Service News - Bosch

aa.bosch.cz

Service News - Bosch

Formule

Service

News

3/2006

Automobilová technika

www.bosch.sk

www.bosch.cz

Proč žhavicí svíčky

Bosch Duraterm

strana 9

Akční kolekce

Bosch

strana 14

AKCE

Vítěz v 24 hodin Le Mans

díky technice Bosch

Diagnostický špek

strana 21

Rozhovor s pilotem


2 Bosch / Automobilová technika

Bosch KTS vyhrál!

Bosch získal na letošním veletrhu Autotec v Brně

jednu z cen Autotec Prix 2006.

Zvláštní cena předsedy poroty byla spolu s trofejí udělena firmě Bosch za technicky

pokročilý komplexní modul pro diagnostiku řídicích jednotek motorových

vozidel KTS 530/540/570. Špičkový modul nabízí možnost bezdrátového připojení

technologií Bluetooth (více o produktu se dozvíte na str. 28).

Bosch prezentoval svoje novinky v Automobilovej

technike na veľtrhu AUTOSALÓN v Nitre

Zástupci firmy Bosch zo Slovenskej republiky si týmto dovoľujú

srdečne poďakovať svojim obchodným partnerom a všetkým

návštevníkom, ktorí v druhom septembrovom týždni zavítali

do Nitry na stánok Bosch v pavilone N. Bosch tu prvýkrát

predstavil novú generáciu KTS a dalšie diagnostické novinky,

prezentoval najnovšie produkty v oblasti náhradných dielov

a autopríslušenstva. Nezávislé servisy a dielne zoznámil Bosch

so svojou komplexnou ponukou servisného konceptu zameraného

na opravy, údržbu a servis vozidiel všetkých značiek.

Automechanika v německém Frankfurtu je hlavním mezinárodním

veletrhem automobilového průmyslu v oblasti Automotive

Aftermarket a originálních náhradních dílů.

Zářijový veletrh Automechanika prezentoval novinky, produkty

a služby více než 4500 vystavovatelů z celého světa. Letošní

novinkou veletrhu byla mj. i rozsáhlejší kampaň „Frankfurt proti

kopírování“ spojená s prezentacemi, příklady a návrhy řešení

vzrůstající problematiky napodobování originálních dílů a zneužívání

kvality v automobilovém průmyslu všeobecně.

Frankfurt rekordní

Pod názvem „Bosch - diagnostika a náhradní díly od jednoho

dodavatele“ prezentoval Bosch svoji jedinečnou nabídku pro

autoopravárenský trh a zvláště se zaměřil na:

• servisní koncept pro opravy vznětových motorů, dále zážehových

motorů, brzdových systémů a autoelektriky/elektroniky

• novinku: špičkový modul pro diagnostiku řídicích jednotek

KTS 540/570

• inovační diagnostickou techniku a služby

• originální náhradní díly a autopříslušenství Bosch

• praktické odzkoušení jak „jednoduché“ je ve skutečnosti

používání ESI[tronic]

• příklady a ukázky diagnostiky vozidel

Bosch Car Service: na volné ploše se zákazníci v reálném

Bosch servisu informovali o široké nabídce této největší světové

servisní sítě.


Osciloskop a jeho využití

v autoopravárenské praxi

Na letošním brněnském veletrhu

Autotec proběhl slavnostní křest knihy

OSCILOSKOP A JEHO VYUŽITÍ

V AUTOOPRAVÁRENSKÉ PRAXI autora

ing. Štěpána Jičínského.

Bosch se rozhodl tuto knihu, která vychází

v nakladatelství Grada Publishing, a.s.,

podpořit. Dlouholeté zkušenosti a hluboké

znalosti autora jsou zárukou kvality

textu, navíc doprovázeného mnoha

příklady z praxe. Ing. Štěpán Jičínský je

širší odborné veřejnosti znám jako školitel

společnosti Bosch.

Kniha přispívá k oživení zájmu o diagnostiku

měřením elektrických i neelektrických

(obecně fyzikálních) veličin

v motoru prostřednictvím osciloskopu.

Tomu, kdo ovládne osciloskop, se nabízí

široké možnosti při zjišťování dějů a zá-

konitostí v elektrických obvodech řídicích

a regulačních systémů. Podstatnou

součástí výkladu je vysvětlení principů

činnosti popisovaných systémů, doprovázené

mnoha příklady naměřených

signálů. Čtenář si tak může udělat

představu o celkové funkci a vzájemných

souvislostech mezi jednotlivými

signály. Výklad je veden s důrazem

na srozumitelnost a nepředpokládá

předběžné hluboké znalosti problematiky.

Kniha může posloužit nejen

pracovníkům servisů, kteří denně přicházejí

do kontaktu s problematikou

diagnostiky el. systémů, ale i studujícím

odborných škol, kteří

se s danou problematikou

teprve seznamují.

Kniha byla vystavena

na stánku Bosch po celou

dobu veletrhu. Zájemci

z autoopravárenské

branže si mohli osobně s autorem

vyměnit svoje dosavadní zkušenosti

(nejen) s využitím osciloskopu,

a získat podpis autora s věnováním

přímo do knihy.

Formule Bosch / Service News | 3/2006

Křest knihy

ing. Štěpána Jičínského

Navštivte nové webové stránky divize Automobilová technika Bosch:

www.bosch.cz aa, r esp. www.bosch.sk aa,

a webové stránky Bosch Car Service:

www.bosch-service.cz, resp. www.bosch-service.sk

3

www.bosch.cz www.bosch.sk


4 Bosch / Automobilová technika

Jednou z nejdůležitějších investic každého

lidského společenství je vzdělání.

Je si toho vědom i Bosch, a proto

se každý rok, letos už po dvanácté,

aktivně podílel na podpoře soutěže

Automechanik Junior 2006.

Soutěž Automechanik Junior je každoročně

vyhlašována v Čechách i na Slovensku.

Ačkoliv má v každém státě odlišného

pořadatele, její cíl je v obou zemích

stejný. Vybrat a odměnit toho nejlepšího

žáka a školu v oboru autoopravárenství.

A jak to dopadlo?

Finále a následné vyhlášení výsledků

slovenské soutěže proběhlo v Bratislavě

28. dubna 2006. Do finále se úspěšně

přes školní, oblastní a krajská kola probojovalo

celkem 10 žáků jednotlivých

škol. Tři nejlepší obdrželi hodnotné

ceny od jednotlivých sponzorů soutěže,

samozřejmě Bosch nemohl chybět.

Vítězem se stal Tomáš Krochta ze Združenej

strednej školy dopravy a služieb

Nové Zámky a získal komunikační jednotku

KTS 520 včetně kompletního softwarového

balíku informačního systému

ESI[tronic].

Vyhlášení české soutěže Automechanik

Junior se uskutečnilo u příležitosti mezinárodního

veletrhu Autotec 2006 v Brně.

V důstojném prostředí rotundy tvořící

přirozené centrum jak pavilonu A, tak

celého brněnského výstaviště, obdrželo

Bosch nesmí chybět u vzdělávání

Vítěz soutěže, Lukáš Oslzlý z ISŠA Brno (v popředí)

5. června 2006 šest nejlepších soutěžících

od firmy Bosch vedle odborných

výukových materiálů i hodnotné ceny

pro své školy v podobě diagnostického

a dílenského vybavení. Absolutním vítězem

se stal Lukáš Oslzlý z Integrované

střední školy automobilní v Brně, který

převzal přenosný dílenský osciloskop

Bosch FSA 450.

Třebaže jde o dvě nezávislé soutěže

ve dvou samostatných zemích, z našeho

pohledu mají mnoho společného. Cílem

je především podpořit a vzbudit v peda-

Ceny vítězům jsou předány

gogických pracovnících i ve studentech

samotných chuť a snahu nejen o jednorázové

dosažení těch nejlepších výsledků,

ale především o trvalé zdokonalování

svých vědomostí a schopností. A právě

proto se Bosch, jako firma stojící u zrodu

nových technologií v automobilovém

průmyslu, cítí zodpovědná a kompetentní

k tomu, aby odbornému školství

tuto podporu v maximální možné míře

poskytla. A to odbornou pomocí při pořádání

soutěže a věnováním cen pro její

vítěze v celkové hodnotě 600 000 Kč.

Ještě jednou tedy blahopřejeme vítězům

obou soutěží Automechanik a Autoopravár

Junior 2006 a těšíme se, že i příští

ročník proběhne pod patronací firmy

Bosch.

Petr Kunzl, DiS.

