Views
1 year ago

Sony VPCEH1J1E - VPCEH1J1E Documenti garanzia Greco

Sony VPCEH1J1E - VPCEH1J1E Documenti garanzia Greco

Προειδοποιήσεις χρήσης/απόρριψης ❑ Μπαταρία ❑ Εάν η μπαταρία δεν αντικατασταθεί σωστά, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Αντικαταστήστε τις μόνο με ίδιο ή αντίστοιχο τύπο που συνιστάται από τον κατασκευαστή. Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. ❑ Σε περίπτωση κακής χρήσης της μπαταρίας που χρησιμοποιείται σε αυτή τη συσκευή ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή χημικό έγκαυμα. ❑ Μην συμπιέζετε τις μπαταρίες, μην τις αποσυναρμολογείτε, μην τις εκθέτετε σε θερμοκρασία άνω των 60°C και μην τις καίτε. ❑ Απορρίψτε αμέσως τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τον ενδεδειγμένο τρόπο. ❑ Φυλάσσετε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά. ❑ Μη βραχυκυκλώνετε τους μεταλλικούς ακροδέκτες της μπαταρίας και αποφύγετε την επαφή τους με υγρά, π.χ. με νερό, καφέ ή χυμούς. ❑ Μη χρησιμοποιείτε μπαταρίες ιόντων λιθίου που είναι κατεστραμμένες ή παρουσιάζουν διαρροή. ❑ Σε ορισμένες περιοχές, ενδέχεται να απαγορεύεται η απόρριψη μπαταριών ιόντων λιθίου μαζί με τα οικιακά ή τα εμπορικά απόβλητα. Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο δημόσιο σύστημα περισυλλογής απορριμμάτων. ❑ ❑ Μπαταρία εφεδρικής μνήμης Το προϊόν VAIO διαθέτει μια εσωτερική μπαταρία εφεδρικής μνήμης, η οποία δε χρειάζεται αντικατάσταση καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Όταν πρέπει να γίνει αντικατάσταση της μπαταρίας, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο υποστήριξης/εξυπηρέτησης της Sony. Μπαταρίες AA ❑ Ανάλογα με το μοντέλο, μαζί με τον υπολογιστή VAIO ενδέχεται να παρέχονται ορισμένα εξαρτήματα που λειτουργούν με μπαταρίες AA. Σχετικά με την τοποθέτηση των μπαταριών, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών. ❑ Μη χρησιμοποιείτε μπαταρίες που είναι κατεστραμμένες ή παρουσιάζουν διαρροή. ❑ Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν ή να παρουσιάσουν διαρροή εάν δεν τις φορτίσετε κατάλληλα, τις πετάξετε στη φωτιά, τις χρησιμοποιήσετε σε συνδυασμό με άλλους τύπους μπαταριών ή δεν τις εγκαταστήσετε σωστά. ❑ Σε περίπτωση κακής χρήσης των μπαταριών ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή χημικό έγκαυμα. ❑ Μην αποσυναρμολογείτε τις μπαταρίες, μην τις εκθέτετε σε θερμοκρασία άνω των 60°C και μην τις καίτε. ❑ Απορρίψτε αμέσως τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τον ενδεδειγμένο τρόπο. ❑ Φυλάσσετε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά. ❑ Μη βραχυκυκλώνετε τους μεταλλικούς ακροδέκτες των μπαταριών και αποφύγετε την επαφή τους με υγρά, π.χ. με νερό, καφέ ή χυμούς. ❑ Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τον ενδεδειγμένο τρόπο στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. ❑ Σε ορισμένες περιοχές, ενδέχεται να απαγορεύεται η απόρριψη των μπαταριών μαζί με τα οικιακά ή τα εμπορικά απόβλητα. Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο δημόσιο σύστημα περισυλλογής απορριμμάτων. 12

Ασφάλεια / Οδηγός κανονισμών Απνξξηςε παιαηώλ ειεθηξηθώλ & ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ (Ιζρύεη ζηελ Επξσπατθή Έλσζε θαη άιιεο Επξσπατθέο ρώξεο κε μερσξηζηά ζπζηήκαηα απνθνκηδήο) Τν ζύκβνιν απηό επάλσ ζην πξντόλ ή ζηε ζπζθεπαζία ηνπ ππνδεηθλύεη όηη ην πξντόλ απηό δελ ζα πξέπεη λα απνξξίπηεηαη καδί κε ηα ζπλεζηζκέλα νηθηαθά απνξξίκκαηα. Αληίζεηα ζα πξέπεη λα παξαδίδεηαη ζην θαηάιιειν ζεκείν απνθνκηδήο γηα ηελ αλαθύθισζε ειεθηξηθώλ θαη ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ. Εμαζθαιίδνληαο όηη ην πξντόλ απηό απνξξίπηεηαη ζσζηά, βνεζάηε ζην λα απνηξαπνύλ όπνηεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηελ αλζξώπηλε πγεία θαη ζην πεξηβάιινλ πνπ ζα πξνέθππηαλ από ηελ κε θαηάιιειε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ απηνύ ηνπ πξντόληνο. Η αλαθύθισζε ησλ πιηθώλ βνεζά ζηελ εμνηθνλόκεζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαθύθισζε απηνύ ηνπ πξντόληνο, επηθνηλσλήζηε κε ηηο δεκνηηθέο αξρέο ηεο πεξηνρήο ζαο, κε ηελ ππεξεζία δηάζεζεο ησλ νηθηαθώλ απνξξηκκάησλ ή ην θαηάζηεκα από ην νπνίν αγνξάζαηε ην πξντόλ. Απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών (ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής απορριμμάτων) Τα διπλανά σύμβολα εμφανίζονται επάνω στην μπαταρία ή στη συσκευασία και δηλώνουν ότι η μπαταρία που παρέχεται με το προϊόν δεν πρέπει να ή πεταχτεί μαζί µε τα οικιακά απορρίμματα. Σε ορισμένες μπαταρίες το σύμβολο αυτό ενδέχεται να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Τα χημικά σύμβολα του υδράργυρου (Hg) ή του μολύβδου (Pb) προστίθενται εάν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,0005% υδράργυρο ή 0,004% μόλυβδο. Η εξασφάλιση της σωστής απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία που προκαλούνται από τη μη ενδεδειγμένη απόρριψη των μπαταριών. Η ανακύκλωση των υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Στην περίπτωση προϊόντων που για λόγους ασφαλείας, απόδοσης ή ακεραιότητας δεδομένων απαιτείται η μόνιμη σύνδεση με μια ενσωματωμένη μπαταρία, η αντικατάσταση της μπαταρίας πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Για να διασφαλιστεί η ενδεδειγμένη απόρριψη της μπαταρίας, στο τέλος της διάρκειας ζωής του προϊόντος παραδώστε το σε ένα κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού προς ανακύκλωση. Για όλες τις άλλες μπαταρίες, ανατρέξτε στην ενότητα που περιγράφει τον τρόπο αφαίρεσης της μπαταρίας από το προϊόν με ασφάλεια. Δώστε την μπαταρία σε ένα κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού προς ανακύκλωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος ή της μπαταρίας, επικοινωνήστε µε τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας ή με το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν. 13