21.01.2016 Views

BlackandDecker Carica Batteria- Bdv1085 - Type 1 - Instruction Manual (Romania)

BlackandDecker Carica Batteria- Bdv1085 - Type 1 - Instruction Manual (Romania)

BlackandDecker Carica Batteria- Bdv1085 - Type 1 - Instruction Manual (Romania)

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

402112-25 RO<br />

Traducere a instrucţiunilor originale<br />

www.blackanddecker.eu BDV1085


CURBA DE ÎNCĂRCARE<br />

Faza I<br />

BEEP<br />

BEEP<br />

Faza II<br />

Faza III<br />

BEEP OPRIT<br />

ÎNCĂRCARE<br />

COMPLETĂ<br />

2


ROMÂNĂ<br />

Destinaţia de utilizare<br />

Încărcătorul dvs. de baterie Black & Decker este utilizat la<br />

încărcarea acumulatorilor pe bază de acid. Acest produs<br />

este destinat exclusiv uzului casnic.<br />

Instrucţiuni de siguranţă<br />

Avertisment! Atunci când utilizaţi aparate alimentate de<br />

la reţeaua electrică, trebuie să respectaţi întotdeauna măsurile<br />

de siguranţă de bază, inclusiv cele din continuare,<br />

pentru a reduce riscul de incendiu, de electrocutare, de<br />

vătămări corporale şi deteriorare a materialelor.<br />

♦ Citiţi cu atenţie tot acest manual înainte de a utiliza<br />

aparatul.<br />

♦ Destinaţia de utilizare este descrisă în acest manual.<br />

Utilizarea vreunui accesoriu sau ataşament<br />

sau efectuarea vreunei operaţiuni cu acest aparat<br />

diferite de cele recomandate în prezentul manual<br />

de instrucţiuni poate implica un risc de vătămare<br />

corporală.<br />

♦ Păstraţi acest manual pentru consultare ulterioară.<br />

Utilizarea aparatului dumneavoastră<br />

Fiţi întotdeauna atenţi atunci când utilizaţi acest aparat.<br />

♦ Acest aparat nu este destinat utilizării de către<br />

persoane tinere sau infi rme fără supraveghere.<br />

♦ Aparatul nu trebuie să fi e folosit drept jucărie.<br />

♦ Utilizaţi exclusiv în spaţii uscate. Nu permiteţi udarea<br />

aparatului.<br />

♦ Nu scufundaţi aparatul în apă.<br />

♦ Nu desfaceţi carcasa aparatului. Nu există componente<br />

ce pot fi reparate în interiorul acestuia.<br />

♦ Nu operaţi aparatul în atmosfere explozive, cum<br />

ar fi în prezenţa lichidelor, gazelor sau pulberilor<br />

explozive.<br />

♦ Pentru a reduce riscul de deteriorare a ştecherelor<br />

şi a cablurilor, nu trageţi niciodată de cablu pentru<br />

a scoate ştecherul din priză.<br />

După utilizare<br />

♦ Atunci când nu este folosit, aparatul trebuie să fi e<br />

depozitat într-un spaţiu uscat, bine ventilat şi nu la<br />

îndemâna copiilor.<br />

♦ Copiii nu trebuie să aibă acces la aparatele depozitate.<br />

♦ Atunci când aparatul este depozitat sau transportat<br />

într-un vehicul, acesta trebuie să fi e poziţionat în<br />

portbagaj sau trebuie să fi e legat pentru a preveni<br />

deplasarea sa ca urmare a schimbărilor rapide de<br />

viteză şi direcţie.<br />

Inspecţia şi reparaţiile<br />

♦ Înainte de utilizare, verificaţi aparatul pentru<br />

a depista componentele eventual deteriorate sau<br />

defecte. Verifi caţi dacă există componente rupte,<br />

întrerupătoare deteriorate sau orice altă condiţie ce<br />

ar putea afecta utilizarea aparatului.<br />

♦ Nu utilizaţi aparatul în cazul în care există vreo<br />

componentă deteriorată sau defectă.<br />

♦ Prevedeţi repararea sau înlocuirea componentelor<br />

deteriorate sau defecte de către un agent autorizat<br />

de reparaţii.<br />

♦ Nu încercaţi niciodată să îndepărtaţi sau să înlocuiţi<br />

vreo componentă diferită de cele specificate în acest<br />

manual.<br />

Cablu de alimentare<br />

Avertisment! Nu alteraţi vreodată cablul de alimentare<br />

sau fi şa. Daca nu se va potrivi, dispuneţi instalarea unei<br />

prize de către un electrician calificat. Conectarea necorespunzătoare<br />

poate duce la electrocutare.<br />

Instrucţiuni specifice de siguranţă pentru încărcătoare<br />

de baterie<br />

Acest produs trebuie să aibă împământare.<br />

Verifi caţi întotdeauna ca alimentarea cu energie<br />

să corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu<br />

specifi caţii.<br />

Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se potrivească<br />

cu priza. Nu modificaţi niciodată ştecherul în vreun fel. Nu<br />

folosiţi adaptoare pentru ştechere împreună cu aparatele<br />

împământate (Clasa 1). Ştecherele nemodificate şi prizele<br />

compatibile vor reduce riscul de electrocutare.<br />

Cabluri prelungitoare şi produsul Clasa 1<br />

♦ Trebuie utilizat un cablu cu 3 fi re deoarece unealta<br />

dumneavoastră prezintă împământare şi este de<br />

clasă constructivă 1.<br />

♦ Se poate folosi un cablu prelungitor cu lungime<br />

de până la 30m (100 ft) fără a surveni pierderi de<br />

tensiune.<br />

Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de utilizare:<br />

♦ În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,<br />

acesta trebuie să fi e înlocuit de producător sau de<br />

către un Centru de Service Black & Decker autorizat<br />

pentru a evita orice pericol.<br />

♦ Nu încercaţi niciodată să încărcaţi acumulatori<br />

neîncărcabili.<br />

♦ Prevedeţi imediat înlocuirea cablurilor de alimentare<br />

defecte.<br />

♦ Nu expuneţi acumulatorul la apă.<br />

♦ Nu desfaceţi încărcătorul.<br />

♦ Nu perforaţi încărcătorul.<br />

♦ Nu permiteţi niciodată contactul clemei roşii cu cea<br />

neagră (5) sau cu un alt conductor obişnuit din metal.<br />

Aceasta ar putea cauza deteriorarea aparatului şi/<br />

sau produce scântei/explozie.<br />

♦ Ataşaţi întotdeauna clemele bateriei (5) de dispozitivele<br />

de prindere (4) atunci când nu sunt folosite.<br />

Acumulatorii<br />

Avertisment! Nu încercaţi niciodată să congelaţi acumulatorul.<br />

♦ În condiţii extreme, pot surveni scurgeri din acumulatori.<br />

Atunci când observaţi lichid pe acumulatori,<br />

ştergeţi-l cu atenţie folosind o cârpă. Evitaţi contactul<br />

pielii cu lichidul.<br />

♦ În cazul contactului cu pielea sau ochii, urmaţi<br />

instrucţiunile de mai jos.<br />

Avertisment! Lichidul bateriei este un acid sulfuric diluat<br />

şi poate cauza vătămare personală sau deteriorări. În<br />

cazul contactului cu pielea, clătiţi imediat cu apă. În cazul<br />

apariţiei roşeţii, durerii sau iritaţiei, consultaţi medicul. În<br />

3


cazul contactului cu ochii, clătiţi imediat cu apă curată şi<br />

consultaţi imediat medicul.<br />

♦ Atunci când eliminaţi acumulatorii, urmaţi instrucţiunile<br />