Cena pro vítěze


Zapalovací svíčky na plyn

Plyn – místo benzinu a nafty – je palivem stále oblíbenějším

Ukazují to i prognózy trhu a množství

registrací, podle kterých se počet vozidel

poháněných plynem prudce zvyšuje.

Tento vývoj je způsobený nejen

novými vozidly s pohonem na plyn, ale

také díky řadě řidičů, kteří nechají své

vozidlo přestavět na plynový pohon.

Nejdůležitějším důvodem pro přestavbu

vozidla na plynový pohon jsou ale nižší

provozní náklady. A to nezávisle na tom,

zda jde o zkapalněný nebo zemní plyn.

Řidiči kromě toho také oceňují nižší emise

škodlivin, bezpečnost vozidel poháněných

plynem a nezávislost na benzinu

a naftě.

Vhodná zapalovací svíčka pro každý

motor – také pro plynový pohon

Věděli jste? Program zapalovacích svíček

Bosch nabízí také správné zapalovací svíčky

pro vozidla poháněná plynem. To je důležitým

předpokladem pro spolehlivost,

výkonnost a vysokou životnost motoru.

Při přestavbě na plynový pohon je nutno

mít na zřeteli, že zapalovací svíčky v motorech

poháněných plynem podléhají

vyššímu opotřebení než u motorů pohá-

Zapalovací napětí/kV

něných benzinem. Proto je nutné je vyměňovat

v intervalu 15 000 km nebo ještě

častěji. Výrobci přestavbových sad nedokáží

většinou udat závazné informace

týkající se zapalovacích svíček, protože

nemohou předpokládat, v jakém motoru

bude sada vestavěna. Abyste mohli rozhodnout

o tom, jaká zapalovací svíčka je

ta správná a jak často se musí vyměnit,

musíte něco vědět o změně spalovacích

poměrů v motoru při přestavbě na jiné

palivo. K tomu vám pomohou i následující

informace.

Rozdíly mezi benzinovými a plynovými

motory

Přestavba motoru z benzinového na plynový

provoz přináší pro motor několik

skutečností:

• Plyn vyžaduje vyšší zapalovací napětí

než benzin. Zatímco je u motoru

v provozu na benzin např. potřebné

napětí 14 kV, při stejných podmínkách

při provozu s plynem je pro bezpečné

zapálení potřebné napětí 16 kV (viz

grafické znázornění).

• Při provozu s plynem vznikají ve spalovacím

prostoru vyšší pracovní teploty.

Více informací vám podá váš velkoobchodní partner Bosch, viz strana 26.

Formule Bosch / Service News | 3/2006

• Vyšší zapalovací napětí a vyšší pracovní

teplota ve spalovacím prostoru vedou

k rychlejšímu opotřebení elektrod.

Na základě výše uvedeného je nutné přizpůsobit

zapalovací svíčky pro provoz

na plyn:

• Potřeba vyššího zapalovacího napětí

je automaticky vyrovnána řídicí jednotkou

regulace plynu, pokud je integrovaný

regulátor předstihu zapalování.

Pokud není, je nutno použít zapalovací

svíčku se vzdáleností elektrod 0,7 mm

nebo tuto vzdálenost nastavit.

• Pro vyrovnání vyšších pracovních teplot

ve spalovacím prostoru je potřeba

zvolit zapalovací svíčku s nižší tepelnou

hodnotou.

Zapalovací svíčky Bosch: ideální

také pro plynové motory

Zapalovací svíčky Bosch vás přesvědčí

svojí vysokou kvalitou. Kromě toho je

prakticky pro každé vozidlo k dispozici

vhodná zapalovací svíčka. Především

platinové zapalovací svíčky Bosch mají

díky použitým materiálům nízké opotřebení

a delší životnost, a jsou proto

nejvhodnější pro použití v provozu

s plynem.

Potřeba zapalovacího napětí cca. 14 kV

Vzdálenost elektrod 1,0 mm

Plyn (LPG)

Benzin

Okamžik zážehu/°BTDC

Viktória Režuchová

5

www.bosch.cz www.bosch.sk


6 Bosch / Automobilová technika

Motoršport a zapaľovacie sviečky Bosch

Bosch patrí k najúspešnejším dodávateľom

špičkovej techniky v oblasti

motoršportu. Ako v segmente dieselových

motorov (pripomeňme víťazstvo

Audi s dieselovým vstrekovaním

Bosch na tohoročnom LeMans), tak

v segmente benzínových motorov obsadzuje

najvyššie priečky.

V Nemecku, v meste Markgröningen

pracuje tím asi 70 odborníkov, ktorích

hlavnou pracovnou nápňou je príprava

a vývoj kompletných systémov a ich častí

pre motoršport. K týmto neodmysliteľne

patria aj zapaľovacie sviečky Bosch.

Zapaľovacie sviečky hrajú v motoršporte

dôležitú úlohu. Musia splniť vysoké

nároky a špecifické požiadavky, ako

predovšetkým sústavne vyskoké otáčky,

vysoká kompresia a výkon. Bosch ponúka

zapaľovacie sviečky pre motoršport,

ktoré majú stredové elektródy zo vzácnych

kovov pre lepšiu tepelnú odolnosť

a kosé kostriace elektrody na zvýšenie

odolnosti voči vibráciám. Tieto zapaľovacie

sviečky majú rôzne formy, rôzny

priemer závitu a z tepelného hľadiska sú

studené.

Práve kvôli svojej špecifickosti sa zapaľovacie

sviečky pre motoršport nevyrábajú

sériovo a ani nie sú verejne prístupné.

Na každý pretek sa špeciálne vyrobí

len požadované množstvo zapaľovacích

sviečok.

Úspechy sa nedajú dosiahnuť bez zákazníkov.

K tým najdôležitejším patria tímy

DTM a Formula 3, u ktorých je Bosch čiastočne

exkluzívnym dodávateľom rôznych

komponentov a systémov. K úspechom

minulých rokov určite patrí aj zastúpenie

v Audi na majstrovstvách na diaľkové

trate. K najdôležitejším pretekom, v ktorých

majú zapaľovacie sviečky Bosch

svoje zastúpenie patria DTM, LeMans,

Formula 1 a s tých zámorských súťaží

napr. Indy Racing League. Veľmi studené

zapaľovacie sviečky sú predovšetkým

veľmi populárne v amerických pretekárskych

triedach NASCAR, Champ.

Extrémne podmienky pretekárskych automobilov

pomáhajú firme Bosch získať

skúsenosti, ktoré potom može aplikovať

i na zapaľovacie sviečky pre bežné

automobily. Úspechy na pretekárskych

tratiach dokazujú pozíciu spoločnosti

Bosch ako najväčšieho dodávateľa automobilovej

techiky na svete.

Zapaľovacie sviečky Bosch požadujte u svojho veľkoobchodného partnera Bosch – pozri stranu 26.

Viktória Režuchová


Profesionální servis

akumulátorů

Nabídka zařízení pro servis akumulátorů

je velmi bohatá. Obsahuje nejen

elektronické nabíječky, rychlonabíječky

s pomocí při startu, dílenské nabíječky,

ale i na síti nezávislé startovací

zdroje a zátěžové i bezzátěžové testery

akumulátorů.

Vozidla se v dnešní době spíše podobají

„počítačům na čtyřech kolech“. Stejným

tempem, jakým roste počet použitých

elektrických a elektronických systémů

v nových automobilech, rostou i nároky

na vybavení jednotlivých autodílen a autoservisů.

Jednotlivé opravy a servisní

zásahy tak mohou být prováděny pouze

s pomocí kvalifikovaných diagnostických

informací spolu s odpovídajícím

diagnostickým vybavením.

Jelikož je akumulátor ve vozidle centrem

zásobování energie nových vozidlových

systémů, proto i jeho servis klade vysoké

požadavky na použitá servisní zařízení.

Při nabíjení se nesmějí vyskytnout žádné

napěťové špičky, které by způsobily

chybnou funkci snímačů.

Nabíjení akumulátorů přímo

v palubní síti vozidla

Stále více elektrických spotřebičů

se ve vozidle stará o vysokou míru bezpečnosti

a komfortu. Vysoce citlivé

komponenty, jako airbag, řídicí jednotky

motoru, autotelefon, CD/DVD přehrávač

a další, proto musejí být při nabíjení

akumulátoru chráněny před napěťovými

špičkami. V minulosti se proto musely

akumulátory při nabíjení odpojovat

od palubní sítě vozidla. Elektronické

nabíječky Bosch dnes umožňují nabíjet

akumulátory přímo ve vozidle, připojené

k palubní síti, bez jakéhokoliv rizika

poškození elektroniky vozidla. To znamená

výrazně větší bezpečnost a kom-

Formule Bosch / Service News | 3/2006

fort při práci v dílně. S elektronickými

nabíječkami Bosch je tak možné šetrně

nabíjet akumulátory připojené k palubní

síti. Vysoká rezerva výkonu dovoluje

úspěšnou pomoc při startu za všech

teplotních podmínek. Pro přezkoušení

stavu akumulátorů je rozhodující operativnost.

