Views
8 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation

4-130-215-32(1) Digitalt stillkamera Digitalt stillbilledkamera DSC-W270/W275/W290 Bruksanvisning ··························································· NO Betjeningsvejledning ·········································· NODK © 2009 Sony Corporation