29.01.2013 Views

Úvod 5 Slaviká všeobecne - Slovenská národná knižnica

Úvod 5 Slaviká všeobecne - Slovenská národná knižnica

Úvod 5 Slaviká všeobecne - Slovenská národná knižnica

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SLAVIKÁ<br />

V ARCHÍVE LITERATÚRY<br />

A UMENIA<br />

MATICE SLOVENSKEJ<br />

Súpis<br />

MATICA SLOVENSKÁ


MATICA SLOVENSKÁ<br />

Archív literatúry a umenia<br />

Архив литературы и искусства<br />

Archiv für Literatur und Kunst<br />

SLAVIKÁ<br />

V ARCHIVE LITERATÚRY A UMENIA<br />

MATICE SLOVENSKEJ<br />

Súpis<br />

СЛАВИСТИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ<br />

В АРХИВЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА<br />

МАТИЦЫ СЛОВАЦКОЙ<br />

Список<br />

DIE SLAWISTISCHEN DOKUMENTE<br />

IM ARCHIV FÜR LITERATUR UND KUNST DER<br />

MATICA SLOVENSKÁ<br />

Verzeichnis<br />

Spracoval a zostavil<br />

Разработал и составил<br />

Bearbeitet und zusammengestellt von<br />

Viliam Mruškovič<br />

Matica slovenská 1993


MATICA SLOVENSKÁ<br />

Archív literatúry a umenia<br />

SLÁVIKA<br />

V ARCHÍVE LITERATÚRY A UMENIA<br />

MATICE SLOVENSKEJ<br />

Súpis<br />

Spracoval a zostavil<br />

Viliam Mruškovič<br />

MATICA SLOVENSKÁ 1993


Edícia: Dokumentácia<br />

Séria: Fondy Archívu literatúry a umenia MS<br />

Lektoroval: Doc. PhDr. Štefan Švagrovský, CSc.<br />

© Matica slovenská<br />

ISBN 80-7090-056-3<br />

i


ÚVOD<br />

Matica slovenská, najstaršia slovenská <strong>národná</strong> inštitúcia, zozbierala za roky svojej existencie (od roku 1863) veľké<br />

množstvo knižničných, archívnych i múzejných dokumentov. Archív literatúry a umenia Matice slovenskej (dalej len<br />

ALU MS) má vo svojich fondoch asi 2 milióny rukopisov (literárnych, hudobných, fotografií a rôznych druhov ich<br />

kópií, teda jedinečných dokumentov), z ktorých mnohé nie sú len slovenské a slovacikálne, ale majú význam aj pre<br />

bádateľov z iných oblastí dejín duchovnej kultúry Európy. Rozhodli sme sa vybrať zo spracovaných fondov ALU MS<br />

všetky slavistické dokumenty a vydať ich vo forme súpisu ako príspevok Matice slovenskej k XI. medzinárodnému<br />

zjazdu slavistovi ktorý sa bude konať v jeseni 1993 v našom hlavnom meste.<br />

Rukopisný fond Archívu literatúry a umenia Matice slovenskej sa teda buduje už 130 rokov z osobných fondov, to<br />

.jest pozostalostí po významných predstaviteľoch slovenskej literatúry, vedy, kultúry a umenia, archívov korporácií<br />

(predovšetkým samej Matice slovenskej, jej odborov, oddelení, ústavov, miestnych odborov, redakcií periodík) i tzv.<br />

jednotlivín - drobných (často však dôležitých) darov a nákupov. Tento fakt si treba dobre uvedomiť, lebo on určuje<br />

charakter zbierok. Nech sú rukopisné zbierky ALU MS akokoľvek významné a cenné, nie sú a ani nemôžu byť úplné,<br />

a preto ani nemôžu dokumentovať bezo zvyšku dejiny slovenskej literatúry, kultúry atď. ako knižničný fond, ktorý<br />

obsahuje takmer všetko, resp. takmer všetko sa dá v ňom zistiť a zrekonštruovať. ALU MS nemá pozostalosti všetkých<br />

osobností a korporácií, nemá všetko od archivovaných osobností a korporácií. Nemôže teda ani vypovedať celú pravdu<br />

o záujmoch slovenských vzdelancov o slovanskú problematiku a slovanské reálie.<br />

Cieľom tejto práce preto nemôžu byť dejiny slovenskej slavistiky a slavistickej komparatistiky v súpise, ale len<br />

príspevok k dejinám slovensko-slovanských vzťahov v najširšom zmysle slova. Treba si stále uvedomovať náhodnosť<br />

zastúpenia osobností vo fonde. Reálne významný predstaviteľ týchto vzťahov môže byť zastúpený vo fonde slabo,<br />

alebo nemusí byť zastúpený vôbec, zatiaľ čo málo významný alebo bezvýznamný predstaviteľ týchto vzťahov môže byť<br />

zastúpený široko. Toto sa týka rovnako prác ako korešpodencie. Skutočným prínosom k dejinám slovenskej slavistiky,<br />

k poznaniu záujmov slovenských vzdelancov o slovanské reálie je to, že archív vlastní (a tento súpis zverejňuje) aj<br />

diela, korešpodenciu a dokumentárny materiál doteraz nezverejnený a pre mnohých bádateľov iste aj neznámy, ktorý<br />

treba vedecky sprístupniť. Druhým prínosom práce je, že informácie o obsahu ALU MS môžu získať i všetci cudzí<br />

záujemcovia, slavisti i neslavisti.<br />

Šírka záberu závisí aj od toho, čo chápeme pod pojmom "slavistika". Napriek svojim dvestoročným dejinám nemá<br />

slavistika stále ucelenú teóriu a obsah pojmu slavistiky sa menil. Rôzne boli i jej národné podoby, t. j. predstavitelia<br />

jednotlivých slovanských národov mali v závislosti od spoločensko-ekonomického rozvoja národa a jeho politickej<br />

situácie rôzne predstavy o pojme slavistika a funkciách tejo vedy. S našimi predstavami sa najlepšie zhoduje názor,<br />

ktorý vyslovil Milan Kudélka vo svojej knihe O pojetí slavistiky (Academia, Praha 1984). Podľa neho je slavistika<br />

"zvláštni, jazykové etnickým hlediskem organizovaný soubor společenských véd" (s. 12), "komplexem disciplín, které<br />

studují púvod zahraničných slovanských národu ..., jejich kultúrni dejiny (v nejširším smyslu hmotné a duchovní<br />

kultúry) a jazyky" (s. 173).<br />

Ak teda hovoríme o slavistike, myslíme tým nielen na jej vedecký obsah, ale na všetky prejavy medzislovanských<br />

a neslovansko-slovanských vzťahov a vzájomných záujmov, ktoré sa prejavujú v zbierkach ALU MS. Ide nám teda o<br />

všetky dokumenty (práce, korešpodenciu a dokumentárny materiál), ktoré sú etnicky, jazykovo, biografický,<br />

topograficky a obsahovo slovanské a dostali sa do zbierok ALU MS rôznymi cestami. Typickým príkladom takéhoto<br />

druhu slávik sú napr. odpisy Tolstého korešpodencie s osobnosťami európskej i inej civilizácie, bohatá korešpodencia<br />

Michaila Sukennikova so škandinávskymi (í inými) spisovateľmi a vedcami, diela a korešpodencia ruských a<br />

ukrajinských pooktóbrových emigrantov na Slovensku, v Čechách, vo Švajčiarsku, na Podkarpatskej Rusi a pod.<br />

Súbor dokumentov, ktorý obsahuje predkladaný súpis, je aj z formálneho hľadiska veľmi rozmanitý. Obsahuje<br />

dokumenty z ôsmich storočí našich dejín. Najstaršie sú hlaholské a cyrilské dokumenty z 13. a 14. storočia. Absolútna<br />

väčšina dokumentov, čo je samozrejme prirodzené, pochádza však z 20. storočia. Súbor obsahuje drobné i rozsiahle<br />

rukopisy, od malých biografických poznámok a vizitiek s rukopisným textom až po Miklošičov etymologický slovník<br />

slovanských jazykov, ktorý má 2903 strán. Súpis obsahuje celkom 4272 záznamov s 10 317 archívnymi jednotkami v<br />

29 jazykoch. Najviac dokumentov je napísaných po slovensky (1908 alebo 43,17 %), potom rusky (718 alebo<br />

16,24 %), srbochorvátsky (449 alebo 10,36 %), poľsky (433 alebo 9,8 %), nemecky (284 alebo 6,43 %) a česky (198<br />

alebo 4,48 %). V slovanských jazykoch je napísaných celkom 3908 záznamov, čiže 88,41 % všetkých záznamov.<br />

(Podrobný štatistický prehľad je priložený).<br />

5


Excerpovali sme celkom 80 tlačou vydaných i zatiaí nevydaných súpisov literárnych a hudobných rukopisov a<br />

desiatky zväzkov súpisov dokumentov z dejín Matice slovenskej (všetky dokumenty spracované do konca roku 1991).<br />

Veľkú časť záznamov sme museli konfrontovať s katalogizačnými lístkami i priamo s rukopismi, aby sme opravili<br />

nesprávne zápisy a identifikovali autorov mnohých dokumentov.<br />

I: Vymedzenie pojmu a šírka záberu. Súpis slávik vo fondoch ALU MS obsahuje všetky archívne dokumenty<br />

(práce, korešpondenciu a dokumentárny materiál), nachádzajúce sa v ALU MS, ktoré sú etnicky, jazykovo,<br />

biografický, topograficky alebo obsahovo slovanské. Do súpisu nie sú zahrnuté:<br />

1. slovaciká a bohemiká (existuje osobitný súpis bohemík),<br />

2. diela slovenskej umeleckej literatúry so slovanskou tematikou,<br />

3. tlačené dokumenty, ak neobsahujú rukopisné poznámky.<br />

Do súpisu sú navyše zahrnuté aj baltiká (veľmi malý počet), čo je vo vede bežné.<br />

To znamená, že súpis obsahuje nielen dokumenty z oblasti umeleckej literatúry a literárnej vedy, jazykovedy,<br />

historiografie, národopisu a zemepisu, teda tzv. vlastivedných disciplín, ale aj zo všetkých ostatných spoločenských,,,<br />

prírodovedných a aplikovaných vied a života spoločnosti. Obsiahol tieto vedné disciplíny a oblasti spoločenského<br />

života: archeológiu, biografistiku, biológiu, cestopisy, činnosť korporácií (vrátane konferencií, kongresov, zjazdov,<br />

zrázov a pod.), dejepis, dejiny slovanských národov, ekonomiku, filozofiu, chémiu, jazykovedu, krásnu literatúru,<br />

kultúru a osvetu, lekárstvo, literárnu vedu, mytológiu, náboženstvo, < národopis, pamiatkárstvo, politikUj<br />

poľnohospodárstvo, šport, techniku, teológiu, umenie, vzájomné vzťahy národov a osobností, zemepis a žurnalistiku.<br />

Pritom treba poznamenať, že absolútnu prevahu majú spoločenské vedy a umelecká literatúra.<br />

II. Záznam archívneho dokumentu pozostáva z deviatich úajov, ktoré oddeľujeme od seba bodkami, aby nedošlo<br />

k ich vzájomnej zámene. Sú to:<br />

1. pôvodca dokumentu,<br />

2. názov dokumentu,<br />

3. miesto vzniku dokumentu,<br />

4. rok vzniku dokumentu,<br />

5. druh dokumentu,<br />

6. počet strán dokumentu,<br />

7. jazyk dokumentu,.<br />

8. počet jednotiek a<br />

9. signatúra dokumentu.<br />

1. Pôvodca dokumentu. Za pôvodcu dokumentu považujeme autora práce, aj keď nie je pôvodná, ale odpísaná<br />

alebo pisateľa korešpondencie. Rôzne historické alebo pravopisné podoby zjednocujeme podľa súčasného úzu a<br />

pravidiel pravopisu príslušného jazyka. Mená príslušníkov národov, používajúcich cyriliku, prepisujeme podľa zásad<br />

transliterácie (ČSN 01 0185). Pseudonymy píšeme za skutočné meno autora alebo pisateľa, ak sme ho zistili. Každé<br />

meno uvádzame celé v poradí: rodinné meno, rodné meno, otcovské meno. Súčasťou rodinného mena môže byť aj<br />

prímenie alebo umelecké meno. Ak je autor známejší pod umeleckým menom, uvádzame ho na prvom mieste (podľa<br />

zásad pre Slovenský biografický slovník a úzu, napr. v literárnovedných dielach a encyklopédiách): HVIEZDOSLAV<br />

(vi. m. Pavol Oŕszágh), VAJANSKÝ (vi. m. Svetozár Hurban), ONDREJOV, Ľudo (vi. m. Mistrík) a pod. Ženské<br />

priezviská uvádzame so slovenskými koncovkami -ová, -á. Známe pseudonymy uvádzame v zátvorke za menom. Ak<br />

nepoznáme celé meno, najmä pri korešpondencii, uvádzame len rodinné meno. U pôvodcov, ktorých rodinné meno<br />

nepoznáme (iniciálka alebo len rodné meno, neidentifikované pseudonymy a anonymy), píšeme NEZISTENÝ. Za<br />

"nezistených" považujeme aj všetkých úplne anonymných autorov alebo pisateľov.<br />

" Za menom pôvodcu uvádzame v zátvorkách rok narodenia, a úmrtia, alebo len jeden z týchto údajov, ak pôvodca<br />

ešte žije, alebo ak sme druhý údaj nezistili. Za chýbajúci údaj píšeme otáznik. Ak sme nezistili žiadny údaj, píšeme<br />

len meno.<br />

Za pôvodcov nepokladáme prekladateľov a odpisovateľov prác. Týchto píšeme až za druh dokumeritu do<br />

zátvoriek, a to veľkými písmenami, ak ide o prekladateľa. Pôvodcom môže byť aj korporácia (najmä pri<br />

korešpondencii) alebo predmetové heslo (najmä pri dokumentárnom materiáli) a píšeme ich tiež veľkými písmenami.<br />

Pri periodikách píšeme za ich názvom skratku red.<br />

2. Názov dokumentu. Píšeme celý názov práce. Ak je na jednom zázname viac prác, oddeľujeme ich bodkou, aby<br />

nedošlo k zámene. Ak má práca podtitul, alebo je potrebné, aby bola bližšie určená, alebo ak je názov umelo<br />

vytvorený, píšeme ho do zátvoriek. Ak nie je názov práce známy, napíšeme skratku inc. (incjpit) a spravidla prvé tri<br />

slová z dokumentu. Názvy dokumentov (aj incipity) napísané cyrilikou prepisujeme podľa zásad transliterácie.<br />

6


Dodržiavame pravopisné pôvodiny i s chybami. Pri korešpondencii na mieste názvu dokumentu píšeme adresáta podlá<br />

vymedzenia v bode II. 1., názov korporácie alebo "nezistený". Pri adresátoch píšeme najprv rodinné meno, až potom<br />

rodné a otcovské meno, aby sa abecedne ľahšie radili.<br />

3. Miesto vzniku dokumentu píšeme podľa súčasného stavu a pravopisu príslušného jazyka, napr. Budapest,<br />

Wien, Warszawa, Sankt Peterburg a pod. Pri menších obciach, ktoré sme nedokázali identifikovať, ponecháme<br />

pôvodný zápis názvu. Ak je miesto vzniku dokumentu (je to veľmi často pri prácach, ale aj pri korešpodencii)<br />

neznáme, píšeme skratku b. m. (bez miesta).<br />

4. Rok vzniku dokumentu sa vzťahuje zásadne na vznik archívneho dokumentu, nie pôvodnej práce. Napr. pri<br />

odpise práce môže byť uvedený oveľa neskorší rok, rovnako aj pri preklade. Pri korešpondencii, ktorá vznikala v<br />

priebehu dvoch a viac rokov, píšeme rozpätie rokov, resp. k nemu ešte aj skratku b.d. (bez dátumu), ak obsahuje" aj<br />

nedatovanú korešpodenciu. Ak nie je rok vzniku dokumentov známy, píšeme iba skratku b. d.<br />

5. Druh dokumentu. Pretože názov dokumentu nemusí ešte nič hovoriť o charaktere dokumentu, uvedieme vždy<br />

aj druh dokumentu, a tak vlastne podávame aj najstručnejší opis práce. Tak pri skupine Práce uvádzame: aforizmus,<br />

antológia, báseň, beletrizované dejiny, biografia, byliny, cestopis, článok, Črta, denník, divadelná hra, doslov, epitaf,<br />

esej, fejtón, glosa, heslo, interview, kandidátska práca, kázeň, kódex, korektúra, legenda, libreto, list,<br />

literárnohistorické pásmo, memoáre, memorandum, monografia, mytológia, náboženská práca, novinová správa,<br />

noviny, obranný spis, oslavná reč, otázky .a odpovede, opis, part, pieseň, poéma, polemický spis, ponáška, porekadlá,<br />

posudok, povesť, poviedka, poznámky, prednáška, prejav, príručka, recenzia, referát, rigorózna práca, román,<br />

rozhlasová relácia, rozjímanie, rozprávka, rukopisné noviny, scenár, seminárna práca, skeč, slávnostná reč, slovník,<br />

spomienky, správa, stránkový obťah, školská práca, štúdia, učebnica, úprava piesne, úvaha, výpoveď, zbierka (básní...)<br />

a ďalšie zriedkavejšie sa vyskytujúce druhy. Konvolúty rozpisujeme. Ak ide o preklad, odpis alebo dramatizáciu,<br />

uvedieme najprv slovo preklad, odpis alebo dramatizácia a potom druh, napr. preklad básne, odpis románu a pod. Za<br />

týmto údajom v zátvorke uvádzame meno prekladateľa (veľkými písmenami) a odpisôvateľa. Za odpis považujeme aj<br />

zápis (prednášok a pod.), poznámky zo študovaného diela a pod. Pri hudobných dokumentoch uvádzame aj autorov<br />

textu slovkom text a zhudobňóvateľov skratkou zhud.<br />

Pri skupine Korešpondencia uvádzame: list, karta (zastupuje pohľadnicu, korešpondenčný lístok a iné drobné typy<br />

korešpondencie), telegram. Vizitky do súpisu zaraďujeme len vtedy, ak spĺňajú funkciu karty.<br />

Pri skupine Dokumentárny materiál uvádzame tieto druhy: anotácia článku, bibliografická poznámka, bulletin,<br />

dekrét, denník, depeša, diplom, dokumentárny materiál, dokumenty, excerptá, genealógia rodu, kalendár, leták, mapa,<br />

manifest, oznam, oznámenie, pamätník, poštová sprievodka, potvrdenie, poznámky, pravidlá, program, rádové regule,<br />

rezolúcia, rozsudok, správa, správa o činnosti, správa z cesty, súpis, štatút, uznesenie, výpisky, výpočet udalostí, výťah<br />

z diela, výzva, zápisnica, zásady, žiadosť, životopis a iné menej sa vyskytujúce druhy. Uvedené druhy dokumentov<br />

môžu stáť podľa potreby y jednotnom alebo množnom čísle. Ak je tó-potrebné, môžu stáť pri druhu aj bližšie<br />

vysvetlivky.<br />

Druh prekladu alebo odpisu neuvádzame vtedy, keď je uvedený už v názve, alebo je z názvu jasný. Fragment diela<br />

označujeme. V prípade, že má denník charakter umeleckého diela a nie je len prostým denným záznamníkom,<br />

uvádzame ho v skupine Práce. *<br />

6. Počet strán dokumentu vyjadruje súčet strán všetkých dokumentov uvedených v jednom zázname.<br />

7. Jazyk dokumentu pokladáme za dôležitý údaj. Nepresnosti mohli nastať pri rozlišovaní srbčiny a chorvátčiny.<br />

Za srbské pokladáme tie dokumenty, ktoré sú napísané cyrilikou. Z dokumentov napísaných latinkou pokladáme za<br />

srbské tie, ktoré dokázateľne napísal Srb (podľa vymedzenia pri serbikách), alebo kde sú jasné jazykové prvky<br />

srbských dialektov.<br />

Jazyk starých veľkomoravských alebo iných 'staroslovanských pamiatok označujeme ako starosloviensky alebo<br />

cirkevnoslovanský. Na odlíšenie slovenčiny a slovinčiny používame skratky slov. a slovim<br />

Hl. Triedenie dokumentov '<br />

Všetky dokumenty sú zadelené do štrnástich etnicko-jazykových skupín:<br />

1. slávika <strong>všeobecne</strong><br />

2. rusiká<br />

3. ukrainiká a ruteniká<br />

4. belorusiká<br />

5. poloniká<br />

6. kasubiká<br />

7. sorabiká<br />

8. serbiká<br />

9. kroatiká<br />

7


10. sloveniká<br />

11. macedoniká'<br />

12. jugoslaviká<br />

13. bulgariká<br />

14. baltiká.<br />

(Pretože väčšina týchto termínov nie je kodifikovaná v slovenských normatívnych príručkách , vytvorili sme ich<br />

na báze latinskej podoby príslušného etnonymu.)<br />

V rámci jednotlivých skupín triedime dokumenty do troch podskupín: práce, korešpondenciu a dokumentárny<br />

materiál. V rámci podskupín radíme dokumenty abecedne podlá pôvodcov dokumentov.<br />

Niekoľko poznámok k zaraďovaniu do niektorých skupín.<br />

1. Slávika. Ku slavikám radíme dokumenty týkajúce sa všetkých alebo viacerých slovanských národov a slavistiky<br />

<strong>všeobecne</strong>. Riadime sa pritom obsahom, nie národnosťou pôvodcu. Sem zarhnujeme aj dokumenty týkajúce sa<br />

vymretých slovanských kmeňov a národnosti a staroslovienske pamiatky vrátane dokumentov týkajúcich sa Veíkej<br />

Moravy a jej osobností (najmä Cyrila a Metoda).<br />

Za slávika teda považujeme všetky dokumenty napísané v akomkoľvek jazyku, nielen v slovanských jazykoch. V<br />

skupine Korešpondencia sú zahrnutí nielen pisatelia a adresáti slovanského pôvodu (bez ohľadu na to, či žili na<br />

etnickom území alebo mimo neho), korešpondencia od korporácií a korporáciám s všeslovanským zameraním (spolky,<br />

organizácie, redakcie periodík a pod.) a bývalých sovietskych inštitúcií (lebo tu nejde len o rusikum, ale aj ukrainíkum<br />

a belorusikum, prípadne lituanikum a lettikum).<br />

2. Rusiká. Medzi rusiká rátame dokumenty<br />

- od ruských pôvodcov alebo cudzích pôvodcov o Rusoch a ruských reáliách,<br />

- preklady našich a cudzích autorov do ruštiny.<br />

Tieto základné kritériá sú platné pre všetky skupiny okrem jugoslavík, pravda, vždy konkretizoyané.na príslušnú<br />

etnicko-jazykovú skupinu.<br />

3. Ukrainiká a ruteniká sú aj dokumenty<br />

- z Podkarpatskej Rusi,<br />

- /ukrajinské a rusínske z východného Slovenska,<br />

týkajúce sa Rusínov v Juhoslávii, ktorí sa dnes <strong>všeobecne</strong> uznávajú za osobitnú národnosť a ich jazyk za osobitný<br />

literárny slovanský jazyk.<br />

7. Sorabiká sú dokumenty týkajúce sa Horných aj Dolných Lužických Srbov a ich jazykov.<br />

8. Serbiká. K ním radíme aj dokumenty týkajúce sa celej Čiernej Hory a tých Bosniakov a Hercegovincov, ktorí<br />

písali po srbsky.<br />

9.- Kroatíká sú aj dokumenty tých Bosniakov a Hercegovincov, ktorí písali po chorvátsky a dokumenty tzv.<br />

gradiščanských (burgenlandských) Chorvátov z Rakúska.<br />

12. Jugoslaviká sú dokumenty<br />

- týkajúce sa celej bývalej Juhoslávie ako mnohonárodného štátu,<br />

- týkajúce sa aspoň dvoch slovanských národov bývalej Juhoslávie,<br />

- ktoré sa nedajú jednoznačne zaradiť medzi serbiká alebo kroatiká,<br />

korporácií bývalého Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov, Socialistickej ľudovej republiky Juhoslávie a<br />

Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie.<br />

IV. Register<br />

Celý súpis má len jeden register, v ktorom sú uvedené všetky mená, ktoré sa objavili v záznamoch. Na odlíšenie<br />

pôvodcov od ostatných používame:<br />

1. velke písmená pre pôvodcov (osoby, pseudonymy, korporácie, nezistení),<br />

2. malé písmená pre ostatných (prekladatelia, odpisovatelia, adresáti, nezistení, predmetové heslá, korporácie),<br />

pričom za osobami uvádzame v zátvorke skratky adr., odpis., prekl. Nezistení prekladatelia, odpisovatelia a adresáti sa<br />

teda uvádzajú osobitne. Malými písmenami v-registri uvádzame aj mená, ktoré sa vyskytujú v názve diela (napr.<br />

autorov recenzovaných diel). Od ostatných sa odlišujú tým, že za nimi nie je uvedené v zátvorkách nič. Osobnosti z<br />

obsahu listov si nevšímame.<br />

Všetci spolu sú zoradení podľa abecedy (ČSN 01 081).<br />

Napriek tomu, že skladba fondu slávik v. ALU MS je náhodná, obsahuje fond dokumenty mnohých významných<br />

slovanských a slavistických osobností, spisovateľov á vedcov, kultúrnych a osvetových pracovníkov a iných osôb a<br />

korporácií. Predpokladáme, že tento súpis budú brať do rúk najmä špecialisti, aj tak však chceme upozorniť na niektoré<br />

charakteristické črty a zvláštnosti fondu.<br />

V skupine všeobecných slávik k závažnejším dokumentom rátame materiály z kongresov slavistov, najmä<br />

sofijského v roku 1047, seminárne práce z oblasti slovanskej filozofie podľa Pavla Hečku, príspevky J.V. Gajdoša o<br />

8


slavikách v Apponyiovskej knižnici a medicejskom hlaholskom kódexe, štúdie o slovanských vierozvestcoch Cyrilovi<br />

a Metodovi,-štúdie a úvahy o slovanských reáliách od Hroboňa, Hurbana, Kellnera-Hostinského, Kollára, Maliaka,<br />

Melicherčíka, Miškoviča, Mráza, Sasinka, Šándora, Škultétyho, Štefánka, Štefanoviča, Štellera-Šteliara, Štúra a<br />

Volku-Starohorského, korešpondenciu Matice slovenskej a jej ústavov a pracovísk, redakcií periodík s osobnosťami a<br />

korporáciami slavistickej orientácie,.i študijné poznámky, odpisy diel, Miklošičov etymologický slovník slovanských<br />

jazykov a najstaršie (a vari aj najdôležitejšie) dokumenty vôbec - hlaholské a cyrilské listy z 13. a 14.-storoČia.<br />

Ruská a slovenská kultúra boli od čias národného obrodenia v úzkych kontaktoch. Tieto sa prejavovali vo vážnom<br />

záujme mnohých významných predstaviteľov obidvoch národov o seba, a to tak v rovine priamych kontaktov<br />

(Makovický, Škarvan, Tvrdý, Krivoš), ako aj v oblasti publicistiky. Spomedzi publicistov vynikli Krčméry, Mráz,<br />

Gregorova, Škultéty, Šándor, Štefánek, Štefanovič, Vajanský. Osobitnú kapitolu tvorí slovenský tolstojizmus, spätý<br />

najmä s menami Makovický a Škarvan. Prejavil sa v oblasti prekladov a odpisov diel L.N. Tolstého, ale aj v<br />

korešpondencii Tolstého, jeho rodinných príslušníkov, priatefov a pomocníkov (najviac Čertkovovcov a Guseva). Na<br />

Slovensku sa objavil celý rad dobrých i výborných prekladateľov z rukej literatúry (Bella, Gacek, Horov, Izakovič,<br />

Jesenká, Klačko, Klimová, Lukáč, Nosák, Poničan, Ruppeldtová, Škultéty, Zelienka), pričom sa prekladali diela<br />

najvýznamnejších ruských básnikov a spisovateľov (Puškin, Lermontov, Čechov, Dostojevskij, N. N. Ostrovsky,<br />

Turgenev, Tolstoj, Chomjakov, Jesenin, Korolenko, Gorkij a ďalší). Osobitnú kapitolu rusko-sloveňských vzťahov<br />

tvorí činnosť á dielo ruskej pooktóbrovej emigrácie v ČSR. Mnohí z emigrantov vynikli ako vynikajúci vedci a literáti.<br />

Silno ovplyvnili záujem našich národov o ruskú literatúru a kultúru. K takýmto osobnostiam patrili najmä Francev,<br />

Jakobson, Andrusov, Pogorielov, Arejev, Losskij, Čcheidze, Isačenko, spisovatelia Krasnov, Garin-Michajlovskij,<br />

Nemirovič-Dančenko, Cvetajevová. Vo fonde sa zachovali aj dokumenty o činnosti kubánskych kozákov a<br />

gallipolských emigrantov a ruských emigrantských vedeckých, politických, ekonomických a kultúrnych spolkov a<br />

organizácií i periodík. Dôležité sú aj záznamy a úpravy ruských ľudových piesní a Lukáčove recenzie divadelných<br />

predstavení ruských autorov z 30. a 60. rokov. Tieto vzťahy dokumentuje bohatá korešpondencia, v ktorej sú<br />

obsiahnuté všetky spomínané mená, ale aj korešpondencia ruských emigrantov mimo ČSR, napr. Sukennikova a<br />

Kogana. Upozorňujeme na celý^rad slovníkov, počnúc Koišovými zo začiatku 19. storočia, bibliografie a poznámky<br />

Banského, Gaceka, Makovického a na dosiaľ neidentifikovaný materiál zahrnutý pod 170 jednotkami nezistených<br />

pôvodcov.<br />

V ukrainikách a rutenikách z pochopiteľných príčin tvoria veľkú časť dokumenty týkajúce sa činnosti osobností<br />

žijúcich a tvoriacich na východnom Slovensku alebo odtiaľto pochádzajúcich (vrátane ukrajinskej politickej<br />

emigrácie). K takýmto osobnostiam patria Dobrians'kyj, Dovhovyč, Duchnoyyč, Fencik, Gaganec, Gerovs'kyj,<br />

Hirjak, Hrejňuk, Hrendža-Dons'kyj, Kolarčík-Fintický, Nedzeľskyj, Nevrlý, Paňkevyč, Pavlovyč, Popoyyč,<br />

Stavrovs'kyj-Popradov, Stryps'kyj. Relatívne bohato sú zastúpené ukrajinské ľudové piesne, ich úpravy a zápisy. Z<br />

korešpondencie spomenieme aspoň listy a karty Čyževs'.kého, Dobrjans'kého, Hnatjuka, Ryľského, Šándora a ďalších.<br />

Spomedzi dokumentárneho materiálu upozorňujeme na Zmluvu ČSR a ZSSR o Zakarpatskej Ukrajine z roku 1945.<br />

Pofskó-slovenské vzťahy boli počas celého obdobia vzájomných stykov značne intenzívne. Významným<br />

glosátorom poľského kultúrneho života a jeho propagátorom u nás bol najmä Jozef Bansky, ale samozrejme aj ďalší,<br />

napr. Hrušovský, Škultéty, Mečiar. Lukáč recenzoval divadelné predstavenia poľských autorov. K najproduktívnejším<br />

prekladateľom patrili Horov, Bella a Žarnov. Najmä v počiatkoch našich vzťahov patrili poľské vzory k najväčším. V<br />

ALU MS sa tak zachovalo Yeľa odpisov diel a ich prekladov od A. Mickiewicza, najmä jeho Ódy na mladosť. Zvláštnu<br />

kapitolu tvoria staré rukopisné poľské knihy z piaristického kláštora v Podolínci, ktoré opatria k najstarším<br />

dokumentom nášho súpisu. Bohato sú zastúpené tiež poľské ľudové piesne. Značnú časť korešpondencie tvorí<br />

korešpondencia poľských slovakistov, ktorí na Slovensku aj začas žili a pracovali a slovenských polonistov, ku ktorým<br />

patrili najmä Baník, Bansky, Batowski, Bobek, Brosz, Magiera, Mečiar, Ľ. Novák, Semkowicz a iní. Slovenskí<br />

polonisti zanechali aj bohaté poznámky a výpisky zo študovaných diel.<br />

Živým putom medzi južnoslovanskými národmi a Slovákmi boli naši krajania, ktorí už dvestopäťdesiat rokov žijú<br />

na Dolnej zemi, najmä vo Vojvodine. Osobnosti, ktoré vyšli z ich radov, sa stali glosátormi diania v Srbsku, ale aj v<br />

iných krajoch Balkánu, prekladateľmi diel južnoslovanských autorov do slovenčiny. Patrili k nim Mičátkovci, Ormis,<br />

- Podhradský, Zoch, V. K. Hurban, ale najmä produktívny historik Maliak." Prvé správy o Srboch a srbských reáliách<br />

prinášali študenti, ktorí študovali na bratislavskom lýceu v 30. rokoch 19. storočia. Zachovala sa ich korešpondencia<br />

so Spolkom učencú reči a literatúry česko-slovanskej. Zachovalo sa' tiež veľa odpisov a prekladov historických<br />

srbských piesní, najmä cyklu piesní o Kraljevičovi Markovi, najobľúbenejšom srbskom národnom hrdinovi, symbole<br />

statočnosti a ochrany slabších. Pri kroatikách zohrali podobnú úlohu významní cirkevní hodnostári slovenského<br />

pôvodu v Chorvátsku J. Haulik, Š. Moyses, vedci I. B. Zoch a B. Šulek a spisovateľ Martin Kukučín. K poslednému<br />

vynikajúcemu predstaviteľovi chorvátsko-slovenských vzťahov sa viaže veľa dokumentov iných osobností a veľa<br />

korešpondencie. Z prekladateľov chorvátskej literatúry do slovenčiny sú najviac zastúpení V. Kovár a V. Roy. Styky s<br />

Chorvátskom sa zintenzívnili po prvej svetovej vojne, keď vznikli nezávislé štáty Juhoslávia a Československo, ale<br />

9


najmä cez druhú svetovú vojnu medzi Chorvátskou a Slovenskou republikou. Najmä I. Esih propagoval v týchto<br />

rokoch slovenskú literatúru a kultúru v Chorvátsku. Hodné zmienky sú rozsiahle konspekty M. Hamuljaka zo štúdia<br />

komentárov antických historikov od chorvátskeho historika 18.-19. storočia M. P. Katančiča.<br />

Z ostatných južnoslovanských kultúr je v našom súpise menej dokumentov, ale možno povedať, že predstavujú ich<br />

najvýznamnejších predstaviteľov. Naše vzťahy so Slovinskom zastupovali najmä Viktor Smolej a Ivan Zorec zo<br />

slovinskej a Š.-Krčméry zo slovenskej strany, ktorý je aj najproduktívnejším prekladateľom zo slovinčiny. Z<br />

bulharských dokumentov chceme vyzdvihnúť preklady M. Topoľskej a A. Vrbackého, najmä antológie bulharských<br />

rozprávok Rozprávky bulharského deduška a Zlatý klas, ktoré zostavil i preložil A. Sam-Rusov a v ktorých je<br />

zastúpených asi tridsať bulharských autorov. Prvým glosátorom a propagátorom bulharskej kultúry v slovenslcej<br />

periodickej tlači bol S. J. Zachej, ktorý žil dlhé desaťročia v Sofii a bol veľa rokov podpredsedom najvýznamnejšieho<br />

kultúrnopolitického spolku Slavjanska beseda. Jeho činnosť sa prejavila aj v korešpondencii.<br />

Nemožno v krátkom prehľade vymenovať všetky osobnosti a deje, ktoré zasiahli do slovensko-slovanských<br />

vzťahov, lebo by sme museli opísať celý súpis. Vybrali sme tie, ktoré sa najčastejšie opakujú, od ktorých a o ktorých je<br />

v našom súpise najviac dokumentov, pričom to nemusia byť tí najdôležitejší. Sme však presvedčení, že každý vážny<br />

záujemca o slovanskú problematiku z ktoréhokoľvek aspektu, nájde v súpise nové poznatky a objavné veci. Takto<br />

sprostredkovane prispeje náš súpis k prehĺbeniu záujmu o slovanské kultúry a k ďalšiemu rozvoju vedeckej (ale nielen<br />

takej) slavistiky. Tomuto cieľu chce náš súpis slúžiť.<br />

10<br />

VILIAM MRUŠKOVIČ


Введение<br />

Матица словацкая, старейшая словацкая культурная институция, собрала в течение своего существования<br />

(с 1863-го года) большое количество библиотечных, архивных и музейных документов. Архив литературы<br />

и искусства Матицы словацкой (далее только АЛИ MC) хранит в своих фондах приблизительно два миллиона<br />

рукописей, нот и фотографий и разных видов их копий, значит, уникальных документов, многие<br />

из которых являются не только словацкими и словакистическими, но имеют значение и для исследователей<br />

по другим областям истории духовной культуры Европы. Мы решили выбрать из обработанных фондов<br />

АЛИ MC все славистические документы и выпустить их в форме списка в качестве вклада Матицы<br />

словацкой в XI международный съезд славистов, который состоится осенью 1993-го года в нашей столице.<br />

Рукописный фонд Архива литературы и искусства Матицы словацкой, создается следовательно уже<br />

сто тридцать лет из личных фондов, то есть из наследств выдающихся представителей словацкой литературы',<br />

науки, культуры и искусства, архивов корпораций (прежде всего самой Матицы словацкой, ее секций,<br />

отделений, институтов, местных организаций, редакций периодических изданий) и так называемых<br />

отдельных документов - мелких (однако часто важных) подарков и закупок. Надо хорошо осознать этот<br />

факт, так как он определяет характер коллекций. Как бы ни были рукописные коллекции АЛИ MC важны<br />

и ценны, они. не являются и не могут являться полными и из-за этого не могут полно документировать<br />

историю словацкой литературы, культуры и т. п. как библиотечный фонд, который охватывает почти<br />

все, или же почти все в нем можно установить и реконструировать. У АЛИ MC нет наследств всех личностей<br />

и корпораций, у него нет все от в архиве сохраняемых личностей и корпораций. Следовательно не<br />

в его силах высказать всю правду о интересовании образованных словаков славянской проблематикой<br />

и славянскими реалиями.<br />

Целью этой работы поэтому не может быть история словацкой славистики и славяноведческой компаратистики<br />

в списке, а только вклад в историю словацко-славянских отношений в самом широком смысле<br />

сдова. Надо всегда осознавать случайность представителей заключенных в фонде. Реально выдающийся<br />

представитель этих отношений может быть представлен в фонде слабо или вообще не представлен, в то<br />

время как малозначительный или незначительный представитель этих отношений может быть представ-<br />

* лен широко. Это касается в равной мере произведений и корреспонденции. Настоящим вкладом в историю<br />

словацкой славистики, в познание интересов образованных словаков славянскими реалиями является то,<br />

что архив владеет (и этот список делает общедоступным) тоже произведениями, корреспонденцией и пока<br />

неопубликованным и для многих исследователей наверно и незнакомым документальным материалом,<br />

который надо по научному пути сделать доступным. Другим вкладом работы является то, что информации<br />

о содержании АЛИ MC могут приобрести и все чужие интересующиеся, слависты и неслависты.<br />

Широта охвата зависит и от того, что мы подразумываем под понятием „славистика". Вопреки своей<br />

двестелетней истории нет у славистики округленной теории и определение понятия „славистика" менялось.<br />

Разными являлись и ее национальные формы, то есть представители отдельных славянских наций<br />

имели в зависимости от социально-экономического развития нации и ее политической обстановки разные<br />

Представления о понятии „славистика" и функциях этой науки. С нашими представлениями во многом<br />

сходно мнение, которое высказал Милан Куделка в своей книге „О pojetí slavistiky" (О понятии славистики,<br />

Академия, Прага 1984). По его мнению славистика - это „своеобразный, ho языково-этническому<br />

аспекту организированный комплекс общественных наук" (стр. 12), „комплекс дисциплин, которые изучают<br />

происхождение зарубежных славянских наций..., их культурную историю (в самом широком смысле<br />

материальной и духовной культуры) и языка" (стр. 173).<br />

Если речь идет о славистике, мы понимаем под этим понятием не только ее научное содержание, а все<br />

проявления межславянских и неславянско-славянских отношений и взаимных интересов, которые проявляются<br />

в коллекциях АЛИ MC. Следовательно речь идет о всех документах (произведениях, корреспонденции<br />

и документальном материале), которые являются по этническому, языковому, биографическому,<br />

топографическому признаку и по содержанию славянскими и попали в коллекции АЛИ MC разными путями.<br />

Типическим примером такого вида славистических документов являются например копии корреспонденции<br />

Толстого с личностями европейской и других цивилизаций, богатая корреспонденция Михаила<br />

Сукенникова с скандинавскими (и другими) писателями и учеными, произведения и корреспонденция рус- ^<br />

ских и украинских послеоктябрьских эмигрантов в Словакии, Чехии, Швейцарии, Закарпатьи и т. п.<br />

Собрание документов, которое содержит представленный список, тоже в формальном аспекте очень<br />

11


своеобразно. Он содержит документы из восьми веков нашей истории. Древнейшими являются глаголические<br />

и кириллические документы XIII и XIV века. Абсолютное большинство документов, что конечно<br />

естественно, относится к XX веку. Собрание содержит мелкие и объемистые рукописи, начиная с маленьких<br />

биографических заметок и визитных карточек с рукописным текстом до этимологического словаря<br />

славянских языков Миклошича, у которого 2903 страниц.<br />

Список содержит итого 4272 записей с 10 317 архивными единицами в 29 языках. Большинство документов<br />

написано на словацком (1908 или 43,17 %), затем на русском (718 или 16,24 %), сербскохорватском<br />

(449 или 10,16 %), польском (433 или 9,8 %)', немецком (284 или 6,42 %) и чешском (198 или 4,48 %) языках.<br />

На славянских языках написано всего 3908 записей, значит, 88,41 % всех записей. (Детальные статистические<br />

сведения приложены к этому введению).<br />

Мы выписали всего 80 напечатанных и пока ненапечатанных списков литературных и музыкальных<br />

рукописей и десятки томов списков документов истории Матицы словацкой (все до конца 1991-го года<br />

обработанные документы). Значительную часть записей нам пришлось конфронтировать с карточным<br />

каталогом и прямо с рукописами, чтобы исправить неправильные записи и идентифицировать авторов<br />

многих документов.<br />

1. Определение понятия и широта охвата. Список славистических документов в фондах АЛИ MC содержит<br />

все архивные документы- произведения, корреспонденцию и документальные материалы -^которые<br />

находятся в АЛИ MC и которые являются етнически, языком документа, биографически, по своему<br />

содержанию или топографически славянскими. В список не входят:<br />

1. словакистические и богемистические документы (есть особый список богемистических документов);<br />

2. произведения словацкой художественной литературы со славянской тематикой);<br />

3. напечатанные документы, при условии, что они не содержают рукописные заметки.<br />

В список входят, с другой стороны, тоже балтистические документы (очень малое количество), что<br />

является общепринятым.<br />

Это значит, что список содержит не только документы из области художественной литературы и литературоведения,<br />

языкознания, историографии, этнографии'и географии, значит, так называемых краеведческих<br />

дисциплин, а тоже изо всех других общественных, естественных и прикладных наук и жизни<br />

общества. Он охватил эти науки и области общественной жизни: археологию, биографистику, биологию,<br />

взаимные отношения наций и личностей, географию, деятельность корпораций (в том числе конференций,<br />

конгрессов, съездов, слетов и т. п.), журналистику, заботы о памятниках, земледелие, искусство,<br />

историю, историю славянских наций, культуру и просвещение, литературоведение, медицину, мифологию,<br />

политику, путевые записки, религию, спорт, технику, теологию, философию, химию, художественную<br />

литературу, экономическую науку, этнографию и языкознание. При этом надо отметить, что абсолютное<br />

численное превосходство у общественных наук и художественной литературы.<br />

2. Запись архивного документа состоит из девяти данных, которые отделяем (друг от друга) точками,<br />

чтобы избежать их взаимной замены. Вот они:<br />

1. автор документа,<br />

2. название документа,<br />

3. место возникновения документа,<br />

4. год возникновения документа, .<br />

5. вид документа,-<br />

6. число страниц документа,<br />

7. язык документа,<br />

8. число единиц документа и<br />

9. сигнатуру документа.<br />

1. Автор документа. Автором документа считаем автора произведения, включая произведения неоригинального<br />

(снятой копии) или автора письма. Разные исторические или правописные формы записи<br />

имени сводятся к основной форме по нынешнему узусу и нормам правописания соответсвующего языка.<br />

Имена представителей тех наций, которые используют кириллицу, переписываем по принципам транслитерации<br />

(ЧСН 01 081). Псевдонимы и анонимы приводятся вслед за настоящим именем автора произведения<br />

или письма в случае раскрытия. Всякое имя пишется в полном виде в порядке: фамилия, имя, отчество.<br />

Составной частью фамилии может быть тоже прозвище или художественное имя. Если автор лучше известен<br />

под художественным именем, то приводим его на первом месте (по принципам, которыми пользуется<br />

Словацкий биографический словарь и по узусу, например в литературоведческих произведениях и энци-<br />

12


клопедиях): HVIEZDOSLAV (собст. им. Pavol Országh); VAJANSKÝ (собст. им. Svetozár Hurban); ON­<br />

DREJOV, Ľudo^co6cr. им. Mistrík) и т. п. Фамилии женщин пишем со словацкими окончаниями -ова, -а.<br />

Известные псевдонимы приводим в скобках после имени. Если мы не знаем полного имени, прежде всего<br />

при корреспонденции, то приводим только фамилию. При авторах, фамилии которых нам не известны<br />

(инициалы или только имя, неидентифицированные псевдонимы и анонимы), пишем НЕУСТАНОВЛЕН­<br />

НЫЙ. „Неустановленными" считаем также всех вполне анонимных авторов.<br />

После имени автора пишем в скобках годы рождения и смерти, или только одно из этих данных, если<br />

автор еще живили если другое данное нами неустановлено. Взамен отсуствующего данного пишем вопросительный<br />

знак. Если не установлено ни одно данное, приводится только, имя.<br />

Мы не считаем авторами переводчиков и снимателей копий произведений. Таких лиц мы приводим<br />

только после определения вида документа в скобках, а именно прописными буквами, если речь идет о переводчике.<br />

Как автор может выступать тоже корпорация (прежде всего при корреспонденции) или предметная<br />

рубрика (прежде всего при документальных материалах) - в таком случае пишем их тоже прописными<br />

буквами. После названий периодической печати пишем сокращение „ред.".<br />

2. Название документа. Мы приводим полное название произведений. Если на одной записи больше<br />

произведений, отделяем их точками, чтобы избежать замены. Если у произведения подзаголовок если<br />

нужно, чтобы произведение было ближе определено, или если оно искусственно образовано, мы пишем<br />

его в скобках. Если название не известно, то пишем сокращение „инц." (инципит), после чего приводятся,<br />

как правило, первые три слова документа. Названия документов (и инципиты) написанные кириллицей<br />

переписываем по принципам транслитерации. Соблюдается правописание оригинала вместе с ошибками.<br />

При корреспонденции вместо названия документа пишем адресата по определению в пункте П. 1., название<br />

корпорации или „неустановленный". При адресатах пишем сначала фамилию, только потом имя и отчество,<br />

чтобы их легче было ставить в алфавитном порядке.<br />

3. Место возникновения документа пишем по нынешнему состоянию и правописанию соответствующего<br />

языка, например Budapest, Wien, Warszawa, Санкт Петербург и т. п. У более мелких населенных<br />

пунктов, которые мы не смогли идентифицировать, оставляем оригинальную запись названия. Если место<br />

возникновения документа не известно (это встречается часто при произведениях, но и при корреспонденции),<br />

то пишем сокращение „б. м." (без места).<br />

4. Год возникновения документа имеет отношение принципиально к возникновению архивного документа,<br />

а не оргинального произведения. Например при съемке копии может быть приведен намного позднейший<br />

год; подобно при переводе. При корреспонденции, которая возникала в течении двух или нескольких<br />

лет, мы пишем отрезок времени, а может быть и сокращение „б. д." (без даты), если она содержит<br />

и недатированную корреспонденцию. Если год возникновения документа не известен, то пишем только<br />

сокращение „б. д.".<br />

5. Вид документа. Потому что название документа не должно еще ничего высказать про характер<br />

документа, мы приводим всегда и вид документа и таким образом приводим в сущности и самое краткое<br />

описание произведения. Таким образом мы приводим в группе „Произведения" следующие виды: антологию,<br />

афоризм, беллетризированную историю, биографию, былины, вопросы и ответы, воспоминания,<br />

высказывание, газетную информацию, газету, глоссу, дневник, доклад, докторскую работу, заметки, защитительное<br />

сочинение, интервью, кандидатскую работу, кодекс, корректуру, курсовую работу, аегенду,<br />

лекцию, либретто, литературно-историческую монтаж, меморандум, мемуары, мифологию, монографию,<br />

научную статью, обработку песен, описание, отзыв, оттиск, очерк, партию, песню, письмо, повесть,<br />

подражание, полемическое сочинение, послесловие, пословицы, похвальную речь, поэм, проповедь, путевые<br />

записки, пьесу, размышление, радиопередачу, рассказ, рассуждение, религиозную работу, речь, рецензию,<br />

роман, рукописную газету, сборник (стихотворений...), сказку, скетч, словарную статью, словарь,<br />

сообщение, справочник, статью, стихотворение, сценарий, торжественную речь, учебник, фельетон,<br />

школьную работу, эпитафию, эссе и другие реже встречающиеся виды. Конволюты расписаются.<br />

Если речь идет о переводе, съемке копии или драматизации, мы приводим сначала слово перевод, копия<br />

или драматизация и затем вид, например перевод стихотворения, копия романа и т. п. После этого данного<br />

приводим в скобках имя переводчика (прописными буквами) и снимателя копии. Копией считаем и записки<br />

(лекций и т. п.), заметку из изучаемого труда и так далее. При музыкальных документах приводим тоже<br />

авторов текста словком „текст" и положителей на музыку сокращением „zhud.".<br />

В группе „Корреспонденция" мы приводим: письмо, открытку (заменяет видооткрытку, почтовую открытку<br />

и другие мелкие виды корреспонденции), телеграмму. Визитные карточки включаем в список,<br />

только если они выполняют функцию открытки.<br />

В группе „Документальный материал" мы приводим эти виды: аннотацию статьи, библиографическую<br />

заметку, биографию, бюллетень, выписки, вызов, генеалогию рода, декрет, депешу, диплом, дневник,<br />

документальный материал, документы, заметки, заявление, извещение, извлечение из труда, исчи-<br />

13


сление событий, календарь, карту, листовку, манифест, отчет деятельности, отчет командировки, памятник,<br />

почтовый бланк, правила, приговор, программу, протокол, резолюцию, решение, сообщение,<br />

список, справку, уведомление, устав, устав ордена и другие реже встречающиеся виды. Приведенные виды<br />

документов могут стоять по мере надобности в единственном или множественном числе. Если потребуется,<br />

могут стоять при виде тоже более подробные пояснения.<br />

Вид перевода или копии не приводится тогда, если он приводится уже в названии или если он из названия<br />

очевиден. Фрагмент произведения назначается. В случае, что у дневника характер художественного<br />

произведения и что он не является только простым путевым блокнотом, приведем его в группе „Произведения".<br />

6. Число страниц документа выражает сумму страниц всех документов приведенных в одной записи.<br />

7. Язык документа мы считаем важным данным. Неточности могли появиться при различении сербского<br />

и хорватского языков; Сербскими считаем документы написанные кириллицей. Из документов<br />

написанных латиницей считаем сербскими те, которые доказательно написал серб (по разграничению при<br />

сербистических документах) или где очевидны языковые элементы сербских диалектов.<br />

Язык древних великоморавских или других древнеславянских памятников определяем как старославянский<br />

или церковнославянский. Для различения словацкого и словенского языков употребляем сокращения<br />

„слов." (словацкий) и „словин." (словенский).<br />

, III. Классификация документов<br />

Все документы включены в четырнадцать этноязыковых групп:<br />

1. общие славистические документы<br />

2. русистические документы<br />

3. украинистические и рутенистические документы<br />

4. белорусистические документы<br />

5. полонистические документы<br />

6. кашубистические документы v<br />

7. сорабистические документы<br />

8. сербистические документы<br />

9. кроатистические документы<br />

10. сдовенистические документы<br />

11. македонистические документы<br />

12. югославистические документы<br />

13. болгаристические документы<br />

14. балтистические документы<br />

В рамках отдельных групп разделяем документы в три подгруппы: произведения, корреспонденцию<br />

и документальный материал. В рамках подгрупп ставим документы в алфавитном порядке по авторам документов.<br />

Несколько заметок к относенйю документов к некоторым группам.<br />

1. Общие славистические документы. К общим славистическим документам относим документы касающиеся<br />

всех или нескольких славянских наций и славистики в общем понятии. При этом мы руководствуемся<br />

содержанием, а не национальностью автора. Сюда включаем тоже документы касающиеся вымертых<br />

славянских племен и народностей и старославянские памятники касающиеся Великой Моравии<br />

и ее личностей (прежде всего Кирилла и Мефодия).<br />

Славистическими документами считаем, значит, все документы написанные на каком-либо языке, не<br />

.Только на славянских языках. В группу „Корреспонденция" включены не только авторы и адресаты славянского<br />

происхождения (не обращая внимания на то, жили-ли они на этнической территории или вне нее),<br />

корреспонденция от корпораций и корпорациям с общеславянским направлением (общества, организации,<br />

редакции периодической печати и т. п.) и бывших советских институций (потому что речь идет не только<br />

о русистических, но тоже о украинистических и белорусистических, а может быть о литуанистических<br />

и леттистических документах).<br />

2. Русистические документы. К русистическим документам мы относим документы<br />

- русских авторов или чужих,авторов о русских реалиях;<br />

- переводы наших и чужих авторов на русский язык.<br />

Эти основные критерии универсальны для всех групп кроме югославйстической, правда, конкретизированы<br />

всегда на соответствующую этноязыковую группу.<br />

3. Украинистические и рутенистические тоже документы<br />

- из Подкарпатской Руси (Закарпатья);<br />

- украинские из Восточной Словакии;<br />

14


- касающиеся русинов в Югославии, которых сегодня общепринято считать отдельной народностью и их<br />

язык отдельным литературным языком.<br />

7. Сорабистические документы - это документы касающиеся верхних и нижних лужицких сербов и их .<br />

языков.<br />

8. Сербистические документы. Сюда включаем тоже документы касающиеся всей Черногории и тех<br />

боснийцев и герцеговинцев, которые писали на сербском языке?<br />

9. Кроатистические документы - это документы тоже тех боснийцев и герцеговинцев, которые писали<br />

на хорватском языке, и документы так называемых градищанских (бургенландских) хорватов<br />

в Австрии. «<br />

12. Югославистическими являются документы<br />

- касающиеся всей бывшей Югославии как многонационального государства;<br />

- касающиеся не менее двух славянских наций бывшей Югославии;<br />

- которые невозможно однозначно отнести к сербистическим или кроатистическим документам;<br />

- корпораций бывших Королевства сербов, хорватов и словенцев, Социалистической народной республики<br />

Югославии и Социалистической федеративной республики Югославии.<br />

IV. Указатель<br />

У списка только один указатель, в котором приведены все имена, которые появились в записах. Для<br />

различения авторов от прочих лиц используются:<br />

1. прописные буквы для авторов (лица, псевдонимы, корпорации, неустановленные);<br />

2. строчные буквы для прочих (переводчиков, снимателей копий, адресатов, неустановленных, предметные<br />

рубрики, корпорации), причем после лиц мы приводим в скобках сокращения „адр., одпис, прекл.".<br />

Неустановленных переводчиков, снимателей копий и адресатов, значит, надо приводить отдельно. Строч- -J<br />

ными буквами в указателе пишем тоже имена выступающие в названии произведения и при виде произве- •<br />

дения (напр. авторов рецензируемых трудов). От остальных они отличаются тем, что после них нет ничего ;<br />

приведенно в скобках. Личностям, о которых пишется в переписке, указатель не уделяет внимания.<br />

Все вместе они приведены в алфавитном порядке (по норме ЧСН 01 0§1).<br />

Несмотря на то, что структура фонда славистических документов в АЛИ MC случайна, содержит ;<br />

фонд документы многих выдающихся славянских и славистических личностей, писателей и ученых, культурных<br />

и просветительных работников и других персонажей И корпораций. Мы предполагаем, что этот<br />

список будут брать в руки прежде всего специалисты, все-таки хотим обратить внимание на некоторые<br />

характеристические черты и особенности фонда. i<br />

В группе общих славистических документов причисляем к важнейшим документам материалы кон- !<br />

грессов славистов, прежде всего софийского в 1947-ом году, семинарные работы в области славянской философии<br />

по Цавлу Гечко, статьи И. Гайдоша про славистические документы в библиотеке Аппони и медичейский<br />

глаголический кодекс, студии про славянских вероучителей Кирилла и Мефодия, студии и рас- .<br />

суждения о славянских реалиях Гробоня,Турбана, Келлнера-Гостинского, Коллара, Маляка, Мелихерчика,<br />

Мишковича, Мраза, Сасинека, Шандора, Шкультеты, Штефанека, Штефановича, Штеллера-Штеляра,<br />

Штура иВолко-Старогорского, корреспонденцию Матицы словацкой и ее институтов и помещений,<br />

редакций периодических изданий с личностями и корпорациями славистической ориентации, и учебные ,<br />

замечания, копии произведений, этимологический словарь славянских языков Миклошича и древнейшие j<br />

(а может быть важнейшие) документы вообще - глаголические и кириллические листы XII и XIV века.<br />

Русская и словацкая культуры стояли со времени национального возрождения в узких контактах. Они<br />

проявлялись в серьезном взаимном интересе, многих видных представителей обеих наций, как в плане<br />

прямых контактов (Маковицкий, Шкарван, Твердый, Кривош), так и вЪбласти публицистики. Из публицистов<br />

выделились Крчмеры, Мраз, Грегорова, Шкультеты, Шандор, Штефанек, Штефанович, Ваянский.<br />

Особь статью представляет словацкий толстоизм связанный прежде всего с именем Маковицкого и Шкарвана.<br />

Он проявился в области переводов и копий трудов Л. Н. Толстого, но и в корреспонденции Толстого,<br />

членов его семьи, друзей и помощников (больше всех Чертковых и Гусева). В Словакии показался целый<br />

ряд хороших и отличных переводчиков из русской литературы (Белла, Гацек, Горов, Изакович, Есенска,<br />

Клачко, Климова, Лукач, Носак, Поничан, Руппельдтова, Шкультеты, Зеленка), причем переводились<br />

труды самых важных русских поэтов и писателей (Пушкин, Лермонтов, Чехов, Достоевский, H. Н.<br />

Островский, Тургенев, Толстой, Хомяков, Есенин, Короленко, Горький и другие): Особь главу русскословацких<br />

отношений представляет деятельность и дело русской послеоктябрьской эмиграции в ЧСР.<br />

Многие из эмигрантов выделились как отличные ученые и литераторы, они сильно повлияли на интересование<br />

наших наций русской литературой и культурой. К таким личностям принадлежали прежде всего<br />

15


Францев, Якобсон, Андрусов, Погорелов, Ареев, Лосский, Чхеидзе, Исаченко, писатели Краснов, Гарин-<br />

Михайловский, Немирович-Данченко, Цветаева. В фонде отразилась тоже деятельность кубанских казаков<br />

и галлиполийских эмигрантов и русских эмигрантских научных, политических, экономических и культурных<br />

обществ и организаций и периодических изданий. Важны тоже записи и обработка русских народных<br />

песен, и рецензии театральных спектаклей русских авторов Лукача 30-ых и 60-ых годов. Эти отношения<br />

документирует богатая корреспонденция, которая заключает в себе все упомянутые имена, но и корреспонденция<br />

русских эмигрантов мимо ЧСР, напр. Сукенникова и Когана. Предупреждаем о целом ряде<br />

словарей, начиная словарями Коиша в начале XIX века, библиографий и замечаний Байского, Гацека,<br />

Маковицкого и о до сих пор неидентифицированном материале включеном в 170 единицах неустановленных<br />

авторов.<br />

В украинистическйх и рутенистических документах представляют по понятным причинам великую<br />

часть документов те, которые касаются деятельности личностей живших и создавших свое творчество<br />

в Восточной Словакии или же походивших отсюда (в том числе и украинской политической эмиграции).<br />

Такими личностями являлись Добрянский, Довгович, Духнович, Фенцик, Гаганец, Геровский, Гиряк,<br />

Грейнюк, Гренджа-Донской, Коларчик-Финтицкий, Недзельский, Неврлый, Панькевич, Павлович, Попович,<br />

Ставровский-Попрадов, Стрыпский. Релативно богато представлены украинские народные песни,<br />

их обработка и записи. Из корреспонденции упомянем по крайной мере письма и карты Чыжевского, Добрянского,<br />

Гнатюка, Рыльского, Шандора и других. Из документального материала подчеркиваем Договор<br />

ЧСР и СССР о Закарпатской Украине 1945-го года.<br />

Польско-словацкие отношения являлись в течении всего времени взаимных контактов заметно интензивными.<br />

Выдающимся глоссатором польской культурной жизни и ее пропагатором у нас был прежде всего<br />

Йозеф Банский, но конечно и другие, напр. Грушовский, Шкультеты, Мечяр. Лукач рецензировал театральные<br />

спектакли польских авторов. К самым продуктивным переводчиком принадлежали Горов, Белла<br />

и Жарнов. Особенно в начале наших отношений принадлежали польские примеры к самым великим.<br />

В АЛИ MC сохранилось несколько копий трудов А. Мицкевича и их переводов, особенно его Оды юности.<br />

Особь главу представляют старые польекие рукописные книги из пиаристического монастыря в Подолинце,<br />

которые принадлежат к старейшим документам нашего списка. И здесь богато представлены народные<br />

песни. Значительную часть корреспонденции составляет корреспонденция польских словакистов, которые<br />

некоторое время в Словакии жили и трудились и словацких полонистов, к которым принадлежали<br />

прежде всего Баник, Банский, Батовский, Бобек, Брос, Магера, Мечяр, Л. Новак, Семкович и другие.<br />

Словацкие полонисты оставили тоже богатые заметки и выписки из изучаемых трудов.<br />

Живые узы между южнославянскими нациями и словаками представляли наши земляки, которые уже<br />

двестепятьдесят.лет живут на Нижних землях, прежде всего в Войводине. Личности, которые вышли из<br />

их рядов, стали глоссаторами событий в Сербии, но и в других странах Балкана, переводчиками произве-.<br />

дений южнославянских авторов на словацкий язык. К ним принадлежали Мичатковы, Ормис, Подградский,<br />

Зох, В. К: Гурбан, но прежде всего продуктивный историк Маляк. Первые вести о сербах и сербских<br />

реалиях приносили студенты, которые посещали лицей в Братиславе в 30-ых годах ХГХ века. Их корреспонденция<br />

с Обществом ученых языка и литературы чешско-славянской сохранилась. Сохранились тоже<br />

многие копии и переводы исторических эпических сербских песен, особенно цикла о Кралевиче Марко,<br />

самом любимом сербском национальном герое, символе мужественности и охраны слабых. При кроатистических<br />

документах играли подобную роль выдающиеся духовные сановники словацкого происхождения<br />

в Хорватии И. Гаулик, Щ. Мойсес, ученые И. Б. Зох и Б. Шулек и писатель Мартин Кукучин. Споследним<br />

выдающимся представителем хорватско-словацких контактов связано много документов других личнос т<br />

тей и множество корреспонденции. Из переводчиков хорватской литературы на словацкий язык более<br />

всех представлены В. Ковар и В. Рой. Контакты с Хорватией усилились после 1-ой мировой войны, когда<br />

возникли независымые государства Королевство СХС (позже Югославия) и Чехословакия, но особенно<br />

во время 2-ой мировой войны между Хорватией и Словакией. Прежде всего И. Эсих пропагировал в этих<br />

годах словацкую литературу и культуру в Хорватии. Следует упомянуть объемистые конспекты Мартина<br />

Гамуляка из изучения комментариев антических историков хорватского историка XVIII-XIX вв. М. П.<br />

Катанчича.<br />

Из остальных южнославянских культур в нашем списке меньше документов, но мы можем сказать,<br />

что они'представляют важных представителей этих культур. Наши контакты со Словенией представляли<br />

прежде всего Виктор Смолей и Иван Зорец на словенской и Ш. Крчмеры на словацкой стороне, который<br />

является тоже самым продуктивным переводчиком из словенского языка. Из болгарских документов мы<br />

хотим выделить переводы М. Топольской и А. Врбацкого, особенно антологии болгарских сказок „Сказки<br />

болгарского дедушки" и „Золотой клас", которые составил и перевел А. Сам-Русев и в которых представлено<br />

приблизительно тридцать болгарских авторов. Первым глоссатором и пропагатором болгарской<br />

культуры в словацкой периодической печати являлся С. Я. Захей, который долгие десятилетия жил в Со-<br />

16


!<br />

фии и много лет работал в качестве подпредседателя самого знаменательного культурно-политического<br />

общества „Славянска беседа". Его деятельность проявилась тоже в его корреспонденции.<br />

В кратком обзоре невозможно перечислить все личности и действия, которые затронули словацкославянские<br />

отношения, так как мы бы были должны описать весь список. Мы вынули те, которые повторяются<br />

чаще всех, от которых и о которых в нашем списке больше документов, причем им не надо<br />

.являться самыми важными. Мы конечно убеждены, что каждый серьезный интересующийся славянской<br />

проблематикой в любом аспекте найдет в списке новые вносящие знания. Таким опосредствованным<br />

образом способствует наш список углублению интереса славянскими культурами и дальнейшему развитию<br />

научной (но не только такой) славистики. Этой цели хочет послужить и наш список.<br />

17


EINFÜHRUNG<br />

Die Matica slovenská, die älteste slowakische Kulturinstitution, hat in den Jahren ihrer Existenz (seit 1863) eine große<br />

Menge von Bibliotheks*-, Archiv- und Museumsdokumente gesammelt. Das Archiv für Literatur und Kunst der Matica<br />

slovenská (weiter nur ALU MS) hat in seinen Beständen an zwei Millionen Handschriften, Musikalien, Photographien<br />

und verschiedener- Arten ihrer Kopien, also einmaliger Dokumente, von denen manche nicht nur slowakisch und<br />

slowakistisch sind, sondern auch für. die Forscher auf anderen Gebieten der Geschichte der geistigen Kultur Europas<br />

von Bedeutung sind. Wir haben uns entschieden, aus den bearbeiteten Beständen des ALU MS alle slawistischen<br />

Dokumente herauszunehmen und sie in der Form von einem Verzeichnis als Beitrag der Matica slovenská zum XL<br />

Internationalen Kongreß der Slawisten, der im Herbst 1993 in unserer Hauptstadt stattfinden wird, herauszugeben.<br />

Die Handschriftensammlung des Archivs für Literatur und Kunst der Matica slovenská wird seit 130 Jähren von<br />

den Persorienbeständen aufgebaut, d. h. von den«Nachläßen der bedeutenden Repräsentanten der slowakischen<br />

Literatur, Wissenschaft, Kultur und Kunst, von den Archiven der Korporationen (vor allem der Matica slovenská<br />

selbst, ihrer Sektionen, Abteilungen, Institute, Ortsorganisationen, Redaktionen der Periodika) und auch der sog.<br />