S testery akumulátorů Bosch

je možné jednoduše a rychle vyzkoušet

jak 12 V startovací akumulátory, tak také

funkci dobíjecí soustavy s jmenovitým

napětím 12 V.

Jan Svoboda

Výhody a bezpečnost

elektronických nabíječek Bosch:

- odpadá náročná demontáž,

případně odpojení akumulátoru

od vozidla

- paměť autorádia, řídicích jednotek,

telefonu, palubního počítače

a dalších zůstane zachována

- elektrické spotřebiče (airbag,

řídicí jednotka motoru a další) jsou

chráněny

- při trvalém nabíjení nedochází

k nebezpečnému plynování

akumulátoru

- akumulátory mohou být nabíjeny

při připojených spotřebičích

(záložní provoz)

- jsou dosahovány krátké nabíjecí

časy díky vysoké výkonové rezervě

Kompletní přehled nabízených typů zařízení pro servis akumulátorů spolu s technickými parametry a vlastnostmi

naleznete na www.bosch.cz/aa, resp. www.bosch.sk/aa v katalogu vybavení autoservisů.

Bližší informace vám také rádi poskytnou velkoobchodní partneři Bosch, jejichž seznam naleznete na straně 26.

7

www.bosch.cz www.bosch.sk


8 Bosch / Automobilová technika

Start na trhu s firmou Bosch

Silné značky, silný výkon - žhavicí svíčky Bosch v prvovýbavě

Opel Antara

0 250 40 003: Mistr pro studený volnoběh

Technologie žhavení s vysokým výkonem pro trendové

HighTech – SUV. S vozidlem Opel Antara přichází na trh

vysloveně sportovní Crossover model. Systém žhavení

Duratherm od firmy Bosch umožňuje okamžitý studený

start při jakékoliv vnější teplotě a zlepšuje akustický

projev studeného motoru. Stejně tak dobře startuje nový

Chevrolet Captiva s 0 250 403 003, který je konstruován

na stejné platformě jako Opel Antara – jedná se tedy

o otázku rodinné cti.

Alfa Romeo 159

0 250 202 132: Komfortní start

Komfortní žhavení se žhavicími svíčkami s vysokým výkonem

od firmy Bosch. Následovník vozidla 156 sází s vozidlem

Alfa 159 na přesvědčivý design starého mistra

Giorgetto Guigiaro. Ten dokonalý sportovní vzhled předchůdce

elegantně dále rozvinul a novou limuzínu učinil

ještě agresivnější. Nová koncepce žhavicích svíček s větší

vystupující délkou a optimalizovanou polohou žhavicího

paprsku zajišťuje oproti původnímu řešení značné zlepšení

chování při studených startech a při běhu za studena.

Tyto výhody jsou využívány také pro další novinky v oblasti

modelů se vznětovými motory.

Na využití bezpečného startovacího komfortu žhavicích

svíček 0 250 202 132 staví také Opel Astra, Vectra a Zafira;

Fiat Croma, Stillo, Doblo, Punto, Multipla, Sedici a Alfa

Romeo 147.

Fiat Croma


Proč žhavicí svíčky

Bosch Duraterm?

Nejprodávanějšími žhavicími svíčkami

Bosch jsou žhavicí svíčky řady

Duraterm. Odlišují se konstrukcí a tím

i odvozenými možnostmi použití.

Čtyři objednací čísla pokrývají cca

90 % vozového parku osobních aut

v ČR a SR.

Ve žhavicí trubičce žhavicí svíčky je umístěna

regulační šroubovice. Regulační

šroubovice z materiálu Duraterm (Bosch

patent) umožňuje velmi rychle zahřát

topnou šroubovici a udržuje konstantní

teplotu ve fázi po ukončení žhavení.

Teplota (°C)

1200

1100

1000

900

800

700

Proto může žhavicí svíčka zůstat zapnuta

až 3 minuty po startu. Tímto následným

žhavením se podstatně snižují emise

škodlivých látek, kouřivost a hlučnost

vznětových motorů krátce po startu.

Regulační šroubovice ve žhavicí svíčce

omezuje proud a teplotu v topné zóně.

V minulosti se pro tyto účely používal

většinou čistý nikl. Firmou Bosch

patentovaná slitina Co Fe způsobuje,

8

že regulační šroubovice ve žhavicí svíčce

Duraterm propouští při teplotách

400 °C a vyšších větší proud pro vznik

tepla v porovnání s obvyklou niklovou

Formule Bosch / Service News | 3/2006

regulační šroubovicí. Potřebné spouštěcí

teploty se tedy dosáhne rychleji

a s vlastní regulací se tato teplota udrží

v přípustné oblasti.

Poniklované těleso zamezuje „zakousnutí“

v hlavě válců a žhavicí svíčku lze

bez problémů vyměnit i po delší době.

Žhavicí trubička z materiálu Inconel 601

je mimořádně odolná vůči korozi, což

zaručuje vysokou životnost. Přesnou

polohu spirál zajišťují pouze laserové

sváry mezi regulační a topnou šroubovicí.

Výsledkem je rovnoměrné zahřátí,

optimální chování při startu a zamezení

„výpadku“ svíčky. Regulační šroubovice

z Duratermu zkracuje předžhavení

a umožňuje následné žhavení žhavicích

svíček.

Žhavicí svíčka Duraterm Chromium

– žhavicí svíčka s 3letou zárukou

Stejně jako všechny jiné svíčky Bosch-

Duraterm zajišťuje také tento typ dosažení

teploty 850 °C již za čtyři sekundy. Vyšší

životnost svíček Duraterm Chromium

je zajištěna použitím vysoce kvalitního

materiálu žhavicí trubičky – slitiny niklu

a chrómu, která se vyznačuje podstatně

vyšší odolností vůči oxidaci.

Stejně jako u běžných žhavicích svíček

Duraterm je také u typu Chromium srdcem

regulační spirála z firmou Bosch

patentované speciální slitiny kobaltu

se železem, jejíž elektrický odpor silně

roste se stoupající teplotou.

Více informací a použití pro konkrétní vozidla získáte u obchodního partnera Bosch, viz strana 26.

Martin Pšenička

Křivky zahřívání rychlých svíček Duraterm pro špičkový komfort při startování

0 3 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

HighSpeed-Duraterm 2005 Duraterm 1990 Standard 1958 -— — — Standardní teplota

Čas (s)

9

www.bosch.cz www.bosch.sk


10 Bosch / Automobilová technika

Rozšířená identifikace vozidla pro

uživatele ESI[tronic] C

V minulém čísle Formule Bosch jsme si představili novou

modelovou řadu přístrojů KTS, konkrétně KTS 530/

540/570. Jelikož jsme se věnovali převážně technickým

vlastnostem modulu, v následujících řádcích si představíme

nové možnosti a změny softwaru, ke kterým došlo také

s představením nové řady přístrojů KTS.

Na první pohled by se mohlo zdát, že změna se bude týkat

pouze uživatelů nových přístrojů. Opak je však pravdou! Nové

možnosti softwaru, a zvlášť jeho nové funkce, budou moci

využívat i všichni stávající zákazníci, kteří používají předchozí

generace přístrojů KTS.

S aktualizací ESI[tronic] 2006/3 mají všichni uživatelé ESI C

nově k dispozici rozšířenou identifikaci vozidla. Vedle jednotné

identifikace v ESI[tronic] a programu pro diagnostiku řídicích

jednotek se rozšířená identifikace vyznačuje zjednodušením

a zlepšením obsluhy, úsporou času při diagnostice řídicích

jednotek a novými technickými možnostmi.

Výhody pro vás

Automobily se v dnešní době stávají stále více a více „pojízdným

počítačem“. Pouze profesionální diagnostické systémy

zajistí autoservisům nové šance a možnosti v jejich servisování.

Právě proto je lehce ovladatelný software, který šetří čas,

stejně důležitý jako kvalitní a výkonné zařízení pro diagnostiku.

