Views
1 year ago

Sony KDL-40HX720 - KDL-40HX720 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony KDL-40HX720 - KDL-40HX720 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony KDL-40HX720 - KDL-40HX720 Istruzioni per l'uso

4-269-995-93(1) LCD Digital Colour TV Instrukcja obslugi Οδηγίες Χρήσης Kullanım klavuzu Návod k použití Kezelési utasítás Návod na obsluhu Instrucţiuni de utilizare Инструкции за работа Istruzioni per l’uso PL GR TR CZ HU SK RO BG IT KDL-55EX72x / 46HX72x / 46EX72x / 46EX52x / 46CX52x / 40HX72x / 40EX72x / 40EX52x KDL-40CX52x / 37EX72x / 37EX52x / 32EX72x / 32EX52x / 32EX42x / 32CX52x / 26EX32x KDL-24EX32x / 22EX32x

 • Page 2 and 3: Nazwa produktu: cyfrowy telewizor k
 • Page 4 and 5: Środki ostrożności Oglądanie te
 • Page 6 and 7: Spis treści Wprowadzenie Sprawdzan
 • Page 8 and 9: Wprowadzenie Sprawdzanie dostarczon
 • Page 10 and 11: • Przed włączeniem telewizora u
 • Page 12 and 13: 5: Zabezpieczenie odbiornika TV prz
 • Page 14 and 15: Obsługa telewizora BRAVIA Oglądan
 • Page 16 and 17: Wybieranie różnych funkcji i usta
 • Page 18 and 19: Wyświetlanie Instrukcji obsługi (
 • Page 20 and 21: Ustawienia sieci Po podłączeniu t
 • Page 22 and 23: 2 Wybierz opcję „Ustawienia siec
 • Page 24 and 25: Informacje dodatkowe Rozwiązywanie
 • Page 26 and 27: Nazwa modelu KDL- 55EX72x 46HX72x 4
 • Page 28 and 29: Nazwa modelu KDL- 32EX52x 32EX42x 3
 • Page 30 and 31: Podczas montażu telewizora na ści
 • Page 32 and 33: SU-WL100 Położenie haka Podczas i
 • Page 34 and 35: Informacje dotyczące bezpieczeńst
 • Page 36 and 37: Ευρωπαϊκή Εγγύηση S
 • Page 38 and 39: Εισαγωγή Σας ευχαρ
 • Page 40 and 41: Προφυλάξεις Παρακο
 • Page 42 and 43: Περιεχόμενα Ξεκινώ
 • Page 44 and 45: Ξεκινώντας Έλεγχος
 • Page 46 and 47: Αφαίρεση της Βάσης
 • Page 48 and 49: Σύνδεση Set Top Box/εγγρ
 • Page 50 and 51: 3 Ακολουθήστε τις ο
 • Page 52 and 53:

  Χρήση της τηλεόρασ

 • Page 54 and 55:

  Επιλογή διάφορων λ

 • Page 56 and 57:

  Προβολή Οδηγιών χρ

 • Page 58 and 59:

  Ρύθμιση δικτύου Ότ

 • Page 60 and 61:

  1 Πιέστε HOME και, στη

 • Page 62 and 63:

  Πρόσθετες πληροφορ

 • Page 64 and 65:

  Τεχνικά χαρακτηρισ

 • Page 66 and 67:

  Όνομα μοντέλου KDL- 46

 • Page 68 and 69:

  Όνομα μοντέλου KDL- 26

 • Page 70 and 71:

  Κατά την τοποθέτησ

 • Page 72 and 73:

  SU-WL100 Θέση άγκιστρο

 • Page 74 and 75:

  Πληροφορίες σχετικ

 • Page 76 and 77:

  Giriş Bu Sony ürününü seçtiğ

 • Page 78 and 79:

  •Bu ekipman test edilmiştir ve 3

 • Page 80 and 81:

  İçindekiler Başlarken Aksesuarla

 • Page 82 and 83:

  Başlarken Aksesuarları kontrol et

 • Page 84 and 85:

  • Açmadan önce televizyonun dik

 • Page 86 and 87:

  5: Televizyonun düşmesini önleme

 • Page 88 and 89:

  BRAVIA Televizyonunuzu Kullanma TV

 • Page 90 and 91:

