Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2011 - PKN Orlen

orlen.pl

Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2011 - PKN Orlen

38

Wszystkie ścieki są oczyszczane w czterostopniowym cyklu:

• mechaniczne (oddzielne dla I­ego i II­ego systemu kanalizacji

przemysłowej);

• biologiczne (Io dla ścieków II­ego systemu kanalizacji przemysłowej

i IIo dla ścieków obydwu systemów kanalizacji:

przemysłowej (I i II) i opadowo­drenażowej KOP i KOR);

• III o oczyszczania – akceleratory (A­4 i A­5) (dla ścieków

obydwu systemów kanalizacji: przemysłowej (I i II) i opadowo­

­drenażowej KOP i KOR). Ścieki na ten system kierowane

są opcjonalnie w przypadku napływu na COŚ ponadnormatywnych

ładunków zanieczyszczeń;

• IV o oczyszczania – stawy glonowo­trzcinowe (dla ścieków

obydwu systemów kanalizacji: przemysłowej (I i II) i opadowo­

­drenażowej KOP i KOR).

Wody opadowe, drenażowe i pochłodnicze ze wszystkich

instalacji rafineryjnych i petrochemicznych są odprowadzane

do kanalizacji opadowej rafineryjnej i petrochemicznej.

Porównanie ilości wód zawróconych w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku

w latach 2009−2011

2009 2010 2011 Wzrost/spadek

Ilość wód zawróconych [m 3 ] 4 196 598 4 139 784 2 051 524 ­ 50,5%

Upusty wody z odsalania bloków do sieci

wody gospodarczej i ppoż. [m 3 ]

Ilość ścieków odprowadzanych przez Zakład PTA

we Włocławku

Ponadto na terenie przedsiębiorstwa funkcjonuje 21 lokalnych

podczyszczalni ścieków związanych z poszczególnymi instalacjami.

Spełniają one istotną funkcję w zmniejszaniu ładunku

zanieczyszczeń napływających do COŚ. Są to głównie podczyszczalnie

mechaniczne, a łączna ilość podczyszczonych ścieków

wynosi 11 306 m3 /dobę. Podczyszczalnie na poszczególnych

instalacjach mogą być okresowo wyłączane za zgodą Zakładu

Wodno­Ściekowego pod warunkiem, że stężenia zanieczyszczeń

w ściekach utrzymane są na dopuszczalnym poziomie.

Spadek ilości zawróconych wód spowodowany był:

• mniejszym zapotrzebowaniem przez Zakład Produkcyjny

w Płocku na wodę gospodarczą i ppoż.;

• wzrostem o 25% w stosunku do roku 2010 ilości wody

skierowanej z odsalania bloków wodnych do sieci wody

gosp. i ppoż.

Ścieki z Zakładu PTA we Włocławku powstające w wyniku

produkcji kwasu tereftalowego odprowadzane są do kanalizacji

Spółki ANWIL.

1 311 230 1 315 784 1 664 449 26,5%

2011

Ilość ścieków odprowadzanych do kanalizacji ANWIL [m 3 ] 1 300 000

Ładunek ChZT w ściekach odprowadzanych do kanalizacji ANWIL

[kg/rok]

Ładunek BZT 5 w ściekach odprowadzanych do kanalizacji ANWIL

[kg/rok]

6 140 000

2 804 000

Kobalt w ściekach odprowadzanych do kanalizacji ANWIL [kg/rok] 562

More magazines by this user
Similar magazines