S naší rozšířenou identifikací vozidla, kterou můžete nyní

poprvé použít stejně tak pro program ESI[tronic], tak i pro

diagnostiku řídicích jednotek, vám nabízíme optimální řešení

pro váš autoservis. Vedle nových technických možností, jako

je úspora času ve vyhledávání řídicích jednotek, se rozšířená

identifikace vyznačuje navíc ještě lepší a jednodušší obsluhou.

Nyní máte tři možnosti, jak jednoduše a rychle řídicí jednotku

identifikovat:

- zadání přes ESI[tronic]

- zadání přes KTS a značku

- zadání přes KTS a model/modelovou řadu

Po výběru značky se dostanete pomocí obrazovky výběru vozidla

v krátkých krocích na vaše vozidlo (viz obrázek 1).

Při výběru vozidla zadáte údaje potřebné pro identifikaci vozidla

jako druh pohonu, modelová řada nebo typ. V prvním kroku

je nutné provést výběr pohonu, tedy zážehový nebo vznětový

motor (viz. obrázek 2). Standardně je vždy přednastaven

zážehový motor. Pokud v tomto kroku zvolíte mezi zážehovým

a vznětovým motorem, tak se další identifikace bude provádět

obvyklým způsobem. Konkrétně to tedy znamená, že můžete

i nadále postupovat obvyklým, pro vás běžným, avšak poněkud

časově náročnějším způsobem. Pokud však v tomto místě

Osobní

vozidla

(předvolba)

Nákladní

vozidla

Zobrazení

místa instalace

diagnostické

zásuvky

Vyvolání

posledních

20 značek

Obrázek 1

Dále k dalšímu

výběru vozidel

nezadáte žádnou další identifikaci vozidla, bude při výběru

pinů (F2) automaticky nastaven pin 7. Zde je potom potřeba

případnou změnu pinu provést manuálně. V případě potřeby

lze po specifickém výběru modelu v polích „Označení/varianta“

zvolit ještě další varianty (následná identifikace). Pomocí

tohoto kroku se provede také příslušná volba pinu pro ovládání

adaptéru OBD. Pomocí F12 se přejde při převzetí dat

do vyhledávání řídicích jednotek. Pokud však vyberete vozidlo

přímo v programu ESI[tronic] a následně spustíte program

pro komunikaci s řídicími jednotkami, nastaví se relevantní

údaje automaticky (viz obrázek 2).

Obrázek 2


Všechny řídicí jednotky, které jsou poté po stisku tlačítka F12

u daného vozidla k dispozici, budou zobrazeny na levé straně

(viz obrázek 3).

Možné symboly přitom mají následující význam:

Systémová skupina není vybrána.

Systémová skupina není vybrána pomocí manuálně vyvolatelných

řídicích jednotek.

Systémová skupina je vybrána pomocí manuálně vyvolatelných

řídicích jednotek.

Systémová skupina je vybrána.

Obrázek 3

Systémová skupina není vybrána a lze ji vyvolat pouze

manuálně.

Systémová skupina je vybrána a lze ji vyvolat pouze manuálně.

Pro vyhledávání řídicích jednotek je předvolena skupina řídicí

jednotky motoru (viz obrázek 3). Pokud se má vyhledat řídicí

jednotka jiného systému nebo zážehový či vznětový systém motoru

(OBD), musí se tato skupina označit manuálně. Pomocí

F12 se zahájí vyhledávání řídicích jednotek, výsledek vyhledávání

se zobrazuje vždy vpravo (viz obrázek 4). Když zvolíte příslušnou

řídicí jednotku, provede se start diagnostiky pomocí F12.

Obrázek 4

Formule Bosch / Service News | 3/2006

Dále již probíhá práce s diagnostickým software pro komunikaci

s řídicími jednotkami standardním způsobem (viz obrázek

5).

Abychom uživatele ESI C ještě více při zavádění tohoto nového

systému podpořili, je při prvním vyvolání diagnostiky

řídicích jednotek ve verzi ESI 2006/3 zobrazeno Flash-video,

které v krátkosti vysvětluje novinky a důležité funkce rozšířené

identifikace. Kromě toho je možné vyvolat toto video přímo

pomocí tlačítka na startovací obrazovce a pomocí funkce nápovědy

v liště menu.

Jan Svoboda

Hlavní charakteristika a vlastnosti vedoucí k přesné

a rychlé identifikaci vozidla omezením možných systémů:

- integrované identifikace vozidla do diagnostického programu

pro komunikaci s řídicími jednotkami

- rozdělené funkční klávesy F3 a F7

- všechny značky přehledně zobrazené na jedné obrazovce

- zlepšené a zjednodušené nastavení multiplexeru

- zlepšené a zjednodušené vyhledávání řídicích jednotek

- rozdělené funkční klávesy na osobní a užitková vozidla

- seznam 20 naposledy identifikovaných značek

- zobrazená místa instalace diagnostických zásuvek

po stisku jediného tlačítka

Více informací vám podá váš velkoobchodní partner Bosch, viz strana 26.

Obrázek 5

11

www.bosch.cz www.bosch.sk


12 Bosch / Automobilová technika

Můj

servis...

... opravy, údržba, servis

• Servis pro všechny značky vozidel

• Kvalitní náhradní díly

• Moderní diagnostická a garážová technika • Široká nabídka odborných školení

• Pravidelně aktualizované technické • Technické poradenství a hotline

informace

Bosch Car Service ... kompletně, odborně, výhodně.

www.bosch-service.cz

www.bosch-service.sk

Co lze získat?

Vstupte do konceptu úspěšné značky s dlouholetou tradicí: Bosch Car Service. Jako rovnocenný partner

firmy Bosch nabídnete svým zákazníkům prvotřídní kvalitu a služby za optimální ceny, a to pro všechny

značky vozidel.

Diesel?

BD Autoservis, s.r.o.

Praha 3

� Opravy vstřikovacích čerpadel všech typů

� Opravy a seřízení Common Rail, PD

a vstřikovačů

� Měření emisí a provádění STK

� Servis klimatizací

� Seřízení předvstřiků a zvýšené kouřivosti

� Servis turbodmychadel vznětových

a zážehových motorů

BD Autoservis, s.r.o.

Osiková 2, Praha 3

Tel. 251 002 353

www.bdautoservis.cz

Co získá nezávislý autoservis vstupem

do sítě Bosch Car Service?

� podniká nadále pod svým jménem bez ztráty

identity servisu;

� využívá známosti a povědomí silné značky Bosch;

� zajistí si výhodnou dodávku náhradních dílů

v kvalitě prvovýbavy;

� pracuje s nejmodernější diagnostickou technikou

a garážovým vybavením;

� systémově spolupracuje s firmou Bosch, aby

technické novinky a změny v autoopravárenství

získal z první ruky;

� má možnost poskytovat komplexní služby „od

nárazníku po nárazník“ pod jednou střechou pro

všechny značky vozidel;

� je konkurenceschopný díky široké nabídce služeb

poskytovaných za optimální ceny;

� má přístup k aktualizovaným technickým a výrobním

datům v informační databance;

� poskytuje řidičům záruku mobility Bosch Mobility

Assistance - 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365

dní v roce;

� autoopravny sítě Bosch Car Service podstupují

pravidelná testování kvality poskytovaných

služeb, aby byla zajištěna jejich stabilně vysoká

úroveň;

� získá od firmy Bosch významnou marketingovou

podporu pro svůj budoucí rozvoj.

Jak získat podporu firmy Bosch? Pro více informací kontaktujte správce servisní sítě Bosch Car Service:

Slovensko, ing. Peter Skyva: +421 905 268 410

Morava a jižní Čechy, Milan Švancara: +420 602 133 583

Čechy, Milan Ernest: +420 602 122 255


Nové webové stránky

i k vašemu využívání

Klik 2: Opravy, kontrola, údržba

Formule Bosch / Service News | 3/2006

Klik 1: Co je Bosch Car Service Klik 4: Jak se stát Bosch Car Service

Klik 5: Diesel specialisté

Klik 6: Vstup pro členy BCS

Klik 3: Náhradní díly a autopříslušenství

Klik 7: Vítejte na stránkách BCS on-line

www.bosch-service.sk

www.bosch-service.cz

Klik 8: Seznam autoservisů BCS

13

www.bosch.cz www.bosch.sk


Akumulátory

Bosch Silver

Při objednávce 20 a více ks

akumulátorů s technologií Bosch Silver

získáte termosku 1 litr

Více informací u vašeho obchodního partnera Bosch.

www.bosch.cz/aa

www.bosch.sk/aa

Připravte se

Získejte dárky z Ak

Termín akce: 1. října

(platí do vypr


na zimu...