furnizate în secţiunea „Protejarea mediului<br />

înconjurător“.<br />

♦ Adăugaţi apa distilată în fi ecare orifi ciu până când<br />

acidul din acumulator ajunge la nivelul specifi cat de<br />

producător. Acest lucru ajuta la eliminarea gazelor în<br />

exces din orificii. Nu supraîncărcaţi. Pentru bateriile<br />

fără capac de orifi ciu(fără întreţinere), urmaţi cu<br />

prudenţă instrucţiunile producătorului.<br />

♦ Studiaţi toate specifi caţiile de precauţie ale producătorului<br />

de acumulatori, cum ar fi demontarea sau<br />

montarea capacelor de orificiu în timpul încărcării şi<br />

ratele recomandate pentru încărcare.<br />

♦ Asiguraţi-vă ca ratele iniţiale de încărcare nu depăşesc<br />

cerinţele producătorului.<br />

Avertisment! Risc de amestec de gaze explozive. Lucrul<br />

în vecinătatea bateriei pe bază de acid este periculos.<br />

Bateriile generează gaze explozive în timpul operării<br />

normale a bateriei. De aceea, este extrem de important<br />

ca de fiecare dată, înainte de utilizarea încărcătorului, să<br />

citiţi acest manual şi să urmaţi instrucţiunile cu exactitate.<br />

♦ Utilizarea unui ataşament nerecomandat sau nevândut<br />

de Black & Decker poate duce la risc de incendiu,<br />

electrocutare sau vătămare personală.<br />

♦ Un cablu prelungitor nu ar trebui folosit decât dacă<br />

este absolut necesar. Utilizarea unui cablu prelungitor<br />

necorespunzător poate duce la risc de incendiu<br />

şi electrocutare şi la anularea garanţiei.<br />

Siguranţa personală<br />

Purtaţi protecţie pentru ochi şi haine adecvate de protecţie<br />

împotriva contactului cu fluidele bateriei.<br />

Evitaţi atingerea ochilor în timpul operării bateriei. Acidul,<br />

particule de acid sau rugină vă pot intra in ochi.<br />

Scoateţi-vă obiectele personale din metal, cum ar fi :<br />

brăţări, inele, cercei, lanţ şi ceasuri atunci când lucraţi<br />

cu bateria pe bază de acid. Bateria pe baza de acid<br />

poate produce un scurtcircuit destul de puternic pentru<br />

a produce arsuri severe.<br />

Fiţi foarte precauţi pentru a reduce riscul scăpării unui<br />

obiect din metal pe baterie. Acesta poate produce scântei<br />

sau poate scurtcircuita bateria sau alte părţi electrice,<br />

ceea ce poate cauza o explozie.<br />

Pregătirea înaintea încărcării<br />

Aparatul trebuie să fie conectat exclusiv la o baterie pe<br />

bază de acid de 12 V. Înainte de încărcare, fi ţi siguri că<br />

tensiunea bateriei este de 12 V prin citirea etichetei sau<br />

informaţiilor de pe baterie sau din informaţiile disponibile<br />

ale aplicaţiilor, cum ar fi manualul utilizatorului auto.<br />

Nu utilizaţi aparatul pentru încărcarea bateriilor cu celulă<br />

uscată, care sunt de obicei utilizate la aparatele casnice.<br />

Aceste baterii pot exploda şi pot cauza vătămări asupra<br />

persoanelor sau deteriorarea obiectelor.<br />

Avertisment! Gazele explozive pot fi emanate de bateriile<br />

pe bază de acid în momentul încărcării. Asiguraţi-vă că<br />

zona este bine ventilată şi îndepărtati orice sursă de foc<br />

în momentul efectuării procedurilor de încărcare.<br />

4<br />

♦ Poziţionaţi încărcătorul bateriei cât de departe se<br />

poate. Încărcătorul bateriei conţine întrerupătoare<br />

ce pot produce o scânteie.<br />

♦ Nu aşezaţi încărcătorul de baterie deasupra sau pe<br />

partea superioară a încărcătorului de baterie.<br />

♦ Gazele explozive se pot scurge pe sol. Aşezaţi<br />

încărcătorul de baterie cât de sus posibil faţă de sol.<br />

♦ Nu utilizaţi unelte electrice în zona de încărcare.<br />

♦ Nu fumaţi sau nu induceţi flama în zona de încărcare.<br />

♦ Urmaţi instrucţiunile de conectare şi deconectare<br />

a încărcătorului de baterie sau a bornelor bateriei.<br />

O baterie maritimă (pentru barcă) trebuie scoasă şi încărcată<br />

la ţărm. Pentru a fi încărcată la bord este nevoie<br />

de echipament special pentru utilizare maritimă. Acest<br />

aparat nu este destinat pentru astfel de utilizare.<br />

Vehiculele pot prezenta sisteme electrice şi electronice<br />

(ex. sisteme de administrare a motorului, telefon mobil)<br />

ce pot fi deteriorate dacă sunt supuse la tensiuni înalte<br />

de pornire şi la vârfuri de tensiune. Înainte de a conecta<br />

aparatul la vehicul, citiţi manualul de utilizare al vehiculului<br />

pentru a verifica dacă se permite pornirea asistată extern.<br />

♦ Urmaţi aceste instrucţiuni, dar şi cele publicate de<br />

producătorul bateriei şi de producătorul vehiculului.<br />

♦ Conectaţi şi deconectaţi exclusiv clemele după scoaterea<br />

din priză a cablului prelungitor. Nu permiteţi<br />

niciodată atingerea intre ele a clemelor.<br />

♦ Verifi caţi polaritatea bornelor bateriei de pe vehicul<br />

înainte de a conecta aparatul. Deconectaţi întotdeauna<br />

mai întâi cablul negativ (negru) şi apoi cablul<br />

pozitiv (roşu).<br />

La încărcarea bateriei montate în circuit urmaţi instrucţiunile<br />

producătorului pentru accesarea bateriei, dar şi<br />

următoarele:<br />

♦ Nu încărcaţi bateria în timp ce motorul este pornit.<br />

♦ Fiţi conştienţi că unele componente ale motorului,<br />

cum ar fi: radiatorul, pot porni automat. Ţineţi mâinile<br />

şi corpul departe de componentele motorului, dar<br />

şi faţă de încărcătorul bateriei şi de cabluri, pentru<br />

a preveni contactul.<br />

♦ Asiguraţi-vă că încărcătorul bateriei şi cablurile<br />

sunt amplasate astfel încât să nu obstrucţioneze<br />

închiderea uşilor şi a capacelor din compartimentul<br />

motor.<br />

♦ Asiguraţi-vă că unele conexiuni pot fi făcute fără<br />

a atinge caroseria de metal sau componente afl ate<br />

în apropierea bateriei.<br />

♦ Atunci când utilizaţi acest aparat în apropierea<br />

bateriei şi a motorului vehiculului, poziţionaţi-o pe<br />

o suprafaţă orizontală, stabilă şi asiguraţi-vă că toate<br />

clemele, cablurile, îmbrăcămintea şi corpul sunt la<br />

distanţă de piesele mobile ale vehiculului.<br />

♦ Dacă este necesar să scoateţi bateria de pe vehicul,<br />

pentru a o încărca sau a-i curăţa bornele, asiguraţi vă<br />

că toate accesoriile din vehicul sunt închise, pentru<br />

a nu produce o scânteie.<br />

♦ Pentru a reduce riscul de electrocutare, deconectaţi<br />

aparatul de la orice sursă de alimentare înainte<br />

de a încerca efectuarea operaţiilor de întreţinere<br />

sau curăţare. Oprirea comenzilor fără a deconecta<br />

aparatul nu va reduce riscul aferent.


