrazbe<br />

liability odgovornost<br />

liability of the state odgovornost države<br />

Liberal Party liberalna stranka<br />

liberal profession svobodni poklic<br />

liberalisation of the market liberalizacija trga<br />

liberalisation of trade liberalizacija trgov<strong>in</strong>e<br />

liberalism liberalizem<br />

Liberia Liberija<br />

library knjižnica<br />

Libya Libija<br />

Liechtenste<strong>in</strong> Lihtenštajn<br />

life assurance življenjsko zavarovanje


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 57 od 106<br />

life expectancy življenjska doba<br />

life sciences biološke vede<br />

lift dvigalo<br />

light <strong>in</strong>dustry lahka <strong>in</strong>dustrija<br />

light<strong>in</strong>g razsvetljava<br />

light<strong>in</strong>g equipment svetila<br />

lignite lignit<br />

Liguria Ligurija<br />

Ligurian Sea Ligursko morje<br />

Limburg Limburg<br />

limitation of legal proceed<strong>in</strong>gs zastaranje kazenskega pregona<br />

limited circulation omejeno razširjanje<br />

limited partnership komanditna družba<br />

Limous<strong>in</strong> Limous<strong>in</strong><br />

l<strong>in</strong>guistic discrim<strong>in</strong>ation jezikovna diskrim<strong>in</strong>acija<br />

l<strong>in</strong>guistic group jezikovna skup<strong>in</strong>a<br />

l<strong>in</strong>guistics jezikoslovje<br />

liqueur liker<br />

liquidation likvidacija<br />

liquidity control nadzor likvidnosti<br />

Lisbon and the Tagus Valley Lizbona <strong>in</strong> dol<strong>in</strong>a reke Tajo<br />

list vot<strong>in</strong>g system sistem volilnih list<br />

literary and artistic property književna <strong>in</strong> umetniška lastn<strong>in</strong>a<br />

literary profession književniki<br />

literature književnost<br />

Lithuania Litva<br />

littoral obala<br />

live animal živa žival<br />

live poultry živa perutn<strong>in</strong>a<br />

livestock stalež živ<strong>in</strong>e<br />

livestock farm<strong>in</strong>g živ<strong>in</strong>oreja<br />

livestock unit glava živ<strong>in</strong>e<br />

liv<strong>in</strong>g conditions življenjske razmere<br />

liv<strong>in</strong>g language živi jezik<br />

liv<strong>in</strong>g plant živa rastl<strong>in</strong>a<br />

liv<strong>in</strong>g will vnaprej izražena volja<br />

load tovor<br />

loan posojilo<br />

local access to the law dostop državljanov do sodnega varstva<br />

local area network lokalno omrežje<br />

local authority lokalna oblast<br />

local authority f<strong>in</strong>ances sredstva lokalne skupnosti<br />

local budget obč<strong>in</strong>ski proračun<br />

local election lokalne volitve<br />

local employment <strong>in</strong>itiative krajevna pobuda za zaposlovanje<br />

local government lokalna uprava<br />

local legislation lokalna zakonodaja<br />

local media lokalna javna glasila<br />

local pollution lokalno onesnaževanje<br />

local tax lokalni davek<br />

local w<strong>in</strong>e deželno v<strong>in</strong>o<br />

locally elected representative voljeni predstavnik lokalne skupnosti<br />

location of <strong>in</strong>dustry <strong>in</strong>dustrijsko središče<br />

location of production kraj kmetijske proizvodnje<br />

lockout izprtje<br />

logistics logistika<br />

Loire Region regija Loire<br />

Lombardy Lombardija<br />

Lomé Convention Lomejska konvencija<br />

long-term credit dolgoročno posojilo<br />

long-term f<strong>in</strong>anc<strong>in</strong>g dolgoročno f<strong>in</strong>anciranje<br />

long-term forecast dolgoročna napoved


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 58 od 106<br />

long-term unemployment dolgotrajna brezposelnost<br />

Lorra<strong>in</strong>e Lorena<br />

loss izguba<br />

low <strong>in</strong>come nizek dohodek<br />

low pay nizka plača<br />

low rent nizka najemn<strong>in</strong>a<br />

lower class nižji sloj<br />

Lower Normandy Spodnja Normandija<br />

Lower Saxony Spodnja Saška<br />

lubricants mazivo<br />

lucerne lucerna<br />

Luxembourg Luksemburg<br />

luxury products <strong>in</strong>dustry proizvodnja luksuznega blaga<br />

Macao Macao<br />

Macedonia Makedonija<br />

mach<strong>in</strong>e tool obdelovalni stroj<br />

mach<strong>in</strong>e translation strojno prevajanje<br />

mach<strong>in</strong>e-tool <strong>in</strong>dustry <strong>in</strong>dustrija obdelovalnih strojev<br />

mach<strong>in</strong>ery stroji<br />

macroeconomics makroekonomija<br />

Madagascar Madagaskar<br />

Madeira Madeira<br />

Mafia mafija<br />

Maghreb Magreb<br />

magistrate sodnik/državni tožilec<br />

magnesium magnezij<br />

magnetic medium magnetni nosilec podatkov<br />

ma<strong>in</strong> acreage glavno kmetijsko zemljišče<br />

ma<strong>in</strong>tenance vzdrževanje<br />

ma<strong>in</strong>tenance obligation dolžnost preživljanja<br />

maize koruza<br />

maize oil koruzno olje<br />

majority vot<strong>in</strong>g več<strong>in</strong>sko glasovanje<br />

majority vot<strong>in</strong>g system več<strong>in</strong>ski volilni sistem<br />

Malawi Malavi<br />

Malaysia Malezija<br />

Maldives Maldivi<br />

Mali Mali<br />

malnutrition neustrezna prehrana<br />

malt slad<br />

Malta Malta<br />

man moški<br />

man-made disaster nesreča, ki jo povzroči človek<br />

man-made fibre s<strong>in</strong>tetično vlakno<br />

management poslovodenje<br />

management account<strong>in</strong>g poslovodno računovodstvo<br />

management audit revizija poslovodenja<br />

management <strong>in</strong>formation system poslovodni <strong>in</strong>formacijski sistem<br />

management of resources upravljanje z viri<br />

management plann<strong>in</strong>g poslovodenje po zastavljenih ciljih<br />

management techniques metode poslovodenja<br />

management tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g usposabljanje za vodenje<br />

manager menedžer<br />

manag<strong>in</strong>g director direktor družbe<br />

manganese mangan<br />

manifesto manifest<br />

manpower needs potreba po delovni sili<br />

manpower plann<strong>in</strong>g načrtovanje zaposlovanja<br />

manual worker fizični delavec<br />

manufactured feed<strong>in</strong>gstuffs umetna krma<br />

manufactured goods končni izdelek<br />

manuscript rokopis


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 59 od 106<br />

Maoism maoizem<br />

Marches Marke<br />

margar<strong>in</strong>e margar<strong>in</strong>a<br />

marg<strong>in</strong>alisation socialna izključenost<br />

Mariana Islands Mariansko otočje<br />

mar<strong>in</strong>e ecosystem morski ekosistem<br />

mar<strong>in</strong>e environment morsko okolje<br />

mar<strong>in</strong>e <strong>in</strong>surance pomorsko zavarovanje<br />

mar<strong>in</strong>e life morski organizmi<br />

mar<strong>in</strong>e mammal morski sesalec<br />

mar<strong>in</strong>e pollution onesnaževanje morja<br />

marital status zakonski stan<br />

maritime area pomorsko območje<br />

maritime cabotage pomorska kabotaža<br />

maritime conference konferenca ladijskih prevoznikov<br />

maritime court pomorsko sodišče<br />

maritime law pomorsko pravo<br />

maritime safety varnost v morskem prometu<br />

maritime shipp<strong>in</strong>g pomorski prevoz<br />

maritime surveillance pomorski nadzor<br />

maritime transport morski prevoz<br />

market trg<br />

market access dostop na trg<br />

market approval dovoljenje za prodajo<br />

market capitalisation tržna vrednost podjetja<br />

market economy tržno gospodarstvo<br />

market enlargement širitev trga<br />

market garden<strong>in</strong>g pridelava vrtn<strong>in</strong> za trg<br />

market <strong>in</strong>tervention <strong>in</strong>tervencija na trgu<br />

market organisation tržna ureditev<br />

market plann<strong>in</strong>g načrtovanje trga<br />

market prices tržna cena<br />

market protection varstvo trga<br />

market research tržna raziskava<br />

market stabilisation regulacija trga<br />

market supervision nadzor trga<br />

market support tržna podpora<br />

market-shar<strong>in</strong>g agreement delitev trga<br />

market<strong>in</strong>g trženje<br />

market<strong>in</strong>g restriction omejitev trženja<br />

market<strong>in</strong>g standard tržni standard<br />

market<strong>in</strong>g year tržno leto<br />

marriage sklenitev zakonske zveze<br />

marriage of convenience navidezna zakonska zveza<br />

marriage rate stopnja sklepanja zakonskih zvez<br />

married person poročena oseba<br />

Marshall Islands Marshallovi otoki<br />

marsupial vrečar<br />

Mart<strong>in</strong>ique Mart<strong>in</strong>ik<br />

Marxism marksizem<br />

Mashreq Mašrek<br />

mass communications množične komunikacije<br />

mass education množično izobraževanje<br />

mass media mediji<br />

mass production množična proizvodnja<br />

mass tourism množični turizem<br />

mass-consumption product izdelek za široko porabo<br />

material of animal orig<strong>in</strong> snov živalskega izvora<br />

materials technology tehnologija materialov<br />

maternity benefit dajatev za mater<strong>in</strong>stvo<br />

maternity leave porodniški dopust<br />

mathematics matematika


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 60 od 106<br />

matrimonial law pravo zakonske zveze<br />

Mauritania Mavretanija<br />

Mauritius Mauritius<br />

maximum price najvišja cena<br />

Mayotte Mayotte<br />

meal drobni zdrob<br />

means of agricultural production kmetijska proizvajalna sredstva<br />

means of communication komunikacijsko sredstvo<br />

means of public conveyance prevoz z javnimi prevoznimi sredstvi<br />

means of transport prevozno sredstvo<br />

measure hav<strong>in</strong>g equivalent effect ukrep z enakim uč<strong>in</strong>kom<br />

measur<strong>in</strong>g equipment merilna naprava<br />

meat meso<br />

meat from game divjač<strong>in</strong>a<br />

meat process<strong>in</strong>g <strong>in</strong>dustry mesnopredelovalna <strong>in</strong>dustrija<br />

meat product mesni izdelek<br />

mechanical eng<strong>in</strong>eer<strong>in</strong>g strojništvo<br />

mechanical equipment strojna oprema<br />

mechanical vibration mehanska vibracija<br />

mechanisation mehanizacija<br />

mechanisation of agriculture mehanizacija kmetijstva<br />

Mecklenburg-West Pomerania Mecklenburg-Predpomerjansko<br />

media library medioteka<br />

mediator posrednik<br />

medical and surgical <strong>in</strong>struments medic<strong>in</strong>ski <strong>in</strong> kirurški <strong>in</strong>strumenti<br />

medical centre zdravstveni dom<br />

medical comput<strong>in</strong>g medic<strong>in</strong>ska <strong>in</strong>formatika<br />

medical data zdravstveni podatki<br />

medical diagnosis zdravniška diagnoza<br />

medical error zdravniška napaka<br />

medical exam<strong>in</strong>ation zdravniški pregled<br />

medical <strong>in</strong>stitution zdravstvena ustanova<br />

medical law medic<strong>in</strong>sko pravo<br />

medical plant zdravilna rastl<strong>in</strong>a<br />

medical report medic<strong>in</strong>sko izvedensko mnenje<br />

medical research medic<strong>in</strong>ske raziskave<br />

medical science medic<strong>in</strong>ske vede<br />

medical specialisation medic<strong>in</strong>ska specializacija<br />

medical tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g medic<strong>in</strong>sko izobraževanje<br />

medicament zdravilo<br />

medic<strong>in</strong>e medic<strong>in</strong>a<br />

medieval history srednjeveška zgodov<strong>in</strong>a<br />

Mediterranean agriculture sredozemsko kmetijstvo<br />

Mediterranean forest sredozemski gozd<br />

Mediterranean Sea Sredozemsko morje<br />

medium-sized bus<strong>in</strong>ess srednje veliko podjetje<br />

medium-sized hold<strong>in</strong>g srednje veliko kmetijsko gospodarstvo<br />

medium-sized <strong>in</strong>dustry srednje velika <strong>in</strong>dustrija<br />

medium-sized town srednje veliko mesto<br />

medium-term credit srednjeročni kredit<br />

medium-term f<strong>in</strong>ancial assistance srednjeročna f<strong>in</strong>ančna pomoč<br />

medium-term f<strong>in</strong>anc<strong>in</strong>g srednjeročno f<strong>in</strong>anciranje<br />

medium-term forecast srednjeročna napoved<br />

megalopolis velemesto<br />

Melanesia Melanezija<br />

Melilla Melilla<br />

Mellersta Norrland Mellersta Norrland<br />

member country država članica<br />

Member of Parliament parlamentarec<br />

member of the EC Court of Auditors član Računskega sodišča ES<br />

member of the EC Court of Justice član Sodišča ES<br />

Member of the European Parliament poslanec Evropskega parlamenta


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 61 od 106<br />

Member State's contribution prispevek držav članic<br />

mendicity beračenje<br />

mental health duševno zdravje<br />

mental illness duševna bolezen<br />

mental stress stres<br />

mentally disabled duševno prizadeta oseba<br />

mercenary plačanec<br />

merchandis<strong>in</strong>g tehnike pospeševanja prodaje (merchandis<strong>in</strong>g)<br />

merchant trgovec<br />

merchant fleet trgovsko ladjevje<br />

Mercosur Mercosur<br />

Mercosur countries države Mercosur<br />

mercury živo srebro<br />

merger združevanje podjetij<br />

merger control nadzor nad združevanjem (podjetij)<br />

Merger Treaty Pogodba o združitvi<br />

mesl<strong>in</strong> soržica<br />

metal by-product kov<strong>in</strong>ski stranski proizvod<br />

metal coat<strong>in</strong>g kov<strong>in</strong>ska prevleka<br />

metal furniture kov<strong>in</strong>sko pohištvo<br />

metal pollution onesnaževanje s kov<strong>in</strong>ami<br />

metal product kov<strong>in</strong>ski izdelek<br />

metal structure jeklena konstrukcija<br />

metal waste kov<strong>in</strong>ski odpadki<br />

metallic ore kov<strong>in</strong>ska ruda<br />

metalloid metaloid<br />

metallurgical <strong>in</strong>dustry metalurška <strong>in</strong>dustrija<br />

metals kov<strong>in</strong>a<br />

metalwork kov<strong>in</strong>arstvo<br />

metalwork<strong>in</strong>g predelava kov<strong>in</strong><br />

meteorology meteorologija<br />

methanol metanol<br />

metrology meroslovje<br />

metropolis prestolnica<br />

Mexico Mehika<br />

Mezzogiorno Mezzogiorno<br />

micro-computer mikroračunalnik<br />

micro-economics mikroekonomija<br />

micro-enterprise zelo majhno podjetje<br />

microelectronics mikroelektronika<br />

microf<strong>in</strong>ance mikrof<strong>in</strong>ance<br />

microform mikrooblika<br />

microloan mikrokredit<br />

Micronesia Mikronezija<br />

microorganism mikroorganizem<br />

middle class srednji sloj<br />

Middle East Bližnji <strong>in</strong> Srednji Vzhod<br />

middle management srednji vodstveni delavci<br />

Midi-Pyrenees Midi Pyrenees<br />

midwife babica<br />

migrant migrant<br />

migrant unemployment brezposelnost delavca migranta<br />

migrant worker delavec migrant<br />

migration migracija<br />

migration control nadzor nad migracijo<br />

migration for settlement purposes naselitvena migracija<br />

migration from the countryside to the town preseljevanje s podeželja v mesto<br />

migration policy migracijska politika<br />

migratory movement migracijski tok<br />

militarisation of space militarizacija vesolja<br />

militarism militarizem<br />

military aircraft vojaški zrakoplov


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 62 od 106<br />

military base vojaška baza<br />

military cooperation vojaško sodelovanje<br />

military court vojaško sodišče<br />

military discipl<strong>in</strong>e vojaška discipl<strong>in</strong>a<br />

military equipment vojaška oprema<br />

military <strong>in</strong>tervention vojaški poseg<br />

military law vojaško kazensko pravo<br />

military manoeuvres vojaški manevri<br />

military occupation vojaška zasedba<br />

military personnel vojaško osebje<br />

military regime vojaški režim<br />

military research vojaške raziskave<br />

military sanctions vojaške sankcije<br />

military science obramboslovje<br />

military secret vojaška skrivnost<br />

military tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g vojaško usposabljanje<br />

milk mleko<br />

milk by-product mlečni stranski izdelek<br />

milk fat mlečna maščoba<br />

milk product mlečni izdelek<br />

milk prote<strong>in</strong> mlečna beljakov<strong>in</strong>a<br />

milk<strong>in</strong>g mach<strong>in</strong>e molzni stroj<br />

millet proso<br />

m<strong>in</strong>er rudar<br />

m<strong>in</strong>eral compound anorganska spoj<strong>in</strong>a<br />

m<strong>in</strong>eral oil m<strong>in</strong>eralno olje<br />

m<strong>in</strong>eral prospect<strong>in</strong>g iskanje rude<br />

m<strong>in</strong>eral resources m<strong>in</strong>eralne surov<strong>in</strong>e<br />

m<strong>in</strong>eral water m<strong>in</strong>eralna voda<br />

m<strong>in</strong>eralogy m<strong>in</strong>eralogija<br />

m<strong>in</strong>imum pay m<strong>in</strong>imalna plača<br />

m<strong>in</strong>imum price najnižja cena<br />

m<strong>in</strong>imum stock m<strong>in</strong>imalna zaloga<br />

m<strong>in</strong><strong>in</strong>g extraction izkopavanje rude<br />

m<strong>in</strong><strong>in</strong>g <strong>in</strong>dustry rudarstvo<br />

m<strong>in</strong><strong>in</strong>g of ore izkoriščanje m<strong>in</strong>eralnih surov<strong>in</strong><br />

m<strong>in</strong><strong>in</strong>g operation rudarski obrat<br />

m<strong>in</strong><strong>in</strong>g product rudarski proizvod<br />

m<strong>in</strong><strong>in</strong>g production pridobivanje rude<br />

m<strong>in</strong>ister m<strong>in</strong>ister<br />

m<strong>in</strong>isterial meet<strong>in</strong>g m<strong>in</strong>istrsko zasedanje<br />

