Januar 2012 - Železniki

zelezniki.si

Januar 2012 - Železniki

Oblikovanje: Studio Jure Miklavc / Barbara ©ušteršiË, Fotografija na naslovnici: Panorama Stari vrh, avtor Simon Bregar, Tisk: Etiketa, Æiri, december 2011

Vse organizatorje prireditev vabimo,

da nam najkasneje do 15. v mesecu

pošljejo podatke o prireditvah za

prihodnji mesec.

Pod ugodnimi pogoji nudimo tudi

možnost dodatnega oglaševanja.

Po želji vam koledar prireditev

brezplaËno pošljemo na dom ali

po elektronski pošti.

Za morebitne spremembe v

programu ne odgovarjamo.

Turizem ©kofja Loka

KidriËeva cesta 1a

4220 ©kofja Loka

T: 04 517 06 00

F: 04 517 06 05

E-mail: prireditve@skofja-loka.com

www.skofja-loka.com

ObËina ©kofja Loka

ObËina Gorenja vas - Poljane

ObËina Železniki

ObËina Žiri

Januar 2012


DAN DATUM URA NAZIV PRIREDITVE KRAJ ORGANIZATOR INFO

NE 01. 18.30 Baklada Selca in

Dolenja vas

PO 02. 08.00 -

15.00

Pohod na Bevkov vrh Sovodenj, Otalež,

Kladje

TO 17.00 03. Ura pravljic: Sneženi mož Krajevna knjižnica

Poljane

17.30 Ura pravljic: Pravljica o snežakih Knjižnica Ivana TavËarja

©kofja Loka

SR 04. 17.00 Delavnica za spretne prste: Zimska pravljica

(za otroke 4 -10 let)

Krajevna knjižnica

Æelezniki

TD Selca 031 378 751

www.selca.si

PD Sovodenj 041 632 315, 041 528 520,

041 650 938, info@pd-sovodenj.si,

www.pd-sovodenj.si

Knjiænica Ivana TavËarja ©kofja Loka www.knjiznica-skofjaloka.si

Knjiænica Ivana TavËarja ©kofja Loka www.knjiznica-skofjaloka.si

Knjiænica Ivana TavËarja ©kofja Loka www.knjiznica-skofjaloka.si

17.00 Ura pravljic: Staro leto mimo, nove pravljice so tu Krajevna knjižnica Æiri Knjiænica Ivana TavËarja ©kofja Loka www.knjiznica-skofjaloka.si

»E 17.00 05. Ura pravljic: Igralna urica s knjigo Krajevna knjižnica

Trata

Knjiænica Ivana TavËarja ©kofja Loka www.knjiznica-skofjaloka.si

PE 17.00 06. ZaËetni in nadaljevalni teËaj pletenja, 1. sreËanje (prijave) Center Duo Center DUO 04 511 24 60

marija.demsar@skofja-loka.com

18.00 Ura pravljic: Lažnivi pastirËek Krajevna knjižnica

Sovodenj

Knjiænica Ivana TavËarja ©kofja Loka www.knjiznica-skofjaloka.si

19.30 Gledališka predstava: Nežka se moži

(za abonma modri in izven)

19.30 BožiËni tris: Zbor sv. Nikolaja iz Litije s priznanimi solisti

in godalnim kvartetom

SO 15.00 07. TeËaj polstenja, mokro in suho polstenje:

Izdelava nakita (prijave)

19.30 Gledališka predstava: Nežka se moži

(za abonma modri in izven)

Loπki oder KD Loπki oder 04 512 08 50, 041 730 982

gledalisce@kd-loskioder.si

www.kd-loskioder.si

Cerkev sv. Jurija v

Stari Loki

ObËina ©kofja Loka 04 511 23 12

Center Duo Center DUO 04 511 24 60

marija.demsar@skofja-loka.com

Loπki oder KD Loπki oder 04 512 08 50, 041 730 982

gledalisce@kd-loskioder.si

www.kd-loskioder.si

PO

23.00

17.00 09.