ční kolekce Bosch

– 22. prosince 2006

odání zásob)

Žhavicí svíčky

Bosch Duraterm

Objednejte si 50 nebo 100 ks žhavicích svíček

Bosch Duraterm a získejte...

Za 100 ks

Akumulátorová hustilka

Bosch PAG 14,4 V

Za 50 ks

Značková sportovní bunda

BoschBosch Diesel Systems“

Bosch Diesel Systems

- vášeň pro technologii č. 1


16 Bosch / Automobilová technika

Úspornost a výkonnost vznětových

motorů již znají všichni. Ale tak vysoký

výkon může řadu lidí překvapit: letos

v létě vyhrál poprvé závod 24 hodin

v Le Mans vůz se vznětovým motorem.

A za tím vším vězí úspěšný partnerský

vztah firem Audi a Bosch.

Benzinová konkurence neměla žádnou

šanci: před 235 000 diváky demonstrovali

Frank Biela, Marco Werner a Emanuele

Pirro se svým Audi R10 TDI výhody

nejnovější techniky vznětových motorů.

Na trati pro vysoké rychlosti s délkou

13,6 kilometru stačila těmto dieselovým

meteoritům jediná náplň nádrže na přibližně

16 kol. Díky své úspornosti dosáhli

s 380 koly (cca 5 100 km) rekordu

v ujeté vzdálenosti.

Pozoruhodný: Common Rail firmy

Bosch

Důležité komponenty pro systém vstřikování

Common Rail u R10 TDI byly

společně vyvíjeny firmami Bosch a Audi

Sport.

Neporazitelný tým: Audi a Bosch

šampióni nejen na závodní dráze, ale i na trhu

Diesel: vítězství v Le Mans

Mimořádný sportovní výkon

„Přirozeně jsme pyšni na to, že technika

Bosch hrála klíčovou roli při úspěchu

R10 TDI,“ prohlásil Ulrich Dohle, předseda

představenstva divize dieselových

systémů. Moderní technika vysokotlaké-

Pilot vozu Audi, Tom Kristensen, při prezentaci nového R10

ho vstřikování vytvořila ze sériově vyráběných

vozidel se vznětovými motory

čisté a úsporné sportovce. Nyní dokázal

diesel od firem Audi a Bosch svoji plnou

výkonnost také na závodní dráze.

„Stupně vítězů by měly být vlastně široké 100 m!“

Rozhovor

s vítězem

Marco Werner, vítězný jezdec v Audi R10 TDI

První příležitost, naprostý úspěch

Rokem 2006 začal diesel psát historii

motoristického sportu. Při nejtvrdším

automobilovém závodě na světě dokázal

R10 TDI, společně vyvinutý firmami

Audi a Bosch, udržet svoji pozici v čele

závodu. Andreas Buschsieweke z firmy

Bosch hovořil s Marco Wernerem, jedním

z vítězných řidičů Audi:

Bosch: 18. června 2006 poprvé vyhrálo

vozidlo s dieselem závod 24 hodin v Le

Mans. Jak jste se přitom cítil?

Marco Werner: Vítězství v Le Mans je

něco zcela mimořádného, speciálně

v tomto roce. Nastoupili jsme s novým

projektem - R10 TDI - a úspěšně jsme

ukončili závody již při prvním nasazení.

Bosch: Máte řadu zkušeností právě

v 24hodinových závodech. Myslíte si,

že je to důležité?

MW: Ano, snad, protože také rád jezdím

v noci. Tam člověk potřebuje dobře znát

trasu a přirozeně mít také instinkt pro

předjíždění.

Bosch: Jak důležité jsou při závodech

na větší vzdálenosti koncentrace a fyzická

kondice?

MW: Aby člověk dokázal jezdit 4 hodiny

na této úrovni, musí již být ve špičkové

kondici. Když se podíváte na vyčerpané

závodníky ve Formuli 1 po závodě s trvá-


ním 1,5 hodiny, snadno si můžete představit,

jak je fyzická kondice mimořádně

důležitá u závodů na dlouhé tratě.

Bosch: Vyžaduje takovýto úspěch perfektní

souhru mezi člověkem a technikou?

MW: Bezvýhradně! Začínali jsme vlastně

od nuly a pro všechny to byla obrovská

výzva. U R10 bylo nutné motor vyvinout

zcela od základu. To se také vyplatilo:

dieselu se v motoristickém sportu dříve

jen posmívali a proto bylo mimořádně

důležité, že jsme nyní v tomto závodě

mohli dokázat jeho vhodnost pro závodní

motory.

Bosch: Jak úzká byla spolupráce mezi

firmami Bosch a Audi?

MW: Spolupráce při testovacích jízdách

byla velmi úzká. Často vznikaly problémy,

které nebylo na zkušebnách možné

zjistit. Vždy jsme od firmy Bosch měli

k dispozici inženýry, kteří nám dokázali

pomoci a posunout nás vpřed.

Bosch: Co chcete ještě říci kolegům

od firmy Bosch?

MW: Jsme vám vděční. Toto je týmový

sport, stupně vítězů by měly vlastně být

široké 100 metrů, aby tam mohli stát

všichni, kteří se na úspěchu podíleli

a mohli říkat: „Haló, t o je naše parta, která

udělala mimořádně dobrou práci.“

Bosch: R10 se svým zdvihovým objemem

5,5 litrů a s krouticím momentem

přes 1100 Nm je výkonovým obrem. Lze

s takovým „monstrem“ ještě jezdit?

MW: Byl jsem udivený a nadšený z toho,

jak perfektně dokázalo auto jezdit spe-

ciálně v Le Mans. R10 TDI bylo skutečně

novou výzvou. Neexistovaly hodnoty,

se kterými by bylo možné porovnávat.

Auto je takové, jako by bylo vyrobeno

speciálně pro Le Mans.

Bosch: Mělo extrémní zatížení nějaké

účinky na materiál?

MW: Ano, celý závod byl samozřejmě také

výzvou co se týče materiálu. Zvláště

pro techniky, kteří finální sestavení realizovali.

O to víc je také nutné smeknout

před inženýry Audi a Bosch.

Bosch: Byla pro celkové umístění R10

TDI výhodou také nízká spotřeba?

MW: Určitě, protože to je stálé téma

v Le Mans. Díky použití dieselu jsme měli

možnost zůstat na trati déle. Během

Formule Bosch / Service News | 3/2006

celkové doby, 24 hodin, jsme měli tedy

méně zastávek v boxech.

Bosch: První vznětový motor z roku

1920 byl od Rudolfa Diesela se vstřikovacím

čerpadlem Roberta Bosche.

První přímé vstřikování u Audi 100

bylo vyvinuto firmami Audi a Bosch,

systémy sdružených vstřikovačů byly

vyvinuty firmou VW a Bosch, novým

měřítkem jsou systémy Common Rail.

„Celosvětově číslo 1 v dieselu - Bosch.“

Souhlasí to?

MW: To přece říká vše samo za sebe,

co se nám vyplatilo i při našem vítězství.

Proto jsme také dobrá kombinace – Audi

a Bosch. Obě firmy jsou již řadu let průkopníky.

Jak je například Audi-Quattro

v rallye, tak také nyní diesel v závodech

na dlouhé vzdálenosti. Proto je vždy

krásné, když existuje spojení, které je

tak úspěšné.

Bosch: Děkujeme za rozhovor.

17

www.bosch.cz www.bosch.sk


18 Bosch / Automobilová technika

Vynález pro novou technologii

Závod 24 hodin Le Mans – z historie

První čtyřiadvacetihodinový závod automobilů v Le Mans

se konal v roce 1923. Závod se koná tradičně druhý červnový

víkend na okraji města Le Mans, 210 km jihozápadně od francouzské

metropole Paříže.

Jelikož jezdí auta neustále rychleji, byla závodní dráha několikrát

z bezpečnostních důvodů přestavěna a zpomalena pomocí

šikan. Do osmdesátých let jezdili v závodním voze vždy

dva řidiči, dnes se za volantem střídají tři. V roce 2005 zvítězili

Diesel?

Když diesel,

tak Bosch

Neodmítejte opravy dieselu!

� Rozšiřte nabídku svých autoopravárenských služeb o opravy dieselu

� Využívejte síť autorizovaných diesel servisů Bosch v ČR a SR

� Záruční a pozáruční opravy a seřízení vstřikovacích čerpadel všech typů

� Služby pro značkové i nezávislé autoservisy

� Odborná péče, optimální ceny pro nové i starší vozy, nejširší nabídka dílů a celků

Více informací: www.bosch-service.cz nebo www.bosch-service.sk

Tom Kristensen s Marcem Wernerem a J. J. Lehtem ve voze

Audi R 8. Kristensen vyhrál už po sedmé – o jeden závod více

než závodnická legenda Jacky Ickx.