m<strong>in</strong>isterial responsibility odgovornost m<strong>in</strong>istra<br />

m<strong>in</strong>istry m<strong>in</strong>istrstvo<br />

m<strong>in</strong>ority language manjš<strong>in</strong>ski jezik<br />

miscarriage of justice sodna zmota<br />

miscellaneous <strong>in</strong>dustries druge gospodarske dejavnosti<br />

missile izstrelek<br />

misuse of a right zloraba pravice<br />

mitigat<strong>in</strong>g circumstances olajševalna okolišč<strong>in</strong>a<br />

mixed agreement mešani sporazum<br />

mixed cropp<strong>in</strong>g raznovrstna kmetijska pridelava<br />

mixed economy mešano gospodarstvo<br />

mixed farm mešana kmetija<br />

mixed marriage mešana zakonska zveza<br />

mixed price mešana cena<br />

mixed tenure mešana posest<br />

mixed-ownership company mešana družba<br />

mobile phone mobilni telefon<br />

mode of production nač<strong>in</strong> proizvodnje<br />

mode of transport vrsta prevoza<br />

model farm vzorčna kmetija<br />

modem modem


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 63 od 106<br />

modern history novejša zgodov<strong>in</strong>a<br />

modernisation aid pomoč za posodobitev<br />

modernisation of <strong>in</strong>dustry posodabljanje <strong>in</strong>dustrije<br />

molasses melasa<br />

Molise Molise<br />

mollusc mehkužec<br />

Moluccas Moluki<br />

molybdenum molibden<br />

Monaco Monako<br />

monarchist party monarhistična stranka<br />

monetary agreement monetarni sporazum<br />

monetary compensatory amount kompenzacijski znesek<br />

monetary cooperation monetarno sodelovanje<br />

monetary crisis denarna kriza<br />

monetary <strong>in</strong>tegration monetarna <strong>in</strong>tegracija<br />

monetary policy monetarna politika<br />

monetary relations monetarni odnosi<br />

monetary support denarna podpora<br />

monetary union monetarna unija<br />

money denar<br />

money launder<strong>in</strong>g pranje denarja<br />

money market denarni trg<br />

money supply denarna masa<br />

money-market liquidity likvidnost denarnega trga<br />

Mongolia Mongolija<br />

monitor<strong>in</strong>g of exports nadzor izvoza<br />

monkey opica<br />

monocracy samovlada<br />

monograph monografija<br />

monopoly monopol<br />

monopoly of <strong>in</strong>formation monopol nad <strong>in</strong>formacijami<br />

monopsony monopson<br />

Montenegro Črna gora<br />

monthly pay mesečna plača<br />

Montserrat Montserrat<br />

monument spomenik<br />

moonlight<strong>in</strong>g delo na črno<br />

Morocco Maroko<br />

mortality smrtnost<br />

mortgage hipoteka<br />

mortgage bank hipotekarna banka<br />

most-favoured nation država z največjimi ugodnostmi<br />

mother tongue mater<strong>in</strong>šč<strong>in</strong>a<br />

mother's milk mater<strong>in</strong>o mleko<br />

motherhood mater<strong>in</strong>stvo<br />

motion of censure predlog nezaupnice<br />

motor car avtomobil<br />

motor fuel pogonsko gorivo<br />

motor spirit alkoholno pogonsko gorivo<br />

motor vehicle motorno vozilo<br />

motor vehicle <strong>in</strong>dustry avtomobilska <strong>in</strong>dustrija<br />

motor vehicle <strong>in</strong>surance zavarovanje motornih vozil<br />

motor vehicle pollution onesnaževanje z motornimi vozili<br />

motorway avtocesta<br />

mounta<strong>in</strong> gora<br />

mounta<strong>in</strong> region gorsko območje<br />

movement certificate potrdilo o gibanju blaga<br />

Mozambique Mozambik<br />

multi-skilled worker mnogostranski delavec<br />

multi-storey dwell<strong>in</strong>g večstanovanjska hiša<br />

multidiscipl<strong>in</strong>ary education multidiscipl<strong>in</strong>arno izobraževanje<br />

multifibre agreement sporazum o tekstilnih proizvodih


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 64 od 106<br />

multilateral agreement večstranski sporazum<br />

multilateral aid multilateralna pomoč<br />

multilateral relations večstranski odnosi<br />

multilateral surveillance večstranski nadzor<br />

multil<strong>in</strong>gual dictionary večjezični <strong>slovar</strong><br />

multil<strong>in</strong>gualism večjezičnost<br />

multimedia večpredstavnost<br />

mult<strong>in</strong>ational enterprise mult<strong>in</strong>acionalna družba<br />

mult<strong>in</strong>ational force večnacionalne sile<br />

multiparty system večstrankarski sistem<br />

multiple office hold<strong>in</strong>g opravljanje več funkcij<br />

multiracial State multietnična država<br />

municipal police obč<strong>in</strong>ska policija<br />

municipality obč<strong>in</strong>a<br />

Munster Munster<br />

museum muzej<br />

mushroom-grow<strong>in</strong>g gojenje gob<br />

music glasba<br />

musical <strong>in</strong>strument glasbeni <strong>in</strong>strument<br />

Muslim musliman<br />

mutual assistance among farmers vzajemna pomoč med kmeti<br />

mutual assistance scheme vzajemna socialna pomoč<br />

mutual recognition pr<strong>in</strong>ciple načelo vzajemnega priznavanja<br />

Myanmar Mjanmar<br />

mythology mitologija<br />

NACC NACC<br />

NAFO NAFO<br />

NAFTA NAFTA (Severnoameriško združenje za prosto trgov<strong>in</strong>o)<br />

NAFTA countries države NAFTA<br />

Namibia Namibija<br />

narcotic narkotik<br />

national državljan<br />

national accounts sistem nacionalnih računov<br />

national agricultural policy nacionalna kmetijska politika<br />

national budget državni proračun<br />

national currency nacionalna valuta<br />

national economy nacionalno gospodarstvo<br />

national election nacionalne volitve<br />

national expenditure državni izdatki<br />

national f<strong>in</strong>anc<strong>in</strong>g nacionalno f<strong>in</strong>anciranje<br />

national implementation of Community law uporaba prava Skupnosti<br />

national implement<strong>in</strong>g measure nacionalni izvedbeni ukrep<br />

national <strong>in</strong>come nacionalni dohodek<br />

national <strong>in</strong>dependence nacionalna neodvisnost<br />

national law nacionalno pravo<br />

national liberation movement narodnoosvobodilno gibanje<br />

national library narodna knjižnica<br />

national m<strong>in</strong>ority narodna manjš<strong>in</strong>a<br />

national park narodni park<br />

national parliament nacionalni parlament<br />

national plann<strong>in</strong>g načrtovanje na državni ravni<br />

national production domača proizvodnja<br />

national school nacionalna šola<br />

national service vojaška služba<br />

National Socialism nacionalsocializem<br />

national sovereignty državna suverenost<br />

national statistics državna statistika<br />

national tariff tarifa v notranjem prometu<br />

national tax nacionalni davek<br />

national transport nacionalni prevoz<br />

national unification združitev države


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 65 od 106<br />

nationalisation nacionalizacija<br />

nationalism nacionalizem<br />

nationalist party nacionalistična stranka<br />

nationality državljanstvo<br />

nationality of legal persons državna pripadnost pravne osebe<br />

NATO NATO<br />

NATO countries članice zveze NATO<br />

natural child nezakonski otrok<br />

natural disaster naravna nesreča<br />

natural fibre naravno vlakno<br />

natural food colour<strong>in</strong>g naravno živilsko barvilo<br />

natural forest naravni gozd<br />

natural gas zemeljski pl<strong>in</strong><br />

natural hazard naravna nevarnost<br />

natural law naravno pravo<br />

natural person fizična oseba<br />

natural resources naravni viri<br />

natural rubber naravni kavčuk<br />

naturalisation naturalizacija<br />

nature reserve naravni rezervat<br />

Nauru Nauru<br />

Navarre Navarra<br />

navigation aid navigacijske naprave<br />

navigational code predpisi o plovbi<br />

navy vojna mornarica<br />

NEA NEA (OECD)<br />

negotiable <strong>in</strong>strument prenosni <strong>in</strong>strument<br />

negotiated contract javno naročilo po postopku s pogajanji<br />

negotiation of an EC agreement pogajanje za sklenitev sporazuma ES<br />

negotiation skills pogajalske spretnosti<br />

neighbourhood police policijski okoliš<br />

Nepal Nepal<br />

net contributor neto plačnik<br />

net recipient neto prejemnik<br />

Netherlands Nizozemska<br />

Netherlands Antilles Nizozemski Antili<br />

Netherlands OCT ČDO Nizozemske<br />

network of navigable waterways omrežje plovnih poti<br />

network server mrežni strežnik<br />

neurobiology nevrobiologija<br />

neurological disease bolezni živčevja<br />

neurology nevrologija<br />

neutrality nevtralnost<br />

New Caledonia Nova Kaledonija<br />

New Community Instrument Novi <strong>in</strong>strument Skupnosti (NIS)<br />

new economic order novi gospodarski red<br />

new educational methods nove pedagoške metode<br />

new product nov izdelek<br />

new religion nova duhovna gibanja<br />

new technology nova tehnologija<br />

new town novo mesto<br />

new type of employment nova vrsta zaposlitve<br />

New Zealand Nova Zelandija<br />

newly <strong>in</strong>dustrialised country novo <strong>in</strong>dustrializirana država<br />

newspaper časopis<br />

Nicaragua Nikaragva<br />

nickel nikelj<br />

Niederösterreich Spodnja Avstrija<br />

Niger Niger<br />

Nigeria Nigerija<br />

night work nočno delo<br />

Nimexe Nimexe


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 66 od 106<br />

nitrogen dušik<br />

Niue Niue<br />

noise hrup<br />

noise level raven hrupa<br />

noise pollution obremenitev s hrupom<br />

noise protection varstvo pred hrupom<br />

nomadism nomadstvo<br />

nomenclature nomenklatura<br />

non-alcoholic beverage brezalkoholna pijača<br />

non-alignment neuvrščenost<br />

non-associated country nepridružena država<br />

non-attached member neodvisni poslanec<br />

non-commercial sector negospodarski sektor<br />

non-competition clause konkurenčna klavzula<br />

non-compulsory expenditure neobvezni izdatki<br />

non-contributory benefit prejemki, ki niso zagotovljeni s prispevki za socialno varnost<br />

non-durable goods kratkotrajne porabne dobr<strong>in</strong>e<br />

non-European language neevropski jezik<br />

non-ferrous metal barvna kov<strong>in</strong>a<br />

non-ferrous ore rude neželeznih kov<strong>in</strong><br />

non-flat product neploski izdelek<br />

non-formal education neformalna izobrazba<br />

non-government bill nevladni predlog zakona<br />

non-governmental organisation nevladna organizacija<br />

non-ionis<strong>in</strong>g radiation neionizirajoče sevanje<br />

non-lethal weapon nesmrtonosno orožje<br />

non-market<strong>in</strong>g premium premija za umaknitev iz prodaje<br />

non-metallic ore nekov<strong>in</strong>ske m<strong>in</strong>eralne surov<strong>in</strong>e<br />

non-participat<strong>in</strong>g country država članica, ki ni uvedla evra<br />

non-personal tax realni davek<br />

non-pollut<strong>in</strong>g vehicle vozilo, ki ne onesnažuje<br />

non-profit organisation neprofitna organizacija<br />

non-proliferation of arms neširjenje orožja<br />

non-recoverable waste neuporabni odpadki<br />

non-refundable aid nepovratna pomoč<br />

non-secular State konfesionalna država<br />

non-standard employment netipična oblika zaposlitve<br />

non-tariff barrier necar<strong>in</strong>ska ovira<br />

non-violence nenasilje<br />

non-work<strong>in</strong>g population delovno neaktivno prebivalstvo<br />

non-woven fabric netkani tekstil<br />

Nord-Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais<br />

Nordic Council Nordijski svet<br />

Nordic Council countries države Nordijskega sveta<br />

Norfolk Island Norfolški otok<br />

norm price normirana cena<br />

Norra Mellansverige Norra Mellansverige<br />

North Africa Severna Afrika<br />

North America Severna Amerika<br />

North Brabant Severni Brabant<br />

North Holland Severna Holandija<br />

North Jutland Severna Jutlandija<br />

North Korea Severna Koreja<br />

North Rh<strong>in</strong>e-Westphalia Severno Porenje-Vestfalija<br />

North Sea Severno morje<br />

North-South relations odnosi Sever-Jug<br />

North-South trade trgov<strong>in</strong>a Sever-Jug<br />

North-West England Severozahodna Anglija<br />

Northern England Severna Anglija<br />

Northern Europe severna Evropa<br />

Northern Ireland Severna Irska


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 67 od 106<br />

Northern Portugal Severna Portugalska<br />

Norway Norveška<br />

Norwegian Sea Norveško morje<br />

notary notar<br />

nuclear accident jedrska nesreča<br />

nuclear chemistry jedrska kemija<br />

nuclear energy jedrska energija<br />

nuclear fission jedrska cepitev<br />

nuclear fuel jedrsko gorivo<br />

nuclear fusion jedrska fuzija<br />

nuclear <strong>in</strong>dustry jedrska <strong>in</strong>dustrija<br />

nuclear law jedrsko pravo<br />

nuclear medic<strong>in</strong>e nuklearna medic<strong>in</strong>a<br />

nuclear non-proliferation neširjenje jedrskega orožja<br />

nuclear physics jedrska fizika<br />

nuclear policy jedrska politika<br />

nuclear power station jedrska elektrarna<br />

nuclear reactor jedrski reaktor<br />

nuclear research jedrske raziskave<br />

nuclear safety jedrska varnost<br />

nuclear technology jedrska tehnologija<br />

nuclear test jedrski poskus<br />

nuclear war jedrska vojna<br />

nuclear weapon jedrsko orožje<br />

nuisance dejavnik obremenjevanja okolja<br />

number of pupils število učencev<br />

nursery school mala šola<br />

nurs<strong>in</strong>g care zdravstvena nega<br />

nurs<strong>in</strong>g staff negovalno osebje<br />

nut lup<strong>in</strong>asto sadje<br />

nutrition prehrana<br />

nutritional disease prehranska bolezen<br />

nutritional needs prehrambne potrebe<br />

OAPEC OAPEC<br />

OAS OAS<br />

OAS countries države OAS<br />

oats oves<br />

Oberösterreich Zgornja Avstrija<br />

objections to an election result volilni spor<br />

observation opazovanje<br />

observer opazovalec<br />

obsolete technology zastarela tehnologija<br />

obstacle to development razvojna ovira<br />

OCAS OCAS<br />

OCAS countries države OCAS<br />

occupational accident nesreča pri delu<br />

occupational accident <strong>in</strong>surance zavarovanje za primer poškodbe pri delu<br />

occupational disease poklicna bolezen<br />

occupational health zdravje pri delu<br />

occupational medic<strong>in</strong>e medic<strong>in</strong>a dela<br />

occupational migration delovna migracija<br />

occupational mortality poklicna umrljivost<br />

occupational physiology fiziologija dela<br />

occupational psychology psihologija dela<br />

occupational safety varstvo pri delu<br />

occupational status poklicni status<br />

occupied territory zasedeno ozemlje<br />

ocean ocean<br />

Oceania Oceanija<br />

oceanography oceanografija<br />

OCR OCR<br />

OECD OECD


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 68 od 106<br />

OECD countries države OECD<br />

offal drobov<strong>in</strong>a<br />

offence kaznivo dejanje<br />

offer price ponudbena cena<br />

office automation avtomatizacija pisarniškega poslovanja<br />

office equipment pisarniški stroji<br />

Office for Harmonisation <strong>in</strong> the Internal Market Urad za usklajevanje na notranjem trgu<br />

office supplies pisarniški material<br />

office worker pisarniški delavec<br />

official document uradni dokument<br />

Official Journal uradni list<br />

official language uradni jezik<br />

official market uradni trg<br />

official statistics uradna statistika<br />

official visit uradni obisk<br />

offshore drill<strong>in</strong>g vrtanje v morsko dno<br />

offshore oil nafta iz morskega dna<br />

offshore structure vrtalna ploščad<br />

oil crop oljnice<br />

oil <strong>in</strong>dustry naftna <strong>in</strong>dustrija<br />

oil mill oljarna<br />

oil pipel<strong>in</strong>e naftovod<br />

oil pollution onesnaževanje z ogljikovodiki<br />

oil ref<strong>in</strong><strong>in</strong>g raf<strong>in</strong>iranje nafte<br />

oil seed rape oljna repica<br />

oil technology naftna tehnologija<br />

oilfield naftno polje<br />

OLAF OLAF<br />

older worker starejši delavec<br />

oleag<strong>in</strong>ous plant oljnica<br />

oligarchy oligarhija<br />

oligopoly oligopol<br />

oligopsony oligopson<br />

olive oliva<br />

olive oil oljčno olje<br />

olive-grow<strong>in</strong>g pridelava oljk<br />

Olympic games olimpijske igre<br />

Oman Oman<br />

on l<strong>in</strong>e data service centralni podatkovni strežnik<br />

one person household samsko gospod<strong>in</strong>jstvo<br />

one-parent family enoroditeljska druž<strong>in</strong>a<br />

one-party system enostrankarski sistem<br />

only child ed<strong>in</strong>ec<br />

OOPEC OPOCE<br />

OPCW OPCW<br />

OPEC OPEC<br />

OPEC countries države OPEC<br />

open ballot javno glasovanje<br />

open market prosti trg<br />

open university odprta univerza<br />

operat<strong>in</strong>g cost obratovalni stroški<br />

operat<strong>in</strong>g result poslovni izid<br />

operat<strong>in</strong>g system operacijski sistem<br />

operation of the Institutions delovanje <strong>in</strong>stitucij<br />

operational expenditure odhodki, ki nastanejo pri poslovanju<br />

operational programme operativni program<br />

op<strong>in</strong>ion mnenje<br />

op<strong>in</strong>ion of the EC Court of Justice mnenje Sodišča ES<br />

op<strong>in</strong>ion poll javnomnenjska raziskava<br />

opposition opozicija<br />

opt-out clause klavzula o izvzetju<br />

optical <strong>in</strong>dustry optična <strong>in</strong>dustrija


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 69 od 106<br />

optical medium optični nosilec<br />

optics optika<br />

oral question ustno vprašanje<br />

orchard sadovnjak<br />

ord<strong>in</strong>ance odlok<br />

ord<strong>in</strong>ary court of law redno sodišče<br />

ore deposit nahajališče m<strong>in</strong>eralne surov<strong>in</strong>e<br />