Conectarea încărcătorului bateriei<br />

După finalizarea pregătirii pentru încărcare şi asigurarea<br />

siguranţei personale, procedaţi după cum urmează:<br />

♦ La majoritatea aplicaţiilor auto încărcătorul bateriei<br />

poate fi conectat la baterie în timp ce este conectat<br />

la circuit. Este recomandat să urmaţi instrucţiunile<br />

cuprinse în secţiunea „încărcare baterie în circuit“.<br />

♦ Dacă bateria trebuie deconectată de la circuit înainte<br />

de încărcare, urmaţi instrucţiunile date în secţiunea<br />

„încărcare baterie deconectată din circuit“.<br />

Avertisment! O baterie maritimă (pentru barcă) trebuie<br />

scoasă şi încărcată la ţărm. Pentru a fi încărcată la<br />

bord este nevoie de echipament special pentru utilizare<br />

maritimă.<br />

Încărcarea unei baterii instalată în circuit.<br />

O conectare incorectă, un scurtcircuit al bateriei, amplasarea<br />

bateriei şi a încărcătorului bateriei pot conduce la<br />

apariţia unui pericol. Asiguraţi-vă că pregătirea adecvată<br />

a fost efectuată înainte de a începe procedura.<br />

Avertisment! Dacă nu se poate ajunge la terminalele<br />

bateriei sau clemele bateriei (5) vor intra în contact cu<br />

suprafaţa de lucru sau cu componente din apropierea<br />

bateriei, aceasta trebuie scoasă înainte de încărcare.<br />

Urmaţi instrucţiunile producătorului pentru a scoate<br />

bateria.<br />

♦ Verificaţi polaritatea terminalelor bateriei. Un terminal<br />

pozitiv (POS, P, +) are de obicei un diametru mai<br />

mare decât un terminal negativ (NEG, N, -).<br />

♦ Urmaţi instrucţiunile producătorului pentru a scoate<br />

izolaţiile terminalelor bateriei.<br />

♦ Conectaţi clema pozitivă (roşie) de la încărcătorul<br />

bateriei la terminalul pozitiv al bateriei (POS, P, +).<br />

♦ Conectaţi clema negativă (neagră) de la încărcătorul<br />

bateriei la terminalul negativ al bateriei (NEG, N, -).<br />

La deconectarea încărcătorului bateriei de la baterie,<br />

întotdeauna:<br />

♦ Opriţi şi deconectaţi de la priză încărcătorul bateriei.<br />

♦ Scoateţi clema negativă mai întâi.<br />

♦ Scoateţi clema pozitivă ultima.<br />

♦ Remontaţi izolaţiile terminalelor bateriei.<br />

Încărcarea unei baterii deconectată din circuit.<br />

Avertisment! O conectare incorectă, un scurtcircuit al bateriei,<br />

amplasarea bateriei şi a încărcătorului bateriei pot<br />

conduce la apariţia unui pericol. Asiguraţi-vă că pregătirea<br />

adecvată a fost efectuată înainte de a începe procedura.<br />

Dacă bateria nu a fost scoasă deja din circuit, urmaţi<br />

instrucţiunile producătorului privind scoaterea bateriei<br />

înainte de încărcare.<br />

Verifi caţi polaritatea terminalelor bateriei. Un terminal<br />

pozitiv (POS, P, +) are de obicei un diametru mai mare<br />

decât un terminal negativ (NEG, N, -).<br />

Conectaţi clema pozitivă (roşie) de la încărcătorul bateriei<br />

la terminalul pozitiv al bateriei (POS, P, +).<br />

Conectaţi clema negativă (neagră) de la încărcătorul<br />

bateriei la terminalul negativ al bateriei (NEG, N, -).<br />

La deconectarea încărcătorului bateriei de la baterie,<br />

întotdeauna:<br />

♦ Opriţi şi deconectaţi de la priză încărcătorul bateriei.<br />

♦ Scoateţi clema negativă mai întâi.<br />

♦ Scoateţi clema pozitivă ultima.<br />

♦ Remontaţi izolaţiile terminalelor bateriei.<br />

Descriere<br />

1. Display digital<br />

2. Mâner de transport<br />

3. Panou de control<br />

4. Suporturi cleme<br />

5. Cleme acumulator<br />

Utilizare<br />

Privire de ansamblu asupra încărcătorului de baterie<br />

(fig. C)<br />

Încărcătorul de baterie Black & Decker are o rată de încărcare<br />

mare de până la 30A şi o rată mică de încărcare<br />

de 2A. Încărcătorul de baterie poate produce o putere de<br />

80A pentru pornirea motorului. Este destinat doar pentru<br />

încărcare bateriilor de 12 V pe bază de acid, de ex: baterii<br />

auto convenţional,e, fără întreţinere, maritime de tip<br />

deep-cycle (cu descărcare adâncă) sau cu gel cum sunt<br />

cele utilizate la maşini, camioane, echipamente agricole,<br />

abarcaţiuni, maşini de tuns gazonul/ tractoare de grădină,<br />

motociclete şi diverse alte aplicaţii.<br />

Încărcătorul bateriei este dotat cu o tehnologie de încărcare<br />

de mare efi cienţă în 3 etape, utilizând un microprocesor<br />

de control care asigură încărcarea rapidă, sigură<br />

şi completă a bateriilor.<br />

Etapa 1 - încărcare pentru pornire rapidă (fig. C)<br />

Etapa 1 reprezintă încărcarea rapidă la 30 A pentru<br />

a furniza un amperaj maxim de încărcare pentru „pornirea“<br />

oricărei baterii de 12 V şi pentru pornirea rapidă<br />

a motorului. Atunci când bateria atinge un voltaj maxim<br />

de siguranţă predeterminat, încărcătorul va scoate un<br />

beep şi va demara faza a 2-a a procesului de încărcare.<br />

Etapa 2 - încărcare de absorbţie (fig. C)<br />

Etapa 2 este o încărcare de absorbţie care menţine<br />

încărcarea maximă posibilă la un voltaj predeterminat<br />

sigur şi constant. Pe parcursul acestei etape, voltajul de<br />

încărcare rămâne constant, în timp ce curentul de alimentare<br />

este redus pentru a permite realizarea transferului<br />