Až 350 km/h rychlostí na dráze v Le Mans

Dráha měří asi 13 kilometrů a zčásti je tvořena i veřejnými

komunikacemi.

Při maximální rychlosti více než 350 km/h a průměr né rychlosti

více než 200 km/h překonají závodníci za 24 hodin přes

5 000 km.

Z materiálů Audi a Bosch zpracovala Lenka Křivancová


Formule Bosch / Service News | 3/2006

Je technické školenie nutnosťou?

Keďže vývoj v oblasti automobilizmu

je enormný a udržať krok s ním je pre

každý servis možné len s investíciami

do diagnostických prístrojov a špecializovaných

prípravkov, ale aj investíciou

do seba samých – do vedomostí

a školení. O tejto horúcej téme sme sa

rozprávali o vlastných skúsenostiach

s niektorými z Vás.

Marek, Bosch Car Service

Navštevujete pravidelne technické

školenia?

Keďže sme v servise dvaja, ktorí sa hlbšie

staráme o diagnostikovanie závad,

sme s majiteľom servisu dohodnutí,

že ročne navštívime niekoľko školení.

Už prvé školenie u Boscha ma presvedčilo,

že práve takéto školenia sú

tie správne. Už dnes je každé ďalšie

pre mňa motiváciou v napredovaní

ku kvalitnejšiemu diagnostikovaniu závad

a širšiemu pochopeniu fungovania

systémov v aute.

Pomáhajú Vám navštívené školenia

v praxi?

Určite áno. Výhodou týchto školení je

pre mňa najmä vývažený pomer medzi

teóriou a praxou. Tieto vedomosti a skúsenosti

potom môžem v širokej miere využívať

v mojej každodennej praxi v oblasti

diagnostiky a hľadaní závad elektronických

systémov vo vozidlách.

Aký máte dojem z nového školiaceho

stredisko?

Veľmi milo ma prekvapil už prvý dojem

zo samotnej budovy školiaceho strediska,

školiacich miestností ako aj samotných

dielní. Veľmi dôležité bolo, že som

si mohol prebranú teóriu odskúšať priamo

v praxi na školiacich vozidlách ako

aj na rôznych školiacich modeloch motorov.

Dôležitou súčasťou praxe bola možnosť

vyskúšať si prácu s rôznymi typmi

diagnostických zariadení Bosch ako aj

využitie veľkého množstva špeciálnych

prípravkov a pomôcok.

A čo samotní školitelia?

Tí si zaslúžia absolutórium. Podľa mňa je

ich vysoká odbornosť, schopnosť vysvetliť

aj tie najzložitejšie veci pre nás zrozumiteľne,

teoretické vedomosti a praktické

skúsenosti na špičkovej úrovni.

Odporučili by ste takéto školenia ďalším

servisákom?

Keďže v dnešných vozidlách je už také

množstvo elektroniky a akékoľvek hľadanie

závady na vozidle je veľmi sťažené,

a v niektorých prípadoch prakticky nemožné,

tak práve bez takýchto školení

ako aj potrebnej diagnostickej techniky

to nepôjde. S týmto zistením sa už dnes

stretávam v mojej praxi dennodenne.

Jaro, Servisný špecialista Bosch

Ako Vám pomáhajú navštívené školenia

Bosch v praxi?

Po navštívení niekoľkých školení vídím

najväčší prínos najmä v šírke môjho rozhľadu

o systémoch menežmentu motora

a pri hľadaní závad na nich, či už je to

diesel alebo benzín, naučenie sa systematickému

vyhľadávaniu závad a tým

pádom sa aj správne postaviť k akémukoľvek

problému na vozidle. Som rád, že

som si mohol vyskúšať prácu na rôznych

diagnostických prístrojoch, ako aj pou-

19

www.bosch.cz www.bosch.sk


20 Bosch / Automobilová technika

Termíny a popis všetkých školení Bosch vždy aktuálne na

www.bosch.sk/aa alebo na www.bosch.cz/aa

žitie rôznych pomocných prípravkoch

v praxi.

Čo to znamená systematické vyhľadávanie

závad?

V praxi to znamená, že závadu nehľadám

náhodne, ale určitou následnosťou skúšobných

krokov, a nie dosť často používanou

metódou v mnohých servisoch

„výmena kus za kus“. Najmä pri sporadických

a zložitejších závadách je takáto

metóda“kus za kus“ neúčinná.

Veľmi dôležitou skúsenosťou pre mňa

bolo naučenie sa kontrolovať správnu

funkciu jednodlivých komponentov systémov,

ako sú akčné členy a snímače,

a rozhodnutie o ich správnom chode

alebo fungovaní, čo je základnou súčasťou

systematickej práce

Vy ste predtým robili aj v značkovom

servise. Boli by ste schopný porovnať

úroveň a obsah takýchto školení

u značky a u nás?

Najväčší rozdiel je v zameraní sa školení

Bosch na všeobecné fungovanie napr.

vstrekovacích systémov, bez rozdielu

v akej značke vozidla sa nachádzajú, ale

pritom dostatočne do hĺbky. Keďže sme

všeobecný servis je takéto zameranie

bez rozdielu o akú značku sa jedná veľmi

dôležté, keďže máme zákazníkov so širokou

škálou značiek. Pri školení u značky

boli školenia zamerané tiež do hĺbky, ale

veľmi úzko špecializované na daný typ

motora a len pre danú značku.

Sú schopní mechanici absolvujúci školenie

získané informácie vysvetliť ďalej?

Ja to určite tak robím, aj keď každému

spolupracovníkovi by som chcel odporučiť

a umožniť každe takéto školenie

navštíviť, nakoľko si potom každý sám

môže vyskúšať bez časového tlaku

a na mnohých prístrojoch rôzne situácie,

ktoré sú potom časté v praxi.

Čo Vás najviac zaujalo alebo prekvapilo?

Najviac ma zaujala vysoká odbornosť

lektorov s hlbokými praktickými skúsenosťami.

S tým som sa predtým nikde

nestretol. Naozaj sme si mnohé

problémy s lektormi sami nasimulovali

a vyskúšali v praxi, a tiež boli schopní

s ktorýmkoľvek z nás diskutovať a aj pomôcť

s riešením problémov s ktorými sa

na nich obrátili. Samotné vybavenie školiaceho

strediska len podporuje vysokú

úroveň školení.

Rozprával ing. Peter Skyva

Viac informácií o školeniach Bosch

na: www.bosch.sk/aa alebo

www.bosch.cz/aa


Obrázek 1: Výčet paměti závad Obrázek 2: Číslo řídicí jednotky

Formule Bosch / Service News | 3/2006

Alfa Romeo 146 1.4 16V Twin Spark

- příklad z diagnostické praxe

Pojďme se podívat do praxe na jeden servisní případ.

Byl řešen v autoopravně pana Milana Šimáčka v Pcherech

a my jsme byli u toho.

Popis problému a prvotní diagnóza

Vozidlo přijelo do servisu s rozsvícenou kontrolkou závad a sníženým

výkonem. Krátce před tím byl v jiném servisu vyměněn

rozvodový řemen. Logika napovídala, že prvním krokem při diagnostice

závady by mělo být vyčtení paměti závad řídicí jednotky

motoru. Je to osvědčený postup při pátrání po příčinách

závad, v tomto případě navíc plně odůvodněný tím, že kontrolka

závad již svítila. Tester Bosch KTS 520 vyčetl závadu „Snímač

fáze – přerušení / zkrat na plus“, viz obrázek 1. Doplňme ještě,

že systém řízení motoru byl Bosch Motronic 2.10.4, vyčtené číslo

řídicí jednotky vidíme na obrázku 2. Na první pohled se zdálo,

že závada je odhalena. Mysleli jsme si, že je buď vadný Hallův

snímač polohy vačky, což je jen jiné označení pro vyčtený snímač

fáze, nebo je přerušené vedení mezi snímačem a řídicí

jednotkou motoru. Nejjednodušším řešením bylo připojit osciloskop

na signálové vedení mezi snímačem fáze a řídicí jednotkou

motoru. K našemu zklamání tam však signál byl, takže naše

prvotní diagnóza se ukázala jako nesprávná.

Co dál?