13. rekreativni pohod Železniki - Ratitovec - Dražgoše

Ura pravljic: Medved v gozdni koËi

Plavalni bazen Æelezniki

Krajevna knjižnica

Gorenja vas

PD Æelezniki

Knjiænica Ivana TavËarja ©kofja Loka

031 613 426

www.pd-zelezniki.si

www.knjiznica-skofjaloka.si

17.00 Nadaljevalni teËaj kvaËkanja, 1. sreËanje (prijave) Center Duo Center DUO 04 511 24 60

marija.demsar@skofja-loka.com

17.00 KulinariËna delavnica: Rižote za vsak dan in praznik O© ©kofja Loka-Mesto Lobodika, Zvonka Labernik s.p. 040 954 909

zvonka.labernik@siol.net

www.lobodika.si

18.30 -

20.00

JANUAR 2012

TeËaj meditacije: Premagajte svojo jezo! -

Kako lahko ostanemo mirni in pozitivni tudi v najbolj

težavnih situacijah

O© ©kofja Loka-Mesto BudistiËni center Maitreja 070 314 548

info@kadampa-si.org

TO 17.00 10. ZaËetni teËaj kvaËkanja, 1. sreËanje (prijave) Center Duo Center DUO 04 511 24 60

marija.demsar@skofja-loka.com

17.30 Ura pravljic: Lunino kraljestvo Knjižnica Ivana TavËarja

©kofja Loka

Knjiænica Ivana TavËarja ©kofja Loka www.knjiznica-skofjaloka.si

18.00 Fotodelavnica Atelje Clobb Atelje Clobb 040 660 626, 041 216 816

atelje.clobb@gmail.com

janez.pelko@gmail.com

18.00 Predavanje: ©ola za starše: MoËni starši - stabilni otroci Sokolski dom LAS 04 511 23 30

19.00 Potopisno predavanje: Irska KaπËa Knjiænica Ivana TavËarja ©kofja Loka www.knjiznica-skofjaloka.si

SR 11. 17.00 Ura pravljic: Trije ËiËi junaËiËiËi Krajevna knjižnica

Æelezniki

17.00 Delavnica za spretne prste: Zimska pravljica

(za otroke 4-8 let)

18.00 Delavnica za spretne prste: Reliefna tablica

(za mladino in starejše)

Krajevna knjižnica

Æiri

Krajevna knjižnica

Æiri

Knjiænica Ivana TavËarja ©kofja Loka www.knjiznica-skofjaloka.si

Knjiænica Ivana TavËarja ©kofja Loka www.knjiznica-skofjaloka.si

Knjiænica Ivana TavËarja ©kofja Loka www.knjiznica-skofjaloka.si


DAN DATUM URA NAZIV PRIREDITVE KRAJ ORGANIZATOR INFO

SR 11. 18.00 Koncert uËiteljev Glasbene šole ©kofja Loka in odprtje

razstave puštalskih umetnikov

18.00 -

20.30

Sokolski dom Glasbena šola ©kofja Loka 040 551 213

TeËaj risanja po modelu Atelje Clobb Atelje Clobb 040 660 626

atelje.clobb@gmail.com

19.00 Predavanje: BiodinamiËno kmetovanje in samooskrba

iz domaËega vrta

Kranj, O© Orehek

»E 17.00 12. Pod mavriËnim dežnikom: igrica Mojca Pokrajculja Vrtec ©kofja Loka,

Enota Najdihojca

Matjaž Jerala v imenu krajevnih

skupnosti Sorškega polja

041 348 199

matjaz.jerala@siol.net

Vrtec ©kofja Loka 04 512 24 65

jana.podobnik-kozic@guest.arnes.si

19.00 Odprtje razstave likovnih del: Manja Vadla: IT’S TIME FOR

REVOLUTION/Part III. BUY, SWALLOW AND PRETEND

Galerija Ivana Groharja Loπki Muzej 04 517 04 00

mira.kalan@guest.arnes.si

19.00 Gledališka predstava: ©arucova sliva

(za dobrodelne organizacije)

Loπki oder Rotary klub ©kofja Loka rc.loka@gmail.com

PE 17.00 13. ZaËetni in nadaljevalni teËaj pletenja, 2. sreËanje (prijave) Center Duo Center DUO 04 511 24 60

marija.demsar@skofja-loka.com

19.00 Dobrodelni koncert za Kulturni dom ©portna dvorana KUD France Koblar in Javni zavod

Ratitovec

031 835 015

SO 09.00 14. TeËaj polstenja, mokro polstenje: Izdelava copatov

(prijave)