intern maxim de energie chimică.<br />

La fi nalul fazei 2, încărcătorul va scoate un beep şi va<br />

începe automat faza 3 a procesului de încărcare.<br />

Etapa 3 - încărcare top-off (fig. C)<br />

Etapa 3 este cea de încărcare top-off. Voltajul este reglat<br />

automat şi redus la un nivel predeterminat în timp ce<br />

curentul este ajustat pentru o încărcare sigură şi eficientă<br />

a bateriei. La finalul etapei 3, aparatul va scoate un beep,<br />

semnalizând încheierea ciclului de încărcare.<br />

5


Butoanele de control şi indicatoarele<br />

Butoanele funcţionale (fig. A)<br />

Butoanele funcţionale, de la stânga la dreapta, sunt:<br />

Buton pentru tipul bateriei (16) (Pasul 1).<br />

Acest buton permite utilizatorului să selecteze<br />

tipul de baterie umed sau fără întreţinere pentru<br />

încărcare efi cientă şi sigură. Majoritatea<br />

bateriilor auto sunt de tip umed. Consultaţi<br />

specificaţiile producătorului bateriei pentru<br />

a afla tipul acesteia.<br />

Buton 2/10/30A (15) (selector rată de încărcare<br />

pasul 2). Acest buton permite utilizatorului<br />

să selecteze rata de încărcare în funcţie de<br />

mărimea bateriei. Această selecţie împreună<br />

cu rata de încărcare actuală a bateriei sunt<br />

monitorizate de microprocesor şi afi şate pe<br />

display-ul digital (1). Încărcătorul se va opri din<br />

încărcare dacă rata este prea rapidă sau prea<br />

lentă pentru dimensiunea sau starea bateriei.<br />

Buton 80 A (12) (pornirea motorului). Acest<br />

buton poziţionează încărcătorul într-un program<br />

de pornire a motorului. Acest buton nu va fi<br />

activat decât dacă încărcătorul este în modul<br />

de încărcare la 30 A. Setaţi butonul 2/10/30A<br />

(15) la 30 A înainte de a activa acest buton.<br />

Buton de verificare a alternatorului (13).<br />

Acest buton permite o verifi care de cinci secunde<br />

care măsoară voltajul bateriei. Această<br />

verifi care este repetată la nivele diferite de<br />

sarcini electrice iar testele permit utilizatorului<br />

să determine dacă alternatorul poate ţine pasul<br />

cu sarcinile. Acesta poate indica dacă este<br />

necesară o reparare a alternatorului.<br />

Buton pentru voltajul bateriei (14). Acest<br />

buton permite o verificare prin care se măsoară<br />

voltajul bateriei.<br />

Buton de egalizare (9). Acesta este un buton<br />

îngropat utilizat pentru demararea procesului<br />

de egalizare.<br />

LED-urile panoului de control (fig. A)<br />

LED-ul UMED (10) - se aprinde atunci când<br />

selectorul tipului de baterie este setat pe tipul<br />

de baterie umedă<br />

LED-ul Fără întreţinere (11) - se aprinde atunci<br />

când selectorul tipului de baterie este setat pe<br />

tipul de baterie fără întreţinere.<br />

LED-ul Încărcare intermitentă LED (6) - se<br />

aprinde atunci când monitorizarea încărcării<br />

automate este activă. Această caracteristică<br />

permite unei baterii sa-şi menţină nivelul de<br />

încărcare pe perioade lungi de neutilizare. În<br />

cazul în care există o pierdere de curent din<br />

încărcător, acesta va reveni la setările standard<br />

imediat ce intensitatea curentului este restabilită.<br />

Tipul bateriei selectate va fi fără întreţinere.<br />

LED-ul Voltajul bateriei (7) - se aprinde atunci<br />

când voltajul bateriei este afi şat pe display-ul<br />

digital (1).<br />

LED-ul Alternator bun (8) - se aprinde atunci<br />

când verifi cările în sarcină sau în gol arată că<br />

alternatorul ţine pasul cu încărcătura electrică.<br />

Selectarea ratei de încărcare (fig. A)<br />

♦ După ce clemele bateriei (5)sunt conectate corect,<br />

conectaţi încărcătorul la o sursă de alimentare de<br />

230 Vc.a. Încărcătorul va afişa un pattern care circulă<br />

pe display-ul digital (1) pentru a indica că acesta<br />

primeşte curent. Selectaţi rata corespunzătoare<br />

a curentului de încărcare în funcţie de dimensiunea<br />

bateriei.<br />

Încărcarea bateriei (fig. A)<br />

♦ Apăsaţi butonul pentru tipul de baterie (16) până<br />

când LED-ul tipului necesar de baterie (10) sau (11)<br />

se aprinde.<br />

Notă: Selecţia standard este pentru tipul de baterie fără<br />

întreţinere (11).<br />

♦ Apăsaţi butonul 2/10/30A (15) pentru a începe<br />

încărcarea la o rată de 2 A; aparatul va scoate un<br />

beep şi va afişa tensiunea de încărcare. Încărcătorul<br />

începe să încarce automat la o rată de 2 A dacă<br />

butonul 2/10/30A (15) nu este apăsat în decurs de<br />

3 minute după aplicarea unei tensiuni de c.a.<br />

♦ Dacă display-ul digital (1) de pe încărcător variază<br />

între F03 şi rata de Amp, înseamnă că bateria este<br />

sulfatată iar încărcătorul încearcă să o încarce. Dacă<br />

după aproximativ 3 ore display-ul digital (1) afişează<br />

doar F03, atunci bateria nu se va încărca.<br />

♦ Ocazional, încărcătorul va scoate un beep şi va afişa<br />

0.0 pe parcursul procesului de auto-testare sau de<br />

modifi care a etapelor de încărcare. Acest lucru este<br />

normal.<br />

♦ Apăsând din nou butonul 2/10/30A (15) creşte rata<br />

de încărcare la 10 A iar dacă apăsaţi butonul încă<br />