  Çeşitli fonksiyon ve ayarları se

 • Page 92 and 93:

  Kullanım Kılavuzunu Görüntülem

 • Page 94 and 95:

  Ağ Kurulumu Bu televizyonu interne

 • Page 96 and 97:

  ~ • Ağ kurulumu için WPS kullan

 • Page 98 and 99:

  Ek Bilgi Sorun Giderme 1 (bekleme)

 • Page 100 and 101:

  Model adı KDL- 55EX72x 46HX72x 46E

 • Page 102 and 103:

  Model adı KDL- 32EX52x 32EX42x 32C

 • Page 104 and 105:

  SU-WL500, SU-WL100 KDL-55/46/40/37/

 • Page 106 and 107:

  TV kurulumu boyutlar tablosu 1 SU-W

 • Page 108 and 109:

  Güvenlik Bilgileri UYARI Piller g

 • Page 110:

  Uygunluk beyanı, üretici firmanı

 • Page 113 and 114:

  Podrobnosti lze získat na následu

 • Page 115 and 116:

  5 CZ

 • Page 117 and 118:

  Po nastavení televizoru BRAVIA a z

 • Page 119 and 120:

  1: Připojení stolního stojanu 1

 • Page 121 and 122:

  ~ • Ujistěte se, že se před te

 • Page 123 and 124:

  7: Provedení počátečního nasta

 • Page 125 and 126:

  Části a ovládací prvky dálkov

 • Page 127 and 128:

  Mapa nabídky Home Po stisknutí tl

 • Page 129 and 130:

  Popis obrazovky i-Manual Stisknutí

 • Page 131 and 132:

  Nastavení internetového připojen

 • Page 133 and 134:

  Pokud se nemůžete připojit k Int

 • Page 135 and 136:

  Specifikace Systém Systém panelu

 • Page 137 and 138:

  Název modelu KDL- 46CX52x 40HX72x

 • Page 139 and 140:

  Instalace příslušenství (konzol

 • Page 141 and 142:

  Schéma/tabulka umístění šroub

 • Page 143 and 144:

  Tabulka rozměrů k instalaci telev

 • Page 145 and 146:

  • Nepřemísťujte televizor z ch

 • Page 147 and 148:

  2. Megjegyzés a felhasználók sz

 • Page 149 and 150:

  5 HU

 • Page 151 and 152:

  Miután beállította a BRAVIA tele

 • Page 153 and 154:

  1: Az asztali állvány csatlakozta

 • Page 155 and 156:

  ~ • Gondoskodjon arról, hogy sem

 • Page 157 and 158:

  7: A kezdeti beállítás végrehaj

 • Page 159 and 160:

  A távvezérlő részei és kezelő

 • Page 161 and 162:

  A főmenü térképe Miután megnyo

 • Page 163 and 164:

  Az i-Manual képernyő leírása Ny

 • Page 165 and 166:

  Az internetkapcsolat beállítása

 • Page 167 and 168:

  2 Válassza „A hálózati állapo

 • Page 169 and 170:

  Műszaki adatok A forgalomba hozó

 • Page 171 and 172:

  Típusnév KDL- 46CX52x 40HX72x 40E

 • Page 173 and 174:

  A kiegészítők felszerelése (fal

 • Page 175 and 176:

  Csavar- és kampókiosztási ábra/

 • Page 177 and 178:

  Típusnév KDL- A képernyő méret

 • Page 179 and 180:

  Tilos a készülék használata! Ne

 • Page 181 and 182:

  Pre modely KDL-55/46/40/ 32EX721, K

 • Page 183 and 184:

  Zneškodňovanie použitých batér

 • Page 185 and 186:

  Po tom, ako ste nastavili váš TV

 • Page 187 and 188:

  1: Montáž stolového stojana 1 Po

 • Page 189 and 190:

  Nastavenie uhla (Naklonenie) (okrem

 • Page 191 and 192:

  6: Uloženie napájacieho kábla/Zv

 • Page 193 and 194:

  15 SK

 • Page 195 and 196:

  Časti a ovládacie prvky diaľkov

 • Page 197 and 198:

  Mapa Hlavnej ponuky Po stlačení t

 • Page 199 and 200:

  Popis zobrazenia návodu i-Manual S

 • Page 201 and 202:

  Nastavenie internetového pripojeni

 • Page 203 and 204:

  Problémy s pripojením k internetu

 • Page 205 and 206:

  Technické parametre Systém Systé

 • Page 207 and 208:

  Názov modelu KDL- 46CX52x 40HX72x

 • Page 209 and 210:

  Inštalácia príslušenstva (mont

 • Page 211 and 212:

  Nákres/tabuľka s umiestnením skr

 • Page 213 and 214:

  Názov modelu KDL- Rozmery displeja

 • Page 215 and 216:

  • Ak sa TV prijímač umiestni do

 • Page 217 and 218:

  Sistemul TV fără fir poate fi uti

 • Page 219 and 220:

  5 RO

 • Page 221 and 222:

  După instalarea televizorului dvs.

 • Page 223 and 224:

  1: Montarea suportului de masă 1 P

 • Page 225 and 226:

  ~ • Asiguraţi-vă că nu există

 • Page 227 and 228:

  7: Efectuarea reglajului iniţial C

 • Page 229 and 230:

  Componentele și butoanele telecome

 • Page 231 and 232:

  Harta meniului principal După apă

 • Page 233 and 234:

  Descrierea ecranului i-Manual Apăs

 • Page 235 and 236:

  Configurarea conexiunii la Internet

 • Page 237 and 238:

  Stabilirea setărilor de afișare a

 • Page 239 and 240:

  Specificaţii Sistem Tip de panou P

 • Page 241 and 242:

  Numele modelului KDL- 46CX52x 40HX7

 • Page 243 and 244:

  Instalarea accesoriilor (Dispozitiv

 • Page 245 and 246:

  Schema/Tabelul cu amplasarea cârli

 • Page 247 and 248:

  Numele modelului KDL- Dimensiunea e

 • Page 249 and 250:

  • În cazul în care televizorul

 • Page 251 and 252:

  За KDL-55/46/40/32EX721, KDL-46/4

 • Page 253 and 254:

  Изхвърляне на изто

 • Page 255 and 256:

  След като настроит

 • Page 257 and 258:

  1: Закрепване на пос

 • Page 259 and 260:

  ~ • Уверете се, че п

 • Page 261 and 262:

  7: Извършване на пър

 • Page 263 and 264:

  Части и бутони на д

 • Page 265 and 266:

  Карта на меню Home Сл

 • Page 267 and 268:

  Описание на екрана

 • Page 269 and 270:

  Настройка на Интер

 • Page 271 and 272:

  Ако не можете да се

 • Page 273 and 274:

  Спецификации Систе

 • Page 275 and 276:

  Име на модел KDL- 46CX52x

 • Page 277 and 278:

  Инсталиране на акс

 • Page 279 and 280:

  Схема/таблица на ра

 • Page 281 and 282:

  Име на модел KDL- Раз

 • Page 283 and 284:

  Забранена употреба

 • Page 285 and 286:

  Il sistema wireless del televisore

 • Page 287 and 288:

  5 IT

 • Page 289 and 290:

  Dopo aver configurato il televisore

 • Page 291 and 292:

  1: Installazione del supporto da ta

 • Page 293 and 294:

  ~ • Accertarsi che non vi siano o

 • Page 295 and 296:

  7: Esecuzione dell’impostazione i

 • Page 297 and 298:

  Parti e controlli del telecomando U

 • Page 299 and 300:

  Mappa del menu Home Dopo aver premu

 • Page 301 and 302:

  Descrizione della schermata di i-Ma

 • Page 303 and 304:

  Configurazione della connessione In

 • Page 305 and 306:

  3 Selezionare il server da visualiz

 • Page 307 and 308:

  Caratteristiche tecniche Sistema Si

 • Page 309 and 310:

  Nome del modello KDL- 40CX52x 37EX7

 • Page 311 and 312:

  Installazione degli accessori (Staf

 • Page 313 and 314:

  Diagramma e tabella della posizione

 • Page 315 and 316:

  Nome del modello KDL- Dimensioni de

 • Page 317 and 318:

  • Se collocato nello spogliatoio

 • Page 319 and 320:

  Diagrammi a blocchi Per i modelli K

 • Page 321 and 322:

  Diagrammi a blocchi Per i modelli K

 • Page 324:

  Szczegółowe informacje o produkta