ore process<strong>in</strong>g predelava m<strong>in</strong>eralnih surov<strong>in</strong><br />

organ transplant presajanje organov<br />

organic acid organska kisl<strong>in</strong>a<br />

organic chemical organski kemični izdelek<br />

organic farm<strong>in</strong>g ekološko kmetovanje<br />

organic fertiliser organsko gnojilo<br />

organic law organizacijski zakon<br />

organic pollution organsko onesnaževanje<br />

organic product ekološki kmetijski pridelek<br />

organisation gospodarska družba<br />

organisation of elections organizacija volitev<br />

organisation of health care organizacija zdravstvenega varstva<br />

organisation of production organizacija proizvodnje<br />

organisation of professions stanovska organizacija<br />

organisation of research organizacija raziskovanja<br />

organisation of teach<strong>in</strong>g organizacija šolstva<br />

organisation of transport organizacija prometa<br />

organisation of work organizacija dela<br />

organised crime organizirani krim<strong>in</strong>al<br />

organization chart organigram<br />

orig<strong>in</strong>at<strong>in</strong>g product izdelek s poreklom<br />

orphan sirota<br />

Orthodoxy pravoslavje<br />

OSCE OVSE<br />

outflow of capital odtok kapitala<br />

outl<strong>in</strong>e law okvirni zakon<br />

outsourc<strong>in</strong>g oddajanje del zunanjim izvajalcem<br />

outward process<strong>in</strong>g pasivno oplemenitenje<br />

over-exploitation of resources čezmerno izkoriščanje virov<br />

over-production prekomerna proizvodnja<br />

over-the-counter drug zdravila v prosti prodaji<br />

overheads režijski stroški<br />

Overijssel Overijssel<br />

overlapp<strong>in</strong>g of <strong>in</strong>come dvojni zaslužek<br />

overpopulation prenaseljenost<br />

overseas countries and territories čezmorske države <strong>in</strong> ozemlja<br />

overseas department (France) čezmorski departma<br />

overseas territory čezmorsko ozemlje<br />

overtime nadura<br />

own consumption lastna poraba<br />

own resources lastna sredstva<br />

own-account transport prevoz za lastne potrebe<br />

owner farm<strong>in</strong>g kmetovanje na lastni zemlji<br />

ownership lastn<strong>in</strong>a<br />

oxide oksid<br />

oxygen kisik<br />

ozone ozon<br />

Pacific Ocean Tihi ocean<br />

pacifism pacifizem<br />

packaged product pakirano blago<br />

packag<strong>in</strong>g pakiranje<br />

packag<strong>in</strong>g product embalaža<br />

paediatrics pediatrija<br />

paedophilia pedofilija<br />

paid leave plačani dopust


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 70 od 106<br />

pa<strong>in</strong>t<strong>in</strong>g slikarstvo<br />

pa<strong>in</strong>ts and varnishes barve <strong>in</strong> laki<br />

Pakistan Pakistan<br />

Palau Palau<br />

Palest<strong>in</strong>ian question palest<strong>in</strong>sko vprašanje<br />

palliative care paliativna nega<br />

palm nut palmov oreh<br />

Panama Panama<br />

Panama Canal Panamski prekop<br />

papal act papeška list<strong>in</strong>a<br />

paper papir<br />

paper money bankovci<br />

paperboard lepenka<br />

Papua New Gu<strong>in</strong>ea Papua Nova Gv<strong>in</strong>eja<br />

parabolic aerial parabolična antena<br />

paraff<strong>in</strong> paraf<strong>in</strong><br />

Paraguay Paragvaj<br />

paramedical profession pomožni zdravstveni poklici<br />

paramedical tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g usposabljanje za pomožno zdravstveno osebje<br />

paramilitary force paravojaška enota<br />

parasitology parazitologija<br />

parent company matična družba<br />

parental authority starševske pravice<br />

parental leave starševski dopust<br />

parental responsibility starševske dolžnosti<br />

park<strong>in</strong>g area parkirišče<br />

parliament parlament<br />

parliamentary allowance nadomestila poslancem<br />

parliamentary assembly parlamentarna skupšč<strong>in</strong>a<br />

parliamentary chamber parlamentarni dom<br />

parliamentary committee parlamentarni odbor<br />

parliamentary control parlamentarni nadzor<br />

parliamentary debate parlamentarna razprava<br />

parliamentary delegation parlamentarna delegacija<br />

parliamentary diplomacy parlamentarna diplomacija<br />

parliamentary document parlamentarni dokument<br />

parliamentary election parlamentarne volitve<br />

parliamentary immunity parlamentarna imuniteta<br />

parliamentary <strong>in</strong>quiry parlamentarna preiskava<br />

parliamentary library parlamentarna knjižnica<br />

parliamentary procedure parlamentarni postopek<br />

parliamentary question parlamentarno vprašanje<br />

parliamentary rules of procedure poslovnik parlamenta<br />

parliamentary seat sedež v parlamentu<br />

parliamentary session zasedanje parlamenta<br />

parliamentary sitt<strong>in</strong>g seja parlamenta<br />

parliamentary system parlamentarni sistem<br />

parliamentary vote parlamentarno glasovanje<br />

part-time employment zaposlitev s krajšim delovnim časom<br />

part-time farm<strong>in</strong>g polkmetije<br />

participat<strong>in</strong>g country država evroobmočja<br />

participation of women udeležba žensk<br />

partly nationalised undertak<strong>in</strong>g podjetje v javnem <strong>in</strong>teresu<br />

partnership osebna družba<br />

Partnership for Peace Partnerstvo za mir<br />

party congress kongres stranke<br />

party f<strong>in</strong>anc<strong>in</strong>g f<strong>in</strong>anciranje strank<br />

party organisation organizacija stranke<br />

passage of a bill sprejem zakona<br />

passenger tariff potniška tarifa<br />

passport potni list<br />

pasta testen<strong>in</strong>e


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 71 od 106<br />

pasteurisation pasterizacija<br />

pasteurised milk pasterizirano mleko<br />

pastry-mak<strong>in</strong>g proizvodnja peciva<br />

pasture fatten<strong>in</strong>g pašna vzreja<br />

patent patent<br />

patent law patentno pravo<br />

patents licence licenca patenta<br />

paternity leave očetovski dopust<br />

patient's rights bolnikove pravice<br />

patriotic movement domoljubno gibanje<br />

patronage mecenstvo<br />

pauperisation obubožanje<br />

pay plača<br />

pay cut znižanje plač<br />

pay freeze zamrznitev plač<br />

pay policy plačna politika<br />

pay rise zvišanje plač<br />

pay scale plačilna lestvica<br />

pay television plačljiva televizija<br />

payable service storitev proti plačilu<br />

payload koristna nosilnost<br />

payment plačilo<br />

payment appropriation odobritev plačila<br />

peace mir<br />

peace zone območje miru<br />

peaceful co-existence miroljubno sobivanje<br />

peaceful use of energy uporaba energije v miroljubne namene<br />

peacekeep<strong>in</strong>g ohranjanje miru<br />

peasant class kmečki sloj<br />

peat šota<br />

pedestrian pešec<br />

pedestrian zone cona za pešce<br />

Peloponnese Peloponez<br />

penal code kazenski zakonik<br />

penal <strong>in</strong>stitution kazenski zavod<br />

penalty kazenska sankcija<br />

Pen<strong>in</strong>sular Malaysia Malajski polotok<br />

penitentiary staff osebje kazenskega zavoda<br />

pension scheme sistem pokojn<strong>in</strong>skega zavarovanja<br />

people's bank ljudska banka<br />

people's democracy ljudska demokracija<br />

per capita consumption poraba na osebo<br />

per capita distribution porazdelitev na prebivalca<br />

percolation water pronicajoča voda<br />

perennial vegetable zelenjavne trajnice<br />

performance drugs uporaba nedovoljenih poživil<br />

perform<strong>in</strong>g arts odrske umetnosti<br />

periodic penalty payment periodična denarna kazen<br />

periodical publication periodika<br />

peripheral periferna enota<br />

peripheral region obrobna regija<br />

perishable goods hitro pokvarljivo blago<br />

permanent crop trajni nasad<br />

permanent representation to the EU stalno predstavništvo pri EU<br />

personal accident <strong>in</strong>surance osebno nezgodno zavarovanje<br />

personal data osebni podatki<br />

personal development osebnostni razvoj<br />

personal effects osebni predmeti<br />

personal <strong>in</strong>come tax dohodn<strong>in</strong>a<br />

personal <strong>in</strong>surance osebno zavarovanje<br />

personal property premično premoženje<br />

personal weapon osebno orožje


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 72 od 106<br />

personalisation of power poosebljenje oblasti<br />

personnel adm<strong>in</strong>istration kadrovske zadeve<br />

persons <strong>in</strong> work zaposlene osebe<br />

Peru Peru<br />

pesticide pesticid<br />

pesticide residue ostanki pesticidov<br />

pesticides <strong>in</strong>dustry proizvodnja pesticidov<br />

pet food hrana za male domače živali<br />

petition peticija<br />

petrochemicals petrokemija<br />

petrodollar naftni dolar<br />

petrol benc<strong>in</strong><br />

petroleum nafta<br />

petroleum exploration iskanje nafte<br />

petroleum policy naftna politika<br />

petroleum product naftni derivat<br />

petroleum production pridobivanje nafte<br />

petrology petrologija<br />

pharmaceutical expenses izdatki za zdravila<br />

pharmaceutical <strong>in</strong>dustry farmacevtska <strong>in</strong>dustrija<br />

pharmaceutical legislation farmacevtska zakonodaja<br />

pharmaceutical product farmacevtski izdelek<br />

pharmacist lekarnar<br />

pharmacology farmakologija<br />

pharmacy lekarna<br />

Philipp<strong>in</strong>es Filip<strong>in</strong>i<br />

philosophy filozofija<br />

philosophy of law filozofija prava<br />

phosphate fosfat<br />

phosphorus fosfor<br />

photochemistry fotokemija<br />

photographic <strong>in</strong>dustry fotografska <strong>in</strong>dustrija<br />

photovoltaic cell sončna celica<br />

physical aggression napad na življenje ali telo<br />

physical education telesna vzgoja<br />

physical environment naravno okolje<br />

physical process fizikalni proces<br />

physical sciences fizikalne vede<br />

physically disabled telesno prizadeta oseba<br />

Picardy Pikardija<br />

picture synthesis s<strong>in</strong>teza slike<br />

piece work pay plačilo po uč<strong>in</strong>ku<br />

Piedmont Piemont<br />

pigmeat prašičje meso<br />

pip fruit pečkato sadje<br />

pipel<strong>in</strong>e transport cevovodni transport<br />

pip<strong>in</strong>g cevi<br />

piracy piratstvo<br />

Pitcairn Islands Pitcairnski otoki<br />

pla<strong>in</strong> ravn<strong>in</strong>a<br />

plan načrt<br />

plankton plankton<br />

planned economy plansko gospodarstvo<br />

plann<strong>in</strong>g of the school year šolski koledar<br />

plant breed<strong>in</strong>g žlahtnjenje rastl<strong>in</strong><br />

plant disease bolezen rastl<strong>in</strong><br />

plant health control fitosanitarni nadzor<br />

plant health legislation zakonodaja o zdravstvenem varstvu rastl<strong>in</strong><br />

plant health product sredstvo za varstvo rastl<strong>in</strong><br />

plant health treatment postopki zdravstvenega varstva rastl<strong>in</strong><br />

plant life rastl<strong>in</strong>stvo<br />

plant propagation razmnoževanje rastl<strong>in</strong>


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 73 od 106<br />

plant resources rastl<strong>in</strong>ski viri<br />

plant variety right žlahtniteljska pravica<br />

plantation nasad<br />

plasma physics fizika plazme<br />

plaster mavec<br />

plasticiser plastifikator<br />

plastics umetne mase<br />

plastics <strong>in</strong>dustry <strong>in</strong>dustrija umetnih mas<br />

plate plošča<br />

plat<strong>in</strong>um plat<strong>in</strong>a<br />

pleasure craft izletniško plovilo<br />

plebiscite plebiscit<br />

PLO PLO<br />

plot parcela<br />

plumb<strong>in</strong>g equipment sanitarna oprema<br />

pluralism <strong>in</strong> the media pluralizem medijev<br />

plutonium plutonij<br />

plywood vezan les<br />

pneumatic mach<strong>in</strong>ery pnevmatski stroj<br />

pneumatic tyre pnevmatika<br />

Pohjois-Suomi Pohjois-Suomi<br />

Poitou-Charentes Poitou-Charentes<br />

Poland Poljska<br />

polar region polarno območje<br />

police policija<br />

police checks policijska kontrola<br />

police cooperation policijsko sodelovanje<br />

policy on agricultural structures politika kmetijskih struktur<br />

polish<strong>in</strong>g and scour<strong>in</strong>g preparations čistila<br />

political affiliation članstvo v stranki<br />

political alternation politična zamenjava<br />

political arbitration politično reševanje sporov<br />

political asylum politični azil<br />

political behaviour politično vedenje<br />

political centre politično središče<br />

political club politični klub<br />

political coalition politična koalicija<br />

political cohabitation politična kohabitacija<br />

political cooperation politično sodelovanje<br />

political crisis politična kriza<br />

political discrim<strong>in</strong>ation politična diskrim<strong>in</strong>acija<br />

political executive izvršilni organ stranke<br />

political geography politična geografija<br />

political group politična skup<strong>in</strong>a<br />

political ideology politična ideologija<br />

political <strong>in</strong>stitution politična ustanova<br />

political <strong>in</strong>tegration politično povezovanje<br />

political <strong>in</strong>volvement politično udejstvovanje<br />

political kidnapp<strong>in</strong>g politična ugrabitev<br />

political left politična levica<br />

political majority politična več<strong>in</strong>a<br />

political militant politični aktivist<br />

political m<strong>in</strong>ority politična manjš<strong>in</strong>a<br />

political morality politična morala<br />

political motivation politična motivacija<br />

political opposition politična opozicija<br />

political party politična stranka<br />

political philosophy politična filozofija<br />

political power politične pristojnosti<br />

political press politični tisk<br />

political prisoner politični zapornik<br />

political programme politični program


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 74 od 106<br />

political propaganda politična propaganda<br />

political reform politična reforma<br />

political refugee politični begunec<br />

political representation politično predstavništvo<br />

political responsibility politična odgovornost<br />

political right politična desnica<br />

political rights politične pravice<br />

political science politične vede<br />

political situation politični položaj<br />

political sociology politična sociologija<br />

political split politični razcep<br />

political status politični status<br />

political system politični sistem<br />

political tendency politična usmeritev<br />

political unrest politična agitacija<br />

political violence politično nasilje<br />

politician politik<br />

politics politika<br />

poll<strong>in</strong>g station volišče<br />

pollutant onesnaževalo<br />

polluted area onesnaženo območje<br />

polluter pays pr<strong>in</strong>ciple "načelo ""plača povzročitelj obremenitve"""<br />

pollution onesnaževanje<br />

pollution control nadzor onesnaževanja<br />

pollution control measures ukrepi proti onesnaževanju<br />

pollution from agricultural sources onesnaževanje iz kmetijskih virov<br />

pollution from land-based sources onesnaževanje s kopnega<br />

pollution from ships onesnaževanje z ladij<br />

pollution of waterways onesnaževanje vodotokov<br />

polygamy poligamija<br />

polymer polimer<br />

Polynesia Pol<strong>in</strong>ezija<br />

popular art popularna umetnost<br />

popular culture popularna kultura<br />

popularis<strong>in</strong>g science popularizacija znanosti<br />

population census popis prebivalstva<br />

population density gostota prebivalstva<br />

population dynamics d<strong>in</strong>amika prebivalstva<br />

population forecast demografska napoved<br />

population growth rast prebivalstva<br />

population of work<strong>in</strong>g age delovno sposobno prebivalstvo<br />

population policy demografska politika<br />

population statistics demografska statistika<br />

populism populizem<br />

pornography pornografija<br />

port adm<strong>in</strong>istration pristaniška uprava<br />

port traffic pristaniški promet<br />

ports policy pristaniščna politika<br />

Portugal Portugalska<br />

Portuguese-speak<strong>in</strong>g Africa luzofonska Afrika<br />

position of women položaj žensk<br />

post office f<strong>in</strong>ancial services f<strong>in</strong>ančne storitve pošte<br />

post-communism pokomunistično obdobje<br />

post-<strong>in</strong>dustrial economy post<strong>in</strong>dustrijsko gospodarstvo<br />

postal and telecommunications services pošta <strong>in</strong> telekomunikacije<br />

postal charges cene poštnih storitev<br />

postal service poštne storitve<br />

postal vote glasovanje po pošti<br />

postgraduate education podiplomsko izobraževanje<br />

potash pepelika<br />

potassium kalij<br />

potato krompir


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 75 od 106<br />

poultry perutn<strong>in</strong>a<br />

poultry farm<strong>in</strong>g perutn<strong>in</strong>arstvo<br />

poultrymeat perutn<strong>in</strong>sko meso<br />

poverty revšč<strong>in</strong>a<br />

powder metallurgy prašna metalurgija<br />

powdered milk mleko v prahu<br />

power of assessment pooblastilo za presojo<br />

power of attorney pooblastilo<br />

power of decision pristojnost odločanja<br />

power of implementation izvršilno pooblastilo<br />

power of <strong>in</strong>itiative pravica dajanja pobud<br />

power of ratification pristojnost za ratifikacijo<br />

power plant elektrarna<br />

power to appo<strong>in</strong>t pooblastilo za imenovanje<br />

power to negotiate pooblastilo za pogajanje<br />

powers of parliament pristojnosti parlamenta<br />

powers of the EC Institutions pristojnosti <strong>in</strong>stitucij ES<br />

powers of the EP pristojnosti EP<br />

practitioner of alternative medic<strong>in</strong>e izvajalec alternativne medic<strong>in</strong>e<br />

pre-accession strategy predpristopna strategija<br />

pre-packag<strong>in</strong>g pakiranje za prodajo<br />

pre-school education predšolska vzgoja<br />

precautionary pr<strong>in</strong>ciple načelo previdnosti<br />

precedence of Community law prednost prava Skupnosti<br />

precious metal plemenita kov<strong>in</strong>a<br />

precious stones dragi kamni<br />

precision eng<strong>in</strong>eer<strong>in</strong>g f<strong>in</strong>omehanika<br />

precision <strong>in</strong>strument precizni <strong>in</strong>strument<br />

prefabrication prefabrikacija<br />

preferential agreement preferencialni sporazum<br />

preferential price preferencialna cena<br />

preferential vot<strong>in</strong>g preferenčno glasovanje<br />

prehistory prazgodov<strong>in</strong>a<br />

prelim<strong>in</strong>ary draft budget predhodni predlog proračuna<br />

prelim<strong>in</strong>ary draft EC budget predhodni predlog proračuna ES<br />

prelim<strong>in</strong>ary issue predhodno vprašanje<br />

preparation for market priprava blaga za trg<br />

prepared foodstuff pripravljeno živilo<br />

preservative konzervans<br />

preserved product konzerviran izdelek<br />

President predsednik<br />

President of the Commission predsednik Komisije<br />

President of the EP predsednik EP<br />

presidential election predsedniške volitve<br />

presidential régime predsedniški sistem<br />

press tisk<br />

press agency tiskovna agencija<br />

press communiqué sporočilo za javnost<br />

press undertak<strong>in</strong>g časopisno podjetje<br />

pressure equipment tlačna oprema<br />

prevention of del<strong>in</strong>quency preprečevanje prestopništva<br />

prevention of pollution preprečevanje onesnaževanja<br />

price agreement dogovor o cenah<br />

price control nadzor cen<br />

price disparity cenovno neskladje<br />

price fixed <strong>in</strong> advance vnaprej določena cena<br />

price fluctuation nihanje cen<br />

price formation oblikovanje cen<br />

price freeze zamrznitev cen<br />

price <strong>in</strong>crease zvišanje cen<br />

price <strong>in</strong>dex <strong>in</strong>deks gibanja cen<br />

price <strong>in</strong>dex<strong>in</strong>g določanje <strong>in</strong>deksa gibanja cen


