r running bull tsch

bannerbatterien

r running bull tsch

RUNNING BULL_DLOUHÁ ÎIVOTNOST

www.bannerbatteries.com


RUNNING BULL_INOVACE

/ /

INOVACE, KTERA JE HNACI

SILOU


BATERIE BUDOUCNOSTI - STARTOVACÍ BATERIE

RUNNING BULL OD SPOLEâNOSTI Banner.

Aby mohla optimálnû ukázat svoji sílu, pouÏívá baterie Running Bull

nejnovûj‰í know how: technologii AGM. S baterií AGM tak ãiní

spoleãnost Banner dal‰í krok do budoucnosti v oblasti technologie

baterií. S baterií, která jiÏ neobsahuje Ïádn˘ voln˘ tekut˘ elektrolyt,

dosahuje spoleãnost Banner nov˘ch standardÛ v oblasti

v˘konnosti, bezpeãnosti a bezúdrÏbovosti.

Baterie Running Bull je v‰ude tam tím prvním fie‰ením,

kde vozidla se speciálními pfiídavn˘mi spotfiebiãi potfiebují

mnoho energie v del‰ím ãasovém úseku.


RUNNING BULL_V¯KON


NEKONEâN¯ V¯KON

Díky své inovativní technologii AGM si baterie Running Bull klade jednoznaãn˘ nárok:

pouÏívá se v‰ude tam, kde ostatní to jiÏ dávno vzdali. Tedy tam, kde poÏadavek zní zcela

jednodu‰e: energie není nikdy dost.

V¯HODY

- TRVAL¯ V¯KON

- MAXIMÁLNÍ KAPACITA (70 AH)

- OPTIMÁLNÍ STARTOVACÍ SÍLA (760 A)

- ODOLNOST VÒâI VIBRACÍM

- CYKLICKÁ ODOLNOST

- ZCELA UZAV¤ENÁ

- ZABEZPEâENÍ PROTI ÚNIKU ELEKTROLYTU

- NEJNOVùJ·Í TECHNOLOGIE AGM

- ABSOLUTNÍ BEZÚDRÎBOVOST

- DLOUHÁ ÎIVOTNOST

- NÍZKÉ SAMOVOLNÉ VYBÍJENÍ

- DLOUHÁ SKLADOVATELNOST


RUNNING BULL_ENERGIE

/ /

MAXIMALNI ENERGIE


PRO NEJNÁROâNùJ·Í TRVAL¯ PROVOZ

Také kdyÏ vezmeme v úvahu oblasti pouÏití baterie Running Bull, je hned jasné: ta má energii. Baterie Running

Bull zvládne ty nejnároãnûj‰í úkoly - na stavbû, na poli nebo bûhem nároãného dne v oblasti dopravy.

OBLASTI POUÎITÍ:

- V·ECHNY MODERNÍ OSOBNÍ AUTOMOBILY

- ZEMùDùLSTVÍ A LESNICTVÍ (traktory, kombajny, Unimog,...)

- STAVEBNÍ STROJE (bagry, vibraãní válce,...)

- VOZIDLA TAXI, AUTOBUSY A SPECIÁLNÍ VOZIDLA (stroje pro úpravu sjezdov˘ch

lyÏafisk˘ch tratí, vozy záchranné sluÏby, ...)

- SPECIÁLNÍ POUÎITÍ S VELMI VYSOK¯M NÁROKEM NA SPOT¤EBU ELEKTRICKÉ

ENERGIE (hudební systémy, TV, nezávislé topení, vnûj‰í osvûtlení, ...)

- TERÉNNÍ VOZIDLA


RUNNING BULL_AGM

mfiíÏka

sada kladn˘ch desek

kladná deska

mfiíÏka

rounov˘ separátor

záporná deska

drÏák ventilu

speciální ‰roubení

sada záporn˘ch desek

sada desek

ochrana proti zpûtnému

zápalu


AGM - NOVÁ GENERACE BATERIÍ

Silnûj‰í, v˘hodnûj‰í a absolutnû bezúdrÏbová - Running Bull jako baterie typu AGM dává v˘konnosti

a spolehlivosti nov˘ rozmûr.

VLASTNOSTI BATERIE RUNNING BULL JAKO BATERIE TYPU AGM

- elektrolyt je vázán v rounû

- baterie je uzavfiena pomocí tûsnicího ventilu

V¯HODY:

NemÛÏe dojít k úniku kyseliny a baterie Running Bull je absolutnû bezúdrÏbová.

TYPOV¯ PROGRAM 57001 59501

Jmenovité napûtí 12 V 12 V

Kapacita K20 (Ah) 70 Ah 95 Ah

Zku‰ební proud EN za studena (A) 760 A 850 A

Max. délka nádoby baterie 278 mm 354 mm

Max. ‰ífika nádoby baterie 175 mm 175 mm

Max. v˘‰ka nádoby baterie =

max. celková v˘‰ka 190 mm 190 mm

Úchytná li‰ta (mm) B 13 B 13

Typ pólového v˘vodu 1 1

Zapojení 0/50/D 0/50/D

AGM

TECHNOLOGY


RUNNING BULL_DLOUHÁ ÎIVOTNOST

^

/

DLOUHA ZIVOTNOST


TECHNOLOGIE AGM

Plyn vznikající pfii nabíjení (max. 14,4 V) je póry ve sklenûném rounu

veden k záporné elektrodû, kde se opût pfiemûÀuje na vodu –

rekombinuje (proto se tento proces naz˘vá rekombinace).

DÛsledek: ztráta vody je vylouãena. Kromû toho jsou desky elektrod

komprimovanou sadou stlaãeny tak silnû, Ïe nemÛÏe dojít k

odkalování (tj. ztrátû aktivní hmoty).

DÛsledek: vysoká odolnost proti cyklické zátûÏi a del‰í Ïivotnost.

Pro dobíjení baterie doporuãujeme pouÏít v˘hradnû nabíjeãe

s regulovan˘m nabíjecím napûtím s charakteristikou IU.

Banner program pfiíslu‰enství nabízí velk˘ v˘bûr.

INTERNÍ CYKLUS KYSLÍKU

AGM

TECHNOLOGY

u rekombinaãních baterií

záporná elektroda kladná elektroda

sklenûné rouno napu‰tûné

kyselinou

2Pb+O2 2PbO

2PbO+2H2SO4 2PbSO4+2H2O

2PbSO4+4e-+4H+ 2Pb+2H2SO4

ventil

2 H2O O2+4H+4e-


RUNNING BULL_S DLOUHOU ÎIVOTNOSTÍ

PATENTY

AccuSafe - spoleãn˘ patent se spoleãností Gore - práva na vyuÏití byla postoupena spoleãnosti Gore DE 197 03 444

Nov˘ AccuSafe - pfiihla‰ovatel Banner A - 943/2001

Banner Baterie âR, s.r.o., CZ-10400 Praha 10, Uhfiínûves, Pfiátelství 1011

Tel. (+420) 267 090 510, 267 713 345, Telefax (+420) 267 090 522

e-mail: office.bczp@bannerbatteries.com

www.bannerbatteries.com

More magazines by this user
Similar magazines