10.00 Sobotna matineja: SneguljËica

(za izven)

Center Duo Center DUO 04 511 24 60

marija.demsar@skofja-loka.com

Loπki oder KD Loπki oder 04 512 08 50, 041 730 982

gledalisce@kd-loskioder.si

www.kd-loskioder.si

10.00 Lutkovni abonma: Snežaki korenjaki O© Æelezniki KUD France Koblar 031 835 015

10.00 Mednarodno tekmovanje deklet v smuËarskih skokih

na veliki skakalnici - Ladies Cup

12.00 Tekmovanje za pokal Cockta - smuËarski skoki na veliki

skakalnici - za deËke in deklice 14-15 let

Nordijski center Æiri SSK Alpina 041 781 332

www.ssk-alpina.si

Nordijski center Æiri SSK Alpina 041 781 332

www.ssk-alpina.si

19.30 Gledališka predstava: ©arucova sliva (za izven) Loπki oder KD Ivan TavËar Poljane 04 512 08 50, 041 730 982

www.kd-loskioder.si

NE 10.00 15. Mednarodno tekmovanje deklet v smuËarskih skokih

na veliki skakalnici - Ladies Cup

12.00 Tekmovanje za pokal Cockta - smuËarski skoki na veliki

skakalnici - za deËke in deklice 14-15 let

PO 17.00 16. Delavnica za spretne prste: Zimska pravljica

(za otroke 4-10 let)

Nordijski center Æiri SSK Alpina 041 781 332

www.ssk-alpina.si

Nordijski center Æiri SSK Alpina 041 781 332

www.ssk-alpina.si

Krajevna knjižnica

Gorenja vas

Knjiænica Ivana TavËarja ©kofja Loka www.knjiznica-skofjaloka.si

17.00 Nadaljevalni teËaj kvaËkanja, 2. sreËanje (prijave) Center Duo Center DUO 04 511 24 60

marija.demsar@skofja-loka.com

17.00 KulinariËna delavnica: Jedi iz ajde O© ©kofja Loka-Mesto Lobodika, Zvonka Labernik s.p. 040 954 909

zvonka.labernik@siol.net

www.lobodika.si

18.30 -

20.00

TeËaj meditacije: Premagajte svojo jezo! -

Kako lahko ostanemo mirni in pozitivni tudi v najbolj

težavnih situacijah

O© ©kofja Loka-Mesto BudistiËni center Maitreja 070 314 548

info@kadampa-si.org

TO 17. 17.00 ZaËetni teËaj kvaËkanja, 2. sreËanje (prijave) Center Duo Center DUO 04 511 24 60

marija.demsar@skofja-loka.com

17.00 Delavnica za spretne prste: Zimska pravljica

(za otroke 4-10 let)

Krajevna knjižnica

Poljane

Knjiænica Ivana TavËarja ©kofja Loka www.knjiznica-skofjaloka.si

17.30 Ura pravljic: Babica zima Knjiænica Ivana TavËarja

©kofja Loka

Knjiænica Ivana TavËarja ©kofja Loka www.knjiznica-skofjaloka.si

18.00 Fotodelavnica Atelje Clobb Atelje Clobb 040 660 626, 041 216 816

atelje.clobb@gmail.com

janez.pelko@gmail.com

SR 17.00 18. Ura pravljic: Kako je želva dobila oklep Krajevna knjižnica

Æelezniki

Knjiænica Ivana TavËarja ©kofja Loka www.knjiznica-skofjaloka.si

17.00 Ura pravljic in videorisanka Krajevna knjižnica Æiri Knjiænica Ivana TavËarja ©kofja Loka www.knjiznica-skofjaloka.si

18.00 -

20.30

TeËaj risanja po modelu Atelje Clobb Atelje Clobb 040 660 626

atelje.clobb@gmail.com

19.30 Kristalni abonma: »arnice Sokolski dom Sokolski dom 040 551 213


DAN DATUM URA NAZIV PRIREDITVE KRAJ ORGANIZATOR INFO

»E 19. 17.00 Delavnica za spretne prste: Zimska pravljica

(za otroke 4-10 let)

Krajevna knjižnica

Trata

Knjiænica Ivana TavËarja ©kofja Loka www.knjiznica-skofjaloka.si

19.00 »etrtkov klepet: Pogovor z znanim Slovencem Krajevna knjižnica Æiri Knjiænica Ivana TavËarja ©kofja Loka www.knjiznica-skofjaloka.si