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 76 od 106<br />

price list cenik<br />

price net of tax cena brez davka<br />

price of agricultural produce cena kmetijskih proizvodov<br />

price of energy cena energije<br />

price of farm land cena kmetijskega zemljišča<br />

price of land cena zemljišča<br />

price of securities tečaj vrednostnih papirjev<br />

price reduction znižanje cen<br />

price regulations uravnavanje cen<br />

price stability stabilnost cen<br />

price support subvencioniranje cen<br />

prices cene<br />

prices policy cenovna politika<br />

primacy of the law prednost prava<br />

primary education osnovnošolsko izobraževanje<br />

primary election predhodne volitve<br />

primary product osnovni proizvod<br />

primary sector primarni sektor<br />

primitive religion primitivna religija<br />

Pr<strong>in</strong>cipality of Asturias Knežev<strong>in</strong>a Asturija<br />

pr<strong>in</strong>ciple of additionality načelo seštevanja<br />

pr<strong>in</strong>ciple of communitisation načelo prenosa na Skupnosti<br />

pr<strong>in</strong>ciple of proportionality načelo sorazmernosti<br />

pr<strong>in</strong>ciple of subsidiarity načelo subsidiarnosti<br />

pr<strong>in</strong>ter tiskalnik<br />

pr<strong>in</strong>t<strong>in</strong>g tiskarstvo<br />

priority region prednostna regija<br />

prison adm<strong>in</strong>istration uprava zapora<br />

prison system zaporniški režim<br />

prisoner zapornik<br />

prisoner of war vojni ujetnik<br />

prisoner work delo obsojencev<br />

private aid zasebna pomoč<br />

private bank zasebna banka<br />

private ECU zasebni eku<br />

private education zasebno šolstvo<br />

private forest zasebni gozd<br />

private <strong>in</strong>surance zasebno zavarovanje<br />

private <strong>in</strong>ternational law mednarodno zasebno pravo<br />

private <strong>in</strong>vestment zasebna naložba<br />

private law zasebno pravo<br />

private limited company družba z omejeno odgovornostjo<br />

private means of transport zasebni prevoz<br />

private media zasebni mediji<br />

private medical treatment zasebno zdravstvo<br />

private property zasebna lastn<strong>in</strong>a<br />

private sector zasebno podjetje<br />

private stock zasebne zaloge<br />

private-sector liquidity razpoložljiva denarna sredstva<br />

privatisation privatizacija<br />

privilege privilegij<br />

probationary period poskusno delo<br />

processed cheese topljeni sir<br />

processed food product predelan proizvod<br />

processed foodstuff predelano živilo<br />

process<strong>in</strong>g <strong>in</strong>dustry predelovalna <strong>in</strong>dustrija<br />

process<strong>in</strong>g under customs control predelava pod car<strong>in</strong>skim nadzorom<br />

producer co-responsibility soodgovornost proizvajalcev<br />

producer group skupnost proizvajalcev<br />

producer price proizvodna cena<br />

producer's liability odgovornost proizvajalca<br />

product design oblikovanje izdelka


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 77 od 106<br />

product designation poimenovanje izdelka<br />

product diversification diverzifikacija proizvodnje<br />

product life življenjska doba izdelka<br />

product quality kakovost izdelka<br />

product safety varnost proizvoda<br />

product specialisation specializacija proizvodnje<br />

production proizvodnja<br />

production aid proizvodna pomoč<br />

production capacity proizvodna zmogljivost<br />

production control kontrola proizvodnje<br />

production cost proizvodni stroški<br />

production improvement izboljšanje proizvodnje<br />

production plann<strong>in</strong>g načrtovanje proizvodnje<br />

production policy proizvodna politika<br />

production quota proizvodna kvota<br />

production refund proizvodno nadomestilo<br />

production standard doseganje norme<br />

production statistics statistika proizvodnje<br />

production surplus presežek proizvodnje<br />

production target proizvodni cilj<br />

production technique tehnika proizvodnje<br />

productivity produktivnost<br />

professional army poklicna vojska<br />

professional association stanovsko združenje<br />

professional career poklicna pot<br />

professional ethics poklicna etika<br />

professional experience poklicne izkušnje<br />

professional partnership poklicno združenje<br />

professional qualifications poklicna kvalifikacija<br />

professional secret poklicna tajnost<br />

professional society stanovska zbornica<br />

professional sport poklicni šport<br />

profit dobiček<br />

profit shar<strong>in</strong>g udeležba zaposlenih pri dobičku<br />

profitability donosnost<br />

programme budget<strong>in</strong>g sistem načrtovanja proračuna<br />

programmed learn<strong>in</strong>g programirani pouk<br />

programmes <strong>in</strong>dustry programska <strong>in</strong>dustrija<br />

programm<strong>in</strong>g language programski jezik<br />

project evaluation ovrednotenje projekta<br />

project management vodenje projekta<br />

project of Community <strong>in</strong>terest projekt v <strong>in</strong>teresu Skupnosti<br />

promotion napredovanje<br />

promotion of the European idea širjenje evropske ideje<br />

promulgation of a law razglasitev zakona<br />

proof dokaz<br />

propane gas propan<br />

property development razvoj nepremičn<strong>in</strong><br />

property <strong>in</strong>surance premoženjsko zavarovanje<br />

property leas<strong>in</strong>g najem nepremičn<strong>in</strong><br />

property market nepremičn<strong>in</strong>ski trg<br />

property tax davek na nepremičn<strong>in</strong>e<br />

proportional representation sorazmerna zastopanost<br />

prospective technological studies raziskave posledic uvajanja novih tehnologij<br />

prostitution prostitucija<br />

protected area zavarovano območje<br />

protected species zavarovana vrsta<br />

protection of animal life varstvo živalstva<br />

protection of animals zaščita živali<br />

protection of communications varstvo komunikacijske zasebnosti<br />

protection of freedoms varstvo svobošč<strong>in</strong><br />

protection of m<strong>in</strong>orities varstvo manjš<strong>in</strong>


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 78 od 106<br />

protection of plant life varstvo rastl<strong>in</strong>stva<br />

protection of privacy varstvo zasebnosti<br />

protection of shareholders varstvo delničarjev<br />

protectionism protekcionizem<br />

protective clause zaščitna klavzula<br />

protective equipment zaščitna oprema<br />

prote<strong>in</strong> products beljakov<strong>in</strong>ski izdelek<br />

protestant church law protestantsko cerkveno pravo<br />

Protestantism protestantizem<br />

protocol protokol<br />

protocol on sugar protokol o sladkorju<br />

protocol to an agreement protokol k sporazumu<br />

prototype prototip<br />

Provence-Alpes-Côte d'Azur Provence-Alpes-Côte d'Azur<br />

prov<strong>in</strong>ce prov<strong>in</strong>ca<br />

Prov<strong>in</strong>ce of Antwerp prov<strong>in</strong>ca Antwerpen<br />

Prov<strong>in</strong>ce of East Flanders prov<strong>in</strong>ca Vzhodna Flandrija<br />

Prov<strong>in</strong>ce of Flemish Brabant prov<strong>in</strong>ca Flamski Brabant<br />

Prov<strong>in</strong>ce of Ha<strong>in</strong>ault prov<strong>in</strong>ca Ha<strong>in</strong>ault<br />

Prov<strong>in</strong>ce of Limbourg prov<strong>in</strong>ca Limbourg<br />

Prov<strong>in</strong>ce of Liège prov<strong>in</strong>ca Liege<br />

Prov<strong>in</strong>ce of Luxembourg prov<strong>in</strong>ca Luxembourg<br />

Prov<strong>in</strong>ce of Namur prov<strong>in</strong>ca Namur<br />

Prov<strong>in</strong>ce of Walloon Brabant prov<strong>in</strong>ca Valonski Brabant<br />

Prov<strong>in</strong>ce of West Flanders prov<strong>in</strong>ca Zahodna Flandrija<br />

provision računovodska rezervacija<br />

provision of services opravljanje storitev<br />

provisional twelfth začasna dvanajst<strong>in</strong>a<br />

proxy vote glasovanje po pooblaščencu<br />

psychiatric conf<strong>in</strong>ement obvezno psihiatrično zdravljenje<br />

psychiatric <strong>in</strong>stitution psihiatrična ustanova<br />

psychiatry psihiatrija<br />

psychoanalysis psihoanaliza<br />

psychological harassment psihično nasilje<br />

psychology psihologija<br />

psychotropic substance psihotropna snov<br />

public account<strong>in</strong>g javno računovodstvo<br />

public adm<strong>in</strong>istration javna uprava<br />

public authorities državni organi<br />

public awareness campaign ozaveščanje javnosti<br />

public bank državna banka<br />

public borrow<strong>in</strong>g zadolževanje javnega sektorja<br />

public build<strong>in</strong>g javna zgradba<br />

public conduct of debates javnost razprav<br />

public contract javno naročilo<br />

public debt javni dolg<br />

public economic law gospodarsko upravno pravo<br />

public economy javno gospodarstvo<br />

public education javno šolstvo<br />

public expenditure javnof<strong>in</strong>ančni odhodki<br />

public f<strong>in</strong>ance javne f<strong>in</strong>ance<br />

public f<strong>in</strong>anc<strong>in</strong>g javno f<strong>in</strong>anciranje<br />

public health javno zdravje<br />

public hear<strong>in</strong>g javno zaslišanje<br />

public holiday državni praznik<br />

public hygiene javno zdravstveno varstvo<br />

public <strong>in</strong>stitution javna ustanova<br />

public <strong>in</strong>surance javna zavarovalna družba<br />

public <strong>in</strong>ternational law mednarodno javno pravo<br />

public <strong>in</strong>vestment javna naložba<br />

public law javno pravo<br />

public legal official uradnik


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 79 od 106<br />

public library javna knjižnica<br />

public limited company delniška družba<br />

public morality javna morala<br />

public office javni urad<br />

public op<strong>in</strong>ion javno mnenje<br />

public order javni red<br />

public property javna lastn<strong>in</strong>a<br />

public prosecution kazenski pregon<br />

public prosecutor's department državno tožilstvo<br />

public relations odnosi z javnostmi<br />

public safety javna varnost<br />

public sector javno podjetje<br />

public service javna storitev<br />

public service employee zaposleni v javnih službah<br />

public statement javna izjava<br />

public stock javne zaloge<br />

public transport javni prevoz<br />

public works javna gradbena dela<br />

publication publikacija<br />

publication of a law objava zakona<br />

publication of accounts objava računovodskih izkazov<br />

publication of tariffs objava tarif<br />

publicly-owned forest državni gozd<br />

publisher založba<br />

publish<strong>in</strong>g založništvo<br />

publish<strong>in</strong>g deadl<strong>in</strong>e rok za objavo<br />

publish<strong>in</strong>g of prices objava cen<br />

Puerto Rico Portoriko<br />

pulp and paper <strong>in</strong>dustry <strong>in</strong>dustrija celuloze <strong>in</strong> papirja<br />

pump črpalka<br />

pupil učenec<br />

purchase nakup<br />

purchase price nabavna cena<br />

purchas<strong>in</strong>g habits nakupovalne navade<br />

purchas<strong>in</strong>g power kupna moč<br />

purchas<strong>in</strong>g power parity pariteta kupne moči<br />

push tow<strong>in</strong>g plovba v potisni navezi<br />

Qatar Katar<br />

Quaestor of the EP kvestor EP<br />

qualified majority kvalificirana več<strong>in</strong>a<br />

qualitative analysis kvalitativna analiza<br />

quality control circle skup<strong>in</strong>a za kakovost<br />

quality control of agricultural products nadzor kakovosti kmetijskih proizvodov<br />

quality control of <strong>in</strong>dustrial products kontrola kakovosti <strong>in</strong>dustrijskih izdelkov<br />

quality label znak kakovosti<br />

quality of life kakovost življenja<br />

quality of the environment kakovost okolja<br />

quality standard standard kakovosti<br />

quantitative analysis kvantitativna analiza<br />

quantitative restriction količ<strong>in</strong>ska omejitev<br />

quantity of fish landed količ<strong>in</strong>a iztovorjenih rib<br />

quasi-fiscal charge davku podobna dajatev<br />

quaternary sector kvartarni sektor<br />

question put to a m<strong>in</strong>ister <strong>in</strong>terpelacija<br />

question time poslanska vprašanja<br />

quorum sklepčnost<br />

quote dobesedni navedek<br />

rabbit kunec<br />

rabbit meat kunčje meso<br />

rabies stekl<strong>in</strong>a<br />

racial conflict rasni konflikt<br />

racial discrim<strong>in</strong>ation rasna diskrim<strong>in</strong>acija


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 80 od 106<br />

racism rasizem<br />

radiation protection varstvo pred sevanjem<br />

radical party radikalna stranka<br />

radio equipment radijski aparat<br />

radio telecommunications brezžične telekomunikacije<br />

radioactive effluent radioaktivne odpadne vode<br />

radioactive materials radioaktivne snovi<br />

radioactive pollution radioaktivno onesnaževanje<br />

radioactive waste radioaktivni odpadki<br />

radioactivity radioaktivnost<br />

radiobiology radiobiologija<br />

raft<strong>in</strong>g splavarjenje<br />

rail network železniško omrežje<br />

rail transport železniški promet<br />

railway <strong>in</strong>dustry proizvodnja tirnih vozil<br />

railway station železniška postaja<br />

railway tariff železniška tarifa<br />

rapid reaction force enote za hitro posredovanje<br />

rare gas žlahtni pl<strong>in</strong><br />

Ras Al Khaimah Ras al Khaimah<br />

rate of work ritem dela<br />

ratification of an agreement ratifikacija sporazuma<br />

ratio razmerje<br />

raw chemical <strong>in</strong>dustry bazična kemična <strong>in</strong>dustrija<br />

raw material surov<strong>in</strong>e<br />

raw milk surovo mleko<br />

raw sugar surovi sladkor<br />

re-export ponovni izvoz<br />

re-import ponovni uvoz<br />

re-<strong>in</strong>tegration <strong>in</strong>to school ponovna vključitev v šolo<br />

reactor cool<strong>in</strong>g system reaktorski hladilni sistem<br />

real estate bus<strong>in</strong>ess nepremičn<strong>in</strong>ska družba<br />

real estate credit nepremičn<strong>in</strong>ski kredit<br />

real estate market zemljiški trg<br />

real property nepremično premoženje<br />

rearmament ponovna oborožitev<br />

reassignment prerazporeditev<br />

rebel government revolucionarna vlada<br />

receivership prisilna poravnava<br />

reclaimed land pridobljena obdelovalna zemlja<br />

recognition of diplomas priznavanje diplom<br />

recognition of studies priznavanje študija<br />

recognition of vocational tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g qualifications priznavanje poklicnih kvalifikacij<br />

recommendation priporočilo<br />

reconstituted product rekonstituiran izdelek<br />

record gramofonska plošča<br />

record library fonoteka<br />

record<strong>in</strong>g posnetek<br />

record<strong>in</strong>g equipment snemalna oprema<br />

record<strong>in</strong>g medium nosilec posnetka<br />

recruitment pridobivanje novih delavcev<br />

recycled product recikliran izdelek<br />

recycl<strong>in</strong>g of capital ponovno vlaganje kapitala<br />

recycl<strong>in</strong>g technology tehnologija recikliranja<br />

Red Sea Rdeče morje<br />

red w<strong>in</strong>e rdeče v<strong>in</strong>o<br />

redemption odplačevanje<br />

redemption of public debt vračanje javnega dolga<br />

redevelopment aid pomoč za preusmeritev<br />

redirection of production preusmeritev kmetijske proizvodnje<br />

rediscount<strong>in</strong>g rediskontiranje<br />

redistribution of <strong>in</strong>come prerazporeditev dohodka


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 81 od 106<br />

reduced price znižana cena<br />

reduction of gas emissions zmanjšanje emisij pl<strong>in</strong>ov<br />

reduction of sentence znižanje kazni<br />

reduction of work<strong>in</strong>g time skrajšanje delovnega časa<br />

redundancy odpoved zaradi poslovnih razlogov<br />

reference price referenčna cena<br />

reference to the EC Court of Justice for a prelim<strong>in</strong>ary<br />

rul<strong>in</strong>g<br />

predložiti Sodišču ES v predhodno odločanje<br />

referendum referendum<br />

reflation oživljanje <strong>gospodarstva</strong><br />

reform of the CAP reforma SKP<br />

refrigerated product hlajen izdelek<br />

refrigeration <strong>in</strong>dustry proizvodnja hladilnih naprav<br />

refugee begunec<br />

refusal to bid odklonitev ponudbe<br />

refusal to sell zavrnitev prodaje<br />

region regija<br />

region dependent on fish<strong>in</strong>g regija, odvisna od ribolova<br />

Region of Murcia regija Murcia<br />

region-EU relationship odnosi med regijami <strong>in</strong> EU<br />

regional account<strong>in</strong>g regionalno računovodstvo<br />

regional agency regionalno predstavništvo<br />

regional aid regionalna pomoč<br />

regional and local authorities regionalne <strong>in</strong> lokalne oblasti<br />