Einzeldokumente - der kleinen (oft jedoch bedeutenden) Gaben und Ankäufe. Dieses Faktums muß man sich gut<br />

bewußt sein, denn es bestimmt den Charakter der Sammlung. Mag die Handschriftensammlung des ALU MS noch so<br />

wichtig und wertvoll sein, sie ist nicht und kann auch nicht vollständig sein und kann deswegen die Geschichte der<br />

slowakischen Literatur, Kultur usw. nicht restlos dokumentieren wie die Bibliotheksbestände, die fast alles enthalten,<br />

bzw. in denen man fast alles feststellen und rekonstruieren kann. Das ALU MS besitzt nicht alle Personennachläße<br />

und Korporationenarchive und hat nicht alles von den archivierten Persönlichkeiten und Korporationen. Es kann also<br />

nicht die ganze Wahrheit über die,Interessen der slowakischen gebildeten Welt für die slawische Problematik und die'<br />

slawischen Realien aussagen.<br />

Das Ziel dieser Arbeit also kann nicht die Geschichte der slowakischen Slawistik und der slawistischen<br />

Komparatistik im Verzeichnis sein, sondern sie stellt vielmehr nur einen Beitrag zur Geschichte der<br />

slowakisch-slawischen Beziehungen im breitesten Sinne des Wortes dar. Man muß sich auch der Zufälligkeit der<br />

Repräsentanz der Persönlichkeiten in den Beständen bewußt sein. Der reell bedeutende Repräsentant dieser<br />

Beziehungen kann im Bestand schwach oder gar nicht vertreten sein, während ein viel weniger bedeutender oder<br />

unbedeutender Repräsentant dieser Beziehungen sehr breit vertreten sein kann. Das betrifft in gleichem Maße die<br />

Werke wie auch die Korrespondenz. Einen faktischen Beitrag zur Geschichte der slowakischen Slawistik, zum<br />

Kennenlernen der Interessen der slowakischen gebildeten Welt für die slawischen Realien stellt die Tatsache dar, daß<br />

das Archiv auch solche Werke, Korrespondenz und Dokumentationsmaterial besitzt (und dieses Verzeichnis sie auch<br />

veröffentlicht), die bis jetzt nicht veröffentlicht und für manche Forscher sicher auch unbekannt waren und die man<br />

wissenshaftlich erschließen sollte. Einen anderen Beitrag stellt der Fakt dar, daß die Informationen über den Inhalt des<br />

ALU MS auch alle fremden Interessenten Slawisten oder Nichtslawisten, gewinnen können.<br />

Die Breite der Einnahme hängt auch davon ab, was wir unter dem Begriff "Slawistik" verstehen. Trotz ihrer<br />

zweihundertjährigen Geschichte hat die Slawistik noch immer keine in sich geschlossene Theorie und der Inhält des<br />

_ Begriffs der Slawistik hat Veränderungen erfahren. Verschiedenartig waren auch die nationalen Formen, d.h. die<br />

Repräsentanten der einzelnen slawischen Völker hatten abhängend von der sozial-ökonomischen Entwicklung der<br />

Nation und ihrer politischen Lage verschiedene Vorstellungen über den Begriff "Slawistik" und über die Funktionen<br />

dieser Wissenschaft. Mit unseren Vorstellungen stimmt am besten die Auffassung überein, die Milan Kudélka in<br />

seinem Buch " O pojetí slavistiky" (Über die Auffassung der Slawistik, Academia, Prag 1984) zum Ausdruck brachte.<br />

Seiner Meinung nach ist die Slawistik " ein besonderer, durch sprachlich-ethnischen Aspekt organisierter Komplex<br />

von Geselschaftswissenschaften" (S. 12), "ein Komplex von Disziplinen, die den Ursprung der ausländischen<br />

slawischen Völker..., ihre Kulturgeschichte (im breitesten Sinne der materiellen und der geistigen Kultur) und<br />

Sprachen studieren" (S. 173).<br />

Wenn wir also über die Slawistik sprechen, denken wir nicht nur an ihren wissenschaftlichen Inhalt, sondern an<br />

alle Äußerungen der interslawischen und nichtslawisch-slowakischen Beziehungen und der gegenseitigen Interessen,<br />

die sich in den Beständen des ALU MS äußern. Es geht uns also um alle Dokumente (Werke, Korrespondenz und<br />

Dokumentationsmaterial), die ethnisch, sprachlich, biographisch, topographisch und inhaltlich slawisch sind und auf<br />

verschiedenen Wegen in die Sammlungen des ALU MS gelangt sind. Ein typisches Beispiel einer solchen Art<br />

slawistischer Dokumente stellen z. B. die Abschriften von Tolstois Korrespondenz mit den Persönlichkeiten der<br />

^europäischen und anderen Zivilisation, die reichliche Korrespondenz von Michail Sukennikow mit skandinavischen<br />

18


(und anderen) Schriftstellern und Wissenschaftlern, die Werke und Korrespondenz der russischen und ukrainischen -<br />

Emigranten nach dem Oktober 1917 in der Slowakei, der Schweiz, der Karpatenukraine, in Böhmen u. ä. dar.<br />

Die Dokumentensammlung, die das vorliegende Verzeichnis enthält, ist auch aus formalem Standpunkt sehr<br />

mannigfaltig. Sie enthält Dokumente aus acht Jahrhunderten unserer Geschichte. Am ältesten sind die glagolitischen<br />

und die kyrillischen Denkmäler-aus dem 13. und 14. Jahrhundert. Die absolute Mehrheit der Dokumente, was<br />

natürlicherweise selbstverständlich ist, stammt jedoch aus dem 20. Jahrhundert. Die Sammlung enthält kleine aber<br />

auch umfangreiche Handschriften, von den kleinen biographischen Notizen und Visitenkarten mit einem<br />

handgeschriebenen Text bis zu Miklošič' Ethymologischem Wörterbuch der slawischen Sprachen, das 2903 Seiten<br />

hat. • -<br />

Das Verzeichnis enthält insgesamt 4272 Eintragungen mit 10 317 archivalischen Einheiten in neunundzwanzig<br />

Sprachen. Die meisten Dokumente sind in slowakischer Sprache verfaßt (1908 oder 43,17%), dann in der russischen<br />

.(718 oder 16,24%), serbokroatischen (449 oder 10,36%), polnischen (433 oder 9,8%), deutschen (284 oder 6,43%) und<br />

tschechischen (198 oder 4,48%) Sprache. In den slawischen Sprachen sind insgesamt'3908 Eintragungen, d. h. 88,41%<br />

aller Eintragungen verfaßt. (Eine detaillierte statistische Übersicht ist angehängt.)<br />

Wir haben insgesamt achtzig im Druck verlegte und bis jetzt unyerlegte Inventáre der literarischen und<br />

musikalischen Handschriften und einige zehn Bände der Inventáre der Dokumente aus der Geschichte der Matica<br />

slovenská (alle bis Ende 1991 bearbeiteten Dokumente) exzerptiert. Einen beträchtlichen Teil der Eintragungen<br />

mußten wir mit den Katalogzetteln, ja direkt mit den Handschriften konfrontieren, um die unrichtigen Eintragungen zu v<br />

korrigieren und die Autoren vieler Dokumente zu identifizieren.<br />

I. Die Begriffsbestimmung und die Breite der Einnahme. t<br />

Das Verzeichnis der slawistischen Dokumente erfaßt alle, sich in den Beständen des ALU MS befindenden<br />

archivalischen Dokumente - Werke, Korrespondenz und Dokumentationsmaterial -, die ethnisch, sprachlich;<br />

biographisch, topographisch oder inhaltlich slawisch sind. In das Verzeichnis werden nicht eingeschlossen:<br />

1. die slowakistischen und die bohemistischen Dokumente (es existiert ein besonderes Verzeichnis der bohemistischen<br />

Dokumente);<br />

2. die Werke der slowakischen schöngeistigen Literatur mit slawischer Thematik;<br />

3. die Druckstücke, soweit sie keine handgeschriebenen Eintragungen enthalten.<br />

In das Verzeichnis werden obendrein auch die baltischen Dokumente (eine sehr kleine Anzahl) einbezogen, was<br />

in der Wissenschaft geläufig ist.<br />

Das bedeutet, daß das Verzeichnis nicht nur Dokumente aus dem Gebiet der schöngeistigen Literatur und<br />

Literaturwissenschaft, Sprachwissenschaft, Geschichtsschgreibung, Völkerkunde und Geographie, also den sog.<br />

heimatkundlichen Disziplinen enthält, sondern auch aus allen übrigen Gesellschafts-, Natur- und angewandten<br />

Wissenschaften und dem Leben der Gesellschaft. Es erfaßte diese Wissenschaften und Bereiche des gesellschaftlichen<br />

Lebens: Archäologie, Biographistik, Biologie, Chemie, Denkmalschutz, gegenseitige Beziehungen der Völker und der<br />

Persönlichkeiten, Geographie, Geschichte der slawischen Völker, Geschichtsschreibung, Journalistik, Kultur und<br />

Erziehung, Kunst, Landwirtschaft, Literaturwissenschaft, Medizin, Mythologie, Ökonomie, Philosophie, Politik,<br />

Reiseschilderungen, Religion, schöngeistige Literatur, Sprachwissenschaft, Sport, Tätigkeit der Korporationen<br />

(einschließlich der Konferenzen, Kongresse, Tagungen, Treffen u. ä.), Technik, Theologie und Völkerkunde. Dabei ist<br />

zu bemerken, daß die Gesellschaftswissenschaften und die schöngeistige Literatur absolute Übermacht haben.<br />

II. Die Eintragung des archivalischen Dokuments besteht aus neun Angaben, die mit Punkten voneinander<br />

getrennt werden, um die gegenseitige Verwechslung zu verhüten. Es sind:<br />

1. der Urheber des Dokuments, ' , '••'.'<br />

2. der Titel des Dokuments,<br />

3. der Entstehungsort des Dokuments,<br />

4. das Entstehungsjahr des Dokuments,<br />

5. die Gattung" des Dokuments,<br />

6. die Seitenzahl des Dokuments, .<br />

7. die Sprache des Dokuments, '•;.'>.<br />

8. die Zahl der Einheiten und<br />

9. die Signatur des Dokuments. • . %<br />

1. Der Urheber des .Dokuments. Für den Urheber des Dokuments wird der Autor des Werkes, auch wenn es<br />

nicht ursprünglich, sondern abgeschrieben ist, oder der Schreiber der Korrespondenz gehalten. Verschiedene ""<br />

historische oder rechtschreibliche Formen der Namen werden nach dem gegenwärtigen Usus und den<br />

19


.Rechtschreibungsregeln der jeweiligen Sprache vereinheitlicht. Die Namen der Angehörigen der Völker, die die<br />

kyrillische Schrift gebrauchen, werden nach den Prinzipien der Transliteration ( ČSN Ol 0185) umgeschrieben. Die<br />

Pseudonyme und Anonyme werden hinter dem wirklichen Namen des Autors oder des Schreibers, soweit sie<br />

festgestellt wurden, geschrieben. Jeder Name wird als ganzer Name in dieser Reihenfolge angeführt: Familien-, Vor-,<br />

Vatername. Einen Bestandteil des Familiennamens kann auch der Beiname oder der Künstlername bilden. Wenn der<br />

Autor unter dem Künstlernamen bekannter ist, führt man ihn auf der ersten Stelle an (nach den Prinzipien für das<br />

Slowakische Biographische Lexikon und.nach dem Usus, z. B.in den literaturwissenschaftlichen Werken und<br />

Enzyklopädien): HVIEZDOSLAV ( mit e. N. Pavol Országh), VAJANSKÝ (mit e.'N, Svetozár Hurban),<br />

ONDREJOV, Ľudo (mit e. N. Mistrík) u. ä. Die Frauennamen werden mit den slowakischen- Endungen -ová, -á .<br />

angeführt. Bekannte Pseudonyme werden in Klammern hinter dem Namen angeführt. Wenn wir den ganzen Namen<br />

nicht kennen, besonders bei der Korrespondenz, wird nur der Familienname angeführt. Bei den Urhebern, deren<br />

Familiennamen nicht ermittelt sind (Initiale oder nur der Vorname, unidentiffizierte Pseudonyme und Anonyme), wird-<br />

NEZISTENÝ (NICHT ERMITTELT) geschrieben. Für "nicht ermittelt" werden auch alle völlig anonymen Autoren<br />

oder Schreiber gehalten.<br />

Nach dem Namen des Urhebers werden in Klammern, falls sie festgestellt wurden, die Jahre der Geburt und des<br />

Todes, oder nur der Geburt, wenn der Urheber noch lebt, angeführt. Wenn esoinbekannt ist, schreiben wir anstatt des<br />

Jahres den Fragezeichen. Wenn wir keine Angabe festgestellt haben, schreiben wir nur den Namen.<br />

Für Urheber werden nicht die Übersetzer und Abschreiber der Werke gehalten. Es werden solche erst nach der. ^<br />

Gattung des Dolcuments geschrieben, mit großen Buchstaben, wenn es um Übersetzer geht. Urheber könnenanch<br />

Korporationen (besonders bei der Korresponenz) oder Stichwörter (besonders beim Dokumentationsmaterial) «ein<br />

und sie werden auch mit großen Buchstaben geschrieben. Bei den Periodika wird hinter ihren Namen die Abkürzung<br />

"red." geschrieben. ••.<br />

2. Der Titel des Dokuments. Es werden volle Titel der Werke geschrieben. Wenn sich auf einer Eintragung<br />

mehrere Werke befinden, werden, um die Verwechslung zu verhüten, mit einem Komma voneinander getrennt. Wenn<br />

das Werk einen Untertitel hat oder wenn es nötig ist, es näher zu besinnen, oder wenn der Titel künstlich geschaffen<br />

ist, wird er in Klammern geschrieben. Wenn der Titel des Werkes nicht bekannt ist, wird die Abkürzung "ine."<br />

(Inzipit) und als Regel drei erste Worte aus dem Dokument geschrieben. Die Titel der Dokumente (einschließlich der<br />

Inzipite) aus den Sprachen, die die kyrillische Schrift gebrauchen, werden nach den Prinzipien der Transliteration<br />

umgeschrieben. Wir behalten die ursprüngliche Rechtschreibung samt den Fehlern. Bei. der Korrespondenz werden<br />

anstatt des Titels des Dokuments der Adressat nach der Begriffsbestimmung, im Punkt II. 1., der Name der<br />

Korporation oder "Nicht ermittelt" geschrieben. Bei den Adressaten wird zuerst der Familienname, erst danach der<br />

Vor- und Vatername geschrieben, um sie leichter alphabetisch einordnen zu können. "»<br />

3. Der Entstehungsort des Dokuments wird grundsätzlich nach dem gegenwärtigen Stand und der<br />

Rechtschreibung der jeweiligen Sprache geschrieben, z. B. Budapest, Wien, Warszawa, Sank Peterburg u.a. Bei<br />

kleineren Orten, die wir nicht identifizieren konnten, werden die ursprünglichen Schreibweisen beigehalten. Wenn der<br />

Entstehungsort des Dokuments unbekannt ist (das geschieht oft bei den Werken, aber auch bei der Korrespondenz),<br />

wird die Abkürzung "B. m." (ohne Ortsangabe) geschrieben.<br />

4. Das Entstehungsjahr des Dokuments bezieht sich grundsätzlich auf die Entstehung des archivalischen<br />

Dokuments, nicht des ursprünglichen Werkes. Zum Beispiel bei der Abschrift des Werkes kann ein viel späteres Jahr<br />

angeführt werden; ebenso auch bei einer Übersetzung. Bei der Korrespondenz, die im Laufe von zwei oder mehreren<br />

Jahren entstand, wird die Spannweite der Jahre, bzw. auch die Abkürzung "B. d." '(ohne Zeitangabe), wenn das<br />

- Entstehungsjahr des Dokuments nicht bekannt ist, wird nur die Abkürzung "B. d." geschrieben.<br />

•'• 5. Die Gattung des Dokuments. Da der Titel des Dokuments noch nichts über den Charakter des Dokuments<br />

aussagen muß, wird immer auch die Gattung des Dokuments angeführt und solcherweise zugleich die kürzeste<br />

Beschreibung des Werkes gegeben. So werden bei der Gruppe "Werke" angeführt: Abschrift, Anthologie, Aphorismus,<br />

apologetische Schrift, Artikel, Begutachtung, Bemerkung, Bericht, Betrachtung, Biographie, Brief, Bylinen,<br />

Doktorarbeit, Dissertationsarbeit, Epitaph, Erinnerungen, Erzählung, Essay, Festrede, Feuilleton, Fragen und<br />

Antworten, Gedicht, Glosse, Handbuch, handgeschriebene Zeitung, Interview, kleine Erzählung, Kodex,<br />

Korrekturabzug, künstlerisch erzählte Geschichte, Legende, Lehrbuch, Libretto, Lied, Liederbearbeitung,<br />

literar-geschichtliche Funkfolge, Lobrede, Märchen, Memoiren, Monographie, Mytholpgie, Nachahmung, Nachwort,<br />

Notenpart, Poem, Predigt, Referat, Reiseschilderung, Religionsarbeit, Rezension, Roman, Rundfunksendung, Sage,<br />

Sammlung, (Gedicht-, .,.), Schularbeit, Seitenabzug, Seminararbeit, Sketch, Sprichwörter, Stichwort, Streitschrift,<br />

Studie,/ Szenar, Tagebuch, Theaterstück, Vorlesung, Vortrag, Wörterbuch, Zeitung, Zeitungsbericht und weitere j<br />

seltener vorkommende Gattungen. Die Konvolute werden ausgeschrieben. Wenn es um eine Übersetzung, Abschrift j<br />

oder Dramatisierung, geht, werden zuerst die Wörter "Übersetzung", "Abschrift" oder "Dramatisierung", und dann die<br />

Gattung angeführt, z, B. Übersetzung eines Gedichtes, Abschrift eines Romans u.a. Nach dieser Angabe wird in


Klammern der Name des Übersetzers (mit großen Buchstaben), Abschreibers oder Bearbeiters angeführt. Für eine<br />

Abschrift werden auch Aufzeichnungen (der Vorlesungen u.a.), Notizen zum studierten Werk u.a. gehalten. Bei den<br />

musikalischen Dokumenten werden auch die Autoren der Texte mit dem Wort "text" und die Vertoner mit der<br />

Abkürzung "zhud." angeführt. Die Gattung der Übersetzung oder der Abschrift wird dann nicht angeführt, wenn sie<br />

bereits der Titel beinhaltet oder wenn sie aus dem Titel klar ist. Das Fragment des Werkes wird bezeichnet.<br />

Bei der Gruppe "Korrespondenz" werden angeführt: Brief, Karte (sie vertritt Ansichts - und Korrespondenzkarte<br />

und andere kleine Typen von Korrespondenz), Telegramm. Die Visitenkarten werden in- das Verzeichnis nur dann<br />

eingeordnet, wenn sie die Funktion einer Karte erfüllen.<br />

Bei der Gruppe "Dokumentationsmaterial" werden angeführt: Annotation ernes Artikels, Aufzählung der<br />

Geschehnisse, Ausruf, Auszug, Bekanntmachung, Bemerkung, Bericht, Beschlüsse, bibliographische Bemerkung,<br />

Bulletin, Dekret, Depesche, Diplom, Dokumentationsmaterial, Dokumente, Exzerpte, Flugblatt, Gedenkbuch,<br />

Genealogie des Geschlechts, Gesuch, Grundsätze, Kalender, Landkarte,. Lebenslauf, Manifest, Mitteilung, Notizen,<br />

Ordensregeln, Postanweisung, Programm, Protokoll, Regeln, Reisebericht, Resolution, Statut, Tagebuch,<br />

Tätigkeitsbericht, Verzeichnis und andere weniger vorkommende Gattungen. Die angeführten Gattungen der<br />

Dokumente können nach Bedarf in der Ein- oder Mehrzahl stehen, Wenn es nötig ist, können bei der Gattung auch<br />

nähere Erklärungen stehen. Falls das Tagebuch Charakter eines Kunstwerkes hat und nicht nur ein einfaches<br />

Tagesnotizenbuch darstellt, wird es in der Gruppe "Werke" angeführt.<br />

6. Die Seitenzahl des Dokuments. Die Seitenzahl drückt die Gesamtzahl der Seiten aller in einer Eintragung<br />

angeführten Dokumente aus.<br />

7. Die Sprache des Dokuments stellt eine wichtige Angabe dar. Zu Ungenauigkeiten konnte es bei der<br />

Unterscheidung des Serbischen und des Kroatischen kommen; für Serbisch werden Dokumente, die- in kyrillischer<br />

Schrift erfaßt sind, gehalten. Von den in der lateinischen Schrift abgefaßten Dokumenten werden zum Serbischen<br />

diejenigen gezählt, die nachweisbar ein Serbe geschrieben hatte (nach der Abgrenzung bei deň serbistischen<br />

Dokumenten) oder diejenigen, die klare Sprachelemente serbischer Dialekte aufweisen/ Die Sprache der alten<br />

großmährischen oder anderen altslawischen Denkmäler wird als altslawisch oder kirchenslawisch bezeichnet. Zur<br />

Unterscheidung des Slowakischen vom Slowenischen gebrauchen wir die Abkürzungen "slov." (Slowakisch), bzw.<br />

"slovin." (Slowenisch).<br />

III. Die Klassifikation der Dokumente<br />

Alle Dokumente sind in vierzehn ethnisch-sprachliche Gruppen eingeteilt:<br />

1. die slawistischen Dokumente im allgemeinen<br />

2. die russistischen Dokumente<br />

3. die ukrainistischen und ruthenistischen Dokumente<br />

4. die weißrussistischen Dokumente<br />

5. die polonistischen Dokumente<br />

6. die kaschubistischen Dokumente<br />

7. die sorabistischen Dokumente<br />

8. die serbistischen Dokumente<br />

9. die kroatistischen Dokumente<br />

10. die slowenistischen Dokumente<br />

11. die mazedonistischen Dokumente<br />

12. die jugoslawistischen Dokumente ' »<br />

13. die bulgaristischen Dokumente t<br />

14. die báltistischen Dokumente. *<br />

Im Rahmen der einzelnen Gruppen werden die Dokumente zu drei Untergruppen zugeordnet: Werke, Korrespondenz,<br />

Dokumentationsmaterial. Im Rahmen der Untergruppen werden die Dokumente alphabetisch nach deň Urhebern<br />

geordnet/<br />

Einige Bemerkungen zur Einordnung der Dokumente in einige Gruppen.<br />

1. Die slawistischen Dokumente im allgemeinen<br />

Zu den slawistischen Dokumenten im allgemeinen werden die Dokumente zugeordnet, die alle oder mehrere<br />

slawischen Völker und die Slawistik im allgemeinen angehen. Wir halten uns dabei am Inhalt und nicht an der<br />

Nationalität.des Urhebers. Hierher werden auch die Dokumente eingeschlossen, die die ausgestorbenen slawischen<br />

Stämme und Völkerschaften und die altslawischen Denkmäler einschließlich der das Großmährische Reich und seine<br />

Persönlichkeiten (besonders Kyrill und Method) betreffenden Dokumente angehen. '"<br />

Für slawistisch halten wir also nicht nur die in den einzelnen slawischen Sprachen geschriebenen Dokumente,<br />

sondern in jeder beliebigen Sprache verfaßten Dokumente. In der Gruppe "Korrespondenz" sind nicht nur die<br />

21


Schreiber und Adressaten slawischer Herkunft (ohne Rücksicht darauf, ob sie auf dem ethnischen Territorium gelebt<br />

hatten oder nicht), sondern auch die Korrespodenz von/an Korporationen mit allslawischer Einstellung (Vereine,<br />

Organisationen, Redaktionen der Periodika u.a.) und der ehemaligen sowjetischen Institutionen (weil es sich nicht nur<br />

um ein russistisches, sondern auch um ukrainistisches und weißrussistisches, bzw. lituanistisches und lettistisches<br />

Dokument handelt) eingeschlossen.<br />

2. Die russistischen Dokumente<br />

Zu den russistischen Dokumenten werden gezählt:<br />

- Dokumente von den russischen oder fremden Urhebern über die Russen und russische Realien;<br />

die Übersetzungen unserer und fremder Autoren ins Russische.<br />

Diese Hauptkriterien sind für alle Gruppen außer der jugoslawistischen gültig, allerdings immer nur auf die<br />

jeweilige etnisch-sprachliche Gruppe konkretisiert.<br />

3. Die ukrainistischen und ruthenistischen Dokumente sind<br />

Dokumente aus Karpatenrußland;<br />

die ukrainistischen und ruthenistischen Dokumente aus der Ostslowakei;<br />

- die die Ruthenen in Jugoslawien betreffenden Dokumente, die heute allgemein für eine besondere Völkerschaft<br />

und ihre Sprache für eine besondere slawische Literatursprache anerkannt ist. . .<br />

8. Die serbistischen Dokumente. Hierher werden auch die das ganze Montenegro und die Bosnier und Herzegowiner,<br />

die serbisch geschrieben hatten, betreffenden Dokumente eingeordnet.<br />

9. Die kroatistischen Dokumente sjnd auch die Dokumente der Bosnier und Herzegowiner, die kroatisch geschrieben<br />

hatten und die Dokumente der Burgenländer Kroaten in Österreich.<br />

12. Die jugoslawistischen Dokumente sind:<br />

- die das ganze ehemalige Jugoslawien als Vielvölkerstaat* betreffenden Dokumente;<br />

- die wenigstens zwei slawische Völker im ehemaligen Jugoslawien betreffenden Dokumente;<br />

- solche Dokumente, die« man nicht eindeuting zu den serbistischen oder den kroatistischen Dokumenten zuordnen<br />

kann;<br />

- die Dokumente der Korporationen des ehemaligen Königreichs der Serben, Kroaten und Slowenen, der<br />

Sozialistischen Volksrepublik Jugoslawien und der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien- ' •<br />

7. Die sorabistischen Dokumente sind die die Ober- und Niederlausitz, die Ober- und Niedersorben und ihre<br />

Sprachen betreffenden Dokumente.<br />

IV. Das Register<br />

Das gesamte Verzeichnis hat nur ein einziges Register und darin sind alle in den Eintragungen vorkommenden<br />

Namen angeführt. Zur Unterscheidung der Urheber von den übrigen Namen gebrauchen wirf<br />

1. große Buchstaben für Urheber (Personen,.Pseudonyme, Korporationen, Nichtermittélte);<br />

2. kleine Buchstaben für übrige (Übersetzer, Abschreiber, Bearbeiter, Adressaten, Nichtermittélte, Stichwörter,<br />

Korporationen), wobei nach den Personen in Klammern die Abkürzungen "prekl.", "odpis".,"adr." (Übersetzer,<br />

Abschreiber, Adressat) angeführt werden. Mit kleinen Buchstaben führen wir im Register auch die im Titel-des<br />

Werkes und in der Gattung des Werkes vorkommenden Namen an (z.B.die Autoren rezensierter Werke). Von den<br />

anderen unterscheidet man sie dadurch, daß man nach ihnen in Klammern nichts anführt.<br />

Alle zusammen sind sie nach dem Alphabet geordnet (nach ČSN Ol 081).<br />

Trotz dem, daß das Gefüge des Bestandes der slawistischen Dokumente im ALU MS zufällig ist, enthält der<br />

Bestand Dokumente vieler bedeutender slawischer Persönlichkeiten, Schriftsteller und Wissenschaftler,<br />

Kulturschaffenden und Volkserzieher und anderer Personen und Korporationen. Wir nehmen an, daß~ dieses<br />

Verzeichnis vor allem Spezialisten in die Hand nehmen werden, trotzdem möchten wir auf einige charakteristische<br />

Züge des Bestandes aufmerksam machen. '. ^<br />

In der Gruppe, der slawistischen Dokumente im allgemeinen rechnen wir zu den belangreicheren Dokumenten die<br />

Materialien von den slawistischen Kongressen, vor allem dem von Sofia von 1947, Seminararbeiten aus dem Gebiet<br />

der slawischen Philosophie nach Pavol Hečko, Beiträge von J.V. Gajdoš über die slawistischen Dokumente in der<br />

Apponyi-Bibliothek und den glagolitischen Medici-Kodex, Studien über die slawischen Glaübensapostel Kyrill und"<br />

Method, Studien und Abhandlungen, über die slawischen: Realien von Hroboň, Hurban, Kellner-Hostinský, Kóllár,<br />

Maíiak, Melicherčík, Miškovič, Mráz, Säsinek, Šándor, Škultéty, Štefánek, Štefanovič, Štelier-Šteliar, Štúr und<br />

VolkorStarohorský, Korrespodenz der Matica slovenská und ihrer Institute und Arbeitsstätten, Redaktionen der<br />

Periodika mit den Persönlichkeiten und Korporationen slawistischer Orientation,^ sowie die Notizen und Abschriften<br />

von Werken, Miklošič' Ethymologisches Wörterbuch der slawischen Sprachen und die ältesten (und möglich auch die<br />

bedeutendsten) Dokumente überhaupt - die glagolitischen und kyrillischen Blätter aus dem 13. und 14. Jahrhundert.<br />

22


Die russische und die slowakische Kultur standen seit der Zeit der nationalen Wiedergeburt in engen Kontakten.<br />

Sie äußerten sich in ernsten Interessen vieler bedeutender Repräsentanten beider Völker füreinander, so auf der Ebene<br />

der direkten Kontakte (Makovický, Škarvan, Tvrdý, Krivoš) wie auch auf der Ebene der Publizistik. Unter den<br />

Publizisten ragten Kŕcméry, Škultéty, Mráz, Gregorova, Šándor, Štefánek, Štefanovič und Vajanský hervor. Ein<br />

besonderes Kapitel stellt der slowakische Tolstoismus dar, verbunden vor allern mit D. Makovický und A. Škarvan. Er<br />

äußerte sich in den Übersetzungen und in den Abschriften von Tolstois Werken, aber auch in der Korrespodenz von<br />

und an Tolstoi, von und an seine Familienangehörige, Freunde und Helfer (am meisten der Čertkovs, Gusev). In der<br />

Slowakei erschien eine ganze Reihe von guten und ausgezeichneten Übersetzern aus der russischen Literatur<br />

(IzakoviČ, Lukáč, Poničan, Klimová, Jesenská, Ruppeldtová, Klačko, Bella, Zelienka, Horov, Gacek, Nosák,<br />

Škultéty), wobei die Werke der wichtigsten russischen Dichter und Schriftsteller (Puschkin, Lermontow, Tschechow,<br />

Dostojewski, N.N. Ostrowski, Turgenew, Tolstoi, Chomjakow; Jessenin, Körolenko, Gorki u.a.) übersetzt wurden. Ein<br />

besonderes Kapitel der russisch-slowakischen Beziehungen stellen die Tätigkeit und das Werk der russischen<br />

Emigranten nach Oktober 1917 in der ČSR dar. Viele von den Emigranten ragten als ausgezeichnete Wissenschaftler<br />

und Schriftsteller hervor. Sie beeinflußten stark das Interesse unserer Völker für die rusische Literatur und Kultur. Zu<br />

solchen Persönlichkeiten gehörten vor allem Franzew, Jakobson, Andrusov, Pogorielov, Arejew, Losski, Tschcheidze,<br />

Issatschenko, die Schriftssteiler Krasnow, Garin-Michajlowski, Nemirowitsch-Dantschenko, Zwétajewa. Im Bestand<br />

haben sich auch die Dokumente über die Aktivität der Kosaken von Kuban und der Emigranten von Gallipoli sowie<br />

der russischen wissenschaftlichen, politischen, ökonomischen und kulturellen Emigrantenvereine und - Zeitschriften<br />

aufbewahrt. Wichtig sind auch die Eintragungen und Bearbeitungen von russischen Volksliedern und Lukáč'<br />

Rezensionen der Theatervorstellungen der russischen Autoren aus den 30. und 60. Jahren. Diese Beziehungen<br />

dokumentiert auch die reichliche Korrespondenz der russischen Emigranten außer der ČSR, z.B. von Sukennikow und<br />

Kogan. Wir machen auf eine ganze Reihe von Wörterbüchern, anfangend mit Koiš' Wörterbüchern vom Anfang des<br />

19. Jahrhunderts, Bibliographien und Notizen von Bansky, Gacek, Makovický und auf das bis jetzt unidentifizierte<br />

Material, das 170 Einheiten der nichtermittelten Urheber umfaßt, aufmerksam.<br />

In der Gruppe der ukrainistischen und ruthenistischen Dokumente bilden aus selbstverständlichen Gründen einen<br />

großen Teil aller Dokumente diejenigen, die die Tätigkeit der in der Ostslowakei lebenden und schaffenden oder von<br />

dort stammenden Persönlichkeiten (einschließlich der ukrainischen politischen Emigration) betreffen. Solche<br />

Persönlichkeiten waren Dobrjanski, Dowhowytsch, Duchnowytsch, Gerowski, Hirjak, Hrejnjuk, Kolarčík-Fintický,<br />

Nedzelski, Nevrlý, Pawlowytsch, Popowytsch, Stawrowski-Popradow, Fenzik, Gaganetz, Hrendscha-Donski,<br />

Panjkewytsch, Strypski. Relativmäßig reich sind die ukrainischen Volkslieder vertreten, ihre Abschriften und<br />

Bearbeitungen. Aus der Korrespondenz erwähnen wir wenigstens die. Briefe und Karten von Tschysnewski,<br />

Dobrjanski, Hnatjuk, Rylski, Šándor und ánderen.Aus dem Dokumentationsmaterial machen wir auf den Vertrag der<br />

ČSR und der UdSSR über die Kaipatenukraine von 1945 aufmerksam.<br />

Die polnisch-slowakischen Beziehungen waren im Laufe der ganzen Zeit der gegenseitigen Beziehungen ziemlich<br />

intensiv. Ein wichtiger Glossator des polnischen Kulturlebens und seiner Prapagation bei uns war vor allem Jozef<br />

Bansky, aber natürlich auch anderé,z.B.Hrušovský, Škultéty, Mečiar. Lukáč rezensierte die Theatervorstellungen von<br />

Stücken der polnischen Autoren. Zu den produktivsten Übersetzern gehörten Horoy, Bella und Žarnov. Vor allem am<br />

Anfang unserer Beziehungen gehörten die polnischen Vorbilder zu den größten. Im ALU MS sind viele Abschriften<br />

und Übersetzungen von Werken von A.Miczkiewicz, besonders seiner Ode an die Jugend aufbewahrt. Ein spezielles<br />

Kapitel stellen die alten polnischen handgeschriebenen Bücher aus dem piaristischen Kloster in Podolinec (Pudlein)<br />

dar, die zu den ältesten Dokumenten in unserem Verzeichnis gehören. Die polnischen Volkslieder sind auch reichlich<br />

vertreten. Einen beträchtlichen Teil der Korrespodenz bildet die Korrespondenz der polnischen Slowakisten, die eine<br />

geraume Zeit in der Slowakei gelebt und gearbeitet haben, und der slowakischen Polonisten, zu welcher hauptsächlich<br />

Baník, Bansky, Batowski, Bobek, Brosz, Magiera, Mečiar, Ľ. Novák, Semkowicz gehörten. Die slowakischen<br />

Pplonisten hinterließen auch reichliche Notizen und Auszüge aus den studierten Werken.<br />

Lebendige Bande zwischen den südslawischen Völkern und den Slowaken waren unsere Landsleute, die über<br />

zweihundertundfünfzig Jahre auf dem "Unterland", besonders in der Woiwodina leben. Die Persönlichkeiten, die aus<br />

ihren Reihen herausgekommen sind, wurden zu Glossatoren des Geschehens in Serbien, aber auch in anderen Ländern<br />

auf dem Balkan, zu Übersetzern der Werke der südslawischen Autoren ins Slowakische. Zu ihnen gehörten die<br />

Mičáteks, Ormis, Podhradský, Zoch, V.K. Hurban, aber besonders der produktive Historiker Maliak. Die ersten<br />

Nachrichten von den Serben und von den serbischen Realien brachten die Studenten mit, die im Bratislavaer Lyzeum<br />

in den 30. Jahren des 19. Jahrhunderts studierten. Ihre Korrespodenz mit dem Verein der Gelehrten der<br />

tschechisch-slowakischen Sprache und Literatur ist aufbewahrt worden. Ebenso sind viele Abschriften und<br />

Übersetzungen von serbischen historischen epischen Liedern, vor allem der Liederzyklus von Kraljevič Marko, dem<br />

beliebtesten serbischen Nationalhelden, dem Symbol der Tapferkeit und der Obhut der Schwächeren, aufbewahrt. Bei<br />

den kroatistischen Dokumenten spielten eine ähnliche Rolle auch die bedeutenden Kirchenwürdenträger slowakischer<br />

23


Herkunft in Kroatien J. Haulik und ŠV Moyses, die Wissenschaftler I. B. Zoch und B. Šulek und der Schriftsteller<br />

Martin Kukučín. Zu diesem letzten hervorragenden Repräsentant der slowakisch-kroatischen Beziehungen knüpfen<br />

sich auch viele Dokumente anderer Persönlichkeiten und viele Korrespondenz. Von den Übersetzern der kroatischen<br />

Literatur ins Slowakische sind am meisten V. Kovár und V. Roy vertreten. Die Kontakte mit Kroatien intensivierten<br />

sich nach dem 1. Weltkrieg, als die unabhängigen Staaten Königtum der SKS (später Jugoslawien) und die<br />

Tschechoslowakei entstanden sind, aber besonders während des 2. Weltkrieges zwischen Kroatien und der Slowakei.<br />

In diesen Jahren propagierte die slowakische Kultur in Kroatien besonders Ivan Esih. Erwähnungswert sind auch<br />

M. Hamuljaks umfangreiche Konspekte vom Studium der Kommentare der antiken Geschichtsschreiber von dem<br />

kroatischen Historiker des 18. und 19. Jahrhunderts KatanČič.<br />

Von den übrigen südslawischen Kulturen gibt es in unserem Verzeichnis weniger Dokumente, man kann aber<br />

sagen, daß sie ihre wichtigsten Repräsentanten darstellen. Unsere Beziehungen zu Slowenien vertraten vor allem<br />

Viktor Smolej und Ivan Zorec auf der slowenischen Seite und Štefan Krčméry auf der slowakischen Seite, der<br />

zugleich der produktivste Übersetzer aus dem Slowenischen ist. Von den bulgarischen Dokumenten wollen wir die<br />

Übersetzungen von M.Topolská und A.Vrbacký hervorheben, vor allem die Anthologien der bulgarischen Märchen<br />

"Die Märchen des bulgarischen Väterchens" und "Die goldene Ähre", die-von A. Sam-Rusev zusammengestellt und<br />

überzetzt wurden und in deren ungefähr dreißig bulgarische Autoren vertreten sind. Den ersten Glossatoren und<br />

Propagatoren der bulgarischen Kultur in der „slowakischen periodischen Presse stellt S.J. Zachej dar,der lange<br />

Jahrzhente in Sofia lebte und viele Jahre Vizevorsitzende des bedeutendsten kulturpolitischen Vereins "Slavjanska<br />

beseda" war. Seine Tätigkeit kam auch in der Korrespondenz zum Ausdruck.<br />

Man kann in einer kurzen Übersicht nicht alle Persönlichkeiten und Handlugen nennen, die in die<br />

slowakisch-slawischen Beziehungen eingriffen, denn in solchem Falle müßten wir das ganze Verzeichnis abschreiben.<br />

Wir haben diejenigen gewählt, die sich am häufigsten wiederholen, von welchen und über welche in unserem<br />

Verzeichnis die meisten Dokumente handeln, wobei es nicht unbedingt die wichtigsten sein müssen. Wir sind jedoch<br />

überzeugt, daß ein jeder ernste Interessent für die slawische Problematik aus jedem beliebigen Aspekt in dem<br />

Verzeichnis neue Kenntnisse und Entdeckungssachen findet.Auf diese vermittelte Weise trägt unser Verzeichnis zur<br />

Vertiefung des Interesses für die slawischen Kulturen und zur weiteren" Entwicklung der wissenschaftlichen (aber nicht<br />

nur einer solchen) Slawistik bei. Diesem Ziel will unser Verzeichnis dienen.<br />