PE 09.00 20. 3. tekma za Svetovni pokal v sankanju na naravnih

progah (do 22.1.2012)

17.00 ZaËetni in nadaljevalni teËaj pletenja, 3. sreËanje

(prijave)

18.00 Delavnica za spretne prste: Izdelava cofkov

(za otroke 4-10 let)

Sankaπka proga Drauh -

Soriπka planina

Sankaπka zveza Slovenije 041 323 189

sazs.office@gmail.com

Center Duo Center DUO 04 511 24 60

marija.demsar@skofja-loka.com

Krajevna knjižnica

Sovodenj

Knjiænica Ivana TavËarja ©kofja Loka www.knjiznica-skofjaloka.si

19.30 Gledališka predstava: Harvey (za izven) Loπki oder KD Loπki oder 04 512 08 50, 041 730 982

gledalisce@kd-loskioder.si

www.kd-loskioder.si

20.00 Gledališki abonma: Od tišine do glasbe Dvorana na »eπnjici KD »eπnjica www.smejmo.se

SO 21. 10.00 Otroški glasbeni abonma: Ples v glasbi Sokolski dom Sokolski dom 040 551 213

PO

15.00

10.00 23.

TeËaj polstenja, suho polstenje: Izdelava igraË (prijave)

Gledališka predstava: Magnetni deËek (zakljuËena)

Center Duo

Loπki oder

Center DUO

KD Loπki oder

04 511 24 60

marija.demsar@skofja-loka.com

04 512 08 50, 041 730 982

gledalisce@kd-loskioder.si

www.kd-loskioder.si

17.00 Nadaljevalni teËaj kvaËkanja, 3. sreËanje (prijave) Center Duo Center DUO 04 511 24 60

marija.demsar@skofja-loka.com

17.00 KulinariËna delavnica: Zdrave sladice iz polnovrednih

sestavin

18.30 -

20.00

TeËaj meditacije: Premagajte svojo jezo! -

Kako lahko ostanemo mirni in pozitivni tudi v najbolj

težavnih situacijah

O© ©kofja Loka-Mesto Lobodika, Zvonka Labernik s.p. 040 954 909

zvonka.labernik@siol.net

www.lobodika.si

O© ©kofja Loka-Mesto BudistiËni center Maitreja 070 314 548

info@kadampa-si.org

TO 17.00 24. ZaËetni teËaj kvaËkanja (prijave) Center Duo Center DUO 04 511 24 60

marija.demsar@skofja-loka.com

17.30 Ura pravljic: Janko Polenko in zmaj Knjiænica Ivana TavËarja

©kofja Loka

Knjiænica Ivana TavËarja ©kofja Loka www.knjiznica-skofjaloka.si

18.00 Fotodelavnica Atelje Clobb Atelje Clobb 040 660 626, 041 216 816

atelje.clobb@gmail.com

janez.pelko@gmail.com

19.00 Predstavitev knjige: Marinka HobiË, Moji nastopi KaπËa Knjiænica Ivana TavËarja ©kofja Loka www.knjiznica-skofjaloka.si

SR 25. 17.00 Igralne urice z nemšËino za najmlajše: Ich bin… Krajevna knjižnica Æiri Knjiænica Ivana TavËarja ©kofja Loka www.knjiznica-skofjaloka.si

18.00 Abonma mladih glasbenikov, Glasbena šola Kranj Sokolski dom Sokolski dom 040 551 213

18.00 -

20.30

TeËaj risanja po modelu Atelje Clobb Atelje Clobb 040 660 626

atelje.clobb@gmail.com

»E 17.00 26. Plesni teËaj: Mala plesna šola za predšolske otroke ©portna dvorana Poden Plesni center Gorenjske Cha Cha Cha 04 251 50 00, 041 611 000

info@chachacha.si

18.00 Delavnica kartona Atelje Clobb Atelje Clobb 040 660 626

atelje.clobb@gmail.com

PE

18.00

17.00 27.