regional authority regionalna oblast<br />

regional budget regionalni proračun<br />

regional cooperation regionalno sodelovanje<br />

regional culture regionalna kultura<br />

regional development regionalni razvoj<br />

regional disparity regionalne razlike<br />

regional economy regionalno gospodarstvo<br />

regional election regionalne volitve<br />

regional farm policy regionalna kmetijska politika<br />

regional f<strong>in</strong>ances sredstva regij<br />

regional geography regionalna geografija<br />

regional government regionalna uprava<br />

regional <strong>in</strong>tegration regionalno povezovanje<br />

regional <strong>in</strong>vestment regionalna naložba<br />

regional language regionalni jezik<br />

regional law regionalna zakonodaja<br />

regional market regionalni trg<br />

regional parliament regionalni parlament<br />

regional plann<strong>in</strong>g regionalno načrtovanje<br />

regional police regionalna policija<br />

regional policy regionalna politika<br />

regional security regionalna varnost<br />

regional State regionalna država<br />

regional statistics regionalna statistika<br />

regional transport regionalni promet<br />

regionalisation regionalizacija<br />

regionalisation of trade regionalizacija trgov<strong>in</strong>e<br />

regionalism regionalizem<br />

regionalist party regionalistična stranka<br />

regions and communities of Belgium regije <strong>in</strong> skupnosti Belgije<br />

regions of Austria regije Avstrije<br />

regions of Denmark regije Danske<br />

regions of F<strong>in</strong>land regije F<strong>in</strong>ske<br />

regions of France regije Francije<br />

regions of Germany regije Nemčije<br />

regions of Greece regije Grčije<br />

regions of Ireland regije Irske<br />

regions of Italy regije Italije


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 82 od 106<br />

regions of Portugal regije Portugalske<br />

regions of Spa<strong>in</strong> regije Španije<br />

regions of Sweden regije Švedske<br />

regions of the Netherlands regije Nizozemske<br />

regions of the United K<strong>in</strong>gdom regije Združenega kraljestva<br />

registered trademark registrirana znamka<br />

registration of a company vpis družbe v sodni register<br />

registration of voters vpis v volilni imenik<br />

registration tax taksa za vpis v register<br />

regulation uredba<br />

regulation of agricultural production ureditev kmetijske proizvodnje<br />

regulation of <strong>in</strong>vestments predpisi o naložbah<br />

regulation of telecommunications urejanje telekomunikacij<br />

regulation of transactions uravnavanje trgov<strong>in</strong>skega prometa<br />

regulations for civil servants predpisi o javnih uslužbencih<br />

re<strong>in</strong>deer severni jelen<br />

re<strong>in</strong>surance pozavarovanje<br />

re<strong>in</strong>tegration enterprise pridruženo podjetje<br />

re<strong>in</strong>tegration <strong>in</strong>to work<strong>in</strong>g life ponovna vključitev v delo<br />

rejection of the budget zavrnitev proračuna<br />

relations between the State and the regions odnosi med državo <strong>in</strong> regijami<br />

relations between the two German States odnosi med nemškima državama<br />

relationship sorodstvo<br />

release on licence pogojni odpust<br />

religion religija<br />

religious conflict verski spor<br />

religious discrim<strong>in</strong>ation verska diskrim<strong>in</strong>acija<br />

religious fundamentalism verski fundamentalizem<br />

religious group verska skup<strong>in</strong>a<br />

religious <strong>in</strong>stitution verska ustanova<br />

religious sect verska sekta<br />

religious tourism verski turizem<br />

remission of export duties odpustitev izvoznih dajatev<br />

remote sens<strong>in</strong>g dalj<strong>in</strong>sko zaznavanje<br />

remuneration of work plačilo za delo<br />

renewable energy obnovljiva energija<br />

renewable resources obnovljivi viri<br />

renewal of an agreement podaljšanje sporazuma<br />

rent regulations predpisi o najemnih razmerjih<br />

rental bus<strong>in</strong>ess podjetje za izposojo<br />

reparcell<strong>in</strong>g komasacija<br />

repatriation grant pomoč ob vrnitvi v matično državo<br />

repatriation of capital repatriacija kapitala<br />

repeal razveljavitev<br />

repentance skesanje<br />

replacement of resources nadomeščanje virov<br />

replant<strong>in</strong>g ponovna zasaditev<br />

report poročilo<br />

representative market price reprezentativna tržna cena<br />

representative price reprezentativna cena<br />

representative rate reprezentativni tečaj<br />

repression zatiranje<br />

reproductive health reproduktivno zdravje<br />

reptile plazilec<br />

republic republika<br />

Republic of Moldova Republika Moldavija<br />

Republican Party republikanska stranka<br />

requisition<strong>in</strong>g of workers delovna dolžnost<br />

reschedul<strong>in</strong>g of public debt reprogramiranje javnega dolga<br />

research raziskave<br />

research and development raziskave <strong>in</strong> razvoj<br />

research body raziskovalna organizacija


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 83 od 106<br />

research budget raziskovalni proračun<br />

research method raziskovalna metoda<br />

research policy raziskovalna politika<br />

research programme raziskovalni program<br />

research project raziskovalni projekt<br />

research report raziskovalno poročilo<br />

research results rezultati raziskav<br />

research staff raziskovalci<br />

reservation rezervacija<br />

reserve army rezervna sestava vojske<br />

reserve currency rezervna valuta<br />

reserves rezerve<br />

residence prebivališče<br />

residence permit dovoljenje za bivanje<br />

residential area stanovanjsko območje<br />

residential mobility menjavanje prebivališča<br />

resignation of the government odstop vlade<br />

res<strong>in</strong> smola<br />

resistance of materials odpornost materialov<br />

resolution resolucija<br />

resolution of parliament resolucija parlamenta<br />

Resolution of the Council of the European Union resolucija Sveta Evropske unije<br />

resolution of the European Council resolucija Evropskega sveta<br />

resources of the sea morski viri<br />

respiratory disease bolezen dihal<br />

rest period odmor<br />

restoration of customs duties ponovna uvedba car<strong>in</strong><br />

restriction of liberty omejitev prostosti<br />

restriction on competition omejevanje konkurence<br />

restrictive trade practice kartelni sporazum<br />

restrictive-practice authorisation odobritev kartelnega sporazuma<br />

restrictive-practice notification priglasitev kartelnega sporazuma<br />

result of the vote izid glasovanja<br />

retail outlet prodajalna<br />

retail price maloprodajna cena<br />

retail sell<strong>in</strong>g prodaja na drobno<br />

retail trade trgov<strong>in</strong>a na drobno<br />

retired person upokojenec<br />

retirement conditions pogoji za upokojitev<br />

retroactivity of a law povratna veljavnost zakona<br />

return migration vračanje migrantov<br />

revaluation revalvacija<br />

revenue prejemek<br />

revision of an agreement revizija sporazuma<br />

revision of f<strong>in</strong>ancial perspectives sprememba f<strong>in</strong>ančnega načrta<br />

revision of the EC Treaty revizija Pogodbe ES<br />

Rh<strong>in</strong>e Valley dol<strong>in</strong>a Rena<br />

Rh<strong>in</strong>eland-Palat<strong>in</strong>ate Porenje-Pfalz<br />

Rhône-Alpes Rhône-Alpes<br />

Ribe Ribe<br />

rice riž<br />

right of action pravica do tožbe<br />

right of asylum pravica do azila<br />

right of establishment pravica do ustanavljanja<br />

right of pre-emption predkupna pravica<br />

right of repossession pravica odpovedi najemne pogodbe<br />

right to culture pravica do kulture<br />

right to demonstrate pravica do demonstriranja<br />

right to development pravica do razvoja<br />

right to education pravica do izobraževanja<br />

right to health pravica do zdravja<br />

right to hous<strong>in</strong>g pravica do stanovanja


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 84 od 106<br />

right to <strong>in</strong>formation pravica do obveščenosti<br />

right to justice pravica do sodnega varstva<br />

right to physical <strong>in</strong>tegrity pravica do telesne <strong>in</strong>tegritete<br />

right to stand for election pasivna volilna pravica<br />

right to stopover pristojb<strong>in</strong>a za pristajanje<br />

right to strike pravica do stavke<br />

right to vote aktivna volilna pravica<br />

right to work pravica do dela<br />

rights of access pravica do obiska<br />

rights of aliens pravice tujcev<br />

rights of civil servants pravice javnih uslužbencev<br />

rights of m<strong>in</strong>orities pravice manjš<strong>in</strong><br />

rights of the defence pravice obrambe<br />

rights of the <strong>in</strong>dividual pravice posameznika<br />

R<strong>in</strong>gkoeb<strong>in</strong>g R<strong>in</strong>gkøb<strong>in</strong>g<br />

Rio Group Skup<strong>in</strong>a iz Ria<br />

Rioja Rioja<br />

risk prevention preprečevanje tveganja<br />

road build<strong>in</strong>g gradnja cest<br />

road cabotage kabotaža v cestnem prometu<br />

road network cestno omrežje<br />

road safety varnost v cestnem prometu<br />

road services department cestne službe<br />

road traffic cestni promet<br />

road transport cestni prevoz<br />

road transport tariff tarifa za cestni prevoz<br />

roadworth<strong>in</strong>ess tests tehnični pregledi vozil<br />

robotics robotika<br />

robotisation robotizacija<br />

rodent glodalec<br />

roll-call vote poimensko glasovanje<br />

roll<strong>in</strong>g stock železniški vozni park<br />

Roman law rimsko pravo<br />

Romania Romunija<br />

root crop okopav<strong>in</strong>a<br />

root vegetable korenovke<br />

Roskilde Roskilde<br />

rosé w<strong>in</strong>e v<strong>in</strong>o rosé<br />

royalism rojalizem<br />

rubber <strong>in</strong>dustry gumarska <strong>in</strong>dustrija<br />

rule of law pravna država<br />

rule under emergency powers pristojnosti v izrednih razmerah<br />

rules of procedure poslovnik<br />

rul<strong>in</strong>g sodna odločba<br />

rul<strong>in</strong>g class vladajoči sloj<br />

rural community podeželska skupnost<br />

rural development razvoj podeželja<br />

rural habitat podeželsko življenjsko okolje<br />

rural migration odseljevanje s podeželja<br />

rural population podeželsko prebivalstvo<br />

rural region podeželje<br />

rural settlement podeželsko naselje<br />

rural sociology ruralna sociologija<br />

rural tourism kmečki turizem<br />

Russia Rusija<br />

Rwanda Ruanda<br />

rye rž<br />

Réunion Reunion<br />

SAARC SAARC<br />

Saarland Posarje<br />

Saba Saba<br />

Sabah Sabah


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 85 od 106<br />

sacred text sveti spisi<br />

safety device varnostna naprava<br />

safety standard varnostni standard<br />

Sahel Sahel<br />

Sa<strong>in</strong>t Christopher and Nevis Sa<strong>in</strong>t Kitts <strong>in</strong> Nevis<br />

Sa<strong>in</strong>t Eustatius St. Eustatius<br />

Sa<strong>in</strong>t Helena Sveta Helena<br />

Sa<strong>in</strong>t Lucia Sa<strong>in</strong>t Lucia<br />

Sa<strong>in</strong>t Mart<strong>in</strong> St. Maarten<br />

Sa<strong>in</strong>t Pierre and Miquelon Sa<strong>in</strong>t Pierre <strong>in</strong> Miquelon<br />

Sa<strong>in</strong>t V<strong>in</strong>cent and the Grenad<strong>in</strong>es Sa<strong>in</strong>t V<strong>in</strong>cent <strong>in</strong> Grenad<strong>in</strong>e<br />

sale prodaja<br />

sales agent prodajni zastopnik<br />

sales aid pomoč pri prodaji<br />

sales occupation trgovski poklic<br />

sales promotion pospeševanje prodaje<br />

sales representative trgovski zastopnik<br />

sales staff prodajno osebje<br />

salt sol<br />

SALT Agreement sporazum SALT<br />

salt water slana voda<br />

salted product nasoljen izdelek<br />

Salzburg Salzburška<br />

Samoa Samoa<br />

sample survey raziskava vzorca<br />

sampl<strong>in</strong>g vzorčenje<br />

San Mar<strong>in</strong>o San Mar<strong>in</strong>o<br />

Sarawak Sarawak<br />

Sard<strong>in</strong>ia Sard<strong>in</strong>ija<br />

satellite satelit<br />

satellite communications satelitske komunikacije<br />

satellite navigation satelitska navigacija<br />

satellite town satelitsko naselje<br />

Saudi Arabia Saudova Arabija<br />

sav<strong>in</strong>gs prihranki<br />

sav<strong>in</strong>gs bank hranilnica<br />

sawmill žaga<br />

Saxony Saška<br />

Saxony-Anhalt Saška-Anhalt<br />

scanner optični čitalnik<br />

Schengen Agreement Schengenski sporazum<br />

Schengen Information System schengenski <strong>in</strong>formacijski sistem<br />

Schleswig-Holste<strong>in</strong> Schleswig-Holste<strong>in</strong><br />

school abroad šola v tuj<strong>in</strong>i<br />

school age šoloobvezna starost<br />

school attendance obiskovanje pouka<br />

school canteen šolska menza<br />

school environment šolsko okolje<br />

school fees šoln<strong>in</strong>a<br />

school <strong>in</strong>spection šolska <strong>in</strong>špekcija<br />

school legislation šolska zakonodaja<br />

school life šolsko življenje<br />

school medic<strong>in</strong>e šolska medic<strong>in</strong>a<br />

school results šolski uspeh<br />

school textbook šolski učbenik<br />

school transport šolski prevoz<br />

school-<strong>in</strong>dustry relations odnosi med šolo <strong>in</strong> gospodarstvom<br />

school-work<strong>in</strong>g life relations odnos šola-poklicno življenje<br />

school<strong>in</strong>g šolanje<br />

schoolwork šolsko delo<br />

scientific apparatus znanstvena oprema<br />

scientific calculation znanstveni izračun


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 86 od 106<br />

scientific cooperation znanstveno sodelovanje<br />

scientific discovery znanstveno odkritje<br />

scientific education znanstveno izobraževanje<br />

scientific exchange znanstvena izmenjava<br />

scientific library znanstvena knjižnica<br />

scientific press znanstveni tisk<br />

scientific profession znanstvenik<br />

scientific progress znanstveni napredek<br />

scientific report znanstveno poročilo<br />

scientific research znanstvene raziskave<br />

Scotland Škotska<br />

screen zaslon<br />

sculpture kiparstvo<br />

sea morje<br />

sea fish morska riba<br />

sea fish<strong>in</strong>g morski ribolov<br />

sea-bed morsko dno<br />

seal tjulenj<br />

search preiskava<br />

search eng<strong>in</strong>e iskalnik<br />

seasonal employment sezonsko delo<br />

seasonal migration sezonska migracija<br />

seasonal unemployment sezonska brezposelnost<br />

seasonal worker sezonski delavec<br />

seat of Community <strong>in</strong>stitution sedež <strong>in</strong>stitucije<br />

SEATO SEATO<br />

second ballot drugi krog volitev<br />

second Lomé Convention Lomejska konvencija II<br />

second stage of EMU druga faza EMU<br />

Second World War druga svetovna vojna<br />

secondary education srednješolsko izobraževanje<br />

secondary legislation sekundarna zakonodaja<br />

secondary residence drugo prebivališče<br />

secondary sector sekundarni sektor<br />

secret ballot tajno glasovanje<br />

secret service tajna služba<br />

secret society tajno združenje<br />

secretarial allowance dodatek za strokovno pomoč poslancem<br />

secretarial staff pisarniško osebje<br />

secretariat of an Institution sekretariat <strong>in</strong>stitucije<br />

Secretary General generalni sekretar<br />

section profil<br />

sectoral agreement panožni sporazum<br />

sectoral aid sektorska pomoč<br />

sectoral plann<strong>in</strong>g sektorsko načrtovanje<br />

secular education laično šolstvo<br />

secular State laična država<br />

secularity ločitev cerkve od države<br />

securities vrednostni papirji<br />

security of supply zanesljivost oskrbe<br />

security services varovanje <strong>in</strong> nadzor<br />

sedimentology sedimentologija<br />

seed seme<br />

seed capital začetni kapital<br />

seed flax oljni lan<br />

seedl<strong>in</strong>g sadika<br />

seismic monitor<strong>in</strong>g seizmološka služba<br />

seismology seizmologija<br />

seizure of goods odvzem predmetov<br />

selection of pupils selekcija učencev<br />

selective dissem<strong>in</strong>ation of <strong>in</strong>formation selektivno razširjanje <strong>in</strong>formacij<br />

selective distribution agreement prodaja prek izbranih distributerjev


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 87 od 106<br />

self-defence samoobramba<br />

self-determ<strong>in</strong>ation samoodločba<br />

self-employed person samozaposleni<br />

self-employment samozaposlitev<br />

self-f<strong>in</strong>anc<strong>in</strong>g samof<strong>in</strong>anciranje<br />

self-management samoupravljanje<br />

self-regulation samoregulacija<br />

self-service store samopostrežna trgov<strong>in</strong>a<br />

self-sufficiency farm<strong>in</strong>g samooskrbno kmetijstvo<br />

self-sufficiency <strong>in</strong> energy samooskrba z energijo<br />

self-sufficiency <strong>in</strong> food samooskrba s hrano<br />

self-sufficiency rate stopnja samooskrbe<br />

self-supply samooskrba<br />

sell<strong>in</strong>g at a loss prodaja z izgubo<br />

sell<strong>in</strong>g price prodajna cena<br />

semi-manufactured goods polizdelek<br />

semi-metal polkov<strong>in</strong>a<br />

semi-public transport poljavni promet<br />

semi-skilled worker polkvalificiran delavec<br />

semi-soft cheese poltrdi sir<br />

Senegal Senegal<br />

senior management višji vodstveni delavci<br />

seniority delovni staž<br />

sensitive area občutljivo območje<br />

sensitive product občutljiv izdelek<br />

separated person ločena oseba<br />

separation of powers delitev oblasti<br />

Serbia Srbija<br />

Serbia and Montenegro Srbija <strong>in</strong> Črna gora<br />

sericulture svilogojstvo<br />

service storitev<br />

service concession koncesija za opravljanje storitev<br />

service <strong>in</strong>dustry storitvene dejavnosti<br />

service occupation storitveno osebje<br />

services company storitveno podjetje<br />

services contract javno naročilo za storitve<br />

services of general <strong>in</strong>terest storitve splošnega pomena<br />

sesame sezam<br />

set-aside praha<br />

settlement of disputes reševanje sporov<br />

severance pay odpravn<strong>in</strong>a ob odpustu<br />

sewage sludge blato iz čistilnih naprav<br />

sex education spolna vzgoja<br />

sexual discrim<strong>in</strong>ation spolna diskrim<strong>in</strong>acija<br />