24


SÚPIS


SLÁVIKA VŠEOBECNE - PRÁCE<br />

1 . ADAMOVIČ, Štefan /1903-1961/<br />

Najstaršie dejiny Slovanov. B. m. B. d. Štúdia. 5 s. Slov. 1 jd.<br />

107 N 20<br />

2. ALGÖVER, Michal (pseud. tuborecký) /1826-1908/<br />

Slovanstvo a diplomatická jeho reč. B. m. B. d. Štúdia. 4 s.<br />

Slov. 1 jd.<br />

C 915<br />

3. AMMON, Kurt<br />

Ein Jahr Bolschewistenherrschaft hat das Land ruiniert. B. m.<br />

B. d. Článok. 3 s. Nem. 1 Jd.<br />

52 XX 2<br />

4. ANTON, Karl Gottlob/1751-1818/<br />

Erste Linien eines Versuches über dem alten Slawen<br />

Ursprung, Sitten, Gebräuche, Meinungen und Kenntnisse.<br />

Leipzig. 1783. Štúdia. 7 s. Nem. 1 jd.<br />

31G 1<br />

5. BACH, Alexander /1813-1893/<br />

Inc.: Damit die slawischen Sprachen... Wien. 1849. Menovanie<br />

K. Kuzmányho za člena komisie na prípravu zákona.<br />

1 s. Nem. 1 jd.<br />

98 B 11<br />

6. BANÍK,Anton Augustín /1900-1978/<br />

O sovietskej muzikológa. B. m. B. d. Článok. 2 s. Slov. 1 jd.<br />

132 AO 18<br />

7. BANSKY, Jozef/1919-1956/<br />

Na rube medzislovanských stykov. B. m. B. d. Štúdia. 5 s.<br />

Slov. 1 jd.<br />

68 G 19<br />

8. BAZILEVIČ, Konstantin Vasiľjevič /1892-1950/<br />

Dejiny SSSR I-II. B. m. 1951. Preklad hist.monografie<br />

/František KALINA/. 1048 s. Slov. 1 jd.<br />

B 922<br />

9. BELIČ, Aleksandar /1876-1960/<br />

0 sbieraní dialektologického materiálu. B. m. B. d. Preklad<br />

štúdie/Jozef ŠKULTÉTY/. 15 s. Slov. 1 jd.<br />

49 CU 19<br />

10. BURIAN, Ján/1856-1915/<br />

Národy balkánskeho poloostrova. B. m. B. d. Štúdia. 6 s. Slov.<br />

ljd.<br />

M 49 B 2<br />

11. CÁDRA, Ján/1882-1927/<br />

Slovanská hudba ve Švýcaŕích. B. m. B. d. Korektúra článku.<br />

1 s. Čes. 1 jd.<br />

55 Š 9<br />

12. CLEMENTIS, Vladimír /1902-1952/<br />

Siedmy november a slovanstvo. B. m. B. d. článok. 7 s. Slov. '<br />

ljd.<br />

130BV21<br />

27<br />

13. CÚTH, Ján<br />

Filozofia slovanská. /Pavol Hečko: Počiatok Ruska./ B. m.<br />

B. d. Sem. práca. 28 s. Slov. 1 jd.<br />

46 DDD 14<br />

14. ČATLOŠ, Ferdinand /1895-1972/<br />

Nevecný historický posudok. Martin. 1967. Článok. 2 s. Slov.<br />

ljd.<br />

115N2<br />

15. DIEŠKA, Jozef<br />

Slovanská myšlienka v prítomnosti. B. m. B. d. Štúdia. 8 s.<br />

Slov. 1 jd.<br />

134 AL 6<br />

16. DJILAS, Milovan /1911/<br />

Bor'ba slavjanskich národov za mir i demokrätiju. Sofija.<br />

1947. Referát na slov. kongrese. 19 s. Rus. 1 jd.<br />

AMSin/18-1947<br />

17. DOBŠINSKÝ, Pavol/1828-1885/<br />

Dejepis slovesnosti a osvety národa slovanského a zvlášte<br />

slovenského. B. m. 1859-1860. Štúdia. 40 s. Slov. 1 jd.<br />

M 14 G 8<br />

18. DOHNANÝ, Mikuláš /1824-1852/<br />

Slovo o dráme slovanskej. B. m. B. d. Článok. 8 s. Slov. 1 jd.<br />

M 39 A 5<br />

19. DUBROVINOVÁ, L.<br />

Sovietska škola a detská literatúra. B. m. B. d. Článok. 3 s.<br />

Slov. 1 jd.<br />

153 BA 11<br />

20. DVOŔÁK, Karel /1913/<br />

/Referát na zasedání textologicke komise mezinárodního<br />

slavistického komitétu./Praha. 1965.Referát. lós.Čes. ljd.<br />

61 K 10<br />

21. FABL.L.<br />

Názory Pavla Hečku na Slovanstvo. B. m. B. d. Sem. práca.<br />

20 s. Slov. 1 jd.<br />

46 DDD 20<br />

22. FILIPČA, Janko /pseud. Veporín/ /1893-1917/<br />

Nový objev o sv. Metodéjovi. /O kódexe z 12. stor. v Britskom<br />

múzeu./ B. m. 1915. Odpis kódexu. 4 s. Slov. 1 jd.<br />

C 746<br />

23. FRONCZ, Ján /1903-1963/<br />

Veľká októbrová socialistiská revolúcia a vznik Československej<br />

republiky. B. m. 1958. Článok. 6 s. Slov. 1 jd.<br />

81 M 11<br />

24. GAJDOŠ, Vševlad Jozef /1907-1978/<br />

Doklady o Slovanstve. /Výpisky z diel: Louis Daret, Tresor<br />

1619; Ulfilus, Evangelium 1671; Atanáz Kircher, Turris Babel<br />

1679;Crenius, Analecta 1699; Chamberlayn, Oratio Dominica<br />

1700; Huselius, Synopsis 1741; J.Ch. Adelung, Mitridates<br />

1806-1817./ B. m. B. d. Výpisky. 40 s. Slov. Lat. 7 jd.<br />

155 J 5<br />

25. Doklady o Slovanstve v bývalej Apponyiovskej knižnici<br />

v Oponiciach. B. m. B. d. Štúdia. 63 š. Slov. 1 jd.<br />

155 K 15


26. Drobničky /o slovanských rukopisoch v Maďarskom<br />

národnom múzeu v Budapešti/. B. m. B. d. Články. 2. s. Slov.<br />

2jd.<br />

155 N 3<br />

27. Mcdicejský glagolský kódex. Breviár v mediccjskom<br />

glagolskom kódexe. Žaltár. Rituál v mediccjskom glagolskom<br />

kódexe. B. m. B. d. Štúdie. 228 s. Slov. 9 jd.<br />

155 H 12<br />

28. Mcdicejský glagolský kódex - slovník I-II. B. m. B. dt<br />

Slovník. 247 s. Chorv. 1 jd.<br />

15512<br />

29. Najstaršie slovanské písmo. B. m. B. d. Článok. 2 s. Slov.<br />

ljd.<br />

155 M2a<br />

30. Slovanské pozície v katalógoch starodávnych knižníc,<br />

uložených v Apponyiovskcj bibliotéke. B. m. B. d. Článok.<br />

. 13 s. Slov. 1 jd.<br />

155 L 5<br />

31. Slovensko v dobe veľkomoravskej /a rkp. Františka Dvomíka<br />

týkajúci sa Veľkej Moravy/. Praha. 1933. Článok a fragment<br />

prednášky. 5 s. Slov. Čcs. 2 jd.<br />

155 M 30<br />

32. ' Staroslovanské pamiatky v našich františkánskych knižniciach.<br />

B. m. B. d. Článok. 38 s. Slov. 2 jd.<br />

155 L 12<br />

33. GERÓMETTA, Eugen/1819-1887/<br />

Inc.: Slovenský kmen ostau... B. m. B. d. Článok. 19 s.<br />

Slov. ljd.<br />

C 557<br />

34. GODRA, Samuel/1806-1873/<br />

Etwas über die Magyarisicrung der Slawen in Ungarn. B. m.<br />

B. d. Štúdia. 59 s. Nem. 1 jd.<br />

M 103 A 10<br />

35. GRÉKOV, Boris Dmitrijcvic /1882-1953/ /<br />

Roľslavjan v istorijí mirovoj kuľtury. Sofija. 1947. Referát na<br />

slov. kongrese. 23 s. Rus. 1 jd.<br />

AMS 111/19-1947<br />

36. GUNDOROV, Alcksandr Scmcnovic<br />

Novoje slavjanskoje dviženije i zadači slavjanskich<br />

organizacij, Sofija. 1947. Referát na slov. kongrese. 21 s. Rus.<br />

ljd.<br />

ÁMS HI/21-1947<br />

37. HAVLÍK, Štefan<br />

Názory Pavla Hečku na Slovanov a Slovanstvo. B. m. 1935.<br />

Sem, Práca. 15 s. Slov. 1 jd.<br />

46 EEE 3<br />

38. HEČKO, Pavel /1825-1895/<br />

Filozofický pohľad- na históriu sveta, výňatok z histórie<br />

pedagogiky od Ferdinanda Trcntovskcho. B. m. B. d. Preklad<br />

a doplnky /Pavel HEČKO/. Štúdia. 27 s. Slov. 1 jd.<br />

MJ 146<br />

39.' Reálne, ideálne a pravé 'chápanie pravdy u troch hlavných<br />

europejských kmeňov ľudstva, patrné v jejich vede, výchove,<br />

histórii a živote. B, m. B. d. Štúdia. 10 s. Slov. I jd.<br />

MJ141<br />

40. Slovenský národ ohľadom na jeho pochodenie a<br />

pribuznosť...Historické poznamenania o Slovanoch,-menovite<br />

o Slovákoch. B. m. B. d. Štúdia. 4 s. Slov. 1 jd.<br />

MJ184<br />

41. Sústava slovanskej filozofie.od Hostinského. B. m. B. d.<br />

Poznámky. 4 s. Slov. 1 jd.<br />

MJ184k<br />

42. HEGEDÜS, Gašpar<br />

Sv. Cyril a Metod v ikonografii. B. m. B. d. Úvaha. 3 s. Slov.<br />

ljd.<br />

81 M 16<br />

43. HEIDENREICH, Julius<br />

Albert Pražák a slovanství. B. m. B. d. Článok. 6"s. Čes. 1 jd.<br />

44. HODŽA, Michal Miloslav/1811-1870/ '<br />

O slovanstve. B. m. B. d. Štúdia. 31 s. Slov. 1 jd.<br />

43 RR 8<br />

53 E 6a<br />

45. HOJIČ, Martin/1845-1912/<br />

Prcchádzki po labyrinte etymologičnej sústavy<br />

slovenského a príbuzných jazykov. B. m. 1907. Štúdia. 48 s.<br />

Slov. 1 jd.<br />

C 1006<br />

46. HOMOLA, Rudolf/1822-1898/<br />

Dejiny slovanských literatúr. Veľká Revúca. 1869. Prednášky<br />

a ich zápisy /Ferdinand Krafta, Karol Šulaj, nezistení/. 124 s.<br />

Slov. 1 jd.<br />

MJ795<br />

47. HREJŇUK, Bohdan<br />

O našej abecede.B. m. 1936. Úvaha. 9 s. Slov. 1 jd.<br />

49 M 13<br />

48. Okolo otázky našej slavianskej jednoty. B. m. B. d. Článok.<br />

6 s. Slov. 1 jd.<br />

C915<br />

49. HROBOŇ, Ján Miloslav/1859-1914/<br />

Niektoré solárne slávnosti u Slavianov. B. m. B. d. Štúdia.<br />

36 s. Slov. 1 jd.<br />

44HH30<br />

50. HROBOŇ, Samo Bohdan /1820-1894/<br />

Matizeň Slowánska. B. m. 1853. Štúdia. 20 s. Slov. 1 jd.<br />

44U1<br />

51. Úvaha o slovanskej mytológii. B. m. B. d. Úvaha.- 8 s. Slov.<br />

ljd.<br />

44R3<br />

52. Vidmielno soznanie. Sielnica. 1846. Úvaha. 8 s. Slov. 1 jd.<br />

44R5<br />

53. HROMÁDKA, Ján/1886-1968/<br />

Zemepis Sväzu sovietskych socialistických republík. B. m.<br />

B. d. Výňatok zo zem. monografie. 111 s. Slov. 1 jd.<br />

54. HURBAN, Jozef Miloslav/1817-1888/<br />

Bodrici. B. m. B. d. Článok. 4 s. Slov. 1 jd.<br />

87 N 18<br />

29 H 2


55. Kossuth o panslavizme. B. m. B. d. Článok. 3 s. Slov. 1 jd.<br />

2? H 8<br />

56. Počiatky literatúry slovanskej vôbec a slovenskej zvlášte.<br />

B. m. B. d. Odpis štúdie /nezistený/. 15 s. Slov. 1 jd. •<br />

57. Slavianství. Bratislava. 1838. Štúdia. 8 s. Slov. 1 jd.<br />

32 A 12<br />

M 23 M 16<br />

58. CHALÚPKA, Ján<br />

Slovanské zásady z časopisu "Sokol", štrvtá kniha, 1865 v<br />

Skalici. B. m. B. d. Sem. práca. 18 s. Slov. 1 jd.<br />

46EEE6<br />

59. Utrpenie Slovanov. /Z časopisu "Slovesnosť', tretí ročník z r.<br />

1865, kniha štvrtá./ B. m. B. d. Sem. práca. 14 s. Slov. 1 jd.<br />

46EEE6<br />

60. JANOTA, Ľudovít /1888-1968/<br />

Plemenné bratstvo. K otázke slovanského plemenného<br />

bratstva. B. m. B. d. Článok. 26 s. Slov. 2 jd.<br />

156 B 2<br />

61. JELÍNEK, Edvard /1855-1898/<br />

Duševní práce pobratimných národov slovanských v r. 1876.<br />

B. m. 1876. Štúdia. 31 s. Čes. 1 jd.<br />

M 23 O 20<br />

62. JESENSKÝ-GÁŠPARÉ, Ján Baltazár /1825-1889/<br />

Nový panslavizmus. Jekaterinburg. 1918. Článok. 2 s. Slov.<br />

1 jd.<br />

MJ888<br />

63. KAVUUAK, Andrej/1885-1962/<br />

Boj proti lesným požiarom v SSSR. B. m. B. d. Článok. 7 s.<br />

Slov. 1 jd.<br />

66 J 1<br />

64. KAZIMÍR, Štefan /1924-1989/<br />

Národnostná politika v SSSR. B. m. B. d. Sem. práca. 23 s.<br />

Slov. 1 jd. ,<br />

42 II 128<br />

65. KELLNER-HOST1NSKÝ, Peter /1823-1873/<br />

Boris, knieža Haliče a Bodriče. B. m. B. d. Štúdia. 29 s. Slov.<br />

ljd.<br />

M 45 B 3<br />

66. Castrum Galicz. B. m. B. d. Štúdia. 12 s. Slov. 1 jd.<br />

M 45 B 3<br />

67. Dobré a zlé stránky Šlovanú. Bratislava. 1844. Úvaha. 11 s.<br />

Slov. ljd.<br />

M 45 B 8<br />

68. Obrana Braničevcov. B. m. B. d. Štúdia. 82 s. Slov. 1 jd.<br />

M 45 B 21<br />

69. Princíp a úloha Slovanstva s jchož poézie rozvinutý. B. m.<br />

B. d. Štúdia. 22 s. Slov. 1 jd.<br />

M45C11<br />

29<br />

70. Slovania zadunajskí. B. m. B. d. Hist. monografia. 64 s.<br />

Slov. ljd.<br />

M45C14<br />

71. KIRÁLY, Jozef Xaver /1788-1873/<br />

Materia pro 2. Grammatica. Prešov. 1818-1819. Odpis prednášok<br />

zo zemepisu/nezistený/. 150s. Lat. 1 jd.<br />

RHKS 277<br />

72. KLEIN, Friedrich<br />

Utrpenie Slovanov /z časopisu "Slovesnosť", 3. ročník, 1865,<br />

kniha štvrtá, v Skalici/; Slovanské zásady / z časopisu "Sokol",<br />

štrvtá kniha, 1865 v Skalici/. -B. m. B. d. Sem. práca. 21 s.<br />

Slov. 1 jd.<br />

46EEE11<br />

73. KOIŠ, Ján/1793-1839/<br />

Nemecko-latinsko-všeslovanský slovník. B. m. B. d. Slovník.<br />

10 zväzkov. Nem. Lat. Slov... 10 jd.<br />

31 H 11<br />

74. Všeslovansko-nemecko-latinský slovník. B. m. B. d. Slovník 5<br />

, zväzkov. Nem.<br />

Lat. "Slov... 5 jd.<br />

31 H 10<br />

75. KOLLÁR, Ján/1793-1852/<br />

Etwas über die Magyarisicrung der Slawen in Ungarn.-B. m.<br />

B. d. Štúdia. 16 s. Nem. 1 jd.<br />

31 H 12<br />

76. Kratičká známost o slovanském národu. B. m. B. d. Otázky a<br />

odpovede. 3 s. Čes. 1 jd.<br />

31H 13<br />

77. O literárnej Vzájomnosti medzi kmeny a nárečími slávskymi.<br />

B. m.-B. d. Odpis štúdie /Anton Prídavok/. 12 s. Slov. 1 jd.<br />

39E6<br />

78. Ustrojenosť reči slovanskej. B. m. B. d. Odpis úvahy<br />

/nezistený/. 2 s. Slov. 1 jd.<br />

101 U 8<br />

79. KOSOVIČ, Ivan,<br />

Inc.: Brat ja i sestry.^ Sofija. 1947. Prejav austrálskeho<br />

Slovana na slov. kongrese. 4 s. Rus. 1 jd.<br />

80. KRÁĽ, Jiŕí/1893-1975/<br />

Slovanský Balkán. B. m. B. d. Článok. 6 s. Čes. 1 jd.<br />

AMS111/16-1947<br />

42XXIII15<br />

81. KRČMÉRY, Štefan/1892-1955/<br />

A szláv irodalom tôrténete» B. m. B. d. Štúdia. 61 s. Maď. 1 jd.<br />

82. Slovanský teáter. B. m. Cca 1925. Štúdia. 23 s. Slov. 1 jd.<br />

27L28<br />

83. Slovko o staroslovienčine. B. m. B. d. Článok. 2 s. Slov. 1 jd.<br />

J 307<br />

27 E 9


84. Z minulosti slovanského šachu. B. m. B. d. Článok. 10 s.<br />

Slov. 1 jd.<br />

27 G 20<br />

85. KRNÚCH, Karol Adolf /1845-?/<br />

Mythologico-etymologické úvahy o staro-prušskom pohanskom<br />

triase: Perkúnos, Potrimpos, Pokuos. Prietrž. Štúdia.<br />

B. d. 30 s. Slov. 1 jd.<br />

C 915<br />

86. KUBICA, Anton<br />

Kariéra Konštantína-Cyrila. B. m. B. d. Sem. práca. 12 s.<br />

Slov. 1 jd.<br />

81 N 5<br />

87. KUCHTA, Samuel Viťazoslav /1861 -1895/<br />

Výlet na Semering - Schôdza všeslovanská. B. m. B. d. Článok.<br />

4 s. Slov. 1 jd.<br />

167 A 17<br />

88. LETOV ANEC, Bartolomej<br />

De Hungaria. Prešov. 1821. Poznámky zo zemepisu. 107 s.<br />

Lat. Maď. Nem. Slov. 1 jd.<br />

RHKS291<br />

89. LOJKO, Gustáv Hostivít /1843-1871/<br />

Deje hlavných literatúr Slovanských. B. m. 1868-1869. Hist.<br />

monografia. 141 s. Slov. 1 jd.<br />

M 56 A 4<br />

90. MACÚREK, Josef /1901/<br />

Sostojanije i zadači izučenija istoriji slavjanskich národov.<br />

Sofija. 1947. Referát na slov. kongrese.9 s.Čcs. 1 jd.<br />

AMS III/20-1947<br />

91. MALIAK, Jozef/1854-1945/<br />

Konštantín /Cyril/ a Metod. B. m. B. d. Štúdia. 28 s. Slov.<br />

ljd.<br />

56 E 7<br />

92. Pramene slovanského bájeslovia. B. m. B. d. Štúdia. 57 s.<br />

Slov. 1 jd.<br />

56 Z 18<br />

93. Príchod Konštantína a Metoda. B. m. B. d. Štúdia. 76 s.<br />

Slov. 1 jd.<br />

56 Z 19<br />

94. Prvý úspešnejší nábeh k utvoreniu slovanskej dŕžavy nad<br />

stredným Dunajom na počiatku prvého stolctia po Kristovi<br />

pod Mirbudom. B. m. B. d. Štúdia. 34 s. Slov. 1 jd.<br />

56F6<br />

95. Súženie Slovanov pod jarmom Avarov. B. m. B. d. Štúdia.<br />

21 s. Slov. 1 jd,<br />

56 F 15<br />

96. MALLÝ, Ján /pseud. Dusarov/ /1829-1902/<br />

Chyby a cnosti Slovana. B. m. B. d. Článok. 4 s. Slov. 1 jd.<br />

132BG22<br />

97. Krcsťanství v Slovanstvu. B. m. B. d. Článok. 4 s. Slov. 1 jd.<br />

132BG27<br />

98. MARČEK, Dávid /19. storočie/<br />

Tisícročná pamiatka Cyrila a Metoda, apoštolov slovenských.B.<br />

m. 1863. Hist. monografia. 135 s. Slov. 1 jd.<br />

M 45 E 4<br />

30<br />

99. MARTÁK, Ján /1903-1982/<br />

Dojmy zo slovanského kongresu v Belehrade. Martin. 1947.<br />

Článok. 5 s. Slov. 1 jd.<br />

AMSD.1/48-1947<br />

100. Inc.: Plenum Komitétu Ogólnoslowiaňskiego... Warszawa.<br />

1947. Poznámky /zo zasadnutia Všeslovanského výboru/.<br />

19 s. Slov. 1 jd.<br />

AMS D.I/49-1947<br />

101. O slovanskom zjazde v Belehrade. B. m. 1946. Článok. 2 s.<br />

Slov. 1 jd.<br />

ÁMS-1946/Slovan. zjazd, v B.<br />

102. Poznámky k slovanskému výboru. Martin. 1947. Poznámky.<br />

6 s. Slov. 2 jd.<br />

AMS D.I/50-1947<br />

103. Referát delegáta Dr. Jána Martáka na Slovanskom sjazde v<br />

Belehrade 11.12. 1946. B. m. 1946. Referát. 4 s. Slov. 1 jd.<br />

AMS-1946/Slovan. sjazd v B.<br />

104. MATULA, Vladimír/1928/<br />

Slovanská vzájomnosť - národnooslobodzovacia ideológia<br />

slovenského národného hnutia. B. m. B. d. Štúdia. 26 s. Slov.<br />

ljd.<br />

52YY9<br />

105. MELICHERČÍK, Andrej /1917-1966/<br />

Najstaršie roľnícke kmene východnej Európy. Bratislava. B. d.<br />

Prednásky.79 s. Slov. 1 jd.<br />

611.19<br />

106. Národopis východných Slovanov I-II. Bratislava. B. d. Prednášky.<br />

106. s. Slov. 2 jd.<br />

61121,61122<br />

107. Problémy slovanského folklóru na IV. medzinárodnom<br />

kongrese slavistov v Moskve. Moskva. 1958. Prednáška. 7 s.<br />

Slov. 2jd.<br />

61F20.61F21<br />

108. Svadobný obrad u Slovanov. Bratislava. 1948-1949.<br />

. Prednášky. 37 s. Slov. 1 jd.<br />

61132<br />

109. MIČÍK, Miloš /1892-?/<br />

Kliatba Slavianstva. B. m. B. d. Fragment článku. 3 s. Slov.<br />

ljd.<br />

132 L 4<br />

110. MIŠKOVIČ, Alojz /1902-1967/<br />

Biskup Gregor Nínsky, bojovník za sloviensku reč v bohoslužbách.<br />

B. m. B. dľ Fragment štúdie. 3 s. Slov. 1 jd.<br />

81H3<br />

111. Inc.: Keď však prišiel... Bratislava. 1950. Štúdia /o Konštantínovi/.<br />

21 s. Slov. 1 jd.<br />

81 G 10<br />

112. Inc.: <strong>Úvod</strong>om /o Cyrilovi a Metodovi/. Bratislava. 1950. Hist.<br />

monografia. 100 s. Slov. 1 jd.<br />

81 G 10<br />

113. Inc.: Začiatkom 6. stor.... Bratislava. 1950. Štúdia /o Cyrilovi<br />

a Metodovi/. 21 s. Slov. 1 jd.<br />

81 G 10


114. Kyjevské listy. B. m. B. d. Štúdia. 12 s. Slov. 1 jd.<br />

81 D 19<br />

•115. Kyjevské listy alebo Kyjevský sakramentár. B. m. b.d. Článok.<br />

4 s. Slov. 1 jd.<br />

81 D 10<br />

116. Pamiatky na účinkovanie sv.Cyrila a Metoda. B. m. B. d. Článok.<br />

2 s. Slov. 1 jd.<br />

8116<br />

117. Počiatky kresťanstva u Slovanov. B. m. B. d. Štúdia. 5 s. Slov.<br />

ljd.<br />

8118<br />

118. Pomer medzi Filipom a Klimcntom. B. m. B. d. Článok. 3 s.<br />

Slov. ljd.<br />

8119<br />

119. Prednášky slovanskej liturgie. B. m. 1951. Prednášky. 65 s.<br />

Slov.9jd.<br />

81113<br />

120. Účinkovanie Konštantína a Metóda vo Veíkej Morave. B. m.<br />

B. d. Štúdia. 7 s. Slov. 1 jd.<br />

81 G5<br />

121. V Ríme sloviensky bohoslužobný jazyk povolili. B. m. B. d.<br />

Prednáška. 30 s. Slov. 1 jd.<br />

81G21<br />

122. Wiching ničí dielo Cyrila a Metoda. B. m. B. d. Prednáška.<br />

' 22 s Slov. 1 jd.<br />

81 G 24<br />

123. Z dejín slovanskej liturgie. B. m. B. d. Prednáška. 24 s. Slov.<br />

ljd.<br />

81G31<br />

124. MODLITBY<br />

Modlitby pri službách boskich i nektere pobožné a potrebne<br />

k uživani kresťanu katolíckemu. Okoličné. 1821. Odpis<br />

modlitieb/v azbuke/. 109 s. Slov. 1 jd.<br />

RHKS 259<br />

125. MRÁZ, Andrej/1904-1964/<br />

Inc.: Idea slovanskej vzájomnosti... B. m. B. d. Štúdia. 41 s.<br />

Slov. 1 jd.<br />

52 BB 6<br />

126. Na 41. výročie VOSR. B. m. 1958. Prejav. 11 s. Slov. 1 jd.<br />

52 MM 9<br />

127. Vrcholenie slovanskej myšlienky v slovenskej literatúre. B- m.<br />

B. d. Štúdia. 15 s. Slov. ľ jd.<br />

52 HH 12<br />

128. Výročie Veíkej októbrovej socialistickej revolúcie. B. m.<br />

1961. Článok. 9 s. Slov. 1 jd.<br />

52 KK 33<br />

129. NEZISTENÝ<br />

Adversus inelytam Slavonlm gentem criminatio. B. m. 1946.<br />

Obranný spis z roku 1730 a jeho odpis /Anton Augustín<br />

Baník/. 28 s. Lat. 2jd.<br />

132 BJ 8<br />

130. Die Slawen, das älteste autochtónne Volk Europas. B. m.<br />

/1911/. Preklad hist. monografie z ruštiny /Július Stovík/.<br />

108 s. Nem. 1 jd.<br />

MJ808<br />

131. /Evanjelium sv. Jána./ B. m. 17. storočie. Hist. monografia.<br />

584 s. Cirkevnoslovanský. 1 jd.<br />

J 2708<br />

132. Krátka história... B. m. B. d. Štúdia z dejín Veíkej Moravy. 2 s.<br />

Slov. 1 jd.<br />

J 2503<br />

133. Otázky a odpovede o Slovanoch. B. m. 19. storočie. Otázky<br />

a odpovede. 16 s. Slov. 1 jd.<br />

J 1172<br />

134. NIEDERLE.Lubor/1865-1944/<br />

Slované v Uhrách. B. m. B. d. Štúdia. 27. s. Čes. 1 jd.<br />

49 DB 33<br />

135. OSUSKÝ, Samuel Štefan /1888-1975/<br />

Náboženstvo v SSSR. B. m. B. d. Prednáška. 21 s. Slov. 1 jd.<br />

v 46 LL 25<br />

136. PAULINY-TÓTH, Viliam /1826-1877/<br />

Doba prvá /zlomky z dejín Slovanov/. B. m. B. d. Štúdia. 52 s.<br />

Slov. 1 jd.<br />

2B8<br />

137. Jadro Bájeslovia slovanského. B. m. B. d. Národop. monografia.<br />

158. s. Slov. 1 jd.<br />

2 B 30<br />

138. PAULINY-TÓTHOVÁ, Margita /pseud. Anna Janovská/<br />

/1873-1948/<br />

La femme sláve. B. m. B. d. Recenzia časopisu. 19 s. Slov.<br />

ljd.<br />

C 570<br />

139. PIESNE SLOVANSKÉ<br />

Písnč slawské. B. m. 1840. Odpis piesní /Samo Bohdan<br />

Hroboň/. 146 s. Slov. Í jd.<br />

44 L 11<br />

140. Slavjanské pjesňe. B. m. B. d. Úprava piesní /Danko Karol<br />

Neumann/. 3 s. Slov. 1 jd.<br />

M12C4<br />

141. POGORIELOV, Valerij Alexandrovič /1872-1955/<br />

O činnosti a pôvode slovenských apoštolov sv. Cyrila a sv.<br />

Metóda. B. m. B. d. Štúdia. 50 s. Slov. 1 jd.<br />

132 BH 6<br />

142. POTAPOV, L.P.<br />

Hlavné otázky etnografickej expozície v sovietskych<br />

múzeách. B. m. /1951/. Preklad štúdie /Viktor KOCHOL/.<br />

17 s. Slov. 1 jd.<br />

61 K 48<br />

143. RADIVOJEVIC, Todor /1874-1944/<br />

Zemepis Balkánskeho polostrova. B. m. B. d. Preklad zem.<br />

- monografie /Samuel ORMIS/. 73 s. Slov. 1 jď.<br />

56II6<br />

144. RITTER, Wiliam /1867-1955/<br />

Slované v literatúre francouzské. B. m. B. d. Preklad štúdie<br />

/NEZISTENÝ/. 17 s. Čes. 2 jd.<br />

55 Š 18,55 V 18


145. ROHÁČEK, Michal /1849-1879/<br />

Prečo som Slovan. B. m. 1919. List. 4 s. Slov. 1 jd.<br />

146. ROSENBAUM, Karol /1920/<br />

Slovanstvo Jána Hollého. B. m. B. d. Štúdia. 7 s. Slov. \ jd.<br />

B 316<br />

134 AM 15<br />

147. ROSINA, Jozef<br />

Postoj Američanov k ZSSR. B. m. B. d. Sem. práca. 7 s. Slov.<br />

ljd.<br />

42 n 171<br />

148. SASINEK, František Víťazoslav /1830-1914/<br />

Die Slawen und ihre Urzeit. B. m. B. d. Článok. 18 s. Nem.<br />

1 jd.<br />

M90E2<br />

149. Hanibal und Slawen. B. m. B. d. Článok. 4 s. Nem. 1 jd.<br />

, M90D4<br />

150. Inc.: Dass Slawen in Spanien... B. m. B. d. Článok. 36 s. Nem.<br />

ljd.<br />

M 90 E l/a<br />

151. Inc.: Slawen im besonderen... B. m. B. d. Štúdia. 42 s.<br />

Nem. 1 jd.<br />

M90E7<br />

152. Nestor und Valachen. B. m. B. d. Článok. 5 s. Nem. 1 jd.<br />

M90D7<br />

153. Niederles Slovanské Starožitnosti. B. m. B. d. Štúdia. 73 s.<br />

Nem. 1 jd.<br />

M90D8<br />

154. Slaventum in lateinischen Quellen. B. m. B. d. Článok. 8 s.<br />

Nem. 1 jd.<br />

M90E8<br />

155. Thrako-Slaven. B. m. B. d. Článok. 7 s. Nem. 1 jd.<br />

156. Über das Wort Sklav. B. m. B. d. Článok. 8 s. Nem. 1 jd.<br />

M90E9<br />

M90E11<br />

157. SLÁDKOVIČ, Andrej /vi. m.A.Braxatoris/ /1820-1872/<br />

Náuka reči staroslovianskej.B. m. B. d.Štúdia. 20 s. Slov. 1 jd.<br />

19 B 140<br />

158. SLOBODA, Daniel /1809-1888/<br />

Slovanské porekadlá. B. m. B. d. Porekadlá. 12 s. Slov. 1 jd.<br />

C 505<br />

159. SOBOLEVSKIJ, Aleksej Ivanovič /1857-1929/.<br />

Otázka o všeslovanskom jazyku. B. m. B. d. Preklad článku<br />

/Jozef ŠKULTÉTY/. 11 s. Slov. 1 jd.<br />

49CU23<br />

160. STOVJK, Július /1843-1910/<br />

Europa staroslovanská. B. m. B. d. Štúdia. 14 s. Slov. 1 jd.<br />

C 679<br />

161. ŠAFÁRIK, Pavol Jozef/1795-1861/<br />

Starožitnosti slovanské. B. m. B. d. Odpis bist, monografie<br />

/nezistený/. 15 s. Slov. 1 jd.<br />

101 U 8<br />

32<br />

162. ŠÁNDOR,Elo/1896-1952/<br />

/Anketa Pera - otázky a odpovede o ZSSR./ Bratislava. 1936.<br />

Interview /s Augustínom Borinom-Načinom/.4 s. Slov. 1 jd.<br />

90CA7<br />

163. (Anketa Pravdy - otázky a odpovede o ZSSR.) Bratislava.<br />

1949. Interview. 2 s. Slov. 1 jd.<br />

90CA7<br />

164. Druhý raz do Sväzu sov.soc.rep. B. m. B. d. Cestopis. 120 s.<br />

Slov. ljd.<br />

90 BT 14<br />

165. Ku prvej dvaciatke trvania SSSR. Bratislava. 1937. Článok.<br />

2 s. Slov. ljd.<br />

90 CA 59<br />

166. Niekoľko pripomienok pre návštevníkov SSSR. Bratislava.<br />

1936. Článok. 2 s. Slov. 1 jd.<br />

90CB29<br />

167. Prívet 5.11.1945 na oslavnej schôdzi SHKS a Sväzu priateľov<br />

SSSR v Bratislave pri svätení výročia 28 VOSR v Rusku. Na<br />

zakončenie. Bratislava. 1945. Prejavy. 3 s. Slov. 2 jd.<br />

90 CE 19<br />

168. ŠEDINÁR, Štefan<br />

Slovieni. /Od Nitravy, Veligradu k Blatnogradu./ B. m. B. d.<br />

Román. 2991 s. Slov. 1 jd.<br />

J 2669<br />

169. Vzlet a pád Velkej Moravy. /Historický obraz o pohrome<br />

Slovienov. / B. m. B. d. Beletrizované dejiny. 621 s. Slov. 1 jd.<br />

J 2670<br />

170. ŠÍCH.V.<br />

Jungmanovy názory na Slovanství, na spisovní reč. B. m. B. d.<br />

Sem.práca. 2 s. Čes. 1 jd.<br />

2011<br />

171. ŠKULTÉTY, Jozef/1853-1948/<br />

Die osteuropäischen Literaturen und die slawischen Sprachen.<br />

B. m. B. d. Recenzia. 6 s. Nem. 1 jd.<br />

49CF9<br />

172. Enciklopedija slavjanskoj filologiji. B. m. B. d. Článok. 6 s.<br />

Slov. 1 jd.<br />

49CF26<br />

173. Inc.: ...dnešné jednotlivé jazyky slovanské. B. m. B. d. Štúdia.<br />

65 s. Slov. 1 jd.<br />

49CF10<br />

174. Inc.: Ešte slovo o cirkevno-slovanských... B. m. B. d. Štúdia.<br />

20 s. Slov. 1 jd. . .<br />

49CF32<br />

175. Inc.: Pravlasť Slovanov - ako posledného času zistila veda...<br />

B. m. B. d. Článok. 12 s. Slov. 1 jd.<br />

49CM32<br />

176. Inc.: U Slovanov v Austrii slovanské... B. m. 1923. Štúdia.<br />

15 s. Slov. 1 jd.<br />

49 CR X 8a<br />

177. Konstantin Jireček. B. m. 1904. Biografia. 5 s. Slov. 1 jd.<br />

49CI31


178. Krtíšsky glagolský pergamen. /Podáva dr. Ivan B. Zoch./ B. m.<br />

B. d. Fragment článku. 2 s. Slov. I jd.<br />

49 CI 37<br />

179. Kuzmány ako Slovan. B. m. /1906/. Odpis článku z<br />

Národných novín. 4 s. Slov. 1 jd.<br />

49 CI 40<br />

180. Lekcii po slavjanskomu jazykoznaniju. B. m. B. d. Recenzia<br />

Florinského knihy. 6 s. Slov. 1 jd.<br />

49 CI 43<br />

181. Pre Venelina - maďarská blamáž. B. m. /1905/. Odpis článku<br />

zo Slovenských pohľadov. 4.s. Slov. 1 jd.<br />

49 CM 35<br />

182. Prvé osudy Šafárikovho diela Geschichte der slawischen<br />

Sprache und Literatur. B. m. /1903/. Odpis článku zo<br />

Slovenských pohľadov. 3 s. Slov. 1 jd.<br />

49CN4<br />

183. Slavistika u Maďarov. B. m. /1897/. Odpis článku zo<br />

Slovenských pohfadov. 23 s. Slov. 1 jd.<br />

49CN39<br />

184. Slovanská cirkev. Svätí apoštolovia Cyril a Metod. B. m. B. d.<br />

Článok. 21 s. Slov. Ijd.<br />

49 CN 49<br />

185. Slovanské rumy. B. m. B. d. Poznámka. 2 s. Slov. 1 jd.<br />

49 CN 50<br />

186. Slovanské slová maďarského jazyka. B. m. /1899/. Odpis<br />

článku zo Slovenských pohfadov. 5 s. Slov. 1 jd.<br />

49CN51<br />

187. Slovanské slová v maďarčine (oprava). B. m. (1898). Odpis<br />

článku zo Slovenských pohfadov. 5 s. Slov. 1 jd.<br />

49 CN 52<br />

188. Slovanské starožitnosti. /Scpsal dr. Lubor Niedcrlc./ B. m.<br />

B. d. Recenzia. 8 s. Slov. 1 jd.<br />

49 CN 53<br />

189. Slovanský sjazd v Prahe roku 1848. B. m. B. d. Štúdia. 20 s.<br />

Slovľljd.<br />

49 CN 54<br />

190. Úsudky o knihe dr. Czambela: <strong>Slovenská</strong> reč a jej miesto v<br />

rodine slovanských jazykov. B. m. B. d. Úvaha. 7 s. Slov. 1 jd.<br />

191. Vojna na Balkáne. B. m. B. d. Článok. 13 s. Slov. 2 jd.<br />

49 CR 8b<br />

49 CR 27<br />

192. Z maďarskej lingvistiky. B. m. /1899/. Odpis článku zo<br />

Sloveských pohfadov. 5 s. Slov. 1 jd.<br />

'49 CS 23<br />

193. ŠTEFÁNEK, Anton /l877-1964/<br />

Balkánska vojna. B. m. 1912. Odpis článku zo Slovenského<br />

denníka. 25 s. Slov. 5 jd.<br />

4217-11<br />

194. Balkánsky savez- ohrožený. Spory medzi spojencami. B. m.<br />

1913. Článok. 8 s. Slov. 2 jd.<br />

42112,421257<br />

195. Druhá vojna na Balkáne zažehnaná. B. m. 1913. Články. 8 s.<br />

Slov.2jd. '<br />

42146,421259<br />

196. Hlásatef slavianofilstva. N.J. Danilevskij. B. m. B. d. Štúdia.<br />

28 s. Slov. 1 jd.<br />

42 XIV 457<br />

197. Kollár a nacionalizmus. Humanita a nacionalizmus. Kollárov<br />

nacionalizmus. B. m. B. d. Studier. 77 s. Slov. 3 jd.<br />

198. Kríza na Balkáne. B. m. 1912. Článok. 2 s. Slov. 1 jd.<br />

42 XXVII6<br />

42174<br />

199. Lomoz na Balkáne. Lomoz zbraní na Balkáne. B. m. 1912.<br />

Článok. 2 s. Slov. 1 jd.<br />

421258<br />

200. Magyares et Slaves: Budapest. 1912. Článok. 1 s. Slov. 1 jd.<br />

201. Po slovanskom zjazde. B. m. 1910. Článok. 4 s. Slov. 1 jd.<br />

421335<br />

421276<br />

202. Postup slovanského novinárstva. B. m. 1910. Článok. 3 s.<br />

Slov. 1 jd.<br />

421272<br />

203. Sjazdy a slávnosti v Sofii. B. m. 1910. Článok. 5 s. Slov. 1 jd.<br />

204. Slaviani v Amerike. B. m. 1912. Článok. 3 s. Slov. 1 jd.<br />

421276<br />

421158<br />

205. Slavianske oduševnenie. B. m. 1912. Články. 4 s. Slov. 2 jd.<br />

421159,421249<br />

206. Slovania a Kolo pofské. B. m. 1910. Článok. 4 s. Slov. 1 jd<br />

421290<br />

207. Slovania v delegáciách. B. m. 1910. Článok. 3 s. Slov. 1 jd.<br />

421281<br />

208. Slovanská myšlienka u Jána Kollára. Bratislava 1946.<br />

Prednáška. 9 s. Slov. 1 jd.<br />

209. Slovanská politika. B. m. 1910. Článok. 5 s. Slov. 1 jd.<br />

210. Slovanské sjazdy. B. m. 1910. Článok. 11 s. Slov. 3 jd.<br />

42 XIV 452<br />

421282<br />

421276<br />

211. Slovanské učitefetvo v Luhačoviciach. B. m. 1910. Článok.<br />

1 s. Slov. 1 jd.<br />

421279<br />

212. Slovanské víťazstvo na Balkáne. B. m. 1912. Článok. 5 s. Slov.<br />

213. Slovanský pŕehled. B. m. 1910. Článok. 2 s. Slov. 1 jd.<br />

421167<br />

421289


214. Slovanský sjazd v Sofii. B; m. 1910. Články. 12 s. Slov. 3 jd.<br />

42 I 267, 42 I 275, 42 1276<br />

215. Sociológia Slovanstva. B. m. B. d. Štúdia. 12 s. Slov. 1 jd.<br />

42 XIV 450<br />

216.' Svieži duch v slovanskej vzájomnosti. B. m. 1910. Článok.<br />

3 s. Slov. 1-jd.<br />

42 1277<br />

217. Účinok slavianskych víťazstvu B. m. 1912. Článok. 5 s. Slov.<br />

2jd. *<br />

421 190,421245<br />

218. Všeobecná balkánska vojna započala. B. m. 1912. Článok. 6 s.<br />

Slov. 2jd.<br />

42 I 208, 42 1244<br />

219. Vznik starých slovanských štátov.'B. m. B. d. Úvaha. 25 s.<br />

Slov. 1 jd.<br />

42 XIII26<br />

220. Zo sveta slovanského. B. m. 1912. Články. 6 s. Slov. 2 jd.<br />

421283<br />

221. ŠTEFANOVIČ, Samuel /1822-1910/<br />

Die Judenhetze und der Panslawizmus. B. m. 1882. Článok.<br />

12 s. Nem. 4 jd.<br />

67 C 24<br />

222. Die Slawen und die Nationalitätenfrage. Bcograd. 1878.<br />

Štúdia. 149 s. Nem. 3 jd.<br />

67 C 17,67 C 18<br />

223. Inc.: ...der Slawen, die Realisierung. B. m. B. d. Fragment<br />

článku. 4 s. Nem. 1 jd.<br />

67 C 44<br />

224. Programm. Die slav. Nation... Bcograd. 1879. Článok. 2 s.<br />

Nem. 1 jd.<br />

67 D 23<br />

225. Úloha Slovanstva. B. m. B. d. Článok. 22 s. Slov. 1 jd.<br />

67 D 42<br />

226. ŠTELLER-ŠTELIAR, Ferdinand /1897-1982/<br />

Najstarší chrám v Slovanstve. Prvý kresťanský chrám v Slovanstve.<br />

B. m. B. d. Článok. 13 s. Slov. 2 jd.<br />

227. O Slovanstve. B. m. B. d. Prednášky. 6 s. Slov. 2 jd.<br />

152 N 39, 152 O 6<br />

152 S 49, 152 S 50<br />

228. Pamiatke sv. Cyrilla a Metodeja. B. m. B. d. Prejav. 10 s. Slov.<br />

ljd.<br />

152 S 53<br />

229. Slovanskí svätci Cyril a Metod a Slováci. B. m. B. d.<br />

Prednáška. 4 s. Slov. 1 jd.<br />

152 T 19<br />

230. ŠTOLLMANN, Daniel<br />

Náuka reči staroslovianskej. B. m. B. d. Učebné texty. 50 s.<br />

Slov. 1 jd.<br />

19 B 140<br />

231. ŠTÚR, Ľudovít/1815-1856/<br />

Dejepis Literatúry a národu Slowanských* podlé Šafaŕjka.<br />

Bratislava. 1842. Odpis prednášky /nezistený/. 273 s. Slov.<br />

ljd.<br />

26 D 11<br />

232. Dégepis Literatúry a národu Slovanských podlé Šafaŕjka.<br />

Bratislava. 1842. Prenášky. 116 s. Slov. 1 jd.<br />

M 101 A 3<br />

233. Inc.: Hlavnj, co pri powažowánj národu- Slovanského...<br />

Bratislava. B. d. Odpis prednášky z dejín Slovanov<br />

/nezistený/. 20 s. Slov. 1 jd.<br />

M 47 B 15<br />

234. Inc.: Prednášanja d.9. Propriae. Prednášanja o poézii Slovanskej.<br />

Bratislava. 1843-1844. Odpis prednášok /Ján Jaroslav<br />

Kmeť/. 19 s. Slov. ljd.<br />

M 23 P 11<br />

235. Inc.: Predešlý rok Dr. Kr. a Pr... Bratislava. 1844. Odpis<br />

prednášok /nezistený/. 16 s. Čes. 1 jd.<br />

M23P11/3<br />

236. Lud. Štúra Prednášanje o Poesii Slowanskéj. Bratislava. 1845.<br />

Odpis prednášok /Karol Mpdrányi/. 95 s. Slov. 1 jd.<br />

M 101 B 1<br />

237. O národních povčsťach a piesňach plemien slovanských. B. m.<br />

B. d. Odpis knihy /asi Ján Jaromír Majer/. 336 s. Slov. 1 jd.<br />

26 D 14<br />

238. • Pohled na hýbaní západních a jižních Slovanú. B. m. 1848.<br />

Odpis článku. 7 s. Čes. 1 jd.<br />

64 L 21<br />

239. Prednášanja o Poézii Slovanskej. Bratislava. 1845. Odpis<br />

prednášok /asi Ján Jaromír Matička/. 47 s. Slov. 1 jd.<br />

M 101 BI<br />

240. /Prednášení historické./ Bratislava. 1942-1943. Odpis prednášok<br />

/Ján Francisci/. 64 s. Čes. 1 jd.<br />

M 101 A 5<br />

241. /Prednášení historická./ B. m. B. d. Odpis prednášok /Pavel<br />

Hečko/. 16 s. Čes. 1 jd.<br />

M101A5<br />

242. /Prednášení historická./ Bratislava. B. d. Odpis prednášok<br />

/nezistený/. 151 s. Čes. ljd.<br />

M 101 A 5<br />

243. /Prednášení historická./ Bratislava. B. d. Odpis prednášok<br />

/nezistený/. 338 s. Čes. 2 jd.<br />

M 101 A 5<br />

244. Prednášení Historická Ludewjta Štúra. Bratislava. 1842-1843.<br />

Odpis prednášok /Drahotín Halenaj/. 53 s. Čes. 1 jd.<br />

M 101 A 5<br />

245. Prednášení Historie Slovanské/Bratislava. 1843. Poznámky<br />

z prednášok. 116 s. Slov. 1 jd.<br />

M 101 A 6<br />

246. Slovanstvo a svet budúcnosti. B. m. B. d. Monografia. 193 s.<br />

Slov. 1 jd.<br />

26 H 27<br />

4


247. Slovanstvo a svet budúcnosti. B. m. B. d. Preklad monografie<br />

/Mikuláš GACEK/ a opravený čistopis a stĺpcové obťahy.<br />

205 s. Slov. 1 jd.<br />

26 F 1,26 F 2<br />

248. ŠTVRTECKÝ, Štefan<br />

O legionároch bez legiend. Bratislava. 1976. Odpis článku<br />

/Ferdinand ČATLOŠ/. 2 s. Slov. 1 jd.<br />

115N2<br />

249. ŠUNDE,Filipp<br />

Inc.: Braťja i sestry slavjane...Sofija. 1947. Prejav novozélandského<br />

Slovana na slov. kongrese. 2 s. Rus. 1 jd.<br />

AMS 111/16-1947<br />

250. TAMAŠKOVIČ, Martin /1803-1872/<br />

Útly návrh k spojenú rakúzskych Slovanov v jednu pisebnost.<br />

B. m. B. d. Úvaha. 2 s. Slov. 1 jd.<br />

M 106 A 14<br />

251. TOMÁŠIK, Samuel/1813-1887/<br />

Cesta na ostrov Rujanu. B. m. /1835/. Cestopis. 22 s. Slov.<br />

ljd.<br />

M 107 C 24<br />

252. Cesta na Ránske ostrovy /Rügen/ po mori Baltickcm. B. m.<br />

B. d. Cestopis. 2 s. Slov. 1 jd.<br />

M 107 C 26<br />

253. Cestopis Samuela Toinášika do Berlína a na ostrovy Rujanské<br />

roku 1834 a 1835. B. m. /1835/. Cestopis. 117 s. Slov. 1 jd.<br />

M 107 C 25<br />

254. Insel Rügen, nach Kosegarten. B. in. 1834. Cestopis. 6 s. Nem.<br />

ljd.<br />

M 107 C 29<br />

255. Wypsáni Cesty z Berlína do Hamburku. B. m. 1834. Cestopis.<br />

17 s. Slov. 1 jd.<br />

M 107 C 29<br />

256. TOVAČOVSKÝ, Arnošt Bohaboj /1825-1874/<br />

Staroslovanský "Otče náš". B. m. B. d. Odpis piesne /Andrej<br />

Halaša, Ján Kadavý, Blažej Bulla, Ján Mcličko/. 4 s. a 18<br />

partov. Staroslov. 6 jd.<br />

A 11-184, 298, 414, 502, 502, 540<br />

257. TRETKOVSKAJA, Katerina<br />

Braťja Slavjane. Praha. 1921. Článok. 6 s. Rus. 2 jd.<br />

AMS VÍ./30-1921<br />

258. UHLÁR, Rudolf /1904-1934/<br />

Vzťahy medzi slovenskou literatúrou a literatúrami susednými.<br />

B. m. B. d. Štúdia. 7 s. Slov.l jd.<br />

49 DC 29<br />

259. VAJANSKÝ/vl. m. Svctozár Hurban//1847-1916/<br />

Panslavizmus. B. m. 1879. Článok. 3 s. Slov. 1 jd.<br />

260. Slavianska otázka. B. m. 1879. Článok. 4 s. Slov. 1 jd.<br />

32 M 44<br />

32 M 57<br />

.261. VÁMOŠ.Gejza/1901-1956/<br />

Inc.: Pri svojej návšteve v Sovietskom Sväzc... B. m. B. d. Článok.<br />

2 s. Slov. 1 jd.<br />

72 AB 11<br />

262. VANSA, Ján /1846-1922/<br />

Mluvnica staro-slovanského jazyka. B. m. B. d. Fragment<br />

učebnice. 28 s. Slov. a staroslov. 1 jd.<br />

41 UUU 12<br />

263.- VIKTORIN, Jozef Karol/1822-1874/<br />

Visegrad éinst und jetzt. Budapest. 1872. Hist. monografia.<br />

159 s. Nem. 1 jd.<br />

M112A8<br />

264. Vyšcgrad. /Opis historícko - topografický./ B. m. B. d. Štúdia.<br />

12 s. Čes. 1 jd.<br />

M112A9<br />

265. VLČEK, Jaroslav /1860-1930/<br />

O náboženství pohanských Slovanü. B. m. B. d. Štúdia. 24 s.<br />

Čes. 1 jd.<br />

48 CH 5<br />

266. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján/1880-1977/<br />

Boli sme Slovákmi alebo len Slovanmi. B. m. B. d. Článok.<br />

13 s. Slov. ljd.<br />

176 P 1<br />

267. Panslavizmus a všeslavianska kultúrna vzájomnosť. B. m.<br />

B. d. Článok. 5 s. Slov. 1 jd.<br />

176 R 7<br />

268. VRCHOVSKÝ, Alexander Boleslav /1812-1865/<br />

Inc.: Národ Slovanský již od nepamčti... B. m. B. d. Prednáška.<br />

24 s. Slov. Čes. 2 jd.<br />

M 113 B 29<br />

269. Slované polabští. B. m. B. d. Štúdia. 12 s. Čes. Lat. 1 jd.<br />

M 113 B 29<br />

270. WAGNER, Vladimír/1900-1955/<br />

O sovietskom výtvarnom umení. B. m. B. d. Článok. 4 s. Slov.<br />

ljd.<br />

157 H 23<br />

271. Sovietske umenie. B. m. B. d. Prednášky a poznámky. 92 s.<br />

Slov. 4 jd.<br />

157 K 29<br />

272. ZEMEPIS UHORSKA<br />

História geographiae. Vetus Hungaria. História regum<br />

Hungariae. Prešov. Cca 1820. Odpis prednášok /Bartolomej<br />

Letovanec/. 99 s. Lat. 1 jd.<br />

RHKS290<br />

273. ZOCH.Ctiboh/1815-1856/<br />

Náboženstvo pohanských Slovanov. B. m. 1863. Štúdia. 33 s.<br />

Čes. 2 jd.<br />

101 E 1,101 L 6<br />

274. Úvahy p vzájomnom slovanskom pravopise. B. m. 1865.<br />

Recenzia knihy Matiju Majara Ziljského. 10 s. Slov. 1 jd.<br />

101 D 2<br />

275. ZOCH, Ivan /1869-1887/<br />

Njckoji nazori o civilizaciji Slovena. Osijek. 1885. Úvaha. 9 s.<br />

Chorv. 1 jd.<br />

M117A37


276. ZOCH, Ivan Branislav /1843-1921/<br />

Krtíšsky glagolský staroslovanský pergamen. B. m. B. d. Štúdia.<br />

26 s. Slov. I jd.<br />

C 979<br />

277. Príspevok k dokázanju velikej vzdelanosti starých Slovanov.<br />

B. m. B. dľ Úvaha. 4 s. Slov. 1 jd.<br />

M 1-17 B 8<br />

278. Žunkovič a Stovík o pradobe Slovanstva. B. m. B. d. Článok.<br />

16 s. Slov. 1 jd.<br />

M 117 B 13<br />

SLÁVIKA - KOREŠPONDENCIA<br />

279. ANTONOV-OVSIJENKO, Vladimír Alckscjcvič /1884-?/<br />

Hodža Milan. Praha. 1928. List. 1 s. Čcs. 1 jd.<br />

280. ASBÓTH, Oszkár /1852-1920/<br />

Škultéty Jozef. Budapest. 1907. Karta. 1 s. Nem. 1 jd.<br />

135 B 21<br />

52 V 1<br />

281. II. ZJAZD SLOWIANSKICH GEOGRAFÓW I ETNO-<br />

GRAFÓW W POLSCE<br />

Matica slovenská. Krakow. 1927. List. 11 s. Poľ. 1 jd.<br />

AMS-1927/Kult. styky so zahr.<br />

282. FUNDAMENTAL'NAJA BIBLIOTÉKA OBŠČESTVEN-<br />

NYCH NÁUK<br />

<strong>Slovenská</strong> <strong>národná</strong> <strong>knižnica</strong>. Moskva. 1949-1953. Listy. 5 s.<br />