Strokovno predavanje: NaËrtovanje okrasnega vrta ob hiši

ZaËetni in nadaljevalni teËaj pletenja, 3. sreËanje (prijave)

Krajevna knjižnica Æiri

Center Duo

Rock Finale “Klub Gaia”

Center DUO

080 81 22

gaia@klubgaia.com

04 511 24 60

marija.demsar@skofja-loka.com

17.15 Plesni teËaj: Shuffle za osnovnošolce ©portna dvorana Poden Plesni center Gorenjske Cha Cha Cha 04 251 50 00, 041 611 000

info@chachacha.si

17.45 Plesni teËaj: Hip hop za osnovnošolce ©portna dvorana Poden Plesni center Gorenjske Cha Cha Cha 04 251 50 00, 041 611 000

info@chachacha.si

19.30 Plesni teËaj: Hip hop za mladino, dijake in študente ©portna dvorana Poden Plesni center Gorenjske Cha Cha Cha 04 251 50 00, 041 611 000

info@chachacha.si

19.45 Plesni teËaj: Družabni ples za mladino ©portna dvorana Poden Plesni center Gorenjske Cha Cha Cha 04 251 50 00, 041 611 000

info@chachacha.si

20.00 Plesni teËaj: Orientalski ples ©portna dvorana Poden Plesni center Gorenjske Cha Cha Cha 04 251 50 00, 041 611 000

info@chachacha.si

20.30 Zumba ©portna dvorana Poden Plesni center Gorenjske Cha Cha Cha 04 251 50 00, 041 611 000

info@chachacha.si

21.00 Plesni teËaj: Družabni ples za odrasle in zakonce ©portna dvorana Poden Plesni center Gorenjske Cha Cha Cha 04 251 50 00, 041 611 000

info@chachacha.si


DAN DATUM URA NAZIV PRIREDITVE KRAJ ORGANIZATOR INFO

SO 28. Mednarodno tekmovanje v smuËanju po starem Grajski hrib Druπtvo Rovtarji 031 675 494

10.00 Sobotna matineja: Lahkomiselni ËriËek (za izven) Loπki oder KD Loπki oder 04 512 08 50, 041 730 982

gledalisce@kd-loskioder.si

www.kd-loskioder.si

19.30 Gledališka predstava: Zbudi se, Katka Kulturni dom Sv. Duh Krajevna skupnost Sv. Duh 04 513 19 41, info@sv-duh.si

www.sv-duh.si

20.00 Gledališka predstava: Razbiti vrË (premiera) Dvorana na »eπnjici KUD France Koblar 031 835 015

NE 29. 17.00 Gledališka predstava: Razbiti vrË Dvorana na »eπnjici KUD France Koblar 031 835 015

PO 17.00 30. Nadaljevalni teËaj kvaËkanja, 4. sreËanje (prijave) Center Duo Center DUO 04 511 24 60

marija.demsar@skofja-loka.com

17.00 KulinariËna delavnica: Zrezki in drugi mesni zalogaji O© ©kofja Loka-Mesto Lobodika, Zvonka Labernik s.p. 040 954 909

zvonka.labernik@siol.net

www.lobodika.si

18.30 -

20.00

TeËaj meditacije: Premagajte svojo jezo! -

Kako lahko ostanemo mirni in pozitivni tudi v najbolj

težavnih situacijah

O© ©kofja Loka-Mesto BudistiËni center Maitreja 070 314 548

info@kadampa-si.org

TO 17.00 31. ZaËetni teËaj kvaËkanja (prijave) Center Duo Center DUO 04 511 24 60

marija.demsar@skofja-loka.com

17.30 Ura pravljic: Zimski prijatelji Knjiænica Ivana TavËarja

©kofja Loka

Knjiænica Ivana TavËarja ©kofja Loka www.knjiznica-skofjaloka.si

18.00 Fotodelavnica Atelje Clobb Atelje Clobb 040 660 626, 041 216 816

atelje.clobb@gmail.com

janez.pelko@gmail.com

2_ 3_

1_ Dražgoše mozaik (Foto: Jana Kuhar)

2_ Patrick Pigneter (ITA) med zmagovalno vožnjo na Soriški planini leta 2008

(Foto: Arhiv FIL)

3_ SmuËanje po starem (Foto: Arhiv Društva Rovtarji)

LEGENDA: ObËina ©kofja Loka

ObËina Gorenja vas - Poljane

ObËina Æelezniki

ObËina Æiri

Kranj

More magazines by this user
Similar magazines