Clap Tzu katalog produktów.pdf - Szkolenia kosmetyczne

cosmeticsgroup.pl

Clap Tzu katalog produktów.pdf - Szkolenia kosmetyczne

AMBRA FIX to prostsza wersja modelu

Ambra Motion - bez elektrycznej regulacji

wysokoœci. Posiada mo¿liwoœæ zmiany

wysokoœci o 5 lub 10 cm za pomoc¹

specjalnych modu³ów podk³adanych

pod nogi ³ó¿ka.

Wymiary ³ó¿ka:

d³ugoœæ 202 cm

szerokoϾ 70, 75, 80, 85 cm

wysokoœæ - na ¿yczenie klienta

Waga: 52 kg

AMBRA

fix

07

Similar magazines