Rus. 5 jd.<br />

AMS-SNK, 668, 863, 1283<br />

283. HLADKÝ, Jozef<br />

Matica slovenská. Havíŕov. 1968. List a príloha /práca o<br />

starých Slovicnoch/. 22 s. Slov. 4 jd.<br />

J 703<br />

284. INSTITUT D'ÉTUDES SLAVES<br />

Matica slovenská. Paris. 1924. Listy. 4 s. Čcs. 4 jd.<br />

AMS VIH./56-1924<br />

285. ISKUSSTVOSLAVJAN,red.<br />

Matica slovenská, Martin. 1923-1924. Listy. 2 s. Slov. 2 jd.<br />

AMS III./27-1923<br />

286. KOMITÉT II. ZJAZDU DZIENNIKARZY SLOWIANSKICH<br />

W KRAKOWIE Halaša Andrej . Krakow. 1899. List. 1 s. Poľ.<br />

ljd.<br />

37 MM 64<br />

287. KOMITÉT ORGANIZACYJNY II. MIEDZYNARODOWE-<br />

GO ZJAZDU SLAWISTÓW<br />

Bartck Henrich.-Warszawa. 1934, List a karta. 2 s. Pof. 2 jd.<br />

92 B 63<br />

288. KVAČALA, Ján /1862-1934/<br />

Škultéty Jozef. Bački Petrovac, Berlin, Tartu, Wolfsbiittcl,<br />

Železnô. 1893-1923, b. d. Listy a karty. 43 s. Slov, 34 jd.<br />

49X1<br />

36<br />

289. LUKŠIC, Abel<br />

Sasinek František Viktor. Wien. 1867. List. 2 s. Slov. 1 jd.<br />

290. MATICA SLOVENSKÁ<br />

Lalič Radovan. Martin. 1947. List.1 s. Slov. 1 jd.<br />

M90B22<br />

AMS XXVII/142-1947<br />

291. Všeslovanský výbor v Moskve. Martin. 1945. List. 1 s. Slov.<br />

ljd.<br />

132 AH 24<br />

292. NOVÁK, Ľudovít /1908-1992/<br />

Čyževs'kyj Dmytro Ivanovyč. Martin. 1935. List. 1 s. Slov.<br />

ljd.<br />

AMS-1935/Red. zborníka MS<br />

293. Kiparski V. Martin. 1935. List. 2 s. Čes. 1 jd.<br />

AMS-I935/Knižnica MS<br />

294. Kniezsa István. Martin. 1935. Listy. 2 s. Slov. 2 jd.<br />

AMS-1935/Kult. styky<br />

295. Unbegaun Boris. Martin. 1935. List. 1 s. Slov. 1. jd.<br />

AMS-1935/KnižnicaMS<br />

296. ORGANIZACIONI ODBOR MEDJUNARODNOG SLAVIS­<br />

TICKOU SASTANKA<br />

Mráz Andrej. Bcograd. 1955. List. 1 s. Srb. 1 jd. "<br />

297. SCHMID, Heinrich Felix /1896-1963/<br />

Matica slovenská. Graz. 1924. List. 2 s. Čes. ljd.<br />

52 C 23<br />

AMS D.I./62-1924<br />

298. SICARD,Émile/1909/<br />

Štefánek Anton. Paríš. 1948. List a informácie o diele E. S.<br />

10 s. Franc. 4jd.<br />

42 L 73<br />

299. SLAVISCHE RUNDSCHAU, red.<br />

Mráz Andrej. Praha. 1936. List a karty. 3 s. Nem. 3 jd.<br />

300. Štefánek Anton. Praha. 1928. List. 1 s. Nem. 1 jd.<br />

301. SLAVJANSKIJ VEK, red:<br />

Škultéty Jozef. Wien. 1900. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

52 D 4<br />

42 L 34<br />

49 BJ 21<br />

302. SLOVANSKÝ~VÝBOR<br />

Mráz Andrej. Bratislava. 1947-1948. Listy. 2 s. Slov. 2 jd.<br />

303. SLOVANSKÝ VÝBOR ČESKOSLOVENSKA<br />

Mráz Andrej. Praha. 1957. List. Čes. 1 jd.<br />

52 D 9<br />

52 D 9<br />

304. SLOVENSKÁ NÁRODNÁ KNIŽNICA<br />

Fundamentaľnaja bibliotéka obščestvennych náuk Moskva.<br />

Martin. 1949-1952. Listy. 5 s. Slov. 5 jd.<br />

AMS-SNK 598,735,942,1134


305. SVÄZ PRIATEĽOV SSSR NA SLOVENSKU<br />

Mráz Andrej. Bratislava. 1949. List. 1 s. Slov. 1 jd.<br />

306. ŠÁNDOR, Elo /1896-1952/<br />

Gundorov A.S. Bratislava. 1945. List. 1 s.Rus. 1 jd.<br />

52 D 64<br />

90 BN 22<br />

307. Všeslovanský výbor Bcograd. Bratislava. 1947. List. 1 s. Slov.<br />

ljd.<br />

90 BN 25<br />

308. ŠTEFANOVIČ, Samuel /1822-1910/<br />

Podgornik Fr. /red. Slawisches Echo, Wien/. Buča. 1904. List.<br />

11 s. Nem. ljd.<br />

67 A 17<br />

309. THE SLAVONIC CLASSICS, red.<br />

Škultéty Jozef. New York. 1915. List. 1 s. Angl. 1 jd.<br />

49 BJ 24<br />

310. TOLSTOJ, Alckscj Nikolajevič /1882-1945/ A INÍ<br />

/Z návštevy sovčtských spisovatclú a novináŕú v Bratislave<br />

16.X. 1935./Bratislava. 1935. Karta. 1 s. Rus. ljd.<br />

311. UNIVERSITÉ DE STRASSBOURG<br />

Matica slovenská. Starassbourg. 1928. List. 1 s. Slov. 1 jd.<br />

J41<br />

AMS-1929/Medzinár. kniž. vým.<br />

312. ÚSTREDNÝ VÝBOR OSLÁV TISÍCROČNICE SLOVAN­<br />

SKÝCH APOŠTOLOV CYRILA A METODA V ZÁHREBE<br />

Matica slovenská /Ján Francisci/. Zagreb. 1863. List. 1 s.<br />

Chorv. 1 jd.<br />

AMS MS I./22<br />

313. VALJAVEC, Fritz /1909-1960/.<br />

Baník Anton Augustín. München. 1940. List. 1 s. Nem. 1 jd.<br />

- 314. Mráz Andrej. München. 1942-1943. Listy. 3 s. Nem. 3 jd.<br />

132 P 48<br />

52 R 10<br />

315. VASMER, Max/1886-1962/<br />

Heŕrnanský František. Leipzig. 1923. Karta. 2 s. Nem. 1 jd.<br />

AMS III/21-1923<br />

316. Mráz Andrej. Berlin. 1936, 1941. Karty. 2 s. Nem. 2 jd.<br />

317. Slovenské pohľady, red. Berlin. 1925. List. 1 s. Nem. 1 jd.<br />

52 R 16<br />

AMS-1925/Kult. vzťahy so zahr.<br />

318. WESSELITŠKY-BOŽIDAROVIČ<br />

Sasinek František Víťazo- sláv. Bad Elster. 1888. List. 2 s.<br />

Nem. 1 jd.<br />

M 90 C 50<br />

SLÁVIKA VŠEOBECNE - DOKUMENTÁRNY MATERIÁL<br />

319. BANÍK, Anton Augustín /1900-1978/<br />

Ronian Brandt o II. časti Lekcií Plovinského. B. m. B. d. Výpisky.<br />

9 s. Slov. 1 jd.<br />

132 AU 14<br />

320. Samuel Czambel: <strong>Slovenská</strong> reč a jej miesto v rodine<br />

slovanských národov. B. m. B. d. Poznámky. 10 s. Slov. 1 jd.<br />

132 AU 18<br />

321. V.J. Grigorovič: Slovjanskija nariečija. B. m. B. d. Poznámky.<br />

2 s. Slov. ljd.<br />

132 AX 1<br />

322. BREVIÁR HLAHOLSKÝ<br />

Listy z hlaholského breviára. B. m. 13. storočie. Breviár. 4 s.<br />

Staroslov. 1 jd.<br />

C 404<br />

323. BRTÁŇ, Rudo/1907/<br />

Zpráva o činnosti Slovanského oddelenia /MS/ za rok 1946.<br />

Martin. B. d. Správa o činnosti. 5 s. Slov. 1 jd. ,<br />

AMS-1946/Vyd. odbor<br />

324. CAMBEL, Samuel /1856-1909/<br />

Etymológia slovanská. B. m. B. d. Excerptá a poznámky. Slov.<br />

11 jd.<br />

M 24 P<br />

325. Vocabula slavica. B. m. B. d. Excerptá a poznámky. /Veíké<br />

množstvo./ Slov. 4 jd.<br />

M 24 R<br />

326. ČERVENÝ KRÍŽ<br />

Materiály týkajúce sa zbierky na bulharský, srbský,<br />

černohorský "Červený kríž". B. m. 1912. Dok. mat. 322 s.<br />

. Slov. 208 jd.<br />

138 AI 6<br />

327. GAJDOŠ, Vševlad Jozef /1907-1978/<br />

Mcdicejský glagolský kódex. B. m. B. d. .Poznámky. 156 s.<br />

Slov. 122 jd.<br />

155 H 13<br />

328. GESELLSCHAFT FÜR SLAVISCHE ALTERTÜMER IN<br />

UNGARN<br />

Statuten. B. m. B. d. Štatút. 4 s. Nem. 1 jd.<br />

C 1365<br />

329. HAMUUAK, Martin /1789-1859/<br />

De lingua slavica, Slovaciis propria. B. m. B. d. Výpisky zo<br />

Šafárikových Geschichte... 12 s. Nem. 1 jd.<br />

31 H 32<br />

330. HREJŇUK, Bohdan<br />

Organizácia Slovanov. B. m. 1934. Program. 14 s. Slov. 1 jd.<br />

C 1435<br />

331. HRUŠOVSKÝ, František /1903-1956/<br />

Filozofia u Slovanov. B. m. B. d. Poznámky. 33 s. Slov. 1 jd.<br />

102 CH 10<br />

332. KELLNER-HOSTINSKÝ, Peter /1823-1873/-<br />

Trcntovský a slovanská filozofia. B. m. B. d. Koncept<br />

monografie a dok. mat. 336 s. Slov. 1 jd.<br />

M45E9<br />

333. Výkaz ponemčených a pomaďarčených niekdy staroslovanských<br />

osád za Dunajom. B. m. B. d. Súpis. 4 s. Slov. 1 jd.<br />

M 45 D 6<br />

334. ' Zápisky ku slovanskej poézii. B. m. B. d. Poznámky. 5 s. Slov.<br />

ljd.<br />

M 45 D 8


335. KOLLÁR, Ján /1793-1852/<br />

Slovanské abecedy. B. m. B. d. Súpis. 3 s. -. 1 jd.<br />

31 H 20<br />

336. KUZMÁNY, Karol/1806-í 866/<br />

Inc.: Damit die slawischen Sprachen... Wien. 1849. Dekrét<br />

profesora slovanských jazykov. 1 s. Nem. 1 jd.<br />

96 B 11<br />

337. LISTY CYRILSKÉ<br />

Cyrilské listy. B. m. B. d. Cca 14. storočie. - .3 s. Staroslov.<br />

ljd.<br />

C 403<br />

338. LISTY HLAHOLSKÉ<br />

Hlaholské listy hlohovské. B. m. 13.-14. storočie. - .4 s. Staroslov.<br />

1 jd.<br />

C 402<br />

339. MELICHERČÍK, Andrej /1917-1966/<br />

Problémy štúdia slovanského folklóru na IV. medzinárodnom<br />

kongrese slavistov v Moskve. Bratislava. 1958. Správa z<br />

cesty. 9 s. Slov. 2 jd.<br />

61F21<br />

340. MIKLOŠIČ, Franc /1813-1891/<br />

Etymologisches Wörterbuch der slawischen Sprachen. B. in.<br />

B. d. Výpisky. 2903 s. - .1 jd.<br />

M 120 E 32<br />

341. MIŠKOVIČ, Alojz /1902-1967/<br />

/Náboženské knihy vydané v staroslovicnčinc./ B. m. B. d.<br />

Bibliografické poznámky. 30 s. Slov. 30 jd.<br />

81 X 12<br />

342. Počiatok dejín slovenských a stredoeurópskych Slovanov.<br />

B. m. B. d. Poznámky. 7 s. Slov. 1 jd.<br />

81X21<br />

343. Slovania a Avari. B. m. B. d. Poznámky. 15 s. Slov. 1 jd.<br />

81 F 22<br />

344. Slovanské rečové hranice v monarchii. B. m. B. d. Poznámky.<br />

4 s. Slov. 1 jd. •<br />

81 F 23<br />

345. MLÁDEK.J.V.<br />

Poznámky pro jednaní sc Zorinem. Praha. 1945. Poznámky.<br />

1 s. Čes. 1 jd.<br />

173 Y 11<br />

346. MRÁZ, Andrej /1904-1946/<br />

Odraz balkánskych vojen zo 70.rokov v slov. literatúre. B. m.<br />

B. d. Excerptu. 2 s. Slov. 1 jd.<br />

, • 52 RR 8<br />

347. NEZISTENÝ<br />

Chronológia Slovanstva /dokončenie/. B. m. B. d. Výpočet<br />

udalostí. 4 s. Slov. 1 jd.<br />

M 23 P 33<br />

348. O národu slovanskcm. B. m. 19. storočie. Otázky a odpovede<br />

o Slovanoch. 16 s. Slov. 1 jd.<br />

J 1172<br />

349. O sv. Kyrillc i Methodiu ž Moskviťanina na rok 1843. B. m.<br />

B. d. Poznámky k prekladu Václava Hanku /Ctiboh Zoch/. 5 s.<br />

Čes. 1 jd.<br />

101 L 10<br />

350. Praslovanské hláskoslovie. B. m. 1944-1945. Poznámky. 12 s.<br />

Slov. ljd.<br />

. 33 K 5<br />

351. Vibori starich spišovatelov o Slovanoch. B. m. B. d. Výpisky.<br />

2 s. Slov. 1 jd.<br />

101 U 8<br />

352. PAPÁNEK, Juraj/1738-1802/<br />

Brevis Extractus Historiae Slavorum ex authore Georgio<br />

Papanck... B. m. B. d. Výňatok z diela /Juraj Fándly/. 20 s.<br />

Slov. 1 jd.<br />

132 DP 2<br />

353. PAULINY-TÓTH, Viliam/1826-1877/<br />

/Odpis výzvy podpredsedu Matice slovenskej na vypracovanie<br />

príhlasov k slovanským národom./B. m. 1867. Výzva. 1 s.<br />

Slov. 1 jd.<br />

AMS MS I./845<br />

354. Pohansko-slovanský kalendár. B. m. B. d. Kalendár. 2 s. Slov.<br />

ljd.<br />

2H3<br />

355. REUSS, Ľudovít /1822-1905/<br />

Nákres slovanského bájcsloví. B. m. 1898. Poznámky v rovnomennej<br />

knihe H. Máchala z r. 1891.244 s. Čes. Slov. 1 jd.<br />

C 594<br />

356. RÔZNI<br />

Excerptá Slavica.B. m. 1816-1819. Poznámky. 60 s. Slov. 1 jd.<br />

M 21 G 4<br />

357. SASINEK, František Víťazoslav /1830-1914/<br />

Qoudlibet de Slavis... B. m. B. d. Výpisky. 13 s. Lat. Nem. -<br />

ljd.<br />

M 90 E 4 '<br />

358. SEBERJANOV, Sergej<br />

Sinajskaja Psaltyr', glagoličeskij pamiatnik XI veka. Sankt<br />

Peterburg. 1922. Odpis žalmov a poznámky pre tlač. 3 s.<br />

Staroslov. 1 jd.<br />

92 H 32<br />

359. SLOVANSKÝ KONGRES 1947<br />

O kongresse učennych - slavistov slavjanskich strán. Sofija.<br />

1947. Uznesenia organ, výboru slov. kongresu. 6 s. Rus. 1 jd.<br />

•1<br />

AMS IH/22-1947 ;<br />

360. O kongrese vedcov - slavistov slovanských štátov. Sofija.<br />

1947. Preklad rozhodnutia organ, výboru pre zvolanie kongresu<br />

/NEZISTENÝ/. 7 s. Slov. 1 jd.<br />

AMS III/4-1947<br />

361. Odkaz prvého povojnového slovanského kongresa slovanským<br />

a všetkým slobodomilujúcim národom sveta. Sofija.<br />

1947. Výzva. 5 s. Slov. 1 jd.<br />

AMS IÍI/17-1947<br />

362. SLOVANSKÝ ÚSTAV BRATISLAVA<br />

Zprávy Slovanského ústavu č. 4. Prosinec. 1932. Bratislava.<br />

1932. Správy. 5 s. Čes. 1 jd. «<br />

49BJ33<br />

363. SLOVANSKÝ VÝBOR V PRAHE<br />

Organisační Statut Slovanského Výboru v Praze. Praha. 1948.<br />

Štatút. 6 s. Čes. 1 jd.<br />

AMS 1948-3/74<br />

j<br />

i U


364. Zpráva o činnosti Slovanského výboru v Praze. Organisační<br />

Statut Slovanského výboru v Praze. Pražský Slovanský výbor<br />

u presidenta republiky. Praha. 1947. Správy. 45 s. Čes. Rus.<br />

2jd.<br />

AMS III/9-1947<br />

365. SLOVANSKÝ ZJAZD V BELEHRADE<br />

Inc.: Na Slovanskom zjazde... B. in. 1946. Súpis členov<br />

nového výboru. 2 s. slov. 1 jd.<br />

AMS-1946/Slovan. zjazd<br />

366. Inc.: Na výzvu p. povereníka ...B. m. 1946. Správa z cesty. 2 s.<br />

Slov. 1 jd.<br />

AMS-1946/Slovan. zjazd<br />

367. Toržestvennoje zasedanije slavjanskogo s'jezda v Bclgrade. B.<br />

m. 1946. Dokumenty. 112 s. Rus. 6 jd.<br />

' AMS-1946/Slovan. zjazd<br />

368. ŠTEFÁNEK, Anton /1877-1964/<br />

Pôvod Slovanov. B. m. B. d. Poznámky. 28 s. Slov. 1 jd.<br />

42 XXVI 2<br />

369. /Praktické uskutočňovanie všeslavianstva./ B. m. B. d.<br />

Poznámky. 45 s. Slov. 1 jd.<br />

42 XIV 232<br />

370. Pravlasť slovanská. B. m. B. d. Poznámky. 8 s. Slov. 1 jd.<br />

42 XIV 234<br />

371. Slavizmus. /Nacionalizmus ako štátotvorný a štátoborný element./<br />

B. m. B. d. Poznámky. 5 s. Slov. 1 jd.<br />

42 XIV 287<br />

372. Slavizmus, neoslavizmus. B. m. B. d. Poznámky. 16 s. Slov.<br />

ljd.<br />

42 XXVI 5<br />

373. Slovanský kongres v Belehrade. B. m. 1946. Dokumenty.<br />

269 s. Slov. 1 jd.<br />

42 VI4<br />

374. Slovanský spevácky spolok vo Viedni. B. m. 1912. Oznam. 1<br />

s. Slov.-ljd.<br />

42 1286<br />

375. Slovanstvo. B. m. 1898-1913. Anotácie článkov. 43 s. Slov.<br />

ljd. '<br />

42 XXVI6<br />

376. ŠUJANSKÝ, František /1832-1907/<br />

Niektoré slovanské slová v maďarčine. B. m. B. d. Exccrptá<br />

z Forgassiho slovníka od roku 1867. 85 s. Maď. Slov. 1 jd.<br />

AMS MS L/2801<br />

377. TIEPOLO, Antonio/16. storočie/<br />

Dispacci di Constantinopoli. B. m. 16. storočie. Depcšc. 80 s.<br />

Tal. Maď. ljd.<br />

J 2724<br />

378. TOMÁŠIK, Samuel/1813-1887/ . ~<br />

Poznamenaní z rozličných nárečí slovanských. B. m. B. d.<br />

Jazykovedné poznámky. 6 s. Slov. 1 jd.<br />

M 107 D 14<br />

379. VAGAJSKÝ, Andrej<br />

Pamätník z cesty do ZSSR. Kyjev a Moskva. 1960. Denník.<br />

14 s. Slov. 1 jd.<br />

J 104<br />

380. VOZNESENSKIJ, A.<br />

Kongres učencov - slavistov slovanských štátov. Uznesenia<br />

Org. výboru pre zvolávanie Kongresu učencov slovan. štátov<br />

z 11. okt. 1947 a Prezídia Slov. výboru z 15. okt. 1947. Sofija.<br />

1947. Preklad uznesení /NEZISTENÝ/. 6 s. Slov. 1 jd.<br />

52 ÄG 19<br />

381. VRCHOVSKÝ, Alexander Boleslav /1812-1865/<br />

/Poznámky z dejín./ Die Slawen als Stamverwandte u.<br />

Landsassen. B. m. B. d. Poznámky. 37 s. Čes.Nem. 4 jd.<br />

M 113 B 29<br />

382. Poznámky z porovnávacieho štúdia slovanských jazykov.<br />

B. m. B. d. Poznámky. Čes. Rus. Srb. 5 jd.<br />

M113C2<br />

383. VŠESLOVANSKÝ VÝBOR<br />

Informacionnyj bjuleten' obščeslavjanskogo komiteta N°. 4-5,<br />

6-8. Beograd. 1947. Bulletiny. 117 s. Rus. 2 jd.<br />

AMS 111/2,3-1947<br />

384. ZGÚTH, Peter Pavel /1863-1952/ - FLOREK, Pavol<br />

/1895-1963/<br />

Referát o Varšave; Martin. 1934. Správa o II. kongrese<br />

slavistov. 1 s. Slov. 1 jd.<br />

AMS IX/2-1934<br />

385. ZMLUVA<br />

Smlouva o pŕatelství, vzájemné pomoci a poválečné<br />

spolupráci mezi ČSR a SSSR a protokol. Čes. 1 jd.<br />

177 V 8<br />

386. ZOCH.Ctiboh/1815-1865/<br />

Pŕjklady smýšlení jiných národow o Slowanech. B. m. 1844.<br />

Výpisky. 3 s. Slov. 1 jd.<br />

101 L 16<br />

387. " Usudek o Slovanech ze 17. století. B. m. 1852. Článok. 3 s.<br />

Čes. 1 jd.<br />

101 El<br />

388. Wýtah ze Slawskeho národopisu. B. m. Cca 1836. Výpisky.<br />

12s.Nem. ljd.<br />

101 M28<br />

RUSIKÁ - PRÁCE<br />

389. AFANAS'JEV, Aleksandr Nikolajevič /1826-1871/<br />

Ruské detské rozprávky. B. m. 1933. Preklad rozprávok<br />

/Magda ŠURINOVÁ-MIHÁLOVÁ/. 26 s. Slov. 1 jd.<br />

B 821<br />

390. Zlatá hora. B. m. 1947: Preklad ľud. povestí /Viera<br />

. MELICHERČÍKOVÁ/. 9? s. Slov. 1 jd.<br />

B 908<br />

391. ALEKSANDROV, A.S.<br />

Morálna tvár. sovietskeho človeka. B. m.. 1951. Preklad monografie<br />

/Ivan V. ROY/. 262 s^ Slov. 1 jd.<br />

B 909<br />

392. ALEKSÍN,AnatolijGeorgijevič/1924/<br />

Sášovo tajomstvo. B. m. B. d. Preklad poviedky /Jozef<br />

HORÁK/. 3 s. Slov. ľ jd.<br />

134 AL 2


393. ALEXY, Janko /1894-1970/<br />

Moja italjanka. B. tn. B. d. Preklad poviedky /Nikolaj<br />

Nikolajevič BACHTIN/. 7 s. Rus. 1 jd.<br />

72 AG 1<br />

394. Naši drozdi. /Spomienka na stretnutie so sovietskymi<br />

spisovateľmi/. B. m. B. d. Spomienky. 5 s. Slov. 1 jd.<br />

395. ALEXYOVÁ, Šarlota /1906-1978/<br />

O Tolstom. B. m. B. d. Článok. 6 s. Slov. 1 jd.<br />

153 AS 3<br />

153 AT 19<br />

396. ALTH, Ľudovít<br />

Počiatok Ruska a Slovenskí krásnoumelci. B. m. B. d. Sem.<br />

práca. 41 s. Slov. 1 jd.<br />

•46 DDD 3<br />

397. AMAN, František<br />

Poznámky a Arejevovej filozofii. Dolný Kubín. 1969. Úvaha^<br />

2 s. Slov. 1 jd.<br />

US AB 1<br />

398. ARBUZOV, Alekscj Nikolajevič /1908/<br />

Šesť zaťúbených. B. m. 1950. Preklad poviedky /M.<br />

KLENOVSKÁ/. 47 s. Slov. 1 jd.<br />

B 913<br />

399. ARCIMOVIČOVÁ, J.V.<br />

Legenda o Satanoví. B. m. 1946. Odpis a preklad básne<br />

/Štefan KRČMÉRY/. 2 s. Slov. Rus. 2 jd.<br />

27 L 17<br />

400. ARISTOV, Fcdor Fédorovič (1888-1932/<br />

. Slovenskije pocty v russkoj literatúre. B. m. 1931. Preklad<br />

v antológie /N. AKSAKOV, N. N. BACHTIN, N. V. BERG, O.<br />

N. ČJUMINOVÁ, V. V. DÁNILOV, N. N. FILIPOV, A.N.<br />

MAJKOV, A.N.SIROTININ, A.E.ZARIN /. 81 s. Rus. 1 jd.<br />

AMS-1931/Litcr. odbor<br />

401. AVERČENKO, Arkadij Timofejcvič /1881-1925/<br />

Ja v spoločnosti. Falošná samoľúbosť. Človek s polámanými<br />

hodinkami. Príručka pre leňochov. B. m„ B. d. Preklad<br />

poviedok /Karol IZAKOVIČ (pseud. Podolinský)/. 16 s. Slov.<br />

4jd.<br />

B 783<br />

402. BAKOŠ, Mikuláš /1914-1972/<br />

Sovietske Rusko vo svetle pravdy. B. m. 1930. Odpis článku<br />

/nezistený/. 6 s. Slov. 1 jd.<br />

AMS-1930/Litcrárnohist. odb.<br />

403. BANÍK, Anton Augustín 1900-1978/<br />

D. Ďurišin a A. Popovič: Ruské knihy v zbierkach MS z rokov<br />

1863-1875. B. m. B. d. Posudok bibliografie. 3 s. Slov. I jd.<br />

132 AR 9<br />

404. O Mikulášovi Rtmskom-Korsakovovi. Martin. 1962.<br />

Prednáška. 7 s. Slov. 1 jd.<br />

132 AO 14<br />

405. BARANCEVIČ, Kazimír Stanislavovia/1851-1927/<br />

Klíč. B. m. 1896. Preklad poviedky /Žofie ŠEBKOVÁ/. 9 s.<br />

Čes.2jd.<br />

. M 24 C 15<br />

406. BEDNYJ, Demjan /vi. m. Jefim Aleksejevič Pridvorov/ /1883<br />

-1945/<br />

Komunári. Hlavná ulica. B. m. 1946. Preklad básní /Ján<br />

PONIČAN/. 6 s. Slov. 2 jd.<br />

" B 1186<br />

407. BEŇADIK, Ján K./1912-1973/<br />

Vzácne jubileum Vladimíra P. Tvrdého. B. m. 1968. Článok.<br />

5 s. Slov. 1 jd.<br />

J 691/1<br />

408. BERGGOĽCOVÁ, Oľga FSdorovna /1910-1975/<br />

Verné srdcia. B. m. 1950. Preklad poviedky /B.MIKLOŠ/. 78<br />

s. Slov. 1 jd.<br />

B 925<br />

409. BEZDÉK, Ctibor Hugo /1872-1956/<br />

Opozdené vzpomínky jasnopoljanské. B. m. B. d. Štúdia. 18 s.<br />

Čes. 1 jd.<br />

42 XV 14<br />

410. BEZDÉK, Miloš<br />

Nikolaj Onufrijcvič Losskij a jeho filozofia. B. m. 1946.<br />

Štúdia. 23 s. Slov. 1 jd.<br />

AMS 1945/Filozof. odbor<br />

411. BEZYMENSKIJ, Alcksandr Iľjič /1898-1973/<br />

Chvála všednosti. Roznecovanie všedných dní, B. m. B.,d.<br />

Preklad básní /Emil Boleslav LUKÁČ/. 6 s. Slov. 2 jd.<br />

126 AD 10<br />

412. Z tragických nocí. B. m. 1946. Preklad básne /Ján PONIČAN/.<br />

9 s. Slov. 1 jd.<br />

B 1186<br />

413. BIANKI, Vitalij Valutinovič /1894-1959/<br />

Askyr. B. m. 1931. Preklad poviedky /H. RUPPELDTOVÁ/.<br />

56 s. Slov. 1 jd.<br />

B 926<br />

414. Na velkej morskej púti. B. m.1932. Preklad poviedky /Rudolf<br />

KLAČKO/. 36 s. Slov. 1 jd.<br />

B 926<br />

415. Poľovnícke rozprávky. B. m. 1951. Preklad poviedky /M.<br />

JURAN/. 85 s. Slov. I jd. -<br />

B 926'<br />

416. Zlatá čajka. B. m. 194. Preklad poviedky /Karol IZAKOVIČ,<br />

pseud. Podolinský/. 52 s. Slov. 1 jd.<br />

B 926<br />

417. BIBLIA . V<br />

Načalo popovedi Isusa. B. m. B. d. Odpis úryvku z biblie<br />

/nezistený/. 6 s. Rus. 1 jd.<br />

50 E 35<br />

418. BLEGO.F.<br />

Inc.: Ale od pár rokov... B ; m. B. d. Preklad poviedky /Peter<br />

BELLA, pseud. Horal/. 9 s. Slov. 1 jd.<br />

43 BBB 1<br />

419. BLOK, Aleksandr Aleksanďrovič /1880-1921/<br />

Čo v hluchý čas -sú narodení. B. m. B. d. Preklad básne<br />

/Gustáv JASIENKA/. 1 s. Slov. 1 jd.<br />

49CY7<br />

420. BOKOV, Viktor Fédorovič /1914/<br />

Slovensko. Slovakija. B. m. 1970. Preklad a odpis básní /Pavol<br />

HÖROV/. 5 s. Slov. Rus. 3 jd.<br />

123 G 30,123 J 1


421. BOLEK, Antonín<br />

Inc.:.X Lekcia. B. m. 1950. Fragment učebnice ruštiny. 5 s.<br />

Slov. ljd. .<br />

J 2932<br />

422. BONDARENKO, Ivan<br />

Dnešný Leningrad. B. m. B. d. Preklad článku /K.P. = Elo<br />

Šándor?/. 4 s. Slov. 1 jd.<br />

90CF2<br />

423. BORODIN, Sergej Petrovič/1902-1974/<br />

Hviezdy nad Samarkandom. B. m. B. d. Preklad románu /Ján<br />

MIHAL/. 240 s. Slov. ljd.<br />

103 El<br />

424: BORODIN, E. N<br />

Dobrodružstvo v tajge. B. m. 1946. Preklad poviedky /A.<br />

ŠTÍPALA/. 19 s. Slov. 1 jd.<br />

B 936<br />

425. BRTÁŇ, Rudo/1907/<br />

Drobnička o Havlíčkovi v Rusku. B. m. B. d. Článok. 3 s.<br />

Slov. 1 jd.<br />

137 AD 4<br />

426. Puškin v slovenskej literatúre. B. m. 1946. Monografia. 210 s.<br />

Slov. ljd.<br />

B 946<br />

427. BUDILOVIČ, Anton Scmcnovič /1846-1908/<br />

Zapíska prof. A.S.Budiloviča o sevremennom položeniji i potrebnosťjach<br />

slovakov. B. m. B. d. Štúdia. 8 s. Rus. 1 jd.<br />

C 837<br />

428. BULATOV, Michail Aleksandrovič<br />

Divé labute. B. m. 1949. Preklad poviedky /Mária RÁZU-.<br />

SOVÁ-MARTÁKOVÁ/. 52 s. Slov. 1 jd.<br />

B 951<br />

429. BULGAKOV, Sergej Nikolajevič /1871-1944/<br />

Dialog medzi bohém a človčkem. B. m. B. d. Odpis prekladu<br />

článku /Vratislav ŠMELHAUS/ z časopisu Via. 3 s. Čes. 1 jd.<br />

115ABÍ7<br />

430. BULGARIN, Faddej Vanediktovič /1789-1859/<br />

Otrokyne. B. m. B. d. Preklad poviedky /Jonatán Dobroslav<br />

ČIPKA/. 38 s. Slov. 1 jd.<br />

B 456<br />

431. BULLA, Blažej/1852-1919/<br />

Ej uchnem. B. m. B. d. Odpisy piesne /Miloš Pietor, Milan<br />

Lichard, Ján Mcličko?, Andrej Halaša, Nezistený/. 4 s. a 24<br />

partov. Rus. 5 jd.<br />

A 11-6,404,452,507,541<br />

432. BUNIN, Ivan Aleksejevič/1870-1953/<br />

Pán zo San Francisca. B. m. B. d. Preklad románu /Mikuláš<br />

GACEK a Rudolf KLAČKO/. 189 s. Slov. 1 jd.<br />

B 458<br />

433. BUTINOV, N. A.<br />

Problém exogamie. B. m. B. d. Preklad štúdie /NEZISTENÝ/.<br />

26 s. Slov. 1 jd.<br />

61 K 6<br />

434. BÝKOV, Petr Vasiľjevič /1844-1930/<br />

Kde lepšie. B. m. B. d. Preklad básne /Ľudmila PODJAVO-<br />

RINSKÁ/. 2 s. Slov. 1 jd.<br />

B 38<br />

435. BYLINY RUSKÉ<br />

/Ruské byliny/. B. m. B. d. Preklad bylín /Andrej MELICHER-<br />

ČÍK/. 46 s. Slov. 1 jd.<br />

61 O 16<br />

436. Sila zeme /staroruská bylina/. B. m. B, d. Preklad byliny<br />

/Mikuláš GACEK/ a poznámky. 3 s. Slov. 1 jd.<br />

115 Y28<br />

437. BYSTRÉNIN, Vladimír Porfirfijévič /1856-1926/<br />

Svoj súd. B. m. 1896. Preklad poviedky /Jozef BREŽNÝ,<br />

pseud. Kysucký/. 24 s. Slov. 1 jd.<br />

B 459<br />

438. CAZALET.V.A.<br />

With Sikorski to Russia. London. 1942. Memoáre. 110 s.<br />

Angl.2jd.<br />

48 Hl<br />

439 f<br />

CUNC, Michail<br />

Udalosť v Gračevke. B. m. 1949. Preklad poviedky /Karol<br />

IZAKOVIČ, pseud. Podolinský/. 19 s. Slov. 1 jd.<br />

B 1014<br />

440. ČARSKÁ, Lidija Aleksejevna /vi. m. Čurilpvová/ /1857-1937/<br />

Veselé. kráľovstvo. B. m. 1943. Preklad rozprávky /Karol<br />

IZAKOVIČ, pseud. Podolinský/. 6 s. Slov. 1 jd.<br />

B 1193<br />

441. ČEČÉTKINOVÁ, Oľga<br />

India bez zázrakov. B. m. 1952. Preklad cestopisu /A.<br />

MACKO, pseud. Ľubomiersky/. 202 s. Slov. 1 jd.<br />

B960<br />

442. ČECHOV, Anton Pavlovič /1860-1904/<br />

Deti. B. m. B. d. Preklad poviedky /E. BÍLÁ/. 11 s. Slov. 1 jd.<br />

M24C20<br />

443. Inc.: Cesta, hen, na Východ...Dolný Kubín. 1956. Preklad<br />

básne z Višňového sadu /Mikuláš GACEK/. 1 s. Slov. 1 jd.<br />

131 B 1<br />

444. Izba č. 6. B. m. B. d. Preklad poviedky /NEZISTENÝ/, 12 s.<br />

Slov. 1 jd.<br />

49CZ4<br />

445. Jubileum. B. m. B. d. Preklad div. hry /Margita PAULÍNY<br />

-TÓTHQVÁ/. 11 s. Slov. 1 jd. .<br />

2L5<br />

446. Opustená. B. m. B. d. Preklad poviedky /Rehor URAM<br />

-PODTATRANSKÝ/. 2 s. Slov. 1 jd.<br />

34 G 34<br />

447. Pomsta.. B. m. B. d. Preklad poviedky /J; HERDA/. 9 s. Slov.<br />

M24C20<br />

448. Pytačky. B. m. B. d. Preklad poviedky /Hana GREGOROVA/.<br />

32 s. Slov. 1 jd.<br />

43 Y 6<br />

449., Pytačky. B. m. B. d. Preklad poviedky /Hana RUPPELD-<br />

TOVÁ/.26s.Slov. ljd.<br />

B 961


450. Tri sestry. B. m. 1944. Preklad div. hry/Mikuláš GACEK/.<br />

65 s. Slov. 1 jd.<br />

B 961<br />

451. Višňový sad, B. m. B. d. Preklad div. hry /Ján BELNAY/. 85 s.<br />

Slov. ljd. .<br />

B 678<br />

452. Z Cechových jitmých písní. B. m. 1888. Odpis básní /Václav<br />

Flajšhans/. 1 s. Čes. 1 jd.<br />

150 CJ 15<br />

\<br />

453. Ženské kráľovstvo. B. m. B. d. Preklad poviedky /Juraj<br />

MARO/.40s.Slov. 1 jd.<br />

B 468<br />

454. ČERTKOV, Vladimir Grigor'jcvič /1854-1936/<br />

K Trjem dnjam v derevhe L.N.Tolstogo. Jascnki. 1910.<br />

Článok! 3 s. Rus. 1 jd.<br />

50 E 25<br />

455. ČCHEIDZE, Konstantin Alcksandrovič /pseud. Al Kostan/<br />

Legenda o Rustavcli. B. m. I9'I5. Legenda. 5 s. Rus. 1 jd.<br />

115AB2<br />

456. Nevesta hôr. B. m. B. d. Preklad románu /Mikuláš GACEK/.<br />

198 s. Slov. 2 jd.<br />

11505<br />

457. ČIČERO V, Vladimir Ivanovič /1917-1957/<br />

Konferencija po ustnoj narodnoj slovesnosti v Čcchoslovakiji.<br />

Moskva. 1956. Článok. 22 s. Rus. 1 jd.<br />

52 XX 9<br />

458. ČJUMINOVÁ, A.N.<br />

Prorocký sen. B. in. B. d. Preklad poviedky /Žofie<br />

HECHTOVÁ/. 43 s. Slov. 1 jd.<br />

M 24 C 21<br />

459. ČUMA, Andrej /1927/<br />

Účasť bratislavského rodáka Matiáša Schadena pri vydávaní<br />

prvého ruského Orbis pictusu J.A.Komenského. B. m. B. d.<br />

Článok. 5 s. Slov. 2 jd.<br />

89 0 7<br />

460. DANILEVSKIJ, Grigorij Petrovič /1829-1890/<br />

Fenická. B. m. B. d. Preklad rozprávky /Ľudmila PAULÍNY<br />

-TÓTHOVÁ/. 65 s. Slov. 1 jd.<br />

2X2<br />

461. DARAPSKY, August<br />

K 25-lctncmu doktorskomu jubileju Teodora Kurciusa. O<br />

vozdejstviji ščeločnogo rastvora gipochlorita na amid i<br />

gidrasiň deriváty ugoľnoj kisloty. Grand Lancy. 1908. Preklad<br />

štúdií /Pctr KOGAN/. 118 s. Rus. 2 jd.<br />

22 Ó 1<br />

462. DAVURIN^D.<br />

Celkom prirodzené. B. m. 1949. Preklad div. hry /Karol IZA-<br />

KOVÍČ, pseud. Podolinský/. 16 s. Slov. 1 jd.<br />

B 1014<br />

463. DAVYDOV, Denis Vasiľjcvič/1784-1839/<br />

More vyje, more stone. B. m. B. d. Preklad básne /Bohuš<br />

NOSÁK, pseud. Nezabudov/. 1 s. Slov. 1 jd.<br />

/<br />

M 79 A 55<br />

42<br />

464. DAXNER, Ivan/1860-1935/<br />

Dokázané je, že Lenin a Trotsky sú agenti Hunov. B. m. B. d.<br />

Úvaha. 10 s. Slov. 1 jd.<br />

M13E6<br />

465. Inc.: Príprava Germánie ku válkc.B. m. B. d. Článok. 1 s.<br />

Slov. 1 jd.<br />

M13E6<br />

466. DAXNER, Samuel/1856-1949/<br />

Reč z príležitosti vítania ruských vojakov pri oslobodení<br />

Tisovca vr. 1945. Tisovec. 1945. Prejav. 1 s. Slov.l jd.<br />

80 H 7<br />

467. DENIS'ÉV, Vitalij Nikolajevič<br />

Naliehavé otázky bibliografickej práce. Bratislava. 1955.<br />

Preklad článku /Jozef BANSKY, pseud. Nociar/. 9 s. Slov.<br />

ljd.<br />

68 J 12<br />

468. Práca ľudovej knižnice. B. m. 1952. Preklad monografie.<br />

/Matilda KUBOVA/. 143 s. Slov. 1 jd.<br />

B 970<br />

469. DERŽAVIN, Gavrila Romanovič /1743-1816/<br />

Horácova óda "Exegi monumentum" u Dcržavina, Puškina<br />

a Hviezdoslava. B. m. B. d. Odpis v básne /Jozef Škultéty/. 6 s.<br />

Rus. 1 jd.<br />

49 CG 9<br />

470. Oda Dcržawinowa na Boha. B. m. B. d. Odpis básne /Jozef<br />

Miloslav Hurban/. 6 s. Rus. 1 jd.<br />

M12C5<br />

471. Óda na Boha. B. m. B. d. Preklad básne /Peter BELLA, pseud.<br />

Horal/. 4 s. Slov. 1 jd.<br />

38 A 24<br />

472. Óda na Boha. B. m. B. d. Preklad básne /Andrej<br />

SLÁDKOVIČ, vi. m. Braxatoris/. 6 s. Slov. 1 jd.<br />

;<br />

19 B 83<br />

473. DJAKOVÁ, Jelizaveta<br />

Z knihy: Dnevnik Elizavety Diakovej. Jasnaja Poljana. /1905/.<br />

Preklad úryvku denníka /Dušan MAKOVICKÝ/. 3 s. Slov.<br />

ljd.<br />

22 KÍ<br />

474. DOBROCHOTOV, G.N.<br />

Práca na farme ošípaných. B. m. 1949. Preklad monografie<br />

/Miroslav JURAN/. 121 s. Slov. 1 jd.<br />

B 974<br />

475. DÓHNÁNY, Mikuláš/1829-1852/<br />

Studium rečí slovanskích /A/ Ruština a slovenčina. /B. m.<br />

1851. Článok. 2 s. Slov. 1 jd.<br />

114C9<br />

476. DOROFEJEV, G.K.<br />

Nemá dcéra chánova. B. m. 1946. Preklad poviedky /Karol<br />

IZAKOVIČ, pseud. Podolinský/. 18 s. Slov. 1 jd.<br />

B 781<br />

477. DOROS, Jcfim<br />

Dožď popolam a solneem. /Dcrevenskij dnevnik 1959 g./<br />

B. m. 1946. Odpis časti denníka- -/G.N.Polkovnikov, pseud.<br />

Arejev/. 3 s. Rus. 1 jd.<br />

115 AB 11


478. DOSTOJEVSKIJ, Fčdor Michajlovič /1821-1881/ .<br />

Bratia Karamazovci. B. in. 1944. Preklad románu /Zora JE-<br />

SENSKÁ/. Stránkový obťah prekladu. - .Slov. 1 jd.<br />

B 977<br />

479. -Bratia Karamazovci II.zv. B. in. B. d. Preklad románu /Zora<br />

, JESENSKÁ/. 393 s. Slov. 1 jd.<br />

B 808<br />

480. Idiot I, II. Ponížení a urazení. B. m. 1945, 1948'. Preklad<br />

románov /Mária RÁZUSOVÁ-MARTÁKOVÁ/. 576 + 268 s.<br />

Slov. 1 jd.<br />

B 977<br />

481. Zápisky z mŕtveho domu. B. m. 1899. Fragment prekladu<br />

románu /Andrej CHROBÁK/. 51 s. Slov. 1 jd.<br />

J 3058<br />

482. DUDOČKIN, F.<br />

Kto sa má hanbiť. B. m. B. d. Preklad poviedky /NE­<br />

ZISTENÝ/. 2 s. Slov. 1 jd. ,<br />

- 134 AL 9<br />

I<br />

483. EJCHENBAUM, Boris Michajlovič /1886-1959/<br />

O krízach Tolstého. B. in. B. d. Preklad článku /Mikuláš<br />

BAKOŠ/. 3 s. Slov. 1 jd.<br />

. B 983<br />

484. FADEJEV, Alcksandr Aleksandrovič /1901-1956/<br />

Pohroma. B. m. 1946. Preklad románu /A. KLEINHAN-<br />

SOVÁ/.251s.Slov. ljd.<br />

B 986<br />

485. FEDOROV, Nikolaj<br />

Vývojové cesty novej ruskej literatúry. B. m. 1940. Preklad<br />

štúdie /Jozef MARKOV/. 27 s. Slov. 1 jd.<br />

164AE2<br />

486. FERIENČÍK, Mikuláš/1825-1881/<br />

Komisár alebo Nehnevaj sa na zrkadlo mášli krivé ústa. B. m.<br />

B. d. Div.hra podľa Gogoľa. 79 s. Slov. 1 jd.<br />

MJ92<br />

487. FLORIN, Theo H. /vi. m.Tcodor Hcrkcľ/ /1908-1973/ -<br />

Dostojevskij /Najväčší predstaviteľ.../. B. m. B. d. Úvaha<br />

o Dostojevskom. 3 s. Slov. 1 jd.<br />

130 BE 9<br />

488. Dostojevskij /Nemožno mu nič vyčítať/. B. m. 1931. Úvaha o<br />

Dostojevskom. 4 s. Slov. 1 jd.<br />

130BE10<br />

489. FRANCEV, Vladimir Andrejcvič/1867-1942/<br />

Dva neizdannych pisma Jana Kollara. Praha. B. d. Správa o<br />

listoch. 2 s. Rus. 1 jd.<br />

C 577<br />

490. Historiografia ruskej literatúry. B. m. 1925-1926. Prednášky.<br />

51 s. Slov. 1 jd.<br />

C 552<br />

491.. Iz vsech ncmadjarskich narodnostej Vcngriji... Praha B. d.<br />

Článok. 5 s. Rus. 1 jd.<br />

C 884<br />

492. FRONCZ, Ján/1903-1963/<br />

Príčiny soc. revolúcie v Rusku. B. m. B. d. Článok. 4 s. Slov.<br />

ljd.<br />

81 Ml<br />

493. GACEK, Mikuláš/1895-1971/<br />

Hrivko z Poruby. /Sibírske zápisky/. B. m. 1956-1957.<br />

Spomienky a poznámky. 57 s. Slov. 1 jd.<br />

115R6<br />

494. Ypsa vitá. /Život v umení ruských klasikov./ B. m.. 1944.<br />

117 s.. Zostavenie a preklad antológie /Mikuláš GACEK/.<br />

Slov. 1 jd.<br />

115 0 8a<br />

495. GAJDOŠ, Všcvlad Jozef/1907-1978/<br />

Apponyiovci a Rusko. B. m. B. d. Článok. 7 s. Slov. 1 jd. -<br />

155 K 13<br />

496. Báseň Daniela Algina Bobrovina v Zayovskej knižnici.B. m.<br />

B. d. Štúdia. 7 s. Slov. 1 jd.<br />

155 K 14<br />

497. Rusiká v Apponyiovskcj bibliotéke. B. m. B. d. Štúdia a súpis.<br />

39 s. Slov. 1 jd.<br />

155 L 2<br />

498. Z osudov a knižnice kniežaťa Razumovského. B. m. B. d.<br />

Článok. 11 s. Slov. 1 jd.<br />

155 L 8<br />

499. GALACHOV, Alckscj-Dmitrijevič /1807-1892/<br />

Edda. Videnie Valy. B. m. B. d. Preklad básní /Bohuš<br />

NOSÁK, pseud. Nezabudov/. 4 s. Slov. 2 jd.<br />

M 79 A 49<br />

500. GAPOŠKIN, V.<br />

Proti estetizácii ošklivého. B. m. 1961. Preklad štúdie<br />

/H. PROKOPOVÁ/. 17 s. Slov. 1 jd.<br />

153 BA 12<br />

501. GARIN-MICHAJLOVSKU, Jurij<br />

La naissanec de la République Slovaque et tant que neccesité<br />

historiquc de ľevolution de l'Europc. B. m. B. v d. Štúdia. 50 s.<br />

Franc. 1 jd.<br />

C669<br />

502. GARŠIN, Vscvolod Michajlovič /1855-1888/<br />

Štyri dni. B. m. 1950. Preklad románu /Ján FEDÁK/. 147 s.<br />

. v Slov. 1 jd.<br />

B 1001<br />

503. GERCEN, Alcksandr Ivanovič /1812-1870/<br />

Smrť Worcela. B. m. B. d. Preklad poviedky /V.D.=<br />

NEZISTENÝ/. 8 s. Slov. 1 jd.<br />

504. GITOVIČ, Alcksandr Ilfijič - BURSOV, Boris Ivanovič /1905/<br />

Videli sme Kóreu. B. m. 1950. Preklad cestopisu /Ján<br />

JUNAS/. 124 s. Slov. ljd.<br />

B 1006<br />

505. GLEJDURA, Štefan<br />

Leonid Leonov:Nepokojná rieka. B. m. B. d. Recenzia. 2 s.<br />

Slov. 1 jd.<br />

68 K 34<br />

506. GOGOĽ, Nikolaj'Vasiľjevič /1809-1852/<br />

Čičikov u Pietucha /časť Mŕtvych duší/. Noc pred Božím<br />

narodením. B. m. B. d. Preklad časti románu a poviedky<br />

/Martin KUKUČÍN/. 49 s. Slov. 2 jd: ~<br />

B 483<br />

507. Dobrodružstvá Čičikova alebo Mŕtve duše. B. m. B. d. Preklad<br />

- románu /Július MARKO/. 226 s. Slov. 1 jd.<br />

MJ783


508. Mŕtve duše. B. m. 1952. Preklad románu /Zora JESENSKÁ/.<br />

138 s. Slov. 1 jd.<br />

B 1009<br />

509. Povesť o kapitánovi Kopiejkinovi.T3. m. B. d. Preklad poviedky<br />

/Bohuš NOSÁK, pscud. Nčzabudov/. 9 s. Slov.-l jd.<br />

M 79 B 23<br />

510. Soročinsky jarmok. B. m. B. d. Preklad poviedky /Vojtech<br />

SMIEŠKO/. 37 s. Slov. 1 jd.<br />

B 483<br />

511. Starosvetski zemania. B. m. B. d. Preklad poviedky /J. VAV-<br />

RO/. 23 s. Slov. 1 jd.<br />

B 1009<br />

512. Taras Bulba. B. m. 1944. Preklad románu /Vojtech<br />

SMIEŠKO/. 308 s. Slov. 1 jd.<br />

M 1009<br />

513. Večery" na chutorc blízko Dikaňky. B. m. B. d. Preklad<br />

poviedky /Bohuš NOSÁK, pscud. Nčzabudov/. 16 s. Slov.<br />

ljd.<br />

M 79 B 24<br />

514. Ztratený list. B. m. B. d. Preklad poviedky /Bohuš NOSÁK,<br />

pseud. Nčzabudov/. 14 s. Slov. 1 jd.<br />

M 79 B 25<br />

515. Ženba. B. m. 1949. Preklad poviedky /Mária RÁZUSOVA<br />

-MARTÁKOVÁ/. 51 s. Slov. 1 jd.<br />

B 1009<br />

516. GOLUBÉVOVÁ, Antonína Georgijcvna<br />

Mladý revolucionár. B. m. 1950. Preklad poviedky /Ján<br />

FRLIČKA, Štefan VESELÝ/. 48 s. Slov. 1 jd.<br />

B 10U<br />

517. GONČAROV, Ivan Alcksandrovič /1812-1891/<br />

Obyčajná história 1,11. Úšust /časť/. B. m. 1942. Preklad<br />

románov/Hana RUPPELDTOVÁ/. 351+41 s. Slov. 2 jd.<br />

B 1013<br />

518. Úšust. B. m. 1940. Preklad románu /Hana RUPPELDTOVÁ/.<br />

745 s. Slov. 1 jd.<br />

B 787<br />

519. GOPPEN, Vjačeslav<br />

Deti. B. m. B. d. Preklad poviedky /Anna KUŠŇIEROVÁ/.<br />

748 s. Slov. 1 jd.<br />

. M 24 C 25<br />

520. GORJAINOV, V.<br />

Výstava diel Renata Güttuza. B. m. B. d. Článok. 7 s. SÍov.<br />

ljd.<br />

153 BA 14<br />

521. GOR'KIJ, Maksim /vi. m. Alcksej Maksimovič Pcškov/ /1868<br />

-1936/<br />

Belasý život. Dedo Archip a Lcňko. Jcmcľjan Pofaj. Makar<br />

Čudra. Oheň. Raz v jeseni. B. m. B. d. Preklad poviedok<br />

/Mária KLIMOVÁ-HLAVAJOVÁ/. 113 s. Slov. 6 jd.<br />

88 F 24<br />

522. Deti. B. m. 1949. Preklad poviedky /E.Vladimír SOPÚŠEK/.<br />

25 s. Slov. 1 jd.<br />

B 1016<br />

44<br />

523. Detstvo. B. m. 1946. Preklad románu/Zora JESENSKÁ/.<br />

170 s. Slov. ljd.<br />

B 1016<br />

524. Makar Čudra. Mafva. B. m. 1946. Preklad románov /Mária<br />

KLIMOVÁ-HLAVAJOVÁ/. 166+255 s. Slov. 2 jd.<br />

B 1016<br />

525. Nepriatelia. B. m. 1949. Preklad div. hry /Karol IZAKOVIČ,<br />

pscud. Podolinský/. 94 s. Slov. 1 jd.<br />

J 944<br />

526. Vassa Železnovová. B. m. 1951. Preklad div. hry /Mikuláš<br />

GACEK/.50s.Slov. ljd.<br />

B 1016<br />

527. Život Mateja Kožemiakina. B. m. B. d. Preklad div. hry /Mária<br />

KLIMOVÁ-HLAVAJOVÁ/. 393 s. Slov. 1 jd.<br />

88 Gl<br />

528. GORSKIJ, Aleksandr V.<br />

Systém národného vzdelania v SSSR. B. m. B. d. Preklad<br />

článku/K.P. (Karol Podolinský?)/. 6 s. Slov. 2 jd.<br />

90CF8<br />

529. GRÁDOV, Grigorij Jakovlevič<br />

Zemiakový ker. B. m. 1949. Preklad div. hry /Karol IZAKO-<br />

. VIČ, pscud. Podolinský/. 20 s. Slov. 1 jd.<br />

B 1014<br />

530. GREBCOV.Igor<br />

Pieseň o daždi a slnci. /Zo slovenskej poémy/- Inc.:<br />

Ráno. B. m. B. d. Preklad básní /NEZISTENÝ/. 6 s. Slov. 2 jd.<br />

134 AI 2<br />

531. Pieseň o daždi a slnci. B. m. 1946. Preklad básne /Ján<br />

PONIČAN/. 4 s. Slov. 1 jd.<br />

B 1186 •<br />

532. GREGOR-TAJOVSKÝ, Jozef /1874-1940/<br />

Čo neznájú Rusi? B. m. B. d. Článok. 7 s. Slov. 1 jd.<br />

43 AAA 1<br />

533. Germano-avstrijskij carizm za russkij carizm. B. m. B. d.<br />

Článok. 3 s. Rus. 1 jd.<br />

43CCC47<br />

534. Grech. B. m. B. d. Preklad div. hry /Jozef GREGÓR-TAJOV-<br />

SKY/. 42 s. Rus. 1 jd..<br />

43 AAA 26<br />

535. Inc.: Obororia. Graždane! V Anglii i v Francii nazyvajut...<br />

' B. m. B. d. Výzva.2 s. Rus. 1 jd.<br />

43CCC47<br />

536. Inc.: Zachytiť Sročnú /1915-1919/ pracú B.P.v. Rusku... B. m.<br />

B. d. Spomienka na prácu Bohdana Pavlú v Rusku. 3 s. Slov.<br />

ljd.<br />

43YY46<br />

537. V karete. Sčastlivyj on. B. m. B. d. Preklad poviedok /Hana<br />

GREGOROVÁ/.25 s. Rus. 2 jd.<br />

43 Y 9<br />

538. • GREGOROVÁ.Hana/1885-1958/<br />

Andre Gide: Návrat zo Sovietskeho zväzu. B. m. B. d. Recenzia.<br />

4 s. Slov. 1 jd.<br />

43 BI


539. Boris Pasternak: Glejt. B. m. B. d. Fragment recenzie. 2 s.<br />

Slov. 1 jd.<br />

72AF7<br />

540. Inc.: Sovietsky vyslanec Zorin v Prahe... B. m. B. d.<br />

Prejav. 2 s. Slov. 1 jd.<br />

43 Z 35<br />

541. Inc.: V dňoch blížiacej sa hrúzovlády... B. m. B. d. Prejav.<br />

5 s. Slov. 1 jd.<br />

43 Z 37<br />

542. Inc.: Zahajovať výstavu knihy sovietskeho Zväzu... B. m. B. d.<br />

Prejav. 9 s. Slov. 1 jd.<br />

43 Z 34<br />

543. Inc.: Žiadna kultúra nerastie osihotenc... B. m. B. d. Prejav.<br />

8 s. Slov. 2jd.<br />

43 Z 38<br />

544. O bratoch Karamazových. B. v m. B. d. Recenzia Dostojevského<br />

diela. 20 s. Slov. 2 jd.<br />

43 BB 12<br />

i 545. O Gončarovej "Strži". B. m. B. d. Recenzie. 57 s. Slov. 7 jd.<br />

j 43 BB 13<br />

546. O Krcutzerovcj sonáte. B. in. B. d. Štúdia. 24 s. Slov. 4 jd.<br />

43BB15<br />

547. /Prejav pri otvorení výstavy soviet, knihy./ B. m. B. d. Prejav.<br />

3 s. Slov. 1 jd.<br />

43 Z 36<br />

548. Ženy u I. čsl. brigády v SSSR. B. m. B. d. Prednáška. 5 s. Čes.<br />

ljd.<br />

43 Z 29<br />

549. GRIBOJEDOV, Alcksandr Sergcjevič /1795-1829/<br />

Gore ot urna /komedija./ B. m. 1859. Odpis div. hry<br />

/nezistený/. 180 s. Rus. 1 jd.<br />

J 270<br />

550. HAAS, Otto /1921-1980/<br />

Študijné poznámky. B. m. 1952. Doslov k div. hre I. Popova<br />

Rodina. 6 s. Slov. 1 jd.<br />

B 1188<br />

551. HODŽA, Ján Miloslav/1856-1941/<br />

Milan a Rusko. B. m. B. d. Spomienky na'brata. 1 s. Slov. 1 jd.<br />

166 E 6<br />

552. HOLÚBEK, Jozef /1883-1956/<br />

Sté výročie smrti ruského básnika Alexeja Kofcova. B. m.<br />

1942. Článok. 4 s. Slov. 1 jd.<br />

164 AC 18<br />

553. HORÁK, Jozef /1907-1974/<br />

Doslov ku knihe A. Gajdara Timur a jeho družina. B. m. B. d.<br />

Doslov, poznámky a vysvetlivky. 12 s. Slov. 3 jd.<br />

134AG11<br />

554. Mesiac medzi sovietskymi fud'mi. B. m. B. d. Cestopisné črty.<br />

113 s. Slov. 28 jd.<br />

134AG20<br />

555. HOROV, Pavol/vi. m. Horovčak//1914-1975/<br />

Inc.: Nemali sme možnosť... B. m. B. d. Interview po návrate<br />

zo ZSSR. 3 s. Slov. 1 jd.<br />

-123 G 9<br />

556. HRAŠKO.Jerzy<br />

Emigrácia slovenská v Rusku počas valky. Warszawa. 1936.<br />

Článok. 4 s. Slov. 1 jd.<br />

C 847<br />

557. Rozwiazanie T-wa Rosyjsko-Slowackiego. Warszawa. 1915.<br />

Správa novinová. 1 s. Poľ. 1 jd.<br />

49M9<br />

558. HURBAN, Jozef Miloslav /1817-1888/<br />

Slovar' Zalakirova. B. m. B. d. Rusko-nemecký slovníček.<br />

16 s. Rus. Nem. ljd.<br />

8D3<br />

559. Vospominanija Dr. Josifa L.M.Gurbana v kotorych opisyvajetsja<br />

Vtoroje vostanije slovakov protiv madjasrskogo bunta<br />

v 1848 i 1849 godach. B. m. 1886. Preklad do ruštiny /T.<br />

KRASNOV/. 60 s. Rus. 1 jd.<br />

M23M23<br />

560. CHANIKOV.D.<br />

Narodnje poveri maloarchangeljskeho újezda. B. m. B. d.<br />

Preklad článku z Moskviťanina /Janko KRÁĽ/. 2 s. Slov. 1 jd.<br />

9B29<br />

561. CHILDE, Vere Gordon /1892-1957/<br />

Dejiny nástrojov. B. m. 1951. Preklad hist. monografie /Ján<br />

ŠTEFÁNIK/. 46 s. Slov. 1 jd.<br />

B 1053<br />

" 562. CHOMJAKOV, Aleksej Stepanovič /1804-1860/<br />

Dávid. S kým. je Hospodin. Poet. Rossii. B. m. B. d. Preklad<br />

básní /Ján BOTTO/. 4 s. Slov. 4 jd.<br />

23 A 76<br />

563. Chomiakovs Russisches Gedicht über Napoleon. B. m. B. d.<br />

Odpis básne /Viliam Pauliny-Tóth/. 1 s. Nem. 1 jd.<br />

2 G 12<br />

564. Inc.: Ne gordis' pered Bielgradom. B. m. B. d. Odpis básne<br />

/Ľudovít Štúr/. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

26 C 10<br />

565. Nadchnutja. B. m. B. d. Preklad a ponáška básne /Andrej<br />

Sládkovič, vi. m. Braxatoris/. 2 s. Slov. 1 jd.<br />

19 B 40<br />

566. Orel. Wstawajte okowy...Ruskyj k bratjam svoim soplemenikom.<br />

B. m. B. d. Odpis básní /asi Ján Kalinčiak/. 6 s. Rus.<br />

3jd.<br />

9 B 30<br />

567. S kým je Hospodin. B. m. B. d. Odpis prekladu /NEZISTENÝ/<br />

básne /Ľudovít Grossmann/. 2 s. Slov. 1 jd.<br />

4 B 23<br />

568. CHUDÝ, Štefan<br />

• Rozklad ruskej spoločnosti V druhej polovici XIX. storočia.<br />

B. m. B. d. Sem. práca. 10 s. Slov. 1 jd.<br />

42 II199<br />

569. IBN-FADLÁN,Ahmed/10.storočie/<br />

Ahmeda Ibn Fadlána vylíčení pohrbu ruského r. 922. B. m.<br />

1939. Preklad /R. DVOŔÁK/. 4 s. čes. ljd.<br />

61 J 4


570. ILF, Iľja Amoľdovič/1897-1937/<br />

Zo spisovateľovho zápisníka. B. m. B. d. Preklad aforiztnoV<br />

/Ľudo ZELIENKA /.1 s. Slov. 1 jd.<br />

161 M40<br />

571. ILF, Iľja Amoľdovič /1897-1937/ - PETROV, Jcvgcnij<br />

Petrovič/1903-1942/<br />

Zlaté tefa. B.' m. B. d. Dramatizácia,románu /Ľudo Zclicnka/.<br />

34 s. Slov. 1 jd.<br />

161 M41<br />

572. IĽJElviKOV, Vasilij Pavlovič/1897-1967/<br />

Veľká cesta. Život. B. m. 1948. Preklad románu a poviedky<br />

/Pavol HAAS-BRANKO/. 346 +13 s. Slov. -2 jd.<br />

B 1056<br />

573. IL'JIN, Michail Andrcjcvič/1896-1953/ , •<br />

Čierne na bielom. /Príbehy o knihách./ B. m. B. d. Preklad<br />

poviedky/NEZISTENÝ/. 8 s. Slov. 1 jd.<br />

^ 134AL16<br />

574. IĽJINSKIJ, Grigorij Andrcjcvič /1876-1937/<br />

Slovackija etimologiji. Saratov. 1924. Štúdia. 9 s. Rus. 1 jd.<br />

AMSD.II/4a-1924<br />

575. Slovenské etymológie. B. m. B. d. Preklad štúdie /Jozef<br />

ŠKULTÉTY/. 11 s. Slov. 1 jd.<br />

49 CU 20<br />

576. INBEROVÁ, Vera Michajlovna /1890-1972/<br />

Uzbekistan. Ešte jedna rozluka. B. m. 1946. Preklad básní /Ján<br />

PONIČAN/.5s.SIov.2jd.<br />

B 1186<br />

577. ISAČENKO, Aleksandr Vasiľjcvič /1911-1978/<br />

N.S. Leskov - majster rozprávania. B. m. B. d. Článok. 2 s.<br />

Slov. 1 jd.<br />

164 AC 34<br />

578. ISAJEV, Konstantin - GALIČ, Aleksandr<br />

Volá nás Tajmyr. B. m. 1949. Preklad div! hry /Ivan TERÉN/.<br />

83 s. Slov. 1 jd.<br />

B 1057<br />

579. ISAKOVSKIJ, Michail Vasiľjcvič /1900-1973/<br />

Otčinou kráčaš. B. m. B. d. Preklad básne /Pavol HOROV/.<br />

2 s. Slov. 1 jd.<br />

123 H 3<br />

580. IZMAJLOV, Aleksandr Jcfimovič /1779-1831/<br />

Vášeň k veršovníctvu. B. m. B. d. Preklad básne /Bohuš<br />

NOSÁK, pseud. Nezabudov/. 2 s. Slov. 1 jd.<br />

M 79 A 55<br />

581. JAKOVLEV, Jurij Jakovlevič<br />

Počty. B. m. B. d. Preklad básne /Pavol HOROV/. 3 s. Slov!<br />

ljd.<br />

123 CH 7<br />

582. JAĽCEV, P.<br />

Pytačky! B. m. 1949. Preklad div. hry /Karol IZAKOVIČ,<br />

pseud. Podolinský/. 14 s. Slov. 1 jd.<br />

B 1016<br />

583. JAN, Vasilij Grigor'jevič /1875-1954/<br />

Fenický koráb. B. m. 1949. Preklad románu /Miroslav<br />

JURAN/. 146 s. Slov. I jd."<br />

B 1061<br />

46<br />

584. JAROV, S.<br />

Večerní zvon. B. m. B. d. Pieseň. 1 s. 64 partov. Čes. 1 jd.<br />

Typografia 264/574<br />

585. JAZYKOV, Nikolaj Michajlovič /1803-1846/<br />

Plavec. B. m. B. d. Preklad básne /Bóhuš NOSÁK, pseud.<br />

Nezabudov/. 1 s. Slov. 1 jd.<br />

M 79 A 55<br />

586. JEGOROV, A.<br />

O internacionálnom a národnom^ v umení. /K otázke<br />

zbližovania národnej umeleckej kultúry v SSSR./ B. m. B. d.<br />

Preklad článku /NEZISTENÝ/. 20 s. Slov. 1 jd.<br />

153 BA 23<br />

587. JELENEV, Nikolaj/1894-?/<br />

Bicia veža. B. m. B. d. Preklad románu /Mikuláš GACEK/.<br />

104 s. /+ 106 s. obťahov/. Slov. 1 jd.<br />

B 513<br />

588. JERŠOV, Vladimir Stcpanovič /1904/<br />

Dom zdravotníckej osvety. B. m. 1950. Preklad monografie<br />

/A.yOTKULJAK/. 233 s. Slov. 1 jd.<br />

B 1069<br />

589. JESENIN, Sergej Aleksandrovič /1895-1925/<br />

Moskva krčmárska. B. m. B. d. Preklad básne /Vojtech<br />

SMIEŠKO/. 2 s. Slov. 1 jd.<br />

B 141<br />

590. Rus sovietska. B. m. B. d. Preklad básne /Mikuláš GACEK/.<br />

2 s. Slov. 1 jd.<br />

115R5<br />

591. Rus sovietska. B. m. B. ď. Úryvok z diela ako podklad k memoárom<br />

/Mikuláš Gacck/. 1 s. Slov. 1 jd.<br />

115R5<br />

592. Sovietska Rus. B. m. B. d. Preklad básne /Štefan KRČMÉRY/.<br />

2s. Slov. 1 jd.<br />

27F36<br />

593. JEVZEJEV<br />

Najnovšia ruská literatúra, a román generála Petra Nikolajeviča<br />

Krasnova: Od dvojhlavého orla po červený prápor. B. m. B. d<br />

Štúdia a výťah z románu. 28 s. Slov. 1 jd.<br />

C 581<br />

594. JURKOVIČ, Miloš<br />

A. S. Popov, vynálezca rozhlasu. Bratislava.. 1959. Články.<br />

6 s. Slov. 2 jd.<br />

175 C 4<br />

595. KAPLICKÝ, Václav/1895-1982/<br />

K.A. Čchcidze: Krídla nad bezednem. Praha. 1969. Posudok<br />

na vydanie. 1 s. Slov. 1 jd.<br />

114 AB4<br />

596. KARAMZIN, Nikolaj Michajlovič /1766-1826/<br />

Athenský život z Karamzinovcj "Aglaja". B. m. B. d. Preklad<br />

úryvku poviedky /Martin BRAXATORIS, pseud. Sládkovičov/.<br />

8 s. Slov. 1 jd.<br />

M95AÓ<br />

597. Athinskaja žizň. B. m. 1832. Odpis poviedky /Samo<br />

Chalúpka/. 18 s. Rus. ljd.<br />

B 5201


598. KARAZIN, A. N.<br />

Studňa pokoja a života. B. m. 1946. Preklad poviedky /Karol<br />

IZAKOVIČ, pseud. Podolinský/. 29 s. Slov. 1 jd!<br />

• B 1078<br />

599. KASSIĽ, Lev Abramovič/1905-1970/ -<br />

Moji drahí chlapci. B. m. 1948. Preklad románu /Miroslav<br />

JURAN/. 172 s. Slov. ljd.<br />

B 1081<br />

600. KATAJEV, Valentin Petrovič /1897-1.986/<br />

Belie sa plachta osamelá. B. m. Cca 1945. Preklad div. líry<br />

/Ján ŠTEFÁNIK, pseud. Štefan Ostriež/. 24 s. Slov. 1 jd.<br />

J 942<br />

601. Belie sa plachta osamelá. B. m. 1950. Preklad div. hry /Ján<br />

ŠTEFÁNIK, pseud. Štefan Ostriež/ a pokyny pre réžiu. 25<br />

+ 5 s. Slov. 1 jd.<br />

B 102<br />

602. Feňa. /Úryvky z románu: Napred, je čas! /B. m. B. d. Preklad<br />

/Mária KLIMOVÁ-HLAVAJOVÁ/. 19 s. Slov. 1 jd.<br />

88 G 2<br />

603. Otec. B. m. 1947. Preklad 12 noviel /Irena FORGÁCHOVÁ/.<br />

200 s. Slov. 12jd.<br />

B 1082<br />

604. Syn pluku. Martin. 1951. Dramatizácia románu /Jolana<br />

TROMBAUEROVÁ/. 26 s. Slov. 1 jd.<br />

B 1082<br />

605. KAVERIN,VenjaminAleksandrovič/1902/<br />

Domček na náverší. B. m. B. d. Preklad poviedky /Pavol<br />

HAAS-BRANKO/. 18 s. Slov. I jd.<br />

B 1083<br />

606. Dvaja kapitáni. B. m. B. d. Preklad, div. hry /Karol IZAKO­<br />

VIČ, pseud. Podolinský/. 57 s. Slov. 1 jd.<br />

155 Z 3<br />

607. KAZI-BEK, Jurij<br />

Oko za oko. B. m. 1895. Preklad poviedky /O.K.=<br />

NEZISTENÝ/. 14 s. Slov. 1 jd:<br />

M 24 C 30<br />

608. KAZIN, Vasil Vasiľjcvič/1898-1981/<br />

Murár. Bez názvu. Pamäti Scrgeja Jescnina. Harmonikár.<br />

B. m. 1946. Preklad básní/Ján PQNIČAN/. 8 s. Slov. 4 jd.<br />

B 1186<br />

609. KELLNER, J.<br />

Boris Jakovenko: Dejiny ruské filosofic. B. m. B. d. Recenzia.<br />

3 s. Slov. 1 jd.<br />

164 AD 9<br />

610. KIRILLOV, Vladimir Timofejcvič/1890-1943/<br />

Maličkej. B. m. 1946.. Preklad básne /Jáns PONIČ AN/. 2 s.<br />

Slov. 1 jd.<br />

B 1186<br />

611. KLJUJEV, Nikojaj Alckscjcvič /1887-1937/<br />

Roľník. B. m. B. d. Preklad básne /Štefan KRČMÉRY/. 3 s.<br />

Slov. 2jd.<br />

27 F 38, 27 L 16<br />

• \<br />

612. KOIŠ, Ján/1793-1839/<br />

/Abecedný súpis ruských slov. / B. m. 19. storočie..Slovník.<br />

103 s. Rus. Nem. ljd.<br />

J 2603<br />

613. Rusko-ncmecko-Iatinský slovník. B. m. B. d. Slovník. 91 s.<br />

Rus. Nem. Lat. 1 jd.<br />

31H9<br />

614. KOĽCOV, Aleksej Vasiľjcvič /1809-1842/<br />

Pieseň. Pieseň oráča. Rozjímanie sedliaka. B. m. B. d. Preklad<br />

básní /Jozef HOLÚBEK/. 5 s. Slov. 3 jd.<br />

164AC18<br />

615. Pokonný boj. Sadnem ja za stôl. B. m. B. d. Preklad básní<br />

/Bohuš NOSÁK, pseud. Nezabudov/. 2 s. Slov. 2 jd.<br />

M79A55<br />

616. Posledná borba. B. m. B. d. Preklad básne /Izidor ŽIAK<br />

-SOMOLICKÝ/. 1 s. Slov. 1 jd.<br />

B 163<br />

617. Sadnem ja za stôl. Pokonná borba. Ja som prežil svoje túženia.<br />

B. m. B t d. Preklad básní /Bohuš NOSÁK, pseud. Nezabudov/.<br />

5 s. Slov. 3jd.<br />

M 79 Á 50<br />

618. KOŇAKOVSKÁ r O.<br />

Gorbatov Boris: Tu budú hučať mestá. B. m. B. ď. Recenzia<br />

románu. 1 s. Slov. 1 jd.<br />

68 K 18<br />

619. KORNILOV, Boris Petrovič<br />

Jazdecká historka. B. m. 1946. Preklad básne/Ján PONIČAN/.<br />

2 s. Slov. ljd.<br />

B 1186<br />

620. KORNILOVIČ, Aleksandr Osipovič /1800-1843/<br />

Peter lňí. B. m. B. d. Preklad biografie /NEZISTENÝ/. 12 s.<br />

Slov. 1 jd.<br />

B 532<br />

621. KOROLENKO, Vladimir Galaktinovič /1853-1921/ '<br />

Inc.: ...vnukov tiež Bogojavlenských... B. m. B. d. Fragment<br />

prekladu /Hana GREGOROVA/. 39 s. Slov. I jd.<br />

43 Y 7<br />

622. Les šumí. /Poviedky/. B. m. 1949. Preklad poviedky /Mária<br />

KLIMOVÁ/. 332 s. Slov. 1 jd.<br />

B 1094<br />

623. Ohník. B. m. B. d. Preklad poviedky/Hana GREGOROVA/.<br />

2 s. Slov. 1 jd.<br />

43 Y 7<br />

624. Slepý muzikant. B. m. 1950. Preklad románu /A. MACKO,<br />

pseud. Ľubomiersky/. 146s..Slôv. ljd.<br />

B 1094<br />

625. KORYMOVSKIJ<br />

Podobizne z vidieka. B. m. B. d. Preklad poviedky /Bohuš<br />

NOSÁK, pseud. Nezabudov/. 2 s. Slov, 1 jd.<br />

M 79 B 37<br />

626. KOTOV, Anatolij Konstantinovič /1909-1956/<br />

Život a dielo Vladimíra Galaktionoviča Korolenku. B. m.<br />

1949. Preklad štúdie /Mária KLIMOVÁ/. 19 s. Slov. 1 jd.<br />

B 1094


627. KOZLOV, Ivan Ivanovič /1779-1840/<br />

Večerní zvon. Boháč-básnik. B. m. B. d. Preklad básní /Bohuš<br />

NOSÁK, pseud. Nezabudov/. 1 s. Slov. 2 jd.<br />

M 79 A 55<br />

628. KOZLOV, Pëtr Kuzmič/1863-1935/<br />

Mŕtve mesto Chara-Choto. B. m. 1950. Preklad cestopisu<br />

/A. MACKO, pseud. Ľubomicrsky/. 161 s. Slov. 1 jd.<br />

B 1098<br />

629. KOZYRËV, /Michail Jakovlevič?, 1892-?/<br />

Vysoký úradník. Prefažká vec. Podliak. B. m. B. d. Preklad<br />

poviedok /Karol IZAKOVIČ, pseud. Podolinský/. 13 s. Slov.<br />

3jd.<br />

B 783<br />

630. KRÁL, Jiŕí/1893-1975/<br />

Současné Rusko. Bratislava. 1934. Zcm. štúdia. 4 s.. Čes. 1 jd.<br />

42-XXIII 16<br />

631. KRÁĽ, Janko/1822-1876/<br />

Cárski úkaz. B. m. B. d. Článok o Pugačovovi. 8 s. Slov. 1 jd.<br />

9 B 21<br />

632. Vidávanja nevešti v Vologodskcj Gubernii. B. m. B. d.<br />

Východoslovanská mytológia. 36 s. Slov. Rus. 3jd.<br />

9B21<br />

633. KRÁLIČEK, Edo /pseud. Moskvič/ /1887-?/<br />

Jedno pozoruhodné výročie Slovákov pracujúcich v Rusku.<br />

B. m. 1940. Článok. Slov. 1 jd.<br />

115 N 49<br />

634. KRASNICKIJ, A. I.<br />

Slzy. B. m. 1941. Preklad poviedky /Karol IZAKOVIČ, pseud.<br />

Podolinský/. 86 s. Slov. 1 jd.<br />

B 800<br />

635. KRÁSNO V, Petr Nikolajevič /1869-1947/<br />

Denník Viery. Črezvyčajka. Lubavin u Sablina. B. m. B. d.<br />

Preklad úryvkov z románu Od dvojhlavého orla po červený<br />

prápor /JEVZEJEV?/. 7 s. Slov. 1 jd.<br />

C 581<br />

636. KRAŠENINNIKOV, V.<br />

Čto nužno delať čeloveku čtoby osmysliťjcgo žizn'. Moskva.<br />

1909. Úvaha. 4 s. Rus. 1 jd.<br />

50 E 26<br />

637. KRČMÉRY, Štefan /1892-1955/<br />

Lev Nikolajevič Tolstoj. B. m. B. d. Článok. 8 s. Slov. 1 jd.<br />

638. Poltava. B. m. B. d. Opis Krmanoyej cesty. 33 s. Slov. 1 jd.<br />

27 D 27<br />

27 B 153<br />

639. Vladimír Majakovský, hvezdár. B. m. B. d. Článok. 4 s. Slov.<br />

ljd.<br />

27 C 30<br />

640. KROTKU, Emil<br />

Aforizmy. B. m. B. d. Preklad aforiztnov /Ludo ZELIENKA/.<br />

1 s. Slov. 1 jd.<br />

161 M46<br />

641. KRYLOV, Ivan Andrejevič /1786-1844/<br />

Bájky. B. m. B. d. Preklad bájok /Bohuš NOSÁK, pseud.<br />

Nezabudov/. 151 s. Slov. 26 jd.<br />

M79A51<br />

642. Dobrá lekcia. B. m. B. d. Fragment prekladu div. hry /Bohuš<br />

NOSÁK, pseud. Nezabudov/. 4 s. Slov. 1 jd.<br />

B 712<br />

643. Lekcí dceruškám. B. m. B. d. Preklad div. hry /Bohuš<br />

NOSÁK, pseud. Nezabudov/. 15 s. Slov. 1 jd.<br />

M79B26<br />

644. KUŔUMANOJ, V.<br />

Rasskaz Grigorijeva. Moskva. 1910. Poviedka. 5 s. Rus. 1 jd.<br />

50 E 38<br />

645. LEBEDEV, Nikoíaj Konstantinovič/1845-1888/<br />

Zlodej. B. m. B. d. Preklad poviedky /O. H. '= NEZISTENÝ/.<br />

6 s. Slov. 1 jd.<br />

134 AL 26<br />

646. LEBEDEV, V.<br />

Žizn i priključenija Ivana Mičurina. B. m. B. d. Román. 227 s.<br />

Rus. 1 jd.<br />

B 1114<br />

647. LEJKIN, Nikolaj Aleksandrovič /1841-1906/<br />

Do lázní. B. m. 1894. Preklad poviedky /MISKŮČKOVÁ/. 7 s.<br />

Čes. 1 jd.<br />

M 24 D4<br />

648. Kuchařka má svátek. B. m.. B. d. Preklad poviedky<br />

/NEZISTENÝ/. 7 s. Čes. 2 jd.<br />

M24D4<br />

649. LERMONTOV, Michail Jur'jevič /1814-1841/<br />

Ďaka; Viera. B. m. B. d. Preklad básní /Bohuš NOSÁK, pseud.<br />

Nezabudov/. 3 s. Slov. 2 jd.<br />

M79A52<br />

650. Fatalista. B. m. B. d. Preklad poviedky /Bohuš NOSÁK, pseud<br />

Nezabudov/. 11 s. Slov. I jd.<br />

M 79 B 27<br />

651. Inc.: Blažený, kto si... B. m. B. d. Odpisy /Mikuláš Gacek/<br />

prekladov básní /Ján SMREK, Janko JESENSKÝ/. 16 s. Slov.<br />

14 jd.<br />

115 Y25<br />

652. Kinžal. Uznik. B. m. B. d. Odpisy básní /Nezistený/. 3 s. Rus.<br />

2 jd.<br />

138 AG 11<br />

653. Naše hviezdy. Väzeň. B. m. B. d. Preklad básní /Vladimír<br />

ROY/. 3 s. Slov. 2 jd.<br />

B 205.<br />

654. Pieseň o cárovi Ivanovi Vasilevičovi. B. m. B. d. Preklad<br />

poémy /HVIEZDOSLAV, vl. m. Pavol Ország/. 14 s. Slov.<br />

1 jd.<br />

70 T 1<br />

655. Poet. B. m. B. d. Preklad básne /NEZISTENÝ/. 1 s. Slov. 1 jd.<br />

164 AD 35<br />

656. Rodina. Pieseň o cárovi... B. m. B. d. Preklad básní /Bohuš<br />

NOSÁK, pseud. Nezabudov/. 2 s. Slov. 2 jd.<br />

B205


657. Rozlúčka. Žobrák. B. m. B. d. Preklad básní /Emil Boleslav<br />

LUKÁČ/. 2 s. Slov. 2 jd,<br />

126 AD 10<br />

658. Sen. Otčina. Prorok. B. m. 1946. Preklad básní /Ján PON1-<br />

ČAN/.5s.Slov.3jd.<br />

B 1186<br />

659. Severná žiara. B. m. B. d. Preklad básne /Bohuš NOSÁK,<br />

pseud. Nezabudov/. 1 s. Slov. 1 jd.<br />

M 79 A 53<br />

660. Tamaň. B. m. B. d. Preklad poviedky /Bohuš NOSÁK, pseud.<br />

Nezabudov/. 10 s. Slov. 1 jd.<br />

M 79 B 28<br />

661. Verše. /Kavkaz. Nemocná moja hruď. Nie, vrúcne tak ťa<br />

neľúbim už dnes. Keď hlas tvoj. Môj démon. Venovanie<br />

Démona. Kozácka uspávanka. Sonet. Čierne oči. Sen. V noc<br />

tichú. Modlitba! / B. m. B. d. Preklad 12 básní /Vojtech<br />

SMIEŠKO/. 15 s. Slov. 12 jd.<br />

B 205<br />

662. Včtvice z Palestíny. Modlitba poutniková. B. m. B. d. Preklad<br />

básní/František TÁBORSKÝ/. 3 s. Čcs. 2 jd.<br />

B217<br />

663. LESKOV, Nikolaj Scmčnovič /1831 -1895/<br />

Na kraji sveta. B. m. 1950. Preklad poviedok /Zora<br />

JESENSKÁ/. 366 s. Slov. 1 jd.<br />

B 1118<br />

664. LETOPIS PSKOVSKÝ<br />

Eščc iz pskovskoj Ljctopisi. B. m. B. d. Odpis /Janko Kráf/.<br />

3 s. Rus. 1 jd.<br />

9B21<br />

665. LIKSTANOV,JosifIsaakovič/l900-1955/<br />

Míťa a Víta. B. m. 1948. Preklad románu /Ferdinand ŠTEL-<br />

LER-ŠTELIAR/. 225 s. Slov. 1 jd.<br />

B 1119<br />

666. UUBIMOVOVÁ, Vera<br />

Snicžik. B. m. B. d. Preklad div. hry /Vladimír BÁGEIL/. 49 s.<br />

Slov. 1 jd.<br />

155 Y 1<br />

667. LOMONOSOV, Michail Vasiľjcvič/1711-1765/<br />

Severná žiara. B. m. B. d. Preklad básne /Bohuš NOSÁK,<br />

pseud. Nezabudov/. 1 s. Slov. 1 jd.<br />

M 79 A 53<br />

668. LOSSKU, Nikolaj Onufrijevič/1870-1965/<br />

Absolútne kritérium pravdy. Martin. 1945. Preklad filoz.<br />

monografie /Jozef DIEŠKA/. 117 + 70 s. Slov. 2 jd.<br />

AMS-1945/FiIoz'of. odbor<br />

}• 669. LUKÁČ, Emil Boleslav/1900-1979/<br />

j Afinogcnof: Strach. B. m. 1933. Recenzia div. predstavenia.<br />

f 6 s. Slov. 1 jd.<br />

j 126 AL 4<br />

u.<br />

670. Anna Achmatovová, vefká ruská poetka /Bratislavské výpisky<br />

11/. Bratislava. 1968. Článok. 8 s. Slov. 2 jd.<br />

126AE3, 126AG28<br />

671. A.N. Ostrovsky: Búrka. Bratislava. 1932. Recenzia div. predstavenia.<br />

2 s. Slov. 1 jd.<br />

126 AL 3<br />

672. A.V. Suchovo-Kobylin: Krečinskij sa žení. B. m. 1937. Recenzia<br />

div.prcdstavenia. I s. Slov. t jd.<br />

126 AL 7<br />

673. Boj o spravodlivosť /V.Škvarkin: Cudzie dieťa/. B. m. B. d.<br />

Div. recenzia. 6 s. Slov. I jd.<br />

Í26 AL 7<br />

674. Čechov: Višňový sad. B. m. 1934.Div.recenzia. 6 s. Slov. 1 jd.<br />

126 AL 5<br />

675. Dostojevskij: Výrastok. B. m. 1934. Div. recenzia. 3 s. Slov.<br />

ljd.<br />

676. Gogoľ:Revízor. B. m. 1936. Div. recenzia. 3 s. Slov. 1 jd.<br />

126 AL 5<br />

126 AL 7<br />

677. Hra o dobrodruhovi /A.V.Suchovo-Kobylin: Krečinskij sa<br />

žení/. B.-m. B. d. Div.recenzia. 3 s. Slov. 1 jd.<br />

678. Hja Ercnburg. Bratislava. 1967. Článok. 3 s. Slov. 1 jd.<br />

679. Hja Erénburg. B. m. 1963. Spomienka. 2 s. Slov. 1 jd.<br />

126AL7<br />

126 AE 3<br />

126AG29<br />

680. Kde sa rozhodol osud Európy. Bratislava. 1969. Článok o návšteve<br />

slov. spisovateľov v Moskve, Leningrade a Volgograde.<br />

5 s. Slov. 1 jd.<br />

136AG31<br />

681. K histórii jednej návštevy /príspevok, k slov.-soV.<br />

medzivojnovým stykom/. B. m. 1971. Článok. 10 s. Slov. 1 jd.<br />

126 AG 30<br />

682. Maxim Gorkij: Na dne. Bratislava. 1932. Recenzia div.<br />

predstavenia. 1 s. Slov. 1 jd.<br />

126 AL 3<br />

683. Na aktuálnu tému odpovedá dr. Emil B. Lukáč, delegát ZSS na<br />

Dňoch čs. kultúry v Kyjeve. B. m. 1969. Interview v čas. Bojovník.<br />

24 s. Slov. 4 jd.<br />

126 AG 32<br />

684. O Rusku /list z Paríža/. Paris. 1922. Článok. 7 s. Slov. 1 jd.<br />

126AG13<br />

685. /Odpovede na otázky redakcie Obzoru socializmu/. B. m.<br />

B. d. Interview o návšteve slov. spisovateľov v ZSSR. 3 s.<br />

Slov. 1 jd. . .<br />

126 AG 34<br />

686. Valentín Katajev: Tisíce mrzutostí. B. m. 1933. Div. recenzia.<br />

6 s. Slov. 1 jd.<br />

126 AL4<br />

687. V. Katajev: Manželstvo do kola /Kvadratúra kruhu/. B. m.<br />

1934. Div. recenzia. 6 s. Slov. 1 jd.<br />

126 AL 5<br />

688. ĽUPTÁK,Ján/I909/<br />

Prorocké verše "Rilcjeva". Inc.: Kde bol Rilejev... /doslov ku<br />

knihe/. Slavjanskaja poezija /báseň/. B. m. 1911. Doslov a báseň.<br />

15 s. Slov. Rus.3 jd.<br />

118 A 17


689. I1VOV, Gcorgij Jcvgcnjevič /1861 -1925/<br />

Duell. B. m. 1881. Preklad poviedky /VAJANSKÝ, vi. m.<br />

Svctozár Hurban/. 7 s. Slov. 1 jd.<br />

32 0 8<br />

690. ĽVOVOVÁ, Ksenija Scrgcjevna<br />

V lesnom pásme. B. m. 1949. Preklad románu /Eva<br />

MAJEROVÁ/. 120 s. Slov. I jd.<br />

B 1123<br />

691. LYSENKO, Trofim Denisovič /1898-1976/<br />

Otázky mičurinskej biológie. B. m. 1951. Preklad monografie<br />

/NEZISTENÝ/. 300 s. Slov. 1 jd.<br />

B 1125<br />

692. MAJAKOVSKÚ, Vladimir Vladimirovič /1893-1930/<br />

Mladíctvo. B. m. B. d. Preklad básne /Ľubomír FELDEK/. 1 s.<br />

Slov. 1 jd.<br />

130CF17<br />

693. Posolstvo proletárskym básnikom. Kazaň. Tajomstvo<br />

mladosti. Na plné ústa. B. m. 1946. Preklad bástn' /Ján<br />

PONIČAN/. 15 s. Slov. 4 jd.<br />

B 1186<br />

694. Tajcmství mladí. B. m. B. d. Preklad básne /NEZISTENÝ/. 1 s.<br />

Čes. 1 jd.<br />

150CB 17<br />

695. MAJKOV, Apollon Nikolajcvič /1821-1897/<br />

Anjel a dämon. B. m. B. d. Preklad básne /Ľudmila<br />

PODJAVORINSKÁ/. 1 s. Slov. 1 jd.<br />

B 38<br />

696. MAKARENKO, Anton Scmcnovič /1888-1939/<br />

Začíname žiť. B. m. 1951. Preklad románu /Oto<br />

NEUMEISTER/. 141 s. Slov. 1 jd.<br />

B 1127<br />

697. MAKOVICKÝ, Dušan /1866-1921/<br />

Inc.: Bol u L.N-ča Čuvaš... Jasnaja Poljana. 1907. Spomienky.<br />

2 s. Slov. 1 jd.<br />

50 Dl<br />

698. Inc.: 11. mája t.r. umrel v Saratove... B. in. B. d. Článok o S.J.<br />

Suvorovovi. 5 s. Slov. I jd.<br />

50 D 24<br />

699. Inc.: Lev Nikolajevič poslal po mňa... B. m. B. d. Spomienky.<br />

10 s. Slov. 1 jd.<br />

50 D 6<br />

700. Inc.: Meňsikov v Nov. Vrem... B. m. B. d. Spomienky. 10 s.<br />

Slov. 1 jd.<br />

50 D 9<br />

701. Inc.: Na všeruskom vegetariánskom zjazde... B. m. B. d. Spomienky.<br />

1 s. Slov. 1 jd.<br />

50 D 10<br />

702. Inc.: Pri úžine prišla reč... B. m. B. d. Spomienky na L. N.<br />

Tolstého. 126 s. Slov. 1 jd.<br />

50 D 19<br />

703. Inc.: Vladimir Zarosov. Ščckino. 1910. Článok. 9 s. Slov. 1 jd.<br />

50 D 30<br />

704. Inc.: V "Tolstovskom Ježegodníku" 1913. B. m. B. d. Článok.<br />

4 s. Slov. 1 jd.<br />

50 D 28<br />

705. L.N. Tolstoj a maďarská kultúra. B. m. B. d. Článok. 4 s. Slov.<br />

ljd.<br />

50 D 7<br />

706. Pohlavná žiadosť. B. m. B. d. Recenzia Tolstého spisu. 2 s.<br />

Slov. 1 jd.<br />

50 D 14<br />

707. Pravoslávny palestínsky spolok. B. m. B. d. Novinová správa.<br />

1 s. Slov. 1 jd.<br />

50 D 16<br />

708. Primcrnyj katalóg narodnoj bibioteki v 100 rublej. B. m. B. d.<br />

Novinová správa. 3 s. Slov. 1 jd.<br />

50 D 17<br />

709. /Spomienky na prvé stretnutie s Tolstým a pobyt v J. Pofane./<br />

B. m. B. d. Memoáre. 37 s. Slov. Rus. 1 jd.<br />

50 D 20<br />

710. U L.N. Tolstého. B. m. B. d. Spomienky. 72 s. Slov. 3 jd.<br />

50 D 23<br />

711. Večer v masterskej Tani. B. m. B. d. Spomienky a poznámky.<br />

32 s. Slov. 1 jd.<br />

50 D 29<br />

712. V hosudarstvennej Dume. B. m. B. d. Článok. 2 s. Slov. 1 jd.<br />

50 D 25<br />

713. MAMIN-SIBIRJAK, Dmitrij Narkisovič /1852-1912/<br />

Privalovskč milióny. B. m. 1952. Preklad románu /Mária<br />

KLIMOVÁ/. 484 s. Slov. 1 jd.<br />

B 1224<br />

714. Zlodej. B. m. 1895. Preklad poviedky /O.A.=NEZISTENÝ/.<br />

10 s. Slov. 1 jd.<br />

M 24 D 8<br />

715. MANDEĽŠTAM, Osip Emiľjevič /1891-1938/<br />

Pravdivá poviedka o tom, čo je najkrajšie na svete. O popo<br />

luške v obchode. Tajuplná povesť o komárovi-intrigánovi.<br />

O horskom hadovi a dievčine. O čínskej malej' krabičke.<br />

Zakončenie histórie o veštkyni Meluzíne. Ako som poznal<br />

veštkyňu Meluzínu. B. m. B. d. Preklad rozprávok /Pavol<br />

HOROV/.35s.Slov.7jd.<br />

132 115<br />

716. MAREKOVA, Jarmila<br />

Prečo L. N. Tolstoj ušiel z domu? Liptovský Mikuláš. B. d.<br />

Štúdia. 7 s. Slov. 1 jd.<br />

50 E 28/b<br />

717. MARKOV, M.<br />

Skrotené živly. B. m. 1950. Preklad románu /V.Z. KAPI-<br />

ŠOVSKÝ/. 232 s. Slov. 1 jd.<br />

B 1130<br />

718. MARŠAK, Samuiľ Jakovlevič /1887-1964/<br />

Rok. B. m. B. d. Preklad básne /Pavol HOROV/. 8 s. Slov.<br />

ljd.<br />

123 CH 14<br />

719. MASARYK, Garrigue Tomáš /1850-1937/<br />

Inc.: Vcngcrskaja sociaľ-demokratičeskaja delegacija... B. m.<br />

B. d. Preklad článku /Hana GREGOROVA/. 5 š. Rus. 1 jd.<br />

43 Y 10


720. Saninstvo. B. m. B. d. Preklad článku /Albert ŠKARVAN/ o<br />

románe M.P.Arcybašcva Sanin do ruštiny. 4 s. Rus. 1 jd.<br />

22 J 4<br />

721. MAZURKEVIČ<br />

Na smrť dr. Jána Rumana. B. m. B. d. Báseň. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

