Kooperační studijní obor Mezinárodní management (M. A.) - IHI Zittau

ihizittau

Kooperační studijní obor Mezinárodní management (M. A.) - IHI Zittau

TerMíny pro podání přihlášek

· 15.08. pro začátek studia v zimním semestru (4 semestry)

· 15.01. pro začátek studia v letním semestru (3 semestry)

· 15.07. pro letní intenzivní německý jazykový kurz

(vstupní úroveň B2/C1) se zkouškou DSH

· (31.01. pro předcházející zimní intenzivní jazykový kurz

(vstupní úroveň B1) s následnou účastí na letním kurz

a DSH)

Vedoucí oboru

Prof. Dr. Stefan Eckert

eckert@ihi-zittau.de

STudijní porAdce

Markus Dittfeld · Tel +49 (0)3583 61-2773

dittfeld@ihi-zittau.de

www.ihi-zittau.de

Kontakt

Internationales

Hochschulinstitut

Zittau

Berlin

285 km

Internationales Hochschulinstitut Zittau

markt 23, 02763 zittau, Deutschland

fon +49 (0)3583 61-2700 fax +49 (0)3583 61-2734

info@ihi-zittau.de www.ihi-zittau.de

Dresden

115 km

Willkommen europa .

Witamy . vitáme . Welcome .

IHI Zittau

Prag

140 km

zimmermann & hönel zh2.de

WrocŁaw

200 km

Kooperační studijní obor

Mezinárodní management (M. A.)

Internationales

Hochschulinstitut

Zittau


GlobAlizoVAná ekonoMikA

Objem světového obchodu roste od padesátých

let významně silněji než světový hrubý domácí

produkt. Nejen velké podniky, ale také malé a

střední se angažují prostřednictvím přímých investic

a společných podniků (Joint Ventures) stále

intenzivněji na zahraničních trzích. Tato prostorová

expanze podnikové činnosti staví podniky před

velké množství komplexních problemů ve vedení.

proč STudoVAT Mezinárodní MAnAGeMenT?

Aby mohli podniky čelit problemům vyplývajícím z

jejich mezistátního působení, potřebují speciálně

vyškolené vedoucí pracovníky.

Naši absolventi se vyznačují:

· Hlubokými znalostmi spezifik mezinárodních

podniků

· Solidními manažerskými znalostmi a schopnostmi

· Praktickými zkušenostmi z četných projektových

seminářů a mezinárodních praxí

· Mezikulturními komunikačními schopnostmi díky

mezinárodnímu studentvu

· Vynikajcími jazykovými znalostmi východoevropských

rostoucích trhů

obSAh STudiA

· Internacionalita a interkulturalita podniků

· Vstup na zahraniční trh

· Management mezinárodního smýšlení

· Stategický management

· Mezinárodní ekonomika

· Mezinárodní právo

>poVinné předMěTy (60 ecTS)

· Mezinárodní marketing

· Mezinárodní účetnictví

· Mezinárodní controlling

· Mezinárodní management logistiky

· Cizý jazyk v oblasti ekonomiky

(Pl, Cz, Eng, DaF)

>poVinně VoliTelné předMěTy (30 ecT) (výběr dvou předmětů ze šesti)

· Controlling a mezinárodní finanční trhy

· International Business and Global Society

· Mezinárodní marketing a mezikulturní vedení podniků

MAGiSTerSká práce (30 eTc)

»Master of Arts«

Mezinárodní management

· Mezinárodní informační management a management

logistiky

· Management životního prostředí

· Mezinárodní inovační management

kAriérA

· Vedoucí pracovník v mezinárodních podnicích a

organizacích

· Vedení mezinárodních projektů

· Mezinárodní konzultace

· Promoce na tuzemských či mezinárodních univerzitách

dobA STudiA:

· 4 semestry

Při doložení odpovídajících znalostí je možné

zkrácení na 3 semestry.

VyučoVAcí jAzyk

Němčina

ukončení

· Master of Arts

· Možnost dvojího zakončení ve spolupráci s

německo-kazašskou univerzitou

podMínky přijeTí

· Bakalář nebo jiné stejně hodnotné ukončení

(univerzita, vyšši obdorná škola či jiná evropská

vysoká škola)

· Ekonomické zaměření

· Pro zahraniční studenty: DSH

· Výběr studentů je prováděn studentskou komisí

Mezinárodní vysokoškolský instutut Žitava (IHI

Zittau) je univerzitním zřízením Svobodného státu

Sasko a jako takové v současnosti nevybírá žádné

poplatky za studium.

pokyny pro zAhrAniční STudenTy

· Před začátkem samotného studia na IHI Zittau

musí být doloženy odpovídající znalosti němčiny.

· intenzivní jazykový kurz němčiny a zkouška dSh

jsou možné přímo na IHI Zittau.

· Možnost podpory stipendiem během studia.

www.ihi-zittau.de www.ihi-zittau.de

More magazines by this user
Similar magazines