o dată, rata de încărcare creşte la 30 A. (Dacă<br />

apăsaţi butonul din nou, acesta va opri tensiunea<br />

de ieşire a încărcătorului iar display-ul digital (1) va<br />

afi şa 000).<br />

Notă: Acesta selecţie precum şi rata actuală de încărcare<br />

a bateriei sunt monitorizate de microprocesor iar aparatul<br />

va opri încărcarea dacă rata selectată este prea rapidă<br />

sau prea lentă pentru dimensiunea sau starea bateriei.<br />

♦ Pe măsură ce bateria se apropie de capacitatea maximă<br />

de încărcare, tensiunea de ieşire a aparatului<br />

va cădea automat la o rată mai mică de încărcare.<br />

6


♦ Apăsând butonul 2/10/30A (15) în mod repetat,<br />

încărcătorul trece în modul stand-by; aparatul scoate<br />

un beep, afişează 000 şi opreşte încărcarea.<br />

♦ Încărcătorul afişează tensiunea de încărcare.<br />

♦ Pentru a vedea voltajul bateriei, apăsaţi butonul<br />

pentru voltajul bateriei (14). Încărcătorul va scoate<br />

un beep şi va afi şa voltajul bateriei. Apăsaţi butonul<br />

pentru voltajul bateriei (14) din nou pentru a reveni<br />

la afişarea tensiunii de încărcare.<br />

♦ Display-ul digital (1) afişează FUL (PLIN) atunci când<br />

bateria este încărcată complet.<br />

♦ Deconectaţi mai întâi cablul de alimentare cu c.a.,<br />

apoi clema negativă şi la fi nal pe cea pozitivă.<br />

Încărcarea intermitentă automată (fig. A)<br />

Funcţia de încărcare intermitentă automată este ideală<br />

pentru întreţinerea unei baterii. Aceasta încarcă automat<br />

bateria la maxim, aşa cum este necesar, pentru a o menţine<br />

complet încărcată permanent.<br />

♦ Menţine tensiunea de alimentare cu c.a. şi bateria<br />

conectate atunci când bateria a fost încărcată complet.<br />

♦ Încărcătorul monitorizează bateria şi o încarcă la<br />

maxim după necesităţi.<br />

♦ LED-ul de încărcare intermitentă (6) se aprinde iar<br />

display-ul digital (1) afişează tensiunea de încărcare<br />

atunci când bateria este încărcată la maxim şi revine<br />

la FUL (PLIN) atunci când procesul de încărcare<br />

este complet.<br />

♦ Pentru a vedea voltajul bateriei, apăsaţi butonul<br />

pentru voltajul bateriei (14).<br />

Avertisment! Dacă dimensiunea bateriei nu este cunoscută,<br />

încărcaţi-o la o rată de 2 A. NU supraîncărcaţi<br />

bateriile.<br />

Egalizarea (fig. A)<br />

Egalizarea este procesul prin care fluidul din fiecare celulă<br />

a bateriei este egalizat.<br />

Acest proces are loc după ce încărcarea este completă.<br />

Avertisment! Nu încercaţi niciodată să egalizaţi o baterie<br />

de tipul fără întreţinere. Explozia care se produce<br />

poate cauza deteriorări de bunuri, vătămări grave şi/<br />

sau moartea.<br />

♦ Scoateţi sau deconectaţi bateria vehiculului atunci<br />

când o egalizaţi.<br />

Frecvenţa cu care trebuie efectuat procesul de egalizare<br />

depinde de gradul de utilizare al bateriei. Cu cât bateria<br />

este utilizată mai mult, cu atât aceasta se va descărca<br />

mai mult; prin urmare, bateria trebuie egalizată mai des.<br />

Nu utilizaţi acest mod pe bateriile sigilate sau cu valvă<br />

regulatoare. Acest mod este destinat doar bateriilor<br />

umede (nesigilate/ventilate).<br />

♦ Asiguraţi-vă că nu există surse infl amabile în apropierea<br />

locului de încărcare.<br />

♦ Purtaţi ochelari, mănuşi şi salopete de protecţie.<br />

♦ Scoateţi bateria din vehicul. Asiguraţi-vă că bateria<br />

este bine ventilată. Procesul determină eliberarea<br />

de hidrogen şi oxigen. O acumulare a acestor gaze<br />

prezintă un pericol real de explozie.<br />

♦ Deschideţi capacul bateriei, dacă este demontabil.<br />

♦ Umpleţi bateria cu apă distilată, conform instrucţiunilor<br />

producătorului. Deoarece bateriile pot barbota<br />

rapid pe parcursul încărcării, amintiţi-vă să o reîncărcaţi<br />

(numai cu apă distilată) după ce procesul<br />

de egalizare este complet iar voltajul este din nou<br />

normal.<br />

♦ Urmaţi paşii din secţiunea „Încărcarea bateriei“.<br />

♦ Apăsaţi butonul pentru tipul bateriei (16) până când<br />

pe ecran este afi şat UMED (acest mod va funcţiona<br />

doar dacă este selectată o baterie UMEDĂ).<br />

♦ Alegeţi rata corectă de încărcare şi începeţi încărcarea.<br />

Puteţi verifi ca voltajul bateriei apăsând butonul<br />

pentru voltajul bateriei (14). Acesta va aprinde LEDul<br />

pentru voltajul bateriei (7).<br />

♦ Apăsaţi butonul pentru egalizare (9) în orice moment<br />

şi bateria va începe automat sa se egalizeze la un<br />

curent limitat de 4 A.<br />

Notă: Pentru a apăsa butonul îngropat veţi avea nevoie<br />

de un ac mic sau un pix.<br />

♦ Verificaţi temperatura la fiecare oră atingând bateria.<br />

Dacă bateria este fi erbinte la atingere, opriţi încărcarea<br />

şi lăsaţi bateria să se răcească.<br />

Voltajul creşte între 15,3 V şi 16,2 V (între 2,55 şi 2,7 V<br />

pe celulă) în funcţie de temperatura ambientală şi se va<br />

regla automat.<br />

LED-ul UMED (10) clipeşte în timp ce încărcătorul de<br />

baterie este în modul de egalizare.<br />

Display-ul digital (1) va afi şa FUL(PLIN) atunci când<br />

procesul de egalizare este complet.<br />

Pornirea motorului (fig. A)<br />

Funcţia de pornire a motorului poate furniza un curent de<br />