39 E 7<br />

722. MEČIAR, Stanislav /1910-1971/<br />

Anton Pavlovič Čechov: Gaštanko. B. m. B. d. Recenzia. 2 s.<br />

Slov. 1 jd.<br />

164 Y 25<br />

723. Peter Bogatyrev: Funkcie kroja na moravskom Slovensku.<br />

Janko Jcsenský: Z poézie A. S. Puškina. B. m. B. d. Recenzia.<br />

2 s. Slov. 2 jd.<br />

164 Y 24<br />

724. Tri divadelné hry. B. m. 1938. Recenzia /J.K. Lackova: Putá<br />

. (o Tolstom)/. 3 s. Slov. 1 jd.<br />

AMSD.I V/36-1938<br />

725. MEDVECKIJ, Grigorij Michajlovič /Gregor Mcdvccký/ /1899<br />

-1976/<br />

Kniga dlja čtenija, perevodov i peresskazov. Trenčín.<br />

1941-1942. Učebnica. 111 s. Rus. 1 jd.<br />

87 O 11<br />

726. MELICHERČÍK, Andrej /1917-1966/<br />

Bylinný epos X.-XV. storočia. Historické podania X. a XI.<br />

storočia a Nestorov letopis. Ruské byliny. Ruský bylinný<br />

epos. B. m. B. d. Štúdie. 165 s. Slov. 8 jd.<br />

61 P 1-7<br />

727. Prvé stretnutie Maxima Gorkého s ruským folklórom. B. m.<br />

B. d. Prednáška. 26 s. Slov. 1 jd.<br />

61 F 23<br />

728. Problema specifiki poctičeskogo obraza v folklóre. B. m. B. d.<br />

Prednáška. 2 s. Rus. 1 jd.<br />

61 F 19<br />

729. <strong>Úvod</strong> do štúdia folklóru ranofeudálneho obdobia Ruska<br />

/X-XI. stor./. B. m. B. d. Prednáška . 6 s. Slov. 1 jd.<br />

61 F 37<br />

730. Živé dielo V. I. Lenina. B. m. 1950. Prednáška. 10 s. Slov.<br />

ljd.<br />

61 139<br />

731. MEREŽKOVSKIJ, Dmitrij Sergcjevič /1865-1941/<br />

Ako sa Lconardova Mona Lisa do Francúzska dostala. B. m.<br />

B. d. Preklad poviedky /Peter BELLA, pseud. Horal/. 7 s. Slov.<br />

ljd.<br />

38 B 6<br />

732. MERKULEVOVÁ, K.<br />

Pretváranie rastlinného sveta. B. m. 1950. Preklad monografie<br />

/Lýdia MANICOVÁ/. 113 s. Slov. 1 jd.<br />

B 1137<br />

733. MERZLJAKOV, Alckscj Fcdorovič /1778-1830/<br />

Túžba po samote. B. m. B. d. Preklad básne /Bohuš NOSÁK,<br />

pseud. Nczabudov/. 1 s. Slov. 1 jd.<br />

M 79 A 55<br />

734. MIČÁTEK.Vladimír/1871-1922/<br />

Rusko-slovcnský slovník. B. m. B. d. Fragment slovníka. 21 s.<br />

Rus. Slov. 1 jd.<br />

M 75 A 2<br />

735. MICHALKOV, Sergej Vladimirovič /1913/<br />

Chcem domov. B. m. B. d. Preklad div. hry /Anna<br />

PODMANICKÁ/. 39 s. Slov. 1 jd.<br />

155 Z 2<br />

736. Veselý sen. B. m. B. d. Preklad div. hry /Pavol HOROV/. 70 s.<br />

Slov. 1 jd.<br />

123 112<br />

737. MIKULÁŠ I. (1796-1855), cár<br />

Ŕeč, kteroužto mél ruský car Mikuláš k deputowaným<br />

waršawským, okŕiknuw je jen na začátku, když oni k nemu<br />

mluviti chteli. B. m. B. d. Odpis prejavu /Nezistený/. 2 s. Čes.<br />

ljd.<br />

C 748<br />

738. . MIŠKOVIČ, Alojz/1902-1967/<br />

Katolícka cirkev v Rusku. B. m. B. d. Článok. 2 s. Slov. 1 jd.<br />

81 H 20<br />

739. Kresťanstvo v starom Rusku. B. m. B. d. Prednáška. 43 s. Slov.<br />

2jd.<br />

81 D 17, 81 D 18<br />

740. Pravoslávny v Rusku - Sov.Sväzc. B. m. B. d. Prednáška. 12 s.<br />

Slov. 1 jd.<br />

81 D 17<br />

741. MOROZOV, Ivan<br />

Ľan. B. m. B. d. Preklad básne /Štefan KRČMÉRY/. 1 s. Slov.<br />

ljd.<br />

27 C 37<br />

742. Lctnjim večerom. Len. B. m. B. d. Odpis básní /Štefan Krčméry/.<br />

2 s. Rus. 2 jd.<br />

27 L 16<br />

743. MRÁZ, Andrej/1904-1964/<br />

A. P. Čechov 1904-1954. Bratislava. 1954. Slávnostná reč. 4 s.<br />

Slov. 1 jd.<br />

52LL1<br />

744. Anton Pavlovič Čechov. B. m. B. d.Článok. 13 s. Slov. 1 jd.<br />

52 AA 3<br />

745. A. S. Puškin a naša literárna kultúra. B. m. B. d. Prednáška.<br />

15 s. Slov. ljd.<br />

52AA1<br />

746. Dramatický zápas Slovenska s dielom a učením L. N. Tolstého.<br />

Bratislava. B. d. Štúdia. 16 s. Slov. 1 jd.<br />

52 AA 15<br />

747. Dušan Makovický a jeho zápisky o L. Ň. Tolstom.<br />

Makovického svedectvá o L. N. Tolstom. B. m. B. d. Štúdie.<br />

20 s. Slov. 3 jd.<br />

52 AA 16<br />

748. Inc.: Celých desať rokov strávil Dost... B. m. B. d. Fragment<br />

štúdie o Dostojevskom. 3 s. Slov. 1 jd.<br />

52TT1<br />

749. Inc.: Ešte sa dotknem... B. m. B. d. Prednáška o ruskej literatúre<br />

19. storočia. 30 s. Slov. 1 jd.<br />

52LL8


750. Inc.: Oslava Vášho životného jubilea... Bratislava. 1942. Prejav<br />

k jubileu V. Pogoriclova. 4 s. Slov. 1 jd.<br />

52 MM 13<br />

751. Inc.: V predošlých výkladoch... B. in. B. d. Prednáška o ruskom<br />

lit. realizme. 16 s. Slov. 1 jd.<br />

52 00 11<br />

752. Lev Nikolajcvič Tolstoj.u Slovákov. B. m. B. d. Článok. 34 s.<br />

Slov. ljd.<br />

52 CC 6<br />

753. Mcnšcvici a bofécvici v období stolypinskcj reakcie. B. m.<br />

B. d. Prednáška. 20 s. Slov. 1 jd.<br />

52 MM 6<br />

754. Mesto Sama Bodickogo v razvitii slovackoj literatúry. B. m.<br />

B. d. Rcsumé. 2 s. Rus. 1 jd.<br />

52 DD 4<br />

755. Na päťdesiate výročie smrti L. N. Tolslého. B. m. 1960. Prednáška.<br />

9 s. SLov. 1 jd.<br />

52 MM 10<br />

756. Ohlasy diela L. N. Tolstého u Slovákov. B. m. B. d. Článok.<br />

15 s. SLov. 1 jd.<br />

52 DD 10<br />

757. Pri otváraní výstavy L. N. Tolstého. B. m. 1961. Prejav. 7 s.<br />

Slov. 1 jd.<br />

52 NN 11<br />

758. Ruská literatúra v epoche realizmu. B. m. B. d. Prednáška. 8 s.<br />

Slov. 1 jd.<br />

• ' . 52 NN 13<br />

759. Sto let Slovackoj maticy. B. m. 1963. Článok. 5 s. Rus. 1 jd.<br />

52 KK 19<br />

760. Svctozar Gurban Vajanskij. B. m. B. d. Článok. 16 s. Rus. 1 jd.<br />

52 FF 13<br />

761. Vajanskcho rusofilstvo. B. m. 1946. Prednáška. 24 s. Slov.<br />

ljd.<br />

52 OO 14<br />

762. MÜSATOV, Alekscj Ivanovíč<br />

Drahocenné zrno. B. m. B: d. Preklad div. hry /Anna PODMA-<br />

NICKÁ/. 25 s. Slov. 1 jd.<br />

155 Z 1<br />

763. NAGIŠKIN, Dmitrij Dmitrijcvič /1909-1961/<br />

Blíženec B. m. B. d. Preklad rozprávky /Mária RÁZUSOVA<br />

-MARTÁKOVÁ/. 3 s. Slov. ljd.<br />

134AL30<br />

764. NEKRASOV, Nikolaj Alckscjcvič /1821 -1877/<br />

Doma. B. m. B. d. Preklad básne /Vladimír ROY/. 1 s. Slov.<br />

ljd.<br />

B 252<br />

765. Háj slávikov. Burlak. B. m. 1946. Preklad básní /Ján<br />

PONIČAN/.2s. SLov.2jd.<br />

B 1186<br />

766. Matky a vojna. B. m. B. d. Preklad básne /Peter BELLA, pseud<br />

Horal/. 1 s. Slov. 1 jd.<br />

38 A 29<br />

52<br />

767. Neskosená roľa. B. m. B. d. Preklad básne /Štefan KRČ-<br />

MÉRY/. 1 s. Slov. 1 jd.<br />

27F57<br />

768. Vnimaja užasam vojny. B. m. B. d. Preklad básne /Bohuš<br />

NOSÁK, pseud. Nczabudov/. 1 s. Slov. 1 jd.<br />

M 79 A 55<br />

769. NEMIROVIČ-DANČENKO, Vasilij Ivanovíč /1858-1943/<br />

Mesačné noci. B. m. B. d. Preklad poviedky /Bohdana ŠKUL-<br />

TÉTYOVÁ/. 4 s. Slov. 1 jd.<br />

49 CZ 15<br />

770. Trubadúr. B. m. B. d. Báseň. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

159 B 13<br />

771. V snoch. B. m. B. d. Preklad div. hry /Helena TURCEROVÁ<br />

-DEVEČKOVÁ/. 83 s. Slov. 3 jd.<br />

B 710<br />

772. NESTOR .<br />

Vípiski iz Nestora a iz Pskovskoj Ljetopisi. B. m. B. d. Odpis<br />

. diela/Janko Kráf/. 16 s. Rus. ljd.<br />

9 B 21<br />

773. NEZISTENÍ<br />

/Preklady z ruskej prózy./ B. m. B. d. Preklady /Bohuš<br />

NOSÁK, pseud. Nezabudov/. 25 s. Slov. 5 jd.<br />

M 79 B 37<br />

774. NEZISTENÍ<br />

Anna Karcnina. Analýza Tolstojovho románu Vzkriesenie.<br />

Vojna a mier. B. m. B. d. Štúdie. 56 s. Slov. 3 jd.<br />

46DDD6<br />

775. Bialogród - w majú. Wiclka wojna o sumienia narodów. B. m.<br />

. B. d. Články. 4 s. Poľ. 2 jd.<br />

164 AH 21<br />

776. Boris Gorbatov: Nepokorení.-'B. m. 1949. Recenzia románu.<br />

1 s. Slov. 1 jd.<br />

68 K 17<br />

777. Čím ľudia žijú. B. m. 1881. Preklad recenzie /Albert<br />

ŠKARVAN/. 4 s. Slov. 1 jd.<br />

C 633<br />

778. Divoké dievča /staroruská povesť/. B. m. B. d. Preklad povesti<br />

/Jozef Karol VIKTORIN/. 14 Slov. 1 jd.<br />

M112A4<br />

779. Do albumu E. Ja. Sosnickej. K.A:B. Experiment na Agarevu.<br />

Na Voroncova. Na Babolovský dvorec. E. N. Ušakovej. N. D.<br />

Kisclcva. Cyklop. B. m. B. d. Básne. 8 s. Slov. 8 jd.<br />

780. Doloj oružjc. B. m. B. d. Článok. 8 s. Rus. 1 jd.<br />

' 164 AH 23<br />

50 E 31<br />

781. Dvojí svčt. B. m. 1895. Preklad poviedky /Amálie ŠLECH-<br />

TOVÁ/. 10 s. Čes.2jd.<br />

M 24 E 8<br />

782. Fcdor Strachov: Po tu storonu političeskich interesov. B. m.<br />

1907. Recenzia. 5 s. Rus. 1 jd.<br />

50 E 33


783. Gcdeon. B. m. B. d. Preklad poviedky /NEZISTENÝ/. 12 s.<br />

Slov. 1 jd.<br />

M 23 P 42<br />

784. História Russiac, vel Moscoviac Magnae Dcscripta A R.S.<br />

B. m. 1736. Štúdia. 27 s. Lat. 1 jd.<br />

J 35<br />

785. Historka s hlasitým zakončením o balóniku, ktorý pukol z<br />

pýchy. Zo začiatku niekoľko slov o vtákoch. B. m. B. d.<br />

Preklad rozprávok /Pavöl HOROV/. 5 s. Slov'. 2 jd.<br />

123 I 15<br />

786. Hrbatá. B. m. B. d. Preklad poviedky /NEZISTENÝ /Náďa<br />

D.//. 6 s. Slov. 1 jd.<br />

B 571<br />

787. Inc.: Bcľajcv: Ale, kde!... B. m. B. d. Fragment prekladu div.<br />

hry/Mikuláš GACEK/. 2 s. Slov. 1 jd.<br />

115 0 9<br />

788. Inc.: Ccrkovnaja vera tak nerazumna... B. m. B. d. Uvalia. 3 s.<br />

Rus. 1 jd.<br />

50 E 30<br />

789. Inc.: Peter fa'te... B. m. B. d. Poznámky z nezistenej knihy o<br />

dejinách Ruska /Alexander Boleslav Vrchovský/. 8 s. Nem.<br />

ljd.<br />

M113B31<br />

790. Inc.: ...samú seba štekliacej. B. m. B. d. Preklad /Andrej<br />

SLÁDKOVIČ, vi. m. Braxatoris/. 27 s. Slov. 1 jd.<br />

19 B 142<br />

791. Inc.: ...se ad corigendem rem... B. m. B. d. Fragment štúdie<br />

o dejinách Ruska. 2 s. Lat. 1 jd.<br />

J 2334<br />

792. Inc.: Taký zrejmý je smyscl Anny Karcniny. B. m. B. d. Fragment<br />

prekladu štúdie /Albert ŠKARVAN/. 6 s. Slov. 1 jd.<br />

49DC21<br />

793. Inc.: Ty dala si mne a svetu... B. m. B. d. Úryvok zo štúdie o<br />

Tolstom. 2 s. Slov. 1 jd.<br />

22 S 33<br />

794. Inc.: V dome Prozorových. B. m. B. d. Preklad div. hry<br />

/Bohdana ŠKULTÉTYOVÁ/. 95 s. Slov. 1 jd.<br />

" B 672a<br />

795. Inc.: ...z latinčiny, máte... B. m. B. d. Fragment prekladu div.<br />

hry /Bohuš NOSÁK, pseud. Nezabudov/. 32 s. Slov. 1 jd.<br />

M 79 B 37<br />

796. Inc.: ...zákonu pravo naznačiť...B. m. B. d. Fragment článku.<br />

17 s. Rus. ljd.<br />

C 968<br />

797. Inc.: Že nejedno dieťa... B. m. B. d. Preklad románu<br />

/NEZISTENÝ/. 54 s. Slov. 1 jd.<br />

B 870<br />

798. Istoričeskaja spravka. B. m. 1902. Štúdia o Rusku. 17 s. Rus.<br />

ljd.<br />

C 807<br />

799. Iz gazety "Amurskij kraj". B. m. 1909. Odpis novinovej<br />

správy. 1 s. Rus. I jd.<br />

50 E 32<br />

800. Inc.: ...jabĺk - či to stojí... B. m. B. Ü. Preklad fragmentu<br />

poviedky /NEZISTENÝ/. 27 s. Slov. 1 jd.<br />

B 508<br />

801. Kritické pripomienky na okraji listu G. N. Arejeva zo<br />

4.12.1968 písaného M.Gacckovi na tému "Obrana<br />

metafyziky" a poznámky M.Gaccka. B. m. 1969. Štúdia. 29 s.<br />

Slov.4jd. -<br />

115 AB 20<br />

802. Kvetná nedeľa v Moskve v XVII. storočí. Starosta Timofej<br />

Archipov. V zajatí u horcov. B. m. B. d. Preklad poviedok<br />

/Juraj MARO/. 37 s. Slov. 1 jd.<br />

B 559<br />

803. Leonid Leonov: Nepokojná rieka. B. m. B. d. Recenzia. 1 s.<br />

Slov. 1 jd.<br />

68 K 33<br />

804. Lev Nikolajevič Tolstoj. B. m. Cca 1960. Štúdia. 30 s. Slov.<br />

ljd.<br />

J 672<br />

805. Maxim Gorkij: Moje univerzity. B. m. B. d. Recenzia. 1 s.<br />

Slov. 1 jd.<br />

68 K 20<br />

806. Môj otecko. Martin. 1911. Preklad div. líry /Andrej HALAŠA/.<br />

29 s. Slov. 1 jd.<br />

MJ235<br />

807. Odpisy z ruskej poézie. B. m. B. d. Odpisy básní /Janko Kráľ/.<br />

8 s. Slov. 1 jd.<br />

9 B 30<br />

808. Pálenie Judáša na velikú Sobotu v Portugálii. B. m. B. d.<br />

Preklad článku /Juraj MARO/. 4 s. Slov. 1 jd.<br />

C 529<br />

809. Pieseň o Volge-Done. B. m. B. d. Preklad básne<br />

/NEZISTENÝ/. 3 s. Slov. 1 jd.<br />

134 AI 2<br />

810. Po obede na návšteve. B. m. B. d. Preklad poviedky /Bohuš<br />

NOSÁK, pseud. Nezabudov/. 5 s. Slov. 1 jd.<br />

M79B31<br />

811. Pobich trech bratčv iz Azova. B. m. B. d. Odpis povesti a<br />

básne /Ján Kalinčiak/. 4 s. Rus. 1 jd.<br />

B 146<br />

812. Podobizne zo staroruského" života. B. m. B. d. Preklad<br />

poviedky /Bohuš NOSÁK, pseud.Nezabudov/. 52 s. Slov. 1 jd.<br />

M 79 B 30<br />

813. Pohräb. B. m. B. d. Preklad básne /Bohuš NOSÁK, pseud.<br />

Nezabudov/. 1 s. Slov. 1 jd.<br />

M 79 A 55<br />

814. Pôjdom na východ iz Jasnoj Poľjany... Jasnaja Poljana. 1907.<br />

Úvaha o Zemi. 3 s. Rus. 1 jd.<br />

50 E 36<br />

815. Poseščcnije grafa L. N. Tolstogo. B. m. B. d. Štúdia. 16 s. Rus.<br />

ljd.<br />

í ' 50 E 37<br />

816. Pre vedu. B. m. 1893. Článok /o živote Vasilija Petroviča<br />

Tomina/. 4 s. Slov. 1 Jd.<br />

C 249


817. Setkání s LVem Nikolajcvičcm Tolstým. B. m. 1957.<br />

Spomienky. 2 s. Čes. 1 jd.<br />

50 E 38/a<br />

818. Sibírska. B. m. B. d. Preklad básne /Štefan KRČMÉRY/. 1 s.<br />

Slov. 1 jd.<br />

27 F 69<br />

819. Skutočnosť. B. m. B. d. Preklad básne /Boliuš NOSÁK,<br />

pscud.Nezabudov/. 3 s. Slov. 1 jd.<br />

M 79 A 55<br />

820. Slovník rusko-český a česko-rúský. B. m. 19.storočie. Slovník.<br />

•67ž s. a doplnky. Slov. 1 jd.<br />

C 1019<br />

821. Štrnásť rokov v zajatí. /Rozpráva donský kozák Ignatič./B. m.<br />

B. d. Preklad poviedky /Bohuš NOSÁK, pseud. Nczabudov/.<br />

26 s. Slov. 1 jd.<br />

M 79 B 32<br />

822. Ťažolyj, choťa i neizbežnyj razryv. /Po pôvodu aresta i vysylki<br />

Guscva./ B. m. 1909. Fejtón. 3 s. Rus. 1 jd.<br />

22 J 15<br />

823. Trvalý zákaz liehu v Rusku? B. m.1915. Odpis článku z novín<br />

"Zeit". 1 s. Slov. 1 jd.<br />

49 DE 39a<br />

824. Žcnatyj. Raspokljaty vragi. B. m. B. d. Odpis básní<br />

/Nezistený/. 21 s. Rus. 2 jd.<br />

MJ 774<br />

825. Životopisný nástin. Myjava. 1898. Preklad biografie<br />

Turgcncva /Michal Š1MONOVIČ/. 43 s. Slov. 1 jd.<br />

C 250<br />

826. NIKOLAJEV, Alcksandr<br />

Magnitnaja bomba. Moja ruka. B. m. B. d. Básne. 4 s. Rus.<br />

2jd.<br />

123 J 5<br />

827. NOSILOV, K.<br />

Vítaní slunec. B. m. B. d. Preklad poviedky /Oľga<br />

KALAŠOVÁ/. 18 s. Čes. 2 jd.<br />

M 24 D 9<br />

828. OKTA VEC, František /1917/<br />

Cesta sovietskeho divadla k "Profesorovi Polcžajcvovi". B. m.<br />

B. d. Doslov k hre. 6 s. Slov. 1 jd.<br />

B 1200<br />

829. Vscvolod Višňcvskij a jeho Nezabudnuteľný rok 1919. Martin.<br />

1952. Doslov k prekladu div. hry. 11 s. Slov. 1 jd.<br />

B 1284<br />

830. OĽDEROGGE, Dmitrij Alekscjcvič /1903/<br />

Malajský príbuzenský systém. B. m. B. d. Preklad etnogr.<br />

monografie /NEZISTENÝ/. 306 s. Slov. 1 jd.<br />

61 K45<br />

831. OLTANEU, Pandcle ŕ<br />

Poznámky na okraj Príručky ruského jazyka od A. V.<br />

Isačcnku. B. m. 1943. Recenzia. 8 s. SLov. 1 jd.<br />

* C 569<br />

832. ORLOV, Vladimir Nikolajevič/1908/<br />

Tajomstvo vynálezcu. B. m. 1948. Preklad románu /Karol<br />

IZAKOVIČ, pseud. Podolinský/. 167 s. Slov. 1 jd.<br />

B 1161<br />

54<br />

833.<br />

834.<br />

835.<br />

836.<br />

837.<br />

838.<br />

839.<br />

840.<br />

841.<br />

842.<br />

843.<br />

"844.<br />

OSTROVSKÚ, Aleksandr Nikolajevič /1823-1886/<br />

Búrka. B. m. /1933/. Preklad div. hry /Fedor JESENSKÝ/. í<br />

56 s. Slov. 1 jd.<br />

92 F 26<br />

Búrka. B. m. 1951. Preklad div. hry s biografiou.<br />

A.N.Ostrovského /Fedor JESENSKÝ/. 84 s. Slov. 1 jd.<br />

B 1167<br />

Horúce srdce. B. m. Cca 1950. Preklad div. hry /Ján<br />

ROVESNÝ/. 34 s. Slov. 1 jd.<br />

J 936<br />

Nemá kocúr večné hody. B. m. 1951. Preklad div. hry /Dušan<br />

GÁBOR/.51s.Slov. ljď..<br />

B 1176<br />

Sneguročka. B. m. B. d. Preklad poviedky /William RITTER/.<br />

28 s. Franc. 1 jd.<br />

55X24<br />

Sviatočný sen - do obeda - obrazy z moskovského žitia. B. m.<br />

B. d. Preklad div. hry /Helena TURCEROVÁ-DEVEČKOVÁ/,<br />

48 s. Slov. 1 jd.<br />

MJ248<br />

Výnosné miesto. B. • m. 1952. Preklad div. hry /Karol<br />

IZAKOVIČ, pseúd. Podolinský/. 91 s. Slov. 1 jd.<br />

B 1167<br />

OSUSKÝ, Štefan Samuel /1888-1975/<br />

Fritz Lieb: Cesty Ruska. /Ruský človek mezi kresťanstvím a<br />

kommunismem./. 1946. B. m. B. d. Recenzia. 1 Slov. 1 jd.<br />

OŠANIN, Lev lvanovič/1912/<br />

Golubyjc okna. B. m. B. d. Báseň. 2 s. Rus. 1 jd.<br />

46 U 31<br />

123 J 6<br />

PAKAN, A.S.<br />

Slovcnsko-ruský spolok Ľ.Štúra. B. m. B; d. Článok. 3 s. Slov.<br />

ljd.<br />

,153 BA 34<br />

PAĽKIN, Nikolaj Jcgorovič<br />

Brodím sa lesom. B. m. B. d. Preklad básne /Pavol<br />

HOROV/.7s.Slov.2jd.<br />

123 CH 18<br />

PANTELEJEV, Lconid /vi. m. Aleksej Ivanovič Jeremejev/<br />

/1908/<br />

Hrdinovia. B. m. 1950. Preklad románu /Karol IZAKOVIČ,<br />

pseud. Podolinský/. 100 s. Slov. 1 jd.<br />

B 1169<br />

845. PASTERNAK, Boris Leonidovič /1890-1960/<br />

Poézia. Čakáreň. Balada. B. m. 1946. Preklad básní /Ján<br />

PONIČAN/. 5 s. Slov. 3jd.<br />

B 1186<br />

846. PAVLOV, Ivan Pctrovič /1849-1936/<br />

Čo by som chcel želať mládeži svojej vlasti venujúcej sa vede?<br />

B. m. B. d. Článok. 1 s.Slov. 1 jd.<br />

153 BA 35<br />

847. PAVLOV, Andrej<br />

Osvedčení. B. m. B. d. Osvedčenie o autorizácii prekladu<br />

knihy T.G. Masaryka "Rusko a Evropa" do ruštiny. 1 s. Čes.<br />

ljd.<br />

49 DN 34


848. PEREJASLAVEC, Vseslav<br />

Ruskoj k bratjam svojim soplcmcnikam. B. m. B. d. Odpis<br />

básne /Samo Bohdan Hroboň/. 8 s. Rus. 1 jd.<br />

44 0 15<br />

. 849. PERFECK YJ, Jcvhcn Juljanovyč /1888-1947/<br />

Alcksej Šachmatov T kak učenyj. B. m. B. d. Článok. 15 s.<br />

Rus. 1 jd.<br />

J 242<br />

850: PIESNE CIGÁNSKE<br />

Inc.: My v stcpjach vse kak doma... B. m. B. d. Odpis piesne<br />

/Albert Škaŕvan/. 3 s. Rus. 1 jd.<br />

- 22 I 3<br />

851. PIESNE RUSKÉ<br />

Ach, štož ty molodčik... B. m. B. d. Odpis piesne /nezistený/.<br />

8 partov. Rus. 1 jd.<br />

A11-540<br />

852. Aj po mori. /Kak po mori kak po mori.../ B. m. B. d. Odpis<br />

piesne /Andrej Halaša, Blažej Bulla a iní/. 11 partov.. Slov.<br />

ljd.<br />

A 11-541<br />

853. Bielolica krugolica... B. m. B. d. Odpis piesne /Andrej Halaša<br />

a iní/. 7 partov. Rus. 1 jd.<br />

A11-541<br />

854. Gfaň no gfaň... /Zbierka ruskej zborovej tvorby./ B. m. B. d.<br />

Odpis piesne /Nezistený/. 2 s. Rus. I jd.<br />

A 11-463<br />

855. Gusari. Volga-Volga. A v tej našej derevušky. B. m. B. d.<br />

Odpis piesní /Imrich Grün/. 3 s. Rus. 1 jd.<br />

157 PI<br />

856. Kak po lugu, po lužečku... B. m. B. d. Odpis piesne /Ján<br />

Kadavý/. 3 party. Rus. 1 jd.<br />

A 11-540<br />

857. Kamarinskaja. /Bielolica kruglolica.../ B. m. B. d. Odpis piesne<br />

/Milan Lichard a Andrej Halaša/. 3 party. Rus. 1 jd.<br />

A II-83<br />

858. Kamarinskaja. /Oj moroze, morožeňku.../ B. m. B. d. Odpis<br />

piesne /Milan Lichard/. 5 partov. Rus. 1 jd.<br />

A II-125<br />

859. Mnogo pesen slychal ja... Ej, uchnem. B. m. B. d. Odpis piesní<br />

/Štefan Adamovič/. 2 s. Rus. 2 jd.<br />

107 S 15<br />

> 860. Otče blagaju ťa. B; m. B. d. Odpis piesne /nezistený/. 2 š. Rus.<br />

ljd.<br />

A 11-463<br />

961. Rekrutskaja. /Za goroju, za krutoju..."/B. m. B. d. Odpis piesne<br />

/Milan Lichard a iní/. 4 party. Rus. 1 jd.<br />

A 11-125<br />

862. Ruská štvorylka. /6 ljubimych ruských peseň./ B. m. B. d.<br />

Odpis piesní /nezistený/. 6 partov. Rus. 1 jd.<br />

A 11-491<br />

863. Ruské štvorspevy. B. m. B. d. Odpis piesní /Milan Lichard/.<br />

ls. + lpart. Rus. 2jd.<br />

r A 11-115, 114<br />

864. Sizoj golubčik. B. m. B. d. Odpis piesne /Alexander Boleslav<br />

Vrchovský/. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

M113B21<br />

865. Spite, orly bojcvyje... B. m. B. d. Odpis piesne s notami /Štefan<br />

Krčméry/. 8 partov. Rus. 1 jd.<br />

160 B 45<br />

866. Süsser Klang. /Des Morgens in der schönen Zeit.../ B. m. B. d.<br />

Odpis /nezistený/. 1 s. Nem. 1 jd.<br />

A11-463<br />

867. /Veniec ruských piesní./ B. m. B. d. Odpis piesni /Milan<br />

Lichard?/. 4party. Rus. I jd.<br />

A11-391<br />

868. Vniz po Matuške. B. m. B. d. Odpis piesne /Andrej Halaša,<br />

nezistený/. 51 partov. Rus. 5 jd.<br />

A 11-194,195,496,514, 560<br />

869. Voljc sočkjc komaročkov... B. m. B. d. Odpis piesne<br />

/nezistený/. 1 part. Rus. 1 jd.<br />

A 11-514<br />

870. PISTOLENKO, V.<br />

Druhovia. B. m. B. d. Preklad div. hry /Ján DOBROSLAV/.<br />

23 s. Slov. 1 jd.<br />

155 Y 5<br />

871. PLATÓNOV, A.<br />

Inc.: Armija naša... B. m. /1904-1909/. Úvaha. 9 s. Rus. 1 jd.<br />

50 E 40<br />

872. PLATOV, Lconid Dmitrijevič<br />

Miznúce ostrovy. B. m. 1952. Preklad románu /Ján I. JUNAS/.<br />

176 s. Slov. 1 jd.<br />

B 1180<br />

873. PLEŠNEV, Rastislav/1903/<br />

"Brať ja Serapionovy". Praha. B. d. Štúdia, lis. Rus. I jd.<br />

B 587<br />

874. PODHRADSKÝ, Jozef/1823-1915/<br />

Echo z Belehradu. /Duchovný portrait Gr. Leva Nikolajeviča<br />

Tolstog k 80. ročnému jubileu 28. aug. 1908./ Bcograd. 1908.<br />

Článok. 14 s. Slov. 1 jd.<br />

91 C 10<br />

875. Inc.: Odkladám lýru. B. m. B. d. Článok o L. N. Tolstom. 10 s.<br />

Slov. 1 jd.<br />

91 C 18<br />

876. Inc.: V poslednej dobe v hlbokej starosti svojej chytil sa<br />

Tolstoj za pasy... so Shakespearom. B. m. B. d. Článok. 16 s.<br />

Slov. t jd.<br />

91 C 25<br />

877. ' POD'JAČEV, Semcn Pavlovič /1866-1934/<br />

Krstný otecko. B. m. /1964/. Preklad poviedky /Ján MIHAL/.<br />

6 s. Slov. ljd.<br />

103 E 3<br />

878. POQORIELOV, Alexander /1905-1964/<br />

Inc.: Záclonou bielou mi... B. m. B. d. Fragment básne. 1 s.<br />

Slov. 1 jd.<br />

J 970


879. Jubileum tŕňového venca /N. Gumiljcv/. Bratislava. 1931,<br />

Článok. 4 s. Slov. 1 jd.<br />

C 185<br />

880. POGÖRIELOV, Valerij /1872-1955/<br />

Z dejín novej ruskej literatúry. B. m. 1924. Prednášky.<br />

4 zväzky;. Slov. 1 jd.<br />

C 608<br />

881. POLI VANOVSKIJ, Sergej Jcrofcjcvič .<br />

Propagácia knihy. B. m. 1952. Preklad monografie /A. ŠEL-<br />

MEC/. 106 s. Slov. 1 jd.<br />

B 1184<br />

882. POLKOVNIKOV, Gcorgij Nikolajcvič /pseud. Arcjcv/<br />

Osnovnyje mysli mojej ftlosofii. B. m. 1967. Štúdia. 16 s. Rus."<br />

Ijd. ,<br />

115 AB 11<br />

883. POLÓNY, Zoltán<br />

Panslavizmus. /Ruskí veľkí mužovia u Sv.H. Vajanského./<br />

B. m. B. d. Scm.práca. 34 s. Slov. 1 jd.<br />

46 FFF 8<br />

884. POPOV, Ivan Fcdorovič /1886-1957/ ,<br />

Rodina. B. m. 1952. Preklad div. hry /Peter RYBAN/. 65 s.<br />

Slov. Ijd.<br />

B 1188<br />

885. POSPELOV, S.A.<br />

V snehu východnej Sibíri. B. m. 1945. Preklad poviedky<br />

/Pavol HALAŠA/. 116 s. Slov. 1 jd.<br />

886. POPOVIČ, Michail<br />

Epitaf. B. m. B. d. Preklad /NEZISTENÝ/. 1 s. Slov. I jd.<br />

37 AD 6<br />

B 299<br />

887. POTECHIN, Ivan Izosimovič /1903/<br />

Niektoré problémy etnografického štúdia národov koloniálnych<br />

krajín. B. m. 1951. Referát. 37 s. Slov. 1 jd.<br />

61K51<br />

888. Zostrcnie koloniálneho systému imperializmu a úlohy sovietskej<br />

etnografie. B. m. /1951/. Preklad štúdie/NEZISTENÁ/.<br />

16 s. Slov. Ijd.<br />

61 K 52<br />

889. PRÍDAVOK, Anton /1904-1945/<br />

Dostojevskij. B. m. 1931. Prejav. 6 s. Slov. 1 jd.<br />

39 D 34<br />

890.. Lev Nikolajcvič Tolstoj. B. m. 1928. Prejav. 17 s. Slov. I jd.<br />

39 D 39<br />

891. Ruská literatúra žriedlom všetkých Slovanov. B. m. B. d. Roz-<br />

Jilasová relácia. 3 s. Slov. 1 jd.<br />

39 D 43<br />

892. PRIŠVIN, Michail Michajlovič/1873 : t954/<br />

Dobrodružstvo v močiari. Zlatá lúka. B. m. 1950. Preklad<br />

- poviedok /A. MACKO, pseud. Ľubomiersky/. 54 + 89 s. Slov.<br />

2jd.<br />

B 1197<br />

893. Prvá stojka. B. m. B. d. Preklad poviedky /Pavol HOROV/. 3 s.<br />

Slov. I jd.<br />

123 J 12<br />

894. PUŠKIN, Aleksandr Sergejevič /1799-1837/<br />

A.M. Desiate prikázanie. Túžby mi ncplanú. B. m. B. d.<br />

Preklad básní /Emil Boleslav LUKÁČ/. 5 s. Slov. 3 jd.<br />

126 AD 10<br />

895. A. P. Kcrnovcj. B. m. B. d. Preklad básne /Svetloslav VEIGL/.<br />

1 s. Slov. Ijd.<br />

164 J 20<br />

896. Bol zlatý čas. Ruslan a Ľudmila. Kôň. Janyš Kráľovič.<br />

Bonapart a Čcmohorci. Pohrebná báseň Hyacinta Maglanovica.<br />

Vlkodlak. Ančar. Fontána Bachčisarajského dvorca.<br />

Čaadajcvovci. P. A. Osipovej. Samota. Vtáčik. Väzeň. Dýka.<br />

Sloboda. Talisman! B. m. B. d. Preklad básní /Rudo BRTÁŇ/.<br />

32 s. Slov. 1 jd.<br />

B 946<br />

897. Boris Godunov. Cigáni. Eugen Onegin, Husár. Kaukazský<br />

zajatec. Rusalka. B. m. B. d. Preklad básní /HVIEZDOSLAV,<br />

vi. m. Pavol Országh/. 119 s. Slov. 6"jd.<br />

70 T 1-7<br />

898. Búra. Prebudenie. B. m. 1899. Preklad básní /Ondrej<br />

CHROBÁK/. 1 s. Slov. 2 jd.<br />

B 303<br />

899. Časomerné verše. B. m. B. d. Preklad básní a poznámky<br />

/Štefan KRČMÉRY/. 3 s. Slov. 7 jd.<br />

27 F 60<br />

900. Dejiny obce Goriuchína. B. m. B. d. Preklad poviedky<br />

/J.VAVRO/. 16 s. Slov. 1 jd.<br />

BI 193b<br />

901. Excgi monumentum. B. m. B. d. Odpis /Mikuláš Gacck/<br />

prekladu básní /Ján SMREK, Janko JESENSKÝ/. 16 s. Slov.<br />

14 jd,<br />

115 Y 25<br />

902. Gróf Nulin. Domček v Kplomne. Angelo. Cigáni. Tazit-Galub.<br />

Bratia zbojníci. Poltava. Medený jazdec. Martin. /1947/.<br />

Preklad básní a poznámky /Rudo BRTÁŇ/. 180 s. Slov. 8 jd.<br />

B 1193b<br />

903. Horácova óda "Excgi monumentum" u Dcržavina, Puškina a<br />

Hviezdoslava. B. m. B. d. Odpis básne /Jozef Škultéty/. 6 s.<br />

Rus. 1 jd.<br />

49 CG 9<br />

904. Jcvgenij Onegin. Bratislava. 1943. Odpis úryvku z poémy<br />

/M. Zaričňak/. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

164 X 29<br />

905. Kavkazský zajatec /časť/. B. m. B. d. Preklad básne /Ľudmila<br />

PODJAVORINSKÁ/. 4 s. Slov. 1 jd.<br />

B 303<br />

906. Klcvetnikom Rossii. B. m. B. d, Odpis básne /Ján Kalinčiak/.<br />

2 s. Rus. 1 jd.<br />

9 B 30<br />

907. Kvety Severu. Pätnásťročný básnik. Ex unquc.enem. Ozon.<br />

B. m. B. d. Preklad básní /Bohuš NOSÁK, pseud. Nezabudov/.<br />

6 s. Slov. 4 jd.<br />

M 79 A 55<br />

908. List Tatiany Oncginovi. Prorok. B. m. B. d. Preklad básní<br />

/Ľudmila PODJAVORINSKÁ/. 6 s. Slov. 2 jd.<br />

• 124 C4<br />

*


909. Malý chán. Pochábeľ. Polepšený nezbedník. Rozprávka o<br />

;•• rybárovi a rybke. B. m. B. d. Preklad poviedok /Albert<br />

ŠKARVAN/. 12 s. Slov. 4 jd.<br />

22 110<br />

910. Na Sibíri. Španielska romanca. Mrak. Kaukaz. Básnikovi.<br />

B. m. 1946; Preklad básní /Ján PONIČAN/. 5 s. s'lov. 5 jd.<br />

B 1186<br />

911. Na usnutí. B. m. B. d. Preklad básne /Karol KUZMÁNY/. 2 s.<br />

Slov. 1 jd.<br />

49CY39<br />

912. /Ňezábudka na pamjatku Ludevít Mikulášovi /Doluiány//.<br />

B. m. 1847. Odpis básní /nezistený/. 244 s. Rus. 1 jd.<br />

A ': B 257<br />

913. Otče náš! B. m. B. d. Preklad básne /Peter BELLA, pseud.<br />

Horal/, ľ s. Slov. 1 jd.<br />

38 A 30<br />

914. Ozon. B. m. B. d. Preklad básne /Bohuš NOSÁK, pseud.<br />

Nezabudov/: 1 s. Slov. 1 jd.<br />

M 79 A 50<br />

915. Piková dáma. B. m. 1943. Preklad románu /J.VAVRO/. 117 s.<br />

Slov. 1 jd.<br />

B816<br />

916. Poltava /časť/. : Fúzy. Pieseň pri víne. Zimný večer. B. m. B. d.<br />

Preklad básní /Bohuš NOSÁK, pseud. Nezabudov/. 11 s. Slov.<br />

4jd.<br />

B303<br />

917. Prcdčuvstvijc. B. in. B. d. Odpis básne /Samo Bohdan<br />

Hroboň/. 3 s. Rus. 1 jd. ' .<br />

44 O 17<br />

918. Prorok. B. m. Cca 1850. Preklad básne /Samo Bohdan<br />

HROBOŇ/. 4 s. Slov. 2 jd.<br />

44 L 1<br />

919. Prorok. B. m. B. d. Preklad básne /Štefan KRČMÉRY/. 1 s.<br />

Slov. 1 jd.<br />

27 F 61<br />

920. Prorok. B. m. B. d. • Preklad fragmentu básne /Štefan<br />

KRČMÉRY/. í s.Slov. 1 jd.<br />

27 L 16<br />

921. Ruslan-a Ľudmila. Eugen Onegiň /časť/. Senné. 1901. Preklad<br />

básní /Samo BODICKÝ/. 11 s. Slpv. 2 jd<br />

B 303<br />

922. Slečna -sedliacka. B. m. B. d. Preklad poviedky /Boliuš<br />

NOSÁK, pseud. Nezabudov/. 15 s. Slov. 1 jd.<br />

M 79 B 29<br />

923. Tupiteíbm Ruska. B. m. B. d. Preklad básne/Vladimír ROY/.<br />

2 s. Slov. 1 jd.<br />

B 303<br />

924. Z básní A.S.Puškina. B. m, B. d. Preklad básní /Martin<br />

BRAXATORIS, pseud. Sládkovičov/i 22 s. Slov. 1 jd.<br />

19 B 165<br />

925. Znamenia. Žobrák. Elégia. K žene. Priatefko drahá. Žilina.<br />

1929. Preklad básní /Vojtech SMIEŠKO/. 7 s. Slov. 5 jd.<br />

B 303<br />

<<br />

926. RACHMATOV,LeoriidNikolajevič/1908/<br />

Profesor Poležajcv. B. m. 1951. Preklad div. hry /František<br />

OKTAVEC/. 86 s. Slov.l jd.<br />

B 1200<br />

v 927. RÁTHOVÁ, Ružena<br />

Jubilea na ruském Parnassu. Námestovo. 1903. Štúdia. 31 s.<br />

Čes. 1 jd. *<br />

•' C 615<br />

928. REVZIN, Grigorij Isaakovič<br />

Mikuláš Kopernik. B. m. 1951. Preklad monografie /Eva<br />

MAJEROVÁ a Ján ŠTEFÁNIK/. 310 s. Slov. 1 jd.<br />

B 1206<br />

929. RITTER, William /1867-1955/<br />

Ruský dekorateur Leon Bakst. B. m. 1912. Článok. 3 s. Čes.<br />

íjd. -•• ••:-.-<br />

55 V 17<br />

930. RJURIKOV, Boris Sergejevič<br />

Socialistický realizmus a jeho zavrhovači. B. m. B. d. Článok-preklad/NEZISTENÝ/.<br />

21 s. Slov. 1 jd.<br />

' . 153 0 29<br />

931. RODIONOV.N.<br />

Poznámky. B. m. 1951. Doslov k Tolstého Hadži Muratovi.<br />

2 s. Slov. 1 jd.<br />

B 1268<br />

932. ROMANOV, Pantelejmon Sergejevič/1885-1938/<br />

Srdce ženy. B. m. B. d. Preklad poviedky /Karol IZAKOVIČ,<br />

pseud! Podolinský/. 7 s. Slov. 1 jd. - -<br />

B783<br />

933. ROTNÁGL,Joscf/1875-1958/<br />

S Tolstým /Památce Dušana Makovického/. B. m. B. d.<br />

Biografia. 77 s. Slov. 1 jd.<br />

64K6<br />

934. RÔZNI<br />

Práca režiséra na sovietskych hrách, B. m. 1952. Preklad<br />

zborníka statí /Viera MIKULÁŠOVÁ/. 255 s. Slov. 1 jd.<br />

/Ä. Popov: Umenie veľkej epochy. J. Zavadskij: Zo skúsenosti<br />

režiséra. B. Zachava: Uzávery zo skúsenosti. A. Lobanov:<br />

Práca na predstavení súčasnej hry. B. Gorčakov:J'Ruskí ľudia"<br />

- "Front"- "Námorný dôstojník". N. Pjetrov: Postava súčasnosti./<br />

.- '«<br />

B 1190<br />

. 935. RUMANOVSKÝ, Ivan/1929/<br />

Domy a domčeky irkutské. B. m. 1966. Odpis častí článku<br />

/J. Chorvát/. 1 s. Slov. I jd.<br />

115N4<br />

936. RYBAKOV, Anatolij Naumovič /vi. m. Aronov/<br />

Tajomstvo dýky. B. m. B. d. Preklad div. hry /Karol<br />

IZAKOVIČ, pseud. Podolinský/. 46 s. Slov. 1 jd.<br />

155 Z 4<br />

937. RYŠKOV, Viktor'<br />

Mať i macocha. B. m. 1895. Preklad poviedky /Oľga K. =<br />

Ž.ŠLECHTOVÁ/. 19 s. Slov. 1 jd. V,-"<br />

M 24 D 11<br />

938. SAJANOV, Vissarion Michajlovič /1903-1959/<br />

Nebo a zem. B. m. 1951. Preklad románu /Rudolf BETÁK/.<br />

662 s. Slov. 1 jd.<br />

B 1213


939. SAJANOV, Vladimir<br />

Smrť. B. m. 1946. Preklad básne/Ján PONIČAN/. 2 s. Slov.<br />

1 jd.<br />

B 1186<br />

940. SALTYKOV-ŠČEDRIN, Michail Jevgrafovič /1826-1889/<br />

Kocúrkovská starina. B. m. 1951. Preklad románu /Mária'<br />

RAZUSOVÁ-MARTAKOVÁ/. 398 s. Slov. 1 jd.<br />

B 1216<br />

941. Pazuchinova smrť. B. m. B. d. Fragment prekladu /Zora<br />

KRAMEROVÁ/. 8 s. Slov. 1 jd.<br />

115 AB 6<br />

942. SEDYCH, Nikolaj<br />

Veľký zvonec. Pri lese. Výšina "Tri jedle". Na úsvite. Jeseň v<br />

kolchoze. B. m. 1946. Preklad básní /Ján PONIČAN/. 8 s.<br />

Slov. 5 jd.<br />

B 1186<br />

943. SERAFIMOVIČ, Aleksandr Šerafimovič /1863-1949/<br />

Železný potok. B. m. 1946. Preklad románu /Pavol HALAŠA/.<br />

194 s. Slov. 1 jd.<br />

B 1221<br />

944. SIMON, Ladislav<br />

Panslavizmus a ruskí veľkí mužovia u Vajanskcho. B. m. B. d.<br />

Sem. práca. 28 s. Slov. 1 jd.<br />

. - 46 FFF 15<br />

945. ŠIMONOV, Konstantin Michajlovič /1915-1979/<br />

Cudzí tieň. B. m. B. d. Preklad div. hry /Karol IŽAKOVIČ,<br />

pseud. Podolinský/. 11 s. Slov. I jd.<br />

946. SIMONOV-SEDYCH, N.<br />

Iľjič i koška. B. m. 1977. Báseň. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

