Views
5 months ago

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF PL (858641011000) Installazione

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF PL (858641011000) Installazione

SbS_Inst_102_00328_PL:Layout 1 4-01-2008 16:42 Pagina 38 PRZED ZAINSTALOWANIEM CHŁODZIARKI Urządzenie, które Państwo zakupili, jest nowym modelem FULL NO FROST przeznaczonym wyłącznie do użytku domowego, tzn. zarówno komora chłodziarki jak i komora zamrażarki posiadają automatyczną funkcję odmrażania. W niniejszej instrukcji podane są wskazówki oraz ostrzeżenia dotyczące właściwej i bezpiecznej instalacji urządzenia - należy zapoznać się z nimi uważnie przed rozpoczęciem instalacji. Zakupiony przez Państwa model może różnic się nieco w niektórych szczegółach od opisów podanych w instrukcji, ponieważ niniejsza instrukcja dotyczy kilku modeli. Niniejszą instrukcję należy zachować na przyszłość. W razie sprzedaży urządzenia, instrukcję należy przekazać kupującemu. Urządzenie należy ustawić w suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Unikać miejsc narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub w pobliżu źródeł ciepła (kuchenka, ogrzewanie, itp.). Jeśli nie można tego uniknąć, należy zainstalować urządzenie zachowując następujące odległości minimalne: Piece węglowe lub naftowe: 30 cm Kuchenki elektryczne oraz/lub gazowe: 3 cm Aby umożliwić przestawianie urządzenia oraz zapewnić wystarczającą cyrkulację powietrza, należy zostawić co najmniej 1 cm wolnej przestrzeni po obu stronach urządzenia, z góry oraz między panelem tylnym a ścianą. PODŁACZENIE ELEKTRYCZNE Uziemienie urządzenia jest obowiązkowe, zgodnie z przepisami prawa. Producent nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia osób, zwierząt lub mienia wynikające z niestosowania się do zaleceń. Urządzenie powinno być podłączone i zainstalowane przez wykwalifikowanego technika, zgodnie z instrukcją producenta i lokalnymi przepisami bezpieczeństwa. Jeśli urządzenie jest wyposażone we wtyczkę bez styku uziemiającego, podłączyć przewód żółto-zielony (A) do zacisku uziemiającego umieszczonego na urządzeniu (B) (patrz rysunek). Sprawdzić, czy wartość napięcia podana na tabliczce znamionowej, odpowiada napięciu w Państwa mieszkaniu. Należy zapewnić łatwy dostęp do wtyczki urządzenia nawet po zainstalowaniu, aby można było je łatwo odłączyć od zasilania w razie potrzeby. Jeśli to niemożliwe, należy podłączyć urządzenie do wyłącznika dwubiegunowego o minimalnym odstępie między stykami wynoszącym 3 mm, zamontowanego w miejscu łatwo dostępnym. Jeśli wtyczka kabla zasilającego oraz gniazdko są różne, należy wymienić gniazdko. Nie używać przedłużaczy ani rozdzielaczy. Po zainstalowaniu upewnić się, czy chłodziarka nie stoi na kablu zasilającym. Odłączyć urządzenie od zasilania wyciągając wtyczkę. Nie wolno wyciągać wtyczki ciągnąc za kabel zasilający. 38

SbS_Inst_102_00328_PL:Layout 1 4-01-2008 16:42 Pagina 39 POZIOMOWANIE CHŁODZIARKI Chłodziarka może stać na czterech regulowanych kółkach, dwóch z przodu i dwóch z tyłu produktu (patrz rysunek A), lub na czterech kółkach, z których tylko dwa przednie można regulować (patrz rysunek B). Jeśli urządzenie wydaje się niestabilne, lub jeśli pragniemy ułatwić zamykanie się drzwiczek, należy wyregulować nachylenie urządzenia postępując zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej (w zależności od modelu, zgodnie z rysunkiem po prawej). 1. Sprawdzić miejsce instalacji, aby był zapewniony prześwit co najmniej 1 cm z każdej strony chłodziarki, również z góry. 2. Podłączyć urządzenie do zasilania. 3. Ustawić chłodziarkę na swoim miejscu. 4. Otworzyć drzwiczki i usunąć podstawę, aby uzyskać dojście do śrub poziomujących po prawej i lewej stronie podstawy chłodziarki. Śruba górna (1) pozwala na regulację tylnego kółka (jeśli jest), a śruba dolna (2) na regulację przedniego kółka. 5. Używając dostarczonego klucza, wyregulować śruby poziomujące. Obrót śruby poziomującej zgodnie z ruchem wskazówek zegara powoduje podniesienie urządzenia, obrót w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, obniża urządzenie. Wyrównanie przechyłu chłodziarki może wymagać kilku obrotów śruby. Uwaga: Nie należy zbytnio odkręcać śrub mocujących przy obniżaniu urządzenia, ponieważ mogą wypaść. Rysunek A Rysunek B Regulowanie drzwiczek Jeśli, po włączeniu urządzenia i regulacji drzwiczek chłodziarki i zamrażarki, drzwiczki nie są w jednej linii, należy odłączyć urządzenie od zasilania i wyregulować drzwiczki zgodnie ze wskazówkami podanymi na załączonym rysunku. 39