Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2011 - PKN Orlen

orlen.pl

Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2011 - PKN Orlen

12

DLACZEGO ODPOWIEDZIALNIE?

PKN ORLEN dostrzega swoją rolę w gospodarce kraju. Wielkość

firmy, fakt że działa w sektorze energetycznym, ale też tradycje

odpowiedzialnego postępowania sprawiają, że model corporate

citizenship ze szczególną starannością został przełożony na kon­

kretne projekty, sposób funkcjonowania, filozofię działania.

STREFA EKSPERTA

Każda firma z pewnością ma kontakt z dwoma grupami

konsumentów. Jedna z nich to „Zdecydowana Więk-

szość”, która nie jest w stanie poświęcić odpowiedniej

ilości czasu, ani nie dysponuje wiedzą, aby rzetelnie

ocenić deklaracje firmy w aspekcie społecznej odpo-

wiedzialności biznesu.

Druga z nich to „Zdecydowana Mniejszość”, która

ma odpo wiednie przygotowanie, często profesjonalne,

zajmując się monitoringiem i oceną produktów oraz usług

pod kątem ich „oddziaływania na środowisko i zdro-

wotności”. To właśnie ta druga grupa jest pośre dnikiem

z tą pierwszą i wspiera jej decyzje konsumenckie. Dlatego

też warto inwestować w jakość komunikacji na dwóch

poziomach. Bardziej popularnej zrozumiałej dla prze-

ciętnego konsumenta, niezorientowanego w meandrach

pojęć społeczna odpowiedzialność, zrównoważony rozwój

czy standardy komunikacji oraz specjalistycznej skierowanej

do ekspertów.

Wyróżnienia w Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2011,

2. miejsce w kategorii paliwa, energetyka, wydobycie

oraz wyróżnienie w kategorii „Polskie firmy odpowiedzialne”.

dr Maciej Kozakiewicz

Uniwersytet Łódzki, współtwórca Indeksu BI­NGO

More magazines by this user
Similar magazines