J 934<br />

J 1135<br />

947. SKOTNICKÝ, Rudolf/19. storočie/<br />

Mluvnica slovenského a ruského jazyka v rovnom behu. B. m.<br />

1870-1880. Monografia. 29 zošitov. Slov. 1 jd.<br />

C 981<br />

948. Rusko-slovensko-maďarský slovník. B. m. B. d. Slovník. 936<br />

s. Rus. Slov. Maď. 1 jd.<br />

MJ 181<br />

949. Slovcnsko-ruský slovník. B. m. B. d. Slovník. 246 s. Slov.<br />

Rus. 1 jd.<br />

MJ255<br />

950. Slovník slovensko-ruský. B. m. B. d. Slovník. 67 s. Slov. Rus.<br />

ljd.<br />

MJ224<br />

951. SLÁVIK, Juraj /pscud.Neresnický/ /1890-1969/<br />

Rusko-slovenské literárne vzťahy. B-. m. B. d. Príspevok. 12 s.<br />

Slov. ljd.<br />

952. SLEZNIAK, Ján<br />

L. N. Tolstoj. B. m. B. d. Sem.práca. 56 s. Slov. 1 jd.<br />

130 CC 21<br />

46 FFF 17<br />

58<br />

953. SLOVNÍK RUSKÝ<br />

/Slovník rusko-český. Slovník česko-ruský./ B. m. B. d.<br />

Slovník. 687 s. Rus. Čes. 2 jd.<br />

C 1019<br />

954. SMETNEV, V.<br />

Práca na hydinárskej farme. B. m. 1951. Preklad monografie f<br />

/NEZISTENÝ/. 148 s. Slov. 1 jd.<br />

B 1231<br />

955. SMIRNOV, M.J.<br />

Inc.: "The Saturday Evening-Post"... B. m. /1920/. Preklad<br />

/NEZISTENÝ/ odpis článku z amerického časopisu. 5 s. Slov.<br />

1 jd. /O légiách v Rusku/.<br />

M13D7<br />

956, SOFRONOV,Anatolij VIadimirovič/1911/<br />

Moskovský charakter. B. m. 1950. Preklad románu /Karol<br />

IŽAKOVIČ, pseud. Podolinský/. 87 s. Slov. 1 jd.<br />

' ' . " " • " ' • " " . '<br />

B 1235<br />

; - ' ' \ %<br />

957. SOKOLOV, V.<br />

Vniz po matuške... B. m. B. d. Odpis piesne /Milan Lichard/. |<br />

2 s. Rus. 1 jd.<br />

A11-149<br />

958. SOLLOGUB, Vladimir Aleksejevič<br />

Tri kopejky. B. m. 1895. Preklad poviedky /Žofie<br />

ŠLECHTOVÁ/. 14 s. Slov. 2 jd.<br />

M 24 D 13<br />

959. SOLOGUB, Fcdor /1863-1927/<br />

Triolety Severa. B. m. B. d. Preklad básní /Štefan<br />

KRČMÉRY/. 3 s. Slov. 2 jd.<br />

27 F 72<br />

960. SOLOVJEV,Alcksander Vasiľjevič/1890-?/<br />

Inc.: Aleksandr Vasiľjevič Solovjev rodilsja... Beograd.<br />

1946. Biografia a bibliografia. 3 s. Rus. 3 jd.<br />

52 AG 11<br />

961. Nacionálna stichija u stvaraňu Rimskog-Korsakova. Beograd.<br />

1933. Článok k 25. výročiu smrti. 4 s. Srb. 1 jd.<br />

962. O Ivanu Buninu. Beograd. /1933/. Článok. 3 s. Srb. 1 jd.<br />

52 YY 27<br />

52 YY 27<br />

963. SOTNIK, Jurij Vjačeslavovič /1914/ - DIK, Jon /1893-1938/-<br />

GEORGIJEVSKÁ, Susanna Michajlovna /1916/<br />

Tvoji priatelia. B. m. 1950. Preklad /Štefan VESELÝ/. 96 s;<br />

Slov. 1 jd.<br />

964. STEMPKOVSKIJ, Arsenij Michajlovič<br />

Tam. Prazdnik. B. m. 1925. Básne. 2 s. Rus. 2 jd.<br />

B 1236<br />

115 F 9<br />

965. SŤRYPS'KYJ, Hijador /1895-1949/<br />

Koňské priezvisko. B. m. B. d. Jazykovedná štúdia s lit.<br />

ukážkou A. P. Čechova. 7 s. Slov. 1 jd.<br />

132 BI 13<br />


966. SUCHOVÖ-KOBYLIN, Aleksandr Alcksaňdrovič /1817-<br />

-1903/ .<br />

Aféra. B. m. Cca 1950. Preklad div. hry /Anna<br />

PODMANICKÁ/. 84 s. Slov. 1 jd. .<br />

J 939<br />

967. Obecenstvo. Napísané v roku 1862. Čitatclbm. Kobylika.<br />

/K hre Proces/. B. m. B. d. Odpis prekladu /Mikuláš Gacck/. 5<br />

s. Slov. 3 jd.<br />

11507<br />

968. Tarelkinova smrť. Proces. B. m. 1958. Fragmenty prekladov<br />

div. hier/Mikuláš GACEK/. 7 s. Slov. 2 jd.<br />

969. SÚKENNÍKOV, Michail<br />

Ein unbekannter Briefwechsel Björnstjcrnc Björnsons.<br />

Kitbenhavn. B. d. Štúdia. 4 s. Nem. Franc. 1 jd.<br />

970. Eine Aulcstad-Vision. B. m. B. d. Báseň. 2 s. Nem. 1 jd.<br />

' 11509<br />

-M5E5<br />

M5E6<br />

971. Inc.:, Die letzten Jahrzehnte. B. m. B. d. Článok. 14 s. Nein.<br />

ljd.<br />

M5E4<br />

972. Inc.: Es war in den ... K^benhavn. B, d. 7 s. Článok o Björnsonovi.<br />

Nem. 1 jd.<br />

M5E7<br />

973. SURKOV, Alckscj Alcksaňdrovič /1889-?/<br />

Vynálezca. B. m. 1946. Preklad básne /Ján PON1ČAN/. 2 s.<br />

Slov. 1 jd. í<br />

B 1186<br />

974. SUROV, Anatolij<br />

Úsvit nad Moskvou! B. m. 1952. Preklad poviedky /Anna<br />

PODMANICKÁ/. 57 s. Slov. 1 jd.<br />

B 1248<br />

975. SVETLOV, Michail Arkadjevič /1903-1964/<br />

Granada. B. m. 1946. Preklad básne /Ján PONIČ AN/. 5 s.<br />

Slov. 1 jd.<br />

B 1186<br />

976. SYDYKBÉKÔV, Tugcľbaj '<br />

Ľudia našich dní. B. m. 1951. Preklad' románu /Matej<br />

ANDRÁŠ/. 373 s. Slov. 1 jd.<br />

B 1249<br />

977. SZALONTAY, Oskár<br />

Lev Nikolajevič Tolstoj. B. m. B. d. Sem.práca. 6 s. Slov. 1 jd.<br />

46FFF17/a<br />

978. ŠÁNDOR, Elo /1896-1952/<br />

Graždani, graždanki, tovarišči! B. m. B. d. Prejav. 10 s. Slov.<br />

Rus. 2jd.<br />

90 CE 2<br />

979. Inc.í Vďačím svojim moskovským priateľom..! B. m. B. d. List.<br />

2 s. Slov. 1 jd.<br />

90 CD 35<br />

59<br />

980. Katinský les. Bratislava. 1943. Poznámky. 1 s. Slov. 1 jd.<br />

90 CA 48<br />

981. Kljanus'borodoju proroka, čto net v tom ni kapeľki politiki.<br />

Bratislava. 1949. Článok. 4 s. Rus. 1 jd.<br />

90 BT 21<br />

982. Maxim Gorkij nezomrel Bratislava. 1946. Článok. 5 s. Slov.<br />

1 jd.<br />

983. O kolegach po tjurme. B. m. B. d. Poviedka. 5 s. Rus. 1 jd.<br />

984. Rusko. B. m. B. d. Článok. 7 s. Slov. 1 jd.<br />

90CB9<br />

72AG3<br />

90CB64<br />

985. Slučaj s babuškoj Kubichoj /2. ijulja 1945/. Bratislava. 1945.<br />

Článok. 5 s. Rus. 1 jd,<br />

90 BV 12<br />

986. Šo Sovietskym sväzom na večné časy! B. m. 1953. Prejav. 9 s.<br />

Slov. 1-jd.<br />

90CE21<br />

987. ŠČEDRINOVSKIJ, N.S.<br />

Škodlivý hmyz. B. m. 1949. Preklad monografie /Ján JUNAS/.<br />

65 s. Slov. 1 jd.<br />

988. ŠELMEC, Adolf/1881-1979/<br />

Vo víre triesočka. B. m. B. d. Memoáre. 449 s. Slov. 1 jd.<br />

B 1253<br />

J 194<br />

989. ŠKARVAN.Albert/1869-1926/<br />

Inc.: Dejstvic pervoje... B. m. B. d. Scenár div. predstavenia.<br />

10 s. Rus. 1 jd.<br />

2214<br />

990. Inc.: Sofia Andrejevna bola...B. m. B. d. Spomienky na<br />

Tolstého. 38 s. Slov. 1 jd.<br />

991. Lev Tolstoj o vede. B. m. B. d. Úvaha. 15 s. Slov. 1 jd.<br />

22 K 16<br />

2219<br />

992. Moj otkaz od vojennoj služby. Croydon. Purleigh. 1897-1898.<br />

Monografia. 359 s. Rus. 1 jd.<br />

22 N 1<br />

993. Moj otkaz ot Vojcnnoj služby. Purleigh. 1898. Predslov k<br />

monografii. 18 s. Rus. 2 jd. ,<br />

22 N 3<br />

994. Mysli vyzvanýja "Poslcslovijem". B. m. B. d. Úvaha. 4 s. Rus.<br />

ljd.<br />

22113<br />

995. Myšlienky z denníka Tolstého. B. m. B. d. Preklad denníka.<br />

4 s. Slov. ljd.<br />

22114


996.<br />

997.<br />

998.<br />

999.<br />

1000.<br />

1001.<br />

1002.<br />

1003.<br />

1004.<br />

1005.<br />

1006.<br />

1007.<br />

1008.<br />

1009.<br />

1010.<br />

1011.<br />

1012.<br />

Na jedině. /Mysli iz dnevnika Slovaka. / B. m. 1900. Úvaha.<br />

12 s. Rus. 5 jd.<br />

22 I 15<br />

Niečo o duchoborcoch. B. m. B. d. Článok. 10 s. Slov. 1 jd.<br />

22 I 17<br />

/O ruskej emigrácii. / B. m. B. d. Fragment článku. 3 s. Slov.<br />

1 jd.<br />

22 122<br />

/O telesnej kultúre Ľva Nikolajcviča Tolstého a iné poznámky<br />

o ňom. / B. m. B. d. 14 s. Slov. 1 jd.<br />

22 I 23<br />

Razvitije nazarjanstva. B. m. B. d. Fragment práce,<br />

spomienky, poznámky. 81 s. Rus. Nem. Slov. Maď. 1 jd.<br />

22 J 15<br />

Rozpomienky na L.N. Tolstého. Nový Smokovec. 1925.<br />

Memoáre. 83 s. Slov. 1 jd.<br />

22 J 2<br />

Tolstoi über die Annexion Bosniens und der Herzegowina.<br />

Tolstoi, on the anexation of Bosnia and Herzegovina. B. m.<br />

B. d. Článok. 17 s. Nem. Angl. 2 jd.<br />

22 J 9<br />

Tolstoj o socializme. B. m. B. d. Prednáška. 11 s. Slov. 1 jd.<br />

Z výčinov ruskej vlády. B. m. B. d. Článok. 3 s. Slov. 1 jd.<br />

22 J 11<br />

22 J 13<br />

Životopisné spomienky. B. m. B. d. Memoáre. 75 s. Rus. Slov.<br />

2 jd.<br />

22 M 3<br />

ŠKUl/ÉV, Filipp Stepanovič /1868-1930/<br />

Krasnoje znamja. Kuzneci. Oktjabr. Naboršciki. B. m.<br />

1905-1907. Básne. 4 s. Rus. 4 jd.<br />

115 F 9<br />

ŠKULTÉTY, Jozef/1853-1948/<br />

A.I. Sobolevskij: Cirkevno-slovanské texty moravského pôvodu.<br />

B. m. 1900. Článok. 5 s. Slov. 1 jd.<br />

49 CE 2a<br />

Ako Turgenev pomohol Antokolovskému. B. m. 1902.<br />

Článok. 3 s. Slov. 1 jd.<br />

49 CE 11 a<br />

Alexander S.Puškin. B. m. 1924. Článok. 19 s. Slov. 1 jd.<br />

49 CE 13<br />

Alexsej V. Koľcov 1809-1909. B. m. 1909. Článok. 2 s. Slov.<br />

1 jd.<br />

49 GE 13a<br />

Dimitrij S.Mereschkowski: Peter der Groszc und sein Sohn<br />

Alexei. B. m. 1907. Recenzia. 2 s. Slov. 1 jd.<br />

_ 49 CM 2<br />

Doba sv. Vladimíra a jeho osobnosť v národnej poezii. B. m.<br />

1888. Článok. 13 s. Slov. 1 jd.<br />

49 CF 12<br />

60<br />

1013. Hadži Murat. B. m. B. d. <strong>Úvod</strong> k prekladu Tolstého diela. 2. s.<br />

Slov. 1 jd.<br />

49 CF 39<br />

1014. I. S. Turgenev: Zápisky poľovníka. B. m. 1912. Recenzia. 3 s.<br />

Slov. ljd.<br />

49 CG 24a<br />

1015. Inc.: Ne Rusko, ne veľký ruský národ... B. m. B. d. Článok. 4 s.<br />

Slov. 1 jd.<br />

49 CK 11<br />

1016. Inc.: Takýto výťah sostavil pán sudca Jevzejev... B. m. B. d.<br />

Úvaha o politickej situácii v Ruskú. 2 s. Slov. 1 jd.<br />

C 581<br />

1017. Izmail Ivanovič Sreznevskij; Kratkij biografičeskij očerk.<br />

B. m. B. d. Úvaha o vzťahu Sreznevského k Slovákom. 5 s..<br />

Slov. ljd.<br />

49 CG 24b<br />

1018. Jánošík a Stenko Razin. B. m. B. d. Štúdia. 23 s. Slov. 1 jd.<br />

49 CG 35<br />

1019. Jubilej V. I. Lamánského. B. m. 1905. Článok. 11 s. Slov. 1 jd.<br />

49 CI 13<br />

1020. L. N. Tolstoj o spisovateľskej práci. B. m. 1911. Recenzia. 2 s.<br />

Slov. 1 jd.<br />

49 CI 45<br />

1021. Ľva N. Tolstého Krcutzerova sonáta s Doslovom. B. m. 1894.<br />

Recenzia. 3 s. Slov.1 jd.<br />

49 CI 54<br />

1022. Najdený nový román Turgeneva. B. m. 1910. Článok. 2 s.<br />

Slov. 1 jd.<br />

49 CJ 3<br />

1023. Nikolaj V. Gogoľ. B. m. 1909. Článok. 4 s. Slov. 1 jd.<br />

49 CK 23<br />

1024. Nová dráma L.N. Tolstého. B. m. 1890. Článok. 3 s. Slov. 1 jd.<br />

49 CK 25<br />

1025. Polnoje sobranije sočinčnij A.V. Koľcova. B. m. B. d.<br />

Recenzia. 1 s. Slov. 1 jd.<br />

49 CM 6<br />

1026. Puškinov dueli. B. m. 1897. Článok. 4 s. Slov. 1 jd.<br />

49 CN 7<br />

1027. Ruská literatúra roku 1912. B. m. B. d. Článok. 3 s. Slov. 1 jd.<br />

1028. Ruský romantizmus. B. m. 1899. Článok. 1 s. Slov. 1 jd.<br />

1029. Slováci a Rusi. B. m. B. d. Štúdia. 27 s. Slov. 1 jd.<br />

1030. Smrť Lermontova. B. m. 1891. Článok. 13 s. Slov. 1 jd. -<br />

49 CN 21<br />

49 CN 22<br />

49 CN 44<br />

49 CO 35


1031. Sobolcvského dôkaz o p, p. B. m. 1902. Článok. 4 s. Slov. 1 jd.<br />

49 CO 36<br />

1032. Sreznievskij na Slovensku roku 1842. B. m. 1894. Článok.<br />

28 s. Slov. 1 jd.<br />

49 CO 48<br />

1033. Svätý Vladimír. /Na 900-ročnú pamiatku pokrcsŕancnia<br />

Rusov./ B. m. 1888. Článok. 7 s. Slov. I jd.<br />

49CP11<br />

1034. V.A. Francev: Russkije v Čechiji. B. m. B. d. Recenzia. 3 s.<br />

Slov. 1 jd.<br />

49 CN 23<br />

1035. V podzim. /Súd Rusa o pomeroch Uhorska. -Hviezdoslavova<br />

báseň- "Včelka"7 B. m. 1878. Článok. 7 s. Slov. 1 jd.<br />

49CS1<br />

1036. Z listov, aké dostával L.N. Tolstoj. B. m. 1908. Článok. 5 s.<br />

Slov. 1 jd.<br />

49 CS 20<br />

1037. Z listov Turgcncva, písaných francúzskym priateľom. B. m.<br />

, 1896. Článok. 6 s. Slov. 1 jd.<br />

49 CS 21<br />

1038. Zo sporu 6 učení grófa Lva N. Tolsteho. B. m. 1892. Článok.<br />

11 s. Slov. 1 jd.<br />

49 CS 27<br />

1039. ŠKULTÉTY, Jozef - ŠKULTÉTYOVÁ, Ľudmila /1865-1935/<br />

Fcdor M. Dostojcvskij. Bratislava. 1921. Prednáška. 24 s.<br />

Slov. 1 jd.<br />

49CF32<br />

1040. ŠMIDT.M.<br />

Inc.: Lago Maggiore... Ascona. 1909. Poviedka. 7 s. Rus. 1 jd.<br />

22 K 10<br />

1041. ŠOLOCHOV, Michail Alcksandrovič /1905-1974/<br />

Inc.: Časť prvá. Melcchovský dvor... /Tichý Don/. B. m. B. d.<br />

Fragment prekladu románu /Mikuláš GACEK/. 6 s. Slov. 1 jd.<br />

115 0 9<br />

1042. Rozoraná celina. B. m. 1950. Preklad románu /Ľudmila<br />

PIKULOVÁ/. 420 s. Slov. 1 jd.<br />

B 1251<br />

1043. ŠTEFÁNEK, Anton /1877-1964/<br />

Búrlivé socialistické shromaždenic. B. m. 1910. Článok. 1 s.<br />

Slov. 1 jd.<br />

42 118<br />

1044. Cárovo slovo rozhoduje. Cárov telegram. B. m. B. d. Články.<br />

7 s. Slov. 4 jd.<br />

42119,421260<br />

1045. Čaadajev. B. m. B. d. Úvaha. 7 s. Slov. 1 jd.<br />

t 42X1<br />

1046. Dostojevskij: Biesi. B. m. B. d. Úvaha. 5 s. Slov. 1 jd.<br />

1047. Dostojevskij F. B. m. B. d. Úvaha. 5 s. Slov. 1 jd.<br />

42 XXV 15<br />

42 X 3<br />

1048. Dostojevskij o Slovanoch. B. m. B. d. Článok. 6 s. Slov. 1 jd.<br />

42 XXVI1<br />

1049. Dušan Makovický a Lev Nikolajcvič Tolstoj. B. m. B. d. Článok.<br />

17 s. Slov. 1 jd.<br />

42 XIV 64<br />

1050. Inc.: Okolo Ruska a takzvanej... B. m. B. d. Článok. 8 s. Slov.<br />

ljd.<br />

42 XXV 15<br />

1051. Lev Nikolajcvič Tolstoj. Prevrat v živote Tolsteho. Tolsteho,<br />

definícia umenia a umelca. Ruská cirkev pravoslávna. B. m.<br />

B. d. Úvahy. 66 s. Slov. 1 jd.<br />

42X26<br />

1052. Môj život v ruskom zajatí. B. m. B. d. Článok. 9 s. Slov. 1 jd.<br />

1053. N. O. Losskij. B. m. B. d. Článok. 3 s. Slov; 1 jd.<br />

42 XV 5<br />

42 XIV 128<br />

1054. Protitolstojovský pohon. B. m. B. d.Článok. 7 s. Slov. 1 jd.<br />

42 XIV 257<br />

1055. Revolučný pohyb v Rusku. B. m. B. d. Poznámky. 28 s. Slov.<br />

ljd.<br />

42 XIV 267<br />

1056. Ruská výstava kníh v Sofii. B. m. 1910. Článok. 3 s. Slov/<br />

ljd. . . t<br />

421279<br />

1057. Rusko a Slovania na Balkáne. B. m. 1910. Článok. 3 s. Slov.<br />

ljd. .<br />

421270<br />

1058. Šigalovština. B. m. B. d. Článok. 12 s. Slov. 1 jd.<br />

42. XIV 353<br />

1059. /Tolstoj a roľníctvo a iné poznámky./ B. m. B. d. Poznámky.<br />

45 s. Slov. 1 jd.<br />

1060. Tolstoj pustovníkom. B. m. 1910. Článok. 4 s. Slov. 1 jd.<br />

42 XIV 373<br />

42 XIV 374<br />

1061. Tolstojizmus v ohlase. B. m. B. d. Článok. 21 s. Slov. 1 jd.<br />

42 XIV 375<br />

1062. Vrcincnacky štváč. /Trapná epizóda na novinárskom zjazde/.<br />

B. m. 1911. Článok. 1 s. Slov. 1 jd.<br />

. 421265<br />

1063. ŠTEFANOVIČ, Samuel/1822-1910/<br />

Die Fricdcnsliga und die Russisch-französische Liebäugelei.<br />

B. m. B. d. Článok. 3 s. Nem. 1 jd.<br />

67 C 22<br />

1064. Prinz Ferdinad und Fürst Lobanov. B. m. B. d. Článok. 10 s.<br />

Nem. 1 jd.<br />

, 67 D 12<br />

1065. Rossija a Magyarország. B. m. B. d. Článok. 4 s. Slov. 2 jd.<br />

67 D 19


1066. Rusko a všeslovanská reč. B. m. B. d. Článok. 2 s. Slov. 1 jd.<br />

67 D 20<br />

1067. Russlands Aufgabe bezüglich auf die slav. Völkerfamilie.<br />

B. m. B. d. Článok. 5 s. Nem. 1 jd.<br />

67 D 21<br />

1068. Tolstoj a protivníci jeho. B. m. B. d. Štúdia. 35 s. Slov. 2 jd.<br />

67 E 29<br />

1069. ŠTELLER-ŠTELIAR, Ferdinad /1897-1982/<br />

Profesori Slováci v Rusku. B. m. 1935. Prednáška. 5 s. Slov.<br />

1 jd.<br />

152 T 6<br />

1070. Slovensko-ruská vzájomnosť. B. m. 1929. Prednáška. 30 s.<br />

Slov. 1 jd.<br />

152 T 23<br />

1071. ŠŤETKOVÁ, Viera /1911/<br />

Tolstoj Lev Nikolajevič: Kaukazský zajatec. B. m. B. d.<br />

Doslov. 3 s. Slov. 1 jd.<br />

B 1268<br />

1072. TAJC, Jakov Mojsejevič /1905-1957/<br />

Pod Gediminasovou horou. B. m. 1951. Preklad románu<br />

/Andrej ŠTÍPALA/. 136 s. Slov. 1 jd.<br />

B 1258<br />

1073.' TICHONOV, Nikolaj Semënovič /1896-1979/<br />

Črty sovietskeho človeka /Leningradské poviedky/. B. m. B. d.<br />

Preklad poviedok/P. HAAS-BRANKO/. 33 s. Slov. 1 jd.<br />

B 1265<br />

1074. Z rozvalín. B. m. B. d. Preklad básne /Emil Boleslav LUKÁČ/.<br />

1 s. Slov. 1 jd.<br />

126 AD 10<br />

1075. TICHONOV, V. A.<br />

Modlitba. B. m. 1895. Preklad poviedky /B. PRUSÍK/. 17 s.<br />

Slov.2jd.<br />

M 24 E 2<br />

1076. Možno již zomricti. B. m. B. d. Preklad poviedky /Žofie<br />

ŠLECHTOVÁ/. 18 s. Slov. 2 jd.<br />

M24E2<br />

1077. Súboj. B. m. B. d. Preklad poviedky /B. PRUSÍK/. 9 s. Slov.<br />

ljd.<br />

, ' . M 24 E 2<br />

1078. TJUTČEV, Fédor Ivanovič /1803-1873/<br />

Poézia. Víchrica prehrmela. B. m. B. d. Preklad básní /Emil<br />

Boleslav LUKÁČ/. 2.s. Slov. 2 jd.<br />

126 AD 10<br />

1079. Silentium. Dolný Kubín. 1955. Odpis básne /Mikuláš Gacek/.<br />

1 s. Slov. Rus. 1 jd.<br />

131 B 1<br />

1080. TKAČENKO<br />

Kurs'taktiki Mladšago klassa vojennych učilišč' /po<br />

Programme 1910 goda/. Oddcľ I. Pechota. Kyjiv. 1911.<br />

Zápisky junkerov /Vladimír Pospíšil/. 208 s. Rus. ljd.<br />

MJ917<br />

62<br />

1081. TOKARÉV, Sergej Alcksandrovič /1899-1985/<br />

Problémy etnogenézy. B. m. B. d. Preklad štúdie /Elena<br />

MARČOKOVÁ a Ružena GAVORNÍKOVÁ/. 51 s. Slov. 1 jd.<br />

61 K 67<br />

1082. TOLSTOJ, Aleksej Nikolajevič /1882-1945/<br />

Chlieb. Na mučidlách. Štyri pokolenia. B. m. 1951. Preklad .<br />

románov /Alla GOLYŠEVOVÁ/. 285 + 5 zošitov a 316 + j<br />

159 s. Slov. 1 jd.<br />

B 1267<br />

1083. Povesť o mnohých znamenitých veciach. Bi m. 1933. Preklad<br />

románu /Bohdana ŠKULTÉTYOVÁ/. 177 s. Slov. 1 jd.<br />

B 643<br />

1084. Svadba. /Úryvky z románu Peter L/ B. m. B. d. Preklad časti<br />

románu /Mária KLÍMOVÁ-HLAVAJOVÁ/. 13 s. Slov. 1 jd.<br />

88 G 6<br />

1085. TOLSTOJ, Lev Nikolajevič/1828-1910/<br />

Anna Karcninová. B. m. 1950. Preklad románu /Mária<br />

KLÍMOVÁ-HLAVAJOVÁ/. 66 s. /úvod/. Slov. 1 jd.<br />

B 1268<br />

1086. Anna Karcninová /úryvok/. B. m. B. d. Preklad románu /Jozef j<br />

ŠKULTÉTY/. 8 s. Slov. 1 jd.<br />

49 CU 24<br />

1087. Assirijskij car' Assarchadon. Jasnaja Poljana. 1903. Odpis<br />

povesti /nezistený/. 10 s. Rus. 1 jd.<br />

22 K 11<br />

1088. Aus Tolstojs Tagebuch. B. m. B. d. Preklad denníka do<br />

nemčiny /Albert ŠKARVAN/. 15 s. Nem. 1 jd.<br />

22 I 1<br />

1089. Bohu či mammone? B. m. B. d. Preklad úvahy o alkoholizme<br />

/Dušan MAKOVICKÝ/. 15 s. Slov. 1 jd.<br />

50 D 32<br />

1090. Božie dielo. B. m. B. d. Preklad časti Dospelých klasov /Albert<br />

ŠKARVAN/. 7 s. Slov. 1 jd.<br />

B 644<br />

1091. Carju i jevo pomoščnikam. B. m. 1901. Článok. 5 s. Rus. 1 jd.<br />

50 E 1<br />

1092. Cárstvo Božie. B. m. B. d. Preklad úvahy /Albert ŠKARVAN/.<br />

12 s. Slov. 1 jd.<br />

22 J 7<br />

1093. Carthago delenda est. B. m. B. d. Preklad článku /Albert<br />

ŠKARVAN/. 3 s. Maď. 1 jd.<br />

22 K 13<br />

1094. Čítanie pre deti. B. m. B. d. Preklad rozprávok /Ella VOD-<br />

RÁŽKOVÁ/. 66 š. Slov. 1 jd.<br />

B 775<br />

1095. Dcjstviteľnoje sredstvo. Šamardino. 1910. Článok. 2 s. Rus.<br />

l jd.<br />

1096. Golod ili ne golod? B. m. 1898. Článok. 18 s. Rus. 1 jd.<br />

50 E 2<br />

50 E 3


1097. Chadži Murat. B. m. 1951. Preklad románu /Blanka TRÁV-<br />

NIČKOVÁ-MICHALÍKOVÁ/. 133 s. Slov. 1 jd.<br />

B 1268<br />

1098. Chlapček a kuracinka. B. m. 1908. Preklad poviedky /Dušan<br />

MAKOVICKÝ/. 2 s. Slov. 1 jd.<br />

49 CZ 20<br />

1099. Christijanstvo i smertnaja kazň. B. m. 1908. Článok. 1 s. Rus.<br />

ljd.<br />

50 E 4<br />

1100. Inc.:... privádzajú k tomu... B. m. B. d. Fragment prekladu<br />

Kreutzerovej sonáty/Dušan MAKOVICKÝ/. 16 s. Slov. 1 jd.<br />

B 644<br />

1101. Inc.: První stupeň; I. B. m. B. d. Preklad práce Mravné požiadavky/NEZISTENÝ/.<br />

58 s. Čes. 1 jd.<br />

22 K-6<br />

1102. Inc.: ... stály výraz vôle... /O pripojení Bosny a Hercegoviny./<br />

B. m. B. d. Fragment prekladu /Dušan MAKOVICKÝ/. 10 s.<br />

Slov. 1 jd.<br />

22 K 9<br />

1103. K političeskim dejateľom. /Posleslovije k "Obraščeniju k<br />

rabočemu narodu"./ Jasnaja Poljana. 1903. Článok. 24 s. Rus.<br />

1 jd.<br />

50 E 5<br />

1104. Kak osvoboditsja rabočemu narodu. /Pismo k krestjaninu/.<br />

B. m. B. d. Článok. 14 s. Rus. 1 jd.<br />

50 E 6<br />

1105. Kaukazský zajatec. B. m. B. d. Preklad /Rudolf KLAČKO/.<br />

16 s. Slov. 1 jd.<br />

B 1268<br />

1106. Kráľovstvo božie je vnútri nás. B. m. B. d. Preklad úvahy<br />

/Albert ŠKARVAN/. 143. s. Slov. 1 jd.<br />

22 K 7<br />

1107. Kreutzerova sonáta. B. m. 1893. Preklad románu /Dušan<br />

MAKOVICKÝ/. 109 s. Slov. 1 jd.<br />

50 D 33<br />

1108. Kristovo učenie. B. m. B. d. Preklad úvahy /Albert<br />

ŠKARVAN/. 101 s. Slov. 1 jd.<br />

22 I 7<br />

1109. La verita. La sorgente. Come si diverte il popolo. Dio e il<br />

diavolo. Ai mangiatori di carne. Beati qui lugent. Scgni dei<br />

tempi. Quando? /Z rkp. časopisu: Il grano di senape./ Roma.<br />

1902. Preklad úvah /NEZISTENÝ/. 29 s. Tal. 1 jd.<br />

22 K 18<br />

1110. Leo Tolstois Rede gegen den Krieg. B. m. 4909. Preklad listu<br />

/Albert ŠKARVAN/. 11 s. Nem. 1 jd.<br />

22 J 8<br />

1111. Modlitba. B. m. B. d. Preklad poviedky /NEZISTENÝ/: 11 s.<br />

Slov. l jd.<br />

22 I 11<br />

1112. Neubij nikogo /1907/. B. m. 1907. Odpis článku /nezistený/.<br />

22 s. Rus. 1 jd.<br />

22 K 14<br />

63<br />

1113. Nikolaj Palkin. B. m. 1886. Článok. 23 s. Rus. 1 jd.<br />

50 E 7<br />

1114. O pohlavnej zdržanlivosti. B. m. B. d. Preklad /Dušan MAKO­<br />

VICKÝ/. 1 s. Slov. 1 jd.<br />

50 D 34<br />

1115. O prisojedineniji Bosniji i Gercegoviny k Avstriji. B. m. 1908.<br />

Článok. 31 s. Rus. 1 jd.<br />

50 E 14<br />

1116. O veroterpimosti. B. m. B. d. Článok 17 s. Rus. 1 jd.<br />

50 E 8<br />

.1117. Obraščenije k duchovenstvu. Jasnaja Poljana. 1903. Článok.<br />

25 s. Rus. 1 jd.<br />

50E9<br />

1118. "Odumajtes'". Jasnaja Poljana. 1904. Úvaha. 60 s. Rus. 1 jd.<br />

50 E 10<br />

1119. Oficerskaja poljanka.Gaspra. 1901.Článok. 11 s. Rus. 1 jd.<br />

50 E 11<br />

1120. Otvet na postanovlenije sinoda ot 20-22 fevraľja i na<br />

polučenyja mnoju po etomu pôvodu pis'ma. Moskva. 1901.<br />

Článok. 5 s. Rus. 1 jd.<br />

1121. Písmo chlapcovi. B. m. 1909. List. 1 s. Slov. 1 jd.<br />

50E12<br />

C 245<br />

1122. Po plesu. B. m. B. d. Preklad poviedky /Ivan Branislav<br />

ZOCH/. 16 s. Slov. ljd.<br />

M 117 B5<br />

1123. Prečo sa fudia omamujú? B. m. B. d. Preklad úvahy /Dušan<br />

MAKOVICKÝ/. 35 s. Slov. 1 jd.<br />

50 D 35<br />

1124. Približenije konca. Jasnaja Poljana. 1896. Článok. 14 s. Rus.<br />

1 jd.<br />

50 E 13<br />

1125. Projezžij i krestjanin. Jasnaja, Poljana. 1909. Odpis poviedky<br />

/nezistený/. 24 s. Rus. 2 jd.<br />

22 K 14, 22 K 19<br />

1126. Reč o válke. B. m. B. d. Prednáška a jej preklad /Albert<br />

ŠKARVAN/. 56 s. Rus. Nem. 1 jd.<br />

22 J 8<br />

1127. Rozrušenje ada i vozstanovlenije jevo. B. m. B. d. Článok a<br />

jeho odpis. 40 s. Rus. 2 jd.<br />

50 E 15<br />

1128. Slavjanskomu sjezdu v Sofiji. Otradnoje. 1910. Článok. 3 s.<br />

Rus. 1 jd.<br />

50 E 16<br />

1129. Suratská kaviarňa. B. m. 1894. Preklad poviedky /Dušan<br />

MAKOVICKÝ/. 23 s. Slov. 1 jd.<br />

50 D 36<br />

1130. Svobodnyje Christiane. B. m. B., d. Článok. 12 s. Rus. 1 jd.<br />

50 E 17


1131. Tak čtož nam delať? /Časť vtoraja. / B. m. B. d. Odpis úvahy<br />

/nezistený/. 136 s. Rus. 1 jd.<br />

MJ 118<br />

1132. Tri dnjá v derevne. Jasnaja Poljana. 1910. Poviedka. 21 s. Rus.<br />

1 jd.<br />

50 E 18<br />

1133. Tri dnja v derevne. Jasnaja Poljana. 1910. Poviedka. 31 s. Rus.<br />

1 jd.<br />

B 645<br />

1134. Trud, smerť i bolezň. Geneve, B. d. Odpis legendy /Pctr<br />

Kogan/. 4 s. Rus. 1 jd.<br />

22 K 20<br />

1135: Učenije Pavla i učenije Christa. B. m. B. d. Článok. 3 s. Rus.<br />

1 jd.<br />

50 E 19<br />

1136. V čom glavnaja zadača učitelja. B. m. 1909. Článok. 6 s. Rus.<br />

1 jd.<br />

50 E 20<br />

1137. Variant ku "Kreutzerovcj sonáte". B. m. B. d. Preklad<br />

fragmentu /Dušan MAKOVICKÝ/. 9 s. Slov. 1 jd.<br />

1138. Velikij grech. B. m. B. d. Úvaha. 34 s. Rus. 1 jd.<br />

22 K 3<br />

50 E 22<br />

1139. Verte sebe /22.11.1906/. Dopolncnije k st. L. Tolstogo "O<br />

ložnoj nauke" /júl 1909/. Neizbežnyj perevorot /5.7.1909/. Ne<br />

mogu molčať /31.5.1908/. Ne ubij nikogo /18.8.1907/. Pismo<br />

Indusu /14.12.1908/. Pis'mo krstjaninu o nauke /1.8.1909/.<br />

Pora ponjať /6.12.1909/. Inc.: 7 mája 1908 goda... /14.6.<br />

1908/. Tri dnja v derevne /15.1.1910/. O prisojedineniji<br />

Bosniji i Gercegoviny k Avstriji /5.11.1908/. Učenije žizni<br />

/10.12.1909/. Inc.: Vychod jesť toľko odin... /1.3.1903/. B. m.<br />

B. d. Odpisy článkov/nezistený/. 149 s. Rus. 12 jd.<br />

120 A 29<br />

1140. Z denníkov L.N. Tolstcho. /Vybral, usporiadal, preložil Dr.<br />

Dušan Makovický./ B. m. B. d. Preklad denníka /Dušan<br />

MAKOVICKÝ/. 27 s. Slov. 1 jd.<br />

50 D 31<br />

1141. Z L.N. Tolstého "Cesty života". B. m. B. d. Preklad úvahy<br />

/Dušan MAKOVICKÝ/. 26 s. Slov. 1 jd.<br />

22 K 4<br />

1142. Zamctky Ľva Nikolajcviča k zapískam Žirkeviča o L.N.<br />

v Sevastopoľskuju vojnu. B. m. B. d. Poznámky. 6 s. Rus. 1 jd..<br />

50 E 23'<br />

1143. Zázrak vo mlyne. B. m. 1943. Preklad legendy /Karol<br />

IZAKOVIČ, pseud. Podolinský/. 2 s. Slov. 1 jd.<br />

B 1193<br />

1144. Znovuzrodenie. B. m. 1900. Preklad románu Vzkriesenie.<br />

/NEZISTENÝ/. 897 s. Slov. 1 jd..<br />

B 644<br />

1145. Zpamätajme sa! B. m. B. d. Preklad úvahy /Dušan MA­<br />

KOVICKÝ/. 4 s. Slov. 1 jd.<br />

50 D 37<br />

1146. TOLSTOV, Sergej Pavlovič/1907-1976/<br />

Niektoré problémy svetových dejín vo svetle zistení súčasnej 1<br />

etnografie. B. m. B. d. Preklad štúdie /NEZISTENÝ/; 18 s. j<br />

Slov. 1 jd.<br />

'•..-. 61 K 68 1<br />

1147. TOMME,M.F.-NOVIKÓV,J.A. /<br />

Chov dobytka. B. m. 1949. Preklad monografie /Ferdinand j<br />

ŠTELLER-ŠTELIAR/. 608 s. Slov. 1 jd.<br />

B 1275 J<br />

.: •' •- •' ' i<br />

1148. TRETJAKOV, Pctr Nikolajevič /1909-1976/ ^ 4<br />

- Východoslovanské plemená. B. m. 1950. Preklad štúdie í<br />

. /Ľudmila KRASKO VSKÁ/. 8 s. Slov. ljd. ]<br />

B 1270 j<br />

1149. TURGENEV,IvanSergejevič/1818-1883/<br />

Denník zbytočného človeka. Liptovský Mikuláš. 1936.<br />

Preklad úryvku románu /Adam BEER/, l^s. Slov. 1 jd. j<br />

AMS-1936/Vyd. činnosť :<br />

1150. Dvaja priatelia. B. m. B. d. Preklad poviedky /Bohuš NOSÁK,<br />

pseud. Nezabudov/. 7 s. Slov. 1 jd.<br />

M 79 B 33 ;<br />

1151. Faust. B. m. B. d. Preklad poviedky /Bohuš NOSÁK, pseud.<br />

Nezabudov/. 2 s. Slov. 1 jd.<br />

M79B34-I<br />

1152. Hamlet a Don Quijote. B. m. 1890. Preklad štúdie /Jozef<br />

ŠKULTÉTY/. 23 s. Slov. 1 jd.<br />

49CU25<br />

1153. Mesiac na dedine. B. m. B. d. Preklad div. hry /Mikuláš<br />

. GACEK/. 120 s. Slov. 1 jd.<br />

11508<br />

1154. Naši ma poslali. /Episoda z histórie júnových dní r. 1848 v<br />

Paríži./ B. m. 1901. Preklad poviedky /Jozef ŠKULTÉTY/.<br />

16 s. Slov. 1 jd.<br />

49CU26<br />

1155. Pes. B. m. B. d. Preklad poviedky /Bohuš NOSÁK, pseud.<br />

Nezabudov/. 14 s. Slov. 1 jd.<br />

M 79 B 35<br />

1156. Pieseň víťaznej lásky. B. m. B. d. Preklad poviedky /Dušan<br />

RUPPELDT/. 21 s. Slov. 1 jd.<br />

. B 1273<br />

1157. Poľovnícke zápisky. B. m. 1945. Preklad románu /Zora<br />

JESENSKÁ/. 281 š. Slov. í jd.<br />

B 1273 jj<br />

1158. Príživník. B. m. 1944. Preklad poviedky /Karol IZAKOVIČ,<br />

pseud. Podplinský/. 74 s. Slov. 1 jd.<br />

B 1273<br />

1159. Rudín. B. m. B. d. Preklad poviedky /Bohuš NOSÁK, pseud. j<br />

Nezabudov/. 12 s. Slov. 1 jd.<br />

M79B36<br />

1160. TUŠNOVOVÁ, Veronika. Michajlovna /1915-1965/<br />

Dcére. B. m. B. d. Preklad básne /Pavol HOROV/. 2 s. Slov.<br />

ljd-'<br />

12318<br />

.


1161. TYNJANOV, Jurij Nikolajevič /1894-1943/<br />

Funkcia rytmu vo verši a v próze. Pojem veršovanej jednoty.<br />

B. m. 1936. Preklad štúdie /Mikuláš BAKOŠ/. 9 s. Slov. 1 jd.<br />

B 983<br />

1162. UMANEV, S.<br />

Mysli Becha-Ully. Sankt Peterburg. 1899. Odpis úvahy<br />

/nezistený/. 5 s. Rus. 1 jd.<br />

50 E 34<br />

1163. URAM-PODTATRANSKÝ, Rehor /1846-1924/<br />

Nikolaj Vasilievič Gogol /1809-1852/. B. m. B. d. Štúdia. 5 s.<br />

Slov. 1 jd.<br />

34 G 34<br />

1164. Odpoveď Petra Veľkého. B. m. B. d. Poznámky. 1 s. Slov. 1 jd.<br />

34 F 36<br />

1165. USPENSKIJ. I.<br />

Padčlatelé odkazu L. N. Tolstého. B. m. B. d. Preklad časti<br />

článku uverejneného v časopise Kuľtura i žizn' /NEZIS­<br />

TENÝ/. 3 s. Čes. 1 jd.<br />

52 ZZ 3<br />

1166. UŠÁK, Teofil<br />

Maxim Gorkij: Matka. B. m. B. d. Recenzia románu. 2 s. Slov.<br />

1 jd.<br />

68 K 19<br />

1167. UŠAKOV<br />

Práce na hydinárskej farme. B. m. 1951. Preklad monografie<br />

/NEZISTENÝ/. 149 s. Slov. 1 jd.<br />

B 1278<br />

1168. VACHNJANYN, Anatol Klymentjevyč /1841 -1908/<br />

Molitvi pered národom Tatar. B. m. B. d. Odpis zboru z opery<br />

Kupala /Nezistený/. 4 s. Rus. 1 jd.<br />

A-II-463<br />

1169. VAJANSKÝ, /vl. m. Svetozár Hurban//l847-19l6/<br />

Alexander Sergejevič Puškin. B. m. 1899. Článok. 3 s. Slov.<br />

1 jd.<br />

32 L 6<br />

1170. Anton Scmcnovič Budilovič. B. m. 1908. Článok. 2 s. Slov.<br />

Ijd.<br />

1171. Cár v Paríži. B. m. B. d. Fragment článku. 5 s. Slov. I jd.<br />

1172. Cestovné obrázky. B. m. 1881. Cestopis. 63 s. Slov. 1 jd.<br />

1173. Cesty cárove. B. m. B. d. Článok. 8 s. Slov. 1 jd.<br />

1174. Gribojcdov. B. m. 1879. Článok. 4 s. Slov. I jd.<br />

1175. Jako povstalo Rusko. B. m. 1879. Článok. 12 s. Slov. 1 jd.<br />

32 L 23<br />

138 AB 3<br />

32 L 5<br />

138 AB 4<br />

32 L 14<br />

32 M 18<br />

U76. Letiačija teni. B. m. 1898. Preklad románu /Viera HURBA­<br />

NOVA/. 259 s. Rus. 1 jd.<br />

32 O 3<br />

1177. Lev Nikolajcvič Tolstoj. B. m. 1908. Článok. 8 s. Slov. 1 jd.<br />

32 L 24<br />

1178. Lev Tolstoj čo bludár. B. m. B. d. Fragment článku. 4 s. Slov.<br />

Ijd-<br />

138 AB 18<br />

1179. Literatúra. B. m. B. d. Článok o L. N. Tolstom. 4 s. Slov. 1 jd.<br />

11*80. L. N . Tolstoj. B. m, 1970. Článok. 4 s. Slov. 1 jd.<br />

138 AB 19<br />

32 L 24<br />

1181. Pax dctestata. B. m. B. d. Odpis /Viera Hurbanova/ prekladu<br />

básne/N. Novic = N.N. BACHTIN/. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

138 AD 7<br />

1182. Polstolcté literárne jubileum Ľva Nikolajeviča Tolstého. B. m.<br />

1902. Článok. 10 s. Slov! 1 jd.<br />

32L45<br />

1183. Prameň rusko-francúzskej aUiancie. Martin. 1896. Článok. 6 s.<br />

Slov. 1 jd.<br />

138 AC 8<br />

1184. Rusko-anglické pomery v Ázii. B. m. 1879. Článok. 5 s. Slov.<br />

Ijd.<br />

32 M 54<br />

1185. Ústava v Rusku. B. m. 1905. Článok. 2 s. Slov. 1 jd.<br />

32 M 65<br />

1186. VÁNSLOV, Viktor Vladimirovič<br />

Problém krásna. B. m. B. d. Preklad štúdie /NEZISTENÝ/.<br />

15 s. Slov. 1 jd.<br />

61 K 70<br />

1187. VAVILOV, Sergej Ivanovič/1891-1951/<br />

Oko a slnko. B. m. 1952. Preklad románu /Ján ŠTEFÁNIK/.<br />

205 s. Slov. 1 jd.<br />

B 1280<br />

1188. VENEVITINOV, Dmitrij Vladimirovič /1805-1827/<br />

Moja molitva. B. m. B. d. Odpis básne /Ctibbh Zoch/. 2 s. Rus.<br />

Ijd.<br />

101 T 39<br />

1189. Poet a priatef. B. m. B. d. Preklad básne /Bohuš NOSÁK,<br />

pseud. Nezabudov/. 3 s. Slov. I jd.<br />

M79A55<br />

1190. VIKTORIN, Jozef Karol/1822-1874/ .<br />

Nákres starej ruskej slovesnosti do Petra Velikého. B. m. B. d.<br />

Štúdia. 4 s. Slov.' I jd.<br />

25 A4<br />

1191. VIŠNEVSKIJ, Vsevolod Vitaľjevič /1900-1951/<br />

Nczabudnutcfný rok 1919. Martin. 1952. Preklad div. hry<br />

/Anna PODMANICKÁ/. 101 s. Slov. 1 jd.<br />

B 1284<br />

1192. VLČEK, Jaroslav /1860-1930/<br />

Pypin a Istorija slovackoj literatúry. B. m. /1881/. Štúdia. 6 s.<br />

Čcs. 1 jd.<br />

48 CH 4


1193. VODOVOZOV, Nlkolaj Vasiľjevič<br />

V. G. Biclinskij. B. m. 1950. Preklad monografie /P. HAAS-<br />

BRANKO/. 66 s. Slov. 1 jd.<br />

B 1285<br />

1194. VOLKOLINSKIJ, Michail Nikolajevič/1860-1917/<br />

Splnomocnenec. B. m. 1895. Preklad .poviedky /Alex<br />

ORLOV/. 12 s. Slov. 2 jd.<br />

M 24 E 6<br />

1195.. Zvláštna príhoda. B. m. 1895. Preklad poviedky /Augusta<br />

ŠLECHTOVÁ/. 16 s. Slov. 1 jd.<br />

M 24 E 4<br />

1196. VOZNESENSKIJ, A.<br />

Inc.: Uvažajemyjc delegaty Slavjanskogo kongressa! Sofija.<br />

1947. Vystúpenie na kongrese. 6 s. Rus. 1 jd.<br />

AMS III/16-1947<br />

1197. VVEDENSKIJ, A.<br />

O dievčatku. B. m. 1946. Preklad poviedky /Viera MELI-<br />

CHERČÍKOVÁ/. 50 s. Slov. 1 jd.<br />

B 1287<br />

1198. WAGNER, Vladimír /1900-1955/<br />

Dostojevský na Slov. nár. divadle. B. m. B. d. Článok. 3 s.<br />

Slov. 1 jd.<br />

157 F 2<br />

1199. Inc.: Prvá ruská revolúcia. B. m. B. d. Článok. 5 s. Slov. 1 jd.<br />

157 H 33<br />

1200. Nová ruská hra na SND. B. m. B. d. Článok. 3 s. Slov. 1 jd.<br />

157 F 24<br />

1201. WOLLMAN, Frank /1888-1969/<br />

Tragická tvár Puškinova. B. m. 1937. Štúdia. 12 s. Čes. 1 jd.<br />

42 XVI 31 A<br />

1202. ZADORNOV.Nikolaj Pavlovič /1909/<br />

Báťuška Amur. B. m. 1947. Preklad románu /E. DANKOVÁ/.<br />

320 s. Slov. 1 jd.<br />

B 1302<br />

1203. ZERČANINOV, A.A.<br />

Život a tvorba I. A. Gončarova. B. m. 1947. Preklad štúdie<br />

/Hana RUPPELDTOVÁ/. 41 s. Slov. 1 jd.<br />

B 1013<br />

1204. ZOCH.Ctiboh /1815-1865/<br />

O velikém knížeti Svatoslavovi. B. m. 1842. Článok. 6 s. Čes.<br />

1 jd.<br />

101 E 1<br />

1205. ZOŠČENKO, Michail Michajlovič /1895-1958/<br />

Biely orgován. B. m. B. d. Fragment prekladu poviedky<br />

/Mikuláš GACEK/. 9 s. Slov. 1 jd.<br />

B 670<br />

1206. Pelageja. Pohár. B. m. B. d. Preklad poviedok /Karol<br />

IZAKOVIČ, pseud. Podolinský/. 7 s. Slov. 2 jd.<br />

B 783<br />

1207. Trápenie. B. m. 1943. Preklad poviedky /Karol IZAKOVIČ,<br />

pseud. Podolinský/. 70 s. Slov. 1 jd.<br />

B 1309<br />

66<br />

1208. ŽAROV, Aleksandr Aleksejevič /1904/<br />

Jar, vitaj! Pieseň o Volge-Done. B. m. 1946. Preklad básní<br />

/Ján PONIČAN/. 5 s. Slov.2 jd.<br />

B 1186<br />

1209. ŽUKOVSKIJ, Vasilij Andrcjevič /178.3-1852/<br />

Inc.: Solovéj moj, solovej ... B. m. B. d. Odpis básní /Ctiboh<br />

Zoch/. 2 s. Rus. 1 jd.<br />

101 T 39<br />

1210. Minulých dní očarovanie. B. m. B. d. Preklad básní /Bohuš<br />

NOSÁK, pseud. Nezabudov/. 2 s. Slov. 1 jd.<br />

M 79 A 55<br />

1211. Mudrc Kerim Východnia skazka. B. m. B. d. Preklad básne<br />

/Bohuš NOSÁK, pseud. Nezabudov/. 12 s. Slov. 1 jd.<br />

RUSIKÁ - KOREŠPONDENCIA<br />

1212. ABRIKOSOV, Aleksej Ivanovič /1875-1955/<br />

Škarvan Albert. Dubki. 1900-1910. List. 4 s. Rus. 1 jd.<br />

1213. ABRIKOSOV, Chrisanf Nikolajevič<br />

Škarvan Albert. Zatiš'je. 1910. List 4 s. Rus. 1 jd.<br />

1214. AKADEMIJA NÁUK SSSR<br />

Mráz Andrej. Moskva. 1956-1963. Listy. 5 s. Rus. 5 jd.<br />

1215. ALDANOV, Mark Aleksandrovič /vi. m. M.A. Landau/<br />

/1889-1958/'<br />

Prídavok Anton. Paris. 1930. List. 4 s. Rus. 1 jd.<br />

1216. ALDATOV.I.E.<br />

Makovický Dušan. Kyji v. 1910. Karta. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

1217. ALEKSANDROV, A. A.<br />

Šándor Elo. B. m. 1946. Karta. í s. Rus. 1 jd.<br />

1218. ALEKSANDROVSKIJ, Sergej S.<br />

Šándor Elo. Praha. 1937. List. 1 s. Čes. 1 jd.<br />

M79A54<br />

22 C 1<br />

. 22 C1<br />

52 A1<br />

39 A2<br />

50 A1<br />

90 AR 5<br />

90A2a<br />

1219. ALEKSEJEV, Michail Pavlovič /1896-?/<br />

Mráz Andrej. Sankt Peterburg. 1959. Karta. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

1220. AMBAM,Pcr<br />

Súkenníkov Michail. Oslo. 1945. List. 2 s. Nór. 1 jd.<br />

1221. ANDIN.V.S.<br />

Augusta Jaroslav. B. m. 1941. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

52F1<br />

M5B2<br />

100 A 3<br />

1222. ANDRÉE, Gerhard<br />

Tolstoj Lev Nikolajevič. Dessau. 1910. Karta. 1 s. Ido. 1 jd.<br />

50C8


1223. ANDREJEVOVÁ, Ljubov Ivänovna<br />

Makovický Dušan. B. m. B. d. List. 4 s. Rus. 1 jd.<br />

1224. ANKEROVÁ, Nini Roll /1873-1942/<br />

Sukcnnikov Michail. B. m. B. d. List. 1 s. Nór. 1 jd.<br />

1225. ANŠINOVÁ.A.<br />

Tolstoj Lev Nikolajcvič. B. m. B. d. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

1226. ANTONENKO, Anatolij Ivanovič<br />

Lukáč Emil Boleslav. Kyjiv. 1976. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

1227. APLETIN, Michail<br />

Šándor E}o. Moskva. 1939-1947. Listy. 13 s. Rus. lOjď.<br />

1228. ARGÓNOV, L.<br />

Kogan Pctr. Geneve. 1909. Karta. 2 s. Rus. 1 jd.<br />

1229. ARGUS SUISSE DE LA PRESSE S.A., rcd.<br />

Kogan Petr, Genčve. 1909. List. 1 s. Nein. 1 jd.<br />

1230. ARISTOV, Fčdor Fčdorovič /1888-1932/<br />

Klačko Rudolf. Moskva. 1929. Listy. 38 s. Rus. 12 jd.<br />

50 A 2<br />

M5B1<br />

50 C 1<br />

126 A 13<br />

90 A 9 "*<br />

22 O 5<br />

22 O 6<br />

AMS-1929/Hist. odbor<br />

1231. Škultéty Jozefa Klačko Rudolf. Moskva. 1931. List a karta.<br />

5 s: Rus. 2 jd.<br />

AMS-193 l/Liter, odbor<br />

1232. ARTIŠEVIČOVÁ, Vera Alcksandrovna<br />

Baník Anton Augustín. Moskva, Saratov. 1961-1964. Listy.<br />

5 s. Rus. 3 jd.<br />

132 A 13.<br />

1263. ASTAPOV<br />

Makovický Dušan. Moskva. 1910. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

1234. BAGDASARJAN<br />

Baník Anton Augustín. B. m. 1958. List. 1 s. Rus. i jd.<br />

1235. BACHTIČ.I.<br />

Maliak Jozef. B. m. 1911. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

50 A 3<br />

123 A 16<br />

56 MM 1<br />

1236. BACHTIN, Nikolaj Nikolajcvič /1886-1940/<br />

Matica slovenská. Sankt Petcrburg. 1934. Karta. 1 s. Slov.<br />

. 1 jd-<br />

AMS X/22-1934<br />

1237. Ruppcldt Miloš. Sankt Petcrburg. 1929. Listy. 4 s. Rus. 4 jd.<br />

18 A 47<br />

1238. BAKOŠ, Mikuláš/1914-1972/<br />

Matica slovenská. Trnava. 1938. List + návrh prekladov z ruskej<br />

literárnej vedy. 2 s. Slov. 2 jd. *<br />

, AMS D.IV./11-1938<br />

1239. BALAČENKO<br />

Makovický Dušan. B. m. B. d. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

1240. BALYCKIJ, Fčdor<br />

Škultéty Jozef. Praha. 1935. List. 2 s. Rus. 1 jd.<br />

50 A 4<br />

49 A 36<br />

1241. BANGEL UND SCHMITT '.<br />

Kogan Petr. Heidelberg. 1909. List a karta. 3 s. Nem. 2 jd.<br />

1242. BANÍK, Anton Augustín /1900-1978/<br />

Andrusov Dimitrij. Martin. 1938. List. 1 s. Slov. 1 jd.<br />

v<br />

22 O 7<br />

132 Y 4<br />

1243. Kondrašov Nikolaj Andrcjevič. Martin. 1956-1960. Listy. 3 s.<br />

Slov. 2 jd.<br />

132 Z 18<br />

1244. Malcvič Olcg Michajlovič. Martin. 1962. List. 1 s. Slov. 1 jd.<br />

1245. BASISTOV, Ivan<br />

Rajčanová Iluda. B. m. 1945. Kópie listov. 2 s. Rus. 2 jd.<br />

1246. BAŠKIREV.A.<br />

Vajanský. SankťPctcrbug. 1897. List. 2 s. Rus. 1 jd.<br />

132 Z 39<br />

J 627<br />

M 23 J 65<br />

1247. BELLMIRE, William<br />

Tolstoj Lev Nikolajcvič. Boise /Idaho/. 1908. List. 3 s. Angl.<br />

ljd.<br />

, 50 C 2<br />

1248. BEZYMENSKIJ, Aleksandr Iľjič /1898-1973/<br />

Šándor Elo. Makajcvka. B. d. List. 2 s. Rus. 1 jd.<br />

90 O 33<br />

1249. BIBLIOTÉKA AKADEMIJI NÁUK SSSR<br />

Matica slovenská. Sankt Petcrburg. 1937. Listy. 2 s. Rus. 2 jd.<br />

AMS-1937/Knižnica MS-zahr.<br />

1250. BIO-SIBÍŔ BRNO<br />

Dcjneko-Dejnečenko Alexander. Brno. 1924. List. 1 s. Čes.<br />

ljd.<br />

49 CA H<br />

1251. BIRJUKOV, Pavel Ivanovič/1860-1931/<br />

Makovický Dušan. Praha, Kostroma. 1898-1910. Listy. 7 s.<br />

Rus. 3 jd.<br />

50 A 6<br />

1252. Ruppcldt Miloš. Genčve. 1919. Karta. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

' 18 A 54<br />

1253. Škarvan Albert. Genčve. 1915. List a karta. 3 s. Nem. 2 jd.<br />

22 C 3<br />

1254. Tolstoj Lev Nikolajcvič. Kostroma. 1910. Karta. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

- 50 C 18


1255. BISKUPSKY ÚRAD BRATISLAVA<br />

Súkenníkov Michail. Bratislava. 1940. List. 2 s. Slov. 1 jd.<br />

M 5 B 3<br />

1256. BJORNSONÓVÁ, Else<br />

Súkenníkov Michail. Aulestad, Oslo. 1937-1939. Listy. 41 s.<br />

Nór.24jd.<br />

M5B4<br />

1257. BOBROV, D.<br />

Makovický Dušan. B. m. 1910. List. 4 s. Rus. 1 jd.<br />

1258. BOGATYREV, Petr Grigor'jcvič /1893-1971/<br />

Bcdnárik Rudolf. Praha. 1936. List. 1 s. Slov. 1 jd.<br />

50 A 7<br />

AMS-1936/Vyd. činnosť<br />

1259. /Gašparíková Žclmíra/. Praha. 1934. List. 4 s. Ccs. 1 jd.<br />

1260. Matica slovenská. B. m. 1936. Listy. 4 s. Slov. 2 jd.<br />

1261. Mečiar Stanislav. Praha. 1936. List. 2 s. Rus. 1 jd.<br />

AMS X/22-1934<br />

AMS-1936/Knižnica MS<br />

1262. Melichcrčík Andrej. Moskva. 1958. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

1263.<br />

1264.<br />

1265.<br />

1266.<br />

1267.<br />

1268.<br />

1269.<br />

1270.<br />

1271.<br />

164 A 34<br />

61 A4<br />

Mráz Andrej. Praha. 1935-1937. Listy a karta. 27 s. Čcs.<br />

16* jd.<br />

52 F 40<br />

Mráz Andrej. Praha. 1938. List. 1 s. Slov. 1 jd.<br />

AMS D. X/153-1938<br />

BOGDANOVOVÁ, Irina<br />

Baník Anton Augustín. Moskva. 1964-1971. Kurty. 4 s. Rus.<br />

4jd.<br />

132 B 26<br />

BOJA, John -<br />

Súkenníkov Michail. B. m. B. d. List. 1 s. Nór. 1 jd.<br />

BOKES, František /1906-1968/<br />

Oniščenko Juraj. Bratislava. B. d. Karta. 1 s. Slov. 1 jd.<br />

BOOVÁ, Sigrid /1898-1953/<br />

Súkenníkov Michail. Oslo. 1938. List. 1 s. Nór. 1 jd.<br />

BORISOVOVÁ, A.<br />

Makovický Dušan. B. m. Cca 1920. List. 2 s. Rus. 1 jd.<br />

M5B5<br />

137 F 5<br />

M5B6<br />

50 A 8<br />

BRAŽNIKOV, V.<br />

Tvrdý Peter. Jerevan. 1893-1896. Telegramy. 6 s. Rus. 3 jd.<br />

92 D 1<br />

BROADBENT, Albert<br />

Tolstoj Lev Nikolajevič. Manchester. 1907. Preklad listu<br />

/Dušan MAKOVICKÝ/. 1 s. Slov. 1 jd.<br />

C 245<br />

68<br />

1272. BRTÁŇ, Rudo/1907/<br />

Klcinhansová-Golyševová Alla. Martin. 1946. List. 1 s. Slov.<br />

AMS-1946/Prekl.kniž.j<br />

1273. BUDANOV, Jakov Jcgorov<br />

Tolstoj Lev Nikolajevič. B. m. 1910. List. 2 s. Rus. 1 jd.<br />

- • 50C3 j<br />

1274. BUDBERG.M.<br />

Ruppcldt Miloš. Sorcnto. Cca 1910. List. 1 s. Rus. 1 jd. /List v<br />

mene M. Gorkého-vydanie hry Nä dne./<br />

18 A 62<br />

1275. BUDILOVIČ, Anton Scménovič /1846-1908/<br />

Vajanský. Contnexeville, b. m. 1903, b. d. Listy. 6 s. Rus.<br />

* 2jd.<br />

138 A 35<br />

1276. BULGAKOV, Sergej Nikolajevič/1871-1944/. '<br />

Makovický Peter ml. Zbraslav. 1924-1925. Listy. 24 s. Rus.<br />

5jd. .<br />

50Bsl5<br />

1277. Škarvan Albert. B. m. 1925. Karta. 1 s. Rus: 1 jd.<br />

22 C 7a<br />

1278. BULGAKOV, Valentin Fčdorovič /1886-1966/<br />

Baník Anton Augustín. Martin. 1929. Karta. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

. 132 C3<br />

1279. Škarvanová Margita. Praha, Velká Chuchlc. 1926-1927, Listy.<br />

5 s. Čcs. 3 jd.<br />

22 S 18; 22 H 2<br />

1280. BUĽVIST.M.V.<br />

Makovický Dušan. B. m. 1910. List. Rus. 1 jd.<br />

1281. BURUJEVOVÁ<br />

Makovický Dušan. B. m. B. d. List. 2 s. Rus. 1 jd.<br />

1282. BYSTRICKÚ, Aleksandr Jevgcn'jevič<br />

Makovický Dušan. Klin. 1910. List. 4 s. Rus. 1 jd.<br />

50 A 121<br />

50 A 10<br />

50 A 11<br />

1283. CÁRSKA RUSKÁ ZEMEPISNÁ SPOLOČNOSŤ<br />

Matica slovenská., B. m. 1867. List s prílohou. 4 s. Rus. 3 jd.<br />

AMS MS I./853<br />

1284. CILÉV.J.N.<br />

Melichcrčík Andrej. Tambov. 1961-1962. Listy. 4 s. Rus. 2 jd.<br />

1285. CINGER, Aleksandr Vasiľjevič<br />

Makovický Dušan. B.Poljanka. 1910. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

61 A 8<br />

50 A 12<br />

1286. COMITÉ ESPAŇOL DE AUXILIO A LOS SABIOS RUSOS<br />

Rotnágl Jozef. Madrid. 1922. List. 1 s. Špan. 1 jd.<br />

1287. CROIX-ROUGE RUSSE<br />

Škultčty Jozef. Praha. 1933. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

64 H3<br />

49BC21


1288. ČECHOVSKU, J.I.<br />

Tolstoj Lev Nikolajevič. Kyjiv. 1910. List. 2 s. Rus. 1 jd.<br />

50 C 3/a<br />

1289. ČEKULAJEVOVÁ, Zorka<br />

Jašík Rudolf. Moskva. 1958-1959. Listy. 12 s. Rus. 4 jd.<br />

51A5<br />

1290. ČERKASSKIJ, Aleksandr<br />

Škultčty Jozef. Paris, Bratislava, b. m. 1928-1933. Listy. 5 s.<br />

Rus. 3 jd.<br />

49E47<br />

1291. ČERNJAVSKU, L.<br />

Gregorova Hana. Moskva. 1935. List. 1 s. Franc. 1 jd.<br />

43 G 17<br />

1292. ČERNÝ, Emil /ČÉRNYJ, Emilij Vjačeslavovič//1839-1913/<br />

Matica slovenská. Moskva. 1869. List. 3 s. Slov. 1 jd.<br />

AMS MS L/1199<br />

1293. Sovanský podporný výbor v Moskve. Moskva. 1868. List. 2 s.<br />

Slov. 1 jd.<br />

132 AF 22<br />

1294. ČERNOPOLSKIJ, Konštantín<br />

Tolstoj Lev Nikolajevič. Zagorje. 1909. List. 2 s. Rus. 1 jd.<br />

50 B 4<br />

1295. ČERTKOV, Vladimir Grigor'jcvič /1854-1936/<br />

Makovický Dušan. Southroundc, Tusktoh Home. 1906. List a<br />

~ karta. 5 s. Rus. 2 jd.<br />

22 H 3, 50 A 15<br />

1296. Škarvan Albert. Golicyno, b. m. 1905-1909. Listy. 9 s. Rus.<br />

4jd.<br />

22 C 8<br />

1297. ČERTKOVOVÁ, Anna Konstantinovna<br />

Makovický Dušan. Moskva. 1921. List. 6 s. Rus. 1 jd.<br />

v<br />

-• 50 B 16a<br />

1298. Ruppcldt Miloš. B. m. 1919. Karta. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

1299. Škarvanová Assunta. Christchurch. 1901. List. Tal. 1 jd.<br />

18 A 64<br />

22 H 5<br />

1300. ČERTKOVOVÁ, Galina<br />

Škarvan Albert. Maldon, Purlcigh, Littlestonc, Sandon,<br />

Hayling, Christchurch, Bournemouth, Golicyno, b. m. 1898-<br />

-1910. Listy a karty. 583 s. Rus. 107 jd.<br />

22 C 9<br />

1301. ČERTKOVOVÁ, Tanja<br />

Abrikosov. Purlcigh, Walton on Nazc, b. m. 1893-1898. Listy<br />

a karty. 20 s. Rus. 14 jd.<br />

22 H 4<br />

1302. ČESKOSLOVENSKO-SOVIETSKY INŠTITÚT<br />

Baník Anton Augustín.Bratislaya. 1954-1960. Listy. 4 s. Slov.<br />

4jd.<br />

132 S 9, 132 S 10, 132 H 31<br />

1303.: ČCHEIDZE, Konstantin Aleksandrovič /pseud. AI Kostan/<br />

Gacek Mikuláš. Praha, Roudnice, Horní Marsov, Duba.<br />

1955-1970. Listy a karty. 381 s. Rus. 162 jd.<br />

115B5.115B6<br />

1304. Gregorova Hana. Praha. 1937. List. 2 s. Rus. 1 jd.<br />

1305. Kramerová Zora. Roudnice. 1970. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

1306. ČIČEROV, Vladimir Ivanovič /1917-1957/<br />

Mráz Andrej. Moskva. 1956. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

1307. ČUMAKOV, Viktor<br />

Štefánek Anton. Bratislava. 1932. List. 2 s. Slov. 1 jd.<br />

43 A 63<br />

115 L 19<br />

52 XX 9<br />

42 A 127<br />

1308. DÁVIDOV, Gcorgij<br />

Kogan Petr. Montreux, Weissenbourg. 1909. List a karta. 3 s.<br />

Espcr. 2 jd.<br />

22 O 8<br />

1309. Škarvan Albert. Montreux. 1909. Karty. 2 s. Esper. 2 jd.<br />

1310. DAVIDOVIČ.A.<br />

Vajanský. Moskva. 1884. List. 2 s. Rus. 1 jd.<br />

1311. DE S AND VIGSKE S AMLINGER<br />

Súkenníkov Michail. B. m. 1938. List. 1 s. Nór. 1 jd.<br />

22 D 1<br />

138 B 13<br />

M 5 B 40<br />

1312. DESHAYS.R.<br />

Tolstoj Lev Nikolajevič. Sens. B. d. Karta. 1 s. Esper. 1 jd.<br />

1313. DOEV.M.<br />

Horov Pavol. Bratislava. 1973. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

50 C 5<br />

123 A 15<br />

1314. DENISOVCI<br />

Turcerová-Dcvečková Helena. Praha, Paris, Bruxelles,<br />

Arcachon, Nancy. 1919-1939, b. d. Listy a karty. 272 s. Franc.<br />

78 jd.<br />

104 A 8<br />

1315. DENKRENOVÁ, Else<br />

Súkenníkov Michail. B. m. 1945. 1 s. Nór. 1 jd.<br />

1316. DESTUNIS, Gavril<br />

Tvrdý Peter. B. m. 1877. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

1317. DRAGNEVIČ, Michail<br />

Makovický Dušan. B. m. 1903. List. 4 s. Rus. 1 jd.<br />

1318. DRAGOMIRECKIJ, Vladimír<br />

Nezistený. Moskva. 1890. List. 4 s. Rus. 1 jd.<br />

1319. DRUSKIS.Pctr<br />

Škultéty Jozef. Sankt Pcterburg. 1901. List. 2 s. Rus. 1 jd.<br />

M5B7<br />

92 D 2<br />

50 A 18<br />

37 T 57<br />

49 F 42<br />

1320. DUDKEVIČOVÁ, Jevdokija A.<br />

Šándorová Oťga st. Char'kiv, b. m. 1926, 1935. Listy. 15 š.<br />

Rus. 3 jd.<br />

90 BO 11a


1321. DUNAJEVSKIJ, Isaak Osipovič /1900-1955/<br />

Šándor Elo. Moskva. 1950. Listy. 4 s. Rus. 2 jd.<br />

1322. DYBUVAGOVÁ, Johanne<br />

Sukenníkov Michail. Oslo. 1945. List. 1 s. Nór. 1 jd.<br />

1323. DYVIND, Anker<br />

Sukenníkov Michail. B. m. 1945. List. 1 s. Nór. 1 jd.<br />

1324. ENGBERG, Paul<br />

Sukenníkov Michail. B. m. B. d. List. 2 s. Nór. 1 jd.<br />

1325. ERENBURG, Iľja Grigor'jevič /1891-1967/<br />

Florin Theo. Moskva. 1964. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

1326. FADER,Noyes<br />

Sukenníkov Michail. B. m. B. d. List. 1 s. Nór. 1 jd.<br />

90 E 35<br />

M 5 B8<br />

M 5 B 9<br />

M5 B 10<br />

130 E 26<br />

M 5 B 11<br />

1327. FÉDOROV, A.<br />

Jurkovič Miloš. Sankt Pctcrburg. 1959. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

175 C 4<br />

1328. FILEVIČ, Ivan Porfir'jcvič /1856-1913/<br />

Škultéty Jozef. Warszawa. 1892-1894. Listy. 13 s. Rus. 4 jd.<br />

49 ACH 50a<br />

1329. Škultéty Jozef. Praha, Sankt Pctcrburg. B. d. Listy. 4 s. Rus.<br />

2 jd.<br />

49 G 39<br />

1330. FLORIN, Theo /vl. m. Tcodor Herkeľ/ /1908-1973/<br />

. Erenburg Iľja Grigor'jevič. Dolný Kubín. 1964: List. 2 s.<br />

Slov. 1 jd.<br />

130 AG 32<br />

1331. Machov Saša. Paris. 1949. Karta. 1 s. Franc. 1 jd.<br />

130 AH 27<br />

1332. FLORINSKIJ, Timofej Dmitrijevič /1854-1919/<br />

Škultéty Jozef. Kyjiv, Bojarka, Alutka, b. m. 1892-1914. Listy<br />

a katry. 36 s. Rus. 14 jd.<br />

49 H 9<br />

1333. FRANCEV, Vladimir Andrejevič /1867-1942/<br />

Markovičová Viera. Praha. 1927. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

1334. Mráz Andrej. Praha. B. d. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

1335. Mudroň Pavel. B. m. B. d. List. 2 s. Rus. 1 jd.<br />

138 X 33<br />

52 H 51<br />

37 P 85<br />

1336. Škultéty Jozef. Praha, Warszawa, Zolotaja, b. m. 1898-1926,<br />

b. d. Listy a karty. 47 s. Rus. 24 jd.<br />

49 H 12<br />

1337. Turcerová-Devečková Helena. Praha. 1921. List. 1 s. Rus.<br />

1 jd.<br />

104 A 10<br />

70<br />

1338. Vajanský. Praha, Warszawa, b. m. 1903-1907, b. d. Listy a<br />

karty. 8 s. Rus. 5 jd.<br />

138 B 36 1<br />

1339. FRANCKER, H.<br />

Tolstoj Lev Nikolajevič. Leipzig. 1910. Karta. 1 s. Nem. 1 jd. f<br />

1340. FRIBERT, Christen<br />

Sukenníkov. Michail.- B. m. B. d. List. 2 s. Nór. 1 jd.<br />

1341. FUGLANG, Damgaard<br />

Suenníkov Michail. København. l945.1 s. Dán. 1 jd.<br />

50 C 6<br />

M5 B 12<br />

M5B13<br />

1342. FURSOVOJ, M.I.<br />

Makovický Dušan. Mcensk. 1920. List. 4 s. Rus. 1 jd.<br />

50 A 21<br />

1343. GACEK, Mikuláš /1895-1971/<br />

Čcheidze Konstantin Aleksandrovič /Al Kostan/. Dolný<br />

Kubín, Veíké Kapušany, Budmcrice, b. m. 1955-1970. Listy.<br />

204 s. Rus. 77 jd.<br />

115 H 16<br />

1344. Dirckcija Meždunarodnoj knigi. B. m. 1940. List. 1 s. Rus.<br />

1 jd.<br />

115 K 31<br />

1345. Jevdokimov Alcksandr Aleksandrovič. Dolný Kubín.<br />

1965-1970. Listy. 10 s. Rus. 6 jd.<br />

115 I 31<br />

1346. Mládek Belo. Moskva. 1940. List. 2 s. Slov. 1 jd.<br />

J 523/2 J<br />

1347. Polkovnikov Georgij Nikolajevič /Arejev/. Dolný Kubín.<br />

1966, 1968. Listy. 8 s. Rus. 2 jd.<br />

115 J 30<br />

1348. Prezídium Najvyššieho sovietu ZSSR. Dolný Kubín. 1961.<br />

List. 5 s. Rus. 1 jd.<br />

115 M 28<br />

1349. Stcmpkovskij Arsenij Michajlovič. Dolný Kubín. 1965-1970.<br />

Listy. 14 s. Rus. 7 jd.<br />

115 K 11<br />

1350. Veľvyslanectvo SSSR, konzulárne oddelenie. Dolný Kubín.<br />

1961 -1965. Listy. 10 s. Rus. 4 jd.<br />

115 M 33<br />

1351. GALLIPOLIJSKOJE ZEML'JAČESTVO V ČECHOSLO-<br />

VAKIJI<br />

Šoltésová Elena. Praha. 1931-1932. Listy. 4 s. Čes. 4 jd.<br />

M 98 J 22/j<br />

1352. GAMBORG, Leif<br />

Sukenníkov Michail. København. 1945. List. 1 s. Dán. 1 jd.<br />

M 5 B 14<br />

1353. GAQUOIN, K.<br />

Tolstoj Lev Nikolajevič. Wiesbaden. 1905. Karta. 1 s. Nem.<br />

1 jd.<br />

50 C7


1354. GARIN-MICHAJLOVSKIJ, Jurij<br />

Prídavok Anton. Bratislava. 1944. List. 1 s. Slov. 1 jd.<br />

39 A 33<br />

1355. GARRIGUES, C.H.N.<br />

Sukenníkov Michail. København. 1938. List 1 s. Dán. 1 jd.<br />

M 5 B15<br />

1356. GENLAND, Josef<br />

Sukenníkov Michail. Stockholm. 1945. List. 1 s. Nór. 1 jd.<br />

1357. GERUC,Krup.<br />

Savič Ivan. Sib. 1895. List. 2 s.Rus. 1 jd.<br />

M 5 B 16<br />

49 CA 41 a<br />

1358. GESELLSCHAFT SCHWEIZ-SOWJETUNION ZÜRICH<br />

Šándor Elo. Zürich. 1946. List. 1 s. Nem. 1 jd.<br />

90 AJ 62<br />

1359. GOLYŠEVOVÁ, Alla<br />

Ondrejov Ľudo. Praha, Smokovec. 1952-1953. Listy a karta.<br />

4 s. Slov. 3 jd.<br />

40 E 14<br />

1360. GONČAROV, I.<br />

Matica slovenská. Bratislava. 1976. Kondolcncia k úmrtiu<br />

L. Novomeského. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

J 1042/1<br />

1361. GORBUNOV-POSADOV, Ivan Ivanovič /1864-?/<br />

Makovický Dušan.B. m. 1910. Listy. 10 s. Rus. 2 jd.<br />

50 A 24<br />

1362. Škarvan Albert. Moskva. 1905-1909. Listy a karta. 4 s. Rus.<br />

3 jd.<br />

22 D 3<br />

1363. GORLOV, Valentin<br />

Škultéty Jozef. Nice. B. d. Listy. 7 s. Rus. 2 jd.<br />

1364. Vajanský. Nice, Paris. 1902-1905. Karty. 6 s. Franc. 3 jd.<br />

49 125<br />

138 C 1<br />

1365. GOSUDARSTVENNAJA BIBLIOTEKA SSSR" IMENI<br />

LENINA MOSKVA<br />

Knižnica Slovenskej'univerzity. Moskva. 1945. List. 1 s. Rus.<br />

ljd.<br />

68 E 3<br />

1366. GREGOROVA, Hana/1885-1958/<br />

Vscsojuznoje obščestvo kuľturnoj svjazi s zagranicej.<br />

Bratislava. 1936-1938. Listy a karty. 11 s. Rus. 11 jd.<br />

43 G 65,43 CH 59<br />

1367. GREVENIUS, Herbert<br />

Súkenníkov Michail. B. m. B. d. List. 1 s. Švéd. 1 jd.<br />

M5B17<br />

1368. GROT, Konstantin Jakovlevič /1853-1934/<br />

Vajanský. Sankt Peterburg, Pavlovsk. 1910-1913, b. d. List,<br />

karty a telegram. 7 s. Rus. 4 jd.<br />

138 C 8<br />

71<br />

1369. GUSEV, Nikolaj Nikolajevič /1882-1967/<br />

Bulgakov Valentin Fedorovič. Moskva. 1927. List. 1 s. Rus.<br />

ljd.<br />

22 H 6<br />

1370. Čertkov Vladimir Grigor'jevič. Korelino. 1910. List. 5 s. Rus.<br />

ljd.<br />

50C90<br />

1371. Čertkovová Anna Konstantinovna. Čerdyň, Korelino. 1910.<br />

Listy. 8 s, Rus. 3 jd.<br />

50 C 89<br />

1372. Makovická Matrena Konstantinovna. B. m. 1928-1960. Listy.<br />

14 s. Rus. 5 jd.<br />

, 50C90/a<br />

1373. Makovický Dušan. B. m. 1914-1916. Listy a karta. 20 s. Rus.<br />

7jd.<br />

50 A 25<br />

1374. Škarvan Albert. Michajlov. 1914. Karta. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

,1375. Tolstaja A.Ľ. B. m. 1917. Karta. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

1376. GUSEV, Viktor Jevgen'jevič<br />

Mclichcrčík Andrej. B. m. 1964. Listy. 2 s. Rus. 2 jd.<br />

22 D 5<br />

50 C 36<br />

61 A 17<br />

1377. HAMSUN, Knut /1859-1952/<br />

Súkenníkov Michail. Dubrovník. 1938. List. 1 s. Nór. 1 jd.<br />

M 5 B 18<br />

1378. HENDRYCH, Jindŕich Josef<br />

Hurban Jozef Miloslav. Sankt Peterburg. 1878. Listy. 7 s. Čes.<br />

2jd.<br />

32 D 54<br />

1379. HERNC I DOŠEN<br />

Moskoczy F. Sankt Peterburg. 1880. Karta. 1 s. Nem. 1 jd.»<br />

1380. HOFBAUER, Josef " ;<br />

Súkenníkov Michail. Malmö. 1940. List. 1 s. Nem. 1 jd.<br />

49 CA 48<br />

M5E3<br />

1381. Súkenníkov Michail. Malmö. 1945. List. 2 s. Nem. 1 jd. v<br />

M5B19<br />

1382. HOLMGRENOVÁ, Ann Margret<br />

Sukcnnikov Michail. Stockholm. 1938. List. 1 s. Švéd. 1 jd.<br />

1383. HORÁK, Jiŕí/1884-1975/<br />

Matica slovenská. Praha. 1922. List. 2 s. Čes. 1 jd.<br />

1384. Nezistený, Praha. 1930. List. 1 s. Čes. 1 jd.<br />

M5B20<br />

AMS II./34-1922<br />

AMS- 1930/Vyd. činnosť<br />

1385. HORNÁ, Richard /1892-1953/<br />

Pogorielov Valerij. Bratislava. 1928. Listy. 2 s. Slov. 2 jd.<br />

49 ACH 41,49 CA 51


1386. HORVÁTH, Karol /1913-1968/<br />

Redakcia Slovenských pohľadov. Praha. 1938. List /návrh<br />

prekladu Šklovského/. 1 s. Slov. 1 jd.<br />

AMS D. IV/29-1938<br />

1387. HÓVÍK. Ivar<br />

Súkenníkov Michail. Lillehammer. 1938. List. 2. s. Nór. 1 jd.<br />

1388. IGNATJEV, Nikolaj Pavlovič<br />

Vajanský. B. M. 1897. Telegram. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

1390. IL'JINSKIJ, Grigorij Andrcjcvič /1876-1937/<br />

Matica slovenská. Saratov. 1924. List. 2 s. Rus. 1 jd.<br />

1391. Škultéty Jozef. Saratov. 1925. List. 2 s. Rus. I jd.<br />

M5B21<br />

138 K 8<br />

SMS D.II./4a-1924<br />

1392. IMPERATORSKAJA AKADEMIJA NAUK<br />

Škultéty Jozef. B. m. 1903, 1906. Listy. 2 s. Rus. 2 jd.<br />

49 N 17<br />

49 BE 24<br />

1393. IMPERATORSKAJA RUSSKAJA AKADEMIJA<br />

Společnost česko-slovanská. Sankt Peterburg. 1838. Listy. 2 s.<br />

Rus. 2 jd.<br />

M 47 A 8<br />

1394. IMPERATORSKOJE MOSKOVSKOJE ARCHEOLOGIČES-<br />

KOJE OBŠČESTVO<br />

Slovenské pohľady, red. Moskva. 1893. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

49 BU 40<br />

1395. INOSTRANNAJA KOMISIJA SOJUZA SOVETSKICH PI-<br />

SATELEJ<br />

Šándor Elo. Moskva. 1946. List. I s. Rus. 1 jd.<br />

90 AK 4<br />

1396. ISAČENKO, AIeksandr Vasiľjevič /1910-1978/<br />

Baník Anton Augustín. Bratislava. 1942-1955, b.d. Listy. 8 s:<br />

Slov. 8 jd.<br />

132 G 29<br />

1397. Matica slovenská. Štiavnicka pri Podbrezovej. 1948. List. 1 s.<br />

Slov. 1 jd. .<br />

AMS 1948-30/52<br />

1398. Mečiar Stanislav. Bratislava, Piešťany, b. m. 1933-1944. Listy.<br />

7 s. Slov. 5 jd.<br />

164 D 27<br />

1399. Mráz Andrej. Bratislava. 1946-1948. Listy a vizitka. 3 s. Slov.<br />

3 jd.<br />

52 K 5a<br />

1400. ISKUSSTVO SLAVJAN, red.<br />

Škultéty Jozef. Bratislava. 1923. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

1401. IVANČENKO,Dirnitrij/1901/<br />

Hrušovský Ján. Bratislava. 1972. List. 1 s. Slov. 1 jd.<br />

1402. JABLONOVSKIJ<br />

Tolsťaja A. L. Arbat. 1912. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

49 BE 25<br />

111 A 28<br />

50 C 37<br />

1403. JACIMIRSKIJ, AIeksandr Ivanovič/1870-?/<br />

Škultčty Jozef. Sankt Peterburg. 1908. Karta. 2 s. Rus. 1 jd.<br />

49 N 27<br />

1404. JAKOBSEN, Frode<br />

Sukenníkov Michail. København. 1945. List. 1 s Dán. 1 jd.<br />

1405. JAKOBSON, Roman Osipovič /1896-1982/<br />

Mráz Andrej. Brno, b. m. Listy a karty. 9 s. Čes. 6 jd.<br />

1406. Štefánck Anton. Praha. 1927-1928. Listy. 4 s. Čes. 2 jd.<br />

M 5 B 22<br />

52 J7<br />

42 C 127<br />

1407. JAKOVENKO, Boris<br />

Matica slovenská. Modŕany u Prahy. 1934. List. 2 s. Čes. 1 jd.<br />

AM SX/22-1934<br />

1408. JAKOYENKO.M.<br />

Kogan Pctr. Roma, b. m. 1908-1909. Listy. 23 s. Rus. 9 jd.<br />

22 O 10<br />

1409. JAKUBOVSKIJ<br />

Čcrtkov Vladimir Grigor'jevič. Taškent. 1909. List. 2 s. Rus.<br />

ljd.<br />

50 C 95<br />

1410. JAVORSKIJ, Juľjan Andrcjcvič /1873-?/ .<br />

Matica slovenská. Praha. 1933. List. 4 s. Rus. 1 jd.<br />

49 BO 39<br />

1411. Škultéty Jozef. Ľviv. 1898-1923, b. d. Listy. 12 s. Rus. 4 jd.<br />

1412. JEDIGAROV, Sergej<br />

Tvrdý Peter. Baku. 1896. Telegram. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

1413. JEFREMOV<br />

Makovický Dušan. Voronež. 1916. List. 3 s. Rus. 1 jd.<br />

1414. JELENEV, Nikolaj/1894-?/<br />

Mráz Andrej. Praha. 1937. List. 2 s. Rus, 1 jd.<br />

49 P 8.<br />

92D3<br />

50 A 34<br />

52 K 14<br />

1415. JEĽŠIN.S.<br />

Tolstoj Lev Nikolajevič. Sankt Pcterburg. 1909. Karta. 1 s.<br />

Rus. I jd.<br />

50C18<br />

1416. JEVDOKIMOV, AIcksandr Alcksandrovič<br />

Gacck Mikuláš. Bratislava, Moskva, Sankt Pcterburg, b. m.<br />

1964-1970, b. d. Listy a karty. 33 s. Rus. 15 jd.<br />

- 115 D8<br />

1417. JEVŠTIFEJEV, N. P.<br />

Kogan Pčtr. Geneve. 1907. List. 3 s. Esper. 1 jd.<br />

2209 5<br />

1418. JURKOVIČ, Miloš<br />

Ccntraľnyj muzej svjazi im. A. S. Popova. Bratislava. 1959.<br />

List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

175 C 4<br />

1


1419. KABISCH, Richard<br />

Tosltoj Lev Nikolajevič. Ütersten. 1907. Preklad listu /Dušan<br />

MAKOVICKÝ/. 1 s. Slov. 1 jd.<br />

C 245<br />

1420. KARAVAJEVOVÁ, Anna Aleksandrovna /1893-1979/<br />

Šándor Elo. Moskva. 1945. Listy. 6 s. Rus. 2 jd.<br />

90 J 44.<br />

1421. KARDAŠEVIČ, Teofil O.<br />

Vajanský. Budapest, Üröm. 1896-1898, b. d. Listy a karta. 9 s.<br />

Rus. 5jd.<br />

138 D 25<br />

1422. KAZIMIOV, Igor Petrovič<br />

Lukáč Emil Boleslav. Kyjiv. 1969-1976. Karty. 5 s. Rus. 5 jd.<br />

1423. KIRILL, A.<br />

Vajanský. Wien. 1913. Karta. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

1424. KIRKEBY, Anker<br />

Sukenníkov Michail. B. m. B. d. List. 2 s. Nór. 1 jd.<br />

1425. KIŠKIN, Lev Sergejevič<br />

Mráz Andrej. Moskva. 1958. Karta. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

126 E 36<br />

138 D 27<br />

M 5 B 23<br />

52 L 56<br />

1426. KLAČKO, Rudolf /1892-1975/<br />

Aristov Fëdor Fëdorovič. Bratislava. 1932. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

C 538<br />

1427. Aristov Fëdor Fëdorovič. Martin. 1929. Listy. 13 s. Rus. Slov.<br />

3 jd.<br />

AMS-1929/Hist. odbor<br />

1428. Aristov Fedor Fčdorovič. Martin. 1931. Listy. 3 s. Rus. 2 jd.<br />

1429. KLIMOV, Viktor J.<br />

Krčméry Štefan. Praha. 1927. Karta. 1 s. Čes. 1 jd.<br />

AMS-1931/Liter.odbor<br />

AMS-1927/Bibliotčka MS<br />

1430. KOČARJAN<br />

Makovický Dušan. Ečmiadzin. B. d. List. 2 s. Rus. 1 jd.<br />

1431. KOEPPEN,'PetrIvanovič/1793-I864/<br />

Nezistený. Sankt Pcterburg. 1839. List. 2 s. Nem. I jd.<br />

50 A 121<br />

M 47 B 2<br />

1432. KOGAN, Pčtr Iľjič<br />

Darapsky August. Grand-Lancy. 1908. Listy. 6 s. Ncnr. 3 jd.<br />

1433; Jakovcnko M. Gŕand-Lancy. 190»: List. I s. Rus. I jd.<br />

1434. Jellinek. Heidelberg. 1907. List. 1 s. Nem. I jd.<br />

1435. KoganováMaríja*Grand-Laney. 1909* List...2-&.Rus..ljd.<br />

22 Ol<br />

22 0 2<br />

A 693<br />

22 O 3<br />

73<br />

1436. Mohr Ernst. Heidelberg. B. d. List. 2 s. Nem. 1 jd.<br />

A 693<br />

1437. Škarvan Albert. Heidelberg, Sankt Pctcrburg, Odessa. 1906-<br />

-1914. Karty. 4 s. Rus. 4 jd.<br />

22 D 14<br />

1438. KOGANOVÁ, Marija<br />

Kogan Pčtr Iľjič. Sankt Peterburg. 1903-1909, b. d. Listy a<br />

telegram. 56 s. Rus. 26 jd.<br />

22 0 12<br />

1439. Škarvan Albert. Sankt Peterburg. 1909. Listy. 2 s. Rus. 3 jd.<br />

22023<br />

1440. KOGANOVÁ, Rosa<br />

- Kbgan Pčtr Iľjič. Sankt Peterburg. B. d. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

22 O 12a<br />

1441. KOCH,Hal<br />

Súkenníkov Michail. MalmjÄgade. 1945. List. 1 s. Nór. 1 jd.<br />

1442. KOLOGRIVOV, V.<br />

Makovický Dušan. B. m. 1910. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

1443. Makovický Dušan. B. m. B- d.-List. I s. Rus. 1 jd.<br />

1444. KONDRAŠOV, Nikolaj Andrejevič<br />

Ružička Vladisláv. B. m. 1960. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

1445. KONIČEK-HORSKÝ, Svjatopolk Osipovič /1866-1931/<br />

Matica slovenská. Moskva. 1930. List. 4 s. Čes. 1 jd.<br />

M5B24<br />

50A40<br />

50 A 121<br />

89A40<br />

AMS-1930/Kult. styky so zahr.<br />

1446. KONOVALOV.S.<br />

Škuhcty Jozef. Birmingham. 1932. List. 1 s. Franc. 1 jd.<br />

49 S 23<br />

1447. KORABLÉV, Vladimir Nikolajevič<br />

Slovenské pohľady, red. Sankt Peterburg. 1902. List. 1 s. Rus.<br />

ljd.<br />

49BV1<br />

1448. Vajanský. Sankt Pctcrburg. 1911. Karta. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

1449. KOROVENKO, A.T.<br />

Ružička Vladisláv. Moskva. 1960. Karty. 2 s. Rus. 2 jd.<br />

A 736<br />

89 A 42<br />

1450. KOŠEVOLTtch. N.<br />

Tosttoj Lev Nikolajevič. Alcxandropol. 1910. List. 2 s. Rus.<br />

ljd..'<br />

50C9<br />

1451. KRIVOŠ, Vladimir Ivanovič/1865-1942/<br />

Matica slovenská. Moskva. 1929. List. 1 s. Rus. ljd.<br />

AMS-1929/Vyd. činnosť<br />

1452. Vajanský^ Sankt Peterburg. 1887-1894.Xisty. 10 s. Slov. 4 jd.<br />

138 E 8


1453. KRJUKOV, Nikolaj Aleksandrovič /1800-1854/.<br />

Vraný Václav. B. m. 1913, 2 s. Karta a dotazník. Rus. 2 jd.<br />

1454. KROSOVÁ, Helge<br />

Sukenníkov Michail. Krogoš. 1939. List. 2 s. Nór. 1 jd.<br />

A 802<br />

M 5 B 25<br />

1455. KULAKOVSKIJ, Platon Andrejevič /1848-1913/<br />

Škultéty Jozef. Warszawa, Sankt Pctcrburg, Montreux, b. m.<br />

1895-1909. Listy. 23 s. Rus. 9 jd.<br />

49 V 19<br />

1456. Vajanský. Warszawa. 1897. Listy. 7 s. Rus. 2 jd.<br />

1457. KUZMINSKIJ, Dimitrij<br />

Makovický Dušan. B. m. 1910. List. 2 s. Rus. 1 jd.<br />

1458. LADYŽNIKOV, Ivan<br />

Škarvan Albert. Berlin. 1909. List a karta. 2 s. Rus. 2 jd.<br />

1459. LAMANSKIJ, Vladimir Ivanovič /1833-1914/<br />

Hurban Jozef Miloslav. B. m. B. d. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