sexual freedom spolna svoboda<br />

sexual harassment spolno nadlegovanje<br />

sexual m<strong>in</strong>ority spolna manjš<strong>in</strong>a<br />

sexual mutilation spolna pohabljenost<br />

sexual offence kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost<br />

sexual tourism seksualni turizem<br />

sexual violence spolno nasilje<br />

sexuality spolnost<br />

sexually transmitted disease spolno prenosljiva bolezen<br />

Seychelles Sejšeli<br />

shadow cab<strong>in</strong>et vlada v senci<br />

shape-memory alloy zlit<strong>in</strong>a z oblikovnim spom<strong>in</strong>om<br />

share delnica<br />

share capital delniški kapital<br />

share farm<strong>in</strong>g spolov<strong>in</strong>arstvo<br />

shareholder delničar<br />

sharehold<strong>in</strong>g delničarstvo<br />

Sharjah Sharjah


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 88 od 106<br />

sheep ovca<br />

sheep's milk cheese ovčji sir<br />

sheepmeat ovčje meso<br />

sheet pločev<strong>in</strong>a<br />

shellfish farm<strong>in</strong>g gojenje školjk<br />

shift work izmensko delo<br />

ship canal plovni kanal<br />

ship's flag ladijska zastava<br />

ship's passport plovno dovoljenje<br />

shipbuild<strong>in</strong>g ladjedelništvo<br />

shipp<strong>in</strong>g policy pomorska politika<br />

shopp<strong>in</strong>g centre nakupovalno središče<br />

shore protection varstvo obale<br />

short-term credit kratkoročni kredit<br />

short-term economic policy kratkoročna ekonomska politika<br />

short-term economic prospects kratkoročni gospodarski izgledi<br />

short-term f<strong>in</strong>anc<strong>in</strong>g kratkoročno f<strong>in</strong>anciranje<br />

short-term forecast kratkoročna napoved<br />

short-time work<strong>in</strong>g nepolna zaposlenost<br />

shortage pomanjkanje<br />

shorter work<strong>in</strong>g week skrajšan delovni teden<br />

Sicily Sicilija<br />

sick leave odsotnost z dela zaradi bolezni<br />

Sierra Leone Sierra Leone<br />

signall<strong>in</strong>g device signalna naprava<br />

signature of an agreement podpis sporazuma<br />

silent majority tiha več<strong>in</strong>a<br />

silk svila<br />

silo silos<br />

silver srebro<br />

silviculture gojenje gozdov<br />

simple majority navadna več<strong>in</strong>a<br />

simplification of formalities poenostavitev car<strong>in</strong>skih formalnosti<br />

simplification of legislation poenostavitev zakonodaje<br />

simulation simulacija<br />

S<strong>in</strong>gapore S<strong>in</strong>gapur<br />

s<strong>in</strong>gle document enotna car<strong>in</strong>ska list<strong>in</strong>a<br />

S<strong>in</strong>gle European Act Enotna evropska list<strong>in</strong>a<br />

s<strong>in</strong>gle exchange-rate policy enotna politika deviznega tečaja<br />

s<strong>in</strong>gle market enotni trg<br />

s<strong>in</strong>gle monetary policy enotna monetarna politika<br />

s<strong>in</strong>gle parent samohranilec<br />

s<strong>in</strong>gle-ballot system enokrožni volilni sistem<br />

s<strong>in</strong>gle-crop farm<strong>in</strong>g monokultura<br />

s<strong>in</strong>gle-family hous<strong>in</strong>g enodruž<strong>in</strong>ska hiša<br />

sisal sisal<br />

sit<strong>in</strong>g of power stations lokacija elektrarne<br />

size of bus<strong>in</strong>ess velikost podjetja<br />

skill obsolescence zastarele poklicne kvalifikacije<br />

skilled worker kvalificiran delavec<br />

skimmed milk posneto mleko<br />

skimmed milk powder posneto mleko v prahu<br />

sk<strong>in</strong> disease kožna bolezen<br />

slaughter animal klavna žival<br />

slaughter of animals zakol<br />

slaughter premium premija za zakol<br />

slaughtered poultry zaklana perutn<strong>in</strong>a<br />

slavery suženjstvo<br />

Slovak Republic Slovaška republika<br />

Slovenia Slovenija<br />

sluice-gate price uvozna pragovna cena<br />

slum revna četrt


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 89 od 106<br />

small and medium <strong>in</strong>dustries mala <strong>in</strong> srednje velika <strong>in</strong>dustrija<br />

small and medium-sized enterprises mala <strong>in</strong> srednje velika podjetja<br />

small bus<strong>in</strong>ess malo podjetje<br />

small <strong>in</strong>dustry malo gospodarstvo<br />

small retailer maloprodaja<br />

small town majhno mesto<br />

smallhold<strong>in</strong>g majhno kmetijsko gospodarstvo<br />

smoked product prekajeni izdelek<br />

smok<strong>in</strong>g kajenje<br />

Småland med öarna Småland med öarna<br />

social adjustment socialno prilagajanje<br />

social analysis družbena analiza<br />

social assistance socialna pomoč<br />

social audit socialno poročilo<br />

social behaviour socialno vedenje<br />

social budget socialni proračun<br />

social change družbena sprememba<br />

social class družbeni sloj<br />

social clause socialna klavzula<br />

social conflict socialni konflikt<br />

social cost socialni stroški<br />

social court socialno sodišče<br />

social democracy socialna demokracija<br />

Social Democratic Party socialdemokratska stranka<br />

social development socialni razvoj<br />

social dialogue socialni dialog<br />

social dump<strong>in</strong>g socialni dump<strong>in</strong>g<br />

social economy socialna ekonomija<br />

social facilities socialna <strong>in</strong>frastruktura<br />

social impact socialni uč<strong>in</strong>ki<br />

social <strong>in</strong>dicator socialni kazalec<br />

social <strong>in</strong>equality socialna neenakost<br />

social <strong>in</strong>tegration socialna vključenost<br />

social labell<strong>in</strong>g oznaka spoštovanja socialnih pravic<br />

social legislation socialna zakonodaja<br />

social life družbeno življenje<br />

social medic<strong>in</strong>e socialna medic<strong>in</strong>a<br />

social mobility socialna mobilnost<br />

social movement socialno gibanje<br />

social norm družbena norma<br />

social pact socialni sporazum<br />

social participation sodelovanje v družbi<br />

social partners socialni partnerji<br />

social policy socialna politika<br />

Social Policy Agreement sporazum o socialni politiki<br />

social problem socialni problem<br />

social rehabilitation socialna rehabilitacija<br />

social rights socialne pravice<br />

social role družbena vloga<br />

social sciences družbene vede<br />

social security socialna varnost<br />

social security legislation pravo socialne varnosti<br />

social services socialne službe<br />

social situation socialno stanje<br />

social status družbeni položaj<br />

social structure socialna struktura<br />

social survey družbena raziskava<br />

social transfers socialni transferji<br />

social well-be<strong>in</strong>g družbena blag<strong>in</strong>ja<br />

social work socialno delo<br />

social worker socialni delavec<br />

social-security benefit socialnovarstvena dajatev


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 90 od 106<br />

social-security contribution prispevek za socialno varnost<br />

social-security harmonisation usklajevanje socialnega zavarovanja<br />

socialism socializem<br />

Socialist International Socialistična <strong>in</strong>ternacionala<br />

Socialist Party socialistična stranka<br />

socially disadvantaged class socialno ogroženi sloj<br />

socio-cultural facilities družbeno-kulturni objekt<br />

socio-cultural group družbeno-kulturna skupnost<br />

socio-economic conditions socialno-ekonomske razmere<br />

socio-professional category socialno-poklicna kategorija<br />

sociology sociologija<br />

sociology of education sociologija vzgoje<br />

sociology of law sociologija prava<br />

sodium natrij<br />

SOEC Eurostat<br />

soft cheese mehki sir<br />

soft energy alternativna energija<br />

soft fruit jagodičevje<br />

soft technology mehka tehnologija<br />

software programska oprema<br />

soil analysis analiza tal<br />

soil chemistry kemija tal<br />

soil condition<strong>in</strong>g gnojenje tal<br />

soil improvement izboljševanje tal<br />

soil pollution onesnaževanje tal<br />

soil preparation priprava tal<br />

soil protection varstvo tal<br />

soil resources viri tal<br />

soil science pedologija<br />

soil type tip tal<br />

solar architecture solarna arhitektura<br />

solar collector sončni kolektor<br />

solar energy sončna energija<br />

solar energy end-use applications uporaba sončne energije<br />

sole proprietorship družba z enim družbenikom<br />

Solomon Islands Salomonovi otoki<br />

solvent topilo<br />

Somalia Somalija<br />

sorghum sirek<br />

sound <strong>in</strong>sulation zvočna izolacija<br />

sound reproduction equipment naprava za reprodukcijo zvoka<br />

source of aid vir pomoči<br />

source of <strong>in</strong>formation vir <strong>in</strong>formacij<br />

source of law pravni vir<br />

South Africa Južna Afrika (Južnoafriška republika)<br />

South America Južna Amerika<br />

South Asia Južna Azija<br />

South Holland Južna Holandija<br />

South Jutland Južna Jutlandija<br />

South Korea Južna Koreja<br />

South-East Asia Jugovzhodna Azija<br />

South-East England Jugovzhodna Anglija<br />

South-South cooperation sodelovanje Jug-Jug<br />

South-West England Jugozahodna Anglija<br />

Southern Africa južna Afrika (južni del afriške cel<strong>in</strong>e)<br />

Southern Europe južna Evropa<br />

soya bean soja<br />

soya bean oil soj<strong>in</strong>o olje<br />

space navigation vesoljska plovba<br />

space policy vesoljska politika<br />

space property right lastn<strong>in</strong>ska pravica v vesolju<br />

space research vesoljske raziskave


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 91 od 106<br />

space science znanost o vesolju<br />

space station vesoljska postaja<br />

space technology vesoljska tehnologija<br />

space transport prevoz v vesolju<br />

space vehicle vesoljsko plovilo<br />

space-based weapons vesoljsko orožje<br />

Spa<strong>in</strong> Španija<br />

spare part nadomestni del<br />

sparkl<strong>in</strong>g w<strong>in</strong>e peneče v<strong>in</strong>o<br />

SPC SPC<br />

Speaker of Parliament predsednik parlamenta<br />

special chemicals posebne kemikalije<br />

special draw<strong>in</strong>g rights posebne pravice črpanja<br />

special education posebni izobraževalni programi<br />

special leave izredni dopust<br />

special metal specialne kov<strong>in</strong>e<br />

special polymer posebni polimer<br />

special procedure posebni postopek<br />

special steels specialna jekla<br />

special tax izredni davek<br />

special-status <strong>in</strong>stitution <strong>in</strong>stitucija s posebnim statusom<br />

specialisation agreement sporazum o specializaciji<br />

specialisation of trade specializacija trgov<strong>in</strong>e<br />

specialised committee strokovni odbor<br />

specification of tariff head<strong>in</strong>g razčlenitev tarifne številke<br />

spectrometry spektrometrija<br />

speculative funds špekulativni kapital<br />

speech govor<br />

speed control predpisane hitrosti<br />

spirits žgane pijače<br />

sponsorship pokroviteljstvo<br />

Sporades Sporadi<br />

sport šport<br />

sport fish<strong>in</strong>g športni ribolov<br />

sport<strong>in</strong>g event športna prireditev<br />

sports body športna organizacija<br />

sports equipment športna oprema<br />

sports facilities športni objekt<br />

spot market promptni trg<br />

spreadsheet razpredelnica<br />

Sri Lanka Šrilanka<br />

Stabex Stabex<br />

stability pact pakt o stabilnosti<br />

stability programme program stabilnosti<br />

staff zaposleni<br />

staff assessment ocenjevanje zaposlenih<br />

staff regulations kadrovski predpisi<br />

stagger<strong>in</strong>g of holidays razporejanje dopustov<br />

stagnant water stoječa voda<br />

stamp duty kolkov<strong>in</strong>a<br />

standage parkirn<strong>in</strong>a<br />

standard standard<br />

standard agreement health care obvezno zdravstveno zavarovanje<br />

standard of liv<strong>in</strong>g življenjski standard<br />

standardisation standardizacija<br />

standardised account<strong>in</strong>g system enoten računovodski sistem<br />

stand<strong>in</strong>g committee stalni odbor<br />

starch škrob<br />

START agreement sporazum START<br />

startup bus<strong>in</strong>ess mlado podjetje<br />

State država<br />

State aid državna pomoč


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 92 od 106<br />

State farm državno kmetijsko gospodarstvo<br />

State health service državna zdravstvena služba<br />

State monopoly državni monopol<br />

State of a Federation država članica federacije<br />

state of emergency izredne razmere<br />

State secret državna tajnost<br />

State trad<strong>in</strong>g državna trgov<strong>in</strong>a<br />

State-owned land državna zemlja<br />

stateless person oseba brez državljanstva<br />

station<strong>in</strong>g of forces namestitev sil<br />

statistical method statistična metoda<br />

statistics statistika<br />

status of Berl<strong>in</strong> status Berl<strong>in</strong>a<br />

status of Jerusalem status Jeruzalema<br />

status of the person elected poslanski status<br />

Statute for Members of the European Parliament statut poslancev EP<br />

statutory power zakonsko pooblastilo<br />

steel jeklo<br />

Steiermark Štajerska<br />

stepfamily reorganizirana druž<strong>in</strong>a<br />

sterilisation sterilizacija<br />

sterilised milk sterilizirano mleko<br />

still w<strong>in</strong>e mirno v<strong>in</strong>o<br />

stimulant poživilo<br />

stock zaloga<br />

stock exchange borza vrednostnih papirjev<br />

stock-exchange list<strong>in</strong>g borzna kotacija<br />

stock-exchange transaction borzni posel<br />

Stockholm Stockholm<br />

stockpil<strong>in</strong>g of weapons kopičenje orožja<br />

stone kamen<br />

stone fruit koščičasto sadje<br />

storage skladiščenje<br />

storage capacity skladiščna zmogljivost<br />

storage cost stroški skladiščenja<br />

storage of food skladiščenje hrane<br />

storage of hydrocarbons skladiščenje ogljikovodikov<br />

storage of waste skladiščenje odpadkov<br />

storage premium premija za skladiščenje<br />

Storstroem Storstrøm<br />

strait ož<strong>in</strong>a<br />

strategic defence strateška obramba<br />

strategic nuclear weapon strateško jedrsko orožje<br />

strategic reserves strateške rezerve<br />

stratospheric pollutant onesnaževalo stratosfere<br />

stratospheric pollution onesnaževanje stratosfere<br />

street children otroci ceste<br />

strike stavka<br />

strip trak<br />

structural adjustment strukturno prilagajanje<br />

structural expenditure strukturni izdatki<br />

structural fluctuation strukturno nihanje<br />

Structural Funds strukturni skladi<br />

structural policy strukturna politika<br />

structural unemployment strukturna brezposelnost<br />

structure objekt nizke gradnje<br />

student študent/dijak<br />

student mobility mobilnost študentov <strong>in</strong> dijakov<br />

student residence študentski dom<br />

sub-contract<strong>in</strong>g oddaja del podizvajalcem<br />

sub-proletariat lumpenproletariat<br />

sub-Saharan Africa podsaharska Afrika


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 93 od 106<br />

sub-standard hous<strong>in</strong>g slabe stanovanjske razmere<br />

submar<strong>in</strong>e podmornica<br />

subsidiary hčer<strong>in</strong>ska družba<br />

subsidiary budget dodatni proračun za javne službe<br />

subsidised hous<strong>in</strong>g socialno stanovanje<br />

subsistence economy naturalno gospodarstvo<br />

subsistence farm<strong>in</strong>g kmetijska proizvodnja za lastno porabo<br />

subsistence level <strong>in</strong>come eksistenčni m<strong>in</strong>imum<br />

substitute fuel nadomestno gorivo<br />

substitute product nadomestni izdelek<br />

subtropical zone subtropski pas<br />

suburban area predmestje<br />

suburban transport primestni prevoz<br />

suckler cow krava dojilja<br />

sucrose saharoza<br />

Sudan Sudan<br />

Suez Canal Sueški prekop<br />

sugar sladkor<br />

sugar beet sladkorna pesa<br />

sugar cane sladkorni trst<br />

sugar <strong>in</strong>dustry <strong>in</strong>dustrija sladkorja<br />

sugar levy dajatev za sladkor<br />

sugar product sladkorni proizvod<br />

sugar ref<strong>in</strong><strong>in</strong>g raf<strong>in</strong>iranje sladkorja<br />

suicide samomor<br />

Sulawesi Sulavesi<br />

sulphur žveplo<br />

Sumatra Sumatra<br />

summaris<strong>in</strong>g priprava povzetka<br />

summary procedure skrajšani postopek<br />

summertime poletni čas<br />

summit meet<strong>in</strong>g srečanje na vrhu<br />

Sunday work<strong>in</strong>g nedeljsko delo<br />

sunflower sončnica<br />

sunflower seed oil sončnično olje<br />

superconduct<strong>in</strong>g alloy superprevodna zlit<strong>in</strong>a<br />

supermarket supermarket<br />

supervisor delovodja<br />

supervisory body nadzorni organ<br />

supervisory power pooblastilo za nadzor<br />

supplementary aid for products dopolnilna pomoč za izdelke<br />

supplementary budget dopolnilni proračun<br />

supplementary f<strong>in</strong>anc<strong>in</strong>g dopolnilno f<strong>in</strong>anciranje<br />

supplementary <strong>in</strong>come dodatni dohodek<br />

supplementary pension dodatna pokojn<strong>in</strong>a<br />

supplementary trade mechanism dodatni trgov<strong>in</strong>ski mehanizem<br />

supplier dobavitelj<br />

supplies contract pogodba za dobavo blaga<br />

supply oskrba<br />

supply and demand ponudba <strong>in</strong> povpraševanje<br />

supply balance sheet preskrbovalna bilanca<br />

supply<strong>in</strong>g of documents dostava dokumentov<br />

support mechanism mehanizem podpore<br />

support policy podporna politika<br />

support price zaščitna cena<br />

support tariff podporna tarifa<br />

supranationality naddržavnost<br />

surface transport kopenski <strong>in</strong> vodni prevoz<br />

surface water površ<strong>in</strong>ska voda<br />

surgeon kirurg<br />

surgery kirurgija<br />

Sur<strong>in</strong>am Sur<strong>in</strong>am


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 94 od 106<br />

surname priimek<br />

surplus stock presežek zalog<br />

surrogate mother nadomestna mati<br />

surveillance policijski nadzor<br />

surveillance concern<strong>in</strong>g imports nadzor uvoza<br />

survivor's benefit dajatev za preživele druž<strong>in</strong>ske člane<br />

suspension of aid začasna ustavitev pomoči<br />

suspension of customs duties začasna opustitev car<strong>in</strong><br />

suspension of payments ustavitev plačil<br />

suspension of sentence odložitev izvršitve kazni<br />

susta<strong>in</strong>able agriculture trajnostno kmetijstvo<br />

susta<strong>in</strong>able development trajnostni razvoj<br />

susta<strong>in</strong>able forest management trajnostno gospodarjenje z gozdovi<br />

susta<strong>in</strong>able mobility trajnostna mobilnost<br />

swap arrangement dogovor o zamenjavi (swap)<br />

Swaziland Svazi<br />

Sweden Švedska<br />

sweetener sladilo<br />

sw<strong>in</strong>e sv<strong>in</strong>ja<br />

Switzerland Švica<br />

Sydsverige Sydsverige<br />

symbol of State državni simbol<br />

synthetic prote<strong>in</strong> s<strong>in</strong>tetična beljakov<strong>in</strong>a<br />

synthetic rubber s<strong>in</strong>tetični kavčuk<br />

Syria Sirija<br />

syrup sirup<br />

Sysm<strong>in</strong> Sysm<strong>in</strong><br />

systems <strong>in</strong>terconnection medsebojna povezava sistemov<br />

São Tomé and Príncipe Sao Tome <strong>in</strong> Pr<strong>in</strong>cipe<br />