Nezbývalo tedy než pátrat dál. Museli jsme se vžít do toho, jak

„uvažuje“ řídicí jednotka, když hlásí uvedenou závadu a přitom

signálové vedení přerušené ani zkratované není. Dalším

měřením na konektoru Hallova snímače vačky jsme došli k tomu,

že připojení snímače k řídicí jednotce je následující – viz

obrázek 3. Měřením na konektoru řídicí jednotky a následně

i v řídicí jednotce samotné jsme zjistili, že signál se nikde neztrácí.

Tedy elektrická závada zde evidentně nebyla. Proč tedy

řídicí jednotka hlásí tuto závadu?

Řešení

Vysvětlení jsme našli poté, co jsme změřili na osciloskopu

Bosch FSA 450 signál polohy vačky spolu se signálem otáček

a referenční značky kliky – viz obrázek 4. Je z něho patrné,

že impulz referenční značky kliky se časově neshoduje s impulzem

polohy vačky. Řídicí jednotka tak v okamžiku rozpoznání

impulzu referenční značky kliky „vidí“ v signálu polohy

vačky napětí palubní sítě, ale očekává s každou druhou referenční

značkou kliky nulovou úroveň napětí snímače vačky

(impulz „dolů“). Vzhledem k tomu, že se tento chybný stav

neustále opakuje, po několika otáčkách motoru se zapíše závada

do paměti. To jsme ověřili poté, co jsme paměť vymazali

a po nastartování motoru se po chvíli opět rozsvítila kontrolka

v přístrojové desce. Opětovným vyčtením paměti bylo ověřeno,

že závada snímače fáze je znovu na scéně. Celou situaci

jsme nakonec vyhodnotili jako špatně nastavené rozvody.

Oprava rozvodů

Správný postup nastavení rozvodů je uveden v informačním

systému ESI[tronic] v sekci Mechanická část, viz obrázek 5.

S použitím speciálního nářadí Alfa Romeo, uváděného v popisu

výměny rozvodového řemenu, byly rozvody řádně seřízeny.

Po tomto zásahu se již kontrolka závad nerozsvěcovala

a paměť závad byla čistá. Později, když už bylo vozidlo opět

u svého majitele, jsme si jej nakrátko zapůjčili, abychom mohli

změřit postavení signálů kliky a vačky po opravě rozvodů.

Výsledek je k vidění na obrázku 6. Porovnáním s obrázkem 4

(před opravou) je jasně patrná změna v poloze impulzů kliky

vůči vačce po opravě rozvodů. Na obrázku 6 je vidět, že impulz

referenční značky kliky přichází v době trvání impulzu vačky,

tedy podle předpisu.

Něco víc k signálům snímačů otáček

Uveďme si ještě pár doplňujících informací k signálům snímačů

kliky a vačky. Na průběhu signálu snímače vačky na ob-

21

www.bosch.cz www.bosch.sk


22 Bosch / Automobilová technika

Obrázek 3: Schéma připojení Hallova snímače polohy vačky k řídicí jednotce motoru

rázku 6 je zřetelně vidět zákmit, představující rušení od zapalovacího

impulzu jiskry 1. válce. Aniž bychom tedy snímali

zapalovací signály, díky rušivému impulzu v signálu snímače

vačky známe okamžik přeskoku jiskry 1. válce. Dále pak při

komunikaci s řídicí jednotkou byla ve skutečných hodnotách

přečtena hodnota předstihu a byla kolem 10 °, měřeno při volnoběhu

na zahřátém motoru. Dlužno dodat, že i výše uváděné

signály kliky a vačky byly nasnímány při volnoběhu. Pokud si

tyto informace dáme dohromady, můžeme v obrazu signálů

snímače polohy vačky a kliky označit horní úvrať 1. válce. Je

to oněch zmiňovaných 10 ° za rušivým impulzem jiskry 1. válce.

V obrázku 6 je tento bod označen. Zpětně pak můžeme odvodit

úhlovou vzdálenost referenční značky kliky od horní úvrati.

Za konec referenční značky budeme považovat bod, kde

po mezeře v signálu prochází sestupná hrana impulzu nulovou

napěťovou úrovní. Spočítáme-li pak počet impulzů snímače

kliky od referenční značky k horní úvrati, dojdeme k číslu 14.

Úhlová chyba

v nastavení

rozvodů

Impulz

polohy

vačky

Zuby impulzního kola na klice

880 min -1

Obrázek 4: Signál snímače polohy vačky (modrá křivka) a signál

snímače otáček/referenční značky kliky (červená křivka) při chybně

nastavených rozvodech. Měřeno při volnoběhu 880 min -1 .

Z popisu systému Motronic víme, že impulzní kolo na klice má

60 – 2 = 58 zubů, kde 2 vynechané zuby představují referenční

značku. Odstup mezi jednotlivými pravidelnými zuby je tedy

360 ° / 60 = 6°. Vynásobíme-li 14 zubů krát 6 °, dostáváme úhlovou

vzdálenost 84°. To je úhel mezi referenční značkou a horní

úvratí. Tento údaj je rovněž uváděn v návodu pro hledání závad

pro dané vozidlo v informačním systému Bosch ESI[tronic].

Sestupná hrana obdélníkového impulzu snímače polohy vačky

je pak v místě, kde v obrazu signálů začíná mezera mezi

pravidelnými impulzy kliky, tedy na začátku referenční značky

kliky. Díky dvoukanálovému osciloskopu a znalosti vzorového

obrazu signálů snímače kliky a vačky tak můžeme pohodlně

zjistit, jak je na tom motor s nastavením rozvodů, aniž bychom

museli v motoru cokoliv demontovat.

Když motor nejde nastartovat

Měření lze provést i tehdy, když motor nechce nastartovat.

Máme-li podezření na špatně nastavené rozvody, zkusíme mo-

Obrázek 5: Zobrazení postupu výměny a seřízení rozvodového

řemene


eferenční

značka

na klice

Impulz

polohy

vačky

jiskra 1.v.

HÚ 1.v.

cca. 10°

870 min -1

Obrázek 6: Signál snímače polohy vačky (modrá křivka) a signál

snímače otáček/referenční značky kliky (červená křivka) po správném

nastavení rozvodů.

tor nejprve opatrně pomalu mechanicky protočit za kliku, přičemž

dáváme pozor, zda v některém bodě otočení nemají písty

tendenci „se potkat“ s ventily. Pokud motor v této zkoušce

obstojí, můžeme zkusit startovat, přičemž současně měříme

signál snímače kliky a vačky na dvoukanálovém osciloskopu.

Příklad takto získaného obrazu signálů je na obrázku 7.

Po předchozím výkladu již snad není třeba dodávat, že byl sejmut

ještě před opravou rozvodů. V obrázku je označeno místo,

kde jednotlivé impulzy snímače kliky jsou nejdále od sebe,

tedy kde se klika točí nejpomaleji (na první pohled není rozdíl

v šířce impulzů vidět, vynikne až tehdy, když si elektronický

obrázek signálů v počítači několikanásobně zvětšíme). Místo

s nejširšími pulzy v obrázku odpovídá bodu otáčení motoru,

kde jeden z válců prochází horní úvratí a motor tedy klade

startéru největší mechanický odpor. Na horním průběhu signálu

je pak současně označeno místo s nejnižším napětím.

(Z obrázku 3 vidíme, že signálový vodič snímače polohy vačky

FSA 450

84°

Zuby impulzního kola na klice

Formule Bosch / Service News | 3/2006

Nejnižší napětí v palubní

síti = horní úvrať 1. válce

V této oblasti mají pulzy od sebe největší

vzdálenost, je zde tedy nejnižší úhlová

rychlost kliky. To znamená, že v tomto

místě prochází píst horní úvratí 1. válce.

Obrázek 7: Signál snímače polohy vačky (modrá křivka) a snímače

otáček/referenční značky kliky (červená křivka) při startování motoru.

Na 3. kanálu (zelená křivka) nebyl měřen žádný signál. Měření

bylo prováděno před opravou rozvodů.

je přes rezistor v řídicí jednotce připojen na palubní napětí,

pokles palubního napětí se tudíž na signálu přímo projeví).

Opět to souvisí s velkým mechanickým odporem, který klade

motor startéru při procházení pístu přes horní úvrať, pro překonání

tohoto odporu odebírá startér zvýšený proud z palubní

sítě a tudíž dochází k poklesu napětí v palubní síti.