1460. Mudroň Pavel. Sankt Peterburg. 1905. List. 4 s. Rus. 1 jd.<br />

1461. - Škultéty Jozef. B. m. 1903. List. 4 s. Rus. 1 jd.<br />

138 E 22<br />

50 A 49<br />

22 G 12<br />

M 23 E 17<br />

37 S 72<br />

1462. Vajanský. Sankt Pctcrbug, b. m. 1888-1894, b.d. Listy. 5 s.<br />

Rus.3 jd.<br />

138 E 35<br />

1463. LAPTEVOVÁ, Ljudmila Pavlovna<br />

Baník Anton-Agustín. Martin. 1961. List. 2 s. Rus. 1 jd.<br />

132 J 4<br />

1464. LAVROVSKIJ, Pctr Alckscjevič /1827-1886/<br />

Viktorin Jozef Karol. Char'kiv. 1862-1864. Listy. 29 s. Rus.<br />

6jd.<br />

25 C 4<br />

1465. LEDERER.Edvard/1859-?/<br />

Tolstoj Lev Nikolajevič. B. m. B. d. Listy. 4 s. Rus. 1 jd.<br />

1466. LIBRAIRE, Georg<br />

Kogan Petr Iľjič. Genéve. 1909. List. 3 s. Franc. 1 jd.<br />

M 5 D 3<br />

• ' 22 O 13<br />

1467. LINDHAGEN, Paul<br />

Súkenníkov Michail. Borgtnästarcgardcn. 1938. List. 1 s. Nór.<br />

ljd.<br />

M 5 B 26<br />

1468. LINÉVOVÁ, Jevgenija Eduardovna /1854-1919/<br />

Halaša Andrej. Wien. 1903. Karta. 2 s. Rus. 1 jd.<br />

1469. LITERATURNYJ MUZEJ<br />

Ružička Vladimír. B. m. B. d. Karta. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

37 G 30<br />

.89 B 36<br />

1470.<br />

1471.<br />

1472.<br />

1473.<br />

1474.<br />

1475.<br />

1476.<br />

1477.<br />

49 Y 10 1478.<br />

74<br />

1479.<br />

1480.<br />

1481.<br />

1482.<br />

1483.<br />

UASKOVSKIJ, Valerij<br />

Škultéty Jozef. B. m. 1897. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

LOGUNOV, Nikifor<br />

Makovický Dušan. B. m. 1917. List. 2 s. Rus. 1 jd.<br />

LOSSKIJ, Nikolaj Onufrijevič /1870-1965/<br />

Matica slovenská. Bratislava. 1943. List. 1 s. Slov. 1 jd.<br />

49 Z 10<br />

50 A 54<br />

AMS-1943/Nakl. a vyd. MS<br />

Matica slovenská. Bratislava. 1944. List. 1 s. Slov. 1 jd.<br />

AMS-1944/Nakl. a vyd. MŠ<br />

LOVBANDOVÁ, Ulli<br />

Súkenníkov Michail..Grimstad. 1938. List. 1 s. Nór. 1 jd.<br />

LOVBANDOVÁ, Lalli<br />

Súkenníkov Michail. B. m. B. d. List. 1 s. Nór. 1 jd.<br />

LUGOVSKOJ, Vtadimir Aleksandrovič /1901-1957/<br />

Šándor Elo. Moskva. 1945. List. 2 s. Rus. 1 jd.<br />

MAGULA, Antonín Michajlovič<br />

Makovický Dušan. Moskva. B. d. List. 8 s. Rus. 1 jd.<br />

M5B27<br />

M5B28<br />

90 0 47a<br />

50 A 121<br />

MAJNOV, Vladimir Nikolajevič /1845-1888/<br />

Matica slovenská. Sankt Petcrburg. 1871. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

AMS MS L/1896'<br />

MALIARIK, Ján /1869-1946/<br />

Baťuška cár pokojamilovný! Moje drahé milé dieťa! Veflcé<br />

Leváre. 1914. List cárovi, lis. Slov. Nem. 1 jd.<br />

MJ815<br />

MALLONYOVÁ, L.A.<br />

Tolstoj Lev Nikolajevič. B. m. B. d. Preklad listu /Dušan<br />

MAKOVICKÝ/. 1 s. Slov. 1 jd.<br />

C 245<br />

MAKOVICKÝ, Dušan /1866-1921/<br />

Bacherová Edita. Jasnaja Poljana. 1906. Listy. 12 s. Slov. 2 jd<br />

/Informácie o Tolstom./<br />

< 50 C 12<br />

Cejnek Rajmund. Jasnaja Poljana. 1909. List. 1 s. Slov. 1 jd. .<br />

50B3<br />

Čechov Anton Pavlovič. Žilina, b. m. 1904. fcisty. 5 s. Ruš.<br />

2jd.<br />

50B3/a<br />

1848. Nezistený. B. m. B. d. Koncept listu. 3 s. Angl. 1 jd.<br />

50 C12 ŕ<br />

1485. Nezistený /Praskovia Nikolajevna/. Jasnaja Poljana. 1907. j<br />

List. 4 s. Rus. 1 jd.<br />

50CU\<br />

1486. Nikolajev, S. D. Jasnaja Poljana. 1906. List. 3 s. Rus. 1 jd.<br />

50B8/8Í


1487. Orechovová-Makovická Matrena Konstantinovna. Žilina,<br />

Piešťany, b. m. 1916-1921. Listy. 9 s. Rus. 5 jd.<br />

50 B 8/b<br />

1488. Sojuz vračej Tuľskoj guberniji. Jasnaja Poljana. B. d. List. 1 s.<br />

Rus. 1 jd.<br />

50 F 26<br />

1489. Škultcty Jozef. Ružomberok, Insbruck, Žilina, Košice, Rajecké<br />

Teplice, Jasnaja Poljana, Warszawa, Granica, Kočety, Jasenki,<br />

Blagodatnoje, b. m. 1888-1920, b.d. Listy a karty. 185 s. Slov.<br />

82 jd.<br />

49 Z 27<br />

1490. Tolstaja Oľga Vasiľjevna. B. m. B. d. List. 2 s.Rus. 1 jd.<br />

1491. Wepriak M. M. Jasnaja Poljana. 1910. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

50 B11/b<br />

50 B 11/C<br />

1492. MAKOVICKÝ, Dušan /1894-1978/<br />

Sukenníkov Michail. Bratislava. 1939. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

1493. MANDRUSOV<br />

Vámoš Gejza. Moskva. 1933. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

M 5 B 29<br />

72 D 13<br />

1494. MANUSJANOVÁ<br />

Florin Theo. Jerevan. 1967-1968. Listy a karty. 4 s. Rus. 3 jd.<br />

1495. MARČUK<br />

Makovický Dušan. B. m. 1910. List. 2 s. Rus. 1 jd.<br />

1496. MARKUSSOV, Andreas<br />

Sukenníkov Michail. Bruvoll. 1938. List. 2 s. Nór. 1 jd.<br />

130 N 3<br />

50 A 60<br />

M5C7<br />

1497. MATICA SLOVENSKÁ<br />

Akadcmija nauk SSSR Leningrad. Martin. 1947. Listy. 6 s.<br />

Slov.4 jd.<br />

AMS XXVII/261-1947<br />

1498. Bogatyrev Pëtr Grigor'jevič. Martin. 1935. List. 1 s. Slov. 1 jd.<br />

AMS-1935/Vyd. činnosť<br />

1499. Isačenko Aleksandr Vasiľjevič. Martin. 1948. List. 1 s. Slov.<br />

1 jd.<br />

AMS 1948-65/125<br />

1500. MATLAK, Thomas<br />

Tolstoj Lev Nikolajevič. B. m. 1910. List. 6 s.,Angl. 1 jd.<br />

50 C 10<br />

1501. MAUDE,Aylmcr<br />

Tolstoj Lev Nikolajevič. Hcimsford. 1909. List. 1 s. Angl. 1 jd.<br />

1502. MAZING, L.<br />

Škultéty Jozef. Tartu. 1902. List. 2 s. Rus^ 1 jd.<br />

50C11<br />

49 AC 11<br />

75<br />

1503. MEČIAR, Stanislav /1910-1971/<br />

Isačenko Aleksandcr Vasiľjevič. Martin. 1943. List. 3 s. Slov.<br />

3jd.<br />

164 0 31<br />

1504. MEDVECKÝ, Gregor /Medveckij, Grigorij Michajlovič/<br />

/1899-1976/.<br />

Šándor Elo. Trenčín, Košice. 1933-1945. Listy. 25 s. Slov.<br />

Rus. 18 jd.<br />

90P59<br />

1505. Štellcr-Šteliar Ferdinand. Košice. 1935. Karta. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

1506. Nezistený. Trenčín. 1947. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

152 E 26<br />

AMS XXVII/268-1947<br />

1507. MEEYROWITSCH, E.<br />

Kogan Petr Iľjič. Paris. 1909. Listy a karty. lis. Rus. 6 jd.<br />

22 O 14<br />

1508. MELICHERČÍK, Andrej /1917-1966/<br />

Gusev Viktor Jcvgen'jevič. Bratislava. 1958-1960. Listy. 3 s.<br />

Rus. Slov. 3 jd.<br />

61 C 6<br />

1509. MELNIKOVÁ-PAPOUŠKOVÁ, Nadežda Filaretovna<br />

Ondrejov.Ľudo. Soči. 1960. Karta. 1 s. Čes. 1 jd.<br />

1510. MIUANSKIJ, A.S.<br />

Šándor Elo. Kyji v. 1936. List. 1 s. Rus. 1 jď.<br />

1511. Šándorová Oľga st. Kyjiv. 1936. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

1512. MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VECÍ ČSR<br />

Zastupitelství SSSR. Praha. 1932. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

1513. MIROČNIK.B.<br />

Škarvan Albert. B. m. 1909. Karty. 2_s. Rus. 2 jd.<br />

40E42<br />

90 R 37<br />

90 BO 42<br />

72 Ŕ 15<br />

22 E9<br />

1514. MIRONOVOVÁ, Tanja<br />

Horák Jozef.Moskva, b. m. 1970-1973. Listy a karty. 7 s. Rus.<br />

6jd.<br />

134 C 38<br />

1515. MOHR, Ernst<br />

Kogan Petr Iľjič. Rapallo, Heidelberg. 1906-1907. Listy. 7 s.<br />

Nem. 4 jd.<br />

A 693<br />

1516. MOLLEROVÁ, Ingeborg<br />

Súkenníkov Michail. B. m. 1938. List. 2 s. Nór. 1 jd.<br />

1517. MORKOVIN, Boris Vladimirovič /1882-?/<br />

Makovický Dušan. Praha. B. d. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

1518. Škultéty Jozef. Praha. 1921,1924. Listy. 3 s. Rus. 2 jd.<br />

M 5 B 30<br />

50 A 61<br />

49AE11.49BH34


1519.<br />

1520,<br />

1521,<br />

1522.<br />

1523.<br />

1524.<br />

1525.<br />

1526.<br />

1527.<br />

1528.<br />

1529.<br />

1530.<br />

1531,<br />

1532.<br />

1533.<br />

1534.<br />

1535.<br />

MOSKOVSKOJE ARCHEOLOGIČESKOJE OBŠČESTVO<br />

Matica slovenská. Moskva. 1872. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

AMS MS I./2129<br />

Sasinek František Víťazoslav. Moskva. 1872. List. 3 s. Rus.<br />

l jd.<br />

M 90 B 34<br />

MRÁZ, Andrej /1904-1964/<br />

Čyževs'kyj Dmytro Ivanovyč, Bratislava. 1943. List. 1 s. Slov.<br />

ljd.<br />

52 U 2<br />

Puškarevič Konstantin A. Martin. 1936. List. 1 s. Slov. 1 jd.<br />

AMS-1936/Knižnica MS<br />

NAŽIVIN, Ivan Fëdorovič /1874-1940/<br />

Škarvan Albert. Geldžik. 1909, Karta. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

NEGRAMOTNOV, Seinën<br />

Šándor Elo. Brezno. 1945. List. 1 š. Rus. 1 jd.<br />

NEKMOCEJEV<br />

Škultéty Jozef. Warszawa. 1902. Karta. 2 s. Rus. 1 jd.<br />

22 E 11<br />

90 S 9<br />

NEMIROVIČ-DANČENKO, Vasilij Ivanovič /1858-1943/<br />

Gacek Mikuláš. B. m. 1940. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

11 5 C 4<br />

NESTERËV, Maksim<br />

Makovický Dušan. Moskva. 1910. List. 3 s. Rus. 1 jd.<br />

NEX0, Martin Andersen /1896-1954/<br />

Sukenníkov Michail. Holte. 1945. List. 1 s. Dán. 1 jd.<br />

50 A 67<br />

M5B31<br />

NEZISTENÍ<br />

Kogan P8tr Iľjič. Freiburg, Gcndvc, Bclaja Ccrkov,<br />

Heidelberg, Miláno. 1885-1909. Karty. 15 s. Rus. Nem. 15 jd.<br />

22 0 24<br />

Kogan PCtr Iľjič. Leipzig, b. m. 1909-1913. Fragmenty íistov.<br />

23 s. Rus. 8 jd.<br />

22 G 19<br />

Kogan Petr Iľjič. Leipzig, Heidelberg, Sankt Pctcrburg,<br />

Genéve. 1904-1912. Listy. 35 s. Rus. 11 jd.<br />

22 0 25<br />

Súkenníkov Michail. Kdbcnhavn, Oslo, b. m. 1938, 1945, b. d.<br />

Listy. 6 s. Dán. Nór. 3 jd.<br />

M 5 C 4-6<br />

NEZISTENÝ<br />

Čcrtkov Vladimír Grigor'jcvič. Moskva. 1901. List. 3 s. Rus.<br />

ljd.<br />

A 1177<br />

Makovický Dušan. Gcrknüs. 1907. Karta. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

50 A 121<br />

Makovický Dušan, Jasenki Tul. 1910. Karta. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

50 A 121<br />

1536. Makovický Dušan. Jevlach Zakavkazskij. 1907. List. 4 s. Rus.<br />

ljd. .<br />

50 A 121<br />

1537. Makovický Dušan. Kaľazin Tvcrskij. 1910. List. 2 s. Rus.<br />

ljd. —<br />

50 A 121<br />

1538. Makovický Dušan. Milí House. 1898. List. 3 s. Rus. 1 jd.<br />

1539. Makovický Dušan.Moskva. 1910. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

1540. Makovický Dušan. Moskva. 1918. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

50 A 121<br />

50 A 121<br />

50 Á 121<br />

1541. Makovický Dušan. Novorossijsk. 1925. Listy. 8 s. Rus. 2 jd.<br />

1542. Makovický Dušan. Orcl. 1910. List. 4 s. Rus. 1 jd.<br />

50 A 121<br />

50 A 121<br />

1543. Makovický Dušan. Tuckton House. B. d. List. 4 s. Rus. 1 jd.<br />

49 AF 7 1544. Makovický Dušan. Túla. 1910. List. 3 s. Rus. 1 jd.<br />

76<br />

1545. Makovický Dušan. Túla. 1916. Karta. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

1546. Makovický Dušan. Zvcnigorod. 1910. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

1547. Makovický Dušan. B. m. 1910. List. 4 s. Rus. 1 jd.<br />

1548. Makovický Dušan. B. m. 1911. List. 4 s. Rus. 1 jd.<br />

1549. Makovický Dušan. B. m. B. d. Karta. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

1550. Makovický Dušan. B. m. B. d. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

1551. Makovický Dušan. B. m. B. d. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

1552. Makovický Dušan. B. m. B. d. List. 2 s. Rus. 1 jd.<br />

1553. Makovický Dušan. B. m. B. d. List. 3 s. Rus. 1 jd.<br />

1554. Makovický Dušan. B. m. B. d. List. 4 s. Rus. 1 jd.<br />

50 A 121<br />

50 A 121<br />

50 A 121<br />

50 A 121<br />

50 A 121<br />

50 A 121<br />

50 A 121<br />

50 A 121<br />

50 A 121<br />

50 A 121<br />

50 A 121<br />

50 A 121<br />

1555. Nezistený /Matvcjevna/. Jasnaja Poljana. 1910. Odpis a<br />

preklad listu /NEZISTENÝ/. 3 s. Slov. 1 jd.<br />

50 C 112a-<br />

1556. Nezistený /Vladimír/. Majkop. 1908. Preklad listu /Dušan<br />

MAKOVICKÝ/. 16 s. Slov. 1 jd.<br />

C 245


1557. Šándor Elo. Košice. 1934. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

1558. Škultéty Jozef. Kazaň. 1912. List. 4 s. Rus. 1 jd.<br />

1559. Škultéty Jozef. Kfačany. 1927. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

1560. Škultéty Jozef. Sankt Pcterburg. 1900. List. 3 s. Rus. 1 jd.<br />

90 AH 2<br />

49 AZ 29<br />

49 AZ 29<br />

49 AI 14<br />

1561. Škultéty Jozef. Potštýn, Sankt Pcterburg. 1894, 1910. Listy.<br />

5 s. Rus. 2 jd.<br />

49AZ29<br />

1562. Škultéty Jozef. Prievidza. 1907. Karta. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

49AZ29<br />

1563. Škultéty Jozef. Wien. B. d. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

1564. Škultéty Jozef. B. m. 1928. List. 3 s. Rus. 1 jd.<br />

1565. Škultéty Jozef. B. m. B. d. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

49 AZ 29<br />

49 AZ 29<br />

49 AZ 29<br />

1566. Tolstaja A. L. Sankt Peterburg, b. m. 1909-1910. List a karta.<br />

3 s. Rus. 2 jd.<br />

50 C 39<br />

1567. Tolstaja Sofija Andrcjevnä. B. m. 1918. List. 2 s. Rus. 1 jd.<br />

50 C 103<br />

1568. Tolstoj Lev Nikolajcvič. Moskva. B. d. Preklad listu /Dušan<br />

MAKOVICKÝ/. 3 s. Slov. 1 jd.<br />

C 245<br />

1569. Tolstoj Lev Nikolajevič^ Odessa. 1910. Odpisy listov<br />

/nezistený/. 6 s. Rus. 2 jd.<br />

50 C 18<br />

1570. Tolstoj Lev Nikolajevič. Orcnburg. B. m. 1908. Preklad listov<br />

/NEZISTENÝ/. 15 s. Slov. 5 jd.<br />

50 C 18<br />

1571. Tolstoj Lev Nikolajevič. B. m. 1895-1896. Odpisy listov<br />

/nezistený/. 12 s. Rus. 2 jd.<br />

50 C 18<br />

1572. Tolstoj Lev Nikolajevič. B. m. 1908. Preklad listu /Dušan<br />

MAKOVICKÝ/. 2 s. Slov. 1 jd.<br />

C 245<br />

1573. Tolstoj Lev Nikolajevič. B. d. 1909. Preklad listu /Dušan<br />

MAKOVICKÝ/. 3 s. Slov. 1 jd.<br />

C 245<br />

1574. Tolstoj Lev Nikolajevič. B. m. B. d. Anonymný list. 4 s. Rus.<br />

ljd.<br />

50 C 18<br />

1575. Tolstoj Lev Nikolajevič. B. m. B. d. List. 4 s. Rus. 1 jd.<br />

1576. Tolstoj P. A. a M.Iv-a. Moskva. 1910. Karta. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

50 C 18<br />

50 C 18<br />

77<br />

1577. Vajanský. Sankt Peterburg. 1910. List. 4 s. Rus. 1 jd.<br />

1578. N1KEFOROV<br />

Makovický Dušan. B. m. B. d. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

49AZ29<br />

50 A 121<br />

1579. NIKITENKO<br />

Šándor Elo. Kyjiv, Ostrava. 1935-1936. Listy. 16 s. Rus. 5 jd.<br />

90 S 21<br />

1580. NIKOLAJEV.P.<br />

Makovický Dušan. Nice. 1910. Listy a telegram. 12 s. Rus.<br />

4jd.<br />

50A68<br />

1581. NIKOĽSKIJ<br />

Horák Jozef. B. m. 1970. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

134 C 47<br />

1582. NIKOĽSKIJ, Dmitrij Petrovič /1855-1918/<br />

Zoch Ivan Branislav. Sankt Peterburg. 1884. List. 3 s. Rus.<br />

ljd.<br />

M 117 A 9<br />

1583. NORDVINNINOVÁ, Tamara<br />

Lukáč Emil Boleslav. B. m. B. d. Karta. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

1584. NOVÁK, Arne /1880-1939/<br />

Súkenníkov Michail. Brno. 1939. List. 2 s. Nem. 1 jd.<br />

126 H 21<br />

M 5 B 32<br />

1585. NOVÁK, Ľudovít/1908-1992/<br />

Isačcnko Alcksandr Vasiľjevič. Martin. 1936. List. 3 s. Slov.<br />

2jd.<br />

AMS-1936/Vyd. činnosť<br />

1586. Jakobson Roman Osipóvič. Martin. 1935, 1936. Listy. 7 s.<br />

Slov. 6 jd.<br />

AMS-1935/Vyd. činnosť<br />

AMS-1936/Vyd. činnosť<br />

1587. Karcevskij Sergej. Martin. 1936. List. 1 s. Slov. 1 jd.<br />

1588. Trubeckoj N. Martin. 1935. Listy. 2 s. Slov. 2 jd.<br />

AMS-1936/Vyd. činnosť<br />

AMS-1935/Vyd. činnosť<br />

1589. NOVOSELOV<br />

Makovický Dušan.Moskva. 1910. List. 2 s. Rus. 1 jd.<br />

1590. NVOTOV, Georgij Famič<br />

Hurbanova Ľudmila. Dergači. 1917. Karta. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

50 A 69<br />

32 AA 17<br />

1591. OBOLENSKÁ, Marija Ľvovna<br />

Birjukov P.J. Jašnaja Poljana. 1902. Odpis a preklad listu<br />

/Dušan MAKOVICKÝ/. 2 s. Slov. 1 jd.<br />

173 K 42<br />

1592. Makovický Dušan. B. m. 1906. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

50 A 69/a


1593. OBŠČESTVO UUBITELEJ ROSSIJSKOJ SLOVESNOSTI<br />

Škultcty Jozef. Moskva. 1909. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

, • 49BH45<br />

1594. OFICEROV.A.<br />

Makovický Dušan. Buguruslan. 1907. List. 2 s. Rus. 1 jd.<br />

50 A 121<br />

1595. OPANASENKOVÁ, Valentína<br />

Šándor Elo. Bratislava, Proskurov. 1946-1947. Listy. 9 s. Rus.<br />

4jd.<br />

90 S 53<br />

1596.. ORLOV, Nikolaj V. /1895-?/<br />

Nezistený. B. m. B. d. List. 6 s. Rus. 1 jd.<br />

50 C 104<br />

1597. PANIN.J.<br />

Štefánek Anton. Nijmegen. 1946. List a karta. 3 s. Rus. 2 jd.<br />

1598.. PÁNOV, Vasilij<br />

Hroboň, Samo Bohdan. Berlin. 1842. List. 2 s. Rus. 1 jd.<br />

1600. PASEČNIKOV, Nikolaj Ivanovič<br />

Tvrdý Peter. B. m. B. d. Vizitka. 2 s. Rus. 1 jd.<br />

1601. PAVLOVIČ.P.<br />

Makovický Dušan. B. m. B. d. List. 5 s. Rus. 1 jd.<br />

42 F 62<br />

44 F 20<br />

92 D 4<br />

50 A 7 l/a<br />

1602. PEREGUDOV<br />

Daxncr Samuel. Špindlerúv Mlyn. B. d. Karta. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

80 B 30<br />

1603. PERFECKYJ, Jcvhcn Juljanovyč /1888-1947/<br />

Gregorova Hana. Wien, Bratislava, b. m. 1923-1931. Listy a<br />

karty. 20 s. Slov. Čcs. 10 jd.<br />

43 E 30<br />

1604. Halašová Mária. Užhorod. B. d. Karta. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

43 M 23<br />

1605. Hrušovský František. Bratislava. 1935-1938. Listy. 4 s. Slov.<br />

3jd.<br />

102 C 12<br />

1606. Pražák Albert. Bratislava. 1923. Karta. 1 s. Slov. 1 jd.<br />

29 C 35<br />

1607. Štefánek Anton. Bratislava, b. m. 1931-1932. Listy. 4 s. Slov.<br />

3jd.<br />

-42 F 89<br />

1608. PERPER.I.O.<br />

Makovický Dušan. Kyjiv. 1910. List. 2 s. Rus. 1 jd.<br />

1609. PETERSEN, Ch. M.K.<br />

Súkenníkov Michail. Odcnsc. 1938. Listy. 2 s. Dán. 2 jd.<br />

1610. PETROV, Alcksej Lconidovič /1859-1932/<br />

Krčméry Štefan. Praha. 1926. List. 3 s. Čcs. 1 jd.<br />

50 A 72<br />

. M5B33<br />

49 CB 52<br />

78<br />

1611. Matica slovenská. Martin. 1923. List. 3 s. Rus. 1 jd.<br />

1612. Mudroň Pavel. B. m. 1813. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

1613. Mudroňová Anna. B. m. 1914. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

AMS D.líl/21a-1923<br />

37 N 3/17<br />

37 R 65/36<br />

1614. Škuhčty Jozef. Budapest, Királyháza, Kissingen, Praha,<br />

Sevljuš, Užhorod, Podčbrady, Bratislava, b. m. 1907-1931,<br />

b.d. Listy a karty. 66 s. Rus. 31 jd.<br />

49 ACH 17 J<br />

1615. Škultčtyová Anna. Praha. 1925. Karta. 2 s. Rus. 1 jd.<br />

I.<br />

49 BY 18<br />

1616.<br />

1617.<br />

1618.<br />

1619.<br />

1620.<br />

1621.<br />

1622.<br />

1623.<br />

1624.<br />

1625.<br />

1626.<br />

1627.<br />

Škultétyová Ľudmila. Praha. 1927. Karta. 2 s. Rus. 1 jd.<br />

PETROVSKIJ, Nestor<br />

Slovenské pohľady, red. Praha. 1905. List. 3 s. Rus. 1 jd.<br />

PETUCHOV, Jevgenij Vasiľjevič<br />

Vajanský. Sankt Peterburg. 1889. List. 4 s. Rus. 1 jd.<br />

PISŇAČEVSKÝ, V.<br />

Štefánek Anton. Bratislava. 1931. List. 1 s. Čes. 1 jd.<br />

PLATÓNOV, Nikolaj<br />

Birjukov P.I. B. m. 1910. List. 2 s. Rus. 1 jd.<br />

49BZ44<br />

49BX3<br />

138 G 40<br />

42 F 92<br />

50 C 105<br />

PODPÚRNY FOND PRO RUSKÉ STUDENTSTVO \<br />

Škultcty Jozef. Praha. B. d. List. 1 s. Čes. 1 jd.<br />

POGORIELOV, Alexander/1905-1964/<br />

Krčméry Štefan. Bratislava. 1929. Listy. 3 s. Slov. 3 jd.<br />

49 BI 20<br />

AMS-1929/Liter. odbor<br />

POGORIELOV, Valcrij /1872-1955/<br />

Baník Anton Augustín. Bratislava. 1936. List. 1 s. Slov. 1 jd.<br />

132 M6<br />

Homa Richard. Bratislava, b. m. 1928. Listy. 2 s. Slov. 2 jd.<br />

49 ACH 41<br />

Krčméry Štefan. Bratislava. 1929. List a karta. 2 s. Slov. 2 jd.<br />

AMS-1929/Liter. odbor.<br />

Pražák Albert. Bratislava. 1929. List. 1 s. Slov. 1 jd.<br />

Škuhčty Jozef. Bratislava. 1928. Listy. 4 s. Slov. 2 jd.<br />

1628. Štefánek Anton. Bratislava. 1935. List. 1 s. Slov. 1 jd.<br />

29 C 39<br />

49 ACH 41<br />

42 U 101 i


1629. POKROVSKU.S.<br />

Makovický Dušan. B. m. 1910, b.d. Listy. 3 s. Rus. 2 jd.<br />

1630. POLANSKIJ, Petr<br />

Vajanský. Jablonka Nižná. 1886. List. 3 s. Nctn. 1 jd.<br />

1631. POLIKARNOVOVÁ, Aleksandra<br />

Makovický Dušan. B. m. 1910. List. i s. Rus. 1 jd.<br />

50 A 76<br />

138 H 7<br />

50 A 77<br />

1632. POUAKOVÁ, Nastasija Scmcnovna<br />

, Tolstoj Lev Nikolajevič. Moskva.. 1908. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

50 C 12<br />

1633. POLKOVNIKOV, Georgij Nikolajevič /pseud. Arejev/<br />

Čcheidze Konstantin Aleksandrovič /Al Kostan/. Praha, b. m.<br />

1962-1969, b.d. Listy. 46 s. Rus. 8 jd.<br />

115 L 43<br />

1634. Gacek Mikuláš. Potštcjn, Vambcrk, b. in. 1966-1969. Listy a<br />

karta. 18 s. Rus. 6 jd.<br />

115E26<br />

1635. Gacek Mikuláš. B. m. 1969. List. 2 s. Rus. 1 jd.<br />

1636. POLNELOVENIN, I.<br />

Tvrdý Peter. B. m. 1875. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

1637. POLNOMOČNOJE PREDSTAVITEĽSTVO SSSR<br />

Gregorova Hana. Praha. 1936-1938. Listy. 3 s. Čes. 3 jd.<br />

1638. Gregorova Haha. Praha. 1938. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

1639. Šándor Elo. Praha. 1936-1937. Listy. 3 s. Rus. Čes. 3 jd.<br />

1640. POLTUCHOV<br />

Makovický Dušan. Moskva. B. d. List. 3 s. Rus. 1 jd.<br />

1641. POPOV, Jcvgcnij Ivanovič<br />

Makovický Dušan. Aluška. 1901. List. 2 s. Rus. 1 jd.<br />

1642. Kogan Petr Iľjič. Moskva. 1909. List. 3 s. Rus. I jd.<br />

132 D 38<br />

92 D 5<br />

• 43 F 44<br />

43E45<br />

90 AN 38<br />

50 A 78<br />

50 A 121<br />

N 22 O 15<br />

1643. POPOV, Vladimir Fedorovič /1907/<br />

Šándor Elo. B. m. 1936. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

1644. POPOVIČEViA.<br />

Makovický Dušan. B. m. B. d. List. 4 s. Rus. 1 jd.<br />

90 U 44a<br />

50 A 121<br />

1645. POSOLSTVO SSSR V ČSSR, KONSUĽSKIJ OTDEL .<br />

Gacek Mikuláš. Praha. 1962-1963. Listy. 3 s. Rus. 3 jd.<br />

115M10<br />

1646. PRAŽÁK, Vilém /1889-1976/<br />

Perfeckyj Jcvhcn Juljanpvyč. Praha. 1946. List. 2 s. Čes. 1 jd.<br />

1647. PREOBRAŽENSKIJ, M.<br />

Makovický Dušan. Tver'. 1910. List. 3 s. Rus. 1 jd.<br />

61 D 16<br />

50 A 81<br />

1648. PRJACHIN, Nikolaj Ivanovič<br />

Makovický Dušan. Vyšnoje Dolgoje, b. m. 1910, 1919. Listy.<br />

3 s. Rus. 2jd.<br />

50 A 80,50 A 81<br />

1649. PUGAČÉV, Andrej Michajlovič<br />

Tosltoj Lev Nikolajevič. B. m. 1908. List. 2 s. Rus. 1 jd.<br />

1650. RAJC,Aron<br />

Dula Matúš. Moskva. 1880-1881. Listy. 6 s. Nem. 2 jd.<br />

1651. RAJEVSKIJ, Michail Fedorovič/1811-1883/ .<br />

Matica slovenská. B. m. 1867. Listy. 2 s. Rus. 2 jd.<br />

50C13<br />

A 1265<br />

AMS MS I./852<br />

1652. Ústav reči a literatúry česko-slovanské. B. m. 1854. List. 2 s.<br />

Rus. 1 jd.<br />

M47A23<br />

1653. RALEOVÁ, Edith<br />

Súkenníkov Michail. B. m. 1945. List. 2 s. Nór. 1 jd.<br />

1654. RASOVSKIJ, D.A.<br />

Škultéty Jozef. Praha. 1933. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

1655. REZNÍKOV, Vladimir<br />

Rázus Martin. B. m. 1921. Karta. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

1656. Ruppcldt Miloš. Písek, b. m. 1920. Listy. 8 s. Rus. 3 jd.<br />

M5B34<br />

49 AJ 32<br />

45 G 37<br />

18 A 140<br />

1657. RIISAGER, Knudáge<br />

Súkenníkov Michail. Glahnsallé. 1945. List. 1 s. Nór. 1 jd.<br />

M5B36<br />

1658. RIMSKAJA KORSAKOVOVÁ, Varvara Aleksandrovna .<br />

Makovický Dušan. Stanica Kazaki. 1910. Karta. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

1659. RINGOVÁ, Gerda<br />

Súkenníkov Michail. B. m. B. d. List. 1 s. Nór. 1 jd.<br />

50 A 36<br />

M 5 B 35<br />

1660. ROGINSKIJ, Abram Grigor'jevič<br />

Kogan Petr Iľjič. Sankt Peterburg. 1908. Listy a telegram. 4 s.<br />

Rus. 3 jd.<br />

22 O 16<br />

1661. ROGITMICKIJ, David<br />

Makovický Dušan. Túla. 1916. List. 2 s. Rus. 1 jd.<br />

50 A 121


1662.<br />

1663.<br />

1664.<br />

1665.<br />

1666.<br />

1667.<br />

1668.<br />

1669.<br />

1670.<br />

1671.<br />

1672.<br />

1673.<br />

1674. Škultéty Jozef. Praha. 1938. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

1675.<br />

1676.<br />

1677.<br />

1678.<br />

RÖLHEROVÄ, Ingeborg<br />

Súkenníkov Michail. B. m. 1945. List. 1 s. Nór. 1 jd.<br />

M5B37<br />

ROMANČENKO, Nikolaj<br />

Štcljer-Štcliar Ferdinand. Banská Štiavnica, Praha. 1933-1936.<br />

Listy a karty. 20 s. Rus. 12 jd.<br />

152 F 58<br />

ROMANOVOVÁ, Jeleňa<br />

Jašík Rudolf. Moskva, b. m. 1958.List a karta. 2 s. Rus. 2 jd.<br />

ROSTOVCEV, Michail Ivanovia/1870-1952/<br />

Škarvan Albert. B. m. 1898. List. 4 s. Rus. 1 jd.<br />

RUDLOVČÁK, Andrej /1905-1977/<br />

Prídavok Anton. Praha. 1938. List. 2 s. Rus. 1 jd.<br />

RUDLOVČÁKOVÁ, Jeleňa<br />

Šándor Elo. Prešov. 1949. List. 1 s. Slov. 1 jd.<br />

RUDNEVOVÁ, Varvara<br />

Škarvan Albert. B. m. 1920. List. 6 s. Rus. 1 jd.<br />

RUSKÁ LIDOVÁ UNIVERSITA V PRAZE<br />

Škultčty Jozef. Praha. 1933. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

RUSKÝ KRÚŽOK KOŠICE<br />

Šándor Elo. Košice. 1932. List. 1 s. Slov. 1 jd.<br />

RUSKY TEREM, kníhkupectvo<br />

Škultétyová Anna. Bratislava. 1934. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

RUSSKAJA ŠKOLA, revue<br />

Škultéty Jozef. Praha. 1934-1939. Listy. 4 s. Rus. 3 jd.<br />

51 B 14<br />

22 E 19<br />

39 G 57<br />

90 V 41<br />

22 S 5<br />

49 BI 65<br />

90 AM 41<br />

49 BY 22<br />

RUSSKU SVOBODNYJ UNIVERSITET<br />

Matica slovenská. Praha. 1936, 1937. Listy. 2 s. Rus. 2 jd.<br />

49 BJ 1<br />

AMS-1936, 1937/Valnč zhrom.<br />

RUŽANSKIJ, Vladimir<br />

Šándor Elo. Bratislava. 1945. List. 1 s. Siov. 1 jd.<br />

49BJ2<br />

90 V 51<br />

RYŽKOVOVÁ, Galočka<br />

Gregorova Hana. Pov. Podhradie. 1927. Karta. 1 s. Slov. 1 jd.<br />

ŔEŔICHA,Josef<br />

Ljachý. B. m. 1940. List. 1 s. Čcs. 1 jd.<br />

SAGAJDAČNÝ, Sergej<br />

Škultéty Jozef. Žilina. 1936. List. 1 s. Slov. 1 jd.<br />

43 E 101<br />

50 C I05/a<br />

49AM1<br />

80<br />

1679. SALOMIES, Ilmari<br />

Súkenníkov Michail. St: Michel. 1945. List. 1 s. Nór. 1 jd.<br />

1680. SANDBERG, Fredile<br />

Súkenníkov Michail. B. m. 1945. List. 1 s. Nór. 1 jd.<br />

M5B38<br />

M5B39 1<br />

1681. SANKT-PETERBURGSKIJE VEDOMOSTI, red. j<br />

Škultéty Jozef. Sarikt Peterburg. 1900. List. 1 s. Rus. 1 jd. J<br />

49BKI6 |<br />

1682. SANKT-PETERBURGSKOJE SLAVJANSKOJE OBŠČES- í<br />

TVO 1<br />

Slovenské pohfady, red. Sankt Peterburg. 1902. List. 2 s. Rus.<br />

1 jd. 'i<br />

49BX17 |<br />

1683. SARVIG.Ole /1921-1981/ |<br />

Súkenníkov Michail. B. m. B. d. List. 1 s. Dán. 1 jd. - I<br />

M5B41<br />

1684. SAVICKIJ, Ivan<br />

Stodola Ivan. Sankt Peterburg. 1957-1976. Listy a karty. 28 s.<br />

Rus. 28 jd.<br />

112 Fl<br />

1685. SEČKAROV<br />

Škultéty Jozef. Prostejov. 1923. List. 2 s. Rus. 1 jd.<br />

1686. SELECKAJA, Jevgcnija<br />

Makovický Dušan. Fcodosija. 1910. List. 4 s. Rus. 1 jd.<br />

1687. SEMÉNOV, Leonid<br />

Makovický Dušan. B. m. B. d. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

49AM6<br />

50 A 83<br />

50 A 84 •<br />

1688. SEREDA-GORECKÁ, Alina<br />

Lukáč Emil Boleslav. Suchumi, Kym, Doneck, Železnovodsk,<br />

b. m. 1976-1978, b.d. Listy a karty. 13 s. Rus. 10 jd.<br />

126 J 4<br />

1689. SERGENKO, Aleksej<br />

Makovický Dušan. Christchurch. 1907. List. I s. Rus. 1 jd.<br />

50 A 85<br />

1690. Škarvan Albert. Christchurch, Moskva. 1909. Listy. 4 s. Rus.<br />

2jd.<br />

22 E 22<br />

1691. SERGONENKO<br />

Makovický Dušan. Bojševo. 1910. List. 2 s. Rus. 1 jd.<br />

1692. SCHIESBECK, Roul<br />

Súkenníkov Michail. B. m. B. d. List. 1 s. Nór. 1 jd.<br />

50 A 86<br />

M5C1<br />

1693. SIROTININ, Andrej Nikolajevič /1864-?/<br />

Slovenské pohfady, red. Warszawa. B. d. List. 3 s. Franc. 1 jd.<br />

1694. Škultéty Jozef. Warszawa. 1907. List. 2 s. Rus. 1 jd.<br />

49BX19<br />

49 AM 38<br />

ž


1695. SITNIKOV, M.<br />

Zeman Ján. Praha. B. d.. List. 1 s. Čes. 1 jd.<br />

1696. SKAČOV<br />

Vámoš Gejza. Moskva. 1933. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

87 E 21<br />

72 F 7<br />

1697. SKARFINSKÁ<br />

Makovický Dušan. Lausanne, b. m. B. d. Listy. 8 s. Rus. 2 jd.<br />

1698. SKIPETROV<br />

. Makovický Dušan. B. m. 1910. List. 4 s. Rus. 1 jd.<br />

1699. SKIPETROVOVÁ<br />

Makovický Dušan. B. m. 1910. List. 4 s. Rus. ľ jd.<br />

50 Á 87<br />

50 A 88<br />

50 A 89<br />

1700. SKVERCOV. F.<br />

Šteller-Šteliar Ferdinand. Martin. 1940. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

1701; SLAVISCHE RUNDSCHAU, rcd.<br />

Matica slovenská. Praha. 1934. List. 2 s. Nem. 1 jd.<br />

1702. SLAVJANSKIJ KOMITET SSSR<br />

Šándor Elo. Moskva. 1947. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

1703. SLOVENSKÁ NÁRODNÁ KNIŽNICA<br />

BibIiotckar, red. Martin. 1950. Listy. 2 s. Slov. 2 jd.<br />

1704. SLOVENSKÉ POHĽADY, red.<br />

Zaričňak Michal. Martin. 1934. List. 1 s. Slov. I jd.<br />

1705. SMIRNOV, Aleksej Matvcjevič<br />

Matica slovenská. Moskva. 1924. List. 2 s. Rus. 1 jd.<br />

1706. SMIRNOV, Vasilij Ivanovič<br />

Augusta Jaroslav. B. m. B. d. Listy. 2 s. Rus. 2 jd.<br />

152 G 18<br />

AMS X/22-1934<br />

90 AM 59<br />

AMS-SNK 731<br />

164 X 3<br />

AMS DII./5a-1924<br />

100 C 20<br />

1707. SMYSLOV<br />

Kogan Petr Iľjič. Alupka, Napoli. 1908. Karty. 2 s. Rus. 2 jd.<br />

22 O 18<br />

1708. SOBOLEVŠKIJ, Aleksej Ivanovič /1857-1929/<br />

. ~ Škultéty Jozef. Praha, Kyji v, b. m. 1896-1906. Listy á karty.<br />

6 s. Rus. 4jd.<br />

. . . v • 49 AN 19<br />

1709. Vajanský. Moskva-, bv m.-1888-1914. Listy! 3 s.4*us,3 jd/<br />

138 CH 25<br />

1710. SOBSŤVENNAJA JEGO IMPERATORSKOGÖ VELIČEN­<br />

STVA KANCELARIJA PO UČREŽDENIJAM IMPERATRI-<br />

CIMARIJI<br />

Škultéty Jozef. Sankt Petcrburg. 1909..Listy. 3 s.Rua. 2 jd*<br />

49 BK 10<br />

81<br />

1711. SOCIETÉ IMPERIALE DES NATURALISTES DE MOSCOU<br />

Štúr Dionýz. Moskva. 1857. List. 1 s. Franc. 1 jd.<br />

-, M100Cll/a<br />

1712. SOJUZVOJINSTVUJUŠČICH BEZBOŽNÍKOV SSSR<br />

Šándor Elo. Moskva. 1936. Listy. 3 s. Rus. 2 jd.<br />

1713. SOLOV'JEV, Aleksandr Vasiľjevič<br />

Nezistený. B. m. 1946. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

1714. SOLOV'JEV, Vladimir Sergejevič /1853-1900/<br />

Tolstoj Lev Nikolajevič. Kazaň. B. d. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

1715. SOTENKO.M.<br />

Šándor Elo. Praha. 1945. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

1716. SOVIET PHILATELIC ASSOCIATION<br />

Šándorová Oľga ml. Moskva. 1937. List. 1 s. Angl. 1 jd.<br />

1717. SOZONOV<br />

Tvrdý Peter. Jerevan. 1896. Telegram. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

90 AN 17 -<br />

52 Z 30a<br />

50C14<br />

90 Y 8a<br />

90 BR 51<br />

92 D 6<br />

1718. SPOLEČNOST PRO KULTURNÍ A HOSPODÁRSKE STY­<br />

KY S SSSR<br />

Gregorova Hana. Bratislava, Praha. 1934-1938. Listy. 3 s. Čes.<br />

3jd.<br />

43 F 42<br />

1719. Mráz Andrej. Praha. B. d. Karta. 1 s. Čes. 1 jd.<br />

1720. Šándor Elo. Praha. 1938,1947. Listy. 9 s. Čes. 8 jd.<br />

52 D 52<br />

90 AN 25<br />

1721. SPOLEČNOST PRO KULTURNÍ A HOSPODÁRSKE<br />

STYKY S SSSR, PRAHA-MOSKVA, red.<br />

Šándor Elo. Praha. 1936,1938. Listy. 2 s. Čes. 2 jď.<br />

90AI71<br />

1722. SPOLEK UČENCÚ REČI ČESKO-SLOVANSKÉ<br />

Bodjans'kyj Osip. Bratislava. 1839. Odpis listu.' 2. s. Slov. 1 jd.<br />

J- - M47A42<br />

1723. Impcratorskaja Russkaja akademija. Bratislava. 1839. Odpis<br />

listu. 2 s. Slov. I jd.<br />

M 47 A 42<br />

1724. Jazykov Dmitrij. Bratislava. 1837-1838. Odpis listov<br />

/Nezistený/. 6 s. Slov..2 jd.<br />

M47A42<br />

1725: SPOLOČNOSŤ PRE. KULTÚRNE A HOSPODÁRSKE<br />

STYKY SO SSSR<br />

Šándor Elo. Bratislava. 1945. Listy. 2 s. Slov. 2 jd.<br />

90 AN 29'<br />

1726. SPOLOČNOSŤ PRE KULTÚRNE A HOSPODÁRSKE<br />

STYKY SOSSSR, ODBOČKA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ<br />

Šándor Elo. Liptovský Mikuláš: 1946: Listy. 2 s. Slov. 2 jd.<br />

90 AN 30


1727. SPOLOČNOSŤ PRE KULTÚRNE A HOSPODÁRSKE<br />

STYKY SO SSSR, ODBOČKA PREŠOV<br />

Šándor Elo. Prešov. 1946. Listy. 3 s. Slov. 3 jd.<br />

90 AN 31<br />

1728. SPOLOČNOSŤ PRE KULTÚRNE A HOSPODÁRSKE<br />

STYKY SO SSSR, ODBOČKA ŽILINA<br />

Šándor Elo. Žilina. 1946. List. 1 s. Slov. 1 jd.<br />

90 AN 32<br />

1729. SROPOLKO, Stepan Onisimovič<br />

Makovický Dušan. Moskva. 1910. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

1730. STEMPKOVSKIJ, Arsenij Michajlovič<br />

Gacek Mikuláš. Moskva. 1936. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

50 A 93<br />

115 X 2<br />

1731.. Gacek Mikuláš. Romanovka, Bessarabskaja st., Moskva, b. m.<br />

1955-1970. Listy a karty. 127 s. Rus. 58 jd.<br />

115 F 9<br />

1732. Gacek Mikuláš. Taškcnt, Kordovo, Bessarabskaja. 1955-1970.<br />

Listy a karty. 122 s. Rus. 56 jd.<br />

155 F9<br />

1733. Kramerová Zora. B. m. 1955. List. 2 s. Rus. 1 jd.<br />

155 L 25<br />

1734. STODOLA, Ivan /1888-1977/<br />

Savickij Vladimir Dmitrijevič. Piešťany. 1957-1959. Listy.<br />

10 s. Slov. 8 jd.<br />

112 M 4<br />

1735. STOJANOVIČ, Nikolaj Ivanovič /1820-1900/<br />

Cisárovi. B. m. B. d. List. 4 s. Lat. 1 jd.<br />

1736. STRUKGOV<br />

Makovický Dušan. B. m. B. d. List. 3 s. Rus. 1 jd.<br />

M 21 D 23<br />

50 A 95<br />

1737. STRUKGOVOVÁ, Margerita<br />

Tolstoj Lev Nikolajevič. Sankt Peterburg. B. d. List. 3 s.<br />

Rus. 1 jd.<br />

50 C 18<br />

1738. STYROV, Pavel Dmitrijevič<br />

Lukáčová-Kollárová Eva. Ivanovo, Jalta. B. d. Karty. 2 s. Rus.<br />

2 jd.<br />

126 U 31<br />

1739. SUCHOVO-KOBYLIN, Alcksandr Alcksandrovič /1817-<br />

-1903/<br />

Šepelëv Nikolaj Dmitrijcvič. Moskva. 1869. Odpis a Preklad<br />

listu /NEZISTENÝ/. 1 s. Slov. 1 jd.<br />

'• 115L45<br />

1740. SÚKENNÍKOV, Michail<br />

Höffding Finn. Follcbu. 1938. List. I s. Nór. 1 jd.<br />

1741. Lindholm Dan. Kjíbcnhavn. 1945. List. 1 s. Nór. 1 jd.<br />

1742. Moe Eilif. K/Jbenhavn. 1945. List. 1 s. Nór. 1 jd.<br />

M5A2<br />

M5A3<br />

M5A4<br />

82<br />

1743. Nocinkel J. L. Follebu. 1938. List. 1s. Nór. I jd.<br />

1744. Škultčty Jozef. Kóbcnhavn. 1940. List. 1 s. Nem. 1 jd.<br />

1745. SVATKOVSKAJA, E.<br />

Markovičová Viera. B. m. B. d. Karta. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

M5A6<br />

49 AP 15<br />

138 Y 10<br />

1746. SVÄZ ČESKOSLOVENSKO-SOVIETSKEHO PRIATEĽ­<br />

STVA<br />

Šándor Elo. Bratislava. 1950. List. 2 s. Slov. 1 jd.<br />

1747. SVÄZ PRIATEĽOV SSSR NA SLOVENSKU J<br />

Šándor Elo. Bratislava. 1947. Listy. 4 s. Slov. 4 jd.<br />

90 AN 40<br />

í<br />

90 AN 45 3<br />

i<br />

17^8. SVÄZ PRIATEĽOV SSSR NA SLOVENSKU, ODBOČKA<br />

TURČIANSKY SVÄTÝ MARTIN<br />

Šándor Elo. Martin. 1947. List. 1 s. Slov. I jd.<br />

90 AN 46<br />

1749. SVÄZ PRIATEĽOV SSSR V ČESKOSLOVENSKU, OD-1<br />

BOČKA TRENČÍN<br />

Šándor Elo. Trenčín. 1935. Listy. 2 s. Slov. 2 jd.<br />

90 AN 47 |<br />

1750. SVAZ RUSKÝCH SPISOVATELÚ A NOVINÁŔÚ V ČES-I<br />

KOSLOVENSKÉ REPUBLICE<br />

Škultčty Jozef. Praha. 1933. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

49 BL13<br />

1751. ŠÁNDOR,Elo/1896-1952/<br />

Alcksandrov A. A. Bratislava. 1946. List. 1 s. -Rus. 1 jd. i<br />

90AR5.<br />

1752. Alcksandrovskij Sergej S. Bratislava. 1936-1938. Listy. 19 s.<br />

Slov. 8 jd.<br />

90A2a,90AR5a<br />

1753. Apletin Michail J. Bratislava. 1941-1947. Listy. 15 s. RUS.LJ<br />

12 jd.<br />

90 AR 8,90 A9<br />

1754. Dunajcvskij Isaak Osipovič. Bratislava. 1950. List. 2 s. Rus.<br />

ljd.<br />

90AS47<br />

1755. Fadcjcv Alcksandr Alcksandrovič. Bratislava. 1946. List. 1 š.<br />

Rus. ljd.<br />

• 90AT8 1<br />

" ' •' 4<br />

1756. Gcneraľnojé konsuľstvo SSSR Bratislava. Bratislava. 1946. J<br />

List. 1 s. Rus. 1 jd! . - " ,, j<br />

• ' " . 90BJ58<br />

1757. Gesellschaft Schweiz-Sowjetunion Zürich. Bratislava. 1946.|<br />

Listy. 3 s. Nem. 2 jd. . . •"!%<br />

90 AJ 62<br />

1758. Gundorov Alcksandr Scmenovič. Bratislava. 1946. List. ls|<br />

Rus. 1 jd.<br />

90 AT 53?


1759. inostrannaja komisija Sojuza sovetskich pisatelcj. Bratislava.<br />

1946. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

90 AK 4<br />

1760. Karavajevová Anna. Bratislava. 1945. Listy. 3 s. Rus. 2 jd.<br />

90 J 44,-90 AV 22<br />

1761. Krupka Nikolaj. Bratislava. 1946. Listy. 2 s. Slov. .2 jd.<br />

90 N 5,90 AX 19<br />

1762. Lastočkin Andrej. Bratislava. 1945. Listy. 4 s. Rus. 2 jd.<br />

90 C 2,90 AX 48<br />

1763. Lugavskoj Vladimir. Bratislava. 1936-1945. Listy. 2 s. Rus.<br />

2jd.<br />

90 AX 65a<br />

1764. Medveckij Grigorij Michajlovifr. Bratislava. 1933, 1934. Listy.<br />

4 s. Slov. 4 jd.<br />

90 Á Y 27<br />

1765. Medvedev Igor Nikolajevič. Bratislava. 1947, 1948. Listy. 2 s.<br />

Rus.2jd.<br />

90AY28<br />

1766. Obščestvo kuľturnoj svjazi s zagranicej Moskva. Bratislava.<br />

1946. List. 3 s. Slov. 1 jd.<br />

90BL7a<br />

1767. Opanasenková Valentína K. Bratislava. 1947. Listy. 3 s. Rus.<br />

2jd.<br />

90 S 53,90 AZ 5<br />

1768. Rudlovčáková Irena Michajlovna. Bratislava. 1949. List. 1 s.<br />

Slov. 1 jd.<br />

90BC18<br />

1769. Společnost pro kultúrni a hospodárske styky s SSSR Praha.<br />

Bratislava, Starý Smokovec. 1935-1947. Listy. 12 s. Slov.<br />

12 jd.<br />

~ 90 AN 30,90 AN 31,90 BM 35,90 BM 36<br />

1770. Sväz československo-sovietskeho priateľstva Bratislava. 1950.<br />

Listy. 2 s. Slov. 2 jd.<br />

90 BM 42,90 AN 40<br />

1771. Sväz priateľov SSSR, predsedníctvo Bratislava. Bratislava.<br />

1947. Listy. 3 s. Slov. 3 jd.<br />

90BM47<br />

>, 1772. Sväz priateľov SSSR v Československu, odbočka Trenčín.<br />

Bratislava. 1935. Listy. 2 s. Slov. 2 jd.<br />

90 B 25,90 AN 47<br />

1773. Sväz priateľov SSSR na Slovensku, odbočka Turčiansky Svätý<br />

Martin. Bratislava. B. d. List. 1 s. Slov. 1 jd.<br />

90BM48<br />

1774. Voskresenskich Palina I. a Vladimir R. Bratislava. 1944. Listy.<br />

2 s. Rus. 2 jd.<br />

90AF34<br />

1775. Vsesojuznoje obščestvo kuľturnoj svjazi s zagranicej<br />

Moskva. Bratislava. 1936-1945. Listy. 16 s. Rus. 15 jd.<br />

90 AP 22,90 BN 22a<br />

1776. Vyslanectvo SSSR Praha. Bratislava. 1945. Listy. 2 s. Slov.<br />

2jd.<br />

I 90 BN 26<br />

1777. Zastupiteľstvo Sväzu sov. soc. rep. Praha. Košice. 1947. List.<br />

1 s. Slov. 1 jd.<br />

90 BN 28<br />

1778.' Žarikov Pantelejmon. Bratislava. 1943-1947. Listy. 9 s. Rus.<br />

9jd.<br />

90 AH 7,90 BF 47<br />

1779. Žarikovová Lida. Bratislava. 1946-1951. Listy. 7 s. Rus. 6 jd.<br />

90BF48<br />

1780. Žarikovová Sofija M. Bratislava. 1925, 1947. Listy. 4 s. Nem.<br />

Rus. 6 jd.<br />

90BF49,90BP22<br />

1781. ŠČERBAČÉVOVÁ, V.l.<br />

Makovický Dušan. B. m. 1910. Listy. 5 s. Rus. 2 jd.<br />

V 50 A 96<br />

1782. ŠČERBAKOV, Petr Petrovič/1887-1917/<br />

Makovický Dušan. Moskva. 1910. List. 2 s. Rus. 1 jd.<br />

1783. ŠEVČUK.I.<br />

Kogan Petr Iľjič. B. m. B. d. List. 3 s. Rus. 1 jd.<br />

50 A 97<br />

22 0 19<br />

1784. Makovický Dušan. Wien, Moskva. 1895, 1910. Karty. 3 s.<br />

Rus. 3 jd. - . . .<br />

22H20.50A98<br />

1785. ŠÍPKA, Ivan<br />

Matica slovenská; Warszawa. 1922. List. 1 s. Slov. 1 jd.<br />

/O Francevovom diele ö Štúrovi./<br />

AMS DIII./16a-1922<br />

1786. ŠKARVAN, Albert/1869-1926/<br />

Bulgakov Valentin. Liptovský Hrádok. 1924. List. 2 s. Rus.<br />

ljd.<br />

22 A 1<br />

1787. Čcrtkovová Galina. B. m. B. d. List. 3 s. Rus. 1 jd.<br />

22 A 2<br />

17JJ8. Dva pis'ma Dušana Petr. k mojej materi. B. m. 1895-1896.<br />

Odpis listov. 6 s. Rus. 1 jd. \<br />

22 J 17<br />

1789. Kažarov D. Budapest. 1912. Karta. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

1790. Kogan Petr Iľjič. B. m. 1902. List. 3 s. Rus. 1 jd.<br />

22 A 4<br />

' / 22 O 20<br />

1791. Škultcty Jozef. Praha, Locarho, Ascona, Grand Lancy, Tesáre,<br />

Terany, b. m. 1890-1910, b.d. Listy. 31 s. Slov. 14 jd.<br />

49 AR 17<br />

1792. Tolstoj Lev Nikolajevič. Kaschaň, Košice,; Žilina, Laudon,<br />

Grand Lancy, Terany, b. m. 1895-1910: Listy. 178 s. Nem.<br />

Rus. 11 jd.<br />

50 C 13,22 A 17<br />

1793. Uvarpvová Aleksandra. B. m. B. d. List. 8 s. Rus. 1 jd.<br />

22 A 18


1794. ŠKULTÉTY, Jozef /1853-1948/<br />

Florinskij Timofej Dmitrijevič. Martin. 1906. List. 2 s. Slov.<br />

1 jd.<br />

49 BŇ 8<br />

1795. ŠMATKOV<br />

Šándor Elo. B. m. 1946. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

1796. ŠMIDT, M.<br />

Škarvan Albert. Ascona. 1909. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

1797. ŠTELLER-ŠTELIAR, Ferdinand/1897-1982/<br />

Romančenko Nikolaj. B. m. 1936. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

90 AC 8a<br />

22 K 10<br />

152 L 32<br />

1798. ŠTÚR, Ľudovít/1815-1856/<br />

Srezneyskij Izmail Ivanovič. Halle, Bratislava, Wien, Modra.<br />

1840-1855. Listy/odpisy?/. 41 s. Slov. 10 jd.<br />

26 B 5<br />

1799. ŠUCHNINOVÁ, Irina<br />

Mráz Andrej. Moskva. 1954. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

1800. ŠUTOV, I.<br />

Makovický Dušan. B. m. 1916. Karty. 2 s. Rus. 2 jd.<br />

52 P 45<br />

1801. TAMAŠKOVIČ, Martin /1803-1872/<br />

Mikuláš I. /cár/. Trnava. 1850. Listy. 16 s. Rus. Slov. Maď.<br />

4 jd.<br />

M 106 A 6<br />

1802. TELETOV, Nikolaj Dmitrijevič /1867-1957/<br />

Kogan Pëtr Il'jič, 1908. List. 2 s. Rus. 1 jd.<br />

22 O 21<br />

1803. TERLOV, Nikolaj Ivanovia<br />

Tolstoj Lev Nikolajevič; Sankt Peterburg. B. d. List. 2 s. Rus.<br />

1 jd.<br />

50 C 18<br />

1804. TERPILOVSKIJ, Ivan Stanislavovia<br />

Makovický Dušan. Sankt Peterburg. 1910. List. 4 s. Rus, 1 jd.<br />

1805. THOMMESSEN, O.<br />

Sukenníkov Michail. Oslo. 1938. List. 1 s. Nór. 1 jd.<br />

1806. TOLSTAJA, Marija Nikolajevna<br />

Makovický Dušan. Lazarevo, 1908. List, 1 s. Rus. 1 jd,<br />

50 A 106<br />

M 5 C3<br />

50 A 106/a<br />

1807. TOLSTAJA, Sofija Andrejevna<br />

Makovický Dušan. Gelendžik, Seyastopof. 1910. Listy. 5 s.<br />

Rus. 3 jd,<br />

50 A 121, 50 A 106/b<br />

1808. Nová Rus, red. B. m. 1908. Listy, 2 s. Rus. 2 jd.<br />

1809. Tolstoj Lev Nikolajevia. B, m. 1910. List. 1 s. Rus, 1 jd.<br />

50 C 108/a<br />

50 C 16<br />

1810.<br />

1811.<br />

1812.<br />

TOLSTAJA, S. Nikolajevna<br />

Makovický Dušan. B. m., Sevastopof. B. d. List a karta. 2 s.<br />

Rus. 2jd.<br />

50A106/b,50A106/c<br />

TOLSTAJA, Sofija 7»<br />

Nezistený. Jasnaja Poljana. 1909. List. 2 s. Rus. 1 jd.<br />

TOLSTOJ, Andrej Ľvovie<br />

Makovický Dušan. B. m. 1910. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

1813. Nezistený. B. m. 1909. Fotokópia listu. 1 s. Angl. 1 jd.<br />

22 H 30<br />

50 A 107<br />

- -50C-34;<br />

1814. TOLSTOJ, Lev Nikolajevia /1828-1910/<br />

Bordakov. B. m. B. d.' Preklad listu/NEZISTENÝ/. 4 s. Rus.<br />

ljd. •<br />

50 C 19<br />

1815. Castellant Augustín. B. m. 1907. List. 1 s. Franc. 1 jd.<br />

1816. Danielová Florence. B. m. 1907. List. 2 s.-Angl. 1 jd.<br />

50 A 105 Í817. DieZeitrred.B.m:1902.List.2svNem.l : jd. .<br />

84<br />

50 C 20<br />

50 C 21<br />

50 C 29.<br />

1818. EulensteinB..B. m.B. d. Prekladlistu/Dušan MAKOVICKÝ/,-,<br />

8 s. Slov. 1 jd.<br />

50 C 22<br />

1819. Gatanta I. Kočety. 1910. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

50 C 23<br />

1820. Gándhi Máhandas Karamčand. B. m. 1910. List a jeho preklad<br />

/Dušan MAKOVICKÝ/. 7 s, Rus. Slov, 2 jd.<br />

1821. Ginsburg Stasov. B. m. 1907. List. 2 s. Rus. 1 jd.<br />

50 C 24<br />

50 C 25<br />

1822. Komandant Irkutského disciplinárneho bataliónu. Moskva.<br />

1896, List. 4 s. Rus. 1 jd.<br />

22H28<br />

1823. Kozubovskij.B. m. 1909. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

1824. Literárny fond. B. m. 1909, Telegram. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

50 C 26<br />

50 C 27<br />

1825. Makovický Dušan. Moskva.Jasnaja Poljana, b, m. 1894-1900,<br />

b. d. Listy a karta. 34 s. Rus. 12 jd. ^<br />

22 H 27, J 1974<br />

1826. Masaryk Tomáš Garŕigue. B, m: 1910. List. 2 s. Rus. 1 jd.<br />

50C28<br />

1827. Nezistený. Jasnaja Poljana. 1878. Fotokópia listu. 2 s. Angl.*-1<br />

ljd.<br />

50 C 34


1828. Nezistený. Jasnaja Poljana. 1906. Karta. 1 s. Rus. Ijd.<br />

50 C 34<br />

1829. Nezistený. Jasnaja Poljana. 1906. Koncept listu. 5 s. Angl.<br />

Ijd- ,<br />

.50 C 34<br />

1830. Nezistený. Jasnaja Poljana. 1907. Konceptlistu. 7 s. Angl.<br />

Ijd.<br />

50 C 34<br />

1831. Nezistený. Jasnaja Poljana. 1908. Preklad listu /Dušan<br />

MAKOVICKÝ/. 3 s. Slov. 1 jd.<br />

C 245<br />

1832. Nezistený. Jasnaja Poljana. 1910. Koncept listu. 2 s. Franc.<br />

. Ijd-<br />

50 C 34<br />

1833. Nezistený. Moskva. 1892. Odpis listu /nezistený/. 4 s. Rus.<br />

Ijd.<br />

50 C 34<br />

1834. Nezistený. Moskva. 1896. Odpis a preklad listu /nezistený/.<br />

12 s. Nem. 1 jd.<br />

22 H 29<br />

1835. Nezistený. B. m. 1907. Koncept listu. 1 s. Angl. 1 jd.<br />

1836. Nezistený. B. m. 1910. List. 1 s. Franc. 1 jd.<br />

v<br />

50C34<br />

50 C 34<br />

1837. Nezistený. B. m. 1897. Odpis listov /Albert Škarvan/. 10 s. N<br />

Ruš.2jd.<br />

22 H 29<br />

1838. Nezistený. B. m. B. d. Koncept listu. 1 s. Franc. 1 jd.<br />

50 C 34<br />

1839. Senkiewicz Henryk. Jasnaja Poljana. 1907. Listy. 4 s. Rus.<br />

3jd.<br />

50C34<br />

1840. Sťead. B. m. B. d. List. 2 s. Angl. 1 jd.<br />

50 C 31<br />

1841. Strachov N. N. B. m. 1881. Preklad listu /Dušan MAKO­<br />

VICKÝ/. 3 s. Slov. 1 jd.<br />

•C 245<br />

. 1842. Stýka Jan. B. m. 1909. List. 1 s. Franc. 1 jd.<br />

50 C 32<br />

1843. Škarvan Albert. Moskva, Jasnaja Poljana. 1895-1923. Listy a<br />

odpisy. 59 s. Rus. 27 jd. -<br />

22E28<br />

1844. Škarvan Albert. B. m. B. d. Odpisy a preklady listov /nezistený/.<br />

15 s. Rus. 5 jd.<br />

120 A 29<br />

1845. Výkonný výbor České strany pokrokové. B. m. B. d. List. 2 s.<br />

Rus. Ijd.<br />

50 C 33<br />

1846. TORGOVOJE PREDSTAVITEĽ STVO SSSR V ČECHO-<br />

SLOVAKUI<br />

Matica slovenská. Praha. 1947, 1948. Listy a Zmluva na<br />

preklad Fadejevovho románu Mladá garda. 15 s. Rus. 6 jd.<br />

AMŠ XXVH/274-1947, AMS 1948-65/117<br />

1847. TREGUBOV, I.<br />

Makovický Dušan. Sankt Peterburg. 1910. List. 4 s. Rus. 1 jd.<br />

1848. TRETJAKOV, Sergej Michajlovič /1892-1939/<br />

Šándor Elo. Moskva. 1936. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

1849. TRJAPICYN, E.I.<br />

Mráz Andrej. Moskva. 1963. List 1 s. Rus. 1 jd.<br />

1850. TVÉRDYJ, Leonid Dorimedovič<br />

Tvrdý Peter. B. m. 1896. List. 2 s. Rus. 1 jd.<br />

1851. TVRDÝ, Andrej<br />

Tvrdý Peter. Odessa. 1904-1905. Karty. 10 s. Rus. 5 jd.<br />

50 A 108<br />

90AE6a<br />

52 0 83<br />

92 D 7<br />

92D8<br />

1852. TVRDÝ, Vladimír<br />

Tvrdý Peter. Motovilovka, Odessa. 1905-1915. Karta a listy.<br />

10 s. Rus. 3 jd.<br />

92 D 9<br />

1853. UNIVERSITETSKAJA BIBLIOTÉKA KAZAN'<br />

Slovenské pohľady, red. Kazaň. 1902,1906. Listy. 2 s. Rus.<br />

2jd.<br />

49BX43<br />

1854. USPENSKIJ.PetrLeonidovič<br />

Makovický Dušan. Char'kiv. 1910. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

1855. VÁMOŠ.Gejza/1901-1965/<br />

Mandrusov. Moskva. 1933. List. 1 s. Rus. 1 jd.' _<br />

50 A 110<br />

72 M 31<br />

1856. VASIĽJEVIČ, Nikolaj Stepan<br />

Alexy Janko. /Lonšeovská oblasť TatSSR/. 1967. List. 2 s.<br />

Rus. 2jd.<br />

153 P 11<br />

1857. VASIĽJEVOVÁ.L.<br />

Horov Pavol. B. m. B. d. Karta. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

1858. VENEROVSKJJ, Dmitrij<br />

Škultéty Jozef. Martin. 1928. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

1859. VERGUN, Dmitrij Nikolajevič/1871-?/.<br />

Rotnágl Josef. Praha. 1936. List. 1 s. Čes. 1 jd.<br />

123 B 29<br />

49AX2<br />

64 G 25<br />

1860. Škultéty Jozef. Praha. 1919,1923, b. d. Listy. 7 s. Rus. 3 jd.<br />

1861. Gacek Mikuláš. Moskva. 1963. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

49AX3<br />

• 115M15


1862. VERŠININ, Michail Maksimovič<br />

Makovický Dušan. Praha. 1909. Karta. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

1863. VILINSKD, Valerij Sergejevič<br />

Šrobár Vavro. B. m. 1949. List. 1 s. Slov. 1 jd.<br />

1864. VINOGRADOV, Viktor Vladimirovič /1895-1969/<br />

Melicherčík Andrej. Moskva. 1960. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

50 A 111<br />

173 G 8<br />

61 A 53<br />

1865. VITTE, Sergej Jul'jevič /1849-1915/<br />

Mudroň Pavel. Kremenec Volynskoj. 1905. Karta. 1 s. Rus.<br />

1 jd.<br />

A 1678<br />

1866. Vajanský. Kremenec Volynskoj. 1908. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

1867. VLADIMIROVOVÁ, Veronika<br />

Řeřicha Josef. New York. B. d. Listy. 4 s. Čes. 2 jd.<br />

A 1678<br />

50 C 108/b<br />

1868. VOLJA ROSSIJI, red.<br />

Marečková Josefína. Praha. 1921, b. d. Listy. 3 s. Nem. Rus.<br />

3 jd.<br />

79 K 113<br />

1869. VOLTER, E.A.<br />

Slovenské pohľady, red. B. m. 1906. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

49 BX 53<br />

1870. Škultéty Jozef. Sankt Peterburg. 1899-1906. Listy. 12 s. Rus.<br />

6jd. i<br />

49 AY 9<br />

1871. VORONOVSKU, Dmitrij - VORONOVSKAJA-MELICHA-<br />

ROVÁ, Ľudmila<br />

/Album listov, korešpondentiek a vizitiek Ľ. Voronovskej-Melicharovej<br />

a Dmitrija Voronovského./ Praha, Brno,<br />

Kralupy/Vlt., Sušiče, Berlin. 1928-1935.14 s. Čes. Rus. 1 jd.<br />

V 49 DO 29<br />

1872. VOSKRESENSKAJA<br />

Šándorová Ofga st. B. m. 1945. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

90BP18<br />

1873. VOSKRESENSKAJA, Palina - VOSKRESENSKU, Vladimir<br />

R.<br />

Šándor Elo. Smrdáky. 1944. Listy. 7 s. Rus. 2 jd.<br />

90AF34<br />

1874. VSESOJUZNOJE OBSČESTVO KULTURNOJ SVJAZI<br />

S ZAGRANICEJ<br />

Gregorova Hana.Moskva. 1946-1948. Listy. 10 s: Rus. 10 jd.<br />

1875; Šándor Elo. Moskva. 1935-1946. Listy. 36 S. Rus. 36 jd.<br />

43 G 65<br />

90AP22<br />

1876. ZABOLOTSKU, I.<br />

Škultéty Jozef. Wien, Bied, Beograd. 1906, b. d. Karty. 4 s.<br />

Rus. 3 jd.<br />

49AY30<br />

1<br />

1877. Vajanský. Karlovac, Dubrovník, b. m. B. d. 1906. Karty. 6 s. |<br />

Rus. 5 jd.<br />

138 J 29<br />

1878. ZACHAROVOVÁ, Lujza Ivanovna<br />

Tolstoj Lev Nikoläjevič. B. m. 1910. List. 1 s. Ŕus. 1 jd.<br />

1879. ZALESKD, Franc<br />

Makovický Dušan. Moskva. 1916. Karta. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

. 50 C 17<br />

50 A 117<br />

1880. ZARINČÁK, Michal<br />

Mihal Ján. Bratislava. 1943. List. 1 s. Rus. 1 jd. •<br />

103 B 25<br />

,'!<br />

1881. Slovenské pohľady, red. Bratislava. 1943. Listy. 2 s. Slov. 2 jd. I<br />

164X29<br />

1882. ZIMAŠKO.J.<br />

Hmčár Jozef. Sankt Peterburg. 1879. Listy. 3 s. Nem. 2 jd.<br />

1883. ZINOV'JEV.A.<br />

Škarvan Albert. Locarno. 1908. Karta. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

, M33A57<br />

A 1705 I<br />

1884. /ZVÄZ RAJSKÝCH ŠTUDENTOV V ČESKOSLOVEN- j<br />

SKU/<br />

' Masarykova Alica. Praha. 1928. Ďakovný list. 2 s. Rus. 1 jd.<br />

49DN24 i<br />

1885. ZVÄZ SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV<br />

Savickij Vladimir Dmitrijevič. Bratislava. 1957. List. 1 s. Slov. í<br />

ljd.<br />

112T27<br />

1886. ŽARIKOV, Pantelejmon I.<br />

Slovenské továrne na portlandský cement Lietavská Lúčka-<br />

Ladce. Bratislava. 1944. List. 2 s. Slov. 1 jd.<br />

90 BS 18<br />

1887.. Šándor Elo. Voronež, b. m. 1935-1947. Listy. 24 s. Rus. 8 jd.<br />

1888. Šándorová Ofga st. B. m. 1943.4 s. Rus. 1 jd.<br />

s 90 AG 53<br />

90BP19<br />

1889. ŽARIKOVOVÄ, Lida<br />

Šándor Elo. Voronež, Sankt Peterburg. 1939-1947. Listy. 17 s,<br />

Rus.7jd.<br />

90AG54<br />

1890. Šándorová Ofga st. Voronež. 1937, b. d. Listy. 3 s. Rus. 3 jd.<br />

1891. ŽARIKOVOVÄ, Ljuba<br />

Šándor Elo. Voronež. 1935. Listy. 4 s. Rus. 3 jd.<br />

90 BP 20<br />

90AG55<br />

1892. Šándorová Oťga st. Voroneži b- m. 1935-1940. Listy. 16 s. j<br />

Rus. 6 jd.<br />

90 AH 9,90 BP 211<br />

1893. ŽARIKOVOVÄ, Sofija M.<br />

Lacko Vladimír. Voronež. 1925. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

90BP22<br />

I<br />

i<br />

•i<br />

•J<br />

;<br />

>.<br />

-.