80 A pentru pornirea motorului.<br />

♦ Setaţi butonul 2/10/30A (15)la modul 30 A şi apăsaţi<br />

imediat butonul 80A (12) pentru a activa modul<br />

pentru pornirea motorului.<br />

Display-ul digital (1) va număra în sens invers de la 999 la<br />

000. Atunci când numărătoarea ajunge la 000 şi displayu<br />

digital (1) începe să clipească, vehiculul poate fi pornit.<br />

♦ Porniţi motorul conform instrucţiunilor producătorului,<br />

în mod normal în încercări repetate de 3 până la<br />

5 secunde.<br />

Funcţia de pornire a motorului necesită o perioadă de<br />

pauză/răcire între încercări. Încărcătorul va reveni în modul<br />

normal de încărcare după 5 secunde şi nu va permite<br />

utilizarea modului de pornire a motorului pentru 4 minute.<br />

♦ Aşteptaţi 4-5 minute înainte de a doua încercare de<br />

pornire a motorului, dacă este necesar.<br />

Pe parcursul perioadei de pauză, bateria este încărcată<br />

la 2 A.<br />

♦ După ce motorul porneşte, urmaţi paşii enumeraţi în<br />

secţiunea “Instrucţiuni de siguranţă” de la începutul<br />

acestui manual pentru a deconecta încărcătorul.<br />

Verificarea alternatorului (fig.A)<br />

Avertisment! Verifi caţi doar sistemele de 12 V c.c.<br />

7


Partea 1 (fără sarcină )<br />

♦ Asiguraţi-vă că alternatorul nu este în sarcină oprind<br />

toate accesoriile vehiculului.<br />

Bateria trebuie să fie complet încărcată înainte de testarea<br />

alternatorului.<br />

♦ Lăsaţi motorul să funcţioneze suficient de mult<br />

pentru a atinge turaţia normală la relanti si verifi caţi<br />

dacă există tensiune la relanti.<br />

♦ Apăsaţi butonul pentru verificarea alternatorului (13)<br />

pentru a începe verifi carea.<br />

♦ LED-ul Alternator bun (8) se va aprinde pentru<br />

a indica faptul că alternatorul este bun, sau pe<br />

display-ul digital (1) va fi afi şat codul F07 pentru<br />

a indica faptul că alternatorul este în afara plajei<br />

normale de tensiune.<br />

♦ Apăsaţi butonul pentru verificarea alternatorului (13)<br />

din nou pentru a opri verifi carea.<br />

Partea 2 (în sarcină )<br />

♦ Porniţi alternatorul prin deschiderea a cât mai multe<br />

accesorii, cu excepţia A/C şi degivrării.<br />

♦ Apăsaţi butonul pentru verificarea alternatorului (13)<br />

pentru a începe testul.<br />

♦ LED-ul Alternator bun (8) se va aprinde pentru<br />

a indica faptul că alternatorul este bun, sau pe<br />

display-ul digital (1) va fi afi şat codul F07 pentru<br />

a indica faptul că alternatorul este în afara plajei<br />

normale de tensiune.<br />

♦ Apăsaţi butonul pentru verificarea alternatorului (13)<br />

din nou pentru a opri verifi carea.<br />

Dacă la prima verifi care alternatorul este bun, iar la<br />

doua verifi care nu, problema poate fi cauzată de una<br />

dintre următoarele:<br />

♦ Curele slăbite ventilator.<br />

♦ O defecţiune diodă intermitentă.<br />

♦ Conexiune necorespunzătoare între baterie şi alternator<br />

şi/sau sol.<br />

Notă: Butonul pentru voltajul bateriei (14) este dezactivat<br />

în modul de verificare a alternatorului.<br />

Notă: Codul F07 poate fi afi şat dacă a fost adăugat un<br />

număr suplimentar de accesorii la sistemul de încărcare,<br />

prin urmare creşte şi cererea de curent din partea alternatorului.<br />

Asiguraţi-vă că alternatorul suportă aplicaţia.<br />

Notă: Este posibil ca această verifi care să nu fi e precisă<br />

pentru fiecare model, producător şi model de vehicul.<br />

Timp aproximativ de încărcare<br />

Încărcătorul bateriei va ajusta automat rata de încărcare<br />

pe măsură ce bateria se încarcă şi opreşte încărcarea<br />

după fi nalizarea încărcării bateriei. Bateriile cu circuit<br />

complet pot necesita un timp mai lung pentru încărcare.<br />

Pentru a estima timpul de încărcare al unei baterii, consultaţi<br />

următorul tabel:<br />

Rata<br />

% de încărcare a bateriei<br />

75% 50% 25% 0%<br />

2 A 7 ore 14 ore NR* NR*<br />

10 A 1,4 ore 2,8 ore 4,2 ore 5,5 ore<br />

30 A 1 ore 1,2 ore 1,7 ore 2,2 ore<br />

8<br />

*NR = Nu este recomandat la 2 A - utilizaţi o rată mai<br />

mare de încărcare.<br />

Timpii din tabelul de mai jos sunt aproximativi şi sunt<br />

calculaţi pentru o baterie auto de 50 Ah.<br />

Exemplu<br />

Bateria de A 50 Ah, 12 Vc.c. este descărcată (50%).<br />

Pentru a determina timpul necesar pentru o încărcare la<br />

o rată de 10 A, consultaţi tabelul de mai sus în coloana<br />

„50%“ şi „la o rată de 10 A.“<br />

Timpul de încărcare pentru baterie poate varia în funcţie<br />

de mărimea, vechimea şi starea bateriei. Bateriile mai<br />

mici trebuie încărcate la o rată mai mică (2 A) şi trebuie<br />

adăugată încă o oră la timpul de încărcare.<br />

Întreţinerea<br />

Unealta dvs. Black & Decker a fost concepută pentru<br />

a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel minim<br />

de întreţinere. Funcţionarea satisfăcătoare continuă<br />

depinde de îngrijirea corespunzătoare a uneltei şi de<br />

curăţarea în mod regulat.<br />

Avertisment! Înainte de a efectua orice operaţie de<br />

întreţinere sau curăţare a aparatului, deconectaţi-l.<br />

♦ Din când în când, ştergeţi aparatul cu o cârpă umedă.<br />

Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare abrazivă sau<br />

pe bază de solvenţi. Nu scufundaţi aparatul în apă.<br />

♦ După fiecare utilizare, curăţaţi clemele bateriei (5) şi<br />

îndepărtaţi orice lichid de baterie care va determina<br />

coroziunea clemelor (5).<br />

♦ Curăţaţi carcasa exterioară a încărcătorului de<br />

baterie cu un material fi n şi, dacă este necesar, cu<br />

o soluţie cu săpun.<br />

♦ Nu permiteţi lichidelor să intre în încărcătorul bateriei.<br />

Nu operaţi daca încărcătorul este umed.<br />

♦ Păstraţi cablurile de încărcare a bateriei înfăşurate<br />

lejer în timpul depozitării pentru a preveni deteriorarea<br />

acestora.<br />

Depanare<br />

Indicaţii display, probleme comune şi soluţii posibile:<br />

Fără funcţii<br />

♦ Asiguraţi - vă că încărcătorul bateriei este introdus<br />

într-o priză de 230 V c.c.<br />

♦ Urmaţi instrucţiunile din secţiunea „Conectarea<br />

încărcătorului de baterie” de la începutul acestui<br />

manual.<br />

F01 - Celulă internă de baterie scurtcircuitată<br />

Dacă bateria care este încărcată are o celulă internă<br />

scurtcircuitată, va apărea codul F01. Vă recomandăm să<br />

duceţi bateria la un centru service certifi cat pentru auto<br />

în vederea evaluării.<br />

F02 - Conectare defectuoasă a bateriei sau tensiune<br />

prea mică a bateriei pentru a putea fi încărcată<br />

Atunci când apare codul F02, cauza cea mai frecventă<br />

o constituie o conectare defectuoasă a bateriei.<br />

♦ Urmaţi paşii descrişi în secţiunea „Instrucţiunile de<br />

siguranţă“ de la începutul acestui manual pentru<br />

a deconecta cablul de alimentare cu c.a. şi clemele


aterie (5), curăţaţi bornele bateriei şi reconectaţi<br />

încărcătorul.<br />

♦ Dacă situaţia persistă, vă recomandăm să duceţi<br />

bateria la un centru service certificat pentru auto în<br />

vederea evaluării.<br />

F03 - Baterie sulfatată sau neîncărcabilă<br />

F03 este afişat atunci când bateria este foarte sulfatată şi<br />

nu poate accepta un curent normal de încărcare.<br />

♦ Urmaţi paşii din secţiunea Egalizare pentru egalizarea<br />

bateriei.<br />

♦ Dacă situaţia persistă după egalizare, vă recomandăm<br />

să duceţi bateria la un centru de service auto<br />

certificat în vederea evaluării.<br />

F04 - Condiţia de încărcare prelungită<br />

F04 este afişat atunci când timpul de încărcare depăşeşte<br />

18 ore. Este posibil să fi folosit o rată de încărcare care<br />

este prea mică pentru mărimea bateriei. Selectaţi o rată<br />

de încărcare mai mare pentru a încărca bateria.<br />

F05 - Condiţia de supraîncălzire<br />

F05 este afişat pentru a indica faptul că încărcătorul bateriei<br />

s-a supraîncălzit. Fanta de ventilare a încărcătorului<br />

bateria poate fi blocată.<br />

♦ Urmaţi paşii descrişi în secţiunea „Instrucţiunile de<br />

siguranţă“ de la începutul acestui manual pentru<br />

a deconecta cablul de alimentare cu c.a. şi clemele<br />

baterie (5), lăsaţi aparatul să se răcească pentru 30<br />

de minute şi reconectaţi-l.<br />

♦ Asiguraţi - vă că există o ventilaţie bună înainte de<br />

efectuarea procedurilor.<br />

F06 - Polaritate inversată<br />

F06 este afişat atunci când conexiunile la borna pozitivă<br />

şi negativă a bateriei sunt incorecte.<br />

Urmaţi paşii descrişi în secţiunea „Instrucţiunile de siguranţă”<br />

de la începutul acestui manual pentru a deconecta<br />

cablul de alimentare cu c.a. şi clemele baterie (5) şi apoi<br />

reconectaţi bateria respectând polaritatea.<br />

F07 - Tensiune alternator<br />

Tensiunea de ieşire a alternatorului este în afara plajei<br />

normale de funcţionare.<br />

Încărcarea unei baterii foarte reci<br />

Dacă bateria care trebuie încărcată este foarte rece, de<br />

ex: temperaturi sub limita de îngheţ (0°C/32°F), nu poate<br />

admite o rata mare de încărcare. Rata iniţială de încărcare<br />

va fi mică. Rata va creşte dacă bateria se încălzeşte.<br />

Nu încercaţi niciodată să încărcaţi o baterie îngheţată.<br />

Înlocuirea ştecherului de alimentare (numai pentru<br />

Regatul Unit şi Irlanda)<br />

Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare nou:<br />

♦ Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.<br />

♦ Conectaţi cablul maro la borna sub tensiune din<br />

ştecherul nou.<br />

♦ Conectaţi cablul albastru la borna neutră.<br />

Avertisment! Nu trebuie efectuată nicio conexiune la<br />

borna de împământare. Urmaţi instrucţiunile de montaj<br />

furnizate împreună cu ştecherele de bună calitate. Siguranţă<br />

recomandată: 5 A.<br />

Protejarea mediului înconjurător<br />

Colectarea selectivă. Acest produs nu trebuie<br />

să fi e aruncat împreună cu gunoiul menajer.<br />

În cazul în care constataţi că produsul dvs. Black & Decker<br />

trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de folos,<br />

nu îl aruncaţi împreună cu gunoiul menajer. Prevedeţi<br />

colectarea selectivă pentru acest produs.<br />

Colectarea selectivă a produselor uzate şi<br />

a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea<br />

materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate<br />