TAB TAB<br />

table w<strong>in</strong>e namizno v<strong>in</strong>o<br />

tactical nuclear weapon taktično jedrsko orožje<br />

Taiwan Tajvan<br />

Tajikistan Tadžikistan<br />

takeover bid ponudba za prevzem<br />

tanker tanker<br />

tantalum tantal<br />

Tanzania Tanzanija<br />

target price ciljna cena<br />

TARIC TARIC<br />

tariff agreement tarifni sporazum<br />

tariff barrier car<strong>in</strong>ska ovira<br />

tariff ceil<strong>in</strong>g tarifni plafon<br />

tariff exemption tarifno izvzetje<br />

tariff negotiations car<strong>in</strong>ska pogajanja<br />

tariff nomenclature car<strong>in</strong>ska nomenklatura<br />

tariff policy car<strong>in</strong>ska politika<br />

tariff preference tarifni preferencial<br />

tariff quota tarifna kvota<br />

tariff reduction tarifno znižanje<br />

tariff zone tarifno območje<br />

Tawal Tawal<br />

tax davek<br />

tax authorities davčna uprava<br />

tax avoidance izogibanje plačilu davka<br />

tax collection pobiranje davka<br />

tax convention davčni sporazum<br />

tax debt write-off odpis davčnega dolga<br />

tax evasion davčna utaja<br />

tax exemption davčna oprostitev<br />

tax harmonisation davčno usklajevanje<br />

tax <strong>in</strong>centive davčna spodbuda


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 95 od 106<br />

tax <strong>in</strong>spection davčni nadzor<br />

tax law davčno pravo<br />

tax offence davčno kaznivo dejanje<br />

tax on capital davek na kapital<br />

tax on consumption davek na porabo<br />

tax on employment <strong>in</strong>come davek od plač<br />

tax on <strong>in</strong>come davek na dohodek<br />

tax on <strong>in</strong>vestment <strong>in</strong>come davek na dohodek od naložb<br />

tax on oils and fats davek na maščobe<br />

tax on profits of self-employment davek na dobiček iz samostojne dejavnosti<br />

tax rebate vračilo davka<br />

tax reform davčna reforma<br />

tax relief davčna olajšava<br />

tax return davčna napoved<br />

tax system davčni sistem<br />

tax-free allowance dovoljen brezcar<strong>in</strong>ski uvoz<br />

taxable <strong>in</strong>come obdavčljivi dohodek<br />

taxi taksi<br />

taxpayer davčni zavezanec<br />

tea čaj<br />

teacher učitelj<br />

teacher tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g usposabljanje učiteljev<br />

teach<strong>in</strong>g poučevanje<br />

teach<strong>in</strong>g curriculum učni program<br />

teach<strong>in</strong>g materials učno gradivo<br />

teach<strong>in</strong>g method učna metoda<br />

teach<strong>in</strong>g quality kakovost poučevanja<br />

teach<strong>in</strong>g software didaktična programska oprema<br />

team work timsko delo<br />

technical barrier tehnična ovira<br />

technical ceramics tehnična keramika<br />

technical cooperation tehnično sodelovanje<br />

technical education tehnični pouk<br />

technical profession tehniški poklic<br />

technical regulations tehnični predpisi<br />

technical rule tehnično pravilo<br />

technical specification tehnični opis<br />

technical standard tehnični standard<br />

technological change tehnološka sprememba<br />

technological <strong>in</strong>dependence tehnološka neodvisnost<br />

technological process tehnološki postopek<br />

technology tehnologija<br />

technology assessment tehnološka presoja<br />

technology park tehnološki park<br />

technology transfer prenos tehnologije<br />

telecommunications telekomunikacije<br />

telecommunications equipment telekomunikacijska oprema<br />

telecommunications <strong>in</strong>dustry telekomunikacijska <strong>in</strong>dustrija<br />

telecommunications policy telekomunikacijska politika<br />

telegraph telegraf<br />

telematics telematika<br />

telemedic<strong>in</strong>e telemedic<strong>in</strong>a<br />

telephone telefon<br />

Teletex teleteks<br />

television televizija<br />

television equipment televizijski aparat<br />

telework<strong>in</strong>g delo na daljavo<br />

telex teleks<br />

temperate forest gozd zmernega podnebja<br />

temperate zone zmerni pas<br />

temporary admission začasni uvoz<br />

temporary employment začasno delo


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 96 od 106<br />

temporary employment agency podjetje za posredovanje začasnega dela<br />

temporary layoff čakanje na delo<br />

tenant farm<strong>in</strong>g zakup kmetijskih zemljišč<br />

tender<strong>in</strong>g oddaja ponudbe<br />

term<strong>in</strong>ation of a contract prenehanje pogodbe<br />

term<strong>in</strong>ation of employment prenehanje delovnega razmerja<br />

term<strong>in</strong>ology term<strong>in</strong>ologija<br />

terms for aid pogoji za dodelitev pomoči<br />

terms of trade pogoji menjave<br />

terrace cropp<strong>in</strong>g terasno pridelovanje<br />

terrestrial ecosystem kopenski ekosistem<br />

territorial dispute ozemeljski spor<br />

territorial enclave ozemeljska enklava<br />

territorial jurisdiction krajevna pristojnost<br />

territorial law teritorialno pravo<br />

territorial waters teritorialne vode<br />

territories of the former Yugoslavia ozemlja nekdanje Jugoslavije<br />

terrorism terorizem<br />

tertiary sector terciarni sektor<br />

test tube fertilisation oploditev <strong>in</strong> vitro<br />

test<strong>in</strong>g preizkušanje<br />

textile fibre tekstilno vlakno<br />

textile <strong>in</strong>dustry tekstilna <strong>in</strong>dustrija<br />

textile mach<strong>in</strong>e tekstilni stroj<br />

textile plant predivnica<br />

textile product tekstilni izdelek<br />

texture agent sredstvo za zgostitev<br />

Thailand Tajska<br />

the EU's <strong>in</strong>ternational role mednarodna vloga EU<br />

theft tatv<strong>in</strong>a<br />

theology teologija<br />

theory of market<strong>in</strong>g teorija trženja<br />

therapeutic abortion umetna prek<strong>in</strong>itev nosečnosti iz zdravstvenih razlogov<br />

therapeutics terapija<br />

thermal discharge izpust toplote<br />

thermal energy toplotna energija<br />

thermal equipment toplotne naprave<br />

thermal <strong>in</strong>sulation toplotna izolacija<br />

thermal pollution toplotno onesnaževanje<br />

thermodynamics termod<strong>in</strong>amika<br />

thesaurus tezaver<br />

thesis diplomska naloga<br />

Thessaly Tesalija<br />

th<strong>in</strong> sheet tanka folija<br />

third countries <strong>in</strong> the Mediterranean sredozemske države nečlanice EU<br />

third country tretja država<br />

third Lomé Convention Lomejska konvencija III<br />

third stage of EMU tretja faza EMU<br />

third-party <strong>in</strong>surance obvezno škodno zavarovanje<br />

threat to national security ogrožanje državne varnosti<br />

threshold price cenovni prag<br />

Thur<strong>in</strong>gia Tur<strong>in</strong>gija<br />

Tibetan question tibetansko vprašanje<br />

ticket vozovnica<br />

tidal energy energija plimovanja<br />

tied sales outlet prodajno zastopstvo<br />

time-shar<strong>in</strong>g časovni zakup<br />

timetable for EMU časovni razpored EMU<br />

Timor Timor<br />

t<strong>in</strong> kositer<br />

t<strong>in</strong>plate and cutlery <strong>in</strong>dustry kleparstvo <strong>in</strong> proizvodnja rezilnega orodja<br />

titanium titan


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 97 od 106<br />

tobacco tobak<br />

tobacco <strong>in</strong>dustry tobačna <strong>in</strong>dustrija<br />

Togo Togo<br />

toilet article toaletni izdelek<br />

Tokelau Zvezni otoki<br />

Tokyo Round tokijski krog pogajanj<br />

toll cestn<strong>in</strong>a<br />

Tonga Tonga<br />

tool <strong>in</strong>dustry orodjarstvo<br />

torture mučenje<br />

total catch celotni ulov<br />

tourism turizem<br />

tourism policy turistična politika<br />

tourism statistics statistika turizma<br />

tourist exchange turistični tokovi<br />

tourist guide turistični vodič<br />

tourist <strong>in</strong>frastructure turistična <strong>in</strong>frastruktura<br />

tourist profession poklici v turizmu<br />

tourist region turistično območje<br />

town mesto<br />

town and country plann<strong>in</strong>g prostorsko načrtovanje<br />

town plann<strong>in</strong>g urbanizem<br />

town traffic mestni promet<br />

town-country relationship odnos mesto-podeželje<br />

town-plann<strong>in</strong>g profession urbanist<br />

town-plann<strong>in</strong>g regulations urbanistični predpisi<br />

town-plann<strong>in</strong>g scheme zazidalni načrt<br />

toxic substance strupena snov<br />

toxicology toksikologija<br />

toy <strong>in</strong>dustry <strong>in</strong>dustrija igrač<br />

toy library izposojevalnica igrač<br />

trace element element v sledovih<br />

traceability sledljivost<br />

tractor traktor<br />

trade agreement trgov<strong>in</strong>ski sporazum<br />

trade balance trgov<strong>in</strong>ska bilanca<br />

trade by country trgov<strong>in</strong>ska menjava po državah<br />

trade by group of countries trgov<strong>in</strong>ska menjava po skup<strong>in</strong>ah držav<br />

trade by product blagovna menjava po izdelkih<br />

trade cooperation trgov<strong>in</strong>sko sodelovanje<br />

trade credit komercialni kredit<br />

trade dispute trgov<strong>in</strong>ski spor<br />

trade event poslovni dogodek<br />

Trade Expansion Act Trade Expansion Act<br />

trade <strong>in</strong> organs trgov<strong>in</strong>a s človeškimi organi<br />

trade <strong>in</strong>formation komercialne <strong>in</strong>formacije<br />

trade <strong>in</strong>termediary trgovski posrednik<br />

trade licence dovoljenje za opravljanje trgov<strong>in</strong>ske dejavnosti<br />

trade policy trgov<strong>in</strong>ska politika<br />

trade promotion pospeševanje trgov<strong>in</strong>e<br />

trade regulations trgov<strong>in</strong>ski predpisi<br />

trade relations trgov<strong>in</strong>ski odnosi<br />

trade restriction trgov<strong>in</strong>ska omejitev<br />

trade statistics trgov<strong>in</strong>ska statistika<br />

trade union s<strong>in</strong>dikat<br />

trade union confederation zveza s<strong>in</strong>dikatov<br />

trade union election s<strong>in</strong>dikalne volitve<br />

trade union freedom s<strong>in</strong>dikalna svoboda<br />

trade union rights s<strong>in</strong>dikalne pravice<br />

trade volume obseg trgov<strong>in</strong>ske menjave<br />

tradeable emission permit prenosno emisijsko dovoljenje<br />

trademark znamka


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 98 od 106<br />

trademark law pravo znamk<br />

trad<strong>in</strong>g account poslovni račun<br />

trad<strong>in</strong>g hours obratovalni čas<br />

trad<strong>in</strong>g marg<strong>in</strong> trgovska marža<br />

trad<strong>in</strong>g operation trgov<strong>in</strong>ski promet<br />

trad<strong>in</strong>g volume obseg poslovanja<br />

traditional fish<strong>in</strong>g tradicionalno ribištvo<br />

traditional technology tradicionalna tehnologija<br />

traffic control nadzor prometa<br />

traffic regulations prometni predpisi<br />

traffic signs prometna signalizacija<br />

traffick<strong>in</strong>g <strong>in</strong> persons trgov<strong>in</strong>a z ljudmi<br />

tra<strong>in</strong>eeship pripravništvo<br />

tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g leave študijski dopust<br />

tranquiliser pomirjevalo<br />

trans-European network vseevropsko omrežje<br />

transfer of bus<strong>in</strong>esses prenos poslovanja<br />

transfer of competence prenos pristojnosti<br />

transfer of farms prenos kmetij<br />

transfer of pension rights prenos pravice do pokojn<strong>in</strong>e<br />

transfer of population preseljevanje prebivalstva<br />

transfer of prisoners premestitev zapornikov<br />

transfer of property prenos lastn<strong>in</strong>ske pravice<br />

transfer pric<strong>in</strong>g transferne cene<br />

transfrontier pollution čezmejno onesnaževanje<br />

transfrontier transport obmejni promet<br />

transgenic animal transgena žival<br />

transgenic plant transgena rastl<strong>in</strong>a<br />

transit tranzit<br />

transit charge tranzitna pristojb<strong>in</strong>a<br />

transition economy gospodarstvo v tranziciji<br />

translation prevajanje<br />

Translation Centre for the Bodies of the European Union Prevajalski center za organe Evropske unije<br />

transliteration transliteracija<br />

transmission network prenosno omrežje<br />

transnational corporation transnacionalno podjetje<br />

transparency <strong>in</strong> decision-mak<strong>in</strong>g preglednost odločanja<br />

transport accident prometna nesreča<br />

transport authorisation dovoljenje za prevoz<br />

transport capacity prevozne zmogljivosti<br />

transport company prevozno podjetje<br />

transport document prevozna list<strong>in</strong>a<br />

transport economics ekonomika prometa<br />

transport <strong>in</strong>frastructure prometna <strong>in</strong>frastruktura<br />

transport <strong>in</strong>surance transportno zavarovanje<br />

transport law prometno pravo<br />

transport licence licenca za opravljanje prevoza<br />

transport l<strong>in</strong>es prevozne poti<br />

transport market prevozni trg<br />

transport network prometno omrežje<br />

transport of animals prevoz živali<br />

transport of dangerous goods prevoz nevarnega blaga<br />

transport of patients prevoz bolnikov<br />

transport plann<strong>in</strong>g načrtovanje prevoza<br />

transport policy prometna politika<br />

transport price cena prevoza<br />

transport quota prevozna kvota<br />

transport regulations prevozni predpisi<br />

transport safety varnost prevoza<br />

transport staff zaposleni v prometu<br />

transport statistics statistika prometa


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 99 od 106<br />

transport under customs control prevoz pod car<strong>in</strong>skim nadzorom<br />

transport user uporabnik prevoznih storitev<br />

transportation tariff prevozna tarifa<br />

trauma poškodba<br />

travel potovanje<br />

travel agency potovalna agencija<br />

traveller potnik<br />

treasurer generalni sekretar parlamenta<br />

Treasury zakladnica<br />

treasury bill zakladna menica<br />

Treaty of Amsterdam Amsterdamska pogodba<br />

Treaty of Nice Pogodba iz Nice<br />

Treaty on European Union Pogodba o Evropski uniji<br />

tree drevo<br />

trends of op<strong>in</strong>ion politično gibanje<br />

Trent<strong>in</strong>o-Alto Adige Trent<strong>in</strong>o-Zgornje Poadižje<br />

trigger price sprožitvena cena<br />

TRIMS TRIMS<br />

Tr<strong>in</strong>idad and Tobago Tr<strong>in</strong>idad <strong>in</strong> Tobago<br />

tripartite conference tristransko zasedanje<br />

TRIPS TRIPS<br />

triticale tritikala<br />

tropical agriculture tropsko kmetijstvo<br />

tropical disease tropska bolezen<br />

tropical forest tropski gozd<br />

tropical fruit tropski sadež<br />

tropical plant tropska rastl<strong>in</strong>a<br />

tropical wood tropski les<br />

tropical zone tropski pas<br />

trust trust<br />

trust company družba za upravljanje<br />

tube cev<br />

tungsten volfram<br />

Tunisia Tunizija<br />

tunnel predor<br />

turb<strong>in</strong>e turb<strong>in</strong>a<br />

Turkey Turčija<br />

Turkmenistan Turkmenistan<br />

Turks and Caicos Islands Otoki Turks <strong>in</strong> Caicos<br />

turnkey factory tovarna na ključ<br />

turnout of voters volilna udeležba<br />

turnover promet podjetja<br />

Tuscany Toskana<br />

Tuvalu Tuvalu<br />

tw<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g pobratena mesta<br />

two-party system dvostrankarski sistem<br />

two-wheeled vehicle dvokolesno vozilo<br />

type of bus<strong>in</strong>ess vrsta podjetja<br />

type of tenure vrsta posesti<br />

Tyrol Tirolska<br />

Tyrrhenian Sea Tirensko morje<br />

UAS UAS<br />

Uganda Uganda<br />

Ukra<strong>in</strong>e Ukraj<strong>in</strong>a<br />

Ulster-Donegal Ulster-Donegal<br />

ultra-f<strong>in</strong>e particle mikrodelec<br />

Umbria Umbrija<br />

Umm Al Qaiwa<strong>in</strong> Umm al Qaiwa<strong>in</strong><br />

UN Commission komisija ZN<br />

UN Conference konferenca ZN<br />

UN convention konvencija ZN<br />

UN General Assembly Generalna skupšč<strong>in</strong>a ZN


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 100 od 106<br />

UN Habitat Habitat OZN<br />

UN <strong>in</strong>ternational covenant mednarodni sporazum OZN<br />

UN resolution resolucija OZN<br />

UN Secretariat sekretariat ZN<br />

UN Security Council Varnostni svet ZN<br />

UN specialist <strong>in</strong>stitution specializirana organizacija ZN<br />

UN Stand<strong>in</strong>g Committee stalni odbor OZN<br />

UN Technical Commission strokovna komisija ZN<br />

UN Trusteeship Council Skrbniški svet ZN<br />

unanimity soglasnost<br />

unauthorised dump<strong>in</strong>g divje odlagališče<br />

UNCED UNCED<br />

UNCRD UNCRD<br />

Unctad Unctad<br />

uncultivated land neobdelan svet<br />

underdevelopment nerazvitost<br />

underground economy siva ekonomija<br />

underground railway podzemna železnica<br />

underground storage of waste podzemno odlagališče odpadkov<br />

underground transport podzemni prevoz<br />

undernourishment podhranjenost<br />

underpopulation redka poseljenost<br />

underproduction nezadostna proizvodnja<br />

underwater m<strong>in</strong>eral resources m<strong>in</strong>eralne surov<strong>in</strong>e morskega dna<br />

undisclosed partnership tiha družba<br />

UNDP UNDP<br />

unemployed person brezposelna oseba<br />

unemployment brezposelnost<br />

unemployment due to technical progress tehnološki presežek<br />

unemployment <strong>in</strong>surance zavarovanje za primer brezposelnosti<br />

