Views
8 months ago

Sony SVF1521Z1E - SVF1521Z1E Documenti garanzia Danese

Sony SVF1521Z1E - SVF1521Z1E Documenti garanzia Danese

S některými modely je

S některými modely je dodáváno několik napájecích kabelů pro jednotlivé země. Použijte napájecí kabel určený pro zásuvky používané ve vaší zemi. Vypnutím počítače pomocí tlačítka (Vypnutí) neodpojíte počítač od sítě. Chcete-li počítač zcela odpojit, odpojte adaptér střídavého napětí nebo napájecí kabel ze zásuvky. Zásuvka musí být nainstalována blízko zařízení a musí být snadno přístupná. Otevření nebo demontáž skříně počítače nebo kteréhokoli příslušenství z jakéhokoli důvodu může způsobit škody, které nejsou kryty zárukou. Chcete-li zabránit úrazu elektrickým proudem, neotevírejte skříň. Servisní zásahy smějí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci. Chcete-li zabránit riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte počítač ani žádné příslušenství dešti nebo vlhkosti. Chcete-li zabránit možnému poškození a riziku vzplanutí počítače během přepravy, nasaďte na správná místa všechny dodané kryty konektorů a patic a zajistěte akumulátor v přihrádce (pokud je vyjímatelný). Během používání počítače musí být akumulátor stále nainstalován (v případě modelů s vyjímatelnými akumulátory). Kovové svorky akumulátoru nezkratujte ani je nevystavujte působení tekutin, například vody, kávy nebo džusu. Vyhýbejte se umístění na přímém slunečním světle nebo u topidel. Vnitřní přehřátí by mohlo vést k požáru nebo poškození počítače. Když je počítač spuštěn, nezakrývejte větrací otvory. Zakrytím větracích otvorů omezíte cirkulaci vzduchu, což může způsobit přehřátí, deformaci počítače, havárii nebo požár. Dodržováním následujících opatření zajistěte dostatečné větrání a normální, spolehlivý provoz. Počítač nepoužívejte na látkovém povrchu jako jsou například pokrývky, potahy nebo deky, v blízkosti závěsů, které mohou zablokovat větrací otvory počítače, ani na prašném povrchu. Počítač vždy používejte na plochém povrchu. Počítač ani adaptér střídavého napětí nepoužívejte, když jsou pokryty látkou nebo zabaleny do látky. Adaptér střídavého napětí musí pracovat v čistém prostředí. Před uložením počítače do tašky jej vypněte nebo přepněte do režimu spánku. Pokud je na počítači kontrolka napájení, zkontrolujte, zda tato kontrolka zhasla. Tento přístroj je určen i pro napájení výpočetních systémů s napětím 230 V mezi fázemi (pro zákazníky v Norsku). Pokud zařízení umístíte velmi blízko k zařízením vyzařujícím elektromagnetické záření, může docházet ke zkreslení obrazu a zvuku. Elektromagnetické emise z tohoto indukčního zařízení mohou způsobovat rušení v blízkosti se nacházejících přijímačů jiných rádiových služeb (platí pro modely s technologií NFC). Opletení koaxiálního kabelu musí být v případě instalace uvnitř budovy uzemněno (platí pro modely s televizní kartou). Ministerstvo dopravy USA nedávno zveřejnilo nové předpisy pro cesty do a z USA s lithiovými a lithium iontovými akumulátory. Podrobné informace získáte na adrese http://safetravel.dot.gov/whats_new_batteries.html. 6

Nečistěte počítač s použitím aerosolových produktů (stlačený vzduch ve spreji, aerosolové spreje apod.) obsahujících hořlavý plyn. Jestliže tak učiníte, může se vnitřní prostor počítače naplnit tímto plynem a pokud by následně došlo k jiskření v motorku, spínači či jiné vnitřní součástce počítače, může dojít ke vznícení plynu a explozi či požáru. CZ Sledování 3D obrazu Seznamte se s omezeními pro používání bezdrátových funkcí a dodržujte je. Pokud letecká společnost používání bezdrátových funkcí zakazuje, vypněte ještě před nástupem do letadla všechna bezdrátová připojení. V případě modelu vybaveného akumulátorem otevřete ovládací tlačítka tak, že přesunete ukazatel myši do pravého horního rohu obrazovky, poté jej posunete dolů a zvolíte ovládací tlačítko Nastavení. Zvolte ikonu sítě a poté zapněte Režimv letadle. V případě modelu bez akumulátoru zvolte položky Síť a Internet a Centrum síťových připojení a sdílení v Ovládací panely, dále zvolte položku Změnit nastavení adaptéru v levém podokně a poté zakažte všechny bezdrátové sítě. Pokud bezdrátové funkce potřebujete vypnout okamžitě, vypněte počítač. Rádiové vlny mohou způsobit selhání zařízení v letadle a vážné nehody. V případě modelu vybaveného akumulátorem a indikátorem WIRELESS platí, že jestliže je Režim v letadle zakázaný, svítí na počítači indikátor WIRELESS. I když zakážete všechna bezdrátová připojení, je-li zakázaný Režim v letadle, zůstane indikátor WIRELESS svítit. V případě modelu bez akumulátoru platí, že indikátor WIRELESS na počítači svítí, jestliže počítač může vysílat bezdrátové signály. I když zakážete všechna bezdrátová připojení, indikátor WIRELESS může svítit. Chcete-li ověřit, zda jsou zakázána všechna síťová připojení, otevřete Ovládací panely, zvolte položky Síť a Internet a Centrum síťových připojení a sdílení a poté zvolte položku Změnit nastavení adaptéru v levém podokně. Při sledování 3D obrazu dodržujte pokyny v příručkách dodaných s 3D displejem. Některé osoby mohou při sledování trojrozměrného videa nebo hraní stereoskopických 3D her pociťovat potíže (například zvýšenou námahu očí, únavu nebo nevolnost). Společnost Sony doporučuje, aby osoby sledující 3D video nebo hrající stereoskopické 3D hry zařazovaly pravidelné přestávky. Délka a frekvence nutných přestávek závisí na konkrétních osobách. Musíte zjistit, co funguje nejlépe. Pokud pociťujete potíže, přestaňte sledovat 3D video nebo hrát stereoskopické 3D hry až do chvíle, kdy potíže odezní; pokud si myslíte, že je to nutné, obraťte se na lékaře. Přečtěte si také příručky ke všem ostatním zařízením a softwaru používanému s tímto počítačem. Zrak malých dětí (především do šesti let věku) se stále vyvíjí. Než malým dětem povolíte sledování 3D videa nebo hraní stereoskopických 3D her, poraďte se s lékařem (například pediatrem nebo očním lékařem). Na dodržování uvedených doporučení dětmi musejí dohlížet dospělí. 7