Views
6 months ago

Sony HT-CT770 - HT-CT770 Istruzioni per l'uso Albanese

Sony HT-CT770 - HT-CT770 Istruzioni per l'uso Albanese

RIVENDOSJA Nëse sistemi

RIVENDOSJA Nëse sistemi vazhdon të mos punojë mirë, rivendoseni sistemin si më poshtë: 1 Shtypni butonin (ndezja/gatishmëria) në telekomandë për të ndezur altoparlantin horizontal. 2 Shtypni butonin AMP MENU në telekomandë. 3 Shtypni butonin (zgjidh) në mënyrë të përsëritur derisa të shfaqet "SYSTEM", më pas shtypni butonin (hyr). 4 Shtypni butonin (zgjidh) në mënyrë të përsëritur derisa të shfaqet "SYS.RST", më pas shtypni butonin (hyr) (faqe 12). 5 Shtypni butonin (hyr) pasi të shfaqet "START". Shfaqet "RESET" në ekran dhe cilësimet e menysë dhe fushave zanore etj. kthehen në gjendjen e tyre fillestare. 6 Shkëputni kordonin e rrymës së drejtpërdrejtë (rrjetit elektrik). 20 AL

Pjesët dhe kontrollet HT-CT370 Altoparlanti horizontal Përpara/Lart Butoni (ndezja/gatishmëria) Butoni INPUT Butoni PAIRING Butonat VOL (volumi) +/– Shenja N Kur përdorni funksionin NFC, prekni pajisjen tuaj me shenjën. Sensori i telekomandës Llambushka E bardhë: kur ekrani i altoparlantit horizontal është i fikur. Blu: Modaliteti BLUETOOTH (faqe 18) Ekrani Prapa/Poshtë Kordoni elektrik (për rrjetin elektrik) Foleja ANALOG IN Foleja DIGITAL IN (OPT (TV)) Foletë HDMI IN 1/2/3 Foleja HDMI OUT (TV (ARC)) Të ndryshme vijon 21 AL