Závěr

Na popsaném případu z praxe se opět ukazuje, jak užitečným

nástrojem při hledání závad v každodenní servisní praxi je vícekanálový

osciloskop. V tomto případě by se bez jeho použití

jen těžko odhalovala příčina závady. Snaha o odstranění závady

by pak patrně vedla k opakované zbytečné výměně snímače

polohy vačky, samozřejmě bez konečného úspěchu.

Zcela na závěr si neodpustíme několik apelujících slov.

Z uvedeného příkladu a řady dalších, s nimiž se neustále seznamujeme

při každodenní činnosti, je patrné, jak nelehké je

diagnostikování závad na moderních vozidlech. A též se znovu

a znovu ukazuje, že žádná diagnostika, rozuměno diagnostické

vybavení, není s to zjistit závadu okamžitě, bez aktivního

přispění a přičinění obsluhy. Kdo chce dnes obstát v oboru

autoopravárenství, musí držet krok s vývojem. To předpokládá

nikdy nekončící vlastní studium, často i ve volném čase.

Rychlejší a spolehlivější způsob, jak získat nové informace

a zkušenosti, je účast na odborných školeních. Pokud máte zájem

o zvyšování vlastní odborné kvalifikace, stačí zavítat na internetové

stránky firmy Bosch www.bosch.cz nebo www.

bosch.sk, kde je uveden přehled témat školení a lze se rovněž

přímo přihlásit. Rádi vás uvítáme v moderním školicím středisku

automobilové techniky firmy Bosch v Praze.

Ing. Štěpán Jičínský a Zdeněk Komárek

23

www.bosch.cz www.bosch.sk


24 Bosch / Automobilová technika

Stalo sa v septembri v Nitre...

Bosch prezentoval svoje novinky

v Automobilovej technike

na veľtrhu AUTOSALÓN v Nitre

ESI[tronic]


Servis diagnostické techniky

v SR a ČR

Jak jsme již psali v minulém čísle časopisu

Formule Bosch (2/2006), došlo

v dubnu letošního roku ke změně systému

oprav diagnostických přístrojů distribuovaných

společností Bosch. K tomuto

kroku došlo na základě změn v odbytové

struktuře firmy Bosch. Byla založena

servisní střediska pro opravu diagnostické

techniky pod názvem „BTS“ (Bosch

V současné době jsou akreditována tato BTS střediska:

Česká republika

Formule Bosch / Service News | 3/2006

vybavení a školení a jsou oprávněna provádět

záruční i pozáruční servis a kalibrace.

Kvalita poskytovaných služeb je prověřována

tzv. „audity kvality“, které se provádí

každoročně v každém BTS středisku.

Bosch také podporuje střediska BTS

svým poradenstvím a technickým zázemím.

Mimo vlastní výrobky udělila firma

Bosch autorizaci BTS střediskům i pro

další řadu doposud zastupovaných výrobků

(např. Hunter, Cemb, ISC, …).

Název firmy Adresa Sídlo firmy Telefon Fax

ACC Bill s.r.o. Kunín 13 Kunín 724 770 260 556 749 268

AD Technik, s.r.o. - se sídlem v Plzni a pobočkou v Praze

Pod Višňovkou

1661/35

Praha 4 603 471 760

BTS 1 – sdružení - se sídlem v Mostě a pobočkami v Praze, Brně a Telči

centrála Dělnická 213 Most 476 000 018

603 469 368

Slovenská republika

pobočka Praha Praha 777 949 325

pobočka Brno Brno 603 475 772

pobočka Telč Telč 603 274 286

476 000 018

Werner Kirsch

Název firmy Adresa Sídlo firmy Telefon Fax

BTS 3 Hálova 7 Bratislava 02 62410314

0908 751 940

02 62410314

PETERSON TECHNIK, s.r.o. Bratislavská 17 Nitra 037 6517710

0908 554 054

Stav k 30.9.2006, možné změny vyhrazeny.

Test-Equipment Service) s působností

jak v České, tak i Slovenské republice.

Na BTS servisní střediska se autoservisy

v obou zemích mohou obracet přímo

se svými požadavky na opravy, servis

a kalibrace přístrojů a zařízení.

Všechna uvedená BTS střediska získala

oficiální autorizaci na základě splnění

požadavků firmy Bosch na předepsané

037 6517713

Se svými požadavky na záruční či pozáruční opravy, servis a kalibrace zařízení zakoupených od společnosti Bosch

se obracejte výhradně na výše uvedená střediska BTS.

25

www.bosch.cz www.bosch.sk


26 Bosch / Automobilová technika

* Pavel Stárek, Brno, 548 216 619;

Allstar Trading, s.r.o., Havířov, 596 410 120;

* Autogar, Jihlava, 567 311 299;

* Küblbeck, s.r.o., Karlovy Vary-Doubí, 353 332 596;

BRANCO, s.r.o., Kolín, 321 719 097;

* Josef Švančar, Kravaře, 553 671 720;

* ACCBILL s.r.o., Kunín, 556 749 312;

* Vlastimil Goby, Nové Jirny, Praha východ, 281 960 865;

Česká republika

* APP s.r.o., Pardubice-Rosice, 466 636 261;

* Svatopluk Černík, Plzeň, 377 227 937;

LUJA dealer s.r.o., Praha 10, 800 100 147;

* Karel Havel - Boschservis, Přerov, 581 225 425;

* Autoservis Rada, Soběslav, 381 522 030;

AMD, Svitavy, 461 532 256;

Pavel Langer, Třebíč, 568 847 209;

* PAS Zábřeh n Moravě a.s., Zábřeh, 583 499 304

* Velkoobchodní partneři nabízející spolu s náhradními díly také servisní a diagnostickou techniku Bosch.

* Veľkoobchodní partneri s ponukou servisnej a diagnostickej techniky Bosch spolu s náhradnými dielmi.

Formule - Service News 3/2006

*

*

Velkoobchodní partneři Bosch

ČR Robert Bosch odbytová s.r.o.

Automobilová technika

Pod Višňovkou 1661/35, 140 00 Praha 4

Tel. 261 300 438, Fax 261 300 524

E-mail: automobilova.technika@cz.bosch.com

IČO: 43872247, Registrace: MK ČR E 14651, neprodejné

SR

*

automobilové díly

Slovenská republika

Veľkoobchodní partneri Bosch

* Pál & Pál, s.r.o., Košice, 055 6783888;

* TOSA, s.r.o., Liptovský Mikuláš, 044 5514673;

* AUTOSERVIS POVAŽAN, Považská Bystrica, 042 4326577;

Marián Troliga - MT, Prešov, 051 7560500;

Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL, Vranov n/Topľou, 057 4881600

*

*

*

*

Robert Bosch, spol. s r.o.

Automobilová technika

Dr. Vl. Clementisa 10, 826 47 Bratislava

Tel. 02 48703255, Fax. 02 48703555

E-mail: automobilova.technika@sk.bosch.com

IČO: 31355579


Servisný koncept

ako žiadny iný …

… už od roku 1921.

Servisný koncept

pre úspech Vášho servisu

Kvalitné náhradné diely sú dôležité, ale Bosch ponúka viac: špičkovú diagnostiku,

aktualizované technické informácie, hotline a predovšetkým odborné vzdelávanie.

www.bosch-service.sk www.bosch-service.cz

Formule Bosch / Service News | 3/2006

Bosch Car Service ... kompletne, odborne, výhodne.

27

www.bosch.cz www.bosch.sk


Bosch KTS 530 / 540 / 570

Nová řada modulů pro diagnostiku řídicích jednotek KTS 530/540/570.

Zvláštní cena předsedy poroty na brněnském Autotecu 2006 za „technicky pokročilý

komplexní modul pro diagnostiku řídicích jednotek motorových vozidel“.

� moduly pro komunikaci s řídicími jednotkami

pomocí připojení k PC nebo notebooku

� zařízení pro kontrolu, diagnostiku, vyhledávání

a odstraňování závad u elektronických systémů

řízení moderních zážehových a vznětových

motorů

� diagnostika ABS/ASR, EDS, ESP, airbagů,

systémů přístrojových desek, řízení

automatických převodovek a celé řady dalších

systémů komfortu a bezpečnosti

Více informací získáte u velkoobchodních partnerů (viz str. 26) nebo na

tel.+420 261 300 422, e-mailem: automobilova.diagnostika@cz.bosch.com,

resp. automobilova.diagnostika@sk.bosch.com

� výrazně lepší parametry digitálního osciloskopu

� nově bezdrátové připojení technologií Bluetooth

� integrace modulu CAN do přístroje KTS

� podpora všech dosud známých diagnostických

rozhraní a protokolů

� podporováno softwarem ESI[tronic]

More magazines by this user
Similar magazines