1894. Šándor Elo. Voronež, b. m. 1935-1947, b.d. 72 s. Rus. 26 jd.<br />

90 AG 56<br />

1895. Šándorová Ofga'ml. Voronež, b. m. 1936-1938. Listy. 3 s.<br />

Rus. 3 jd.<br />

90 AH 10,90 BS 19<br />

1896. Šándorová Ofga st. Voronež, Moskva, b. m. 1925-1942, b.d.<br />

„ Listy. 244 s. Rus. 71 jd.<br />

90 AH 10,90 AG 56,90 BP 22<br />

1897. ŽITTŇAN, Vojtech ,<br />

Matica slovenská. Česká Lipa. 1937. Listy. 2 s. Slov. 2 jd.<br />

AMS-1937/Vyd. činnosť<br />

1898. ŽUKOVOVÁ, Varvara<br />

Makovický Dušan. Inza. 1910. List. 4 s. Rus. 1 jd.<br />

1899. ŽUKOVSKIJ<br />

Makovický Dušan. B. m. 1910. List. 3 s. Rus. 1 jd.<br />

RUSIKÁ - DOKUMENTÁRNY MATERIÁL<br />

50 A 119<br />

. 50 A 120<br />

1900. ARCHEOLÓGIA RUSKÁ<br />

Ruská archeológia, B. m. B. d. Vysokoškolské poznámky<br />

/Vladimír Wagner/. 86 s. Slov. 1 jd. ^<br />

157 S 18<br />

1901. AUGUSTA, Petr<br />

Poznámky k ceste do Moskvy. B. m. 1914. Poznámky z cesty.<br />

10 s. Čes. 1 jd.<br />

100 F 6<br />

1902. BANÍK, Anton Augustín /1900-1978/ .<br />

Šachmatov o československej jazykovej jednote. B. m. B. d.<br />

Poznámky, lis. Slov. 1 jd.<br />

123 AV 2<br />

1903. Záznamy z ruskej, poľskej, juhoslovanskej a lužickosrbskej<br />

literatúry. B. m. B. d. Poznámky. 112 s. Rus. Slov. 1 jd.<br />

/<br />

123 BU 12<br />

1904. BANSKY, Jozef/1919-1956/<br />

Bibliografia knižne vydaných diel A. P. Cechová. B. m. B. d.<br />

Bibliografia. 6 s. Slov. 1 jd.<br />

6811<br />

1905. Bibliografia Maxima Gorkého. B. m. B. d. Biliografia. 276 s.<br />

Slov. 1 jd.<br />

. . 6812<br />

,1906. BEKETOV.A.<br />

Svideteľstvo. Sankt Peterburg. 1877. Diplom P. Tvrdého. 1 s.<br />

Rus. 1 jd.<br />

C 251<br />

1907. GACEK, Mikuláš/1895-1971/<br />

A. Fadejev. B. m. B. d. Poznámky. 2 s. Slov. 1 jd.<br />

115 Y 8a<br />

.1908. A. Vulis o románe M- Bulgakova Majster a Margaréta. B. nr.<br />

B. d. Odpis článku a poznámky. 3 s. Slov. 1 jd.<br />

115 Y 26<br />

1909. Bratská mohyla /Spassk/. B. m. B. d. Výpisky zo sov. spisovateľov.<br />

49 s. Slov. 1 jd.<br />

115Z8<br />

1910. Čechov. B. m. B. d. Poznámky. 8 s. Slov. 1 jd.<br />

1911. /Denník/. Dolný Kubín. 1955. Denník. 93 s. Slov. 1 jd.<br />

115 Y 5<br />

115R5<br />

1912. Dostojevskij": Besy, Bratia Karamazovci, Idiot. Zločin a trest a<br />

štýl. Zosima. Rakitin. B. m. B. d. Poznámky. 175 s. Slov.-5 jd.<br />

1913. Gorkij. B. m. B. d. Poznámky. 17 s. Slov. 1 jd.<br />

115 Y 7<br />

115 Y 12<br />

1914. Hrivko z Poruby /Sibírske zápisky/. B. m. 1957; Poznámky.<br />

57 s. Slov. 1 jd.<br />

115R6<br />

1915. K. A. Čcheidze: Zeme Prometheova. B. m. B. d. Výpisky a poznámky.<br />

12 s. Slov. 1 jd. -<br />

115 Y 18<br />

1916. Leonid Leonov. B. m. B. d. Poznámky. 9 s. Slov. 1 jd.<br />

Í15Y20<br />

1917. Leonid Leonov v Borsukoch. B. m. B. d. Poznámky. 4 s. Slov.<br />

íjd.<br />

115 Y 21<br />

1918. Majakovský. B. m. B. d. Poznámky. 4 s. Slov. 1 jd.<br />

115Y21<br />

1919. Mercžkovskij o transcendentálnom zmysle pohlavia. B. m.<br />

B. d. Poznámky. 13 s. Slov, 1 jd.<br />

115 Z 16<br />

1920. Mladá garda /Nedorozumenie/. B. m. B. »d. Poznámky. 8 s.<br />

Slov.ljd.<br />

115 Z 18<br />

1921. Moskovské poznámky. Moskva. 1940. Memoáre a výpisky.<br />

633 s. Slov. 3 jd.<br />

115 T 4-5,115 U 1<br />

1922. Moskovské zápisky 1940-1941. Moskva: 1940-1941.<br />

Memoáre. 217 s. Slov. 1 jd.<br />

115 0 12<br />

1923. Moskva. B. m. B. d. Podklady k memoárom. 133 s. Slov. 1 jd.<br />

1924. Pasternak. B. m. B. d. Poznámky. 3 s. Slov. 1 jd.<br />

115T3<br />

115 Y 23<br />

1925. Sebapoznanie. B. m. B. d. Výpisky z myslitefov /Nikolaj<br />

Aleksandrovič Berjajev, Maksim Gor'kij, Vladimir Iľjič<br />

Lenin, Marietta Sergejevna Šaginjanová, Fedor Michajlovič<br />

Dostojevskij, Vasilij V. Rozänov/ 126 s. Slov. 1 jd.<br />

115 AA1<br />

1926. Zápisky. B. m. 1937-1944. Zápisky, spomienky a poznámky.<br />

1365 s. Slov. 8jd.<br />

115 V 2-8


1927. GAJDOŠ, Vševlad Jozef /1907-1978/<br />

Rusiká /pracovný materiál/. B. m. B: d. Excerptá a poznámky<br />

k rusikám v Apponyiovskej knižnici. 87 s. Slov. 83 jd.<br />

155 L 3<br />

1928. Z osudov rodu a knižnice kniežaťa Alekseja Grigor'jeviča<br />

Razumovského. B. m. B. d. Poznámky a excerptá. 21 s. Slov.<br />

12 jd.<br />

155 K 12<br />

1929. GREGOR-TAJOVSKÝ, Jozef/1874-1940/<br />

Ruskí bratia! Starí vojaci! B. m.B. d. Výzva. 2 s. Slov. 1 jd.<br />

43AAA10<br />

1930. Vsem graždanam Rossiji! Tovarišči braťja! B. m. B. d. Výzva.<br />

1 s. Rus. 1 jd.<br />

. , 43CCC45<br />

1931. GUSEV.NikolajNikolajevič /1882-1967/ !<br />

Beseda Ľva Nikolajeviča s rabočimi letom 1907 goda. Beseda<br />

Eva Nikolajeviča Tolstogo s revolucionerami 14. sentjabrja<br />

1908 g. Jasnaja Poljana. 1907-1908. Záznam besied Tolstého.<br />

16 s. Rus. 2 jd.<br />

22 K 12<br />

1932. HALAŠA, Pavol /1885-1969/<br />

Bibliografia L. N. Tolstého. B. m. B. d. Bibliografia. 135 s.<br />

Slov. Ijd.<br />

JH AD 2<br />

1933. HOROV, Pavol /vi. m. Horovčak/ /1914-1975/<br />

Početnaja gramota. Moskva. 1969. Poďakovanie za účasť na<br />

medzinárodnom stretnutí prekladateľov. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

123 J 14<br />

1934. HREJŇUK, Bohdan<br />

Denník. B. m. 1932-1934. Denník, básne, poviedky. 174 s.<br />

Rus. 1 jd.<br />

* C68<br />

1935. HURBAN, Vladimír Vladimírov /pseud. V.H.V./ /1884-1950/<br />

Transkribovanie ruského jazyka. B. m. B. d. Pravidla. 1 s.<br />

Slov. 1 jd.<br />

,32X32<br />

1936. HUŔTA,Ján<br />

Prigovor 1887 gpda sentjabrja 16 dnja po úkazu<br />

Imperatorskago Veličenstva—Kamenec Podolskij. 1887.<br />

Rozsudok nad vrahmi Jána Hurtu. 4 s. Rus. 1 jd.<br />

J 1692<br />

1937. HVIEZDOSLAV /vi. m. Pavol Országh/ /1849-1921/<br />

Inc.: Gogol: Sú tajomstvá. B", m. B. d. Poznámky k Mŕtvym<br />

dušiam. 10 s. Slov. 1 jd.<br />

70 J 9<br />

1938. KOGAN.Petrlľjič<br />

Das Verhalten des studierenden Peter Kogan aus Odessa betr.<br />

Heidelberg. 1907. Oznámenie o vylúčení zo štúdia. 3 s. Nem.<br />

Ijd. • V<br />

• C115<br />

1939. KOLAFA, Štépán<br />

Soznam exponátov požičaných na výstavu Tolstého; Martin.<br />

1968. Súpis. 1 s. Slov. 1 jd.<br />

50F22<br />

88<br />

1940. KONIČEK-HORSKÝ, Svjatopolk Osipovič /1866-1931/<br />

K reforme pis'ma. Moskva. 1930. Projekt latinky pre ruština.<br />

4 s. Rus. 1 jd.<br />

AMS-1970/Kult. styky so zahr.<br />

1941. KRÁĽ, Janko /1822-1876/<br />

Vípiski iz Nestora a iz Pskovskoj Ljetopisi. Ečše iz Pskovskoj<br />

Ljetopisi. B. m. B. d. Odpis letopisov. 24 s. Starostov. 2 jd.<br />

1942. KRČMÉRY, Štefan /1892-1955/<br />

9 B 21<br />

Inc.: Nová ruská poézia. B. m. B. d. Poznámky. 2 s. Slov. 1 jd.<br />

27 C 37<br />

1943. KUNST, František<br />

Mongolsko - spomienky 1920-1922. B. m. Cca 1930. Memoáre.<br />

223 s. Slov. 1 jd.<br />

J 577<br />

1944. KUZMÁNY, Karol/1806-1866/<br />

Dna 6. jan. 1865 obdržala Matica slovenská od dôstojn. p.<br />

archiereja Mich. Fedoroviča Rajevského darom nasledujúce<br />

knihy. B. m. 1865. Súpis. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

AMS MS L/377<br />

1945. Soznam knih darom poslaných Matici slovenskej ot Mich.<br />

Fedoroviča Rajevského. B. m. 1863. Súpis. 2 s. Rus. 1 jd.<br />

AMS MS L/141 |<br />

1946. MAKOVICKÝ, Dušan/1866-1921/<br />

Denníkové zápisky. B. m. 1909-1920. Denník. 576 s. Slov.<br />

365 jd.<br />

5OGI-10<br />

1947. Inc.: Dopisovatef petrohradsky "Standart"... P. Posse: Čujný<br />

spánok L. N. Tolstého. Tolstojovskij Ježegodnik 1913 goda.<br />

Inc.: 6/19 októbra /909/ bol... Rozpomienka byvšieho sluhu S.<br />

Arbuzova o L. N. Tolstom. Inc.: Raz som poprosil otca... /Z, :<br />

Rozpomienok I. Ľ. Tolstého./ Inc.: ...priznávali za neho. P. V.<br />

Verigin... Odopierame vojenskej služby v Rusku. Modlitby<br />

Ľva N. Tolstého. Lnc: Vážený Lev Nikolajevič... Inc.: 28. ;<br />

okt/10. Nov. bude 3 roky... Aké listy dostáva L.N.Tolstoj. Inc.:<br />

V denníku jeho načal... B. m. B. d. Preklad úryvkov, listov a<br />

poznámky. 55 s. Slov. 14 jd.<br />

ľ; CÜ5<br />

1948. Inc.: My nižepodpisavšijesja... Jasnaja Póljana. 1920. Prehlá-1<br />

senie o sobáši s Matrenou Konstantinovnou Orechovovou. 1#"<br />

Rus. Ijd.<br />

50 F12 1<br />

1949. Inc.: V liberálnom mesačníku Ruskej mysli... B. m. B. d.<br />

Poznámky. 1 s. Slov. 1 jd. --'•;.**.<br />

50 D 26<br />

1950. L. N. Tolstogo perevody iz: Des Angelus Silesius Cherubinischer<br />

Wandersmann. Jena u. Leipzig 1905. B. my B. d. Súpis.<br />

3 s. Rus. 1 jd...<br />

' 50F14<br />

1951. Pamätník. Jasnaja Poljaňa. 1906-1912. Pamätník. 22 s. Rus. I<br />

Ijd-<br />

J 388<br />

1952. /Poznámky/. B. m. B. d. Odpisy listov a poznámky;- 61' s. Rosi^<br />

Slov. Ijd.<br />

22K2


1953. Venskaja pečať o končine L. N. Tolstogo. Wien. 1910. Článok.<br />

3 s. Rus 1 jd.<br />

50 G 12<br />

1954. Z Baturynského: Hercen, jeho druzia. B. m. B. d. Výpisky. 9 s.<br />

Rus. 1 jd.<br />

50 G 11<br />

1955. Z Laodze. B. m. B. d. Výpisky z prekladu /Lev Nikolajevič<br />

TOLSTOJ/. 1 s. Slov. 1 jd.<br />

52 YY 8<br />

1956.<br />

1957.<br />

/Zápisky o L.N. Tolstom./ B. m. B. d. Najrôznejšie výpisky a<br />

poznámky, telegramy. 460 s. Rus. 366 jd.<br />

50 G 14<br />

' /Zoznam listov L.N. Tolstého D. Makovickému./ B. m. B. d.<br />

Súpis. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

50F24<br />

1958. MASARYK, Tomáš Garrigue/1850-1937/<br />

• Osvedčení. Praha. 1934. Odpis osvedčenia, že prof. Andrej<br />

Pavlov má právo preložiť do ruštiny knihu Masaryka Rusko a<br />

Európa. 1 s. Čes. 1 jd.<br />

49DN34<br />

1959. MIČÁTEK, Ľudovít /1837-ccal914/<br />

Poznámky k povesti o cárovi Saltánovi. B. m. B. d. Poznámky.<br />

11 s. Slov. 1 jd.<br />

C 612<br />

1960. MRÁZ, Alojz<br />

/Poznámky zo štúdia ruštiny./ B. m. B. d. Poznámky. 34 s.<br />

Rus. 1 jd.<br />

. 33 K 6<br />

1961. MRÁZ, Andrej/1904-1964/<br />

A.S. Puškin. B. m. B. d. Excerptá. 19 s. Slov. 1 jd.<br />

52 RR 13<br />

1962. Gercen Alexander Ivanovič. B. m. B. d. Excerptá. 9 s. Slov.<br />

ljd.<br />

52 PP 15<br />

1963. Gogoľ Nikolaj Vasiljevič. B. m. B. d. Excerptá. 17 s. Slov.<br />

ljd.<br />

52 PP 16<br />

1964. L. N. Tolstoj. B. m. B. d. Excerptá. 57 s. Slov. 1 jd.<br />

1965. Maxim Gorkij. B. m. B. d. Excerptá. 10 s. Slov. 1 jd.<br />

52 SS 12<br />

52 PP 17<br />

1966. MUDROŇ, Pavol/1835-1914/<br />

Reč P. Mudroňa povedaná dňa 13-ho Mája 1867 pri obede u<br />

ministra osvety v Petrohrade. Sankt Peterburg. 1867. Odpis<br />

prejavu. 1 s. Slov. 1 jd.<br />

- M 79 B 38<br />

1967. NEDOŠIVIN, Germán<br />

O vzťahu umenia ku skutočnosti. B. m. B. 'á: Výpisky<br />

/Vladimír Wagner/. 2 s. Slov. 1 jd.<br />

157 L 8<br />

1968. NEZISTENÝ<br />

K uchodu. Iz pis'ma L. N. k V. Gr. Č-vu, Ja. P. 7 ijunija 1855.<br />

B. m. B. d. Výpis z Tolstého listu. 4 s. Rus; 1 jd; -<br />

50 C 34<br />

89<br />

1969. O theosofíi. /Z písma L. N. Tolstého D-ovi/ bulharskému<br />

mladíkovi/. /O dekadentstve. B. m. 1908. Výpisy z Tolstého<br />

listov. 2 s. Slov. 2 jd.<br />

50 C 34<br />

1970. Politisches Testament Peter des Grossen. B. m. B. d. Odpis z<br />

časopisu Wanderer č. 172 zo 14.4.1854. 2 s. Nem. 1 jd.<br />

87T.41<br />

1971. Spisok knig po kotorym sostavlen Ľ. Nikolajevičem Krug<br />

čtenija. B. m. 1904.18 s. Rus. 1 jd.<br />

22 J 6<br />

1972. OBŠČESTVOLJUBITELEJROSIJSKOJ SLOVESNOSTI<br />

Matica slovenská. Martin. 1868. Potvrdenie o dare kníh. 1 s.<br />

Rus. ljd.


1982. ŠKARVAN, Albert /1869-1926/<br />

Denníky. B. m. 1896-1926. Denníky. 1131 s. Rus. Slov. 10 jd.<br />

22 L 1<br />

1983. Moja premena. B. m. B. d. Autobiografia. 70 s. + 29 s. Slov.<br />

Rus. Nem. 2 jd.<br />

22 M 2, 22 N 2<br />

1984. ŠTEFÁNEK, Anton/1877-1964/<br />

Cársky teror. B. m. B. d. Poznámky. 14 s. Slov. 1 jd.<br />

42 XIV 18<br />

1985. Dostojevský - Tolstoj. B. m. B. d. Poznámky. 17 s. Slov. 1 jd.<br />

- 42X4<br />

1986. Charakter Tolsteho. B. m. B. d. Poznámky. 41 s. Slov. 1 jd.<br />

42X9<br />

1987. Lenin o Tolstom. B. m. 1910-1911. Poznámky. 49 s. Slov.<br />

ljd.<br />

42 X 14<br />

1988. TOLSTOJ, Lev Njkolajevič /1828-1910/<br />

• " Lev Nikolajevič* Tolstoj v slovenskej periodickej literatúre<br />

rokov 1947-1951. B. m. B. d. Bibliografia. 3 s. Slov. 1 jd.<br />

AMS-SNK 1037<br />

1989. Inc.: Posrcdstvom..Jasnaja Poljana. 1910. Fragment Tolsteho<br />

rukopisu. 1-s. Rus. 1 jd.<br />

22 S 32<br />

1990. /Kruh četby./ B. m. B. d. Preklad vypísaných citátov /Albert<br />

ŠKARVAN/. 465 s. Slov. 1 jd.<br />

22 118<br />

1991. /Lekárska diagnóza L. N. Tolsteho od dr. Nikitiča a dr. D.<br />

Makovického zo 14.12.1909./ Jasnaja Poljana. 1909.<br />

Potvrdenie. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

50F3<br />

1992. /Poštová sprievodka s podpisom L. N. Tolsteho./ Christchurch.<br />

1907. Sprievodka. 1 s. Angl. Franc. 1 jd.<br />

50 F 8<br />

1993i /Rôzne fragmenty rukopisov L. N. Tolsteho./ B. m. B. d.<br />

Poznámky. 132 s. Rus. 106 jd.<br />

50 E 24<br />

1994. Uviedomljenje o polučenji. Jasenki. 1907. Sprievodka s podpisom<br />

Tolsteho. 2 s. Rus. Franc. 1 jd.<br />

50 F 20<br />

1995. V krug čtenija. B. m. B. d.Výpisky z literatúry. 18 s. Rus. I jd.<br />

50 E 21<br />

1996. /TRETÍ ZBOR RUSKEJ ARMÁDY/<br />

Bilet. B. m. 1849. Doklad o ochrane /Eugen Krčméry/. 1 s.<br />

Rus. ljd.<br />

J 1316<br />

1997. TURGENEV, Ivan Sergejevič /1818-1883/<br />

Životopisný nástin. B. m. /1898/. Preklad biografie /Michal<br />

ŠIMONOVIČ/. 43 s. Slov. 1 jd.<br />

C 250<br />

90<br />

1998. TVRDÝ, Peter/1850-1935/<br />

Attest. Tbilisi. 1897. Osvedčenie /a jeho slov. preklad/ o §|<br />

P. Tvrdom. 10 s. Rus. Slov. 2 jd.<br />

C 251<br />

Í999. Krátka autobiografia. B. m. Pó r. 1920. Biografia. 4 s. Slov.<br />

ljd.<br />

C251<br />

2000. Testament. Praha. 1919. Testament a poznámky. 4 s. Slov,<br />

ljd.<br />

J 2960<br />

2001. VRCHOVSKÝ, Alexander Boleslav /1812-1865/<br />

/Poznámky zo štúdia ruštiny./ B. m. B. d. Poznámky. 22 5.<br />

Rus.3jd.<br />

M113C2<br />

2002. ZÁTHUŔECKÝ, Gustáv<br />

1<br />

Nové židovské náboženstvo v Rusku. B. m. B. d. Zásady. 2 s.<br />

Slov. 1 jd.<br />

M 115 A 3<br />

2003. ZELIENKA, Ľudo /1917-1977/<br />

David a Igor Oistxach. B. m. B. d. Poznámky. 6 s. Slov. 1 jd.<br />

UKRAINIKÁ A RUTENIKÁ - PRÁCE<br />

.:" 161H1<br />

2004. ARISTOV.FedorFédorovič/1888-1932/.<br />

Adolf Ivanovič Dobrianskij. /Z histórie rusko-slovenských<br />

stykov a slovanskej vzájomnosti./ B. m. 1929. Biografia. 94 s.<br />

Rus. ljd. * " '<br />

AMS-1929/Hist. odbor<br />

2005. Litcraturnoje razvitije Podkarpatskoj Rusi. B. m. 1930. Štúdia.<br />

54 s. Rus. 1 jd.<br />

C 5381<br />

2006. BANÍK, Anton Augustín /1900-1978/<br />

Karpatoruský cirkevnoslovanský manuálnik Grigorija Prokopoviča<br />

Kujbedu z roku 1652. B. m. B. d. Článok. 2 s. Slov.<br />

2jd.<br />

132 AN 5<br />

2007. BAŽAN'S'KYJ, Porfiryj /1836^7/<br />

Zachotilos' starij babi... B. m. B. d. Odpis piesne /M. Juj/.<br />

4 party. Ukr. 1 jd.<br />

A11-457<br />

2008. /Zbierka ukrajinskej zborovej tvorby./ B. m. B. d. Odpis 38<br />

piesní /nezistený/. 40 s. Ukr. 38 jd.<br />

A11-463<br />

2009. BESKID, Anton/1855-1933/<br />

Madjarska politika pred vojnom. B. m. B. d. Článok. 1 s. Rus.<br />

ljd.<br />

104Ď3<br />

2010. Prenasledovanie Russkogo národa pod čas vojny /1914-1918/.<br />

B. m. B. d. Článok. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

C 806<br />

2011. BOROVIKOVSKIJ, Aleksandr Ľvovič /1844-1905/<br />

Palij. B. m. 1875. Odpis piesne /M. Juj, hudba: Vorobkevyty<br />

4 party. Ukr. 1 jd.<br />

A11-461<br />

L»<br />

S


2012. BORŠOŠ-KUMJATS'KYJ, Julij /1905-1978/<br />

Modlitba. B. m. B. d. Preklad básne /Štefan KRČMÉRY/. 1 s.<br />

* Slov. 1 jd.<br />

27 L 17<br />

2013. BULLA, Blažej/1852-1919/<br />

Oj ty divčyno... B. m. B. d. Odpis piesne /Andrej Halaša a iní/.<br />

11 partov. Ukr. 1 jd.<br />

A11-541<br />

2014. ČUBYNS'KYJ, Pavlo /1839-1884/<br />

Nezomrela Ukrajina. B. m. B. d. Preklad,básne /Vladimír<br />

ROY/. 1 s. Slov. 1 jd.<br />

B 59<br />

2015. DAXNER, Ivan/1860-1935/<br />

Arnold Duliškievič. B. m. B. d. Článok. 4 s. Slov. 1 jd.<br />

M 13 E 3<br />

| 2016. DÉRER, Ivan/1884-1973/<br />

Podkarpatská Rus a Československo. Užhorod. 1934.<br />

Prednáška. 12 s. Slov. 1 jd.<br />

85 B 42<br />

! 2017. DIDYCKYJ, Bohdan<br />

Na stráži. B. m. B. d. Pieseň. 1 s. Slov. 1 jd.<br />

A II-463<br />

2018. DOBRJANS'KYJ, AdoJ'f Ivanovyč/1817-1901/<br />

• Külön vélemény a nyelv és nemzetiség ugyčben. B. m. 1860.<br />

Úvaha o používaní maďarskej úradnej reči. 35 s. Maď. 1 jd.<br />

M 20 G 5<br />

2019. DOVHOVYČ, Vasyľ /1783-1849/<br />

Pieseň. B. m. B. d. Preklad básne /Štefan KRČMÉRY/. 1 s.<br />

Slov. 1 jd.<br />

27 L 17<br />

2020. DUCHNOVYČ.Olcksandr/1803-1865/<br />

Inc.: Ja Ruszin bul... B. m. 1883. Básne. 63 s. Ukr. Lat. Maď.<br />

•\ 1 jd.<br />

B 137<br />

L<br />

2021. Vracanie. B. m. 1946. Preklad básne /Štefan KRČMÉRY/. 4 s.<br />

Slov.2jd.<br />

27 L 17, 27 F 37<br />

2022. FRANKO, Ivan Jakovyč/1856-1916/<br />

V pote tváre. B. m. 1952. Preklad románu /Michal<br />

KOPERDAN/. 328 s. Slov. 1 jd.<br />

B 986<br />

2023. FRIČ, Milan /1882-1966/<br />

Ukrajinci. B. m. B. d. Časť monografie o finančníctve<br />

Uhorska. 7 s. Slov. 1 jd.<br />

65 E 7<br />

2024. GACEK;, Mikuláš /1895-1971/<br />

OJ. Kornijčuk: V stepiach Ukrajiny. B. m. B. d. Charakteristika<br />

diela. 3 s. Slov. 1 jd.<br />

115 0 2a<br />

2025. GEROVS'KYJ, Hryhorij J. /1886-1959/<br />

Čo je Prjaševčina? B. m. 1948. Článok. 4 s. Slov. 1 jd.<br />

J 1058<br />

2026. Mnpgaja lita. /Zbierka ruskej zborovej tvorby./ B. m. B. d.<br />

Odpis /nezistený/. 6 s. Rus. 1 jd.<br />

A11-463<br />

2027. HIRJAK, Michal<br />

Do pytannja, zberannj ta vyvčennja ukrajins'kych národných<br />

kazok na Schidnij Slovaččyni. B. m. 1946. Štúdia. 26 s. Ukr.<br />

ljd.<br />

61 M 6<br />

2028. HREJŇUK, Bohdan<br />

/Básne a denník./ B. m. 1932-1934. Básne a denník. 174 s.<br />

Ukr. ljd.<br />

C 68<br />

2029. Denník z nemocnice. Bratislava. 1933. Denník. 24 s. Slov.<br />

ljd.<br />

Č 85<br />

2030. Lenin. Studjum jeho osobnosti v dobe, kedy Česko-Slovensko<br />

chce uznať boßevikov. B. m. 1933. Článok. 6 s. Slov. 1 jd.<br />

132 DH 4<br />

2031. Lysty do znajomych. B. m. B. d. /Odpis 71 listov./ 97 s. Ukr.<br />

2jd.<br />

2032. Z najpokrokovejších plakátov. Trenčianske Teplice. 1932.<br />

Článok. 13 s. Slov. ljd.<br />

A 406<br />

49 DA 34<br />

2033. Pozdrav Turč. Sv. Martinu. B. m. 1933. Báseň. 1 s. Rus. 1. jd.<br />

B 122<br />

2034. HRYCAK, Mykola<br />

Trembita. B. m. B. d. Preklad básne /NEZISTENÝ/. 1 s. Slov.<br />

ljd.<br />

B 123<br />

2035. HUNEVYČ<br />

Bida. B. m. B. d. Odpis piesne /MJuj/. 4 party. Ukr. 1 jd.<br />

A11-460<br />

2036. HUŠALEVYČ, Ivan<br />

Pochoroni. B. m. B. d. Odpis piesne /nezistený/, hudba:<br />

Mychajlo Mychajlovyč Verbyc'kyj. 1 s. Ukr. 1 jd.<br />

AII-463<br />

2037. Slezi. B. m. B. d. Odpis piesne /nezistený/, hudba: Mychajlo<br />

Mychajlovyč Verbyc'kyj. 1 s. Ukr. 1 jd.<br />

A11/463<br />

2038. KOLARČÍK-FINTICKÝ, Jozef /1899-1961/<br />

Horami dolinami od Ľubovne po Medzilaborce. B. m. B. d.<br />

- Folkloristické poznámky. 24 s. Slov. 1 jd.<br />

BH-l/1681ab<br />

2039. Na šarišsko-rusínskej Makovici. B. m. B. d. Štúdia. 5 s. Slov.<br />

ljd.<br />

BH-1/1677 ab<br />

2040. Piesne z Makovických výšin. /O Šarišskej "Makovici"./ B. m.<br />

1933. Prednáška. 9 s/Slov. 1 jd.<br />

F-l/48ab<br />

2041. Poloninské piesne. /Rusínsko-slovenské piesne./ B. m. B. d.<br />

Piesne. 6 s. Slov. 1 jd.<br />

BH-1/1679<br />

2042. Spevom od Bardejova na západ. B. m. B..d. Folkloristické<br />

záznamy. 15 s. Slov. 1 jd.<br />

BH-1/1876 ab


2043. Ukážky z ťudovej poézie o rusínskom dievčati na Makovici. B.<br />

m. B. d. Štúdia. 5 s. Slov. 1 jdr<br />

' F-1/49<br />

2044. Zo Severného Šariša. B. m. B. d. Poznámky ž ciest s piesňami.<br />

6s.Slov.Ukr. ljd.<br />

BH-1/1680<br />

2045. Život na šarišsko-rusínskej Makovici. B. m. B. d. Štúdia. 6 s.<br />

Slov. ljd.<br />

F-1/49<br />

2046. KORNIJČUK, Olcksatidr Jevdokymovyč /1905-1972/<br />

Kalinový háj. B. m. 1952. Preklad románu /Karol IZAKOVIČ,<br />

pseud. Podolinský/. 108 s. Slov. 1 jd.<br />

B 1093<br />

2047. KRČMÉRY, Štefan/1892-1955/<br />

Inc.: O karpatoruskej cirkevnej piesni. B. m. B. d. Výpisky z<br />

knihy J.AJavorského. 6 s. Slov. 1 jd.<br />

27 E 34<br />

2048. Inc.: O karpatoruskej literatúre vyšla informatívna kniha, B on.<br />

B. d. Recenzia knihy Františka Tichého: Vývoj současného<br />

spisovného jazyka na Podkarpatskej Rusi. 4.s. Slov. 1 jd.<br />

164 AD 24<br />

2049.' O Tarasovi Šcvčcnkovi. B. m. Pred r. 1930. Odpis štúdie<br />

/Jozef Bansky/. 3 s. Slov. 1 jd.<br />

68 J 3<br />

2050. Taras Ševčenko. B. m. B, d. Kniha s rkp. poznámkami. 257 s.<br />

Slov. ljd.<br />

27 0 3<br />

2051. KUZMÁN Y, Karol /1806-1866/<br />

Priglašenije Matici Slovenskej k Russkomu národu v Galicii i<br />

V Vcngrii. B. m. 1867. Prihlás MS. 3 s. Rus. Slov. 3 jd,<br />

AMS MS L/850<br />

2052. LAVRINS'KYJ, Ivan Andrcjcvyč /1822-1873/<br />

Do Torbana. B. m. B. d. Odpis piesne /nezistený/. 3 s. Ukr.<br />

ljd.<br />

AH-463<br />

2053. Do zori. B. m. B. d. Odpis piqsne /nezistený/, text: Ivan<br />

Hušalevyč. 4 s. Ukr, 1 jd.<br />

A11-463<br />

2054. V čužini. B. m. B. d. Odpis piesne /nezistený, Milan Lichard/,<br />

text: Jakiv Fiodorovyč Holovačkyj. 2 s + 11 partov. Ukr. 3 jd.<br />

A II 100,464, 540<br />

2055. LUKÁČ, Emil Boleslav /1900-1979/<br />

Na aktuálnu tému odpovedá dr. Emil B. Lukáč, delegát ZSS na<br />

Dňoch čs, kultúry v Kyjeve. Bratislava. 1969. Článok. 6 s.<br />

Slov. ljd.<br />

126 AE 3<br />

2056. LYSENKO, Mykola Vytaljevyč /1842-1912/<br />

Oj u laz» i pri berezi. B. m. 1874. Odpis piesne/M. Juj/.<br />

5partov. Ukr, ljd.<br />

A 11-453<br />

2057. MAKOVIČANIN, Aleša /vl.m. Alčksej A. Farynyč/<br />

Polaňa. B. m. B, d. Preklad básne /NEZISTENÝ/. 2 s, Ukr.<br />

ljd.<br />

B219<br />

92<br />

2058. MALKO, Mykolaj Andrejevyč /1883-?/<br />

Missa solemnis. B. m. B. d. Úryvok hudobnej skladby. 1 s.<br />

ljd.<br />

159 C1<br />

2060. MALYŠKO, Andrij Samijlovyč /1912-1970/<br />

Koráb. B. m. B. d. Preklad básne/Pavol HOROV/. 2 s. Slov.<br />

ljd.<br />

123 CH 13<br />

2061. MELICHERČÍK, Andrej/1917-1966/<br />

Recenzný posudok zbierky ukrajinských rozprávok, |<br />

zapísaných V: Hnatjukom, na vydanie pripravených M. Hirjakom.<br />

v Bratisla- va. 1946. Posudok. 2 s. Slov. 1 jd.<br />

61T7<br />

2062. Ukrajinské rozprávky V. Hnatjuka pripravené na vydanie M.<br />

Hirjakom. Bratislava. 1946. Recenzný posudok. 2 s. Slov. 1 jd.<br />

61T7<br />

2063. MELTYNS'KYJ, Amvrosij Lukjanovyč /1814-1870/<br />

Odrodilec. B. m. B. d. Preklad /NEZISTENÝ/ prekladu básne<br />

/ČELAKOVSKÝ/. 1 s. Slov. 1 jd.<br />

49 CY 3Í 1<br />

2064. MOLNÁR, Michal /1930/<br />

Ukrajinská literatúra rokov 1968-1969. B. m. B. d. Článok. 8<br />

s. Slov. 1 jd.<br />

126AS4 .'i<br />

2065. MRÁZ, Andrej /1904-1964/<br />

. Pri.výročí 1 smrti Tarasa G. Ševčenka, B. m. B. d. Fragment<br />

článku. 11 s. Slov. 1 jd.<br />

52KK15<br />

2066. NEČUJ-LEVYC'KYJ, Ivan Semionovyč /1838-1918/<br />

Sotvori gospodu. B. m. B. d. Odpis piesne /nezistený/. 3 s,<br />

Ukr. 1 jd.<br />

A11-463<br />

2067. NEDZEĽS'KYJ, Jevhen/1894-1961/<br />

Anton Prídavok, drug karpatorossov. B. m. 1945. Článok. 7 s.<br />

Rus. 1 jd.<br />

39 D 48<br />

2068. Tŕistia et Siberia. Užhorod. 1930. Článok. 6 s. Rus. 1 jd.<br />

AMS-1930/Literárnohist. odbor<br />

2069. NEVRLÝ, Mikuláš<br />

<strong>Slovenská</strong> Ševčenkiáda. B. m. B. d. Bibliografia prác o T. Ševčenkovi.<br />

4 s. Slov. 1 jd.<br />

52 AB 13<br />

2070. NEZISTENÝ<br />

Co soudí verchovinci, o špančlské valce. B. m. 1937. Článok<br />

/podpísaný Vasil Verchovjnský/. 3 s. Čes. 1 jd.<br />

42 XVI4<br />

2071. Inc.: Kozák konia napawaw. B. m. B. d. Odpis piesne. 3 s.<br />

Ukr. 1 jd.<br />

M113B14<br />

2072. Inc,: My sme došli ze Srbskej dobrôvoleckej divízie... B. m. B,<br />

d. Spomienky na prvú vojnu. 15 s. Slov.l jd.<br />

43BBB11<br />

2073. Inc.: Šim den moloteľa... B. m. B. d. Odpis básne /Viliam<br />

Pauliny-Tóth/. 2 s. Ukr. 1 jd.<br />

2G12


2074. Karpatskoje Echo. B. m. B. d. Odpis básne /Bohuš Nosák,<br />

pseud. Nezabudov/. 1 s. Ukr. 1 jd.<br />

M 79 BI<br />

2075. Kyjyv. Zatúžim. Ukrajina. B. m. I. pol." 19. storočia. Odpis<br />

básní /nezistený/. 10 s. Ukr. 3 jd.<br />

M 113 B 15<br />

2076. Selanka ruská. Nové Mesto nad Váhom. 1849. Odpis básne<br />

/Danko Karol Neumann/. 2 s. Ukr. 1 jd.<br />

M12C4<br />

2077. Teória i praktika parlamentarizma. /Pis'mo iz Ugorskoi Rusi./<br />

B. m. Cca 1900. Článok. 23 s. Rus. 1 jd.<br />

2078. Ukrainska. B. m. B.d Odpis básne. 8 s. Ukr. 1 jd.<br />

J 1498<br />

4407<br />

2079. PADURA, Tymko Tomáš /1801-1871/<br />

Pisň Vidorta. B. m. B. d. Odpis piesne /MJuj/. 2 s. Ukr. 1 jd.<br />

A11-463<br />

2080. Záporožec. B. m. B. d. Preklad básne /Stanko Oravín = Gustáv<br />

TOMALA/. 7 s. Slov. 1 jd.<br />

M 14 CH 6<br />

2081. PALKOVIČ, Konštantín/1919/<br />

' Pedagogické náhľady V. Horbačevskcho. Bratislava. 1943.<br />

Sem. práca. 18 s. Slov.l jd. /Ide o Valeriána Horbačevskcho,<br />

prof. Obchodnej akedémie v Trnave./<br />

42 II153<br />

2082. P A VLO VYČ, Oleksandr Ivanovyč /1819-1900/<br />

Čardáš. B: m. B. d-. Preklad básne /Štefan KRČMÉRY/. 1 s.<br />

Slov. 1 jd.<br />

27 L 17<br />

2083. PIDSUCHA, Oleksandr Mykolajovyč /1918/<br />

Dcérke. B. m. B. d. Preklad básne /Pavol HOROV/. 2 s. Slov.<br />

ljd.<br />

123 CH 20<br />

2084. PIESNE UKRAJINSKÉ<br />

Hej ne dyvujtc.B. m. B. d. Odpis piesne /nezistený/. 4 party.<br />

Ukr. ljd.<br />

A11-462<br />

2085. I šumit i chudit... Tuman tuman na doline... Šla devuška za<br />

vodoj... Jedna hora visokaja... B. m. B. d. Odpis piesní<br />

/nezistený/. 3 s. Ukr. 4 jd.<br />

23 B 35<br />

2086. Inc.: Spustyž mene Božejku! B. m. B. d. Odpis piesní<br />

/nezistený/. 7 s. Ukr. 1 jd.<br />

44 0 19<br />

2087. Lita moji molodiji... B. m. B. d. Odpis piesne /nezistený/. 1 s.<br />

Ukr. 1 jd.<br />

A11-463<br />

2088. Maloruské piesne. B. m. 1852. Odpis piesní /Pavol<br />

Dobšinský/. 6 s. Ukr. 1 jd.<br />

2089. Molodka molodaja... B. m. B. d. Pieseň. 1 s. Ukr. 1 jd.<br />

M14G 18<br />

A11-116<br />

2090. Napoj Tatarvi na Počajiv. /Pisň lirnika/. B. d. B. m. Odpis<br />

piesne /nezistený/. 1 si Ukr. 1 jd.<br />

A11-463<br />

2091. Oj ne harazd zaporožci... B. m. 1879. Odpis piesne /M. Juj a<br />

iní/. 3 s. Ukr. 1 jd.<br />

AH-459<br />

2092. Oj ty divčyno... B. m. B. d. Odpis piesne /Andrej Halaša a iní/.<br />

5 partov. Ukr. 1 jd.<br />

A H-541<br />

2093. Pašol Kozák jarom... Soldatušky ľudy molody... B. m. B. d.<br />

Odpis piesní /Jozef Horyáth/. 2 s. Ukr. 2 jd.<br />

__ M 36 C 4<br />

2094. Selanka ruská. Nové Mesto nad Váhom. 1849. Odpis piesne<br />

/Karol Danko Neumann/. 2 s. Ukr. 1 jd.<br />

M 12 C 4<br />

2095. Selanka. B. m. B. d. Odpis piesne /Ctiboh Zoch/. 2 s. Ukr. 1 jd.<br />

101137<br />

2096. Skazka... B. m. B. d. Preklad ľudových piesní /Samo Bohdan<br />

HROBOŇ/. 5 s. Slov. 1 jd.<br />

2097. Spi mládenče. B. m. B. d. Odpis piesne/nezistený/. 1 s. Ukr.<br />

ljd.<br />

A n-463<br />

2098. Ty detinuška... B. m. B. d. Pieseň. 1 s. Ukr. 1 jd.<br />

AH-116<br />

2099. Ty pojdi moja korovička domoj... B. m. B. d. Odpis~piesne<br />

/Andrej Halaša a iní/. 3 party. Ukr. 1 jd.<br />

A11-541<br />

2100. Vid Bcndcru do Dunaju. B. m. B. d. Odpis piesne /nezistený/<br />

1 s. Ukr. ljd. .<br />

A H-463<br />

2101. Z moji hori visokoj. B. m. B. d. Odpis piesne /nezistený/. 1 s.<br />

Ukr. 1 jd.<br />

A11-463<br />

2102. PÔJDA, Petro<br />

Ovčiar. B. m. B. d. Preklad básne /NEZISTENÝ/. 1 s. Slov.<br />

ljd,<br />

B 297<br />

2103. POPOVYČ, Mychajlo<br />

N Epitaf. B. m. B. d. Preklad básne /NEZISTENÝ/. 1 s. Slov.<br />

ljd.<br />

B 299<br />

2104. PRÍDAVOK, Anton/1904-1945/<br />

Vasil Grendža Donskij: Karpatoukrajinské rozprávky. B. m.<br />

B. d. Recenzia. 2 s. Slov. 1 jd.<br />

39 H 46<br />

2105. Podkarpatoruská literatúra. B. m. B. d. Štúdia. 22 s. Slov. 1 jd.<br />

39 D 32<br />

2106. RUBEC, Oleksandr Ivanyč /1838-1913/<br />

Dobrij večir divčino. B. m. 1879. Odpis piesne/M. Juj a iní/.<br />

1 s. Ukr. 1 jd.<br />

A11-459


2107. RÚFUS, Milan /1928/<br />

Petro Veršigora: Ľudia s čistým svedomím. B. m. B. d. Recenzia.<br />

1 s. Slov. 1 jd.<br />

68 K 47<br />

2108. RUSALKA DNISTROV AJA, almanach<br />

Maloruskje dumi i dumki. /Výpis z Rusalki Dněstrovej. / I, II.<br />

B. m. 1845. Odpis /Samo Bohdan Hroboň/. 19 s. Ukr. 2 jd.<br />

44 O 11<br />

2109. RUSÍNI<br />

Budapesti Hirlap. Január 18. 16 sz. 1919. B. m. B. d. Výpisky<br />

z novín. 2 s. Maď. 1 jd.<br />

J 1278<br />

2110. Teoria i praktika parlamentarizma. Pismo z Ugorskoj. B. m.<br />

Cca 1900. Správa. 23 s. Rus. 1 jd.<br />

J 1498<br />

2111. SKYBYNECKYJ, Bohdan<br />

Novou cestou za starou ideou. B. m. B. d. Štúdia. 17 s. Slov.<br />

ljd.<br />

C9r5<br />

2112. SOBKO, Vadym Mykolajovyč<br />

Záruka mieru. B. m. 1952. Preklad /Jozef G AŠPÁREK/. 382 s.<br />

Slov. 1 jd!<br />

• . B 1233<br />

2113. SOKOLOVIČ.M.<br />

Maloruské národné piesne. B. m. B. d. Piesne. 3 party. Ukr.<br />

ljd.<br />

A11-131<br />

2114. STAVROVSKU-POPRADOV, Julij Ivanovič /1850-1899/<br />

Z dejín Uhro-Rusov. B. m. B. d. Štúdia. 18 s. Slov. 1 jd.<br />

C 806<br />

2-115., ŠANDOR, Elo /1896-1952/<br />

Súpis na Podkarpatskej Rusi. B. m. 1930. Článok. 1 s. Slov. 1<br />

jd. •<br />

90 CD 20<br />

2116. ŠAŠKEVYČ, Volodymyr<br />

Cvitka molif. B. m. B. d. Odpis piesne /nezistený/, hudba:<br />

Mychajlo Mychajlovyč Verbyc'kyj. 3 s. Ukr. 1 jd.<br />

A 11-463<br />

2117. Kvety. /Kvety moje, kvety jarné.../ B. m. B. d. Odpis piesne<br />

/Blažej Bulla/, hudba: Mychajlo Mychajlovyč Verbyc'kyj,<br />

slov. text. Blažej BULLA. 4 s. Slov. 1 jd.<br />

A11-66<br />

2118. ŠEVČENKO, Taras Hryhorovyč /1814-1861/<br />

Duma. B. m. B. d. Preklad básne /Izidor<br />

ŽIAK-SOMOLICKÝ/. 1 s. Slov. 1 jd.<br />

B 353<br />

2119. Hajdamáci. B. m. B. d. Preklad poémy /Jozef BANSKY/. 37 s.<br />

Slov. 3 jd.<br />

68 CH 12<br />

2120. Nikita Hajdaj. B. m. B. d. Preklad div.hry /Štefan<br />

KRČMÉRY/. 18 s. Slov. 2 jd.<br />

27 F 119<br />

2121. Ohni horjať... B. m. 1874. Odpis piesne /M. Juj/. 4 party. Ukr.<br />

ljd.<br />

. A 11-455<br />

94<br />

2122.<br />

2123.<br />

2124.<br />

2125.<br />

Ž "Poslania Slávnemu PJ.Šafárikovi" /1845/. B. m. B. d., f<br />

Preklad básne /Vladimír ROY/. 1 s. Slov. 1 jd.<br />

B 353;<br />

ŠKULTÉTY-, Jozef /1853-1948/<br />

Andrij Čajkovský: Kozácka pomsta. B. m. 1912. Úvaha. 1 s.<br />

Slov. ljd.<br />

49CE18b<br />

Odkiaľ sú "ruskí" obyvatelia báčskeho Kerestúra a Kocúra?<br />

B. m. B. d. Článok. 9 s. Slov. 9 jd.<br />

49 CK 33<br />

ŠTEFÁNEK, Anton /1877-1964/<br />

Gróf Bobrinský a jeho politické úzadie. B. m. B. d. Článok. 10<br />

s. Slov. 1 jd.<br />

42 XIV 78<br />

2126. Rusínske fudové školy. B. m. B. d. Článok. 5's. Slov. 1 jd.<br />

2127.<br />

2128.<br />

2129.<br />

2130.<br />

42 XIV 279<br />

ŠTEFANOVIČ, Samuel /1822-1910/<br />

Adolf J.Dobriansky und die Politik. B. m. B/d. Článok. 19 s.<br />

Nem. 3 jd.<br />

67 C1<br />

TOVAČOVSKÝ, Arnošt Bohaboj/1825-1874/<br />

Maloruská nár. pieseň. /Oj ty divčino.../. B. m. B. d. Odpis<br />

piesne /Ján Kadavý, nezistený/. 32 partov. Ukr. 2 jd.<br />

A11-540,515'<br />

Večer na Savi. /Oj ty divčino zaručenaja.../ B. m. B. d. Odpis<br />

piesne/Ján Kadavý/. 1 s. Ukr. ljd.<br />

A H-244<br />

UHLAR, Vlado/1912/<br />

Podstatné chyby Pankevičovej jazykovednej hranice Rusínov<br />

a Slovákov. Prešov. 1944. Recenzia knihy I. Paňkeviča<br />

Ukrajinskí govori, Praha, Orbis 1938.4 s. Slov. 1 jd.<br />

81 P 12<br />

.2131. USTOJANOYYČ, N.<br />

Chvora. B. m. B. d. Báseň. 2 s. Ukr. 1 jd.<br />

M79B1<br />

2132. VACHNJANYN, Anatol Klymentjevyč<br />

Hej na Ivana, hej na Kúpali. B. m. B. d. Odpis zboru z opery<br />

Kúpala. 2 s. Ukr. 1 jd.<br />

AJJ.-463<br />

2133.<br />

2134.<br />

VAJANSKÝ /vi. m. Svetozár Hurban/ /1847-1916/<br />

Uhorskí Rusi. B. m. 1904. Článok. 2 s. Slov. 1 jd.<br />

32M64<br />

VERBYC'KYJ, Mychajlo Mychajlovyč /1815-1870/<br />

Si vi oči. B. m. B. d. Odpis piesne /nezistený/. 2 s. Ukr. 1 jd.<br />

A11-463<br />

2135. Žať. B. m. B. d. Odpis piesne /nezistený/. 3 s. Ukr. 1 jd.<br />

A H-463<br />

2136. VOLKO-STAROHORSKÝ, Ján/1880-1977/<br />

Rusíni a maďarizácia. B. m. B. d. Článok. 8 s. Slov. 1 jd.<br />

176 R18<br />

2137. Veľký Madarorság, ako jeden Rusňak napodobňovali<br />

maďaronskych feudálov. B. m. B. d. Úvaha. 5 s. Slov. 1 jd.<br />

176 R 26<br />

,-?


2138. Zakarpatskí Ukrajinci, či takzvaní Rusíni v bývalom Uhorsku.<br />

Liptovský Mikuláš. 1968. Štúdia. 10 s. Slov. 1 jd.<br />

176 R 31<br />

2139. VOLOŠYN, Augustín /1874-?/<br />

Marusä Verchovinka. B. m. B. d. Odpis fragmentu div. hry<br />

/Štefan Krčméry/ podpísanej Andrij VERCHOVINSKYJ. 5 s.<br />

Ukr. 1 jd.<br />

160 B 45<br />

2140. VOROBKEVYČ, Syder Ivanovyč /1836-1903/<br />

Kozácka pisň. B. m. B. d. Odpis piesne /M. Juj/. 4 party. Ukr.<br />

1 jd.<br />

A II-454<br />

2141. Kozackaja rič. B. m. B. d. Odpis piesne /nezistený/. 2 s. Ukr.<br />

1 jd.<br />

A II-463<br />

2142. Oj čohož ty počornilo. B. m.. 1875-1876. Odpis piesne<br />

/nezistený/. 4 party. Ukr. 1 jd.<br />

A II-458<br />

2143. Tam gde Tatran. B. m. B. d. Odpis piesne /nezistený/. 4 party.<br />

Ukr. 1 jd.<br />

A II-456<br />

2144. VORON, Andrij /1901/<br />

Vasilka vyhnali. B. m. B. d. Preklad poviedky /NEZISTENÝ/.<br />

6 s. Slov. 1 jd.<br />

B 656<br />

2145. VORON'KO, Platon Mykytovyč/1913/<br />

Naša zem. B. m. B. d. Preklad básne /Pavol HOROV/. 1 s.<br />

Slov. 1 jd.<br />

123 I 11<br />

2146. ZALESKI, Józef Bohdan /1802-1886/<br />

Kwetobraňje. B. m. B. d. Odpis básní /Bohuš Nosák, pseud.<br />

Nezabudov/. 8 s. Pof. 7 jd.<br />

M 79 B 1<br />

2147. ŽÁKAVEC, František /1878-1937/<br />

Slovensko a Podkarpatská Rus, jejich lid a kraj ve výtvarním<br />

umení. B. m. B. d. Článok. 47 s. Čes. 1 jd.<br />

42 XVI 31<br />

UKRAÍN1KÁ A RUTENIKÁ - KOREŠPONDENCIA<br />

2148. ADMINISTRACIJA "PRAPORA", red.<br />

Nezistený. Kolomyja. 1911. List. 1 s. Ukr. 1 jd.<br />

A 1202<br />

2149. AKADEMICKÉ ZHROMAŽDENIE V ĽVOVE<br />

/Manifestačné zhromaždenie v Prahe roku 1904:/ Ľviv. 1904.<br />

Telegram. 1 s. Ukr. 1 jd.<br />

5 G 20<br />

2150. AKADEMIJA NÁUK UKRAJINS'KOJI RSR<br />

Filpvá Božena. Kyjiv. 1961. List. 1 s. Ukr. 1 jd.<br />

2151. BALYCKYJ, Leopold ,<br />

Marečková Jozefína. Chust. 1924. Karta. 1 s. Ukr. 1 jd.<br />

2152. BESKID, Anton/1855-1933/<br />

SNR v Martine. Prešov. 1918. Listy. 2 s. Slov. 2 jd.<br />

Gl'Dľ<br />

79 A 14<br />

94 A 17<br />

2153. BIBLIOTÉKA NAUKOVOHO TOVARYSTVA IM.<br />

ŠEVČENKAU ĽVOVI<br />

Matica slovenská. Ľviv. 1935,1936. Listy. 3 s. Ukr. 2 jd.<br />

AMS-1935/KnižnicaMS<br />

AMS-1936/Knižnica MS<br />

2154. BUCMANIUK, Ivan<br />

Maliak Jozef. Vinohrady. 1911. Karta. 1 s. Ukr. 1 jd.<br />

A 159<br />

2155. CENTRAĽNAJA RUSSKAJA NARODNAJA RADA<br />

Škuitéty Jozef. Užhorod. 1921. List.l s. Rus. 1 jd.<br />

49BC18 -<br />

2156. ČYŽEVS'KYJ, Dmytro Ivanovyč /1895-?/<br />

Mráz Andrej. Rýmarov, Halle/Saale, Meersburg am Bodensee.<br />

1933-1938, b.d. Listy a karty. 18 s. Čes. Nem. 16 jd.<br />

r> ' f- ' ' 52 G 27<br />

2157. Mráz Andrej. Halle/Saale. 1937. Karta. 1 s. Nem. I jd.<br />

AMS-1937/Kultúrne styky<br />

2158. Škuitéty Jozef. Halle/Saale, 1934. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

49 F 11<br />

2159. Štefánck Anton. Halle/Saale. 1934. List. 1 s. Nem. 1 jd.<br />

42 S 69<br />

2160. DEJNEKO-DEJNEČENKO, Aleksej<br />

Škuitéty Jozef. Brno. 1924. List. 2 s. Rus. 1 jd.<br />

2161. DOBRJANS'KYJ, Adoľf Ivanovyč/1817-1901/<br />

Bobula Ján. Innsbruck. 1889. List. 8 s. Rus. 1 jd.<br />

2162. Hroboň Ján Miloslav. Innsbruck. 1893. List. 2 s. Rus. 1 jd.<br />

49F23<br />

A 272<br />

44AA27<br />

2163. Hurban Jozef Miloslav. Budapest. 1863. List. 3 s. Maď. 1 jd.<br />

2164. Kardoš Ján. Wien. 1866. List. 2 s. Rus. 1 jd.<br />

.2165. Kuzmány Karol. Čertižné. 1871. List. 2 s. Rus. 1 jd.<br />

M23B3<br />

A 272<br />

A 272<br />

2166. Makovický Peter, Innsbruck. 1891-1896. Listy, telegram a<br />

karta. 5 s. Rus. 3 jd.<br />

A 272<br />

2167. Móyses Štefan. B. m. B. d. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

M76A14<br />

2168. Nezistený. Wien, Innsbruck, b. m. 1864, 1893, b. d. Listy a<br />

karta. 3 s. Rus. Ukr. 3 jd.<br />

26 B 15, 37 T 53, M 120 B 29<br />

2169. Vajanský. Čertižné. 1892. List. 2 s. Rus. Ijd.<br />

138 B 18<br />

2170. DRAGULA,IvanM.<br />

Matica slovenská. Niž. Roztoka. 1934. Karta. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

2171. DULA, Matúš/1846-1926/<br />

Beskid Anton. Martin. B. d. Telegram. 1 s. Slov. 1 jd.<br />

ÁMSX/22-1934<br />

94 K 29


2172. FEDINEC, Vasilij<br />

Šándor Elo. Užhorod. 1926-1927. Listy. 9 s. Ukr. 5 jd.<br />

2173. FENCIK, Jevhen A. /1844-1903/<br />

Škultéty Jozef. Horynčevo. 1903. Karta. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

2174. FENCfK, Štefan Ondrejovič /1892-1945/<br />

Florek Pavol. Užhorod. 1926. List. 3 s. Slov. 1 jd.<br />

2175. GAGANEC, Jozef/1793-1875/<br />

Moyses Štefan. Prešov. 1865. List. 1 s. Rus. 2 jd.<br />

90 F 17<br />

49 G 33<br />

93 A 46<br />

, AMSMSI./378<br />

2176. GAJDOŠ, Vševlad Jozef/1907-1978/<br />

Stryps'kyj Hijador. Bratislava. 1938. List. 2 s. Slov. 1 jd.<br />

155 D 27<br />

2177. GEROVS'KYJ, Hryhorij Juľjanovyč /1886-1959/<br />

Škultéty Jozef. Čertižné. 1927-193.1. Listy. 17 s. Rus. 6 jd.<br />

49 115<br />

2178. GRÉCKO-KATOLÍCKA NÁRODNÁ ŠKOLA V SUKOVE<br />

Matica slovenská. Sukov. 1934. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

2179. HAJDAJ, Mychajlo Mychajlovyč<br />

Mclichcrčík Andrej. Kyjiv. 1960. List. 3 s. Ukr. I jd.<br />

2180. HALIČSKO-RUSKÁ MATICA<br />

Matica slovenská. Ľviv. 1865. List. J s. Rus. 1 jd.<br />

2181. HISSOVS'KYJ, Borys Fedorovyč<br />

Markovová Ema. Ľviv. 1976. List. 1 s. Rus. 1 jd.<br />

2182. Markov Jozef. Ľviv. 1974-1976. Listy. 7 s. Ukr. 7 jd.<br />

2183. HLADKYJ, Serhij Ivanovyč<br />

Matica slovenská. Paris. 1939. List. 1 s. Slov. 1 jd.<br />

AMS X/22 r 1934<br />

61 A 15<br />

AMS MS I./379<br />

J 2762<br />

J 2761<br />

AMS IV./19-1939<br />

2184. HNATJUK, Volodymyr Mychajlovyč /1871-1926/<br />

Škutltéty Jozef. Ľviv. 1899-1900. Listy. 5 s. Ukr. 4 jd.<br />

49120<br />

2185. HREJNUK, Bohdan<br />

Škultéty Jozef. Turčianske Teplice, Bratislava, Martin,<br />

Ostrava. 1933-1936. Listy. 33 s. Slov. 17 jd.<br />

49 M 13<br />

2186. HRENDŽA-DONS'KYJ, Vasyl Stcpanovyč/1897-1974/<br />

' Horov Pavol. Bratislava. 1974. Listy. 2 s. Ukr. 2 jd.<br />

123 A 24<br />

2187. Slovenské pohíady, rcd. Bratislava. 1939. Karta. 2 s. Slov.<br />

ljd.<br />

2188. KANČUHA, Jeromonach Mefodij<br />

Šándor Elo. Košice. 1946. List. 1 s. Slov. 1 jd.<br />

164 U 26<br />

90 J 36<br />

96<br />

2189. KASIJAN, Vasyl<br />

Alexy Janko. Kyjiv. 1961. List a karta. 2 s. Čes. 2 jd.<br />

153 E36<br />

2190. KIRIUUK, Grigorij Vasiľjevič<br />

Lukáč Emil Boleslav. Ivano-Frankovsk. 1976-1977. Listy. 2 s.<br />

Rus. 2jd.<br />

I26