contribuie la prevenirea poluării mediului înconjurător<br />

şi reduce cererea de materii prime.<br />

Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea<br />

selectivă a produselor electrice de uz casnic la<br />

centrele municipale de deşeuri sau de către comerciant<br />

atunci când achiziţionaţi un produs nou.<br />

Black & Decker pune la dispoziţie o unitate pentru colectarea<br />

şi reciclarea produselor Black & Decker când<br />

acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare.<br />

Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi<br />

produsul dvs. la orice agent de reparaţii autorizat care îl<br />

va colecta pentru dvs.<br />

Puteţi verifi ca localizarea celui mai apropiat agent de<br />

reparaţii autorizat contactând biroul Black & Decker la<br />

adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă<br />

a agenţilor de reparaţii Black & Decker autorizaţi şi detalii<br />

complete despre operaţiile de service post-vânzare şi<br />

despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la<br />

adresa: www.2helpU.com.<br />

Bateriile pe bază de acid pot fi reîncărcate<br />

de multe ori. La sfârşitul duratei lor de viaţă<br />

utilă, eliminaţi acumulatorii acordând o atenţie<br />

cuvenită mediului înconjurător:<br />

♦ Nu aruncaţi bateria în foc deoarece acest lucru ar<br />

putea cauza explozii.<br />

♦ Acumulatorii pe bază de acid plumb (Pb) sunt reciclabili.<br />

Aceştia nu trebuie să fi e aruncaţi împreună<br />

cu gunoiul menajer. Acumulatorul trebuie să fie scos<br />

şi eliminat în conformitate cu regulamentele locale.<br />

♦ Nu scurtcircuitaţi bornele bateriei.<br />

♦ Aveţi grijă deoarece acumulatorul este greu.<br />

♦ Dacă este posibil, utilizaţi aparatul pentru a descărca<br />

complet acumulatorul.<br />

Puneţi acumulatorul (acumulatorii) într-un ambalaj adecvat<br />

pentru a vă asigura că bornele nu pot fi scurtcircuitate.<br />

Duceţi bateria către agentul dvs. de service sau către<br />

un centru local de reciclare. Acumulatorii colectaţi vor fi<br />

reciclaţi sau eliminaţi corespunzător.<br />

9


Specificaţie tehnică<br />

BDV1085<br />

Tensiune de intrare V c.a. 230<br />

Putere consumată nominală W 550<br />

Tensiune de ieşire V c.c. 12<br />

Curent de ieşire A 2/10/30/80<br />

Greutate kg 4,2<br />

Declaraţia de conformitate<br />

Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru<br />

www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul<br />

dvs. produs Black & Decker şi pentru a fi informat cu<br />

privire la produsele noi şi ofertele speciale. Informaţii<br />

suplimentare despre marca Black & Decker şi despre<br />

gama noastră de servicii sunt disponibile la<br />

www.blackanddecker.co.uk.<br />

Stanley Black & Decker<br />

Phoenicia Business Center<br />

Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,<br />

Sector 3 Bucuresti<br />

Telefon: +4021.320.61.04/05<br />

BDV1085<br />

Black & Decker declară că aceste produse sunt conforme<br />

cu: Standardele şi legislaţia. EN60335-2-29, EN55014-1,<br />

EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3<br />

Kevin Hewitt<br />

Director de Inginerie pentru<br />

Consumatori<br />

Spennymoor, County Durham<br />

DL16 6JG,<br />

Regatul Unit al Marii Britanii<br />

30-11-2006<br />

Garanţie<br />

Black & Decker are încredere în calitatea produselor<br />

sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie<br />

de garanţie completează şi nu prejudiciază în niciun fel<br />

drepturile dvs. legale. Garanţia este valabilă pe teritoriile<br />

Statelor Membre ale Uniunii Europene şi în Zona Europeană<br />

de Comerţ Liber.<br />

În cazul în care un produs Black & Decker se defectează<br />

din cauza materialelor, manoperei defectuoase<br />

sau lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de<br />

la data achiziţiei, Black & Decker garantează înlocuirea<br />

componentelor defecte, repararea produselor supuse<br />

uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse<br />

pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu<br />

excepţia cazurilor în care:<br />

♦ Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional<br />

sau spre închiriere.<br />

♦ Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijenţei.<br />

♦ Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri<br />

străine, substanţe sau accidente.<br />

♦ S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane<br />

diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau de<br />

personalul de service Black & Decker.<br />

Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi dovada<br />

achiziţiei la vânzător sau la agentul de reparaţii autorizat.<br />

Puteţi verifi ca localizarea celui mai apropiat agent de<br />

reparaţii autorizat contactând biroul Black & Decker la<br />

adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă<br />

a agenţilor de reparaţii Black & Decker autorizaţi şi detalii<br />

complete despre operaţiile de service post-vânzare şi<br />

despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la<br />

adresa: www.2helpU.com.<br />

zst00189774 - 03-10-2012<br />

10

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!