UNEP UNEP<br />

Unesco Unesco<br />

unfair dismissal odpust brez odpovednega razloga<br />

unfair terms of contract nepošteni pogodbeni pogoji<br />

UNFPA UNFPA<br />

UNHCR UNHCR<br />

unicameral system enodomni sistem<br />

UNICE UNICE<br />

Unicef Unicef<br />

Unido Unido<br />

unification of Germany združitev Nemčije<br />

un<strong>in</strong>om<strong>in</strong>al vot<strong>in</strong>g system un<strong>in</strong>om<strong>in</strong>alni volilni sistem<br />

un<strong>in</strong>tentional crime kaznivo dejanje, storjeno iz malomarnosti<br />

union of civil servants s<strong>in</strong>dikat javnih uslužbencev<br />

union representative predstavnik s<strong>in</strong>dikata<br />

UNIR UNIR (Zveza za mednarodno plovbo po Renu)<br />

Unisist Unisist<br />

unit price cena na enoto<br />

Unitar Unitar<br />

unitarian State unitarna država<br />

United Arab Emirates Združeni arabski emirati<br />

United Arab Emirates countries države Združenih arabskih emiratov<br />

United K<strong>in</strong>gdom Združeno kraljestvo<br />

United K<strong>in</strong>gdom OCT ČDO Združenega kraljestva<br />

United Nations Charter Ustanovna list<strong>in</strong>a Združenih narodov<br />

United Nations system sistem Združenih narodov<br />

United States Združene države<br />

universal health coverage splošno zdravstveno zavarovanje<br />

universal service univerzalna storitev<br />

universal suffrage splošna volilna pravica<br />

Universalism univerzalizem<br />

university univerza


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 101 od 106<br />

university library univerzitetna knjižnica<br />

university research visokošolske raziskave<br />

unlawful agreement prepovedan sporazum<br />

unmarried person neporočena oseba<br />

UNO OZN<br />

unpaid leave neplačani dopust<br />

unpaid work neplačano delo<br />

UNRISD UNRISD<br />

UNRWA UNRWA<br />

unskilled worker nekvalificiran delavec<br />

updat<strong>in</strong>g of skills strokovno izpopolnjevanje<br />

upper class višji sloj<br />

Upper House zgornji dom<br />

Upper Normandy Zgornja Normandija<br />

UPU UPU<br />

uranium uran<br />

urban area mestno območje<br />

urban centre mestno naselje<br />

urban community mestna skupnost<br />

urban construction gradnja mest<br />

urban economy mestno gospodarstvo<br />

urban habitat urbano življenjsko okolje<br />

urban <strong>in</strong>frastructure mestna <strong>in</strong>frastruktura<br />

urban population mestno prebivalstvo<br />

urban problem urbanistični problem<br />

urban renewal prenova mesta<br />

urban road mestna cesta<br />

urban sociology urbana sociologija<br />

urban transport mestni prevoz<br />

urbanisation urbanizacija<br />

Uruguay Urugvaj<br />

Uruguay Round Urugvajski krog pogajanj<br />

US Virg<strong>in</strong> Islands Ameriški Deviški otoki<br />

use of aid uporaba pomoči<br />

use of languages uporaba jezikov<br />

use of outer space uporaba vesolja<br />

use of water raba voda<br />

used goods rabljeno blago<br />

used oil odpadno olje<br />

USSR ZSSR<br />

usufruct užitek<br />

utilised agricultural area izkoriščeno kmetijsko zemljišče<br />

Utrecht Utrecht<br />

Uusimaa Uusimaa<br />

Uzbekistan Uzbekistan<br />

vacant seat prost sedež<br />

vacc<strong>in</strong>ation cepljenje<br />

vacc<strong>in</strong>e cepivo<br />

vacuum <strong>in</strong>dustry <strong>in</strong>dustrija za vakuumsko tehniko<br />

validation of expenditure potrditev izdatka<br />

Valle d'Aosta dol<strong>in</strong>a Aoste<br />

value of trade vrednost trgov<strong>in</strong>ske menjave<br />

vanadium vanadij<br />

vandalism vandalizem<br />

Vanuatu Vanuatu<br />

VAT DDV<br />

VAT rate stopnja DDV<br />

VAT resource prihodki od DDV<br />

Vatican Vatikan<br />

veal telečje meso<br />

vegetable zelenjava<br />

vegetable butter rastl<strong>in</strong>sko maslo


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 102 od 106<br />

vegetable fats rastl<strong>in</strong>ske maščobe<br />

vegetable juice zelenjavni sok<br />

vegetable oil rastl<strong>in</strong>sko olje<br />

vegetable product zelenjavni izdelek<br />

vegetable prote<strong>in</strong> rastl<strong>in</strong>ska beljakov<strong>in</strong>a<br />

vehicle vozilo<br />

vehicle documents dokumenti vozila<br />

vehicle fleet vozni park<br />

vehicle on rails tirno vozilo<br />

vehicle parts oprema vozila<br />

vehicle registration registracija vozila<br />

vehicle rental izposoja vozil<br />

vehicle tax davek na motorna vozila<br />

Vejle Vejle<br />

Veneto Benečija<br />

Venezuela Venezuela<br />

venture capital tvegani kapital<br />

vertical agreement vertikalno povezovanje<br />

very short-term f<strong>in</strong>anc<strong>in</strong>g f<strong>in</strong>anciranje na zelo kratek rok<br />

vessel plovilo<br />

veter<strong>in</strong>arian veter<strong>in</strong>ar<br />

veter<strong>in</strong>ary drug zdravilo za uporabo v veter<strong>in</strong>arski medic<strong>in</strong>i<br />

veter<strong>in</strong>ary <strong>in</strong>spection veter<strong>in</strong>arska <strong>in</strong>špekcija<br />

veter<strong>in</strong>ary legislation veter<strong>in</strong>arska zakonodaja<br />

veter<strong>in</strong>ary medic<strong>in</strong>e veter<strong>in</strong>a<br />

veter<strong>in</strong>ary product veter<strong>in</strong>arski izdelek<br />

veto veto<br />

Viborg Viborg<br />

Vice-President podpredsednik<br />

Vice-President of the EP podpredsednik EP<br />

victim žrtev<br />

video cassette videokaseta<br />

video communications videokomunikacije<br />

video disc videodisk<br />

video display unit work delo z zaslonom<br />

video library videoteka<br />

video surveillance video nadzor<br />

videophone conference telekonferenca<br />

Videotex videoteks<br />

Vienna Dunaj<br />

Vietnam Vietnam<br />

v<strong>in</strong>eyard v<strong>in</strong>ograd<br />

v<strong>in</strong>ification v<strong>in</strong>ifikacija<br />

violence nasilje<br />

violence at school nasilje v šoli<br />

Virg<strong>in</strong> Islands Deviški otoki<br />

virtual library virtualna knjižnica<br />

virtual reality virtualna resničnost<br />

visa policy vizumska politika<br />

Visegrad countries Višegrajska skup<strong>in</strong>a<br />

vision of Europe vizija Evrope<br />

visual arts vizualne umetnosti<br />

vitam<strong>in</strong> vitam<strong>in</strong><br />

viticulture v<strong>in</strong>ogradništvo<br />

vocational education poklicno izobraževanje<br />

vocational guidance poklicno usmerjanje<br />

vocational retra<strong>in</strong><strong>in</strong>g poklicno prešolanje<br />

vocational tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g poklicno usposabljanje<br />

Vojvod<strong>in</strong>a Vojvod<strong>in</strong>a<br />

volcanic eruption vulkanski izbruh<br />

volcanology vulkanologija<br />

voluntary military service prostovoljno služenje vojaškega roka


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 103 od 106<br />

voluntary organisation prostovoljna organizacija<br />

voluntary restra<strong>in</strong>t samoomejevanje<br />

voluntary restra<strong>in</strong>t agreement sporazum o prostovoljnem omejevanju<br />

voluntary work prostovoljno delo<br />

Vorarlberg Vorarlberg<br />

vote glasovanje<br />

vote by delegation glasovanje po zastopniku<br />

vote on a text as a whole glasovanje o besedilu v celoti<br />

votes cast veljavni oddani glas<br />

vot<strong>in</strong>g age starostna meja za pridobitev volilne pravice<br />

vot<strong>in</strong>g discipl<strong>in</strong>e strankarska discipl<strong>in</strong>a<br />

vot<strong>in</strong>g <strong>in</strong>tentions volja volivcev<br />

vot<strong>in</strong>g method nač<strong>in</strong> volitev<br />

Väli-Suomi Väli-Suomi<br />

Västsverige Västsverige<br />

WAEMU WAEMU<br />

WAEMU countries države Zahodnoafriške ekonomske <strong>in</strong> monetarne unije<br />

wage cost stroški za plače<br />

wage determ<strong>in</strong>ation določanje plač<br />

wage earner delojemalec<br />

wage <strong>in</strong>dex<strong>in</strong>g <strong>in</strong>deksiranje plač<br />

wages for housework plača za gospod<strong>in</strong>jsko delo<br />

Wales Wales<br />

Wallis and Futuna Wallis <strong>in</strong> Futuna<br />

Walloon region Valonska regija<br />

war vojna<br />

war crime vojni zloč<strong>in</strong><br />

war damage vojna škoda<br />

war economy vojno gospodarstvo<br />

war of <strong>in</strong>dependence vojna za neodvisnost<br />

war victim žrtev vojne<br />

Warsaw Pact countries države Varšavskega pakta<br />

Warsaw Pact Organisation Varšavski pakt<br />

warships bojno ladjevje<br />

wastage potratna poraba<br />

waste odpadki<br />

waste disposal odstranjevanje odpadkov<br />

waste <strong>in</strong>c<strong>in</strong>eration sežig odpadkov<br />

waste management ravnanje z odpadki<br />

waste recycl<strong>in</strong>g recikliranje odpadkov<br />

waste water odpadne vode<br />

water voda<br />

water analysis analiza vode<br />

water consumption poraba vode<br />

water management upravljanje voda<br />

water management <strong>in</strong> agriculture upravljanje z vodami v kmetijstvu<br />

water pollutant onesnaževalo vode<br />

water pollution onesnaževanje vode<br />

water protection varstvo voda<br />

water requirements potrebe po vodi<br />

water resources vodni viri<br />

water supply oskrba z vodo<br />

water treatment obdelava vode<br />

watercourse vodotok<br />

waterway transport plovba po cel<strong>in</strong>skih plovnih poteh<br />

wave energy energija valov<br />

waveband valovno območje<br />

WCL WCL<br />

wealth bogastvo<br />

wealth tax davek od premoženja<br />

weapon of mass destruction orožje za množično uničevanje


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 104 od 106<br />

weapons' destruction uničenje orožja<br />

web surfer uporabnik <strong>in</strong>terneta<br />

weekly rest period tedenski počitek<br />

weight and size mase <strong>in</strong> dimenzije<br />

weights and measures mere <strong>in</strong> uteži<br />

welfare socialno skrbstvo<br />

Welfare State država blag<strong>in</strong>je<br />

West Africa zahodna Afrika<br />

West Bank question vprašanje Zahodnega brega<br />

West Midlands West Midlands<br />

West of the Great Belt območje zahodno od Velikega Belta<br />

West Zealand Vestsjaelland<br />

Western Europe zahodna Evropa<br />

Western Sahara Zahodna Sahara<br />

Western Thrace zahodna Trakija<br />

WEU ZEU<br />

WEU countries države članice ZEU<br />

WFC WFC<br />

WFP WFP<br />

whale kit<br />

wheat pšenica<br />

white sugar beli sladkor<br />

white w<strong>in</strong>e belo v<strong>in</strong>o<br />

white-collar worker uslužbenec<br />

WHO WHO<br />

whole milk polnomastno mleko<br />

wholesale price veleprodajna cena<br />

wholesale sell<strong>in</strong>g prodaja na debelo<br />

wholesale trade trgov<strong>in</strong>a na debelo<br />

wholesale trad<strong>in</strong>g centre prodajno središče na debelo<br />

widowed person ovdovela oseba<br />

wild mammal prostoživeči sesalec<br />

wildlife rastl<strong>in</strong>stvo <strong>in</strong> živalstvo<br />

w<strong>in</strong>d energy energija vetra<br />

W<strong>in</strong>dward Islands Privetrni otoki<br />

w<strong>in</strong>e v<strong>in</strong>o<br />

w<strong>in</strong>e of superior quality vrhunsko v<strong>in</strong>o<br />

WIPO WIPO<br />

wire žica<br />

withdrawal from an agreement odpoved sporazuma<br />

withdrawal from the market umik s trga<br />

withdrawal of candidacy umik kandidature<br />

withdrawal price cena umika s trga<br />

WMO WMO<br />

woman ženska<br />

woman farmer kmetovalka<br />

women's military service vojaška dolžnost za ženske<br />

women's movement žensko gibanje<br />

women's rights pravice žensk<br />

wood fibre lesno vlakno<br />

wood for construction gradbeni les<br />

wood <strong>in</strong>dustry lesna <strong>in</strong>dustrija<br />

wood product lesni izdelek<br />

wood production proizvodnja lesa<br />

wood residue lesni odpadki<br />

wooded area gozdna površ<strong>in</strong>a<br />

wool volna<br />

word process<strong>in</strong>g urejanje besedil<br />

work delo<br />

work code delovnopravna zakonodaja<br />

work contract pogodba o delu<br />

work of art umetniško delo


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 105 od 106<br />

work permit dovoljenje za delo<br />

work productivity delovna storilnost<br />

work schedule delovni urnik<br />

work study analiza delovnega procesa<br />

worker adaptability prilagodljivost delavca<br />

worker consultation pridobitev mnenja delavcev<br />

worker <strong>in</strong>formation obveščanje delojemalca<br />

worker participation soodločanje delavcev<br />

worker with disabilities delavec <strong>in</strong>valid<br />

Workers International Delavska <strong>in</strong>ternacionala<br />

workers' movement delavsko gibanje<br />

workers' representation zastopanje zaposlenih<br />

workers' stock ownership delničarstvo zaposlenih<br />

work<strong>in</strong>g capital gibljiva sredstva<br />

work<strong>in</strong>g class delavski razred<br />

work<strong>in</strong>g conditions delovni pogoji<br />

work<strong>in</strong>g environment delovno okolje<br />

work<strong>in</strong>g life delovno življenje<br />

work<strong>in</strong>g poor revni delavci<br />

work<strong>in</strong>g population delovno aktivno prebivalstvo<br />

work<strong>in</strong>g population engaged <strong>in</strong> agriculture delovno aktivno prebivalstvo v kmetijstvu<br />

work<strong>in</strong>g time delovni čas<br />

workplace delovno mesto<br />

works contract javno naročilo za izvedbo gradbenih del<br />

works council svet delavcev<br />

World Bank Svetovna banka<br />

world consumption svetovna poraba<br />

World Customs Organisation Svetovna car<strong>in</strong>ska organizacija<br />

world economy svetovno gospodarstvo<br />

world history svetovna zgodov<strong>in</strong>a<br />

world market price svetovna tržna cena<br />

world population svetovno prebivalstvo<br />

world production svetovna proizvodnja<br />

world stock svetovna zaloga<br />

World Trade Organisation Svetovna trgov<strong>in</strong>ska organizacija<br />

writ<strong>in</strong>g skills vešč<strong>in</strong>a pisanja<br />

written question pisno vprašanje<br />

WTO (World Tourism Organisation) Svetovna turistična organizacija<br />

xenophobia ksenofobija<br />

yam jam<br />

Yaoundé Convention konvencija iz Yaounde<br />

yearbook letopis<br />

Yemen Jemen<br />

yoghourt jogurt<br />

Yorkshire and Humberside Yorkshire <strong>in</strong> Humberside<br />

young farmer mladi kmet<br />

young person mlad človek<br />

young worker mladi delavec<br />

youth detention centre prevzgojni dom za mladoletnike<br />

youth employment zaposlovanje mladih<br />

youth exchange scheme izmenjava mladih<br />

youth movement mlad<strong>in</strong>sko gibanje<br />

youth policy mlad<strong>in</strong>ska politika<br />

youth unemployment brezposelnost mladih<br />

youth violence nasilje mladih<br />

Yugoslavia Jugoslavija<br />

Zambia Zambija<br />

Zeeland Zelandija<br />

Zimbabwe Zimbabve<br />

z<strong>in</strong>c c<strong>in</strong>k<br />

zoo živalski vrt<br />

zoology zoologija


ANGLEŠKO SLOVENSKI SLOVAR stran 106 od 106<br />

zoonosis zoonoza<br />

zootechnics zootehnika<br />

Östra Mellansverige Östra Mellansverige<br />

Övre Norrland Övre Norrland

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!